Kommunevalgprogram Inderøy Senterparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti"

Transkript

1 Kommunevalgprogram Inderøy Senterparti

2 KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer Dette gir kommunens innbyggere, folkevalgte og administrasjon nye utfordringer og muligheter. For de folkevalgte betyr det at det må utarbeides nye planverk for alle sektorer, noe er allerede påbegynt og noe er i planleggingsfasen. Gebyrer, avgifter og betalingssatser skal harmoniseres, og alle innbyggere i kommunen skal få likeverdige tilbud. Senterparti har de siste 4 årene vært største parti i Inderøy kommune. Partiet har gjennom god valgoppslutning hatt ordføreren i begge kommuner, henholdsvis Ole Tronstad i Inderøy og Carl Ivar von Køppen i Mosvik. Den prosessen som er gjennomført fram til vedtak av kommunesammenslåing, og det arbeidet som er utført for å skape en enhet har vært krevende og spennende. I denne tiden er der utvist godt lederskap med bred og aktiv deltakelse fra innbyggerne, fra kommunalt ansatte og politikere fra alle parti. Inderøy Senterparti sitt program for kommunevalgperioden viderefører en bevist bygdepolitikk for den nye kommunen. Vi vil videreutvikling av positive tiltak for alle grendesenter, gi gode tjenestetilbud for innbyggerne ut fra individuelle behov, og skape et positivt omdømme for de som bor og arbeider i Inderøy. For å kunne lykke med dette forutsetter det at Senterpartiet får innbyggernes tillitsvotum gjennom å stemme på Senterpartiets liste. Vår ordførerkandidat, Ida Stuberg, har gjennom sitt engasjement og verv som varaordfører de siste 4 årene vist at ho er en solid politiker med stor respekt i kommunen.

3 Inderøy skal utvikle seg til en kommune med stor tilhørighet og et levende lokaldemokrati. Inderøy skal framstå som en kraftig, naturlig og viktig del av Innherred hvor vår plass i en regional utvikling blir ivaretatt på en sikker måte. Styrke samhørigheten og tilhørigheten i Inderøy kommune Utvikle lokaldemokratiet og det lokale engasjementet gjennom blant annet videreføring av prosjektet Inderøy 2020 Videreutvikle viktige samfunnsfunksjoner og et trygt nærmiljø i alle grender Gi klare føringer til administrasjonen i planarbeid, og gjøre vedtak uten unødig forsinkelse Styrke samarbeidet med organisasjoner og enkeltmennesker for å løse felles lokale oppgaver innen kultur, miljø og næring Samarbeide med våre nabokommuner der det kan oppnås felles fordeler Gi kommunalt ansatte arbeidsforhold som fremmer produktivitet og arbeidsglede Tilrettelegge for gode og varierte bo-alternativ

4 Senterpartiet i Inderøy vil i kommende 4- årsperiode arbeide ut fra disse overordna mål for sine politiske valg ØKONOMI Senterpartiet vil videreføre en politikk som sikrer en langsiktig positiv utvikling av økonomien som gir oss handlefrihet i framtida. I dette ligger også årlige disposisjoner som sikrer innbyggerne i Inderøy gode kommunale tjenester. Videreføre vår ansvarlighet i disponering av kommunen sine midler og sikre kommunens økonomiske frihet Ikke innføre eiendomsskatt i perioden Sikre at omstillingsmidlene ved kommunesammenslåinga ikke går til varig økt drift Sikre at kraftverksmidler som i dag tilføres lokalt næringsfond brukes til målrettet næringsutvikling i mosviksamfunnet. NÆRING Senterpartiet i Inderøy vil arbeide for at Inderøy skal være en naturlig vertskommune for nye bedrifter, samt å trygge eksisterende virksomheter. Landbruket vil fortsatt være en viktig næring i Inderøy, og vi vil arbeide for "mulighetenes landbruk". Styrke det kommunale næringsfondet og ha fokus på næringsutvikling Etablere kommunalt kontaktpunkt for eksisterende næringsliv og aktører som ønsker å etablere seg i kommunen

5 Gi tilbud om tidsbegrenset gratis veiledning og oppfølging av etablerere i oppstartsfasen Styrke veiledningstjenesten og oppfølging av primærnæringene Delta aktivt i regionalt næringssamarbeid Legge til rette for fortsatt utvikling av næring basert på småskala, turisme og natur Videreføre satsingen med å bedre standarden på kommunale veier Være en pådriver for bedring av infrastruktur som bredbånd, jernbane fylkesveger og E6 Legge til rette for at Dans i Nord-Trøndelag får etablert seg som en sterk kulturinstitusjon og næringsaktør i kommunen Arbeide for at det, i et nærings og kulturperspektiv, etableres et senter for fjordkultur i Nord- Trøndelag i Inderøy OPPVEKST Senterpartiet i Inderøy vil sørge for at innbyggerne i alle grender opplever at politikken som føres gir positiv virkning for lokalmiljøet. Et godt oppvekstmiljø skal sikres gjennom gode faglige kommunale tjenester og langsiktige planer for anlegg. Sikre full barnehagedekning med et fleksibelt tilbud for alle. Samarbeidet med de private barnehagene er en viktig del av dette Opprettholde de seks barneskolene med sine oppvekstmiljø Sikre at alle skolene gir elevene god opplæring i gode lokaler Ungdomsskolen må gis mulighet til å gi engasjerende tilbud for elevene, de gode erfaringene fra GAP må føres videre

6 Arbeide for å styrke lærertettheten i skolene og gi rom for kompetanseheving Ha et tilbud om svømmeundervisning i kommunen At alle skal få tilbud om leirskole i løpet av grunnskolen Stimulere til og utvide samarbeidet mellom barnehage, skole og lokalmiljø Gi mulighet for god kvalitet, utvikling og kulturskoletilbud i SFO At alle elever i grunnskolen skal oppmuntres til, og ha tilbud om fysisk aktivitet hver dag Være aktiv pådriver for utvikling og styrking av Inderøy videregående skole. Inderøy Senterparti ønsker å etablere ei ordning med felles lokaler og tilbud innen realfagene Bruke ungdomsrådet aktivt i politiske prosesser Sikre drifta av og være med på å skape nye møteplasser for ungdom Ha en god skolehelsetjeneste Arbeide for å utvide "Taxi for buss" i kommunen OMSORG Du som er innbygger i Inderøy skal føle sosial trygghet enten du er barn, ungdom, voksen eller gammel. Senterpartiet vil sette fokus på forebyggende arbeid for å bedre livssituasjonen for innbyggerne. Vi skal arbeide for at hver enkelt får et tilbud basert på sine individuelle behov. Videreføre offensivt arbeid for å gjennomføre kommunens oppgaver i Samhandlingsreformen Sikre fortsatt god primærhelsetjeneste med bedre tilgjengelighet Sikre et godt og tilpasset bo og omsorgstilbud, og sørge for til enhver tid å ha nødvendig antall omsorgsleiligheter Arbeide for at ansatte får større stillinger og heve kompetansen

7 Styrke det rusforebyggende arbeidet Arbeide for at behovet for sosialhjelp reduseres gjennom forebyggende arbeid, og bidra til selvforsørging Arbeide for gode matvaner, aktiviteter og livsstilsvaner blant barn og unge Styrke barnevernet og vektlegge forebyggende arbeid Styrke rehabiliteringstilbudet Videreutvikle Flyndra Vekst, og sikre aktiviteten ved Kroa produkter sitt anlegg MILJØ Senterpartiet i Inderøy vil engasjere seg sterkt for at Inderøy blir en foregangskommune innen miljø og ressursforvaltning. I alt vårt arbeid skal miljøspørsmål være tungtveiende, og i våre valg skal miljø vektes tungt. Motivere til å ta vare på, og videreutvikle et variert kulturlandskap Arbeide offensivt for å bli en foregangskommune i forhold til bruk av Bio- og alternativ energi i alle offentlige og private bygg Prioritere jordvern i utbyggingssaker Legge tilrette for bruk av tre som byggemateriale Innta en offensiv holdning til å bedre kollektivtilbudene i Inderøy og mellom Innherredskommunene Arbeide for "Taxi for buss" tilknyttet tog Arbeide for flere gang- og sykkelveier. E6, Fv 755 og Fv 761 har høyeste prioritet Prioritere hensyn til miljø og kultur i alle forvaltningsvedtak Forvalte viltstammen i samsvar med næringstilgangen Støtte visjonen om tog Steinkjer - Trondheim på 1 time og beholde Røra som fast stoppested

8 KULTUR Senterpartiet vil at Inderøy kommune skal innta førersetet som kulturkommunen i Nord-Trøndelag, bare gjennom målretta arbeid, bevisst satsning og vedvarende fokus kan dette gjennomføres. Stimulere til fortsatt høy aktivitet i de mange frivillige lag og organisasjoner, og støtte arbeidet som frivillighetssentralene gjør Arbeide for at Inderøy videregående skole i samarbeid med kommunen og Kulturhuset blir et kulturelt kraftsentrum i Innherred, gjerne med samlokalisering Videreføre samarbeidet med kulturinstitusjonene i kommunen, og sikre et variert tilbud innen kultur for alle grupper Bidra til videreutvikling av anleggene for idrett og fritidsaktiviteter Gi kirkelig fellesråd rammer så de kan forvalte kirkene og kirkens oppgaver på en god måte Leie av kommunale bygg for lag og organisasjoner som arbeider for barn og unge i kommunen skal være gratis Gi et godt tilbud gjennom kulturskolen, og videreføre forsøket med kulturskole i SFO Sette fokus på fysisk aktivitet som en viktig del av kulturaktivitetene i bygda, og legge til rette for varierte aktiviteter Støtte Rostads venner i arbeidet med å formidle den unike kulturarven knyttet til Rostad Legge til rette for at Dans i Nord-Trøndelag får etablert seg som en sterk institusjon i kommunen Arbeide for at Inderøy blir et senter for fjordkultur i Nord- Trøndelag

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

10 gode grunner til å stemme SP:

10 gode grunner til å stemme SP: Kjære velger! Senterpartiet har hjerte for hele kommunen.vår kommune skal være en kommune for alle, hvor det finnes gode oppvekstmiljøer, spennende arbeidsplasser og trivsel. Folk skal ha et reelt valg

Detaljer

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld.

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld. Demokrati og Økonomi Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

- en mer demokratisk kommune - en grønnere kommune - en mer mangfoldig og rettferdig kommune - en framtidsrettet kommune

- en mer demokratisk kommune - en grønnere kommune - en mer mangfoldig og rettferdig kommune - en framtidsrettet kommune Nesodden har gode oppvekstmiljøer, vakker natur, samhold og en befolkning med mange ressurser. Vi i SV vil ta vare på og utvikle dette gode lokalsamfunnet, og samtidig NESODDEN arbeide SV for at flest

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF Valgprogram for 2015-2019 Fylkestingsprogram for 2015 2019 KrFs fylkestingsgruppe og vil arbeide for å få gjennomslag for våre saker uavhengig av hvilket politisk nivå saken sorterer under. Hovedvekten

Detaljer

Trygghet og Åpenhet. Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019

Trygghet og Åpenhet. Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019 1 Trygghet og Åpenhet Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019 Innledning I perioden 2015-2019 skal Halden kommune yte gode tjenester innenfor trange økonomiske rammer. Halden Venstre

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 Framtidens Hobøl Hobøl har et stort potensial med nær beliggenhet til folkerike Ski og Follo i vest, Askim i øst og Moss i sør. Alle byene i Østfold og Oslo kan nås innenfor

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter Program for Tønsberg SV 2011 2015 Ulike mennesker like muligheter 1 Innhold: TRYGGE SKOLER OG BARNEHAGER FOR LÆRING OG UTVIKLING... 3 EN TRYGG OG AKTIV OPPVEKST.... 3 KULTURBYEN TØNSBERG... 4 FLERE BOLIGER

Detaljer