Fra administrasjonen møtte: Rune Frank Brunslid. I tillegg møtte Martin Borgsnes til landsmøtesak 8 under styresak 31/14.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra administrasjonen møtte: Rune Frank Brunslid. I tillegg møtte Martin Borgsnes til landsmøtesak 8 under styresak 31/14."

Transkript

1 MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok!!! Tid: 5. september 2014 kl Sted: NK, Stortingsgata 22 Til stede: Leder Inger-Johanne Molven, til kl nestleder Per Arthur Christensen, - møteleder fra til møteslutt. styremedlem Grete Daling, leder i MFR styremedlem Stein T. B. Høyer, Styremedlem Åge Ofstad, styremedlem Marit Sehl, fra kl f.o.m. sak 31/14 1. varamedlem Gudrun Caspersen, 2. varamedlem Geir Andreassen, Forfall styremedlem Tom Gunnar Ask, varamedlem Wencke Karlsen Leder Inger-Johanne Molven, fra kl styremedlem Marit Sehl, til kl Fra administrasjonen møtte: Rune Frank Brunslid. I tillegg møtte Martin Borgsnes til landsmøtesak 8 under styresak 31/14. SAK 55/14 ENSTEMMIG GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Forslag til nye retningslinjer for NM for kor er fremlagt. Saken behandles evt. som siste sak hvis det blir tid. Innkalling og saksliste godkjennes. SAK 56/14 ØKONOMI, STATUS PR ORIENTERINGSSAK Perioderegnskap januar august 2014 fremlagt. Det har fortsatt blitt arbeidet med å få på plass en kassakreditt. Det synes umulig å få dette etablert korforbundet kan ikke stille nødvendig sikkerhet for en kassakreditt. Medlemskontingent: i tillegg til periodisert beløp som er innkommet, kommer ca. 1,9 mill som ligger som «annen kortsiktig gjeld» i balansen. Serviceavgiften til 11 distriktsledd er foreløpig ikke fakturert. Forventes fakturert medio september. Sommerskolen går med ca i overskudd. Inntektene (kr ) har en motpost i «Annen kortsiktig gjeld». Husleieutgifter: det arbeides med en konkret leietaker som er interessert i å leie hele lokalet. Man forhandler om leie som gir minst mulig tap for NK. 1

2 ENSTEMMIG Revisjonskostnader er gjennomgått. Kr er gjort rede for i eget notat fra Snøhetta. Tittelen «Overføring til drift fra SFK» endres til mer forklarende kontobetegnelse. Regnskapsføringen i underkontoer viser at/om midlene er brukt i tråd med intensjoner og retningslinjer. Det arbeides med generelt å få på plass konsekvent brutto/nettoføring, gjennomført periodisering og mer forklarende kontobetegnelser. 0,3 mill fra Studiefondet skal stå urørt til enhver tid. Midlene fra Studiefondet. skal framgå i regnskapet Administrasjonen bekrefter at man følger opp med purring av manglende innbetalt kontingent en runde på forsommeren og en igjen nå i august. Det er ikke aktuelt å engasjere innkassobyrå til å stå for innkreving. Det stilles spørsmål til egenkapitalen evt. fare for at denne reduseres ytterligere. Snøhetta bes redegjøre. Tove Grøttum fra Snøhetta møter på landsmøtet inkludert en times orientering til styret den bl.a. om ovenstående punkt. Framlagt økonomirapport for januar august 2014 tas til orientering. Det arbeides videre med: - å få på plass periodisering av budsjett og regnskap - å få på plass forklarende kontospesifikasjon logiske samleposter - å få oversikt over utviklingen i NK s egenkapital - å få på plass likviditetsbudsjett SAK 37/14 BEMANNINGSPLAN ORDINÆR SAK Bemanningsplan m/status og vurdering var framlagt og gjennomgått. Vurdering av musikkpolitisk medarbeider etterlyses. Dette er satt opp som egen sak 57/14. Planen må også inneholde plan om å utarbeide stillingsinstrukser for alle ansatte. Saken utsettes til første ordinære styremøte etter landsmøtet. SAK 43/14 NK UTVIKLING ORDINÆR SAK Frank Havrøy var invitert (se samme sak i styremøte ) Kort oppsummering av hans innlegg: Satsing på profesjonalisering av kor. Ønsket var å få etablert et profesjonelt kor i Norge. Det er ingen tradisjon for å satse på vokalfeltet. I 2008 ble kr. 4 mill satt i en et forskningsprosjekt hvor ensembler kunne søke om midler med sikte på profesjonalisering av eksisterende kor. Ved siden av dette har enkelte kor faktisk profesjonalisert seg selv. Vi har i dag 5 profesjonelle kor/ensembler: Vokal Nord 2

3 Trondheim Voices Kor Vest Edvard Grieg kor Nordic Voices Solistkoret Det er i tillegg opprettet et tilskudd til semiprofesjonelle kor. Budskapet må være at korbevegelsen, som idretten, må stå samlet om NOE. Et ensemble som bare snakker på egne vegne oppnår lite. Man må samle seg om samme budskapet uansett hvem som leverer det: Det må satses på toppen de profesjonelle må få gode arbeidsvilkår, må dekke flere sjangere og må ha en geografisk spredning Ensemblestøtten må endres slik at amatørmiljøer som jobber godt på relativt høyt nivå, støttes. Samtidig må mangfoldet av amatører også ha støtteordninger Det handler om midler til drift, men også om å kunne gi sangere rimelige og forutsigbare arbeidsvilkår. Samlet satsing på vokalfeltet er rundt 11-12mill. Når midlene er så begrenset blir kampen om midlene ganske intens. De som får støtte er redde for å miste noe hvis de skal være med å støtte hele feltet. Norges Korforbund er savnet på feltet. Miljøene står på hverandres skuldre. Det er derfor ingen motsetning mellom å satse på toppen og samtidig arbeide for hele feltet. NK bør satse på en strategi som favner hele feltet. Notat fra MFR ble utdelt (utsendt elektronisk kvelden før møtet) og gjennomgått: Notatet tar utgangspunkt i sak 20/2013 NK Utvikling som ble vedtatt av det daværende sentralstyret. Notatet er basert på ny strategi vedtatt i 2012 med "Sang hele livet" som visjon. Dokumentet inneholder 13 underpunkter (med étt tilføyende punkt fra MFR) som tar for seg sider ved NK og dets medlemmer som trenger fokus, utredelser og retning for videre utvikling i NK. Notatet inneholder innspill fra MFR, på en strategi for hvordan hver enkelt sak skal håndteres og videreføres i fortsettelsen. Stein Høyer foreslo følgende vedtak: Saken utsettes og legges fram og behandles på første ordinære styremøte etter landsmøtet. Åge Ofstad foreslo følgende: Saken utsettes til neste styremøte den med sikte på å vedta en anbefaling til neste styre om behandlingsmåte. Votering ga følgende resultat: Stein Høyers forslag vedtatt med 5 stemmer (Molven, Høyer, Christensen, Caspersen, Andreassen) Åge Ofstads forslag fikk 2 stemmer (Daling, Ofstad) og falt Saken utsettes og legges fram og behandles på første ordinære styremøte etter landsmøtet. 3

4 SAK 31/14 LANDSMØTET ORDINÆR SAK Molven forlot møtet og Christensen ledet resten av møtet Styret gikk på nytt igjennom status for landsmøtesakene: Sakliste: Tittel Ansvarlig Landsmøtesak 1 Konstituering Landsmøtesak 2 Godkjenning av innkalling Landsmøtesak 3 Godkjenning av sakliste Landsmøtesak 4 A: Melding om virksomheten Er sendt delegatene i pdf-format. Deles ut i papirformat på landsmøtet. Meldingen ble sendt styret den 15. august med kort frist for godkjenning. Meldingen ble deretter sendt delegatene uten kommentarer fra styret. Styret har dermed ikke formelt godkjent meldingen. Styret har ingen kommentarer til meldingen. B: Kontrollkomiteens rapport. Kontollkomiteen Landsmøtesak 5 Revidert regnskap for Jfr. sak 56/14. Landsmøtesak 6 Saker fremmet av distriktsledd og styret i NK 6a: Forslag fra NK Sunnmøre: Åge Ofstad 1. Om forholdet mellom økonomi og aktivitetsnivå. 2. Forslag om avvikling av regionsleddet. Saken ble behandlet i styremøte og klarert med følgende innstilling: Landsmøtet avviser forslaget om å nedlegge regionene, men ber sentralstyret om å vektlegge arbeidet med å implementere regionsmodellen fullt ut i hele organisasjonen. 6b: Forlag fra NK Sogn og Fjordane: Åge Ofstad Forslag om avvikling, subsidiært evaluering av regionsleddet. Behandlet i sak 6a. 6c: Forslag fra NK Vestoppland: Innstilt på å avvise forslag om vedtektsendringer til en helhetlig gjennomgang av vedtektene kan gjøres. Behandlet i sak 6K. 6d: Forslag fra NK Hedmark: Per Arthur Christensen Frekvens på landsfestival for kor. Saken ble behandlet i styremøte og klarert med følgende innstilling: Landsfestival for kor skal etter gjennomføring av allerede tildelte landsfestivaler, arrangeres annethvert år, alternerende med NM for kor. 6e: Forslag fra NK Sørlandet: Per Arthur Christensen Endring av vedtektene, 4.7 behandlet i sak 6k 6f: Forslag fra NK Hordaland: Åge Ofstad Forslag om å avvikle regionsleddet. behandlet i sak 6a. 4

5 6g: Forslag fra NK Nord-Trøndelag: Per Arthur Christensen Tillegg til vedtektenes 4.7 Saken er sendt ut elektronisk 12. og med følgende innstilling: Landsmøtet vedtar følgende endring/tilføyelse av 4.7, generelt, nytt avsnitt: Alle som stiller til valg, skal presenteres for landsmøtet i form av en enkel CV. Denne bør inneholde opplysning om alder, bosted, yrke, kortilhørighet, tillittsververfaring og eventuell annen relevant kompetanse. Dersom vedkommende ikke er til stede, skal bilde legges ved CVen. Sentralstyret har ingen merknader. 6h: Forslag fra NK Nordre Nordland: Åge Ofstad Evaluering av regionsleddet behandlet i sak 6a. 6i Forslag vedr. ekstern granskning: Inger-Johanne, 1. NK Sogn og Fjordane: Krav om ekstern gransking Per Arthur, Grete 2. NK Nordre Nordland: Krav om ekstern Granskning 6j Sak behandlet i elektronisk styremøte se egen protokoll. Forslag fra NK Hordaland Endring av antall delegater til landsmøtet slik at antall medlemmer i distriktsleddet reflekteres på en bedre måte. Saken inngår i sak 6k 6k: Forslag fra NKs sentralstyre: Åge Ofstad/Stein Høyer Endring av NKs vedtekter Saken er sendt ut elektronisk med følgende innstilling: NKs landsmøte 2014 ber forbundets sentralstyre om å nedsette et utvalg som får i oppdrag å utarbeide utkast til fullstendig reviderte vedtekter for NK. Utkastet skal oversendes til sentralstyret tidsnok til at det vil være god tid til å sende utkastet, evt. et modifisert utkast, ut på høring til samtlige DL i NK før forbundets landsmøte i På basis av det utsendte utkastet og innkomne høringssvar skal utvalget utarbeide et nytt utkast til fullstendig reviderte vedtekter for NK som oversendes til sentralstyret. Sentralstyret skal legge fram sistnevnte utkast, evt. et justert slik, for Landsmøtet i 2016 til behandling og vedtak. Realitetsbehandling av Landsmøtesak 6c, Landsmøtesak 6e og Landsmøtesak 6j utsettes. De forslagene disse landsmøtesakene omhandler, tas inn i arbeidet til det vedtekstutvalget Landsmøtet ber sentralstyret om å nedsette. Sentralstyret har ingen merknader. Landsmøtesak 7 Brudd på vedtektene Saksbehandler Åge Ofstad Saken ble behandlet i møte den og klarert med følgende forslag innstilling: Landsmøtet konstaterer at de beskrevne handlingene fra NK Sogn og Fjordane og NK Sunnmøre sin side er illojale og representerer brudd på Norges Korforbunds vedtekter. Landsmøtet fordømmer denne type handlinger og vil for ettertiden vurdere å reagere med eksklusjon av medlemmer som utfører slike handlinger. 5

6 Etter at sak og innstilling var klarert for landsmøteutsending, har Inger- Johanne Molven og Stein Høyer den møtt styret i NK Sogn og Fjordane for sentralstyret. Molven foreslo i epost den 7.9. at hun legger saken fram på landsmøtet og at det ble votert over forslaget. Forslaget støttes av Christensen og Høyer. Daling, Ask og Ofstad støtter at Åge Ofstad fortsatt er ansvarlig for å legge fram saken. Marit Sehl har stemt blankt. Molven legger frem saken på landsmøtet, da hennes forslag fikk flest stemmer med styreleders dobbeltstemme ved stemmelikhet. Endelig beslutning om hvem som legger fram saken vedtas formelt på styremøte Landsmøtesak 8 Norges Korforbund og Studieforbundet kor Relasjon og oppgavefordeling Sentralstyret vedtok enstemmig følgende innstilling: Stein Høyer A.1. Det ordinære landsmøtet i Norges Korforbund (NK) 2014 ber sentralstyret i NK om å innen oppnevne to representanter til et felles utvalg med Studieforbundet KOR (SfK). Utvalgets mandat er å foreta en gjennomgang av opplæringsaktiviteten i SfK og NK nasjonalt og lokalt og foreslå hvordan opplæringsaktiviteten bør organiseres og administreres. Utvalget skal videre utarbeide forslag til langsiktig avtale mellom SfK og NK om praktisk og økonomisk forvaltning av kursvirksomheten og opplæringstilskuddet. Utvalget skal levere sin innstilling til styret i SfK og sentralstyret i NK innen A.2. Landsmøtet legger til grunn at SfKs ekstraordinære årsmøte fatter tilsvarende vedtak vedrørende oppnevning av representanter til omtalte utvalg. A.3. Det ordinære landsmøtet i NK gir sentralstyret i NK fullmakt til å snarest mulig inngå særskilt avtale for 2014 med SfK om forvaltning av opplæringstilskuddet for nevnte år. A.4. Det ordinære landsmøtet i NK gir sentralstyret i NK fullmakt til å inngå slik avtale med SfK, gjeldende f.o.m. 2015, som er omtalt i pkt. A.1 ovenfor. Landsmøtesak 9 Planer for virksomheten Handlingsplan Landsmøtesak 10 Kontingent Innstilling vedtatt Landsmøtesak 11 Budsjett Behandlet i møtet Inger-Johanne Molven Administrasjonen Administrasjonen Landsmøtesak 12 Engasjement av revisor Administrasjonen Konkludert i etterkant styremøtet med følgende innstilling: Det ble i 2012 inngått avtale om revisjon for 2013, 2014, 2015 og 2016 med revisjonsselskapet Pedersen & Skogholt. Landsmøtesak 13Valg Sentralstyret har ingen merknader. Valgkomitéen 6

7 SAK 59/14 KONTROLLKOMITEEN MELDER OM BRUDD PÅ LANDSMØTEVEDTAK Skriv datert 5/ fra Kontrollkomitéen ble fremlagt og gjennomgått. Til sak 18/14 Sentralstyret er innforstått med at det i stillingsinstruks for generalsekretær/daglig leder er brukt betegnelser for forbundet, generalsekretær og president som formelt ikke er i tråd med vedtektene. Til sak 49/14 Sentralstyret er innforstått med at vedtakets pkt. 3 beskriver en praksis slik den har fungert i en unntakssituasjon i Sentralstyret tar kontrollkomiteens anmerkninger til disse sakene til følge. Sentralstyret tar kontrollkomitéens skriv datert til etterretning og tar anmerkningene til følge på to punkt: 1. Sentralstyret vedtar at stillingsinstruks, som vedtatt i sak 18/14, rettes opp slik at betegnelser brukt i avtalen er i tråd med NK s vedtekter. 2. Sentralstyret opphever vedtak i 4 punkt i sak 49/14 den SAK 57/14 MUSIKKPOLITISK ARBEID ORDINÆR SAK Saken utsettes til første ordinære styremøte etter landsmøtet. SAK 50/14 REISEKOR ORDINÆR SAK Saken utsettes til første ordinære styremøte etter landsmøtet. SAK 58/14 RETNINGSLINJER VED REPRESENTASJON ORDINÆR SAK Saken utsettes til første ordinære styremøte etter landsmøtet. EVENTUELT Til sak 59/14 - Skriv til landsmøtet fra Kåre Hanken I etterkant av styremøtet Tidligere generalsekretær Kåre Hanken har den oversendt tilsvar til kontrollkomiteens omtale av ham i sin rapport. Han ber om at skrivet sendes landsmøtedelegatene. Et mindretall av styrets medlemmer (Daling, Sehl og Ofstad) har avvist anmodningen pr. e-post. 7

8 Flertallet (Molven, Christensen, Høyer og Ask) ønsket brevet sendt ut. Neste styremøte i Bergen den 26. september 2014 kl Oslo, 17. september 2014 Gudrun Caspersen Referent 8

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer.

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 26. september 2014 kl. 11.00 19.15 Sted: Hotell Scandic Ørnen Til stede: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per Arthur Christensen, styremedlem Grete

Detaljer

Møtebok Offentlig versjon!

Møtebok Offentlig versjon! MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 4. april 2014, kl 10:00 18:00 Sted: NK, Stortingsgata 22, Oslo Tilstede: Inger-Johanne Molven, Per Arthur Christensen, Marit Sehl, Stein T.B. Høyer, Tom

Detaljer

Møtebok Offentlig versjon!

Møtebok Offentlig versjon! MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 28.februar 2014, kl 11:00 18:45 Sted: NK, Stortingsgata 22, Oslo Tilstede: Inger-Johanne Molven, Per Arthur Christensen, Marit Sehl, Stein T.B. Høyer,

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

Sak!11/14!!Avtalen!med!Norsk!Korsenter!og!Norsk!Musikkforlag!er!blitt! etterlyst!på!sakslisten!til!dagens!møte.!!

Sak!11/14!!Avtalen!med!Norsk!Korsenter!og!Norsk!Musikkforlag!er!blitt! etterlyst!på!sakslisten!til!dagens!møte.!! Møtebok MØTEBOKSTYREMØTEINORGESKORFORBUND Tid: 29.mai2014kl.11.00 20.00 30.mai2014kl.10.30 13.30 Sted: NK,Stortingsgata 22,/hotell Bristol, Oslo Til stede 29.5: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3a Sak 3b Sak 3c Åpning og hilsningstaler Godkjenning av de fremmøtte representanter Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.09.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo.

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo. Vedtekter for Norges Markedsanalyseforening Norsk Markedsanalyse Forening - stiftet 16. oktober 1970 Ajourført med endringer vedtatt på årsmøtet 14. mars 2012 Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL -

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL - Selskapskontroll av Selbu Trykk AS Selbu kommune Februar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden november 2014 februar

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: 13/49 Møtedato/tid: 06.05.2013, kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Tom Skare, leder Lindis Aune Heggvik Gunnar Andresen

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord.

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord. Til alle medlemslag og fylkeslag!!! Frilynt Norge (Frilynt), stiftet i 1965, er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største og raskest voksende

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013

PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013 1 PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013 Sak 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2013, med spesielt velkommen til ordfører i Ullensaker,

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper 1 Navn Landsgruppen av helsesøstre NSF (+fylkesnavn), forkortet LaH NSF (+ fylkesnavn) 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Arkivsak: 15/86 Møtedato/tid: 15.06.2015, kl. 18:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Rådhuset, formannskapsalen Arnstein Trøite,

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer