MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: kl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl."

Transkript

1 Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: kl.18:30 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal meldes til servicekontoret, tlf eller til e-post: Tillegg SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 14/40 08/559 KLAGE P Å VEDTAK VEDRØRENDE DISPENSASJON - GB NR. 12/2 Hobøl, 30. mai 2014 Svene Lund leder l

2 HOBØL KOMMUNE Saksbehandler: Sak nr. 14/40 14/27 08/292 08/41 08/31 08/21 SAKSFRAMLEGG Stine Mytting Boge Utvalg Hovedutvalg for plan og utvikling Hovedutvalg for plan og utvikling Hovedutvalg for næring og miljø Det faste utvalg for plansaker Det faste utvalg for plansaker Det faste utvalg for plansaker Arkiv: GNR 12/2 Møtedato Sak 14/40-08/559 KLAGE P Å VEDTAK VEDRØRENDE DISPENSASJON - GBNR. 12/2 Hovedutvalg for plan og utvikling den sak 27/14 Behandling: Votering: Innstilling vedtatt med 6 mot l (SP) stemmer Vedtak l Hovedutvalget for plan og utvikling (HPU) gir med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til å forlenge eksisterende telemast/basestasjon på Tomter med fem meter i tråd med innsendte tegninger. Rådmannens innstilling: l HPU opprettholder sitt vedtak av , samt tillatelse til tiltak, datert , om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til å forlenge eksisterende telemast/basestasjon på gnr. 12, bnr. 2, med fem meter, i tråd med innsendte tegninger. Saksutredning: HPU fattet i møtet følgende vedtak: «Hovedutvalget for plan og utvikling (HPU) gir med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til å forlenge eksisterende telemast/basestasjon på Tomter med fem meter i tråd med innsendte tegninger.» ble det utstedt tillatelsen til tiltak (se vedlegg 1), og tillatelsen ble sendt til ansvarlig søker (Pro Invenia AS), med kopi til vedkommende nabo som hadde innsigelser ved nabovarslingen. I tillatelsen ble det orientert om klagemulighetene som følger av forvaltningsloven 28. Det er innkommet en klage på enkeltvedtaket innen klagefristens utløp, og klagen er

3 HOBØL KOMMUNE fremmet av en nabo med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 28, jf. plan- og bygningsloven 1-9. Administrasjonen opprettholder sitt vedtak, og klagen skal derfor behandles av hovedutvalget for plan og utvikling. Administrasjonens vurdering: Klagen (se vedlegg 2) som har innkommet etter at tillatelsen til tiltak ble utstedt går i all hovedsak ut på de samme synspunktene som det ble redegjort for i saksframlegget til møtet (se vedlegg 3). Det henvises også til tidligere innvendinger fra klager. Administrasjonen er av den oppfatning at klagen innehar de samme argumentene som ble fremmet i naboinnsigelsen til søknaden om forlengelse av masten, og mener derfor at både HPU og administrasjonen allerede har tatt hensyn til klagers innvendinger. Administrasjonen innstiller på bakgrunn av dette til at HPU opprettholder sitt vedtak av , samt tillatelsen til tiltak av Vedlegg: l Tillatelse til tiltak, utstedt Klage på vedtak vedrørende dispensasjon 3 Saksframlegg til møtet Utskrift til: Solberg Gård v/eva Brogeland Laache, Kim Jordsjø og Per Brogeland, Postboks 133, 3791 Kragerø Pro Invenia AS, Kalfarveien 72A, 5022 Bergen

4 HOBØL KOMMUNE Tekniske tjenester (jj Pro Invenia AS Kalfarveien 72 A 5022 Bergen Saksbehandler: Stine Mytting Boge Tlf.: Vår ref.: 08/559-14/2949/STIBOG Deres ref.: Arkiv kode: /1112/2 Dato: TILLATELSE TIL TILTAK P Å GNR 12 BNR 2- FORLENGELSE A V MAST FOR MOBIL TELEFONI Saksnr.: Vedtak nr.: 08/559 D 69/14 Byggested: Villumstad, 1825 TOMTER EiendomsiD: 12/2 Tiltakshaver: Telia Sonera Norge AS (NetCom), Sandakerveien 140, 0484 Oslo Ansvarlig søker: Pro Invenia AS, Kalfarveien 72A, 5022 Bergen Søknaden gjelder: Forlengelse (fem meter) av eksisterende telemast på Tomter Viser til deres søknad om tillatelse til ovenfornevnte tiltak mottatt, I medhold av plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 20-1 godkjennes søknaden. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Det foreligger merknader/protester til søknaden. Alle ansvarsbelagte deler av tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. Gyldighet: Vedtak om tillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf. p bl Etter denne tid faller tillatelsen bort. Det samme gjelder for opphold i byggeperioden på mer enn 2 år. Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må endringene omsøkes særskilt og godkjennes før de gjennomføres. Postadresse: Kommunehuset 1827 Hobøl E-post: no Telefon: Telefax: OI Org.nr.: mva Bank:

5 Søknaden: Pro Invenia søker på vegne av Telia Sonera (NetCom) om forlengelse av eksisterende telemast. Bakgrunnen for søknaden er at Telenor har søkt om samlokalisering i NetCom sin allerede eksisterende telemast på Tomter. Telenor vil da plassere sine egne antenner i NetCom sin basestasjon på Tomter. Eksisterende telemast har ikke kapasitet til flere operatører, og det er derfor behov for å forlenge masten fra ca. 25 meter til ca. 30 meter. Ettersom masten er plassert i et LNF-område søkes det om dispensasjon fra arealfonnålet i kommuneplanens arealdel. Gjeldende plangrunnlag: Kommuneplanens arealdel, Kommuneplan LNF-område. Visuelle kvaliteter: Tiltaket er etter kommunens skjønn prosjekte1i og planlagt utført slik at det innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjoner, dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Beliggenhet og høydeplassering: Som vist på tegninger og situasjonsplan, mottatt Tegninger og situasjonsplan arkiveres hos kommunen. Ansvar: Omsøkte tiltak er belagt med følgende ansvar Foretak Org.nr: Oms økte fagområder, Jf byggesaksforskriften Pro Invenia AS (S) tkll SØK Ansvarlig søker. PRO Ansvarlig prosjekterende stålkonstruksjon. Site Service AS (S) tld l UTF Ansvarlig utførende stålkonstruksjon. Kontroll: Ansvarlige utførende er ansvarlig for å oppfylle de generelle krav til foretakets system for kvalitetssikring og kvalitetsstyring. Merknader/ protester fra berørte parter: Det foreligger en nabomerknad til søknaden fra Solberg Gård. Merknaden går i korthet ut på mastens nærhet til planlagt utbygging på Solbergåsen, som det påpekes av avsender at er i sluttfasen i forhold til reguleringsplan for området. I deres øyne synes det feil å gjøre masten enda mer synlig enn den er i dag, da den representerer et fremmedelement i et ellers skogkledd område. De negative estetiske innvirkningene en forlenget telemast vil ha for et planlagt fremtidig boligfelt i område rundt masten er et av argumentene mot at masten skal kunne forlenges. Det påpekes også i nabomerknaden at det tidligere (ved gitt tillatelse i 2008) ble stilt som vilkår for tillatelsen at mastens høyde ikke oversteg 25 meter. Naboen bekymrer seg videre over at det i søknaden står at «ytterligere antenner tilkommer», og mener at dette må beskrives nærmere slik at det ikke er fritt frem for å plassere det meste i masten. Eiere av Solberg Gård er videre av den formening at kommunen her må tenke langsiktig før en avgjørelse i denne saken tas. Det blir etterspmi områder som egner seg bedre til fremtidige master, og det påpekes at kommunens planavdeling bør finne egnede steder for plassering av telemaster da kommunen anses av avsender for å tenke mer helhetlig enn hvert enkelt teleselskap. Det vises i nabomerknaden også til nabomerknader gjort i forhold til søknaden fra 2008.

6 Konklusjonen i nabomerk.naden fra 2014 er at det bes om at Hobøl kommune og Telia Sonera finner en annen løsning enn å forlenge masten med ytterligere fem meter. Pro Invenia har besvart nabomerk.naden i brev Bygningsmyndighetenes kommentarer til merknader/protester: Bygningsmyndigheten tar ikke nabomerk.naden til følge. Søknaden ble tilsendt Fylkesmannen i Østfold for uttalelse, hvor Miljøvernavdelingen var positive til at eksisterende master benyttes av flere operatører, og rettet derfor ingen innvendinger til dispensasjonen. Søknaden har også vært oppe til politisk behandling i hovedutvalg for plan og utvikling, den , der det ble vedtatt å gi dispensasjon i denne saken. Uttalelser/samtykke fra annen myndighet: Det foreligger en uttalelse fra Fylkesmannen i Østfold, date1i Dispensasjoner: Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, LNF-ornråde. Bygningsmyndighetens samlede vurdering: Vurdering og vedtak er gjort ved Avdeling for plan- og byggesak etter delegasjonsreglement vedtatt av Hobøl kommunestyre. Avfallshåndtering: Bygningsavfall skal håndteres etter forurensningslovens bestemmelser og leveres til godkjent oppsamlingsplass. Gebyr: Behandlingsgebyr etter gebyrregulativet for plan- og byggesaker må betales innen angitt frist på faktura som sendes separat. Ferdigattest faktureres ved utstedelse, jf gebyrregulativet. Ferdigstillelse: Bygningen må ikke tas i bruk uten utstedtferdigattest,jfpbl Ansvarlig søker skal skriftlig anmode om ferdigattest. Når det gjenstår mindre vesentlig arbeid og kommunen finner det ubetenkelig, kan det utstedes midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av tiltaket. I midlertidig brukstillatelse skal det framgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse. Dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, skal søker senest ved søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført, jf byggesaksforskriften 8-1. Bygningen må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter. Dersom tiltaket tas i bruk uten at nødvendig tillatelse foreligger, kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr,jfpbl Generelle forutsetninger for tillatelsen: Ingen form for godkjenning av denne søknaden gir tiltakshaver/søker noen som helst rettighet på annen eiers grunn. Slike rettigheter må tiltakshaver/søker selv besørge.

7 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes kommunen både av opprinnelig og ny tiltakshaver. Det samme gjelder ved eierskifte; jf pbl Denne tillatelse sammen med godkjente tegninger, gjennomføringsplan og ansvarsrettskjemaer skal alltid være tilgjengelig på byggeplassen. Ansvarlig søker har ansvaret for at dette dokumentet blir videresendt til tiltakshaver og øvrige ansvarlige foretak i saken. Klage: Denne tillatelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av tiltakshaver, naboer, gjenboere og andre med rettslig klageinteresse, jf p bl 1-9 jf. forvaltningsloven 28. En eventuell klage må fremmes skriftlig og innen 3 uker etter at vedtak er fattet. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Ansvar og risiko for å sette i gang arbeidet påhviler utbygger så lenge klagefristen ikke er utløpt, og eventuelle klager ikke er avgjoti av klageinstansen. Med hilsen ~ /J.r /~.. (f)f!ht rflrmtt (}1;1u/-etc~ fdr Bent Melleby Virksomhetsleder e ing Boge byggesaksbehandler/jurist Kopi: Solberg gård væva Brogeland Laache, Postboks 133, 3791 Kragerø

8 Solberg Gård v/eva Brogeland laache, Kim Jordsjø, Per Brogeland Postboks Kragerø 25. mai 2014 Hovedutvalget for plan og utvikling Hobøl kommune Kommunehuset 1827 Hobøl Klage på vedtak vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til å forlenge eksisterende mobilmast på gnr. 12 bnr 2, sak nr. 14/27, arkivsaksnr. 08/559 Hovedutvalget for plan og utvikling ga i møte Telia Sonera Norge AS (Netcom} v/pro lnvenia AS dispensasjon fra kommuneplanens arealdel om forlengelse av eksisterende mobilmast på gnr. 12 bnr. 2, som grenser til vår eiendom Solberg, gnr. 8, bnr. l. Solberg er i sin helhet avsatt til boligområde i gjeldende kommuneplan. Områderegulering for eiendommen Solberg er nå i sin avsluttende fase og skal opp til 2. gangs behandling i kommunen 3. juni Vi har tidligere kommet med innvendinger mot mastens plassering og henviser til den argumentasjonen, for hvorfor vi synes plasseringen er svært uheldig. Dessverre ble vi bare delvis hørt den gang. Det ble i 2008 søkt om en mast med høyde 30 meter, noe planutvalget reduserte til 25 meter. Når det nå etter så kort tid igjen søkes om forlengelse av masten, og at planutvalget godkjenner søknaden synes vi er svært beklagelig. Vi er enige i at det er viktig at Tomter får god mobildekning og også svært positive til samlokalisering i mobilmastene. Dette fremhevet vi også i 2008, og ba da om at man kanskje kunne ha samlokalisert et annet sted enn midt i et fremtidig boligområde. Vi synes det er lite fremsynt å ikke ta hensyn til at Solberg vil bli et av Hobøls viktigste bomiljøer med en stor andel barnefamilier. Vi gjentar vår tidligere påstand om at ingen ville ha vurdert den søkte plassering, og nå forlengelse av masten som aktuell, dersom boligene med bl.a. barnehage allerede hadde ligget der i dag. Mastens plassering er ved inn/utkjøringen til boligområdet og ved området som i reguleringsplanen er avsatt til barnehage. Det er der utbyggingen i h.h.t. reguleringsplanen skal starte. Det er også det området som ligger nærmest idrettsplassen på Tomter og som vil være utgangspunktet for en "grønn korridor" dit. Intensjonen i planen er å anlegge turstier mot dette området som kan brukes både av Solbergs og Tomters beboere. Dette skal også bli et turområde for brukere av idrettsanleggene og den eksisterende barnehagen der. Hele Solbergåsen er planlagt lagt til rette for at den øvrige delen av Tomters befolkning skal kunne bruke åsen med de naturstier/veier som er planlagt. Den eksisterende masten er i dag 25 meter høy og derved akkurat på høyde med de høyeste tretoppene rundt den. l så måte danner trærne en fin visuell beskyttels rundt masten. Med

9 en forlengelse på fem meter vil den rage høyt over trærne og visuelt vil den gi et svært negativt inntrykk, både sett fra Solberg og også fra hele Tomter sentrum. Den vil også gi et "psykologisk" sterkere inntrykk når det gjelder negative bivirkninger som bl.a. stråling. Hvorvidt det er forbundet med strålefare fra denne type master er det uenighet om, men foreløpig er det innenfor lovlige standarder. Vi har jobbet intenst mot seriøse aktører for å realisere Solberg som et "grønt og miljøriktig" boalternativ. Derfor er det svært underlig at planutvalget ikke tar mer hensyn til dette. Vi ba i møte 6. mai om en eventuell utsettelse slik at andre alternativer kunne utredes bedre. Oss bekjent har det aldri blitt gjort noen anstrengelser for å finne bedre løsninger. Det vi nå kan håpe på er at morgendagens teknologi vil gjøre slike master overflødige. Vi og Hobøl må i fremtiden konkurrere om gode boligkunder, og denne masten er absolutt ikke et konkurransefortrinn. Hobøl er en pendlerkommune, og Solberg vil i stor grad rette seg mot yngre og bevisste barnefamilier som ønsker et trygt bomiljø for ungene sine (og for seg selv). Dette er elementer de "flykter" fra ved å velge å bosette seg i en landkommune. Fylkesmannen har ingen innvendinger mot forlengelse av masten. Men er Fylkesmannen klar over mastens plassering i umiddelbar nærhet til boliger og barnehage i Solbergåsen? Hobøl har sagt ja til boligbygging på Solberg, både ved å legge det inn i kommuneplanen, og at et enstemmig planutvalg vedtok at regulering skulle igangsettes. Vi håper derfor at kommunen legger forholdene til rette slik at intensjonene i planen kan realiseres. Vi vil innstendig be Hovedutvalget for plan og utvikling om å si nei til forlengelse av masten med fem meter. Har noen undersøkt om det faktisk er nok med den høyden masten har i dag? Spør dere selv om dere ville ha kjøpt et hus med en mobil mast som nærmeste nabo, eller om dere hadde søkt barnehageplass i en barnehage med en slik nabo. Vi ber om at en ikke forhaster seg i denne saken. Finnes det andre gode løsninger? t ~~ li~:~ ~l~~ Eva Brog~ nd Laache På vegne av Solbergs eiere Vedlegg: Kart som viser mobilmastens plassering i forhold til boligområdet og barnehagen.

10 10 i l ~.: ,. r : "'. i ( l } '-l---- -~ ~ --:,' f \ \ - -- _,':._ l i l. \!! ' '.. :::-.!~......"... c:l ~..: =,..,.,..,_... s -:.:.. ~: : :::::.:;~ ---,,..,-:r -:....; d... ;.... ;..- ~ ' i -~~ J"'I ,_.,_...,.,\ !\ - - ~ "'-- " "' \ ----4,. ;.,. : : -~;-... ', :!:.:EL! ~:.;._...;- - -".. J \-l :.:.!-. l: ---- z _j l ',

11 Side l av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/559 SAMLET SAKSFREMSTILLING -FORLENGELSE A V MAST FOR MOBIL TELEFONI Saksbehandler: Stine Mytting Boge Arkiv: GNR 12/2 Saksnr.: 14/27 08/292 08/41 08/31 08/21 Utvalg Hovedutvalg for plan og utvikling Hovedutvalg for næring og miljø Det faste utvalg for plansaker Det faste utvalg for plansaker Det faste utvalg for plansaker Møtedato Hovedutvalg for plan og utvilding den sak 27/14 Behandling: Votering: Innstilling vedtatt med 6 mot l (SP) stemmer Vedtak: l Hovedutvalget for plan og utvikling (HPU) gir med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til å forlenge eksisterende telemast/basestasjon på Tomter med fem meter i tråd med innsendte tegninger. Det faste utvalg for plansaker den sak 41/08 Behandling: Votering: 6 for (H, Frp, Ap, V), l mot (Sp) Vedtak: l Vedtak om dispensasjon for oppføring av mobilmast på gnr. 12, bnr. 2 opprettholdes. 2 Klage på vedtak oversendes Fylkesmannen for avgjørelse. 3 Klagen gis ikke oppsettende virkning. Det faste utvalg for plansaker den sak 31/08 Behandling: Forslag til nytt pkt 3 fra Frp, V, Ap og H: Det faste utvalg for plansaker setter som vilkår at utbyggingen av området skjer på en skånsom måte og at mastens høyde ikke overstiger 25 meter

12 Side 2 av 5 Votering: 6 for (Frp, V, Ap, H), l mot (Sp) Vedtak: l Fast utvalg for plansaker gir dispensasjon fra kommuneplanen og høydebestemmelsene i plan- og bygningsloven, og tillater oppføring av mobilmast på gnr. 12, bnr Dispensasjonen begrunnes med at det foreligger en overvekt av særlige grunner, da tiltaket representerer en nødvendig og allmennyttig infrastrukturutbygging. 3 Det faste utvalg for plansaker setter som vilkår at utbyggingen av området skjer på en skånsom måte og at mastens høyde ikke overstiger 25 meter. Det faste utvalg for plansaker den sak 21/08 Behandling: Forslag fra V og Ap: Det faste utvalg for plansaker avslår søknad om dispensasjon, med bakgrunn i at plasseringen blir i nær tilknytning til et fremtidig boligområde uten at alternative plasseringer er tilstrekkelig belyst. Votering: Enstemmig. Vedtak: Det faste utvalg for plansaker avslår søknad om dispensasjon, med bakgrunn i at plasseringen blir i nær tilknytning til et fremtidig boligområde uten at alternative plasseringer er tilstrekkelig belyst. Rådmannens innstilling: l Hovedutvalget for plan og utvikling (HPU) gir med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til å forlenge eksisterende telemast/basestasjon på Tomter med fem meter i tråd med innsendte tegninger. Saksutredning: Hobøl kommune mottok en ett-trinnssøknad fra NetCom AS hvor det ble søkt om å fa oppføre en 30 meter høy gittermast (pluss fundament på ca. l meter), samt en 6,5 m 2 stor utstyrsbod i tilknytning til denne masten, på gnr. 12, bnr. 2, Villumstad. NetCom AS var både tiltakshaver og ansvarlig søker i denne søknaden. Ettersom masten skulle oppføres i LNFområde ble det søkt om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser. Det forelå en nabomerknad til søknaden som ble mottatt fra Solberg Gård. Merknaden gikk i korthet på at en slik mast ville bli et blikkfang og et fremmed element i et ellers landlig og skogkledd område. Nærheten til fremtidige planlagte boliger på Solbergåsen ble også kommentert. Naboenes viktigste argumenter for at masten ikke skulle plasseres på omsøkte sted ble av naboene i nabomerknaden oppsummert med følgende tre punkter: l. Sunnhetsfaktoren (stråling) 2. Visuell påvirkning 3. Økonomiske konsekvenser (i forhold til en eventuell utbygging på Solbergåsen)

13 Side 3 av 5 Ansvarlig søker besvarte nabomerknaden, og reduserte høyden på masten noe for å imøtegå naboene. Søknaden ble videre sendt på høring til Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune og landbrukskontoret. Fylkeskommunen kom ikke med uttalelse i saken, men Fylkesmannen i Østfold og landbrukskontoret hadde ingen motforestillinger mot tiltaket. Tiltaket ble av administrasjonen vurde1t som nødvendig og allmennyttig for infrastrukturen, og innstilte derfor til at dispensasjon burde gis. Det faste utvalg for plansaker avslo dispensasjonssøknaden med følgende begrunnelse: «Det faste utvalg for plansaker avslår søknad om dispensasjon, med bakgrunn i at plasseringen blir i nær tilknytning til et fremtidig boligområde uten at alternative plasseringer er tilstrekkelig belyst.» NetCom sendte i etterkant kommunen en begrunnelse for valget av plassering av masten/basestasjon på Tomter den Dispensasjonen ble behandlet på nytt i det faste utvalg for plansaker i møte Det blir da fattet vedtak om å gi dispensasjon fra kommuneplanen og høydebestemmelsene i plan- og bygningsloven, med vilkår om at utbygningen av området skulle skje på en skånsom måte, og at mastenes høyde ikke måtte overstige 25 meter. Solberg Gård, som hadde nabomerknader til søknaden, klager på vedtaket som blir fattet Klagen behandles i det faste utvalg for plansaker hvorpå vedtaket opprettholdes. Klagen oversendes Fylkesmannen for avgjørelse. Tillatelse til tiltak blir gitt tiltakshaver Fylkesmannen i Østfold stadfester kommunens vedtak O Klagens tas altså ikke til følge mottar Hobøl kommune en ny ett-trinnssøknad angående masten/basestasjonen på Tomter (se vedlegg l). Pro Invenia søker på vegne av Telia Sonera (NetCom) om forlengelse av eksisterende telemast. Bakgrunnen for søknaden er at Telenor har søkt om samlokalisering i NetCom sin allerede eksisterende telemast på Tomter. Telenor vil da plassere sine egne antenner i NetCom sin basestasjon på Tomter. Eksisterende telemast har ikke kapasitet til flere operatører, og det er derfor behov for å forlenge masten fra ca. 25 meter til ca. 30 meter. Ettersom masten er plasse1t i et LNF-område søkes det om dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel. Det foreligger en nabomerknad til søknaden av fra Solberg Gård (se vedlegg 3). Merknaden går i korthet ut på mastens nærhet til planlagt utbygging på Solbergåsen, som det påpekes av avsender at er i sluttfasen i forhold til reguleringsplan for området. I deres øyne synes feil å gjøre masten enda mer synlig enn den er i dag, da den representerer et fremmedelement i et ellers skogkledd område. De negative estetiske innvirkningene en forlenget telemast vil ha for et planlagt fremtidig boligfelt i område rundt masten er et av argumentene mot at masten skal kunne forlenges. Det påpekes også i nabomerknaden at det ble stilt som vilkår for tillatelsen at mastens høyde ikke oversteg 25 meter. Naboen bekymrer seg videre over at det i søknaden står at «ytterligere antenner tilkommer», og mener at dette må beskrives nærmere slik at det ikke er fritt frem for å plassere det meste i masten. Eiere av Solberg Gård er videre av den formening at kommunen her må tenke langsiktig før en avgjørelse i denne saken tas. Det blir ettersputt områder som egner seg bedre til fremtidige

14 Side 4 av 5 master, og det påpekes at kommunens planavdeling bør finne egnede steder for plassering av telemaster da kommunen anses av avsender for å tenke mer helhetlig enn hvert enkelt teleselskap. Det vises i nabomerknaden også til nabomerknader gjort i forhold til søknaden fra Konklusjonen i nabomerknaden fra 2014 er at det bes om at Hobøl kommune og Telia Sonera finner en annen løsning enn å forlenge masten med ytterligere fem meter. Pro Invenia har besvart nabomerknaden i brev (se vedlegg 4). Administrasjonen sendte en forespørsel til Fylkesmannen i Østfold om en vurdering av saken (se vedlegg 5). I brev datett gis Fylkesmannen i Østfold sin vurdering. Miljøvernavdelingen er positive til at eksisterende master benyttes av flere operatører, og det rettes derfor ingen innvendinger til en eventuell dispensasjon. Administrasjon ens vurdering: I henhold til 19-2 andre ledd i plan- og bygningsloven (pbl2008) kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon må i tillegg være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det skal etter tredje ledd i samme bestemmelse legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Administrasjonen har etter en samlet vurdering ikke funnet at hensynene bak bestemmelsene om LNF-område i kommuneplanens arealdel blir vesentlig tilsidesatt ved å tillate forlengelse av en allerede eksisterende telemast. Tiltaket anses som nødvendig for å bedre mobildekningen i området. Forlengelsen anses videre nødvendig for å sikre samlokalisering mellom ulike mobiloperatører. Slik administrasjonen ser det er alternativet til å gi tillatelse til dette tiltaket at Telenor må oppføre en telemast, med der tilhørende utstyrsbod, et annet sted, for at mobildekningen skal bli bedre. Tomter må da ha to mobilmaster i samme område, i stede for en. Forlengelsen på fem meter antas av administrasjonen å gjøre masten mer synlig på avstand enn det den er i dag, men vi er likevel av den oppfatning at dette er et bedre alternativ enn at det oppføres enda en mobilmast i området. Kommunen er av den oppfatning at de fem meterene det er snakk om å forlenge masten med ikke vil føre til store endringer for naboeiendommene. Masten er allerede høy, og selv om den eventuelt skal forlenges fem meter mener vi at dette ikke vil føre til særlig endrede forhold for naboeiendommene. Administrasjonen legger videre vekt på at mobildekning er «viktig for å levere gode tjenester og sikkerhet i et moderne samfunn. Dersom vi ikke har sendere, er ikke trådløs kommunikasjon mulig.», jf. følgebrev til søknaden datert fra helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet (se vedlegg 6). Det legges videre vekt på at teleoperatører er pålagt å tilby samlokalisering der det er mulig etter ekomloven (lov om elektronisk kommunikasjon av 2003). Det legges vekt på at Fylkesmannen i Østfold er positive til at eksisterende master benyttes av flere operatører.

15 Side 5 av 5 15 Administrasjonen er dermed av den oppfatning at fordelene ved å gi dispensasjon er klatt støne enn ulempene. Vedlegg: l Søknaden 2 Plantegninger og situasjonskart 3 Nabomerknad fra Solberg Gård 4 Tilsvar til nabomerknad fra ansvarlig søker 5 Uttalelse fra Fylkesmannen 6 Følgebrev til søknaden datert fra helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet Utskrift til: Pro Invenia AS, Kalfarveien 72A, 5022 Bergen Solberg Gård v/eva Borgeland Laache, Postboks 133, 3791 Kragerø

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Planlagte behandlinger i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagte behandlinger i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KPE-13/3916-21 11539/15 10.02.2015 Planlagte behandlinger i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 38/14 06.02.2014

Detaljer

Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon:

Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon: Oslo kommune Bystyrets sekretariat Saksframlegg Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon: SPORTSSTIEN 4 - BYGGESAK - KLAGE OVER RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/633-6 Arkiv: BYG 54/4 GNR.54/4 - HERADSBYGDVEIEN 20(NORDERHOVHJEMMET) BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/633-6 Arkiv: BYG 54/4 GNR.54/4 - HERADSBYGDVEIEN 20(NORDERHOVHJEMMET) BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 13/633-6 Arkiv: BYG 54/4 GNR.54/4 - HERADSBYGDVEIEN 20(NORDERHOVHJEMMET) BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON Forslag til vedtak:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

HØRING - FORENKLING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (BYGGESAKSDELEN)

HØRING - FORENKLING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (BYGGESAKSDELEN) Kommunal- og regionaldepartementet 25. oktober 2013Oslo, HØRING - FORENKLING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (BYGGESAKSDELEN) Huseiernes Landsforbund (HL) viser til Kommunal- og regionaldepartementets høringsbrev

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: 2014/7647 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Lier kommune Postboks 205 3401 Lier Innvalgstelefon: 32266670 Lier kommune - Gnr 111/83 fnr

Detaljer