2. kvartal Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank"

Transkript

1

2 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv engangseffekt på 3,5 MNOK ved endring av pensjonsordning Kostnadsprosent på 36,9 Inntektsføring fra tidligere utlånstap på 1,5 MNOK Tolvmåneders utlånsvekst inklusive Eika Boligkreditt på 5,9 prosent Innskuddsdekning på 93 prosent Ren kjernekapitaldekning på 16,81 prosent Kapitaldekning på 19,43 prosent Rentenetto (millioner kroner) Driftsinntekter (millioner kroner) 18,4 24,9 21, ,8 31,6 1. halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2015 Resultat før skatt (millioner kroner) Kapitaldekning (prosent) 17,7 21,8 21,4 22,4 19,7 19,4 1. halvår halvår halvår halvår halvår halvår

3 Nøkkeltallsutvikling 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Rentenetto 1,77 % 1,82 % 2,01 % 2,04 % 2,02 % Andre driftsinntekter 0,84 % 0,55 % 0,70 % 0,77 % 0,89 % Driftskostnader 0,96 % 1,33 % 1,32 % 1,21 % 1,17 % Resultat av ordinær drift før skatt 1,77 % 1,21 % 1,19 % 1,58 % 1,77 % Kostnader i % av inntekter 36,89 % 56,08 % 48,52 % 43,06 % 40,16 % Ren kjernekapitaldekning 16,81 % 16,78 % 19,53 % 16,13 % 15,17 % Kjernekapitaldekning 16,81 % 16,78 % 19,53 % 16,16 % 17,11 % Kapitaldekning 19,43 % 19,52 % 22,55 % 18,31 % 19,70 % Egenkapitalavkastning etter skatt 10,81 % 7,58 % 8,14 % 10,37 % 11,62 % Utlånsendring inkl. EBK 12 mnd. 5,88 % 6,39 % 9,02 % 10,08 % 14,04 % Innskuddsendring 12 mnd. -8,15 % -5,33 % -9,27 % 7,20 % 6,62 % Innskudd i % av brutto utlån 93,00 % 93,39 % 88,81 % 99,49 % 100,46 % Likviditetsindikator I 118,65 % 126,07 % 114,96 % 121,32 % 119,10 % Likviditetsindikator II 123,72 % 126,07 % 117,18 % 123,54 % 128,50 % LCR (Liquidity Coverage Ratio) 265,91 % 179,26 % 192,26 % 92,69 % 114,60 % NSFR (Net Stable Fund Ratio) 127,04 % 137,71 % 128,91 % 105,00 % Uvektet kjernekaptialandel (Leverage Ratio) 9,08 % 9,57 % 9,01 % 8,99 % Egenkapitalbevis Egenkapitalbevisbrøk 18,84 % 18,84 % 18,44 % 19,62 % 19,62 % Antall utstedte bevis (tusen) Resultat pr. egenkapitalbevis 3,74 1,91 0,29 2,11 3,49 Utlån inklusive Eika Boligkreditt (millioner kroner) Innskudd (millioner kroner) Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 3

4 2. kvartal 2015 RESULTAT Banken oppnådde et driftsresultat før skatt på 21,4 millioner kroner i første halvår. Et meget godt resultat preget av god underliggende kjernedrift, engangseffekt ved avvikling av ytelsesbasert pensjonsordning og inntektsføring av tidligere individuelle nedskrivninger. Aktiviteten innen alle produktområder har vært høy i første halvår, og banken opplever spesielt god vekst innen spareområdet. Årlig egenkapitalavkastning var ved utgangen av perioden på 10,8 prosent. Styret vurderer resultatet og egenkapitalavkastningen som meget tilfredsstillende. Regnskapet er ikke revidert. RENTENETTO Netto renteinntekter i første halvår ble 21,4 millioner kroner. Dette er en nedgang på 3,4 millioner fra samme periode i fjor. Korrigert for renteinntekter fra plasseringer i rentefond, er netto renteinntekter redusert med om lag 1 million kroner fra samme periode i Tiltagende konkurranse om boliglån gir press på boliglånsmarginene generelt, også i Sunndal Sparebank. Fall i pengemarkedsrenter og innskuddsrenter, samt reduserte risikopåslag på eksternfinansiering bidrar til å motvirke negative effekter av press på boliglånsmarginene. ANDRE DRIFTSINNTEKTER Netto provisjonsinntekter er økt med 5,6 prosent. Banken opplever vekst i provisjonene på alle produktområder, både fra egne og produkter formidlet gjennom Eika-alliansen. Kredittprovisjoner fra låneporteføljen i Eika Boligkreditt er på nivå med samme periode i Finansiell uro har preget det internasjonale og norske pengemarkedet i andre kvartal Avkastningen på finansielle investeringer ble som følge av dette negativ med om lag 0,3 millioner kroner i første halvår. Tilsvarende var avkastningen positiv med 2,4 millioner kroner i samme periode i I første halvår har banken mottatt aksjeutbytte på finansielle anleggsmidler (hovedsakelig Eika Gruppen og Eika Boligkreditt) med om lag 3,2 millioner kroner. Dette er en økning på om lag 1,6 millioner kroner fra samme periode i DRIFTSKOSTNADER Driftskostnadene utgjorde 11,6 millioner kroner i første halvår. Dette er en reduksjon på om lag 2,8 millioner kroner eller 19,1 prosent fra Kostnadsprosenten utgjør nå 36,9 mot 40,2 i I andre kvartal er ytelsesbasert pensjonsordning avviklet og erstattet med innskuddsbasert pensjonsordning for samtlige ansatte. Balanseført pensjonsforpliktelse er som følge av dette frigjort og har gitt en positiv engangseffekt på 3,5 millioner kroner. Endringen vil gi lavere og mer forutsigbare pensjonskostnader framover. Engangskostnader knyttet til fusjonsprosess med Nesset Sparebank er belastet resultatet i andre kvartal. Styret vurderer kostnadsnivået som bra. 4

5 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Ved utgangen av første halvår er det inntektsført 1,5 millioner kroner på tidligere nedskrivninger. I andre kvartal endret banken prinsipp for gruppevise nedskrivninger etter modell fra Eika. Dette har redusert disse nedskrivningene med om lag 3,6 millioner kroner siden sist årsskifte. Individuelle nedskrivninger er i samme periode økt med om lag 1,2 millioner kroner. Etter dette utgjør de samlede nedskrivningene om lag 1,4 prosent av brutto utlån ved utgangen av første halvår mot 1,5 prosent ved utgangen av Etter styrets vurderinger er kvaliteten i utlånsporteføljen god og de totale nedskrivningene vurderes som tilfredsstillende. Banken forventer et samlet tapsnivå om lag 0,10 prosent av brutto utlån for FORVALTNINGS- OG FORRETNINGSKAPITAL Forvaltningskapitalen var 2,5 milliarder kroner ved utgangen av første halvår. Tolvmånedersveksten i forretningskapitalen (egen balanse + lån Eika Boligkreditt) er om lag 2 prosent. Forretningskapitalen utgjør 3,2 milliarder kroner ved utgangen av første halvår. Tolvmånedersveksten i utlån til personmarkedet var 5,5 prosent ved utgangen av kvartalet og 7 prosent for utlån til næring og landbruk. Samlet kredittvekst siste tolv måneder er 5,9 prosent. Innskudd er siste tolv måneder redusert med 8,1 prosent, men innskuddsdekningen er fortsatt god på 93 prosent. EGENKAPITAL Ansvarlig kapital utgjorde 285,4 millioner kroner ved utgangen av kvartalet. Etter en risikovektet balanse ga dette en ren kjernekapital, kjernekapital og kapitaldekning på henholdsvis 16,81 16,81 19,43 prosent. Opptjent overskudd i 2015 er ikke medregnet. Etter overgangsregler for CRD IV for eldre fondsobligasjoner, teller kun 70 prosent av pålydende verdi i ansvarlig kapital i Regulatoriske kapitaldekningskrav er oppfylt med god margin. RISIKOFORHOLD Eksponeringen innenfor kreditt-, likviditet- og markedsrisiko ligger innenfor styrets fastsatte rammer ved utgangen av kvartalet. Kredittrisiko er knyttet til kredittgivning til personkunder og næringsliv, samt finansielle investeringer i ulike rentepapirer (obligasjoner, sertifikater og rente- og pengemarkedsfond). Hoveddelen av utlånsporteføljen er sikret med pant i fast eiendom der belåningsgrad gjennomgående er lav til moderat. Framover forventes lavt rentenivå, økning i arbeidsledigheten og lav lønnsvekst. Til tross for dette forventes personkundenes finansielle evne fortsatt å være god, og banken mener det ligger en beskjeden tapsrisiko i dette segmentet av låneporteføljen. I næringssegmentet vurderes kredittrisikoen å være moderat og med uendret tapsrisiko sammenlignet med forrige kvartal. Samlet vurderes kvaliteten i låneporteføljen som god med lav til moderat kredittrisiko. Finansielle plasseringer (markedsrisiko) gjelder i hovedsak obligasjoner med fortrinnsrett, senior bankobligasjoner og enkelte industriobligasjoner. Verdsettelse av finansielle plasseringer baseres på laveste verdis prinsipp av kostpris og markedspris ved utløpet av hvert kvartal. Kredittrisikoen for industrisegmentet er noe økt siste kvartal på grunnet økt usikkerhet, og vurderes nå å være moderat. For den øvrige delen av porteføljen vurderes kredittrisikoen å være lav til moderat. Banken har ingen finansielle plasseringer som regnes som omløpsmidler ved utgangen av kvartalet. Gjennomsnittlig kredittdurasjon i obligasjonsporteføljen er om lag 2,5 år med en rentedurasjon på 0,13 år. Om lag 50 prosent av bankens obligasjonsportefølje på 216 millioner kroner er obligasjoner med fortrinnsrett. 5

6 Banken skal ha lav risikoprofil på likviditetsområdet. For å oppnå dette legges det vekt på langsiktighet i finansieringen av bankens aktiva. Dette oppnås gjennom god innskudds- og egenkapitaldekning, samt spredning på løpetider i eksternfinansieringen. Banken har ingen låneforfall i siste halvår Ett obligasjonslån på 100 millioner kroner forfaller medio mai Banken har ingen meglede innskudd og normalt er det avtalt oppsigelsestid på minst 30 dager for innskudd over 10 millioner kroner. Situasjonen vurderes som tilfredsstillende. LCR (Liquidity Coverage Ratio) utgjorde 265,9 prosent ved utgangen av kvartalet. Minimumskravene til LCR er 60 prosent fra 1. oktober Fra 1. januar 2016 trappes dette opp til 70 prosent og videre til 80 prosent fra 1. januar Fra 1. januar 2018 heves kravet til 100 prosent. Bankens likviditetsbuffer består av innskudd i Norges Bank og andre banker uten oppsigelse, ubenyttede deponerte og ikke-deponerte verdipapirer som gir låneadgang i Norges Bank samt finansielle investeringer i rente- og pengemarkedsfond. Ved utgangen av andre kvartal utgjorde denne likviditetsbufferen 459 millioner kroner. Det er i første halvår ikke avdekket vesentlige avvik som er kritisk for bankens drift. Det har heller ikke oppstått tap som følge av operasjonelle aktiviteter. UTSIKTENE FRAMOVER Veksten i norsk økonomi har avtatt den siste tiden på grunn av sterkt fall i oljeprisen. Arbeidsledigheten er stigende. Forbruket i norske husholdninger er fortsatt høyt, hovedsakelig på grunn av lavt rentenivå og reallønnsvekst. Det er imidlertid grunn til å tro at vedvarende lav oljepris vil påvirke norsk økonomi negativt gjennom fortsatt stigende arbeidsledighet og dermed reduksjon i privat forbruk. Makroutsiktene i Norge er mer negative. Derfor besluttet Norges Bank å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,00 prosent i juni. Det åpnes for flere rentekutt dersom sentrale makroindikatorer svekkes ytterligere framover. Skjerpet konkurranse om boliglån legger press på bankenes marginer. Dette vil delvis motvirkes av fall i pengemarkedsrentene og bedrede innskuddsmarginer. Bankens vekst i utlån forventes å bli om lag som den generelle kredittveksten i Norge. Styret forventer at det økonomiske resultatet for 2015 vil bli bra. Sunndalsøra, / Styret i Sunndal Sparebank 6

7 Resultat 2. kvartal 2015 % av gj.snittlig forvaltningskapital Renteinntekter og lignende inntekter 3,52 4,13 4, Rentekostnader og lignende kostnader 1,75 2,11 2, Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,77 2,02 2, Utbytte og andre inntekter av verdip. med var. avk. 0,26 0,13 0, Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,72 0,68 0, Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 0,11 0,11 0, Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta -0,03 0,20 0, Andre driftsinntekter 0,00 0,00 0, Netto andre driftsinntekter 0,84 0,89 0, Sum driftsinntekter 2,61 2,91 2, Personalkostnader 0,28 0,58 0, Administrasjonskostnader 0,26 0,29 0, Avskrivninger 0,06 0,04 0, Andre driftskostnader 0,35 0,27 0, Sum driftskostnader 0,96 1,17 1, Resultat av ordinær drift før tap 1,65 1,74 1, Tap på utlån og garantier -0,12 0,09 0, Netto gevinst/tap av verdipapir som er anl.midler 0,00 0,11 0, Resultat av ordinær drift før skatt 1,77 1,77 1, Skatt på ordinært resultat 0,53 0,53 0, Resultat av ordinær drift etter skatt 1,24 1,24 0,87 Kvartalsvis resultat 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdip. med var. Avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat av ordinær drift før tap Tap på utlån og garantier Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt

8 Balanse 2. kvartal 2015 Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder individuelle nedskrivninger gruppevise nedskrivninger Netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapir Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser m.v Påløpt ikke ilignet betalbar skatt Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjonslån Sum gjeld Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Sparebankens fond Gavefond Overskudd hittil i år Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantistillelser Garanti ovenfor Eika Boligkreditt Sum garantier Pantstillelser for D- og F-lånsadgang i Norges Bank

9 Noter til kvartalsrapporten Note 1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Bokført verdi av aksjer, andeler i verdipapirfond og grunnfondsbevis Aksjer ført som anleggsmidler Aksjer, verdipapirfond og grunnfondsbevis regnet som omløpsmidler Rente- og pengemarkedsfond Sum beholdning Note 2 - Tap og mislighold Periodens tapskostnad Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er avsatt for ind.nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere ikke er avsatt ind.nedskrivninger 32 Periodens endring i gruppevise nedskrivninger på garantier Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tap Individuelle nedskrivninger utlån og garantier Individuelle nedskrivninger pr periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt ind. nedskrivninger økte individuelle nedskrivninger i perioden nye individuelle nedskrivninger i perioden tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger ved periodens slutt Gruppevise nedskrivninger utlån Gruppevise nedskrivninger pr /- periodens endring i gruppevise nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger ved periodens slutt Misligholdte og tapsutsatte lån over 90 dager Brutto misligholdte engasjementer (før individuelle nedskrivninger) Netto misligholdte engasjementer (etter individuelle nedskrivninger) Brutto tapsutsatte engasjementer (før individuelle nedskrivninger) Netto tapsutsatte engasjementer (etter individuelle nedskrivninger)

10 Note 3 - Ansvarlig kapital Ansvarlig kapital Sparebankens fond 1) Tilleggskapital Gavefond Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Sum balanseført kjerne- og tilleggskapital Ren kjernekapital Kjernekapital Netto ansvarlig kapital Risikovektet beregningsgrunnlag Ren kjernekapitaldekning 16,81 % 15,17 % 19,53 % Kjernekapitaldekning 16,81 % 17,11 % 19,53 % Kapitaldekning 19,43 % 19,70 % 22,55 % 1) Opptjent overskudd i 2015 er ikke medregnet. Note 4 Utlån og innskudd til kunder etter sektor og næring Utlån Innskudd Sektor/næring Jordbruk, skogbruk og fiske Industri, kraft og bergverk Bygg og anlegg Varehandel og hotell Eiendomsdrift Transport og lagring Andre Sum næringsliv/offentlig Personkunder Sum brutto utlån/innskudd Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Netto utlån til og fordringer på kunder Utlån til kunder lagt i Eika Boligkreditt Lån Eika Boligkreditt i % av totale utlån 27,43 % 22,55 % 25,21 % Lån Eika Boligkreditt i % av sum PM-lån 35,33 % 28,95 % 32,64 % 10

11 Note 5 Gjeld og egenkapitalinstrumenter utstedt ved verdipapirer Lånetype Beløp Forfall Obligasjonslån Obligasjonslån Obligasjonslån Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Lånetype Beløp Forfall Fondsobligasjon Ansvarlig lån Sum egenkapital stiftet ved utstedelse av verdipapirer Note 6 20 største egenkapitalbeviseiere Antall egenkapital- Prosent- Eier bevis andel PS Aktiv AS ,40 Oskar Sylte Mineralvannfabrikk AS ,30 Sparebanken Nordvest ,60 Øystein Nubdal ,14 Holmeide Holding AS ,24 Åsheim Invest AS ,16 Marit Solheim ,15 Svein Halvor Moe ,15 Inge Karstein Settemsdal ,86 Daniel Børset ,64 Eirik Folmo ,64 JOV Eiendom AS ,50 Jon L. Sæter AS ,50 Rindal Sparebank ,50 Surnadal Sparebank ,50 Sunndal Næringsselskap AS ,50 Øra Eiendom AS ,50 Ottem Eiendom AS ,50 Leif Hektoen ,50 Trond Ottem ,50 Sum 20 største eiere ,78 Øvrige eiere ,22 Antall utstedte egenkapitalbevis ,00 På grunn av endring av regnskapsprinsipp for bokføring av pensjonskostnader fra NRS6 til IAS19 i første kvartal, ble sparebankens fond redusert med om lag 3 millioner kroner. Dette økte eierbrøken fra 18,44 til 18,84 prosent. 11

12 Note 7 Derivater / sikringsbokføring Nominelt Markeds- Gj.snittlig beløp verdi nom. Beløp Forfall Renteswapper fastrentelån kunder Renteswapp nr Renteswapp nr Renteswapp nr Sum Note 8 Pensjon (engangseffekt) Ved utgangen av andre kvartal ble ytelsesbasert pensjonsordning omdannet og lukket i sin helhet. Endringen har frigjort balanseført pensjonsforpliktelse på om lag 3,5 MNOK og som har gitt en tilsvarende positiv engangseffekt over resultatet. Samtlige ansatte i Sunndal Sparebank er tilsluttet en innskuddsbasert pensjonsordning ved utgangen av andre kvartal

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

INNHOLD STYRETS BERETNING 3 RESULTATREGNSKAPET 10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 26 KONTROLLKOMITEENS MELDING 27

INNHOLD STYRETS BERETNING 3 RESULTATREGNSKAPET 10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 26 KONTROLLKOMITEENS MELDING 27 1 INNHOLD STYRETS BERETNING 3 RESULTATREGNSKAPET 10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 26 KONTROLLKOMITEENS MELDING 27 REVISORS BERETNING 28 2 Styrets STYRETS beretning BERETNING Viktige

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika.

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika. Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS en alliansebank i eika. BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2013 1885-2013 128 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian

Detaljer