3. kvartal Godt resultat og sterk kjernedrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. kvartal 2014. Godt resultat og sterk kjernedrift"

Transkript

1

2 3. kvartal 2014 Godt resultat og sterk kjernedrift Akkumulert resultat før skatt på 29,5 MNOK (26,2 MNOK) vekst på 12,6 prosent Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,4 prosent Vekst i rentenettoen på 9,3 MNOK eller 32,3 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 2,3 MNOK eller 28,9 prosent Kostnadsprosent på 43,1 mot 42,7 prosent i 2013 Bokført kredittap på 1,9 MNOK. En økning på 2,2 MNOK fra 2013 Tolvmånedersvekst utlån inklusive lån formidlet gjennom Eika Boligkreditt på 183 MNOK eller 8,1 prosent Ren kjernekapitaldekning på 16,1prosent Kjernekapitaldekning på 16,1 prosent Kapitaldekning på 18,3 prosent Rentenetto (millioner kroner) 28,4 28,7 38,0 Driftsinntekter (millioner kroner) 52,4 44,6 41,2 Q Q Q Q Q Q Resultat før skatt (millioner kroner) Kapitaldekning (prosent) 26,2 29,5 17,8 20,4 18,3 19,7 Q Q Q Q Q Q

3 Nøkkeltallsutvikling 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Rentenetto 2,04 % 2,02 % 1,72 % 1,73 % 1,70 % Andre driftsinntekter 0,77 % 0,89 % 1,04 % 0,92 % 0,94 % Driftskostnader 1,21 % 1,17 % 1,30 % 1,28 % 1,13 % Resultat av ordinær drift før skatt 1,58 % 1,77 % 1,51 % 1,04 % 1,55 % Kostnader i % av inntekter 43,06 % 40,16 % 47,34 % 48,29 % 42,72 % Ren kjernekapitaldekning 16,13 % 15,17 % 16,69 % 19,72 % 17,17 % Kjernekapitaldekning 16,16 % 17,11 % 18,07 % 21,34 % 18,65 % Kapitaldekning 18,31 % 19,70 % 18,07 % 21,34 % 20,39 % Egenkapitalavkastning etter skatt 10,37 % 11,62 % 10,01 % 7,74 % 10,67 % Utlånsendring inkl. EBK 12 mnd. 10,08 % 14,04 % 13,37 % 10,47 % 11,82 % Innskuddsendring 12 mnd. 7,20 % 6,62 % 7,63 % 4,70 % 2,03 % Innskudd i % av brutto utlån 99,49 % 100,46 % 95,94 % 98,11 % 94,00 % Likviditetsindikator I 121,32 % 119,10 % 113,17 % 120,68 % 112,00 % Likviditetsindikator II 123,54 % 128,50 % 122,89 % 124,66 % 116,00 % LCR 92,69 % 114,60 % 121,40 % 305,90 % 62,60 % NSFR 105,00 % Uvektet kjernekaptialandel (leverage ratio) 8,99 % Egenkapitalbevis Egenkapitalbevisbrøk 19,62 % 19,62 % 19,62 % 19,62 % 20,68 % Antall utstedte bevis (tusen) Sum utlån inklusive lån formidlet i Eika Boligkreditt (millioner kroner) Innskudd (millioner kroner) Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 3

4 3. kvartal 2014 RESULTAT For årets ni første måneder oppnådde banken et resultat før skatt på 29,5 millioner kroner. Dette er 3,3 millioner kroner eller 12,6 prosent mer enn på samme tid i Høyere rentenetto, gevinst på salg av aksjer i Nets Holding og økning i netto provisjonsinntekter påvirker resultatet positivt. Svakere avkastning på finansielle investeringer, høyere kostnader og kredittap trekker i negativ retning. Resultatet vurderes som meget tilfredsstillende. Kjernedriften viser god utvikling og annualisert egenkapitalavkastning ved utgangen av perioden var 10,4 prosent. Regnskapet er ikke revidert. RENTENETTO Rentenettoen er økt med 9,3 millioner kroner til 38 millioner kroner. Dette gir en vekst på 32,3 prosent fra samme periode i fjor. Fra andre kvartal har banken innregnet opptjent rente på plasseringer i rentefond hvor renteavkastningen kan måles pålitelig. Renteavkastningen ved utløpet av andre kvartal utgjorde om lag 6,3 millioner kroner. Korrigert for dette øker rentenettoen med 3 millioner kroner eller 10,4 prosent på årsbasis. I oktober, etter regnskapsperiodens utløp, og i lys av den siste tids markedsforstyrrelser har banken realisert renteavkastningen på plasseringer i ulike rentefond. Det forventes ikke ytterligere renteavkastning fra rentefond i fjerde kvartal på grunn av markedsutviklingen. Dog forventes rentenettoen i kjernedriften å bli ytterligere styrket i fjerde kvartal. På grunn av konkurranseforhold og utviklingen i pengemarkedet, har banken besluttet å senke utlåns- og innskuddsrentene. Nye vilkår trer i kraft fra medio desember og forventes å ha nøytral effekt på bankens rentenetto. ANDRE DRIFTSINNTEKTER Netto provisjonsinntekter er økt med om lag 2,3 millioner kroner eller 28,9 prosent siste tolv måneder. Bedringen skyldes i hovedsak vekst i kredittprovisjoner fra økt volum og bedrede marginer på låneporteføljen i Eika Boligkreditt. Ved utløpet av perioden utgjør denne porteføljen nær 600 millioner kroner. Samtidig opplever banken økte provisjoner fra salg av forsikringsprodukter og betalingsformidling. En ytterligere forbedring i provisjonsinntektene forventes framover. Avkastningen på finansielle investeringer er redusert med om lag 4,2 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes som nevnt at banken fra andre kvartal har bokført renteavkastningen fra rentefond som annen renteinntekt i rentenettoen. DRIFTSKOSTNADER Driftskostnadene utgjør 22,5 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal. Kostnadsprosenten (samlede kostnader i forhold til samlede inntekter) utgjør nå 43,1 mot 42,7 prosent for tilsvarende periode i Det totale kostnadsbildet vurderes som godt og banken framstår som en kostnadseffektiv aktør. Byggeregnskap knyttet til rehabilitering av bankbygget ble sluttført i tredje kvartal. Nytt bygg ble overtatt 1. april Påløpte kostnader er avskrevet etter økonomisk levetid og i kvartalet er det bokført avskrivninger for de to siste kvartalene med om lag 0,3 millioner kroner. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Det er bokført om lag 1,9 millioner kroner i tap for årets ni første måneder. Dette gjelder økning av gruppevise nedskrivninger med 0,9 millioner kroner og økning i individuelle nedskrivninger med 1 million kroner. Etter dette utgjør de samlede nedskrivningene om lag 17,4 millioner kroner eller 0,9 prosent av brutto utlån. 4

5 FORVALTNINGS- OG FORRETNINGSKAPITAL Forvaltningskapitalen var ved utgangen av tredje kvartal på 2,5 milliarder kroner. Dette er en økning på 224 millioner kroner eller om lag 10 prosent siste tolv måneder. Årsveksten i forretningskapital (egen balanse + lån formidlet gjennom Eika Boligkreditt) er 423 millioner kroner eller 15,9 prosent. Forretningskapitalen utgjør om lag 3,1 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal. Tolvmånedersveksten i utlån til næring er 72 millioner kroner eller 16,1 prosent. Tilsvarende er veksten for personkundemarkedet 111 millioner kroner eller 6,2 prosent. Samlet tolvmånedersvekst er 8,1 prosent. Grunnet fall i den generelle kredittveksten i Norge, forventer også Sunndal Sparebank noe svakere utvikling i kredittveksten i tiden som kommer. Innskuddsveksten siste tolv måneder utgjorde 124 millioner kroner eller 7,2 prosent. Dette ga en innskuddsdekning på 99 prosent ved utgangen av kvartalet. Som følge av en markedsmessig tilpasning av innskuddsvilkårene i fjerde kvartal, forventes innskuddsdekningen å bli noe lavere i de kommende kvartalene. Likviditetssituasjonen betegnes som meget tilfredsstillende. EGENKAPITAL Ved utgangen av tredje kvartal utgjør netto ansvarlig kapital 284,9 millioner kroner. I likhet med øvrige banker i sektor, rapporterer banken kapitaldekningstall etter nye kapitaldekningsbestemmelser (CRD IV) fra Etter en risikovektet balanse utgjør ren kjernekapital, kjernekapital og kapitaldekningen 16,1, 16,1 og 18,3 prosent. Opptjent overskudd i 2014 er holdt utenfor beregningen. Fullt innregnet periodisk overskudd (før utdeling til eierne) ved utgangen av tredje kvartal 2014 ville gitt om lag 1,3 prosentpoeng høyere kapitaldekningsprosenter. Regulatoriske kapitaldekningskrav er oppfylt med god margin, inklusive motsyklisk buffer på 1 prosentpoeng i ren kjernekapital fra 30. juni Samlet ansvarlig kapital anses som tilfredsstillende gitt regulatoriske krav, markedsmessige ambisjoner og risikoprofil. RISIKOFORHOLD Banken er utsatt for ulike typer risikoer der de største er kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Risikoeksponeringen innenfor disse områdene ligger godt innenfor styrets fastsatte rammer ved utgangen av perioden. Kredittrisikoen er knyttet til kredittgivning til publikum og næringsliv, samt finansielle investeringer i ulike renteposisjoner (obligasjoner, sertifikater og rente- og pengemarkedsfond). Hoveddelen av utlånsporteføljen er sikret med pant i fast eiendom der belåningsgrad gjennomgående er moderat sett opp mot sikkerhetsverdiene. I tiden framover forventes fortsatt lav arbeidsledighet, god lønnsvekst og lavt rentenivå. Som følge av dette forventes tapsrisikoen i personkundeporteføljen å bli beskjeden. Kredittrisikoen i næringsporteføljen vurderes å være moderat med noe høyere tapsrisiko enn forrige kvartal. Den samlede kredittrisikoen i utlånsporteføljen vurderes som lav til moderat. Finansielle plasseringer gjelder i hovedsak obligasjoner med fortrinnsrett, senior bankobligasjoner og enkelte industriobligasjoner. Kredittrisikoen i denne delen av bankporteføljen vurderes som lav til moderat. Foruten dette har banken også plasseringer i rentefond med ulik risikokategori. Banken skal ha lav risikoprofil på likviditetsområdet. For å oppnå dette legges det vekt på langsiktighet i finansieringen av bankens aktiva. Dette oppnås gjennom høy innskuddsdekning, god egenkapital og spredning på løpetider på eksternfinansieringen. De neste 18 månedene har banken kun forfall på 43 millioner kroner. Dette gjelder et obligasjonslån med forfall i februar Situasjonen vurderes som tilfredsstillende. 5

6 Fremtidige myndighetskrav for LCR (Liquidity Coverage Ratio) er oppfylt ved utgangen av tredje kvartal og utgjorde 92,7 prosent. EU-kommisjonen har nylig offentliggjort minimumskravene til LCR for bankene fra 1. oktober 2015 må LCR minimum utgjøre 60 prosent. Fra 1. januar 2016 trappes dette opp til 70 prosent og videre til 80 prosent fra 1. januar Fra 1. januar 2018 heves kravet med 20 prosentpoeng til 100 prosent. Sunndal Sparebank er godt posisjonert for å tilfredsstille kravene. Bankens likviditetsbuffer består av innskudd i Norges Bank og andre banker uten oppsigelse, ubenyttede deponerte og ikke-deponerte verdipapirer som gir låneadgang i Norges Bank samt finansielle investeringer i rente- og pengemarkedsfond. Ved utgangen av andre kvartal utgjorde denne likviditetsbufferen 466 millioner kroner og er godt innenfor styrets vedtatte rammer på området. Markedsrisikoen er knyttet til posisjoner mot obligasjonsutstedere og posisjoner mot ulike rente- og pengemarkedsfond. Basert på kostpris var beholdningen av obligasjoner på 262 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal. Av dette var om lag 53 prosent obligasjoner med fortrinnsrett med gjennomsnittlig gjenstående kredittdurasjon på 2 år. Øvrige posisjoner er mot bank og industri med gjenstående kredittdurasjon på 0,1 5 år. Gjennomsnittlig kredittdurasjon for hele porteføljen var 2,4 år. Samtlige rentepapirer er knyttet mot 3 måneders Nibor. Rentedurasjonen ved utgangen av kvartalet var på 0,12. Banken eide ingen aksjer som regnes som omløpsmidler ved utgangen av kvartalet. Bokført verdi av aksjer gjelder i hovedsak strategisk eierskap i Eika Boligkreditt AS og Eika Gruppen AS, og utgjorde om lag 31 millioner kroner ved utgangen av kvartalet. Bortsett fra en mindre valutabeholdning, har banken ingen posisjoner i utenlandsk valuta. Den samlede markedsrisikoen vurderes som lav ved utgangen av kvartalet. For årets ni første måneder er det ikke avdekket vesentlige avvik som er kritisk for bankens drift. Det har heller ikke oppstått tap som følge av operasjonelle aktiviteter. UTSIKTENE FRAMOVER På grunn av fall i oljeinvesteringene forventes en lavere veksttakt i norsk økonomi framover. Lave renter og en ekspansiv finanspolitikk vil trolig bidra til redusere negative effekter av en vekstreduksjon. Et vedvarende fall i oljeprisen vil på sikt ha negativ effekt på norsk økonomi gjennom stigende arbeidsledighet, fall i boligprisene og mer utfordrende tider for bedriftene. Bankens samlede rentemargin forventes å bli opprettholdt på samme nivå ut Noe lavere utlånsmarginer motvirkes av bedrede innskuddsmarginer. Bankens samlede kredittvekst på årsbasis forventes å bli mellom 8 10 prosent. Inntektene forventes å ligge på et godt nivå også framover. Bankdriften for årets første ni måneder er meget god og styret forventer at 2014 samlet sett blir et godt år for banken. Sunndalsøra, / Styret i Sunndal Sparebank 6

7 Resultat 3. kvartal 2014 % av gj.snittlig forvaltningskapital Renteinntekter og lignende inntekter 4,14 3,97 3, Rentekostnader og lignende kostnader 2,10 2,27 2, Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,04 1,70 1, Utbytte og andre inntekter av verdip. med var. avk. 0,09 0,09 0, Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,67 0,58 0, Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 0,11 0,10 0, Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta 0,12 0,37 0, Andre driftsinntekter 0,00 0,01 0, Netto andre driftsinntekter 0,77 0,94 0, Sum driftsinntekter 2,81 2,64 2, Personalkostnader 0,60 0,59 0, Administrasjonskostnader 0,28 0,26 0, Avskrivninger 0,06 0,03 0, Andre driftskostnader 0,28 0,25 0, Sum driftskostnader 1,21 1,13 1, Resultat av ordinær drift før tap 1,60 1,51 1, Tap på utlån og garantier 0,10-0,02 0, Netto gevinst/tap av verdipapir som er anl.midler 0,08 0,02 0, Resultat av ordinær drift før skatt 1,58 1,55 1, Skatt på ordinært resultat 0,47 0,48 0, Resultat av ordinær drift etter skatt 1,11 1,07 0,76 Kvartalsvis resultat 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdip. med var. Avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat av ordinær drift før tap Tap på utlån og garantier Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt

8 Balanse 3. kvartal 2014 Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder individuelle nedskrivninger gruppevise nedskrivninger Netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapir Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser m.v Påløpt ikke ilignet betalbar skatt Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjonslån Sum gjeld Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Sparebankens fond Gavefond Overskudd hittil i år Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantistillelser Garanti ovenfor Eika Boligkreditt Sum garantier Pantstillelser for D- og F-lånsadgang i Norges Bank

9 Noter til kvartalsrapporten Note 1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Bokført verdi beholdningen av aksjer, andeler i verdipapirfond og grunnfondsbevis pr : Aksjer ført som anleggsmidler Aksjer, verdipapirfond og grunnfondsbevis regnet som omløpsmidler Rente- og pengemarkedsfond Sum beholdning Note 2 - Tap og mislighold Periodens tapskostnad Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er avsatt for ind.nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere ikke er avsatt ind.nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger på garantier Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tap Individuelle nedskrivninger utlån og garantier Individuelle nedskrivninger pr periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt ind. nedskrivninger økte individuelle nedskrivninger i perioden nye individuelle nedskrivninger i perioden tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger ved periodens slutt Gruppevise nedskrivninger utlån Gruppevise nedskrivninger pr /- periodens endring i gruppevise nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger ved periodens slutt Misligholdte og tapsutsatte lån over 90 dager Brutto misligholdte engasjementer (før individuelle nedskrivninger) Netto misligholdte engasjementer (etter individuelle nedskrivninger) Brutto tapsutsatte engasjementer (før individuelle nedskrivninger) Netto tapsutsatte engasjementer (etter individuelle nedskrivninger)

10 Note 3 - Ansvarlig kapital Ansvarlig kapital Sparebankens fond 1) Tilleggskapital Gavefond Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Sum balanseført kjerne- og tilleggskapital Ren kjernekapital Kjernekapital Netto ansvarlig kapital Risikovektet beregningsgrunnlag Ren kjernekapitaldekning 16,13 % 17,17 % 19,72 % Kjernekapitaldekning 16,16 % 18,65 % 21,34 % Kapitaldekning 18,31 % 20,39 % 21,34 % 1) Periodisk opptjent overskudd hittil i år er ikke medregnet. Note 4 Utlån og innskudd til kunder etter sektor og næring Utlån Innskudd Sektor/næring Jordbruk, skogbruk og fiske Industri, kraft og bergverk Bygg og anlegg Varehandel og hotell Eiendomsdrift Transport og lagring Andre Sum næringsliv/offentlig Personkunder Sum brutto utlån/innskudd Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Netto utlån til og fordringer på kunder Utlån til kunder lagt i Eika Boligkreditt Lån Eika Boligkreditt i % av totale utlån 23,91 % 17,30 % 19,34 % Lån Eika Boligkreditt i % av sum PM-lån 30,55 % 21,34 % 24,28 % 10

11 Note 5 Gjeld og egenkapitalinstrumenter utstedt ved verdipapirer Lånetype Beløp Forfall Obligasjonslån Obligasjonslån Obligasjonslån Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Lånetype Beløp Forfall Ansvarlig lån Fondsobligasjon Sum egenkapital stiftet ved utstedelse av verdipapirer Note 6 20 største egenkapitalbeviseiere Antall egenkapital- Prosent- Eier bevis andel PS Aktiv AS ,40 Oskar Sylte Mineralvannfabrikk AS ,30 Sparebanken Nordvest ,60 Øystein Nubdal ,14 Holmeide Holding AS ,24 Svein Halvor Moe ,15 Marit Solheim ,15 Daniel Børset ,64 Eirik Folmo ,64 Ottem Eiendom AS ,50 Øra Eiendom AS ,50 Trond Ottem ,50 Surnadal Sparebank ,50 Rindal Sparebank ,50 Sunndal Næringsselskap AS ,50 Leif Hektoen ,50 Jon L. Sæter AS ,50 JOV Eiendom AS ,50 Sunndal Boligbyggelag A/L ,48 Åsheim Invest AS ,42 Sum 20 største eiere ,66 Øvrige eiere ,34 Antall utstedte egenkapitalbevis ,00 Antall eiere pr er

2. kvartal 2014. Høy kredittvekst og sterk kjernedrift

2. kvartal 2014. Høy kredittvekst og sterk kjernedrift 2. kvartal 2014 Høy kredittvekst og sterk kjernedrift Akkumulert resultat før skatt på 21,8 MNOK (17,7 MNOK) vekst på 23,3 prosent Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 11,6 prosent Vekst i rentenettoen

Detaljer

Første kvartal 2014. Sterk bankdrift og høy soliditet. Nøkkeltallsutvikling

Første kvartal 2014. Sterk bankdrift og høy soliditet. Nøkkeltallsutvikling Første kvartal 2014 Sterk bankdrift og høy soliditet. Akkumulert resultat før tap på 8,7 MNOK (6,3 MNOK) vekst på 38 prosent Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,0 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter

Detaljer

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv

Detaljer

Det er bokført utbytte på aksjer regnet som anleggsmidler med om lag 1,5 millioner i første halvår. Tilsvarende i 2012 var 0,1 millioner kroner.

Det er bokført utbytte på aksjer regnet som anleggsmidler med om lag 1,5 millioner i første halvår. Tilsvarende i 2012 var 0,1 millioner kroner. 1. halvår 2013 RESULTAT Sunndal Sparebank oppnådde et driftsresultat før skatt på 17,7 millioner kroner i første halvår 2013. Dette er 5,4 millioner kroner eller 44 prosent bedre enn på samme tid i fjor,

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 2. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for andre kvartal 2012 før skatt ble på 6,1 millioner kroner. Dette er 2,5 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Delårsrapport 1.kvartal 2015

Delårsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 1.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 993 24 078 98 828 Rentekostnader

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2015

Delårsrapport 2.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 2.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 21.905 24.661 44.899

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 (urevidert) Hovedtall Driftsresultat før tap og skatt: 166,0 mkr (143,6 mkr) Netto renteinntekter: 213,9 mkr (231,0

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 3-2014 Økonomisk utvikling Norsk økonomi har vist en stabil utvikling i årets ni første måneder, med BNP-vekst nær det normale, bare

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Innholdsfortegnelse 1 Beretning pr. 30.09.2014... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering... 4 1.4.1 Kredittrisiko...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer