2. kvartal Høy kredittvekst og sterk kjernedrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. kvartal 2014. Høy kredittvekst og sterk kjernedrift"

Transkript

1

2 2. kvartal 2014 Høy kredittvekst og sterk kjernedrift Akkumulert resultat før skatt på 21,8 MNOK (17,7 MNOK) vekst på 23,3 prosent Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 11,6 prosent Vekst i rentenettoen på 6,5 MNOK eller 35,5 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 1,5 MNOK eller 28,8 prosent Gevinst på salg av aksjer i Nets bokført med 1,4 MNOK i kvartalet Kostnadsprosent på 40,2 mot 41,9 prosent i 2013 Bokført kredittap på 1,1 MNOK. En økning på 1,7 MNOK fra 2013 Tolvmånedersvekst utlån inklusive lån formidlet gjennom Eika Boligkreditt på 301 MNOK eller 14 prosent Ren kjernekapitaldekning på 15,2 prosent Kjernekapitaldekning på 17,1 prosent Kapitaldekning på 19,7 prosent Rentenetto (millioner kroner) 24,9 Driftsinntekter (millioner kroner) 37,2 18,6 18,4 26, halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2014 Resultat før skatt (millioner kroner) 17,7 21,8 Kapitaldekning (prosent) 22,4 19,2 19,7 12,3 1. halvår halvår halvår halvår halvår halvår

3 Nøkkeltallsutvikling 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Rentenetto 2,02 % 1,72 % 1,73 % 1,70 % 1,64 % Andre driftsinntekter 0,89 % 1,04 % 0,92 % 0,94 % 0,95 % Driftskostnader 1,17 % 1,30 % 1,28 % 1,13 % 1,08 % Resultat av ordinær drift før skatt 1,77 % 1,51 % 1,04 % 1,55 % 1,58 % Kostnader i % av inntekter 40,16 % 47,34 % 48,29 % 42,72 % 41,86 % Ren kjernekapitaldekning 15,17 % 16,69 % 19,72 % 17,17 % 18,86 % Kjernekapitaldekning 17,11 % 18,07 % 21,34 % 18,65 % 20,43 % Kapitaldekning 19,70 % 18,07 % 21,34 % 20,39 % 22,38 % Egenkapitalavkastning etter skatt 11,62 % 10,01 % 7,74 % 10,67 % 11,30 % Utlånsendring inkl. EBK 12 mnd. 14,04 % 13,37 % 10,47 % 11,82 % 11,96 % Innskuddsendring 12 mnd. 6,62 % 7,63 % 4,70 % 2,03 % 2,36 % Innskudd i % av brutto utlån 100,46 % 95,94 % 98,11 % 94,00 % 98,31 % Likviditetsindikator I 119,10 % 113,17 % 120,68 % 112,00 % 122,10 % Likviditetsindikator II 128,50 % 122,89 % 124,66 % 116,00 % 122,90 % LCR 114,60 % 121,40 % 305,90 % 62,60 % 198,50 % Egenkapitalbevis Egenkapitalbevisbrøk 19,62 % 19,62 % 19,62 % 20,68 % 20,68 % Antall utstedte bevis (tusen) Resultat pr. egenkapitalbevis 3,49 2,51-0,31 2,43 3,32 Sum utlån inklusive lån formidlet i Eika Boligkreditt (millioner kroner) 2449 Innskudd (millioner kroner) halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår

4 2. kvartal 2014 RESULTAT I første halvår oppnådde banken et resultat før tap på 22,8 millioner kroner. Dette er 5,8 millioner kroner eller 34,6 prosent mer enn på samme tid i Høyere rentenetto og økning i andre driftsinntekter trekker i positiv retning. Økte kostnader og kredittap trekker i negativ retning. Halvårsresultatet gir en omregnet årlig egenkapitalavkastning på 11,6 prosent. Resultatet vurderes som meget tilfredsstillende. Kjernedriften fortsetter å vise god utvikling med vekst på alle produktområder. Regnskapet er ikke revidert. RENTENETTO Rentenettoen er økt med 6,5 millioner kroner til 24,9 millioner kroner. Dette gir en vekst på 35,5 prosent fra samme periode i fjor. Fra andre kvartal har banken innregnet opptjent rente på plasseringer i rentefond hvor renteavkastningen kan måles pålitelig. Renteavkastningen ved utløpet av andre kvartal utgjorde om lag 4 millioner kroner. Korrigert for dette øker rentenettoen med 2,5 millioner kroner eller 13,5 prosent på årsbasis. Det forventes ytterligere styrking av rentenettoen framover grunnet vekst i utlånsvolum og bedrede kundemarginer. Det er foretatt markedsmessige tilpasninger av vilkårene på utlån og innskudd i slutten av andre kvartal. Tiltakene vil gi positiv effekt på rentenettoen fra tredje kvartal. ANDRE DRIFTSINNTEKTER Netto provisjonsinntekter er økt med om lag 1,5 millioner kroner eller 28,8 prosent siste tolv måneder. Bedringen skyldes i hovedsak vekst i kredittprovisjoner fra økt lånevolum i Eika Boligkreditt. Provisjonsinntekter fra forsikringsprodukter og betalingsformidling viser også positiv utvikling. Netto provisjonsinntekter forventes å øke ytterligere framover, hovedsakelig kredittprovisjoner fra Eika Boligkreditt. Avkastningen på finansielle investeringer er redusert med om lag 1,3 millioner kroner. Dette skyldes at banken fra andre kvartal har bokført renteavkastning fra rentefond som annen renteinntekt. Banken har bokført urealisert gevinst ved avtalt salg av bankens eierandel i Nets Holding på 1,4 millioner kroner. Salget er godkjent av regulerende myndigheter i EU. DRIFTSKOSTNADER Ved utgangen av første halvår utgjør driftskostnadene 14,4 millioner kroner. Kostnadsprosenten (samlede inntekter i forhold til samlede kostnader) utgjør 40,2 prosent mot 41,9 prosent for tilsvarende periode i Forbedringen skyldes at de samlede inntektene øker mer enn de samlede kostnadene i perioden. Det totale kostnadsbildet vurderes som godt og banken framstår som en kostnadseffektiv aktør. Påløpte kostnader knyttet til rehabilitering bankbygg vil bli aktivert i løpet av tredje kvartal og avskrevet etter økonomisk levetid. Dette vil gi en økning i avskrivningskostnadene framover. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER For årets seks første måneder har banken bokført nærmere 1,1 millioner kroner i kredittap. Dette gjelder i all hovedsak økning i gruppevise nedskrivninger. De samlede nedskrivningene utgjør nå 22,6 millioner kroner eller 1,19 prosent av brutto utlån Nedskrivningsnivået vurderes som tilfredsstillende gitt samlet kredittrisiko og mislighold i låneporteføljen. 4

5 FORVALTNINGS- OG FORRETNINGSKAPITAL Bankens forvaltningskapital utgjør 2,6 milliarder kroner ved utgangen av første halvår. Dette er en økning på 276 millioner kroner eller 12 prosent siste tolv måneder. Årsvekst i forretningskapitalen (egen balanse + lån formidlet gjennom Eika Boligkreditt) er 498 millioner kroner eller 18,7 prosent. Forretningskapitalen utgjør om lag 3,2 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Låneetterspørselen er sterk, både fra eksisterende og nye person- og bedriftskunder. Årsveksten i utlån til næring er 129 millioner kroner eller 31,4 prosent. Inkludert lån formidlet gjennom Eika Boligkreditt er utlån til personkundemarkedet økt med 172 millioner kroner eller 9,9 prosent. Lån til personkunder formidlet gjennom Eika Boligkreditt utgjorde om lag 29 prosent av totale utlån til dette segmentet ved utgangen av kvartalet. For tilsvarende periode i 2013 var andelen 19 prosent. Innskuddsveksten siste tolv måneder utgjorde 118 millioner kroner eller 6,6 prosent. Dette ga en innskuddsdekning på 100,5 prosent, en bedring på om lag 2 prosentpoeng fra samme periode i fjor. Situasjonen betegnes som meget tilfredsstillende. EGENKAPITAL Netto ansvarlig kapital utgjør om lag 304,5 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal. Etter en risikovektet balanse gir dette en ren kjernekapital, kjernekapital og kapitaldekning på henholdsvis 15,2, 17,1 og 19,2 prosent. Banken har oppfylt gjeldende regulatoriske krav med god margin, og tilfredsstiller også framtidige regulatoriske kapitalkrav slik de nå foreligger fra norske myndigheter. Banken tok opp nytt tidsbegrenset ansvarlig lån på 50 millioner kroner i andre kvartal. Den samlede ansvarlige kapitalen anses som tilfredsstillende gitt regulatoriske krav, markedsmessige ambisjoner og risikoprofil. RISIKOFORHOLD Risikoen i banken er i hovedsak knyttet til kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Risikoeksponeringen ligger godt innenfor styrets fastsatte risikorammer ved utgangen av andre kvartal. Kredittrisikoen er knyttet til kredittgivning til publikum og næringsliv, samt finansielle investeringer i ulike renteposisjoner (obligasjoner, sertifikater og rente- og pengemarkedsfond). Hoveddelen av utlånsporteføljen er sikret med pant i fast eiendom der belåningsgrad gjennomgående er moderat sett opp mot sikkerhetsverdiene. I tiden framover forventes fortsatt lav arbeidsledighet, god lønnsvekst og lavt rentenivå. Som følge av dette forventes tapsrisikoen i personkundeporteføljen å bli beskjeden. Den samlede kredittrisikoen i utlånsporteføljen vurderes som lav til moderat. Finansielle plasseringer er i hovedsak OMF er, senior bankobligasjoner og enkelte industriobligasjoner. Kredittrisikoen i denne delen av bankporteføljen vurderes som lav til moderat. Foruten dette har banken også plasseringer i rentefond med ulik risikokategori. Banken skal ha lav risikoprofil på likviditetsområdet. For å oppnå dette vektlegges langsiktighet i finansieringen av bankens aktiva. Dette oppnås gjennom høy innskuddsdekning, god egenkapital og spredning på løpetider på eksternfinansieringen. De neste 18 månedene forfaller totalt 185 millioner kroner av gjelden. Dette er fordelt på et gjeldsbrevlån med forfall i september 2014 og ett obligasjonslån i februar Situasjonen vurderes som tilfredsstillende. Fremtidig myndighetskrav for LCR (Liquidity Coverage Ratio) er oppfylt ved utgangen av andre kvartal og utgjorde 114,6 prosent. Likviditetsindikator I og II utgjorde henholdsvis 119 og 128 prosent. Likviditetsbufferen består av innskudd i Norges Bank og andre banker uten oppsigelse, ubenyttede deponerte og ikke-deponerte verdipapirer som gir låneadgang i Norges Bank samt finansielle investeringer i rente- og pengemarkedsfond. Ved utgangen av andre kvartal utgjorde denne likviditetsbufferen 534 millioner kroner og er godt innenfor styrets vedtatte rammer på området. 5

6 Markedsrisikoen er knyttet til posisjoner mot obligasjonsutstedere og posisjoner mot ulike rente- og pengemarkedsfond. Basert på kostpris var beholdningen av obligasjoner på 245 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal. Av dette var om lag 51 prosent OMF er med gjennomsnittlig gjenstående kredittdurasjon på 2 år. Øvrige posisjoner er mot bank og industri med gjenstående kredittdurasjon på 0,1 5 år. Gjennomsnittlig kredittdurasjon for hele porteføljen var 2,25 år. Samtlige rentepapirer er knyttet mot 3 måneders Nibor. Rentedurasjonen ved utgangen av kvartalet var på 0,12. Banken eide ingen aksjer som regnes som omløpsmidler ved utgangen av kvartalet. Bokført verdi av aksjer gjelder i hovedsak strategisk eierskap i Eika Boligkreditt AS og Eika Gruppen AS, og utgjorde om lag 31 millioner kroner ved utgangen av kvartalet. Bortsett fra en mindre valutabeholdning, har banken ingen posisjoner i utenlandsk valuta. Den samlede markedsrisikoen vurderes som lav ved utgangen av kvartalet. For årets seks måneder er det ikke avdekket vesentlige avvik som er kritisk for bankens drift. Det har heller ikke oppstått tap som følge av operasjonelle aktiviteter. UTSIKTENE FRAMOVER Sunndal Sparebank har en solid markedsposisjon i hovedmarkedet Sunndal og man opplever god etterspørsel etter våre produkter. Bankdriften for første halvår er meget god. Finansieringen er robust og i tråd med styrets rammer. God etterspørsel etter låneprodukter og vekst i øvrige produktområder, forventes å gi økte inntekter i tiden som kommer. Bedrede kundemarginer forventes også å gi positivt bidrag til rentenettoen i kvartalene framover. Med sterk lokal forankring, godt omdømme og dyktige medarbeidere forventer banken å styrke kjernedriften ytterligere framover. Styret forventer at 2014 samlet sett blir et godt år for Sunndal Sparebank. Sunndalsøra, / Styret i Sunndal Sparebank 6

7 Resultat 2. kvartal 2014 % av gj.snittlig forvaltningskapital Renteinntekter og lignende inntekter 4,13 3,93 3, Rentekostnader og lignende kostnader 2,11 2,29 2, Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,02 1,64 1, Utbytte og andre inntekter av verdip. med var. avk. 0,13 0,13 0, Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,68 0,57 0, Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 0,11 0,09 0, Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta 0,20 0,33 0, Andre driftsinntekter 0,00 0,01 0, Netto andre driftsinntekter 0,89 0,95 0, Sum driftsinntekter 2,91 2,59 2, Personalkostnader 0,58 0,53 0, Administrasjonskostnader 0,29 0,26 0, Avskrivninger 0,04 0,03 0, Andre driftskostnader 0,27 0,26 0, Sum driftskostnader 1,17 1,08 1, Resultat av ordinær drift før tap 1,74 1,51 1, Tap på utlån og garantier 0,09-0,06 0, Netto gevinst/tap av verdipapir som er anl.midler 0,11 0,01 0, Resultat av ordinær drift før skatt 1,77 1,58 1, Skatt på ordinært resultat 0,53 0,49 0, Resultat av ordinær drift etter skatt 1,24 1,09 0,76 Kvartalsvis resultat 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdip. med var. Avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat av ordinær drift før tap Tap på utlån og garantier Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt

8 Balanse 2. kvartal 2014 Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder individuelle nedskrivninger gruppevise nedskrivninger Netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapir Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser m.v Påløpt ikke ilignet betalbar skatt Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjonslån Sum gjeld Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Sparebankens fond Gavefond Overskudd hittil i år Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantistillelser Garanti ovenfor Eika Boligkreditt Sum garantier Pantstillelser for D- og F-lånsadgang i Norges Bank

9 Noter til kvartalsrapporten Note 1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Bokført verdi beholdningen av aksjer, andeler i verdipapirfond og grunnfondsbevis pr : Aksjer ført som anleggsmidler Aksjer, verdipapirfond og grunnfondsbevis regnet som omløpsmidler Rente- og pengemarkedsfond Sum beholdning Note 2 - Tap og mislighold Periodens tapskostnad Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er avsatt for ind.nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere ikke er avsatt ind.nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger på garantier Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tap Individuelle nedskrivninger utlån og garantier Individuelle nedskrivninger pr periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt ind. nedskrivninger økte individuelle nedskrivninger i perioden nye individuelle nedskrivninger i perioden tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger ved periodens slutt Gruppevise nedskrivninger utlån Gruppevise nedskrivninger pr /- periodens endring i gruppevise nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger ved periodens slutt Misligholdte og tapsutsatte lån over 90 dager Brutto misligholdte engasjementer (før individuelle nedskrivninger) Netto misligholdte engasjementer (etter individuelle nedskrivninger) Brutto tapsutsatte engasjementer (før individuelle nedskrivninger) Netto tapsutsatte engasjementer (etter individuelle nedskrivninger)

10 Note 3 - Ansvarlig kapital Ansvarlig kapital Sparebankens fond 1) Tilleggskapital Gavefond Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Sum balanseført kjerne- og tilleggskapital Fradrag Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Utsatt skattefordel, goodwill og andre immatrielle eiendeler Fradrag i ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Sum fradrag Netto ansvarlig kapital Risikovektet beregningsgrunnlag Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko 2) fradrag, ansv.kapital i andre finansinst./nedskr. grupper av utlån Sum beregningsgrunnlag Ren kjernekapitaldekning 15,17 % 18,86 % 19,72 % Kjernekapitaldekning 17,11 % 20,43 % 21,34 % Kapitaldekning 19,70 % 22,38 % 21,34 % 1) Periodisk opptjent overskudd hittil i år er ikke medregnet. 2) Banken benytter basismetoden for beregning av kapitalkrav som skal dekke den operasjonelle risikoen. Beregningsgrunnlaget i basismetoden er 15% av gjennomsnittelig inntekt de siste tre år multiplisert med 12,5, beregnet ved regnskapsårets slutt. Inntektsposter som medtas i beregningsgrunnlaget følger av 42-1(3) i kapitalkravsforskriften. Note 4 - Minimumskrav til ansvarlig kapital Engasjementskategorier Ber.grunnlag Kapitalkrav Ber.grunnlag Kapitalkrav Ber.grunnlag Kapitalkrav Stater og sentralbanker Lokale og regionale myndigheter Offentlig eide foretak Institusjoner Foretak Massemarked Engasjement med pantesikkerhet i eiendom Forfalte engasjement Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Sum kredittrisiko Sum markedsrisiko Sum operasjonell risiko Fradrag i kjernekapitalkravet Samlet minimumskrav til ansvarlig kapital

11 Note 5 Utlån og innskudd til kunder etter sektor og næring Utlån Innskudd Sektor/næring Jordbruk, skogbruk og fiske Industri, kraft og bergverk Bygg og anlegg Varehandel og hotell Eiendomsdrift Transport og lagring Andre Sum næringsliv/offentlig Personkunder Sum brutto utlån/innskudd Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Netto utlån til og fordringer på kunder Utlån til kunder lagt i Eika Boligkreditt Lån Eika Boligkreditt i % av totale utlån 22,55 % 15,35 % 19,34 % Lån Eika Boligkreditt i % av sum PM-lån 28,95 % 19,00 % 24,28 % Note 6 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Lånetype Beløp Forfall Obligasjonslån Obligasjonslån Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

12 Note 7 20 største egenkapitalbeviseiere Antall egenkapital- Prosent- Eier bevis andel PS Aktiv AS ,40 Oskar Sylte Mineralvannfabrikk AS ,30 Sparebanken Nordvest ,60 Øystein Nubdal ,14 Holmeide Holding AS ,24 Svein Halvor Moe ,15 Marit Solheim ,15 Daniel Børset ,64 Eirik Folmo ,64 Ottem Eiendom AS ,50 Øra Eiendom AS ,50 Trond Ottem ,50 Surnadal Sparebank ,50 Rindal Sparebank ,50 Sunndal Næringsselskap AS ,50 Leif Hektoen ,50 Jon L. Sæter AS ,50 JOV Eiendom AS ,50 Sunndal Boligbyggelag A/L ,48 Nesset Sparebank ,42 Sum 20 største eiere ,66 Øvrige eiere ,34 Antall utstedte egenkapitalbevis ,00 Antall eiere pr er

Det er bokført utbytte på aksjer regnet som anleggsmidler med om lag 1,5 millioner i første halvår. Tilsvarende i 2012 var 0,1 millioner kroner.

Det er bokført utbytte på aksjer regnet som anleggsmidler med om lag 1,5 millioner i første halvår. Tilsvarende i 2012 var 0,1 millioner kroner. 1. halvår 2013 RESULTAT Sunndal Sparebank oppnådde et driftsresultat før skatt på 17,7 millioner kroner i første halvår 2013. Dette er 5,4 millioner kroner eller 44 prosent bedre enn på samme tid i fjor,

Detaljer

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Innholdsfortegnelse 1 Beretning pr. 30.09.2014... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering... 4 1.4.1 Kredittrisiko...

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 22015 Endring av regnskapsprinsipp Framtidig pensjonskostnad er i 1. kvartal 2015 blitt bokført etter IAS 19. Beregnet estimatavvik

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Avslutningsrennet på Osmarka Innholdsfortegnelse 1 Beretning pr. 31.03.2014... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Fellesstarten for trimmerne har gått i avslutningsrennet på Raudsand. Innholdsfortegnelse 1 Beretning... 3 1.1 Resultatregnskapet... 3 1.2 Balansen... 3 1.3 Risikovurdering...

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 3-2014 Økonomisk utvikling Norsk økonomi har vist en stabil utvikling i årets ni første måneder, med BNP-vekst nær det normale, bare

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Delårsrapport 1.kvartal 2015

Delårsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 1.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 993 24 078 98 828 Rentekostnader

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer