Første kvartal Sterk bankdrift og høy soliditet. Nøkkeltallsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Første kvartal 2014. Sterk bankdrift og høy soliditet. Nøkkeltallsutvikling"

Transkript

1

2 Første kvartal 2014 Sterk bankdrift og høy soliditet. Akkumulert resultat før tap på 8,7 MNOK (6,3 MNOK) vekst på 38 prosent Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,0 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 0,6 MNOK eller 24,2 prosent Vekst i avkastning på finansielle investeringer på 2,0 MNOK eller 157 prosent Kostnadsprosent på 47,3 mot 50,7 prosent i 2013 Inntektsføring av tidligere bokførte tap på 0,4 MNOK Tolvmånedersvekst utlån inklusive Eika Boligkreditt på 277 MNOK eller 13,3 prosent Ren kjernekapitaldekning på 16,69 prosent Kjernekapitaldekning på 18,07 prosent Kapitaldekning på 18,07 prosent Nøkkeltallsutvikling 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Rentenetto 1,72 % 1,73 % 1,70 % 1,64 % 1,67 % Andre driftsinntekter 1,04 % 0,92 % 0,94 % 0,95 % 0,67 % Driftskostnader 1,30 % 1,28 % 1,13 % 1,08 % 1,19 % Resultat av ordinær drift før skatt 1,51 % 1,04 % 1,55 % 1,58 % 1,10 % Kostnader i % av inntekter 47,34 % 48,29 % 42,72 % 41,86 % 50,75 % Ren kjernekapitaldekning 16,69 % 19,72 % 17,17 % 18,86 % 15,02 % Kjernekapitaldekning 18,07 % 21,34 % 18,65 % 20,43 % 16,60 % Kapitaldekning 18,07 % 21,34 % 20,39 % 22,38 % 18,73 % Egenkapitalavkastning etter skatt 10,01 % 7,74 % 10,67 % 11,30 % 9,07 % Utlånsendring inkl. EBK 12 mnd. 13,37 % 10,47 % 11,82 % 11,96 % 13,24 % Innskuddsendring 12 mnd. 7,63 % 4,70 % 2,03 % 2,36 % 4,65 % Innskudd i % av brutto utlån 95,94 % 98,11 % 94,00 % 98,31 % 91,61 % Innskudd + sparebankens fond i % av brutto utlån 106,72 % 108,98 % 104,46 % 108,86 % 102,02 % Likviditetsindikator I 113,17 % 120,68 % 112,00 % 122,10 % 113,10 % Likviditetsindikator II 122,89 % 124,66 % 116,00 % 122,90 % 117,70 % LCR 121,40 % 305,90 % 62,60 % 198,50 % 92,40 % 2

3 1. kvartal 2014 RESULTAT For årets tre første måneder oppnådde banken et resultat før tap på 8,7 millioner kroner. Dette er 2,4 millioner kroner eller 27,6 prosent mer enn på samme tid i Høyere rentenetto, økning i andre driftsinntekter og reduserte tap trekker i positiv retning. Økte kostnader trekker i negativ retning. Resultatet gir en omregnet årlig egenkapitalavkastning på 10,0 prosent. Resultatet vurderes som meget tilfredsstillende. Kjernevirksomheten styrkes og banken opplever god vekst på alle produktområder. Regnskapet er ikke revidert. RENTENETTO Rentenettoen er økt med om lag 1,2 millioner kroner 12,8 prosent fra samme periode i fjor, og skyldes økt forretningsvolum og bedrede kundemarginer. Reprising av innskudd og utlån i andre og fjerde kvartal 2013, har bidratt positivt til utviklingen og det er ventet at disse tiltakene også vil gi positivt bidrag framover. Økt andel låneportefølje i Eika Boligkreditt bidrar også positivt. Målt mot 3 måneders Nibor er gjennomsnittlig utlånsmargin bedret med 0,32 prosentpoeng fra første kvartal 2013 til første kvartal Tilsvarende er gjennomsnittlig innskuddsmargin redusert med 0,10 prosentpoeng siste år. ANDRE DRIFTSINNTEKTER Netto provisjonsinntekter er økt med om lag 0,6 millioner kroner eller 24,2 prosent fra første kvartal Bedringen skyldes i hovedsak provisjoner fra økt lånevolum formidlet gjennom Eika Boligkreditt. Det er også positiv utvikling i provisjonsinntekter fra forsikringsprodukter og betalingsformidling. Det forventes ytterligere økning i netto provisjonsinntekter i kommende kvartaler. Avkastningen på finansielle investeringer har vært god i første kvartal med 3,2 millioner. Dette er en økning på 2 millioner kroner fra samme periode i fjor. Avkastningen er knyttet kupongrente og generell kursstigning på plasseringer i rente- og pengemarkedsfond. DRIFTSKOSTNADER Driftskostnadene utgjør 7,9 millioner kroner ved utgangen av første kvartal. Kostnadsprosenten (samlede inntekter i forhold til samlede kostnader) utgjør nå 47,3 prosent mot 50,7 prosent for tilsvarende periode i Forbedringen skyldes at de samlede inntektene øker mer enn de samlede kostnadene i perioden. Det totale kostnadsbildet vurderes som godt og banken framstår som en kostnadseffektiv aktør. Påløpte kostnader knyttet til rehabilitering bankbygg vil bli aktivert i løpet av andre kvartal og avskrevet etter økonomisk levetid. Dette vil gi en økning i avskrivningskostnadene framover. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER For årets tre første måneder har banken inntektsført nærmere 0,4 millioner kroner i tap. Dette skyldes i reduksjon i gruppevise nedskrivninger, inngang på tidligere tap og mindre justeringer i individuelle nedskrivninger i kvartalet. Samlede nedskrivninger utgjør nå 21,2 millioner eller 1,14 prosent av brutto utlån. Nedskrivningsnivået vurderes som tilfredsstillende gitt samlet kredittrisiko og mislighold i låneporteføljen. Brutto misligholdte engasjementer utgjør 0,43 prosent av låneporteføljen i egen balanse ved utgangen av perioden. For tilsvarende periode i fjor utgjorde brutto misligholdte lån 0,61 prosent. Situasjonen betegnes som tilfredsstillende. 3

4 FORVALTNINGS- OG AKTIVITETSKAPITAL Siste tolv måneder er forvaltningskapitalen økt 213 millioner eller om lag 10 prosent til 2,4 milliarder kroner. Økningen skyldes økt lånevolum og større likviditetsbeholdning i perioden. Banken opplever god etterspørsel etter lån fra nye og eksisterende person- og bedriftskunder. Siste tolv måneder er utlån til bedriftsmarkedet økt med 114 millioner kroner eller 29 prosent. Inkludert lån formidlet gjennom Eika Boligkreditt er utlån til personkunder økt med 163 millioner kroner eller 9,7 prosent. Samlet vekst i aktivitetskapitalen (egen balanse + lån formidlet gjennom Eika Boligkreditt) siste tolv måneder er 440 millioner kroner eller 15,2 prosent. Aktivitetskapitalen utgjør 2,9 milliarder kroner ved periodens utløp. Lån til personkunder formidlet gjennom Eika Boligkreditt utgjorde 27 prosent av totale utlån til dette segmentet ved utgangen av kvartalet. For tilsvarende periode i 2013 var andelen 16 prosent. Det forventes ytterligere økning i lånevolumene i Eika Boligkreditt framover. Siste tolv måneder utgjør innskuddsveksten 126 millioner kroner eller 7,6 prosent. Dette gir en innskuddsdekning på om lag 96 prosent, en bedring på om lag 4 prosentpoeng fra samme periode i fjor. Situasjonen betegnes som meget tilfredsstillende. EGENKAPITAL Ansvarlig kapital utgjør om lag 260,8 millioner kroner ved utgangen av første kvartal. Etter en risikovektet balanse gir dette en ren kjernekapital, kjernekapital og kapitaldekning på henholdsvis 16,7, 18,1 og 18,1 prosent. Banken har oppfylt gjeldende regulatoriske krav med god margin, og tilfredsstiller også framtidige regulatoriske kapitalkrav slik de nå foreligger fra norske myndigheter. Den samlede ansvarlige kapitalen anses som tilfredsstillende gitt regulatoriske krav, markedsmessige ambisjoner og risikoprofil. RISIKOFORHOLD Risikostyringen skal støtte opp om bankens strategiske utvikling og markedsmessige ambisjoner. Foruten forsvarlig formuesforvaltning, er målsettingen med risikostyringen å sikre realisering av bankens mål innenfor finansiell og operasjonell kapasitet. Risikoeksponeringen ligger godt innenfor styrets fastsatte risikorammer ved utgangen av første kvartal. Risikoen i banken er i hovedsak knyttet til kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Kredittrisikoen er knyttet til ulike kredittfasiliteter mot publikum og næringsliv, samt finansielle investeringer i ulike renteposisjoner (obligasjoner, sertifikater og rente- og pengemarkedsfond). Hoveddelen av utlånsporteføljen er sikret med pant i fast eiendom der belåningsgrad gjennomgående er moderat sett opp mot sikkerhetsverdiene. Den samlede kredittrisikoen i utlånsporteføljen vurderes som lav til moderat. Om lag 27 prosent av bankens utlån er gitt til bedriftsmarkedet. Finansielle plasseringer i obligasjoner, sertifikater og rente- og pengemarkedsfond er i hovedsak OMF er, senior bankobligasjoner og enkelte industriobligasjoner. Kredittrisikoen i denne delen av bankporteføljen vurderes som lav til moderat. Banken skal ha lav risikoprofil på likviditetsområdet. For å oppnå dette vektlegges langsiktighet i finansieringen av bankens aktiva. Dette oppnås gjennom høy innskuddsdekning, god egenkapital og spredning på løpetider på eksternfinansieringen. De neste 12 månedene har banken 185 millioner kroner i låneforfall. Dette er fordelt på et gjeldsbrevlån med forfall i september 2013 og ett obligasjonslån i februar Situasjonen vurderes som tilfredsstillende. Aktiv bruk av EBK har bidratt til å redusere likviditetsrisikoen gjennom perioden. Fremtidig myndighetskrav for LCR (Liquidity Coverage Ratio) er oppfylt ved utgangen av første kvartal og utgjorde 121,4 prosent. Likviditetsindikator I og II utgjorde henholdsvis 113 og 123 prosent. Likviditetsbufferen består av innskudd i Norges Bank og andre banker uten oppsigelse, ubenyttede deponerte og ikke-deponerte verdipapirer som gir låneadgang i Norges Bank samt finansielle investeringer i rente- og pengemarkedsfond. Ved utgangen av første kvartal utgjorde denne likviditetsbufferen 386 millioner kroner og er godt innenfor styrets vedtatte rammer på området. 4

5 Markedsrisikoen er knyttet til posisjoner mot obligasjonsutstedere og posisjoner mot ulike rente- og pengemarkedsfond. Basert på kostpris var beholdningen av obligasjoner på 240 millioner kroner ved utgangen av første kvartal. Av dette var om lag 52 prosent OMF er med gjennomsnittlig gjenstående kredittdurasjon på 2,28 år. Øvrige posisjoner er mot bank og industri med gjenstående kredittdurasjon på 0,2 5,2 år. Gjennomsnittlig kredittdurasjon for hele porteføljen var 2,4 år. Samtlige rentepapirer er knyttet mot 3 måneders Nibor. Rentedurasjonen ved utgangen av kvartalet var på 0,11. Banken eide ingen aksjer som regnes som omløpsmidler ved utgangen av kvartalet. Bokført verdi av aksjer gjelder i hovedsak strategisk eierskap i Eika Boligkreditt AS og Eika Gruppen AS, og utgjorde om lag 20 millioner kroner ved utgangen av kvartalet. Foruten en mindre valutabeholdning, har banken ingen posisjoner mot utenlandsk valuta. Den samlede markedsrisikoen vurderes som lav ved utgangen av kvartalet. For årets ni første måneder er det ikke avdekket vesentlige avvik som er kritisk for bankens drift. Det har heller ikke oppstått tap som følge av operasjonelle aktiviteter. Det er etter bankens vurdering at virksomheten er under betryggende kontroll. UTSIKTENE FRAMOVER Sunndal Sparebank har en solid markedsposisjon i hovedmarkedet Sunndal og man opplever god etterspørsel etter låneprodukter i person- og bedriftssegmentet. Bankdriften for årets tre første måneder er meget god. Finansieringen er robust og i tråd med styrets ambisjoner. God etterspørsel etter låneprodukter og vekst i øvrige produktområder, forventer å gi økte inntekter i tiden som kommer. Bedrede kundemarginer forventes også å gi positivt bidrag til rentenettoen i kvartalene framover. Med sterk lokal forankring, godt omdømme og dyktige medarbeidere forventer banken å styrke kjernedriften ytterligere framover. Sunndalsøra, / Styret i Sunndal Sparebank 5

6 Resultat 1. kvartal 2014 % av gj.snittlig forvaltningskapital Renteinntekter og lignende inntekter 3,81 3,95 3, Rentekostnader og lignende kostnader 2,09 2,28 2, Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,72 1,67 1, Utbytte og andre inntekter av verdip. med var. avk. 0,01 0,00 0, Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,62 0,54 0, Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 0,11 0,10 0, Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta 0,52 0,22 0, Andre driftsinntekter 0,00 0,01 0, Netto andre driftsinntekter 1,04 0,67 0, Sum driftsinntekter 2,75 2,34 2, Personalkostnader 0,67 0,65 0, Administrasjonskostnader 0,29 0,26 0, Avskrivninger 0,04 0,03 0, Andre driftskostnader 0,30 0,25 0, Sum driftskostnader 1,30 1,19 1, Resultat av ordinær drift før tap 1,45 1,15 1, Tap på utlån og garantier -0,06 0,05 0, Netto gevinst/tap av verdipapir som er anl.midler 0,00 0,00 0, Resultat av ordinær drift før skatt 1,51 1,10 1, Skatt på ordinært resultat 0,45 0,34 0, Resultat av ordinær drift etter skatt 1,06 0,76 0,76 Kvartalsvis resultat 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdip. med var. Avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat av ordinær drift før tap Tap på utlån og garantier Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt

7 Balanse 1. kvartal 2014 Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder individuelle nedskrivninger gruppevise nedskrivninger Netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapir Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser m.v Påløpt ikke ilignet betalbar skatt Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjonslån Sum gjeld Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Sparebankens fond Gavefond Overskudd hittil i år Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantistillelser Garanti ovenfor Eika Boligkreditt Sum garantier Pantstillelser for D- og F-lånsadgang i Norges Bank

8 Noter til kvartalsrapporten Note 1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Bokført verdi beholdningen av aksjer, andeler i verdipapirfond og grunnfondsbevis pr : Aksjer ført som anleggsmidler Aksjer, verdipapirfond og grunnfondsbevis regnet som omløpsmidler Rente- og pengemarkedsfond Sum beholdning Note 2 - Tap og mislighold Periodens tapskostnad Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er avsatt for ind.nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere ikke er avsatt ind.nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger på garantier Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tap Individuelle nedskrivninger utlån og garantier Individuelle nedskrivninger pr periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt ind. nedskrivninger økte individuelle nedskrivninger i perioden nye individuelle nedskrivninger i perioden tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger ved periodens slutt Gruppevise nedskrivninger utlån Gruppevise nedskrivninger pr /- periodens endring i gruppevise nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger ved periodens slutt Misligholdte og tapsutsatte lån over 90 dager Brutto misligholdte engasjementer (før individuelle nedskrivninger) Netto misligholdte engasjementer (etter individuelle nedskrivninger) Brutto tapsutsatte engasjementer (før individuelle nedskrivninger) Netto tapsutsatte engasjementer (etter individuelle nedskrivninger)

9 Note 3 - Ansvarlig kapital Ansvarlig kapital Sparebankens fond 1) Tilleggskapital Gavefond Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Sum balanseført kjerne- og tilleggskapitakl Fradrag Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Utsatt skattefordel, goodwill og andre immatrielle eiendeler Fradrag i ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Sum fradrag Netto ansvarlig kapital Risikovektet beregningsgrunnlag Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko 2) fradrag, ansv.kapital i andre finansinst./nedskr. grupper av utlån Sum beregningsgrunnlag Ren kjernekapitaldekning 16,69 % 15,02 % 19,72 % Kjernekapitaldekning 18,07 % 16,60 % 21,34 % Kapitaldekning 18,07 % 18,73 % 21,34 % 1) Periodisk opptjent overskudd hittil i år er ikke medregnet. 2) Banken benytter basismetoden for beregning av kapitalkrav som skal dekke den operasjonelle risikoen. Beregningsgrunnlaget i basismetoden er 15% av gjennomsnittelig inntekt de siste tre år multiplisert med 12,5, beregnet ved regnskapsårets slutt. Inntektsposter som medtas i beregningsgrunnlaget følger av 42-1(3) i kapitalkravsforskriften. Note 4 - Minimumskrav til ansvarlig kapital Engasjementskategorier Ber.grunnlag Kapitalkrav Ber.grunnlag Kapitalkrav Ber.grunnlag Kapitalkrav Stater og sentralbanker Lokale og regionale myndigheter Offentlig eide foretak Institusjoner Foretak Massemarked Engasjement med pantesikkerhet i eiendom Forfalte engasjement Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Sum kredittrisiko Sum markedsrisiko Sum operasjonell risiko Fradrag i kjernekapitalkravet Samlet minimumskrav til ansvarlig kapital

10 Note 5 Utlån og innskudd til kunder etter sektor og næring Utlån Innskudd Sektor/næring Jordbruk, skogbruk og fiske Industri, kraft og bergverk Bygg og anlegg Varehandel og hotell Eiendomsdrift Transport og lagring Andre Sum næringsliv/offentlig Personkunder Sum brutto utlån/innskudd Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Netto utlån til og fordringer på kunder Utlån til kunder lagt i Eika Boligkreditt Lån Eika Boligkreditt i % av totale utlån 21,25 % 13,13 % 19,34 % Lån Eika Boligkreditt i % av sum PM-lån 27,01 % 16,15 % 24,28 % Note 6 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Lånetype Beløp Forfall Gjeldsbrevlån Obligasjonslån Obligasjonslån Fondsobligasjonslån Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

11 Note 7 20 største egenkapitalbeviseiere Antall egenkapital- Prosent- Eier bevis andel PS Aktiv AS ,40 Oskar Sylte Mineralvannfabrikk AS ,30 Sparebanken Nordvest ,60 Øystein Nubdal ,14 Holmeide Holding AS ,24 Svein Halvor Moe ,15 Marit Solheim ,15 Daniel Børset ,64 Eirik Folmo ,64 Ottem Eiendom AS ,50 Øra Eiendom AS ,50 Trond Ottem ,50 Surnadal Sparebank ,50 Rindal Sparebank ,50 Sunndal Næringsselskap AS ,50 Leif Hektoen ,50 Jon L. Sæter AS ,50 JOV Eiendom AS ,50 Sunndal Boligbyggelag A/L ,48 Nesset Sparebank ,42 Sum 20 største eiere ,66 Øvrige eiere ,34 Antall utstedte egenkapitalbevis ,00 Antall eiere pr er

Det er bokført utbytte på aksjer regnet som anleggsmidler med om lag 1,5 millioner i første halvår. Tilsvarende i 2012 var 0,1 millioner kroner.

Det er bokført utbytte på aksjer regnet som anleggsmidler med om lag 1,5 millioner i første halvår. Tilsvarende i 2012 var 0,1 millioner kroner. 1. halvår 2013 RESULTAT Sunndal Sparebank oppnådde et driftsresultat før skatt på 17,7 millioner kroner i første halvår 2013. Dette er 5,4 millioner kroner eller 44 prosent bedre enn på samme tid i fjor,

Detaljer

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 22015 Endring av regnskapsprinsipp Framtidig pensjonskostnad er i 1. kvartal 2015 blitt bokført etter IAS 19. Beregnet estimatavvik

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Innholdsfortegnelse 1 Beretning pr. 30.09.2014... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering... 4 1.4.1 Kredittrisiko...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Delårsrapport 1.kvartal 2015

Delårsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 1.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 993 24 078 98 828 Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 (urevidert) Hovedtall Driftsresultat før tap og skatt: 166,0 mkr (143,6 mkr) Netto renteinntekter: 213,9 mkr (231,0

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer