Sak!11/14!!Avtalen!med!Norsk!Korsenter!og!Norsk!Musikkforlag!er!blitt! etterlyst!på!sakslisten!til!dagens!møte.!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak!11/14!!Avtalen!med!Norsk!Korsenter!og!Norsk!Musikkforlag!er!blitt! etterlyst!på!sakslisten!til!dagens!møte.!!"

Transkript

1 Møtebok MØTEBOKSTYREMØTEINORGESKORFORBUND Tid: 29.mai2014kl mai2014kl Sted: NK,Stortingsgata 22,/hotell Bristol, Oslo Til stede 29.5: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per Arthur Christensen, styremedlemmene Marit Sehl (til kl ), Stein T. B. Høyer, Tom Gunnar Ask, Åge Ofstad, Grete Daling, varamedlemmene Gudrun Caspersen, Geir Andreassen, Til stede 30.5: Nestleder Per Arthur Christensen (fra kl ), Stein T. B. Høyer, Tom Gunnar Ask, Åge Ofstad, Grete Daling, varamedlemmene Gudrun Caspersen, Geir Andreassen, Forfall: Wenche Karlsen alle dager, Marit Sehl fra kl den Inger Johanne Molven Grete Daling fra kl den Fra administrasjonen møtte Rune Frank Brunslid den 29. og Arbeidsmøte 31. mai 2014 kl Styret var også samlet fra kl ca for videre drøfting av sak 34/14. Innkalling til dette møte hadde ikke nådd alle i tide, og ble ikke godkjent. Styret valgte å ikke sette dette møtet som formelt styremøte. SAK 38/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Sak11/14 AvtalenmedNorskKorsenterogNorskMusikkforlagerblitt etterlystpåsakslistentildagensmøte. Innkalling(og(saksliste(ble(godkjent(med(sak(11/14(lagt(til.( SAK 39/14 PROTOKOLL STATUS OG OPPFØLGING Protokollen(ble(godkjent.( SAK 44/14 ØKONOMISK STATUS - PERIODEREGNSKAP FOR JANUAR APRIL 2014 ToneGrøttumfraSnøhettaregnskaporienterte. Ikkebudsjettertekostnaderkr til: Styremøterhvermåned Møterikontrollkomiteen 1

2 1,5millManglendeinnbetaltkontingent.Purringhargåttutnå.18P20korhar konkretvarsletatdeikkekommertilåbetalekontingent.uteståendebeløper likevelsomnormaltpådennetiden. Manglenderesultatavforsøkpåutleieavkontorlokalene. Estimertelønnskostnaderfor2014liggerantilca.1,1milllavereennbudsjett. Usikkerhetomkringtilskuddene.3,4millioneriVOmidlermanglerforeløpig. Historikkentarmyetid.Regnskapfor2013resulterteienlangmangellistefra revisor.disseernåbragtiordenoglevertrevisor.snøhettakontakterrevisorfor åfåfullførtregnskapetfor2013. Historikkengårpåbekostningavdendagligedriften. Styret(tar(fremlagt(perioderegnskap(for(januar( (april(2014(til(etterretning.( Styret(ber(Snøhetta(om(tilbud( (pris(og(tidsaspekt(a(på(utarbeidelse(av(forslag(til(revidert( budsjett(for(2014(i(samarbeid(med(styreleder(og(daglig(leder.(styreleder(får(fullmakt(til(å( inngå(avtale(med(snøhetta.(avtalen(sendes(styret(til(orientering.(( Styret(tar(sikte(på(å(vedta(revidert(budsjett(for(2014(så(snart(forslag(til(revidert(budsjett( foreligger( (innen(utgangen(av(juni.( SAK 11/14 AVTALEN MED NORSK KORSENTER (NKS) OG NORSK MUSIKKFORLAG (MMO) GreteDalingorienterte.Avtalenblegjennomgått. Styret(godkjenner(fremlagt(avtale(om(aksjeoverdragelse(mellom(Norges(Korforbund(og( Norsk(Musikkforlag(med(følgende(endring:( Norges(korforbunds(aksjer(og(eiendeler(i(Norsk(korsenter(AS( ( Pkt.(1,(2.(setning(endres(til:(Dette(tilbakebetales(på(overdragelsesdato.( Pkt.(2(utgår.(Dersom(hensikten(med(forslag(til(pkt.(2(er(at(NMO(tilbyr(å(overta(Norges( Korforbunds(andel(av(notelageret(for(kr.(10.000,(endres(vedtaket(i(tråd(med(dette.(Jfr.( Referat(fra(styremøte(om(utkast(til(avtale( ( Styret(godkjenner(fremlagt(avtale(med(Norsk(Korsenter(og(Norsk(Musikkforlag(med( følgende(endring(i(pkt.(3,(2.(setning:( (I(praksis(betyr(dette(for(det(meste(kontakt(mellom(dirigenter(og(administrasjon(i(NK(og(( NKS(gjennom(de(meste(egnede(fora( ( Avtalens(varighet:(Avtalen(gjelder(fra(samme(dato(som(avtale(om(aksjeoverdragelse( mellom(norges(korforbund(og(norsk(musikkforlag.( SAK 45/14 STATUS DRIFT ORIENTERINGSSAK Dagliglederorienterte: Landsfestivalenerhovedoppgaven Bemanning/sykemelding KommunikasjonskonsulentAnnaGranqvistansatti40%stilling. Ensøknadinnenfristenpåutlyststillingsomadministrasjonskonsulent 2

3 Bemanningoverforregionene.Merarbeidfallerpådemusikkfaglige konsulentene. Generelterøkonomienhovedoppgaven. Medlemskontingentenepurresopp 9interessenterharmeldtsegforlokalene foreløpigingentilbud.møterom tilbys til leie til andre i bygningen. Man har oversikt over tre alternativer. Allealternativer delerellerhelekontoret erprøvdutleiet. Nårlandsfestivalenerover,stårsommerkorskolensomhovedoppgave. IKT systemenefungerer.noenfunksjonerkosterdetåfåpåplass,hvilketikke eraktueltforøyeblikket.detblirvurdertågidistriktenetilgangtil kontaktopplysningertilegnekor. Studieforbundet diskuteresiseneresak. SAK 35/14 AKTIVITETSPLAN MØTEPLAN FOR STAB OG STYRE ORDINÆR SAK Kjentearrangementgjennomgått arrangementfordeltderdetønskes representasjonfrastyret. Invitasjontilsommerkorskolensendesutforev.påmelding. Årshjul(og(aktivitetsplan(sendes(staben(for(utfylling(og(sendes(deretter(styret(til( orientering.( SAK 20/14 EKSTERN GRANSKNING ORDINÆR SAK Ilysavfortsattusikkerøkonomisksituasjonforeslåssakenutsatt. Saken(utsettes(til(neste(møte(når(regnskap(for(2013(og(revidert(budsjett(for(2014(foreligger.( SAK 32/14 BRUDD PÅ VEDTEKTER ORDINÆR SAK SkrivtilNKSognogFjordaneogNKSunnmøreogsvarfradisseersendtuti innkallingen. Styretharinviterttilmøter.NKSunnmøreharnåinvitertsentralstyrettilådelta påmøteden18.september. Styretvurdereratforholdetmåleggesframforlandsmøtesomegensak.Deter derforønskeligatmøtenefinnerstedigodtidførutsendingav landsmøtedokumentene.sentralstyret,vedingerpjohannemolvenogperarthur Christensen/PerArthurChristensenogGreteDaling,erinnstiltpååmøte distriktsleddene. Styret(vedtar(å(skriftlig(be(om(møte(med(både(NK(Sunnmøre(og(NK(Sogn(og(Fjordane(så( snart(som(mulig,(med(sikte(på(å(komme(fram(til(en(felles(forståelse(av(norges(korforbunds( styringsdokumenter.((( Styret(tar(sikte(på(å(legge(fram(sak(for(landsmøtet(med(bakgrunn(i(tidligere( korrespondanse(og(utfall(av(henvendelsen(og(møter(med(distriktsleddene.( 3

4 SAK 34/14 STUDIEFORBUNDET KOR (SfK) ORIENTERINGSSAK SkrivtilVOX,fraVOXogeksemplerpånødvendigestiftelsesdokumentervar sendtut. StyrelederiSfKSteinHøyerorienterteombakgrunnogarbeidetmedåfåalle kravogformaliteterpåplass. Høyerantyderatdetseruttilåværeurealistiskåfåformaliteterpåplasstidsnok tilåkunnekvalifisereforvomidlerforførstehalvår. Iløpetavmøteneden30.5og31.5.,orienterteMartin,HaroldJensenogStein Høyer. MerknadfraÅgeOfstad,somogsåstøttesavTomGunnarAskogGreteDaling: Ettermittsynharstyretisfkitidenfremtilsistestyremøteutvisten sendrektighetsomharbidratttilåforsinkeprosessenmedåfåetablert fylkeslagene.detkantatidåfåfylkeslagenepåplassoggjøredemoperative.jeg medflereistyretønsketåstartedenneprosessensnarestmuligogikkesitteog ventepåsvaretfravox.dettebleikkeprotokollert,menlikeveltydeligsignalisert idetosistestyremøtene.detmåogsåanføresatsvaretfravoxvarforventettil uke18.styretblegjortkjentsvaretførstden Saken(utsettes(til(neste(møte( SAK 41/14 STILLINGSINSTRUKS OG ARBEIDSAVTALE FOR GENERALSEKRETÆR/DAGLIG LEDER ORDINÆR SAK Behandlet Forslagtilstillingsinstruksblefremlagtogredigertitrådmedvedlagtenotat. Forslagtilvedtak: Styret&godkjenner&stillingsinstruks&og&arbeidsavtale&for&generalsekretær/daglig& leder,&datert& && SAK 46/14 RAPPORT FRA KONTROLLKOMITÉEN ORDINÆR SAK SAK 31/14 LANDSMØTET ORDINÆR SAK 4

5 SAK 43/14 NK UTVIKLING ORDINÆR SAK GreteDalingorienterte. Styret(ber(om(at(MFR(starter(en(utredning,(i(samarbeid(med(aktuelle(fagmiljøer,(av(bl.a.( kompetanseutvikling(for(dirigenter.(styret(ber(om(at(mfr(leverer(utredningen(slik(at(denne( kan(behandles(innen(utgangen(av(2014.( SAK 37/14 BEMANNINGSPLAN ORDINÆR SAK (RF finner ordinær bemanningsplan (HÅDI)) SAK 46/14 MØTEDATOER FOR HØSTEN ORDINÆR SAK Oslo, GudrunCaspersen referent 5

Møtebok Offentlig versjon!

Møtebok Offentlig versjon! MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 4. april 2014, kl 10:00 18:00 Sted: NK, Stortingsgata 22, Oslo Tilstede: Inger-Johanne Molven, Per Arthur Christensen, Marit Sehl, Stein T.B. Høyer, Tom

Detaljer

Møtebok Offentlig versjon!

Møtebok Offentlig versjon! MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 28.februar 2014, kl 11:00 18:45 Sted: NK, Stortingsgata 22, Oslo Tilstede: Inger-Johanne Molven, Per Arthur Christensen, Marit Sehl, Stein T.B. Høyer,

Detaljer

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer.

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 26. september 2014 kl. 11.00 19.15 Sted: Hotell Scandic Ørnen Til stede: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per Arthur Christensen, styremedlem Grete

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27.09.07 SAK NR 034-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 31. AUGUST 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 31.

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Møtets varighet. 11.30-15.00 Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. mai 2009 kl. 12.00 15.00. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 13/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 156/2009. Møteleder: Geir Rostad

Detaljer

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. Hinna meniglietsråd. Saksilste

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. Hinna meniglietsråd. Saksilste Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna meniglietsråd Dato Sid Journat Arkie Saksbehandler 12.03.2015 15/143-IS 727/15 012.1 KatrinePedersen,51905772 Møtested: Undervisningsrom i underetasje

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.00 Møtested : Møterom Øst Sakliste: SAK 38/2008 SAK 39/2008 SAK 40/2008 SAK 41/2008 SAK 42/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATSAKER

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll

Melhus kommune. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Eindride Behandlede saker: 21/2009 26/2009 Møtedato: 14.09.2009 Fra: 17.00 Til: 20.30 Arkivsaknr: 284-2009 Til stede på møtet: Funksjon:

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget Møte dato Torsdag 15. mai 2014 kl. 09.00 14.30 Møtested Møterom «Skogshorn», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Odd Bekkevold, medlem Torstein Tuv, varamedlem Bernt Müller Forfall

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

Protokoll fra 19.11.09

Protokoll fra 19.11.09 Protokoll fra 19.11.09 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD (OAS) sak 65/09 - PROTOKOLL FRA STYREMØTET 19.11.2009 Tilstede. Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Vegard J. Jæger, Annette Tandberg,

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. februar 2013

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. februar 2013 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. februar 2013 Til stede: Forfall: Fra sekretariatet: Møtested: Møteleder: Referent: Møtetid: Kl. 11.30 17.00 Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad, Sigrun Høgetveit

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 27.01.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:45 Møtested: Rådhuset, Møterom 3 Fra til saksnr.: 15/1-15/7 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer Ulf

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 15.05.2012 12/364 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 15. mai 2012 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011 SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 12. september 2013

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 12. september 2013 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 12. september 2013 Til stede: Forfall: Fra sekretariatet: Møtested: Møteleder: Referent: Møtetid: Kl. 11.30 17.00 Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad (ikke S 81/13 og

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 05.11.2012 Tidspunkt: 14:00 Møtested: Treschows hus, Treschows gate 2 A Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Per Overrein

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Unn Berit Guttormsen, Frank Arne Hansen, Kjell Richardsen Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Unn Berit Guttormsen, Frank Arne Hansen, Kjell Richardsen Forfall: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.05.2012 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Unn Berit Guttormsen, Frank Arne Hansen, Kjell Richardsen Forfall: Karsten Schanche,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens møterom 10.02.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens møterom 10.02.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens 10.02.2009 FRA SAKSNR: 1/09 FRA KL: 12.00 TIL SAKSNR: 5/09 TIL KL: 13.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen,

Detaljer