Midtfylket/Ringeriksregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midtfylket/Ringeriksregionen"

Transkript

1 Midtfylket/Ringeriksregionen DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM Bakgrunn IKT-kompetanse blir omtalt som en basiskompetanse som alle trenger for å mestre og delta i kunnskapssamfunnet. I Midtfylket har bruk av IKT i skolen vært et sentralt fokus for så vel politikere som administrasjonen, og mye arbeid er nedlagt i de ulike organisasjonene. I Sigdal kommune har kommunestyret i sin behandling av Budsjett og handlingsplan 2006 bedt om at det lages en utredning for Læringsplattform i skolen. Skolen har allerede en plan for bruk av IKT i ulike fag på ulike trinn i opplæringen. I Modum har man en politisk vedtatt rammeplan for IKT i skolen hvor Læringsplattform inngår. I Krødsherad har administrasjonen ved skolesjef sterkt uttrykt ønske om å delta i et regionalt samarbeid for å utrede bruk av Læringsplattform for skolen. Det er nå et uttalt behov for å komme videre med den digitale utviklingen i skolen. Innføring av Læringsplattform vil kunne gi oss en ny kvalitativ dimensjon både internt på den enkelte skole, i kommunikasjonene i kommunen og også i det regionale samarbeidet mellom kommunene og de enkelte skolene. Siden dette er et sterkt fokus for alle kommunene, og et tungt løft for den enkelte kommune, ønsker vi å etablere et felles prosjekt i det videre arbeidet. Et felles prosjekt vil arbeide systematisk, og ivareta ulike aspekt ved et så stort innovasjonsprosjekt. Det vil også kunne gi muligheter for å bygge på, og dele med regionene det arbeidet som allerede er gjort. Kommunene ønsker å legge vekt på et helhetlig og langsiktig perspektiv i prosjektet. Dette bygger på dokumenterte vellykkede resultater 1 fra utviklingsprosjekter der man klarer å koble organisatoriske, teknologiske og pedagogiske endringer sammen. Hovedfunn er at IKT blir en katalysator for utvikling av pedagogikk og organisatoriske strukturer. Bakgrunnen for prosjektet henger også nøye sammen med kommunenes politisk vedtatte satsing for å etablere bredbåndstilkobling for hele regionen. Ifølge Uninettabc 2 er bredbånd en forutsetning for fremtidig digital læring i skolen 3. Slik sett er det vesentlig å se disse prosjektene i en sammenheng for å få til en ønsket innovasjon i regionen. Formål Prosjektet har som mål å innføre en internett- og intranett portal og en læringsplattform for skolene og skoleadministrasjonen i kommunene. Prosjektet skal gjennom en interkommunal samhandling, styrke prosessen i innovasjonsarbeidet. Løsningen skal ivareta: - informasjonsutveksling på kommune- og skolenivå og mellom sentrale skolemyndigheter og skolene, internt på skolene (rektor/personale lærer/elev elev/elev) og overfor foresatte - skolenes internett- og intranettsider - dokumentasjon av skolenes interne prosesser (OU og ped. utv.arb.). møteprotokoller, planer. - en læringsplattform. (inkl. digital mappemetodikk) - e-post og chat for alle brukere (ikke for foresatte) - kommunikasjonsverktøy på tvers av skoler og kommunene - pedagogisk idébank - lagring av dokumenter og multimediafiler på alle nivå 1 FOU prosjektet PILOT 2 Uninettabc er et statlig foretak som veileder norsk utdanningssektor i IKT og teknologivalg. 3 Uninettabc 11/2004

2 Prosjektet skal gi skolene nødvendig handlingsverktøy for å ta løsningen i bruk. Det skal skje gjennom: - å definere behov for kompetanse og initiere kompetansehevende tiltak - kartlegge behov for infrastruktur og tilrettelegge prosjektet i samsvar med status og kommunenes fremtidige investeringer (se vedlagte planer IKT i skolen og samarbeid om utbygging av fiberoptisk nett) - å etablere administrative rutiner på alle nivå - å etablere nødvendig pedagogisk praksis og forpliktelse i forhold til felles mål - tilrettelegge for nettbasert læring for personalet Organisering og styring Prosjektet etableres med en styringsgruppe, med en prosjektleder og en prosjektgruppe. Prosjektet styres etter et oppsatt budsjett og tidsplan. Styringsgruppen: Skoleeier representert ved skolesjef/undervisningssjef i de tre kommunene Høgskolen i Buskerud ved instituttleder eller representant for denne IKT leder eller representant for denne i det interkommunale IKT samarbeidet Representant fra arbeidstakerorganisasjoen i skolen Fylkesmannens fagavdeling er representert i styringsgruppen for å følge prosjektet som observatør Kommunenes rådmenn deltar i styringsgruppen ved behov. En representant for skoleeier har lederfunksjonen i styringsgruppen. Prosjektleder er sekretær for styringsgruppen. Prosjektleder Prosjektleder vil lede prosjektet både i planleggingsfasen, pilotfasen og i implementeringsfasen. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen i prosjektet. Prosjektleder må inneha nødvendig kompetanse for prosjektarbeid, pedagogikk og IKT. Prosjektgruppen: Prosjektleder Representasjon fra skolene en rektor fra hver kommune (to fra barnetrinnet og en fra ungdomsskolen) Representasjon fra det pedagogiske miljøet en pedagog fra hver kommune Representasjon med en pedagog med utvidet IKT kompetanse fra hver kommune Representant fra Uninettabc vil delta i prosjektgruppen i prosjekteringsfasen, samt bistå prosjektleder i arbeidet. Prosjektgruppen ledes av prosjektleder. Prosjektgruppen vil kunne etablere arbeidsgrupper etter behov. Samarbeidspartnere Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Modum, Krødsherad og Sigdal kommune. Uninettabc har sagt seg villig til å støtte prosjektet med veilederkompetanse. For å få god læring i prosjektet vil studenter fra Høyskolen i Buskerud følge arbeidet og bistå med evaluering av prosjektet. Dette for å studere skolenes utvikling når nye verktøy og arbeidsformer tas i bruk. Prosjektet vil i tillegg søke bistand fra ulike leverandører og fagmiljøer som grunnlag for beslutninger. Handlingsplan Prosjektet deles inn i et forprosjekt, pilotfase, hovedprosjekt og en oppfølging/evalueringsfase.

3 Forprosjekt Forprosjektet få frem en prosjektplan. Den vil beskrive målene for arbeidet konkret, og strategiene for å nå målsetningene. Forprosjektet må kunne ivareta følgende: få frem status for IKT i de enkelte kommunene, og bruk av IKT i undervisningen utrede ulik programvare for Læringsplattform inkl. kostnader, funksjonalitet og forutsetninger legge en strategi for evt. pilotering og gjennomføring av hovedprosjektet inkl. investeringer, informasjonsstrategi og strategi for kompetanseutvikling legge en strategi for læring i og evaluering av prosjektet På bakgrunn av forprosjektet må det vurderes om man skal kjøre implementering i full skala eller om man velger å kjøre piloter for å vinne erfaring før implementering i hele organisasjonen. Hovedprosjekt I hovedprosjektfasen implementerer man prosjektet i hele organisasjonen. Hovedprosjektet må ivareta følgende: foreta nødvendig investeringer implementering av prosjektet inkl. informasjon og opplæring til de ulike brukerne Oppfølging/evaluering: I denne prosjektfasen overføres prosjektet fra prosjekt til driftsorganisasjon. Oppfølging/evalueringsfasen må ivareta flg: evaluering av prosjektet beslutte driftsrutiner og ansvarsforhold for overgang prosjekt til drift. Tentativ tidsplan Vår 2006 Prosjektleder engasjeres. Styringsgruppe og prosjektgruppe etableres. Veiledning fra Uninettabc etableres. Høst 2006 Forprosjekt avsluttes med en prosjektplan. Vår/høst 2007 Hovedprosjekt evt. først med pilotutprøvinger iverksettes. Vår 2008 Hovedprosjekt avsluttes. Høst 2008 Overføring/Evaluering GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN - ET SAMMENHENGENDE OG SAMORDNET OPPLÆRINGSTILBUD Kultur for læring er en overordnet plan for grunnopplæringen i Norge. Kunnskapsløftet er å forstå som en handlingsplan for gjennomføringen av den overordnede planen. Kompetanse for utvikling Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringa er et tiltak for det kompetanseløftet som skal gjennomføres i grunnopplæringa i perioden Skoleeiere, skoleledere og lærere står overfor store oppgaver og utfordringer som stiller store krav til alle nivåer. I den sammenheng stilles det også krav til samarbeid mellom skoleeiere på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Utgangspunkt St. meld. 30 Kultur for læring trekker opp de overordnede prinsippene for den videre utviklingen i grunnopplæringen som omfatter grunnskolen og videregåedne opplæring. Det skal være et sammenhengende 13-årig skoleløp, grunnopplæring. Det innebærer bl.a. at det skal være fellesområder i grunnskolen og videregående opplæring samt glidende overganger. I tillegg er selve strukturen i videregående opplæring betydelig endret, og krav til generell studiekompetanse er strengere enn tidligere.

4 I praksis innebærer dette bl.a. at 2. fremmedspråk bør kunne videreføres gjennom grunnopplæringa, selv om elevene ikke har krav på det. Den nye fag- og timefordelingsplanen setter av timer til programfag på ungdomstrinnet. Programfagene tar utgangspunkt i læreplanene for fag i videregående opplæring. Læreplanene for programfag skal utvikles lokalt. Det er viktig at rådgiving/veiledning på ungdomstrinnet og i videregående opplæring har høy kvalitet slik at elever (og foreldre) har godt grunnlag for de valg som skal tas. Dette er eksempler på at fellesordningr og overganger som krever nært samarbeid mellom grunnskolen/kommunene og videregående skole/fylkeskommunen. Deltagere Deltakerne omfatter to regioner i forhold til Fylkesmannens inndeling av fylket. De tre videregående skolene i de to regionene rekrutterer elever fra alle de fem kommunene, samt Jevnaker. For elevene/ungene i de to regionene, er det derfor nødvendig å se grunnopplæringen samordnet i et noe større område. Prosjektet vil anbefale følgende deltakere: Ringerike kommune, Hole kommune, Sigdal kommune, Krødsherad kommune, Modum kommune, Rosthaug vgs, Ringerike vgs, Hønefoss vgs., høgskolen og næringslivet i regionen. Visjon Alle elever og lærlinger har et tilpasset opplæringstilbud. Alle elever og lærlinger har et gjennomgående 13 årig skoleløp, der de kan bygge på tidligere kunnskap og ta emner og fag tidligere enn lærerplanene legger opp til. Skolen og lærebedriften har fokus på elevenes og lærlingenes læringsutbytte Jfr. Kunnskapsløftet. Formål/Tiltak 2. fremmedspråk Formål Legge til rette for at elevene kan få opplæring i det samme fremmedspråket på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Elever ved små skoler skal ha de samme muligheter som ved de store skolene. Tiltak Avklare hvilke 2. språk som skal være gjennomgående i regionen. Samarbeid om kompetanseutvikling av lærere og benytte samme lærer ved flere skoler. Utvikle bruk av IKT i opplæringen, også nettbasert. Programfag Formål Tilrettelegge slik at elever kan starte med programfag og ordinære linjefag på u-trinnet. Elever ved skoler som har avstand til videregående skole skal ha de samme muligheter som de som ligger i nærheten. Avklare hvilke områder det er mest hensiktsmessig å utarbeide programfag for og hvilke ordinære linjefag å starte med. Tiltak Samarbeid om kompetansetiltak for lærere, bruk av lærere. Utvikle IKT-baserte tilbud, også nettbasert. Rådgiving/veiledning Formål Sikre at elevene/lærlinger i grunnskolen og videregående opplæring/lærested får god og riktig rådgiving og veiledning før valg om videre skolegang/yrkesvalg.

5 Tiltak Klargjøre ansvarsforhold og behov vedr. rådgiving og veiledning. Fylkeskommunen har ansvar for rådgiving/veiledning i forhold til overgang grunnskolen videregående opplæring, og i videregående opplæring. Samarbeide om kompetanseutvikling, informasjonsmateriell og konkrete tiltak i grunnskolen, videregående opplæring og på lærestedene. Fellestiltak for ovennevnte 3 områder Organisere samarbeidet i regionen på en hensiktsmessig måte. Kartlegge kompetansebehov, utarbeide en plan og gjennomføre kompetansetiltak i forhold til de tre hovedområdene. Implementere tiltakene i grunnskolen og videregående opplæring i samarbeid med skoleeier. Organisering Arbeidet organiseres som et prosjekt Det tilsettes en prosjektleder i ½ - 1/1 stilling. Representanter for de videregående skolene og kommunene (skoleeiers repr.) utgjør styringsgruppen. Det utarbeides en mer konkret prosjektplan fremdriftsplan. Varighet Prosjektet starter i 2005 og varer ut kalenderåret Prosjektet evalueres hvert halvår og ved prosjektets avslutning. Hva skal midlene brukes til? Prosjektleder i ½ - 1/1 stilling. Ingen av kommunenen eller fylkeskommunen har midler til å drive frem dette arbeidet. Driftsutgifter til koordinator som telefon, reiseutgifter og ev. annet. Ulike tiltak hvor ledere og lærere trekkes ut for å gjøre deloppgaver. Kurs og faglig bistand. Kritiske suksessfaktorer Den viktigste suksessfaktor er at alle skoleierene slutter opp om arbeidet ved å stille kompetanse til rådighet gjennom eks.v.. prosjektgrupper/arbeidsgrupper innenfor avgrensede områder. For å få til dette, må hensikten med arbeidet være tydelig i innhold og omfang. Samtidig må skolene gis økonomisk kompensasjon til bl.a. vikarer i et ellers trangt budsjett. Videre må øvrige involverte parter, først og fremst elever og foreldre, samt arbeidstakerorganisasjoner. TJENESTEUTVIKLING OG KOMMUNAL FRIVILLIGHETSPOLITIKK Hole kommune deltar i et pilot prosjekt om lokal frivillighet i tråd med tidligere vedtak i kommunestyret. Prosjektet gjøres i samarbeid mellom NHL (Nasjonalt senter for forebyggende Helse og Livstilsykdommer) frivillige lag og foreninger i Hole og kommunen. Prosjektet startet høsten 05 hvor rådmann nedsatte en arbeidsgruppe fra administrasjonen bestående av følgende: - Roar Hammerstad (rådmann) - Ingeborg Høy, (leder frivillighetssentralen) - Siri Gythfeldt (kulturleder) - Hans Tollef Solberg ( kommuneplanlegger) Annica Øygard har vært prosjektleder og representer i denne sammenheng NHL. Prosjektet har ført frem til en handlingsplan som nå framlegges for politisk behandling.

6 Definisjon av frivillighetspolitikk (Frivillighetspolitikk = Kommunens innsats for at det skal være lettere å være frivillig i Hole kommune Bakgrunn for prosjektet: Bakgrunn for prosjektet er å bedre samhandlingen mellom kommunen og de frivillige i Hole. Det er ønske om å tilrettelegge for og synliggjøre frivillighetens betydning. Og å lage en ny helhetlig frivillighetspolitikk. Vi har også satt gruppas arbeid i sammenheng med prosessen knyttet til samfunnsdelen av kommuneplan. Der legges det stor vekt på samspillet mellom kommunen og lokalsamfunnet. For å oppnå dette er derfor kommunen avhengig av god samhandling med frivillig sektor, spesielt på områder der kommunen ikke strekker til. Gjennom prosjektet vil en derfor se på hva som kan gjøres for at det skal bli lettere å være frivillig i Hole. En vil også se på organiseringen av kommunens arbeid i forhold til frivilligheten, slik at vi har gode forutsetninger for å samhandle i forhold til mange områder innen kommunens arbeid. Hva som er gjort til nå: Frivillighetsprosjektets 5 faser: 1. Kartlegging av nå- situasjonen (foretatt) 2. I samarbeid med frivilligheten og formannskapet, finne alternative løsninger for å bedre samhandlingen(foretatt) 3. Saksfremlegg for kommunestyret som inneholder forslag til tiltak og satsingsområder (nå) 4. Gjennomføre vedtatte oppgaver og tiltak (senere i år) 5. Evaluering og korrigering av veien videre (om ca. ett år) Prosjektgruppen har hatt 9 møter og til nå gjennomført de 3 første fasene i prosjektet. I samarbeid med ansatte, formannskapet/gruppelederne, lag og foreninger og andre frivillige, har det blitt foretatt en såkalt GAP- analyse. I GAP- analysen ble det gjort en kartlegging av nå situasjonen, hvordan samhandlingen fungerer i dag, hvilke møteplasser som finnes, økonomiske rammer etc. Videre ble deltakerne i GAP analysen bedt om å redegjøre for hva som ville være en ønsket situasjon. Forskjellen mellom en ønsket situasjon og en nå situasjon vil gi en tilstandsrapport for Hole Kommune. GAP- analysene var grunnlaget for de spørsmål som ble stilt i et stormøte den 29. oktober 05 hvor alle lag og foreninger var invitert til å delta. Problemstillingene til stormøtet, basert på GAP-analysen, var følgende: Hvilke møteplasser bør iverksettes for at vi, kommuneledelsen og frivillige, skal kommunisere bedre og samhandle mer? Hvilke møteplasser (diskusjonsplasser) trengs for at vi skal kunne støtte hverandre for bygdas beste? Hvordan bør man sørge for at innbyggere i Hole kommune har nødvendig informasjon om frivillighet til enhver tid? Hva skal fremtidens frivillighetssentral inneholde, og hvordan skal den organiseres? Hvem kan bidra med hva når ungdommen skal starte opp aktiviteter innen et halvt års tid? Hva er kommet frem på bakgrunn av GAP analysen og stormøte? Arbeidet har synliggjort at Hole kommune har en frivillighet som fungerer meget godt. De som var med i undersøkelsen ble spurt om nye områder som frivilligheten kan bidra med for å få en ønsket situasjon.

7 Det viser seg at frivilligheten allerede har tilbud på mange av de området det ble spurt etter, men at det manglet møteplasser og informasjonskilder der kommunen og de frivillige organisasjonene kan finne hverandres tilbud. Det ligger derfor et potensialet i utvidet informasjon. Satsingsområder videre som prosjektgruppa har kommet frem til og vil foreslå for kommunestyret. 1. Ungdom mellom 13 til 18 år. Gjennom kartleggingen med politikerer, ansatte og frivillige kom det klart frem et stort ønske fra alle parter om at frivillige får muligheten til å bidra mer i ungdomsarbeidet. Både med referanse til pågående kommuneplanprosess, handlingsplan barn- og unge valgte vi derfor å fokusere spesielt på ungdom mellom 13 til 18 år. Frivillighetssentralen og de frivillige organisasjonene har allerede mange gode tilbud til barn og unge, men de ønsker å trekkes sterkere inn i det pågående utviklingsarbeidet for ungdom. Dette vil gi kommunen en mulighet til å få flere sentrale samarbeidspartner som kan bidra til et bredt spekter av aktiviteter for all ungdom i Hole Kommune. For øvrig arbeides det med utvidede tiltak for den samme gruppen ungdom basert på tiltaksplan for barn/unge som tidligere er behandlet i humanitært styre. Dette arbeidet i regi av det nye ungdomsrådet i samspill med humanitært styre har vi ikke gått ytterligere inn på i denne saken. 2. Kommunikasjon (koordinering/informasjon) Tilbakemeldingene fra fase 1 og 2, tilsier at kommunen må kommunisere bedre med frivilligheten.det er et ønske om å bedre informasjon på ulike områder. Som eksempel kan nevnes: - Hva de ulike organisasjoner kan tilby den enkelte i kommunen. - Bedre informasjon fra de frivillige til kommunen - Bedre informasjon fra kommunen til de frivillige. - Bedre informasjon mellom de frivillige. Fra kommunens side kan man for eksempel arbeide med å etablere en frivillighetsskole, der samtlige enhetsledere gjennomgår en opplæring i samhandling med frivillige organisasjoner. For å få til en bedre koordinering er det et ønske om en person/koordinator som kan være de frivilliges kontaktperson i kommunen. Det er ønske om at koordinatoren kan svare på spørsmål og koordinere aktiviteter der kommunen og de frivillige arbeider sammen. Koordinatoren vil kunne bidra med å administrere tiltakene, søke om midler og følge opp arbeidet. Dette vil være spesielt aktuelt i forhold til kommunens folkehelsearbeid der kommunen gjennom partnerskapsavtale kan motta midler tilsvarende ca. 20% stilling fra Buskerud Fylkeskommune. 3. Styrke Frivillighetssentralen Frivillighetsprosjektet har synliggjort at alle parter er fornøyde med frivillighetssentralens arbeid. Alle er allikevel ikke orienterte om bredden over arbeidet som utføres. Frivillighetssentralens målsetting i dag er å være et bindeledd mellom det offentlige, frivillige organisasjoner, frivillige og de som har hjelpebehov. Frivillighetssentralen har derfor til nå hatt et spesielt fokus på de svake Nye retningslinjer fra staten tilsier at frivillighetssentralen skal være en kraftstasjon som legger til rette for de frivilliges engasjement. Dvs at isteden for å ha hovedfokus på å løse oppgaver, blir fokuset å se på tiltakene skapt gjennom engasjementet til den enkelte frivillige og fra lag/foreninger. Det er også økte forventninger til frivillighetssentralenes engasjement rettet mot gruppen barn/unge, noe Frivillighetssentralen i Hole allerede har startet med i løpet av de seneste årene.

8 Styret for frivillighetssentralen har begynt arbeidet med nye vedtekter og hvordan styret skal være sammensatt for å kunne ivareta alles interesser og alle aldersgrupper. Nye vedtekter vil bli framlagt til særskilt godkjenning senere. 4. Møteplasser/kraftsentra Ofte blir relasjoner opprettet og ideer skapt der folk møtes. Vår prosess viser at møteplassene skapes der folk treffes og viser samfunnsengasjement. Det legges derfor opp til å legge til rette for slike møteplasser. Det er ønske om møteplasser hvor en får til meningsutveksling mellom: - Frivillige frivillige - Politikere frivillige - Administrasjon frivillige - Brukere Frivillige/ politikere / administrasjon. 5. Nettverksbygging Nettverksbygging er også forankret i forslag til hovedmål i ny samfunnsdel av kommuneplan. Prinsippet med nettverksbygging er å styrke samfunnsbyggingen av lokalsamfunnet i Hole. Nettverksbygging griper inn i punktene 2, 3 og 4 over.

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE 2006-2008 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE 2006-2008 FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE Innledning De nye læreplanene, som trer i kraft

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

I Gjesdal står vi sammen om

I Gjesdal står vi sammen om I Gjesdal står vi sammen om 1. Bakgrunn: Gjesdal kommune har ca. 9600 innbyggere. I Gjesdal har vi sett viktigheten av tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeidet, og gjennom satsingen GOD OPPVEKST

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse?

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? 13. November 2009 Astrid Søgnen Direktør 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER PORSGRUNN KOMMUNE OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning Etablert 1.jan 2010 Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD Sammenslåing av kompetansemiljø Tromsø VIRKEOMRÅDE Barnehage Grunnskole VGS Lærerutdanning Barnehagelærerutdanning Oslo Etablert 1.jan

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase P 1824 Informasjon om status og planer for siste prosjektfase Forprosjekt : 1.12. 2007 1.3. 2008 Prosjektstart : 1.6. 2008 Prosjektslutt: 31.12.2010 Prosjekteier: Drammen kommune Prosjektpartnere: NAV

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER HØRINGSUTKAST MARS 2006 1. Innledning KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner Kunnskapsløftet er en ny og omfattende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Ramme for økta: 1. Informere om «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» 2. Redegjøre for nye oppgaver og erfaringer 3. Diskutere

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL BIDRA TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTE SINE RESSURSER OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKOLE 4 hovedområder for

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Karriereveiledning og sosialpedagogikk

Karriereveiledning og sosialpedagogikk -Ein tydeleg medspelar Karriereveiledning og sosialpedagogikk Rose Mari Skarset Fagsamling hos Fylkesmannen 8. mai 2014 Gjennomføring videregående opplæring 2007-kullet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor Janne Wilhelmsen, Tove Kristiansen og Hilde Ørnes Oslo 25. mars 2009 Hvorfor er dette viktig? Bruk av IKT er viktig i høyere utdanning

Detaljer

LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG. Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune

LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG. Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune skoleåret 2007/2008 Forord Programfag til valg er et fag som skal styrke det 13-årige skoleløpet, og legger opp til et

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2009-2012 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2005/6209

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Kompetanseutvikling og rekruttering

Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanseutvikling og rekruttering Informere, motivere til deltakelse og rekruttere Innhente planer og fordele midler Tilrettelegge for erfaringsspredning Initiere, koordinere og delta i nettverk i fylket

Detaljer

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune Rådmannsgruppen Notat Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12 Til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Fra Saksbehandler Rådmannen Kari Veidahl

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER KRAGERØ KOMMUNE OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Rollebeskrivelser - lederfunksjoner ved Sam Eyde videregående skole

Rollebeskrivelser - lederfunksjoner ved Sam Eyde videregående skole Rollebeskrivelser - lederfunksjoner ved Sam Eyde videregående skole Felles for alle rollene beskrevet i dette dokumentet er at de er rektors forlengede arm i organisasjonen. Øverste formål for alle rollene

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger

Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger Forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet Skolelederkonferansen 2012 Etablert 1. januar 2010 Sammenslåing av flere kompetansemiljø

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Saksframlegg Referanse 2008/454-256 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 15/12 22.02.2012 Nettbasert

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Vurdering for Læring - Lofoten. Arne Kvendseth, ressursperson Lofoten Udir samling pulje 4, 26.11.2013

Vurdering for Læring - Lofoten. Arne Kvendseth, ressursperson Lofoten Udir samling pulje 4, 26.11.2013 Vurdering for Læring - Lofoten Arne Kvendseth, ressursperson Lofoten Udir samling pulje 4, 26.11.2013 ~ region fast -Lofoten ~ - Flakstad kommune 2 skoler - Moskenes kommune 1 skole - Vestvågøy skole 8

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID BAMBLE KOMMUNE FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 MOBBEPROBLEMATIKK Rådmannens forslag til vedtak: Skolene i Sigdal fortsetter arbeidet for målsettingen om at alle elever

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Regelverk i praksis Delprosjekt 6: Nettverk og dialog i Østfold

Regelverk i praksis Delprosjekt 6: Nettverk og dialog i Østfold Regelverk i praksis Delprosjekt 6: Nettverk og dialog i Østfold Utkast til delprosjektplan mellom Fylkesmannen i Østfold og Fredrikstad kommune, Hvaler kommune og Råde kommune. Mål for prosjektet Regelverk

Detaljer

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no Forutsetninger for deltagelse: Arbeidet organiseres og følger retningslinjene slik det er beskrevet i avtalen med Lillegården kompetansesenter i minimum to år Det legges praktisk til rette for lokal skolering

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelse Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelsen inneholder en oversikt over hva som er målet med prosjektet, og hvordan en har tenkt å nå målet. Dette er et toårig prosjekt

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis 1 Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis I Utdanningsdirektoratet har vi tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag. Vi har noen felles

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I kommune delplan for undervisning har NLK følgende målsettinger : Øke læringsutbytte hos elevene med fokus på de 5 grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer