Me hjerte for heile Nord-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Me hjerte for heile Nord-Trøndelag"

Transkript

1 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG Me hjerte for heile Nord-Trøndelag SNÅSA STEINKJER FYLKESTINGSPROGRAM

2 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - Senterpartiet tar ansvar og deltar i styringen av Nord-Trøndelag: Sammen med Arbeiderpartiet har vi i valgperioden flertall i fylkestinget, og disse partiene har styrt fylket gjennom et fylkesråd i et parlamentarisk system. Fra ungdomskonferansen på Jægtvolden Foto: Roger Rein, NTFK Senterpartiets ideologi bygger på ideene om ansvar, fellesskap og forvaltning. Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha mulighet til å virkeliggjøre sine drømmer sin idé om det gode livet trengs det et lokalmiljø som skaper trygghet, identitet og kulturelt rotfeste. Samtidig må den enkeltes rettigheter ses i lys av andres rettigheter. For stor frihet for noen fører til mindre frihet for andre. Trygge lokalsamfunn preges av samhold, samvirke og jamstilling mellom ulike grupper. Nord-Trøndelag er et fylke med store muligheter: Våre fremste fortrinn i Nord-Trøndelag skal være unike naturressurser, en meget godt utbygd infrastruktur, en befolkning med et høyt utdanningsnivå, og en bedret tilgang på kapital. Senterpartiet vil at Nord-Trøndelag skal bygges med tanke på kommende generasjoner, og det skal være et bredt spekter av aktiviteter innen idrett, kultur, og annen frivillig uorganisert aktivitet. Vi skal ha økt toleranse for mangfoldet og respekt for annerledesheten, men vi skal ha nulltoleranse for mobbing og vold i fylket vårt. 2 I valgperioden har vi nådd følgende mål: - Kultur er gitt et betydelig økonomisk løft. Frivilligheten har fått bedre rammer for sin virksomhet i tillegg til at det er bevilget investeringsmidler til Bergkunstmuseet i Stjørdal og Saemien Sijte på Snåsa. - Den store skolesatsinga: En skole for framtida videregående skoler mot 2020 har en investeringsramme på 810 mill.kroner til nybygg og ombygginger. Målet om at vi skal ha de beste videregående skolene i landet står ved lag. - Vedtak på at alle fylkeskommunale veger skal asfalteres innen Ungdom i Nord-Trøndelag har vi tatt på alvor ved å gi dem ansvar og muligheter til å påvirke samfunnsutviklingen. Ungdomskonferansen har blitt et etablert organ og en unik møteplass for ungdom og politikere fra hele fylket. - Bestillingstransport er godt innarbeidet i Indre Namdal, og det gjøres gode forsøk andre steder i fylket. - Vi har fått utviklet et samarbeid for sunt næringsvett og en positiv utvikling innen landbruk, fiskeri og havbruk. Det verdiskapende næringslivet, som er et av Nord-Trøndelag sine fortrinn, er utviklet til å kunne lykkes på nye områder.

3 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG NÆRING Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil arbeide for at det tas nye dristige politiske grep for at investeringslysten og kapitalen skal flyte lettere til fylket større ansvar for jobbskaping og næringsutvikling lokalt ved blant annet å styrke ordningen med kommunale næringsfond. Vi må utvikle en gründerkultur. Barn og ungdom må allerede i skolen få innblikk i bedriftsetablering og entreprenørskap, og få tro på egne skapende krefter. Alle elever i Nord-Trøndelag skal få erfaring fra elevbedrift i løpet av grunnskolen og den videregående skolen. Det må blant annet innføres skattefritak for fondsavsetning etablert og investert innenfor de områdene i Nord-Trøndelag som kommer inn under den nye ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Veiledningsapparatet i Innovasjon Norge må styrkes for å kunne gi nye bedrifter mer veiledning, støtte og en tettere oppfølging i de første åra etter etablering. Dette må komme i tillegg til ordinær støtte knyttet til selve bedriftsetableringen. Foto: Steinar Johansen PRIMÆRNÆRINGENE Næringsutvikling og økt verdiskaping er nødvendig for å opprettholde velferdssamfunnet, og for å bidra til høy sysselsetting og bosetting i alle deler av Nord-Trøndelag. Tiden er moden for å ha en næringspolitikk som målrettet forholder seg til eksisterende næringsliv, våre rike naturressurser, våre godt kvalifi serte kunnskapsog utviklingsmiljø, og velkvalifi serte arbeidstakere. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil arbeide for at det tas nye dristige politiske grep for at investeringslysten og kapitalen skal fl yte lettere til fylket. Det skal iverksettes egne kompetanse / utviklingsprogram for eksisterende bedrifter med vekstpotensiale. Det må legges til rette for at de store gassressursene utenfor Midt-Norge kan utnyttes til lønnsom næringsutvikling, og staten må derfor ta ansvaret for nødvendig infrastruktur. Dette gjelder både ilandføringsanlegg, gassterminaler og ledningsnett. Vi må få på plass større regionale næringsfond som forvaltes i et samarbeid mellom fylkeskommunene og Innovasjon Norge, og vi må gi kommunene et Foto: Steinar Johansen Senterpartiet arbeider for et mer robust og verdiskapende Nord-Trøndelag, der vi utnytter fortrinnene våre og bygger videre på de områder hvor vi kan lykkes. 3

4 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - Senterpartiet vil arbeide for et fortsatt livskraftig og variert landbruk, slik at verdiskapinga i næringa økes. Primærnæringene har i så måte en stor plass i Nord-Trøndelag. Senterpartiet vil arbeide for et fortsatt livskraftig og variert landbruk, slik at verdiskapinga i næringa økes. En større del av verdiskapinga i det moderne landbruket må bli igjen i bygda, men det er da avgjørende at vi lykkes med nytenkingen i landbruket, at skogbruks - og utmarksressursene kan benyttes til næringsutvikling, og at vi tar i bruk de mulighetene som kysten gir. Det høge konfl iktnivået mellom landbruks- og reindriftsnæringa i forhold til rovdyr må reduseres. Vi må satse på et eget landbruksbasert innovasjonsprogram i Nord-Trøndelag, samt et eget verdiskapingsprogram for økt lokal foredling av mat. Vi må øke mangfoldet og omfanget av produkter, tjenester og produksjonsmåter i landbruk, havbruk og fi skeri. Det må spesielt prioriteres å gi støtte til rekruttering i fi skeryrket, slik at ungdom kan velge å bli fi skere. Vi må utvikle allianser, nettverk og arbeidsfellesskapet i landbruket, ved å bygge videre på familielandbruket. Samtidig må vi øke veiledningskapasiteten rundt samarbeidsløsninger innen landbruket for å stimulere til økt samhandling, herunder økte investeringer i samdriftsløsninger. Nye oppdrettskonsesjoner må prioriteres til små og mellomstore aktører med basis i Nord-Trøndelag, og ledige konsesjoner må kunne tildeles på nytt lokalt. Det skal jobbes aktivt med forebygging mot fi skesykdommer i vassdragene i fylket. Det skal treffes tiltak for å sikre en levedyktig villaksstamme. SAMFERDSEL Vi vil ha gode tilbud for transport-, post og teletjenester. Dette er viktig for innbyggerne i Nord-Trøndelag sin velferd og for næringslivet sine utviklingsmuligheter. For Senterpartiet er bredbånd av tilfredsstillende kvalitet til alle til lik pris og utbygging av mobilnettet viktig for at alle skal ha muligheten til å bosette seg i hele fylket. Vegene skal ha en akseptabel standard til alle årstider, og jernbanenettet skal moderniseres. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil: At alle fylkesveger skal være asfaltert innen Dette gir innbyggerne bedre fremkommelighet, trafi kksikkerhet og kjørekomfort, og det gir økte muligheter for verdiskaping i hele Nord-Trøndelag. Kostnader med økte skader og konfl ikter i forhold til rovdyr må dekkes fullt ut. Vi må iverksette et program for produksjon av varme basert på biobrensel hvor nord-trøndersk landbruk gis mulighet til å være den sentrale leverandøren av slik energi. Vi må få opp aktiviteten i skogbruket, blant annet ved at tilskuddsrammene til skogkulturtiltak og veger økes betydelig. Vi må ha et eget marint innovasjonsprogram i Nord- Trøndelag. 4 Foto: Johan Arnt Nesgård - TA

5 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG Alle fylkesveger skal være asfaltert innen UNGDOM At vi skal framskynde de mange vegprosjektene som står på venteliste. Rv 17 med funksjon som hovedfartsåre, men uten stamvegstatus, må få særlig oppmerksomhet. At toget må utvikles som en sentral aktør innenfor godstransport, særlig på lengre strekninger. 0-visjonen skal ligge til grunn for alle samferdselsprosjekter som blir planlagt og realisert. At det skal utvikles et brukertilpasset og kostnadseffektivt kollektivtilbud i distriktene. At bestillingstransport og tilbringertjeneste med bruk av taxi skal kombineres med buss, båt og tog. At kortbanefl yplassene i Rørvik og Namsos må beholde sine tilbud. Trondheim Lufthavn Værnes må sikres utviklingsmuligheter, og rutetilbud til innland og utland må utvides. At reisetida med toget fra Trondheim og nordover må kortes ned. Rabattordninger for ungdom skal være like i hele Nord-Trøndelag. At gratis bilferje for passasjerer må gjelde over hele fylket, i tråd med nylig utprøvd ordning for Ytterøyferja. Inntil slik ordning kan iverksettes må rabattordninger for ungdom tilsvarende andre kollektivtilbud i fylket gjelde. Senterpartiet vil at Nord-Trøndelag skal være et fylke der ungdommen skal få utvikle sine talent, der de trives, der de utfordres, der de aksepteres og der de ønsker å bo i framtida. Vi ønsker oss et tolerant fylke som gir rom for mangfold. For å bygge opp under det er det viktig å se muligheter og ikke begrensninger. Faktorer som økt bolyst, satsing på infrastruktur, økt deltagelse, kreativ undervisning, satsing på unge grûndere og politikere som lytter til ungdom, vil vi trekke frem som avgjørende for at vi skal lykkes med Visjonen: Her alt e mulig-uansett. Ungdom i hele fylket skal ha mulighet til å utvikle sine talenter. Støtte det arbeidet som Fosnes kommune og Jøa veg og brulag har satt i gang for å skaffe fastlandsforbindelse til Jøa i Fosnes kommune. Arbeide sterkt for å opprettholde Namdalingens rute Namsos Leka med tilstrekkelig kapasitet, kvalitet og sikkerhet, og at ferjetilbudet til Gjerdinga blir opprettholdt. At det skal arbeides for å få etablert en omlastingsterminal i Nord-Trøndelag. At når full bredbåndsdekning er nådd, må neste skritt være å påbegynne arbeidet med gradvis fremføring av fi ber. Ungdom i hele fylket skal ha mulighet til å utvikle sine talenter enten det gjelder utdanning, arbeid, idrett eller kultur. Antall lærlingeplasser må økes slik at alle som vil skal få fullføre den utdanningen de har startet på. Attraktive arbeidsplasser er avgjørende for at ungdom bosetter seg i Nord-Trøndelag. Næringslivet må synliggjøre ledige arbeidsplasser og legge til rette for at ungdom kan starte egne bedrifter. 5

6 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - Det må arbeides for at kjøreopplæring kan gjennomføres innenfor rammen av læreplanene i videregående opplæring. Inntil kjøreopplæringa er integrert i videregående opplæring, må Kunnskapsdepartementet godkjenne prosjekt med kjøreopplæring i skoletida, og at det ikke føres fravær for kjøreopplæringa. Fylkeskommunen som skoleeier i et partnerskap med foreldre og kommunen skal ta ansvar for de elevene som bor på hybel. Trygghet er fundamentet for å få til økt trivsel og bedre læring. Det må etableres en ordning der ungdom som ukependler mellom hjem og utdanningssted skal komme seg smidig og billig fram og tilbake. Det må settes i gang et prosjekt for å øke toleransen og mangfoldet blant befolkningen i Nord-Trøndelag. FRIVILLIGHET, IDRETT OG KULTUR. Frivillighet er en bærebjelke for aktive by og bygdemiljø i Nord-Trøndelag. Den mangfoldige aktiviteten innenfor idrett, kultur og annen frivillig aktivitet som utøves hver eneste dag i nærmiljøene våre, er en av de største utviklingsmotorene vi har, og hadde ikke vært mulig uten de uttallige ildsjelenes store innsats. Frivillighetsapparatet må styrkes og utvikles, bl.a. for å kunne utløse tilskuddsmidler fra staten i forbindelse med ulike prosjekter. Dette er en del av satsingen for å kunne videreføre og utvikle gode samarbeidsprosjekter med profesjonelle aktører i og utenom fylket. Frivillighet er en bærebjelke for aktive by og bygdemiljø i Nord-Trøndelag. Kulturinstitusjonene Nord-Trøndelag Teater (NTT), Musikk i Nord-Trøndelag (MiNT), Fylkesgalleriet, NORVEG, Nils Aas Kunstverksted og Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal videreutvikles som fyrtårn i kulturfylket Nord-Trøndelag. Disse institusjonene skal bidra til formidling og oppleving av profesjonell kunst og kultur i hele fylket, særlig i forhold til barn og unge. Norsk Revyfaglig Senter og Norsk Revyfestival på Høylandet må få økt statlig støtte, slik at disse revyinstitusjonene kan fortsette sitt lokale, regionale og nasjonale arbeid for norsk revy. Foto: Steinar Johansen 6 Rock-city i Namsos må sikres utvikling, særlig hva angår utdanning og næringsutvikling. Bergkunstmuseet i Stjørdal og Saemien Sijte på Snåsa skal realiseres i perioden. Kor, korps, og andre lokale krefter må få økonomisk mulighet til å engasjere profesjonelle aktører i samarbeidsprosjekter, og til å videreutvikle amatørmiljøene i fylket. Leie av idrettshaller / lokaler og utendørsarenaer for bruk til barn og ungdomsaktivitet / idrett skal være gratis. Barn og ungdom må sikres mulighet til et godt fysisk aktivitetstilbud. Det må arbeides for å øke tippemidler og andre støtteordninger til vedlikehold og nyetablering av idrettsanlegg.

7 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG Det bør legges til rette for et sterkere samarbeid mellom MiNT og NTT, eksempelvis med samlokalisering. De må arbeide sammen for å skape et sterkere faglig miljø, og for å videreutvikle samspillet mellom profesjonelle og amatører i Nord-Trøndelag. NTTs særlige fortrinn som et turne-teater må videreutvikles. Det må startes et arbeid med å etablere et midtnorsk kompetansesenter for opera, og knytte Steinvikholmen musikkteater og operamiljøet i Trondheim og Trøndelag tettere sammen. Senter for menneskerettigheter på Falstad skal videreutvikles. Det må etableres fl ere turstier og kulturstier for å få engasjert voksne brukere til fl ere opplevelser med fysisk innhold. MILJØ OG ENERGI Klimaet er i endring. FN`s klimarapport fastslår at det er svært sannsynlig at klimaforandringene er menneskeskapte. Vi i Nord-Trøndelag må ta dette spørsmålet på alvor, ved å tenke globalt og handle lokalt. Tilgangen på energi er en av de samfunnsmessig viktigste utfordringene Nord-Trøndelag står ovenfor i perioden Det er en knapphetsfaktor for næringsliv, private husholdninger og offentlig virksomhet. NTE er det viktigste verktøyet Nord-Trøndelag har for å kunne gjøre noe med denne utfordringen selv. Senterpartiet i Nord-Trøndelag har klare politiske målsettinger for eierskapet av NTE. Selskapet skal, med utgangspunkt i forretningsmessig drift være en samfunnsmotor som bidrar til næringsutvikling, og gir tilbud til hele fylket på likeverdige vilkår. NTE skal fortsatt være en spydspiss for utvikling og utbygging av nye energikilder. For å vedlikeholde kundelojalitet og et godt tilbud til innbyggerne skal hovedlinjene i NTEs desentraliserte struktur opprettholdes. Selskapet skal ha ekspansjonsmuligheter. Bio - og jordenergi skal bli den viktigste bæreren for oppvarming i offentlig og privat virksomhet i Nord-Trøndelag. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil: At NTE skal være et 100 % heleid nordtrøndersk offentlig selskap. Arbeide for at nettleia for strøm skal utjamnes over hele landet. Få etablert Gass- og Bioenergiverket på Skogn snarest og med NTE i førersetet. Etablere og videreutvikle vindkraft til å bli en vesentlig energikilde og en viktig del av kraftforsyningen i Midt-Norge. At bio - og jordenergi skal bli den viktigste bæreren for oppvarming i offentlig og privat virksomhet i Nord-Trøndelag. Iverksette et program for produksjon av varme basert på biobrensel. Være en pådriver til utviklingen av CO2-rensing av gasskraftverk. Prioritere opprustning og effektivisering av produksjons- og overføringsnettet tilknyttet kraftproduksjonen i Nord-Trøndelag. 7

8 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - At det snarest blir etablert en handlingsplan for energiforsyning i Midt-Norge. At Mære landbruksskole skal være et kompetansesenter for demonstrasjon og bruk av bioenergi i Midt-Norge. At det utredes potensiale for produksjon av biodiesel og bioetanol(e85) i Nord-Trøndelag, og at det legges til rette for at dette kan tankes i fylket. FOLKEHELSE Senterpartiet i Nord-Trøndelag mener at det er pasienten som skal stå i fremste rekke når framtidas helsepolitikk skal utformes. Det er behov for å tilby fl ere tjenester på lavest mulig nivå, og det må til en bedre samhandling og rolleavklaring mellom spesielt primærhelsetjenesten (førstelinje) og lokalsykehusene / spesialisthelsetjenesten (andrelinje) og resten av den offentlige helsefamilien. Parallelt med at helsetilbudene styrkes må det settes økt fokus på forebygging av sykdommer og skader. Bevisstheten rundt folkehelse må i større grad være et gjennomgående tema i utviklingen av samfunnet, bl.a. i arbeidet med kommune og fylkesplaner. Det er pasienten som skal stå i fremste rekke når framtidas helsepolitikk skal utformes. Lokalsykehusene også i framtida skal være kronjuvelen i behandlingen av pasienter, og fundamentet for lokalsykehusene er akutt og fødeavdelingene. Inntak og utskriving må være en samhandling mellom pasienten, kommunen og lokalsykehusene / spesialisthelsetjenesten. Tilbudet mellom første og andre linje må forbedres, bl.a. ved hjelp av akuttsykehjemsplasser. Ordningen med fritt sykehusvalg skal videreføres. Det må settes i gang et prøveprosjekt i Namdalen, der kommunene får ansvaret for rehabiliteringstilbudet for pasientene. Nulltoleranse for mobbing og vold innarbeides som mål ved alle fylkeskommunens arbeidsplasser. For å bedre folkehelsa må det gjennomføres målrettede kampanjer - eksempelvis for reduksjon av sukkerforbruk, eller røykekuttkampanjer. Bevisstheten rundt egen helse må økes. Det skal ikke hete: Hva kan samfunnet gjøre for meg?, men heller: Hvordan kan jeg ta større ansvar for min egen helse? Det må satses mer på forebyggende arbeid når det gjelder rus - og narkotika-problematikken blant barn og ungdom. Fylkeskommunen må bli en sterkere regional pådriver i samarbeidet med staten og kommunene, herunder skoleverket, og med frivillige og humanitære organisasjoner. 8

9 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG UTDANNING Nord-Trøndelag skal i åra framover fortsette å bygge og utvikle landets beste videregående skoler samt opprettholde og videreutvikle en desentralisert skole- og tilbudsstruktur. Plan for skolebygg er vedtatt og Senterpartiet vil nå arbeide med å få realisert denne planen. Nord-Trøndelag skal i åra framover fortsette å bygge og utvikle landets beste videregående skoler. Etter og videreutdanning av det pedagogiske personalet er nødvendig for gjennomføringen av Kunnskapsløftet. Entreprenørskapsholdninger må være gjennomgående i hele utdanningsløpet. Et nært samarbeid mellom skole og arbeidsliv er nødvendig både for å bedre kvaliteten på kunnskapen og å utnytte ressursene best mulig. Det må legges vekt på et skoletilbud tilpasset lokale forhold og lokalt næringsliv, og en bedre utnyttelse av arbeids- og samfunnslivet som opplæringsarena. Foto: Ragnar Vestvik Det helhetlige skoleløpet fra klassetrinn og gjennomføringen av kunnskapsløftet settes i fokus. Dette forutsetter bl.a. at lærerne har nødvendig kompetanse og faglig trygghet til å tilpasse og differensiere all undervisning til det utdanningsprogram / den fagretningen det undervises i. Eleven /lærlingen må settes i sentrum og man må ha fokus på det helhetlige læringsutbyttet. Større elevmedvirkning og styrket elevdemokrati må vektlegges. Dette for å gi elevene større påvirkning på undervisningen og gi dem en tilpasset og differensiert opplæring. Karriereveiledningen i skolen skal ha høy prioritet. En god yrkes- og utdanningsveiledning bidrar til sikrere valg, mindre forsinkelser og bedre muligheter for den enkelte elev og lærling til å realisere sine evner og anlegg. FORSKNING OG UTVIKLING Senterpartiet vil styrke forsknings og utviklingsetaten blant annet for å støtte opp om regionalt og lokalt næringsliv. For å utløse potensialet i forskningsmiljøene må det etableres gode koblinger mellom forskermiljøene og sentrale aktører i samfunns og næringslivet i Trøndelag. Samhandling mellom kompetansemiljøene i fylket må videreutvikles for å oppnå gjensidig utbytte av hverandres styrke. Samhandling mellom kompetansemiljøene i fylket må videreutvikles for å oppnå gjensidig utbytte av hverandres styrke. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil: Bidra til at utdanning og forskning i Nord-Trøndelag får gode utviklingsvilkår gjennom å sikre bedre fi - nansieringsmuligheter og tilrettelegging. Digital kompetanse for elever og lærere må styrkes, og de skal ha tilgang til digital infrastruktur og tjenester av høy kvalitet. Bidra til et sterkt kompetansemiljø på høyskolenivå i Nord-Trøndelag gjennom å styrke samarbeidet og samordningen mellom aktørene. 9

10 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - Bolyst i Nord-Trøndelag skal være et hovedfokus for fylkespolitikken framover. Folks bolyst, herunder spesielt ungdom sin bolyst, skapes blant annet gjennom bygging av hjemstedets identitet. Bygda må gi et helhetsinntrykk som gjør den til en attraktiv boplass. Senterpartiet i Nord-Trøndelag foreslår derfor et krafttak for å gjøre de nord-trønderske bygdesamfunnene penere. Senterpartiet i Nord-Trøndelag foreslår et krafttak for å gjøre de nordtrønderske bygdesamfunnene penere. Det bør iverksettes et eget stort tettstedsprogram for alle kommunene i Nord-Trøndelag. Det skal iverksettes et eget skulpturprogram for Nord-Trøndelag. Foto: G.K. NTNU info Øke muligheten for bruk av offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter, samt gjennomføre fl ere lokale FRAM-program. (FRAM er et kompetansetilbud innen bedriftsutvikling, ledelse og strategi, og FRAM står for Forstått, Realistisk, Akseptert, Målbart.) Kommunene i Nord-Trøndelag skal utfordre egne ungdommer for å få synspunkter på kommunens visuelle uttrykk. Alle kommuner skal utarbeide egne retningslinjer for hvilken arkitektur som skal være retningsgivende og tillatt i sine respektive kommunesentra. At materialet fra HUNT-undersøkelsene må brukes i forskningsøyemed på lokalsykehusene. At det må tilbys geografi sk tilgjengelige og relevante opplæringstilbud innenfor høyere utdanning. Stimulere de trønderske industrimiljøene sammen med forsknings - og teknologimiljøene i Trondheim, til fortsatt å holde en sterk posisjon i forhold til nasjonal teknologi og industriell nyskaping. ET PENERE NORD-TRØNDELAG. 10 Foto: Leif Hjulstad

11 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG I FRAMTIDA Senterpartiet mener at et levende og desentralisert demokrati best ivaretas gjennom tre folkevalgte nivå. Regjeringen har gjennom St.melding nr. 12 ( ) Regionale fortrinn regional framtid, startet diskusjonen om overføring av oppgaver til nye folkevalgte regioner og regional inndeling. Forvaltningsreformen skal gjennomføres innen 1. januar 2010 og vil prege den politiske diskusjonen de kommende årene. Kommunestrukturen opprettholdes. Kommune styrkes gjennom flere frie økonomiske virkemidler, og deres rolle i samfunnsutviklinga skal styrkes. Oppgavene skal løses på lavest mulig effektive nivå. Folkestyret skal styrkes på bekostning av embetsverket. Kommunestrukturen opprettholdes. Kommunene styrkes gjennom fl ere frie økonomiske virkemidler, og kommunenes rolle i samfunnsutviklinga skal styrkes. Det skal være en omfattende overføring av oppgaver, makt og myndighet fra statlig til fylkeskommunalt / regionalt nivå. Dette skal være innenfor områdene landbruk, miljøvern, marin sektor, arealplanlegging, kultur, samferdsel, høgskoler, forskning og innovasjon. I diskusjonen om geografi ske grenser må hensynet til identitet og en balansert regional utvikling veie tungt. Oppgavefl yttingen som skisseres i St.melding nr. 12 ( ) er ikke omfattende nok til å forsvare en sammenslåing mellom Nord-Trøndelag og andre fylker. Fylkesmannsembetet skal utøve tilsyn og statlig legalitetskontroll. Alle oppgaver som krever bruk av politisk skjønn skal overføres til folkevalgt nivå. Oppgavene til direktorater og tilsyn må gjennomgås, og antallet må reduseres betraktelig. Foto: Steinar Johansen 11

12 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - Knoph foto Behrends 4. kandidat: Gunnar Alstad 3. kandidat: Christina Ramsøy 1. kandidat: Anne Irene Myhr 2. kandidat: Steinar Aspli Me hjerte for heile Nord-Trøndelag NORD-TRØNDELAG 12 Kongens gt Steinkjer Tlf.: , Faks: E-post:

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 A lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 - vi går steg for steg, mot et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Innherred En vekstkraftig evig grønn ungdom

Innherred En vekstkraftig evig grønn ungdom Innherred En vekstkraftig evig grønn ungdom Hovedstrategier Innherred Et forslag på sammendrag av de tre scenarier i Trøndelag 2020 Det offentlige aktørbilde - stø kurs mot framtida! (?) Rikspolitikk -

Detaljer

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy IDA STUBERG ordførerkandidat Ole Anders Iversen 2. kandidat STEM SENTERPARTIET Kjære velger Senterpartiet i Mosvik og Inderøy går til valg med stor tro på at kommunen

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Nord-Trøndelag. v o k s e o p p b o l æ r e a r b e i d e l e v e. Namsos

Nord-Trøndelag. v o k s e o p p b o l æ r e a r b e i d e l e v e. Namsos LEKA Leka VIKNA Vikna Store Namsvatnet Rørvik Kolvereid Namsskogan RØYRVIK FLATANGER Lauvsnes Abelvær Namdalseid Seierstad Statland Bangsund NAMDALSEID NÆRØY FOSNES NAMSOS Salsvatnet Salsbruket Namsos

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag. Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder

Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag. Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder Samhandling. Vi ønsker å være en medspiller med stor legitimitet i partnerskapet Med en sterk samhandling mellom kommunene og

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

A lternativt budsjett 2011,

A lternativt budsjett 2011, A lternativt budsjett 2011, økonomiplan 2011 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrP presenterer med dette sitt alternative forslag til budsjett

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Nær-Ung 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 3. Søknadsbeløp: 1.100.000 kr 4. Når

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

SKOLEPOLITISK PLATTFORM

SKOLEPOLITISK PLATTFORM Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune SKOLEPOLITISK PLATTFORM FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den 23.06.05, sak 24/05 - 2 - Skolene i Holtålen mulighetenes skoler. Skolene i Holtålen,

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Namdalen 2025. Strategisk kart for Region Namdal 2015-2025. Region Namdal

Namdalen 2025. Strategisk kart for Region Namdal 2015-2025. Region Namdal Namdalen 2025 Strategisk kart for Region Namdal 2015-2025 Region Namdal Namdalen mot 2025 Namdalen en attraktiv region I 2025 er Namdalen en attraktiv region å bo i, drive privat og offentlig virksomhet

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Fylkesrådets vurdering

Fylkesrådets vurdering Fylkesrådets vurdering Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Rekordstore investeringer foreslås i budsjettet for 2010 og økonomiplanen fram til 2013. De neste fire åra skal det brukes 1,9 milliarder kroner

Detaljer

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 EN FELLES FRAMTID? TIDSPERSPEKTIV FOR REFORMEN 4 STATUS PER AUGUST 2015 Orkdal kommune har sett det som mest naturlig å samarbeide

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

HiNTs samfunnsrolle og satsing på næring i Namdalen

HiNTs samfunnsrolle og satsing på næring i Namdalen HiNTs samfunnsrolle og satsing på næring i Namdalen 25.10.2013 1 Hvem og hva om HiNT 410 årsverk - 55% kvinner 27 stipendiatårsverk Ca 4500 studenter totalt Fem avdelinger, fire studiesteder Økonomisk

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær Fra: Nord-Trøndelag KrF Sendt: 5. februar 2016 10:47 Til: Postmottak Nord-Trøndelag Fylkeskommune Emne: Re: Trøndelagsutredningen og tilhørende intensjonsplan høring Vedlegg: Høring Trøndelagsutredningen

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT

1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT Økonomiplan 2013-16 TOTALOVERSIKT Forslag fra AP,SV og SP DRIFT Økte inntekter (mill kr) 2013 2014 2015 2016 Effektivisering administrasjon 10,0 20,0 20,0 20,0 Økt skatteinngang 20,0 25,0 25,0 25,0 Reduserte

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse Kultur Program Vest-Agder Høyre for 2011-2015

Detaljer

Marnardal Venstre. Program 2011-2015

Marnardal Venstre. Program 2011-2015 Marnardal Venstre Program 2011-2015 Venstres visjon for Marnardal Lokaldemokratiet i fokus Venstre er det sosialliberale partiet innen norsk politikk. Vi setter folk først og systemer og særinteresser

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

OMRÅDE 1: FORSKNING OG UTDANNING Mål Strategi Tiltak Status Norske breddeuniversiteter skal kvalitativt rangeres blant Europas beste

OMRÅDE 1: FORSKNING OG UTDANNING Mål Strategi Tiltak Status Norske breddeuniversiteter skal kvalitativt rangeres blant Europas beste Akademikernes handlingsplan Overordnet mål: Et verdiskapende og inkluderende kunnskapssamfunn Vedtatt 6.12.2013 OMRÅDE 1: FORSKNING OG UTDANNING Norske breddeuniversiteter skal kvalitativt rangeres blant

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer