MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND"

Transkript

1 Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl april 2015 kl Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Kirsten Olsen Styremedlem Ragnhild Klingberg fratrådte kl (etter sak 34) Styremedlem/leder MFR Elin Persson Varamedlem Gudrun Caspersen Styremedlem Linda Fjell Styremedlem Tom Gunnar Ask Varamedlem Trond Håskjold Fra administrasjonen: Fungerende daglig leder Rune Frank Brunslid I sak 22/15 møtte: Arne Håbjørg fra Trondheim SAK 17/15 SAK 18/15 SAK 19/15 SAK 20/15 SAK 21/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Godkjent. GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET og og Protokollene fra 16.1., og godkjennes. ØKONOMI STATUS PR Tone Grøttum, Snøhetta, gikk igjennom foreløpig regnskap for 2014 og status pr , som viser en dramatisk snuoperasjon fra underskudd på ca. 3 mill i 2013 til balanse og sannsynligvis et lite overskudd i budsjettet er satt opp med økning i medlemstallet, så rekruttering er viktig framover. Styret tar status pr til orientering LANDSMØTESAK 6K ENDRING AV NK S VEDTEKTER Sentralstyret tar orienteringen til etterretning og ber utvalget om å samle seg så snart det er praktisk mulig, for å videreføre det påbegynte arbeidet. LANDSMØTESAK 6A REGIONSMODELLEN (SAK 83/14) Rune Frank Brunslid orienterte. Utvalget for implementering av regionsmodellen etableres og begynner sitt arbeid 1

2 så snart regionene har meldt inn sine representanter. Fremdriftsplan og status for arbeidet legges fram på neste sentralstyremøte. SAK 22/15 SAK 23/15 SAK 24/15 NK UTVIKLING NK Ung Norges Korforbund må nå rapportere for bruken av midlene vi mottar fra fordelingsutvalget til ungdomsarbeid. Det kom fram forslag om idédugnad med ungdommer, f.eks. fra Musikkhøgskolen, Barratt Dues el.l. for å få innspill til tiltak, prosjekter som kan bidra til å rekruttere og aktivisere ungdom. Et arrangement kan gjerne legges på Toneheim, i forkant av Sommerskolen. Solistkoret foreslås kontaktet for evt. å være mentor for arbeidet. Ideer om eventuelt også å forsøke å rekruttere innvandrere. Eksempel fra Luleå ble nevnt. FONOKO - NK Dirigent Elin Persson orienterte om møte med FONOKO. Organisasjonen ønsker å satse på fagdager. Den første er under planlegging til Elin Persson blir sannsynligvis valgt inn i styret for FONOKO. Organisasjonen vil forsøke å få med flere norske kordirigenter på Den nordiske korlederkonferansen i Malmø i oktober. Seniorkor Arne Håbjørg orienterte og la fram erfaringer og tanker om seniorsang og seniorog pensjonistkor. Fordelsregnskapet (utsendt skjema) ble presentert og eksemplifisert. Rune Frank Brunslid prøver å besøke aktuelle kor i Sør-Trøndelag for å informere om fordelsregnskapet og fordelene ved medlemskap i NK. NK bør vurdere å innføre redusert kontingent for medlemmer i seniorkor. Det må settes kriterier for hva et seniorkor er. Sentralstyret ber administrasjonen i samarbeid med MFR, å utarbeide forslag til helgesamling/idedugnad for NK sitt arbeid for ungdom. En tar sikte på at samlingen gjennomføres før sommeren. Sentralstyret tar til etterretning orienteringene bl.a. om FONOKO og seniorkor. Administrasjonen bes legge fram en vurdering av kriterier for seniorkor til styremøtet i juni. Sentralstyret tar sikte på å legge fram sak om seniorkor til årsmøtet i LANDSFESTIVAL 2016 (SAK 05/15) REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE (SAK 07/15) Arbeidet med å kartlegge og revidere ordninger for godtgjørelse igangsettes og legges frem på et senere sentralstyremøte i

3 SAK 25/15 SAK 26/15 SAK 27/15 LØNNSPOLITIKK OVERFOR DL- ANSATTE Situasjonen for distriktskonsulent i Sør-Trøndelag ble drøftet spesielt. Videre arbeid med lønnspolitikk for DL-ansatte utsettes til ny generalsekretær er på plass. Dette arbeidet bør sees i sammenheng med den øvrige bemanningsplanen for NK. Presidenten tar saken i Sør-Trøndelag opp med distriktsleder Halvard Bjørgum og orienterer distriktskonsulenten i ettertid. STILLING SOM GENERALSEKRETÆR STATUS (71/14) Ansettelsesprosessen ble referert. Presidenten la fram økonomiske krav fremsatt av kandidat nr. 1 til årslønn, dekning av telefon, internett og abonnement på en dagsavis samt en ekstra ferieuke. Sentralstyret kom med innspill til elementer som bør inngå i en ansettelsesavtale: Årlig evalueringssamtale med presidenten Prosedyre dersom en av partene i løpet av de første f.eks. 6 mnd./1 år - vurderer at arbeidsforholdet likevel ikke fungerer som forutsatt Sentralstyret slutter seg til tilsettingsutvalgets vurderinger og innstiller følgende tre kandidater til stillingen som generalsekretær i Norges korforbund i prioritert rekkefølge: 1. MÆHLE, Åsmund Alder: 48 år Nåværende stilling: Kommunikasjonssjef Bouvét AS 2. Mann, (det respekteres at han har bedt om konfidensiell behandling) Alder: 51 år 3. BRUNSLID, Rune Frank Alder: 46 år Nåværende stilling: Fungerende generalsekretær Norges Korforbund Sentralstyret gir presidenten fullmakt til å tilby stillingen til kandidat nr. 1, Åsmund Mæhle. For ansettelse av denne kandidaten gir sentralstyret NKs president fullmakt til å imøtekomme økonomiske betingelser fremsatt i notat og referert i møtet. FORSLAG TIL 3- ÅRS AKTIVITETSPLAN (04/15) Sentralstyret vedtar 3-års aktivitetsplan for NKs regioner og for NK sentralt. Administrasjonen samler, korrekturleser og legger planene ut på kor.no. Prosjektkor Sør-Øst endres slik: Opera hele landet Øvelse februar og mars konsert 24. april 2016 Operaen NK Sør-Øst NK Buskerud er arr. Tilbud til medlemmer i OA, Østf, Vestf/Telem, Hedm og Oppl 3

4 SAK 28/15 SAK 29/15 SAK 30/15 SAK 31/15 SAK 32/15 SAK 33/15 LEDERSAMLING SEPTEMBER 2015 Rune Frank Brunslid orienterte om tanker for arrangementet. En søker å få plass til mer sang. Sentralstyret vedtar at ledersamling september 2015 legges til Scandic Park Hotel Sandefjord. Administrasjonen legger frem forslag til program og innhold på neste sentralstyremøte. NORDISK KORFORUM ORIENTERING Elin Persson orienterte om møtet i Åbo. Forslag til vedtak: Norges Korforbund revurderer sin utmelding av NKF og søker nytt medlemskap i organisasjonen. En evt. styreplass i NKF må knyttes til funksjon i NK og ikke til navngitte personer. Sentralstyret vedtar å invitere Håkan Wickstrøm til sentralstyrets møte i forbindelse med Landsfestivalen i juni. Norges korforbund tilbyr å dekke utgifter til to overnattinger fra fredag 12. til søndag Norges Korforbund revurderer sin utmelding av NKF og vurderer nytt medlemskap i organisasjonen i etterkant av møtet med Wickstrøm. En evt. styreplass i NKF må knyttes til funksjon i NK og ikke til navngitte personer. FERIEAVVIKLING SOMMER 2015 Sentralstyret tar gjennomgangen av ferieavviklingen til orientering og ber om at administrasjonen legger til rette for at det så langt det er mulig, er tilgjengelig, kvalifisert personell til stede gjennom hele sommerferien. HEDERSTEGN Forslag til vedtak: Sentralstyret godkjenner fremlagt diplom og medalje til hederstegn og ber administrasjonen revidere statutter og retningslinjer for hedersbevisninger, slik at disse kan legges frem for landsmøtet. Sentralstyret forutsetter at Korprisen inngår i «hedersbevisninger». OPERA HELE LANDET Per Arthur Christensen orienterte om prosjekt under planlegging. FELLESUTVALGET FOR NK OG SFK ORIENTERING Per Arthur Christensen orienterte. Christensen innkaller til nytt møte den SAK 34/15 ÅRSMØTET TONEHEIM FOLKEHØGSKOLE

5 Sentralstyret vedtar å sende daglig leder Rune Frank Brunslid og musikkfaglig korkonsulent Inger-Pernille Stramrud som representanter for NK til årsmøtet for Toneheim Folkehøgskole. SAK 35/15 SAK 36/15 SAK 37/15 EVENTUELT NK VESTFOLD OG TELEMARK - ORIENTERING NK SMAALENENE ORIENTERING MOTTATT BREV FRA HAROLD JENSSEN Rune Frank Brunslid orienterte. Enstemmig vedtak med 5 stemmer: Bl.a. i forbindelse med at ny generalsekretær tiltrer , er det behov for å vurdere fordeling av ansvarsområder og arbeidsoppgaver på nytt når det gjelder forbundets ansatte. Sentralstyret ønsker derfor ikke å på dette tidspunkt bruke midler på den type rekrutteringsarbeid som Harold Jenssen her tilbyr å utføre for Norges Korforbund mot honorar. Ragnhild Klingberg: Serviceavgiften for Vestfold og Telemark Ragnhild Klingberg orienterte. Korene i Vestfold og Telemark er fakturert for serviceavgift. Om korene eller distriktsleddet skal betale denne, blir avgjort på ekstraordinært årsmøte. Avhengig av hva ekstraordinært årsmøte vedtar, må årsmøtet også ta stilling til hvordan saken kan praktisk løses. Rune Frank Brunslid: Regionale kick Regionene er blitt veldig forskjellige bl.a. gjennom utskifting av tillitsvalgte i DL ene. De har forskjellig økonomi og status og dermed også veldig forskjellige behov. Hensikten med kickene var å sikre at minimumsaktivitetene faktisk ble gjennomført. Rune Frank Brunslid foreslår at kickene legges opp med en del felles innhold opplæring for tillitsvalgte, mens deler tilpasses behovet i den enkelte region. En må også tenke innhold i kickene for de musikkfaglige representanter i styrene. Sentralstyret anbefaler at kickene fortsatt legges til tidlig høst. En del av kickene får et standard innhold for tillitsvalgte, i tillegg til innhold for de musikkfaglige styrerepresentantene. Styret slutter seg til forslaget om at deler av kicket tilpasses behovet i den enkelte region. Saksdokumenter til Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen har bedt om å motta dokumentene i papir pr. fysisk post. Sentralstyret finner det tilstrekkelig at Kontrollkomiteen mottar 5

6 saksdokumentene til sentralstyrets møter elektronisk, på samme måte som sentralstyrets medlemmer mottar dokumentene. Korprisen tildeling i 2014 Det er til sammen kommet inn forslag til 4 kandidater for Korprisen i Tilgjengelige kriterier for Korprisen ligger på kor.no: Korprisen deles årlig ut av Norges Korforbund til enkeltpersoner eller grupper som har bidratt til å gi norsk korsang større utbredelse og høyere kvalitet. Det er styret i Norges Korforbund som velger ut kandidater til prisen. Enstemmig vedtak unntatt offentlighet: Acando driftsavtale og faktureringspraksis Daglig leder Rune Frank Brunslid orienterte om samarbeidet med Acando og selskapets faktureringspraksis. Det er gjort sonderinger om alternative løsninger for drift og oppfølging av IT-systemene i NK. Sentralstyret gir fullmakt til daglig leder om å arbeide videre med saken. Styret tar sikte på at det legges fram en sak i neste sentralstyremøtet i juni. Tove Kragset har stevnet korforbundet. Rune Frank Brunslid orienterte. Oslo, 12. april 2015 Gudrun Caspersen Referent 6

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer