Me hjerte for heile Nord-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Me hjerte for heile Nord-Trøndelag"

Transkript

1 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG Me hjerte for heile Nord-Trøndelag SNÅSA STEINKJER FYLKESTINGSPROGRAM

2 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - Senterpartiet tar ansvar og deltar i styringen av Nord-Trøndelag: Sammen med Arbeiderpartiet har vi i valgperioden flertall i fylkestinget, og disse partiene har styrt fylket gjennom et fylkesråd i et parlamentarisk system. Fra ungdomskonferansen på Jægtvolden Foto: Roger Rein, NTFK Senterpartiets ideologi bygger på ideene om ansvar, fellesskap og forvaltning. Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha mulighet til å virkeliggjøre sine drømmer sin idé om det gode livet trengs det et lokalmiljø som skaper trygghet, identitet og kulturelt rotfeste. Samtidig må den enkeltes rettigheter ses i lys av andres rettigheter. For stor frihet for noen fører til mindre frihet for andre. Trygge lokalsamfunn preges av samhold, samvirke og jamstilling mellom ulike grupper. Nord-Trøndelag er et fylke med store muligheter: Våre fremste fortrinn i Nord-Trøndelag skal være unike naturressurser, en meget godt utbygd infrastruktur, en befolkning med et høyt utdanningsnivå, og en bedret tilgang på kapital. Senterpartiet vil at Nord-Trøndelag skal bygges med tanke på kommende generasjoner, og det skal være et bredt spekter av aktiviteter innen idrett, kultur, og annen frivillig uorganisert aktivitet. Vi skal ha økt toleranse for mangfoldet og respekt for annerledesheten, men vi skal ha nulltoleranse for mobbing og vold i fylket vårt. 2 I valgperioden har vi nådd følgende mål: - Kultur er gitt et betydelig økonomisk løft. Frivilligheten har fått bedre rammer for sin virksomhet i tillegg til at det er bevilget investeringsmidler til Bergkunstmuseet i Stjørdal og Saemien Sijte på Snåsa. - Den store skolesatsinga: En skole for framtida videregående skoler mot 2020 har en investeringsramme på 810 mill.kroner til nybygg og ombygginger. Målet om at vi skal ha de beste videregående skolene i landet står ved lag. - Vedtak på at alle fylkeskommunale veger skal asfalteres innen Ungdom i Nord-Trøndelag har vi tatt på alvor ved å gi dem ansvar og muligheter til å påvirke samfunnsutviklingen. Ungdomskonferansen har blitt et etablert organ og en unik møteplass for ungdom og politikere fra hele fylket. - Bestillingstransport er godt innarbeidet i Indre Namdal, og det gjøres gode forsøk andre steder i fylket. - Vi har fått utviklet et samarbeid for sunt næringsvett og en positiv utvikling innen landbruk, fiskeri og havbruk. Det verdiskapende næringslivet, som er et av Nord-Trøndelag sine fortrinn, er utviklet til å kunne lykkes på nye områder.

3 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG NÆRING Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil arbeide for at det tas nye dristige politiske grep for at investeringslysten og kapitalen skal flyte lettere til fylket større ansvar for jobbskaping og næringsutvikling lokalt ved blant annet å styrke ordningen med kommunale næringsfond. Vi må utvikle en gründerkultur. Barn og ungdom må allerede i skolen få innblikk i bedriftsetablering og entreprenørskap, og få tro på egne skapende krefter. Alle elever i Nord-Trøndelag skal få erfaring fra elevbedrift i løpet av grunnskolen og den videregående skolen. Det må blant annet innføres skattefritak for fondsavsetning etablert og investert innenfor de områdene i Nord-Trøndelag som kommer inn under den nye ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Veiledningsapparatet i Innovasjon Norge må styrkes for å kunne gi nye bedrifter mer veiledning, støtte og en tettere oppfølging i de første åra etter etablering. Dette må komme i tillegg til ordinær støtte knyttet til selve bedriftsetableringen. Foto: Steinar Johansen PRIMÆRNÆRINGENE Næringsutvikling og økt verdiskaping er nødvendig for å opprettholde velferdssamfunnet, og for å bidra til høy sysselsetting og bosetting i alle deler av Nord-Trøndelag. Tiden er moden for å ha en næringspolitikk som målrettet forholder seg til eksisterende næringsliv, våre rike naturressurser, våre godt kvalifi serte kunnskapsog utviklingsmiljø, og velkvalifi serte arbeidstakere. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil arbeide for at det tas nye dristige politiske grep for at investeringslysten og kapitalen skal fl yte lettere til fylket. Det skal iverksettes egne kompetanse / utviklingsprogram for eksisterende bedrifter med vekstpotensiale. Det må legges til rette for at de store gassressursene utenfor Midt-Norge kan utnyttes til lønnsom næringsutvikling, og staten må derfor ta ansvaret for nødvendig infrastruktur. Dette gjelder både ilandføringsanlegg, gassterminaler og ledningsnett. Vi må få på plass større regionale næringsfond som forvaltes i et samarbeid mellom fylkeskommunene og Innovasjon Norge, og vi må gi kommunene et Foto: Steinar Johansen Senterpartiet arbeider for et mer robust og verdiskapende Nord-Trøndelag, der vi utnytter fortrinnene våre og bygger videre på de områder hvor vi kan lykkes. 3

4 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - Senterpartiet vil arbeide for et fortsatt livskraftig og variert landbruk, slik at verdiskapinga i næringa økes. Primærnæringene har i så måte en stor plass i Nord-Trøndelag. Senterpartiet vil arbeide for et fortsatt livskraftig og variert landbruk, slik at verdiskapinga i næringa økes. En større del av verdiskapinga i det moderne landbruket må bli igjen i bygda, men det er da avgjørende at vi lykkes med nytenkingen i landbruket, at skogbruks - og utmarksressursene kan benyttes til næringsutvikling, og at vi tar i bruk de mulighetene som kysten gir. Det høge konfl iktnivået mellom landbruks- og reindriftsnæringa i forhold til rovdyr må reduseres. Vi må satse på et eget landbruksbasert innovasjonsprogram i Nord-Trøndelag, samt et eget verdiskapingsprogram for økt lokal foredling av mat. Vi må øke mangfoldet og omfanget av produkter, tjenester og produksjonsmåter i landbruk, havbruk og fi skeri. Det må spesielt prioriteres å gi støtte til rekruttering i fi skeryrket, slik at ungdom kan velge å bli fi skere. Vi må utvikle allianser, nettverk og arbeidsfellesskapet i landbruket, ved å bygge videre på familielandbruket. Samtidig må vi øke veiledningskapasiteten rundt samarbeidsløsninger innen landbruket for å stimulere til økt samhandling, herunder økte investeringer i samdriftsløsninger. Nye oppdrettskonsesjoner må prioriteres til små og mellomstore aktører med basis i Nord-Trøndelag, og ledige konsesjoner må kunne tildeles på nytt lokalt. Det skal jobbes aktivt med forebygging mot fi skesykdommer i vassdragene i fylket. Det skal treffes tiltak for å sikre en levedyktig villaksstamme. SAMFERDSEL Vi vil ha gode tilbud for transport-, post og teletjenester. Dette er viktig for innbyggerne i Nord-Trøndelag sin velferd og for næringslivet sine utviklingsmuligheter. For Senterpartiet er bredbånd av tilfredsstillende kvalitet til alle til lik pris og utbygging av mobilnettet viktig for at alle skal ha muligheten til å bosette seg i hele fylket. Vegene skal ha en akseptabel standard til alle årstider, og jernbanenettet skal moderniseres. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil: At alle fylkesveger skal være asfaltert innen Dette gir innbyggerne bedre fremkommelighet, trafi kksikkerhet og kjørekomfort, og det gir økte muligheter for verdiskaping i hele Nord-Trøndelag. Kostnader med økte skader og konfl ikter i forhold til rovdyr må dekkes fullt ut. Vi må iverksette et program for produksjon av varme basert på biobrensel hvor nord-trøndersk landbruk gis mulighet til å være den sentrale leverandøren av slik energi. Vi må få opp aktiviteten i skogbruket, blant annet ved at tilskuddsrammene til skogkulturtiltak og veger økes betydelig. Vi må ha et eget marint innovasjonsprogram i Nord- Trøndelag. 4 Foto: Johan Arnt Nesgård - TA

5 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG Alle fylkesveger skal være asfaltert innen UNGDOM At vi skal framskynde de mange vegprosjektene som står på venteliste. Rv 17 med funksjon som hovedfartsåre, men uten stamvegstatus, må få særlig oppmerksomhet. At toget må utvikles som en sentral aktør innenfor godstransport, særlig på lengre strekninger. 0-visjonen skal ligge til grunn for alle samferdselsprosjekter som blir planlagt og realisert. At det skal utvikles et brukertilpasset og kostnadseffektivt kollektivtilbud i distriktene. At bestillingstransport og tilbringertjeneste med bruk av taxi skal kombineres med buss, båt og tog. At kortbanefl yplassene i Rørvik og Namsos må beholde sine tilbud. Trondheim Lufthavn Værnes må sikres utviklingsmuligheter, og rutetilbud til innland og utland må utvides. At reisetida med toget fra Trondheim og nordover må kortes ned. Rabattordninger for ungdom skal være like i hele Nord-Trøndelag. At gratis bilferje for passasjerer må gjelde over hele fylket, i tråd med nylig utprøvd ordning for Ytterøyferja. Inntil slik ordning kan iverksettes må rabattordninger for ungdom tilsvarende andre kollektivtilbud i fylket gjelde. Senterpartiet vil at Nord-Trøndelag skal være et fylke der ungdommen skal få utvikle sine talent, der de trives, der de utfordres, der de aksepteres og der de ønsker å bo i framtida. Vi ønsker oss et tolerant fylke som gir rom for mangfold. For å bygge opp under det er det viktig å se muligheter og ikke begrensninger. Faktorer som økt bolyst, satsing på infrastruktur, økt deltagelse, kreativ undervisning, satsing på unge grûndere og politikere som lytter til ungdom, vil vi trekke frem som avgjørende for at vi skal lykkes med Visjonen: Her alt e mulig-uansett. Ungdom i hele fylket skal ha mulighet til å utvikle sine talenter. Støtte det arbeidet som Fosnes kommune og Jøa veg og brulag har satt i gang for å skaffe fastlandsforbindelse til Jøa i Fosnes kommune. Arbeide sterkt for å opprettholde Namdalingens rute Namsos Leka med tilstrekkelig kapasitet, kvalitet og sikkerhet, og at ferjetilbudet til Gjerdinga blir opprettholdt. At det skal arbeides for å få etablert en omlastingsterminal i Nord-Trøndelag. At når full bredbåndsdekning er nådd, må neste skritt være å påbegynne arbeidet med gradvis fremføring av fi ber. Ungdom i hele fylket skal ha mulighet til å utvikle sine talenter enten det gjelder utdanning, arbeid, idrett eller kultur. Antall lærlingeplasser må økes slik at alle som vil skal få fullføre den utdanningen de har startet på. Attraktive arbeidsplasser er avgjørende for at ungdom bosetter seg i Nord-Trøndelag. Næringslivet må synliggjøre ledige arbeidsplasser og legge til rette for at ungdom kan starte egne bedrifter. 5

6 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - Det må arbeides for at kjøreopplæring kan gjennomføres innenfor rammen av læreplanene i videregående opplæring. Inntil kjøreopplæringa er integrert i videregående opplæring, må Kunnskapsdepartementet godkjenne prosjekt med kjøreopplæring i skoletida, og at det ikke føres fravær for kjøreopplæringa. Fylkeskommunen som skoleeier i et partnerskap med foreldre og kommunen skal ta ansvar for de elevene som bor på hybel. Trygghet er fundamentet for å få til økt trivsel og bedre læring. Det må etableres en ordning der ungdom som ukependler mellom hjem og utdanningssted skal komme seg smidig og billig fram og tilbake. Det må settes i gang et prosjekt for å øke toleransen og mangfoldet blant befolkningen i Nord-Trøndelag. FRIVILLIGHET, IDRETT OG KULTUR. Frivillighet er en bærebjelke for aktive by og bygdemiljø i Nord-Trøndelag. Den mangfoldige aktiviteten innenfor idrett, kultur og annen frivillig aktivitet som utøves hver eneste dag i nærmiljøene våre, er en av de største utviklingsmotorene vi har, og hadde ikke vært mulig uten de uttallige ildsjelenes store innsats. Frivillighetsapparatet må styrkes og utvikles, bl.a. for å kunne utløse tilskuddsmidler fra staten i forbindelse med ulike prosjekter. Dette er en del av satsingen for å kunne videreføre og utvikle gode samarbeidsprosjekter med profesjonelle aktører i og utenom fylket. Frivillighet er en bærebjelke for aktive by og bygdemiljø i Nord-Trøndelag. Kulturinstitusjonene Nord-Trøndelag Teater (NTT), Musikk i Nord-Trøndelag (MiNT), Fylkesgalleriet, NORVEG, Nils Aas Kunstverksted og Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal videreutvikles som fyrtårn i kulturfylket Nord-Trøndelag. Disse institusjonene skal bidra til formidling og oppleving av profesjonell kunst og kultur i hele fylket, særlig i forhold til barn og unge. Norsk Revyfaglig Senter og Norsk Revyfestival på Høylandet må få økt statlig støtte, slik at disse revyinstitusjonene kan fortsette sitt lokale, regionale og nasjonale arbeid for norsk revy. Foto: Steinar Johansen 6 Rock-city i Namsos må sikres utvikling, særlig hva angår utdanning og næringsutvikling. Bergkunstmuseet i Stjørdal og Saemien Sijte på Snåsa skal realiseres i perioden. Kor, korps, og andre lokale krefter må få økonomisk mulighet til å engasjere profesjonelle aktører i samarbeidsprosjekter, og til å videreutvikle amatørmiljøene i fylket. Leie av idrettshaller / lokaler og utendørsarenaer for bruk til barn og ungdomsaktivitet / idrett skal være gratis. Barn og ungdom må sikres mulighet til et godt fysisk aktivitetstilbud. Det må arbeides for å øke tippemidler og andre støtteordninger til vedlikehold og nyetablering av idrettsanlegg.

7 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG Det bør legges til rette for et sterkere samarbeid mellom MiNT og NTT, eksempelvis med samlokalisering. De må arbeide sammen for å skape et sterkere faglig miljø, og for å videreutvikle samspillet mellom profesjonelle og amatører i Nord-Trøndelag. NTTs særlige fortrinn som et turne-teater må videreutvikles. Det må startes et arbeid med å etablere et midtnorsk kompetansesenter for opera, og knytte Steinvikholmen musikkteater og operamiljøet i Trondheim og Trøndelag tettere sammen. Senter for menneskerettigheter på Falstad skal videreutvikles. Det må etableres fl ere turstier og kulturstier for å få engasjert voksne brukere til fl ere opplevelser med fysisk innhold. MILJØ OG ENERGI Klimaet er i endring. FN`s klimarapport fastslår at det er svært sannsynlig at klimaforandringene er menneskeskapte. Vi i Nord-Trøndelag må ta dette spørsmålet på alvor, ved å tenke globalt og handle lokalt. Tilgangen på energi er en av de samfunnsmessig viktigste utfordringene Nord-Trøndelag står ovenfor i perioden Det er en knapphetsfaktor for næringsliv, private husholdninger og offentlig virksomhet. NTE er det viktigste verktøyet Nord-Trøndelag har for å kunne gjøre noe med denne utfordringen selv. Senterpartiet i Nord-Trøndelag har klare politiske målsettinger for eierskapet av NTE. Selskapet skal, med utgangspunkt i forretningsmessig drift være en samfunnsmotor som bidrar til næringsutvikling, og gir tilbud til hele fylket på likeverdige vilkår. NTE skal fortsatt være en spydspiss for utvikling og utbygging av nye energikilder. For å vedlikeholde kundelojalitet og et godt tilbud til innbyggerne skal hovedlinjene i NTEs desentraliserte struktur opprettholdes. Selskapet skal ha ekspansjonsmuligheter. Bio - og jordenergi skal bli den viktigste bæreren for oppvarming i offentlig og privat virksomhet i Nord-Trøndelag. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil: At NTE skal være et 100 % heleid nordtrøndersk offentlig selskap. Arbeide for at nettleia for strøm skal utjamnes over hele landet. Få etablert Gass- og Bioenergiverket på Skogn snarest og med NTE i førersetet. Etablere og videreutvikle vindkraft til å bli en vesentlig energikilde og en viktig del av kraftforsyningen i Midt-Norge. At bio - og jordenergi skal bli den viktigste bæreren for oppvarming i offentlig og privat virksomhet i Nord-Trøndelag. Iverksette et program for produksjon av varme basert på biobrensel. Være en pådriver til utviklingen av CO2-rensing av gasskraftverk. Prioritere opprustning og effektivisering av produksjons- og overføringsnettet tilknyttet kraftproduksjonen i Nord-Trøndelag. 7

8 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - At det snarest blir etablert en handlingsplan for energiforsyning i Midt-Norge. At Mære landbruksskole skal være et kompetansesenter for demonstrasjon og bruk av bioenergi i Midt-Norge. At det utredes potensiale for produksjon av biodiesel og bioetanol(e85) i Nord-Trøndelag, og at det legges til rette for at dette kan tankes i fylket. FOLKEHELSE Senterpartiet i Nord-Trøndelag mener at det er pasienten som skal stå i fremste rekke når framtidas helsepolitikk skal utformes. Det er behov for å tilby fl ere tjenester på lavest mulig nivå, og det må til en bedre samhandling og rolleavklaring mellom spesielt primærhelsetjenesten (førstelinje) og lokalsykehusene / spesialisthelsetjenesten (andrelinje) og resten av den offentlige helsefamilien. Parallelt med at helsetilbudene styrkes må det settes økt fokus på forebygging av sykdommer og skader. Bevisstheten rundt folkehelse må i større grad være et gjennomgående tema i utviklingen av samfunnet, bl.a. i arbeidet med kommune og fylkesplaner. Det er pasienten som skal stå i fremste rekke når framtidas helsepolitikk skal utformes. Lokalsykehusene også i framtida skal være kronjuvelen i behandlingen av pasienter, og fundamentet for lokalsykehusene er akutt og fødeavdelingene. Inntak og utskriving må være en samhandling mellom pasienten, kommunen og lokalsykehusene / spesialisthelsetjenesten. Tilbudet mellom første og andre linje må forbedres, bl.a. ved hjelp av akuttsykehjemsplasser. Ordningen med fritt sykehusvalg skal videreføres. Det må settes i gang et prøveprosjekt i Namdalen, der kommunene får ansvaret for rehabiliteringstilbudet for pasientene. Nulltoleranse for mobbing og vold innarbeides som mål ved alle fylkeskommunens arbeidsplasser. For å bedre folkehelsa må det gjennomføres målrettede kampanjer - eksempelvis for reduksjon av sukkerforbruk, eller røykekuttkampanjer. Bevisstheten rundt egen helse må økes. Det skal ikke hete: Hva kan samfunnet gjøre for meg?, men heller: Hvordan kan jeg ta større ansvar for min egen helse? Det må satses mer på forebyggende arbeid når det gjelder rus - og narkotika-problematikken blant barn og ungdom. Fylkeskommunen må bli en sterkere regional pådriver i samarbeidet med staten og kommunene, herunder skoleverket, og med frivillige og humanitære organisasjoner. 8

9 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG UTDANNING Nord-Trøndelag skal i åra framover fortsette å bygge og utvikle landets beste videregående skoler samt opprettholde og videreutvikle en desentralisert skole- og tilbudsstruktur. Plan for skolebygg er vedtatt og Senterpartiet vil nå arbeide med å få realisert denne planen. Nord-Trøndelag skal i åra framover fortsette å bygge og utvikle landets beste videregående skoler. Etter og videreutdanning av det pedagogiske personalet er nødvendig for gjennomføringen av Kunnskapsløftet. Entreprenørskapsholdninger må være gjennomgående i hele utdanningsløpet. Et nært samarbeid mellom skole og arbeidsliv er nødvendig både for å bedre kvaliteten på kunnskapen og å utnytte ressursene best mulig. Det må legges vekt på et skoletilbud tilpasset lokale forhold og lokalt næringsliv, og en bedre utnyttelse av arbeids- og samfunnslivet som opplæringsarena. Foto: Ragnar Vestvik Det helhetlige skoleløpet fra klassetrinn og gjennomføringen av kunnskapsløftet settes i fokus. Dette forutsetter bl.a. at lærerne har nødvendig kompetanse og faglig trygghet til å tilpasse og differensiere all undervisning til det utdanningsprogram / den fagretningen det undervises i. Eleven /lærlingen må settes i sentrum og man må ha fokus på det helhetlige læringsutbyttet. Større elevmedvirkning og styrket elevdemokrati må vektlegges. Dette for å gi elevene større påvirkning på undervisningen og gi dem en tilpasset og differensiert opplæring. Karriereveiledningen i skolen skal ha høy prioritet. En god yrkes- og utdanningsveiledning bidrar til sikrere valg, mindre forsinkelser og bedre muligheter for den enkelte elev og lærling til å realisere sine evner og anlegg. FORSKNING OG UTVIKLING Senterpartiet vil styrke forsknings og utviklingsetaten blant annet for å støtte opp om regionalt og lokalt næringsliv. For å utløse potensialet i forskningsmiljøene må det etableres gode koblinger mellom forskermiljøene og sentrale aktører i samfunns og næringslivet i Trøndelag. Samhandling mellom kompetansemiljøene i fylket må videreutvikles for å oppnå gjensidig utbytte av hverandres styrke. Samhandling mellom kompetansemiljøene i fylket må videreutvikles for å oppnå gjensidig utbytte av hverandres styrke. Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil: Bidra til at utdanning og forskning i Nord-Trøndelag får gode utviklingsvilkår gjennom å sikre bedre fi - nansieringsmuligheter og tilrettelegging. Digital kompetanse for elever og lærere må styrkes, og de skal ha tilgang til digital infrastruktur og tjenester av høy kvalitet. Bidra til et sterkt kompetansemiljø på høyskolenivå i Nord-Trøndelag gjennom å styrke samarbeidet og samordningen mellom aktørene. 9

10 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - Bolyst i Nord-Trøndelag skal være et hovedfokus for fylkespolitikken framover. Folks bolyst, herunder spesielt ungdom sin bolyst, skapes blant annet gjennom bygging av hjemstedets identitet. Bygda må gi et helhetsinntrykk som gjør den til en attraktiv boplass. Senterpartiet i Nord-Trøndelag foreslår derfor et krafttak for å gjøre de nord-trønderske bygdesamfunnene penere. Senterpartiet i Nord-Trøndelag foreslår et krafttak for å gjøre de nordtrønderske bygdesamfunnene penere. Det bør iverksettes et eget stort tettstedsprogram for alle kommunene i Nord-Trøndelag. Det skal iverksettes et eget skulpturprogram for Nord-Trøndelag. Foto: G.K. NTNU info Øke muligheten for bruk av offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter, samt gjennomføre fl ere lokale FRAM-program. (FRAM er et kompetansetilbud innen bedriftsutvikling, ledelse og strategi, og FRAM står for Forstått, Realistisk, Akseptert, Målbart.) Kommunene i Nord-Trøndelag skal utfordre egne ungdommer for å få synspunkter på kommunens visuelle uttrykk. Alle kommuner skal utarbeide egne retningslinjer for hvilken arkitektur som skal være retningsgivende og tillatt i sine respektive kommunesentra. At materialet fra HUNT-undersøkelsene må brukes i forskningsøyemed på lokalsykehusene. At det må tilbys geografi sk tilgjengelige og relevante opplæringstilbud innenfor høyere utdanning. Stimulere de trønderske industrimiljøene sammen med forsknings - og teknologimiljøene i Trondheim, til fortsatt å holde en sterk posisjon i forhold til nasjonal teknologi og industriell nyskaping. ET PENERE NORD-TRØNDELAG. 10 Foto: Leif Hjulstad

11 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG I FRAMTIDA Senterpartiet mener at et levende og desentralisert demokrati best ivaretas gjennom tre folkevalgte nivå. Regjeringen har gjennom St.melding nr. 12 ( ) Regionale fortrinn regional framtid, startet diskusjonen om overføring av oppgaver til nye folkevalgte regioner og regional inndeling. Forvaltningsreformen skal gjennomføres innen 1. januar 2010 og vil prege den politiske diskusjonen de kommende årene. Kommunestrukturen opprettholdes. Kommune styrkes gjennom flere frie økonomiske virkemidler, og deres rolle i samfunnsutviklinga skal styrkes. Oppgavene skal løses på lavest mulig effektive nivå. Folkestyret skal styrkes på bekostning av embetsverket. Kommunestrukturen opprettholdes. Kommunene styrkes gjennom fl ere frie økonomiske virkemidler, og kommunenes rolle i samfunnsutviklinga skal styrkes. Det skal være en omfattende overføring av oppgaver, makt og myndighet fra statlig til fylkeskommunalt / regionalt nivå. Dette skal være innenfor områdene landbruk, miljøvern, marin sektor, arealplanlegging, kultur, samferdsel, høgskoler, forskning og innovasjon. I diskusjonen om geografi ske grenser må hensynet til identitet og en balansert regional utvikling veie tungt. Oppgavefl yttingen som skisseres i St.melding nr. 12 ( ) er ikke omfattende nok til å forsvare en sammenslåing mellom Nord-Trøndelag og andre fylker. Fylkesmannsembetet skal utøve tilsyn og statlig legalitetskontroll. Alle oppgaver som krever bruk av politisk skjønn skal overføres til folkevalgt nivå. Oppgavene til direktorater og tilsyn må gjennomgås, og antallet må reduseres betraktelig. Foto: Steinar Johansen 11

12 ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - ME HJERTE FOR HEILE NORD-TRØNDELAG - Knoph foto Behrends 4. kandidat: Gunnar Alstad 3. kandidat: Christina Ramsøy 1. kandidat: Anne Irene Myhr 2. kandidat: Steinar Aspli Me hjerte for heile Nord-Trøndelag NORD-TRØNDELAG 12 Kongens gt Steinkjer Tlf.: , Faks: E-post:

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 Med hjerte for hele Sør- Trøndelag Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 - 2 - Innledning Senterpartiets Verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse

Detaljer

Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019

Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019 Sør Trøndelag Fylkestingsprogram 2015 2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktige grunntrekk i Senterpartiets politikk er:... 3 Kap 1: Kultur, idrett og frivillighet... 4 Sør Trøndelag Senterparti

Detaljer

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre.

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Innholdsfortegnelse GRØNN HELSE... Helse der du bor... Helse når du trenger det... Barn

Detaljer

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF Valgprogram for 2015-2019 Fylkestingsprogram for 2015 2019 KrFs fylkestingsgruppe og vil arbeide for å få gjennomslag for våre saker uavhengig av hvilket politisk nivå saken sorterer under. Hovedvekten

Detaljer

Fylkespartiprogram 2015-2019. Sør-Trøndelag Arbeiderparti

Fylkespartiprogram 2015-2019. Sør-Trøndelag Arbeiderparti Fylkespartiprogram 2015-2019 Sør-Trøndelag Arbeiderparti Ambisjoner for Trøndelag. Fylkespartiprogram 2015-2019 Trøndelag er en ressursrik region. Vi har et levende landbruk, en stor skogbruksnæring og

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 0-0 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT 1 0 1 1 1 0 1 0 1 INNHOLD 1. MED VISJONER FOR FRAMTIDA - OG HJERTE FOR DET GRØNNE HEDMARK....

Detaljer

SE MOT NORD #vekstinordland

SE MOT NORD #vekstinordland SE MOT NORD #vekstinordland Arbeidsprogram Nordland SV 2015-2019 VÅRT FYLKE, VÅR FRAMTID! Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser. Det viktigste er befolkningen, de menneskelige

Detaljer

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke INNHOLD Troms, mulighetenes fylke Kapittel 1. Næringsutvikling 1.1 Sjømatfylket Troms 1.2 Landbasert matproduksjon 1.3 Mineralnæringen 1.4 Reiseliv 1.5 Energi og petroleum Kapittel 2. Samferdsel og infrastruktur

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Fylkestingsprogram for Nordland Sp 2015-2019

Fylkestingsprogram for Nordland Sp 2015-2019 Fylkestingsprogram for Nordland Sp 2015-2019 Nettversjon 1 Innholdsfortegnelse Utviklingstrekk - Nye utfordringer i nord 3 By og bygd samhold i nord 4 Sjølråderett og folkestyre 5 Fylkeskommunen som regional

Detaljer

Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020. Høringsdokument

Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020. Høringsdokument Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020 Høringsdokument 1 INNLEDNING Agder har naturgitte forutsetninger, beliggenhet og et næringsliv som gir store muligheter for videreutviklingen av landsdelen.

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Sammen for et bedre Hedmark

Sammen for et bedre Hedmark Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 12.-14.12.2011 Sak: 96/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 11/6003 Tittel: Saksprotokoll: ÅRSBUDSJETT 2012 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Behandling: Representanten

Detaljer

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Program 2015-2019 Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Mål for perioden 2015-2019... 1 Kommunal økonomi og forvaltning... 2 Skole, oppvekst og utdanning... 2 Skole...

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen!

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen! 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Forord Senterpartiets programkomité legger med dette fram sitt endelige forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden 00-01. Programmet skal stake

Detaljer

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Mulighetenes OPPLAND P REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Side 2 Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Forkortelser brukt i dokumentet ABM: Arkiv,

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019 Vedtatt på Nord-Trøndelag SV sitt fylkesårsmøte 1. februar 2015 DEL GODENE For SV er det et grunnleggende mål at alle mennesker skal gis like muligheter i samfunnet, uavhengig

Detaljer

Forsidefoto: Colourbox.com. Troms Arbeiderparti. Fylkesvalgprogram 2011-2015. Det Norske Arbeiderparti

Forsidefoto: Colourbox.com. Troms Arbeiderparti. Fylkesvalgprogram 2011-2015. Det Norske Arbeiderparti Forsidefoto: Colourbox.com Troms Arbeiderparti Fylkesvalgprogram 2011-2015 Det Norske Arbeiderparti Innhold Innledning Innledning... 3 Utdanning... 4 Samferdsel... 6 Kultur... 7 Næring... 9 Kollektivtrafikk...

Detaljer

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Mulighetenes OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Oppland fylkeskommune Side 2 SAMARBEIDSPARTNERE Innovasjon Norge Fylkesmannen i Oppland aetat Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Lillehammer

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer