lternativt budsjett 2009, økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012"

Transkript

1 A lternativt budsjett 2009, økonomiplan vi går steg for steg, mot et bedre Nord-Trøndelag

2 Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette sitt alternative forslag til budsjett for Nord-Trøndelag Fylkeskommune 2009, samt revidert økonomiplan for Budsjettdokument bygger på Nord-Trøndelag FrPs prioriteringer og Nord-Trøndelag fylkeskommunes utfordringer. Budsjettforslaget fra Nord- Trøndelag FrP tar også utgangspunkt i tallmaterialet fra fylkesrådets budsjettforslag, og ikke hva som eventuelt måtte komme ut av forhandlingene i komitébehandlingen i fylkestinget. Fremskrittspartiet er av den klare oppfatning at det offentliges midler må forvaltes på en mest mulig effektiv og god måte. Som folkevalgte er det innbyggernes penger vi forvalter, og vi er således helt avhengige av befolkningens tillit. Fremskrittspartiets alternative budsjett er derfor preget av ansvarlig økonomistyring, og oppbygging av en god likviditet. I tillegg kommer det selvsagte ansvaret for å gi innbyggerne de best mulige tjenester, til den rette kostnaden. Det er på bakgrunn av dette omprioritert innen budsjettet, slik at helsetjenester, utdanning og fylkesveier er prioritert. Totalt omprioriteres nesten 200 millioner kroner i planperioden. Dette gir hele 87 mill til utdanning, 75 mill til veger og 27 mill til helse og sosialdelen av budsjettet, hvor man blant annet finner tannhelse og TT-kort ordningen. - Økt satsning innen utdanning på 87 mill - Økt satsning på veger på 75 mill - Økt satsning innen helse og sosial på 27 mill - Økte kostnader innen renter og avdrag på 9,5 mill - Omstilling innen adm. og ledelse for 29 mill - Omstilling innen kultur for 23 mill - Omstilling innen RUP for 24 mill - Bruk av disposisjonsfond på 12,5 mill - Salg av anleggsmidler og lignende for 45 mill - Økt overføring fra NTE på 40 mill - Økt låneopptak på 25 mill

3 Utdanning En bedre utdanning for alle For å kunne skape et samfunn med like muligheter for alle, er det etter Fremskrittspartiets syn grunnleggende nødvendig å gi en gratis utdanning. Kun da vil alle innbyggere, uten hensyn til sosial og økonomisk bakgrunn, ha de samme muligheter til å realisere seg selv og sine drømmer. Fremskrittspartiet mener bruk av offentlige midler skal benyttes mest mulig effektivt, og mener at det også i de videregående skolene er rom for mer effektiv drift. Vi stiller oss imidlertid svært tvilende til at de innsparinger rådet legger opp til for 2009 er gjennomførbare, uten at det går på bekostning av tilbudet til våre elever. For å opprettholde valgfrihet og en god skole vil vi derfor styrke skolenes driftsbudsjett med til sammen 7 millioner hvert år i perioden, sammenlignet med fylkesrådets forslag. Utviklingsprosjekt Fremskrittspartiet ønsker å markedsføre våre videregående skoler i områder med mindre befolkningsgrunnlag på en bedre måte. Blant skolene som bør prioriteres kan man nevne Grong, Meråker, Ytre Namdal og Leksvik. Disse skolene har på grunn av sin plassering og nærliggende infrastruktur, naturgitte fordeler som byskolene ikke innehar. Det er derfor viktig for Fremskrittspartiet å se på hvilke konkurransefortrinn disse skolene har, samt sørge for at dette markedsføres og utvikles på en god måte. Fremskrittspartiet setter derfor av hvert år i planperioden, til et utviklingsfond der skolene kan søke om midler til å skape, videreutvikle og markedsføre spesielle kvaliteter. Som eksempler kan skiekspertisen ved Meråker og badmintonmiljø i Grong, trekkes frem, sammen med industriell kompetanse i Leksvik og marin kompetanse ved Ytre Namdal. Økt elevdemokrati Fremskrittspartiet er svært opptatt av elevdemokrati og de effekter dette gir, både i form av mestring, økt trivsel og brukermedvirkning. Det avsettes derfor kroner som skal fordeles mellom elevrådene basert på elevtallet. Elevrådene skal stå fritt i sin bruk av disse pengene, men elevrådene bes om å rapportere bruken til fylkeskommunen. Investeringsmidler Fremskrittspartiet har merket seg at sammenslåingen av Egge og Steinkjer videregående skole, har blitt underfinansiert. Dette medfører store konsekvenser for elevtilbudet ved den nye skolen. Det er, slik vi ser det, ikke akseptabelt at forutsetningene som ble gitt til elever og ansatte ikke ivaretas. Fremskrittspartiet øker investeringsrammen for utbyggingen av Steinkjer vgs med 55 millioner kroner, for på den måten å sørge for at dette prosjektet blir gjennomført som planlagt, inkludert oppgradering av utstyr for mekaniske fag.

4 Økonomisk konsekvens for området Området utdanning tilføres 8 millioner hvert år i planperioden. Dette fordeles med 7 millioner til økte driftsmidler til skolene, til utviklingsfond for de minste skolene, samt kroner til å styrke elevrådenes posisjon. I tillegg økes investeringsbudsjettet for planperioden med 55 millioner kroner som går til å fullfinansiere vedtatt utbygging av Steinkjer VGS, inkludert nødvendig oppgradering av utstyr for mekaniske fag.

5 Helse og sosial En offentlig finansiert helsetjeneste er en av de sentrale forutsetningene for å kunne kalles en velferdsstat. Fremskrittspartiet ønsker å understreke betydningen av dette ved å ivareta befolkningens helsetilbud på de områder fylkeskommunen har et klart ansvar. Dette gjelder de to områdene, folkehelse og tannhelse. I tillegg mener Fremskrittspartiet at dagens ordning med TT-kort ikke fungerer tilfredsstillende all den tid at svært mange av de som tildeles rettigheter dessverre blir stående i kø grunnet manglende økonomi. Fremskrittspartiet mener derfor at Nord-Trøndelag fylkeskommune i langt større grad må ta ansvar, spesielt når regjeringen ikke følger opp når det gjelder sosial helseutjevning gjennom bla. tannhelse finansiert av det offentlige. Tannhelse Fremskrittspartiet har merket seg at det er skremmende store tall hva gjelder underernærte eldre i Norge. Fremskrittspartiet ser også en klar sammenheng mellom tannhelse og ernæring. Utgifter til tannhelse vil for mange minstepensjonister være svært belastende økonomisk, og det vil av den grunn ikke bli utført den tannpleie som man burde. Fremskrittspartiet ønsker å innføre gratis tannhelse til samtlige reelle minstepensjonister i Nord-Trøndelag fra 1. august Folkehelse Fremskrittspartiet mener det er behov for en reel satsning på diabetesområdet i Nord-Trøndelag. Det er anslagsvis om lag personer i Nord- Trøndelag som har diabetes, uten at de er klar over dette selv. Det er slik vi ser det beklagelig at sentrale myndigheter ikke følger opp den vedtatte strategiplanen for diabetesområdet, og at det derfor er nødvendig at fylkeskommunen tar på seg dette ansvaret. Fremskrittspartiet ønsker å etablere en ordning med egen diabetessykepleier i fylket med ansvar for kompetanseheving av helsepersonell, bedret diabetesomsorg og utstrakt informasjonsvirksomhet. Det avsettes kroner til dette formålet i Økonomisk konsekvens for området Området styrkes i vårt alternative budsjett med 5 mill kroner, i Det avsettes 3,5 millioner kroner til igangsetting med gratis tannhelse til minstepensjonister i 2009, det tas sikte på oppstart fra 1. august, slik at man får tid til å forberede tannhelsetjenesten på den nye ordningen. Det settes videre av 1 mill kroner i 2009, deretter 2 mill kroner pr år i økt satsing på ordning med TT-kort for å styrke antallet tildelinger. Det settes av kroner i 2009 til opprettelse av en egen fylkessykepleier med ansvar for diabetesområdet.

6 Fylkesveger Fremskrittspartiet er glad for den tilsynelatende viljen til satsing på vei som det nye fylkesrådet har signalisert. Fylkesrådet legger frem et budsjett som i større grad enn tidligere ivaretar målet om asfalterte fylkesveier innen Vi er imidlertid ikke like fornøyd med at rådet fortsatt ser ut til å underfinansiere investeringsbudsjettet i forhold til å kunne realisere dette målet. Vi ser videre med bekymring på den manglende satsingen på vegvedlikehold fra fylkesrådet, spesielt når en tar i betraktning den varslede kostnadsøkningen på området. Asfaltstrategien Det er etter Fremskrittspartiets syn helt nødvendig å opptrappe investeringsmidlene raskere enn det fylkesrådet legger opp til, spesielt med henblikk på den akutte situasjonen i anleggsbransjen. Fremskrittspartiet vil derfor styrke investeringsbudsjettet for 2009 med 30 mill kroner. I sum foreslås en økning på 55 millioner kroner i planperioden. Vedlikehold Det er helt sentralt for å sikre at veiene ikke forringes at vi vedlikeholder dem, sommer som vinter. Dette, i tillegg til rassikring, må få økte bevilgninger slik at innbyggerne kan føle seg trygge på nordtrønderske fylkesveier. Det er derfor lagt inn en økning i driftsbudsjettet til økt vedlikehold og trafikksikkerhetstiltak på 5 mill kroner hvert år i planperioden. Økonomisk konsekvens for området Driftsbudsjettet for veivedlikehold styrkes i vår opptrappingsplan med 5 millioner hvert år i planperioden, som et tillegg til fylkesrådets forslag. Dette nivået bør også ivaretas i kommende økonomiplaner, inntil man kan vurdere nivået når andelen asfalt er så høy at vedlikeholdskostnadene synker sammenlignet med grusvei. I tillegg styrkes investeringsbudsjettet for 2009 med 30 millioner, i sum 55 mill i planperioden.

7 Politisk ledelse, stab og adm. Fremskrittspartiet mener det er rom for en effektivisering av administrative funksjoner i fylkeskommunen. Det viser seg i all annen offentlig virksomhet at rutiner og arbeidsformer alltid har et forbedringspotensial, slik at dette området bør gjennomgås kritisk. I tillegg bør det foretas en kritisk gjennomgang av tjenestene og aktivitetsproduksjonen, slik at man senker kostnadene til administrasjon betraktelig. Totalt senkes området med 2 mill kroner for 2009, økende til 5 mil i 2010, 10 mill i 2011 og 12 mill i Kultur Fremskrittspartiet mener det er viktig å ha et kulturtilbud som favner flest mulig av de som bor i fylket. Ved siden av de etablerte tilbud, er de frivillige organisasjoner selve motoren i slikt arbeid. Disse leverer et rikt utvalg av kulturtilbud, i første rekke til barn og unge, men også til voksne. FrP ønsker å verdsette det arbeid som her blir gjort. Gjennom frivillig arbeid skapes og utvikles menneskers kreative evner. kulturelle arv, men mener at denne formen for kulturformidling best gjøres på privat eller kommersiell basis. Det er ingen politisk oppgave å vurdere kunst. FrP foreslår å kutte posten til kunst og kunstformidling med i alt 2 mill kroner i Videre i planperioden reduseres denne posten ytterligere med henholdsvis 3 mill i 2010, 5 mill i 2011, og 7 mill i Rammen for Nord-Trøndelag teater, MINT og fylkesgalleriet reduseres med 1 mill innen Fremskrittspartiet ser at kunst og kunstformidling er en viktig del av vår

8 RUP Regionalt utviklingsprogram er et viktig dokument for fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Fremskrittspartiet mener dette området må styrkes, og det praktiske arbeidet spisses imot områder som er av større viktighet for fylkets innbyggere. For Fremskrittspartiet betyr dette et større fokus på infrastruktur under fylkeskommunalt ansvarsområde, først og fremst fylkesveiene. NTE Etter revisjonen av utbyttepolitikken i Fylkestinget har vi fått en bedre avkastning enn tidligere, men Fremskrittspartiet mener det fortsatt er rom for større utbytte. Det er for Fremskrittspartiet et spørsmål om det er mest riktig at et bedriftsstyre skal forvalte et samfunnsansvar, eller om det er folkevalgte og demokratiske organer som skal være det. Fremskrittspartiet mener det må være riktigst at demokratisk, folkevalgte organer har ansvar for samfunnsviktige oppgaver som helse, utdanning og infrastruktur, mens bedrifter i hovedsak skal drive forretningsmessig effektivt og lønnsomt. Det vil derfor være naturlig i forlengelsen av dette på sikt å øke uttaket fra NTE, for så å anvende dette til samfunnsmessig viktige formål. Med bakgrunn i dette økes utbyttet med kr. 10 millioner fra og med 2009.

9 Budsjett 2009 og Økonomiplan Drift. Endringer i forhold til rådets innstilling Politisk virksomhet, ledelse og stab Utdanning Helse og sosial Kultur Vedlikehold veier Regional utvikling, omstilling Økt rente som følge av økt inv Disposisjonsfond SUM Investeringer Endringer i forhold til rådets innstilling Utdanning Veier Salg av anleggsmidler og lignende Overføring fra NTE Låneopptak SUM

10

11

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan

Budsjett og Økonomiplan Fellesforslag fra Kristelig folkeparti, Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre Budsjett og Økonomiplan For perioden 2013-2016 til budsjett og økonomiplan 2013-2016 Sande trenger en ny kurs

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Levanger FrP`s. For folk flest i Levanger. Budsjett 2007

Levanger FrP`s. For folk flest i Levanger. Budsjett 2007 Levanger FrP`s For folk flest i Levanger Budsjett 2007 LEVANGER FrPs BUDSJETTFORSLAG FOR 2007 INNLEDNING: Levanger Fremskrittsparti fremmer med dette sitt eget forslag til budsjett for Levanger Kommune

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan 2007-2010 1 VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 14 Fylkesrådmannens

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument STRATEGIPLAN 2016-2019 Utfordringsdokument Vår ambisjon: Å utvikle regionen til en av Europas mest kreative regioner Våre verdier: Vi skal gjøre hverandre gode, vi skal være grensesprengende Roan 1632

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2006-2007) Budsjettinnstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 1 (2006-2007) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007) pkt. 3.3 Innstilling fra helse-

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Innhold I Innledning og hovedprofil... 4 2 Styringsprosessen... 6 3 Strategisk overbygning... 7 3.1 Fylkeskommunens rolle og samfunnsoppdrag...

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1!

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Økonomiplan 2012-2015 DEL I Innhold! VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Fylkesrådmannens forord 1! Sammendrag 2! Bakgrunn for økonomiplanen 4! Strategisaken 2011 (FT 24/11) 4! HOVEDOVERSIKTER 5!

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR ET RETTFERDIG OG SOLIDARISK TROMSØ 1 INNHOLD BUDSJETT 2015... 1 INNHOLD... 2 BUDSJETTERKLÆRING... 3 ENDRINGER...

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer