Det er bokført utbytte på aksjer regnet som anleggsmidler med om lag 1,5 millioner i første halvår. Tilsvarende i 2012 var 0,1 millioner kroner.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er bokført utbytte på aksjer regnet som anleggsmidler med om lag 1,5 millioner i første halvår. Tilsvarende i 2012 var 0,1 millioner kroner."

Transkript

1

2 1. halvår 2013 RESULTAT Sunndal Sparebank oppnådde et driftsresultat før skatt på 17,7 millioner kroner i første halvår Dette er 5,4 millioner kroner eller 44 prosent bedre enn på samme tid i fjor, og skyldes økning i andre driftsinntekter og inntektsføring av tidligere bokførte tap. Resultatet etter skatt endte på 12,2 millioner kroner, som på årlige basis gir en egenkapitalavkastning på 11,3 prosent. Kjernevirksomheten styrkes og det er god vekst på alle produktområder. Resultatet vurderes som meget godt. Regnskapet for 1. halvår er ikke revidert. RENTENETTO Rentenettoen er redusert med 0,27 millioner kroner eller 1,4 prosent fra Dette skyldes i hovedsak avgift til Bankenes Sikringsfond, som alle norske banker er pålagt fra Avgiften påvirker rentenettoen negativt med om lag 0,6 millioner kroner. Overføring av låneportefølje til Eika Boligkreditt påvirker rentenettoen positivt i perioden. Banken har økt renten på utlån og kreditter til publikum og bedrifter i andre kvartal, og vil få full effekt fra og med tredje kvartal. Rentenettoen forventes å bli styrket i andre halvår, sammenlignet med årets seks første måneder. ANDRE DRIFTSINNTEKTER Netto provisjonsinntekter er økt med 1,8 millioner kroner eller 52 prosent fra første halvår Bedringen skyldes en vesentlig økning av provisjoner fra Eika Boligkreditt og skade- og livsforsikringsprodukter. Avkastningen på finansielle investeringer holder seg relativt stabilt fra 2012 til 2013, og utgjorde 3,8 millioner kroner i første halvår. Tilsvarende for 2012 var 4,1 millioner kroner. Et generelt lavere rentenivå påvirker avkastningen negativt. Det er bokført utbytte på aksjer regnet som anleggsmidler med om lag 1,5 millioner i første halvår. Tilsvarende i 2012 var 0,1 millioner kroner. Det ventes en ytterligere bedring i andre driftsinntekter ut året som følge av økt lånevolum i Eika boligkreditt. DRIFTSKOSTNADER Bankens samlede driftskostnader er økt med om lag 0,2 millioner kroner eller 1,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I forhold til samlede inntekter utgjør driftskostnadene nå 41,9 prosent mot tilsvarende 45,1 prosent i Det totale kostnadsbildet vurderes som godt og banken framstår som en kostnadseffektiv aktør. Som følge av sterk ekspansjon de senere årene og endrede kundebehov, er det besluttet å gjennomføre en større ombygging av banklokalet. Investeringene vil i all hovedsak bli aktivert og kostnadsført etter økonomisk levetid. Avskrivningene ventes derfor å øke noe i andre halvår. Ombyggingen vil legge et godt grunnlag for ytterligere vekst og utvikling for banken i tiden som kommer. 2

3 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER I første halvår er det inntektsført om lag 0,7 millioner kroner i tap som følge av tilbakeføring på gruppevise nedskrivninger. For tilsvarende periode i 2012 var det bokført tap på om lag 2,2 millioner kroner. De samlede nedskrivningene (individuelt og gruppevis) utgjør om lag 19 millioner kroner eller 1,04 prosent av brutto utlån. Avsetningsforholdet vurderes som tilfredsstillende. BALANSEUTVIKLING Siste 12 måneder er forvaltningskapitalen økt med 42 millioner kroner eller 1,9 prosent til 2,33 milliarder kroner. Inkluderes lånevolum i Eika Boligkreditt (EBK) utgjør aktivitetskapitalen 2,66 milliarder kroner ved utgangen av første halvår. Det er ventet ytterligere vekst i aktivitetskapitalen i løpet av andre halvår Årsveksten i utlån (inkl. EBK) var 12 prosent eller 229 millioner kroner ved utgangen av første halvår. Veksten ligger godt over den generelle kredittveksten i Norge på om lag 7 prosent, og er i tråd med bankens strategi. Banken opplever god vekst i utlån og kredittfasiliteter til bedriftsmarkedet. Årsveksten i innskudd lå ved utgangen av første halvår på om lag 2,3 prosent eller 41 millioner kroner. Innskuddsdekningen utgjør hele 98,3 prosent og er en bedring på 1,8 prosentpoeng fra samme periode i fjor. EGENKAPITAL I andre kvartal gjennomførte banken en vellykket egenkapitalemisjon ved utstedelse av eierandelskapital på 50 millioner kroner. Kapitalen var fullt innbetalt ultimo april og antallet eiere utgjør 281 ved utgangen av perioden. De 20 største eierne representerer om lag 44 prosent av den totale eierandelskapitalen. Netto ansvarlig kapital utgjorde om lag 286 millioner kroner ved utgangen av første halvår. Opptjent overskudd i perioden er ikke hensyn tatt. Ren kjernekapital, kjernekapital og kapitaldekning utgjorde henholdsvis 18,9, 20,4 og 22,4 prosent. Den samlede egenkapitalen vurderes som tilstrekkelig for å møte fremtidige regulatoriske krav, markedsmessige ambisjoner og faktiske risikoprofil. RISIKOFORHOLD Risikostyringen skal støtte opp om bankens strategiske utvikling og markedsmessige ambisjoner. Foruten forsvarlig formuesforvaltning, er målsettingen med risikostyringen å sikre realisering av bankens mål innenfor finansiell og operasjonell kapasitet. Risikoeksponeringen ligger godt innenfor styrets fastsatte risikorammer ved utgangen av første halvår. I hovedsak er risikoen i banken knyttet til fire hovedområder kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Kredittrisikoen er knyttet til ulike kredittfasiliteter mot publikum og næringsliv, samt finansielle investeringer i ulike renteposisjoner (obligasjoner, sertifikater og rente- og pengemarkedsfond). Hoveddelen av utlånsporteføljen er sikret med pant i fast eiendom, og der belåningen gjennomgående er moderat sett opp mot sikkerhetsverdiene. Den samlede kredittrisikoen i utlånsporteføljen vurderes som lav til moderat. Om lag 23 3

4 prosent av bankens utlån er gitt til bedriftsmarkedet. Finansielle plasseringer i obligasjoner, sertifikater og rente- og pengemarkedsfond er i hovedsak OMF er, senior bankobligasjoner og enkelte industriobligasjoner. Kredittrisikoen i denne delen av bankporteføljen vurderes som lav til moderat. Banken skal ha lav risikoprofil på likviditetsområdet. For å oppnå dette vektlegges langsiktighet i finansieringen av bankens aktiva. Dette oppnås gjennom høy innskuddsdekning, god egenkapital og spredning på løpetider på eksternfinansieringen. De neste 12 månedene har banken samlet kun 40 millioner kroner i låneforfall (obligasjonslån og ansvarlig lån). Situasjonen vurderes som tilfredsstillende. Aktiv bruk av EBK har bidratt til å redusere likviditetsrisikoen. Siste år er bankens obligasjonsgjeld redusert med 75 millioner kroner til 125 millioner kroner ved utgangen av første halvår. Banken har startet tilpasningen til nytt kapitaldekningsdirektiv (CRD IV) når det gjelder nye likviditetskrav. Myndighetskravet for LCR (Liquidity Coverage Ratio) er oppfylt ved utgangen av første halvår Likviditetsindikator I og II utgjorde henholdsvis 122,1 og 122,9 prosent og bankens likviditetsbuffer var 400 millioner kroner ved utgangen av perioden. Likviditetsbufferen består av innskudd i Norges Bank og andre banker uten oppsigelse, ubenyttede deponerte og ikke-deponerte verdipapirer som gir låneadgang i Norges Bank samt finansielle investeringer i rente- og pengemarkedsfond. Bankens likviditetssituasjon vurderes som meget god. Markedsrisikoen er knyttet til posisjoner mot obligasjonsutstedere og posisjoner mot ulike rente- og pengemarkedsfond. Ved utgangen av første halvår var beholdningen av obligasjoner på 204 millioner kroner. Av dette var om lag 56 prosent OMF er. Gjennomsnittelig gjenstående kredittdurasjon på denne delen av porteføljen er 2,5 år ved utgangen av første halvår. Øvrige posisjoner er mot bank og industri med gjenstående kredittdurasjon på 0,9 5,9 år. Gjennomsnittelig kredittdurasjon for hele porteføljen var 2,6 år. Samtlige rentepapirer har flytende rente med regulering mot 3-måneders Nibor. Rentedurasjonen var ved utgangen av første halvår på 0,10. Ved utgangen av første halvår eide banken ingen aksjer som klassifiseres som omløpsmidler eller som holdes for salg. Bokført verdi av aksjer gjelder i hovedsak strategisk eierskap i Eika Boligkreditt AS og Eika Gruppen AS. Foruten en mindre valutabeholdning, har banken ingen posisjoner mot utenlandsk valuta. Den samlede markedsrisikoen vurderes som lav ved utgangen av første halvår. I første halvår 2013 er det ikke avdekket vesentlige avvik som er kritisk for bankens drift. Det har heller ikke oppstått tap som følge av operasjonelle aktiviteter. Det er etter bankens vurdering at området er under betryggende kontroll. UTSIKTENE FRAMOVER Sunndal Sparebank har en solid markedsposisjon i sitt hovedmarked. Bankdriften og resultatutviklingen for første halvår er meget god. Slik man opplever markedet i dag, forventes resultatet i 2013 å bli godt. Finansieringen av banken er robust og er i tråd med styrets ambisjoner. 4

5 Fra 1. august styrkes bemanningen med ett årsverk mot bedriftssegmentet. Med bakgrunn i generell personkundevekst, er det videre besluttet å styrke bemanningen med inntil to årsverk på dette området. Med sin sterke lokale forankring, gode omdømme og dyktige medarbeidere forventer banken å framstå som en attraktiv tilbyder av finansielle tjenester for innbyggere og bedrifter framover. Sunndalsøra, / Styret i Sunndal Sparebank Egil Brevik Ildri Solbakk Anette Hals Hafsås Styreleder Nestleder Styremedlem (sign) (sign.) (sign.) Vidar Sæter Tine Grytnes Laskerud Odd Arve Skralthaug Styremedlem Styremedlem Styremedlem (sign.) (sign.) (sign.) Jonny Engdahl Banksjef (sign.) 5

6 Resultat 2. kvartal 2013 % av gj.snittlig forvaltningskapital Renteinntekter og lignende inntekter 3,93 4,27 4, Rentekostnader og lignende kostnader 2,29 2,58 2, Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,64 1,69 1, Utbytte og andre inntekter av verdip. med var. avk. 0,13 0,01 0, Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,57 0,43 0, Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 0,09 0,11 0, Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta 0,33 0,36 0, Andre driftsinntekter 0,01 0,01 0, Netto andre driftsinntekter 0,95 0,70 0, Sum driftsinntekter 2,59 2,39 2, Personalkostnader 0,53 0,49 0, Administrasjonskostnader 0,26 0,29 0, Avskrivninger 0,03 0,04 0, Andre driftskostnader 0,26 0,26 0, Sum driftskostnader 1,08 1,08 1, Resultat av ordinær drift før tap 1,51 1,31 1, Tap på utlån og garantier -0,06 0,20 0, Netto gevinst/tap av verdipapir som er anl.midler 0,01 0,01 0, Resultat av ordinær drift før skatt 1,58 1,12 1, Skatt på ordinært resultat 0,49 0,34 0, Resultat av ordinær drift etter skatt 1,09 0,77 0,79 Kvartalsvis resultat 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdip. med var. Avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat av ordinær drift før tap Tap på utlån og garantier Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmidler 126 Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt

7 Balanse 2. kvartal 2013 Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder individuelle nedskrivninger gruppevise nedskrivninger Netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapir Aksjer, andeler og grunnfondsbevis - note Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser m.v Påløpt ikke ilignet betalbar skatt Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjonslån Sum gjeld Egenkapitalbeviskapital Overkursfond 649 Sparebankens fond Gavefond Overskudd hittil i år Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantistillelser Pantstillelser for D- og F-lånsadgang i Norges Bank

8 Noter til kvartalsrapporten Note 1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Bokført verdi beholdningen av aksjer, andeler i verdipapirfond og grunnfondsbevis pr : Aksjer ført som anleggsmidler Aksjer, verdipapirfond og grunnfondsbevis regnet som omløpsmidler Rente- og pengemarkedsfond Sum beholdning Note 2 Nøkkeltallsutvikling 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Rentenetto 1,64 % 1,67 % 1,73 % 1,70 % 1,69 % Andre driftsinntekter 0,95 % 0,67 % 0,76 % 0,76 % 0,71 % Driftskostnader 1,08 % 1,19 % 1,23 % 1,11 % 1,08 % Resultat av ordinær drift før skatt 1,58 % 1,10 % 1,14 % 1,17 % 1,12 % Kostnader i % av inntekter 41,86 % 50,75 % 49,12 % 45,15 % 45,10 % Ren kjernekapitaldekning 18,86 % 15,02 % 16,46 % 13,82 % 14,90 % Kjernekapitaldekning 20,43 % 16,60 % 18,31 % 15,86 % 17,08 % Kapitaldekning 22,38 % 18,73 % 20,57 % 17,77 % 19,15 % Egenkapitalavkastning etter skatt 11,30 % 9,07 % 9,66 % 10,00 % 9,54 % Utlånsendring inkl. EBK 12 mnd. 11,96 % 13,24 % 15,72 % 15,02 % 16,99 % Innskuddsendring 12 mnd. 2,36 % 4,65 % 16,01 % 19,39 % 19,21 % Innskudd i % av brutto utlån 98,31 % 91,61 % 92,47 % 90,27 % 96,50 % Innskudd + sparebankens fond i % av brutto utlån 108,86 % 102,02 % 102,55 % 100,38 % 106,20 % Likviditetsindikator I 122,10 % 113,10 % 110,60 % 106,50 % 117,40 % Likviditetsindikator II 122,90 % 117,70 % 115,00 % 115,40 % 121,40 % 8

9 Note 3 - Tap og mislighold Periodens tapskostnad Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er avsatt for ind.nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere ikke er avsatt ind.nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger på garantier Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tap Individuelle nedskrivninger utlån og garantier Individuelle nedskrivninger pr periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt ind. nedskrivninger økte individuelle nedskrivninger i perioden nye individuelle nedskrivninger i perioden tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger ved periodens slutt Gruppevise nedskrivninger utlån Gruppevise nedskrivninger pr /- periodens endring i gruppevise nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger ved periodens slutt Misligholdte og tapsutsatte lån over 90 dager Brutto misligholdte engasjementer (før individuelle nedskrivninger) Netto misligholdte engasjementer (etter individuelle nedskrivninger) Brutto tapsutsatte engasjementer (før individuelle nedskrivninger) Netto tapsutsatte engasjementer (etter individuelle nedskrivninger)

10 Note 4 - Ansvarlig kapital Ansvarlig kapital Sparebankens fond 1) Tilleggskapital Gavefond Egenkapitalbeviskapital Overkursfond 649 Sum balanseført kjerne- og tilleggskapitakl Fradrag Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Utsatt skattefordel, goodwill og andre immatrielle eiendeler Fradrag i ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Sum fradrag Netto ansvarlig kapital Risikovektet beregningsgrunnlag Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko 2) fradrag, ansv.kapital i andre finansinst./nedskr. grupper av utlån Sum beregningsgrunnlag Ren kjernekapitaldekning 18,86 % 14,90 % 16,46 % Kjernekapitaldekning 20,43 % 17,08 % 18,31 % Kapitaldekning 22,38 % 19,15 % 20,57 % 1) Periodisk opptjent overskudd hittil i år er ikke medregnet. 2) Banken benytter basismetoden for beregning av kapitalkrav som skal dekke den operasjonelle risikoen. Beregningsgrunnlaget i basismetoden er 15% av gjennomsnittelig inntekt de siste tre år multiplisert med 12,5, beregnet ved regnskapsårets slutt. Inntektsposter som medtas i beregningsgrunnlaget følger av 42-1(3) i kapitalkravsforskriften. Note 5 - Minimumskrav til ansvarlig kapital Engasjementskategorier Ber.grunnlag Kapitalkrav Ber.grunnlag Kapitalkrav Ber.grunnlag Kapitalkrav Stater og sentralbanker Lokale og regionale myndigheter Offentlig eide foretak Institusjoner Foretak Massemarked Engasjement med pantesikkerhet i eiendom Forfalte engasjement Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Sum kredittrisiko Sum markedsrisiko Sum operasjonell risiko Fradrag i kjernekapitalkravet Samlet minimumskrav til ansvarlig kapital

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2013 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 38,0 mkr (40,7 mkr) Netto renteinntekter: 66,6 mkr (77,1 mkr)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 (urevidert) Hovedtall Driftsresultat før tap og skatt: 166,0 mkr (143,6 mkr) Netto renteinntekter: 213,9 mkr (231,0

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 22015 Endring av regnskapsprinsipp Framtidig pensjonskostnad er i 1. kvartal 2015 blitt bokført etter IAS 19. Beregnet estimatavvik

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Fellesstarten for trimmerne har gått i avslutningsrennet på Raudsand. Innholdsfortegnelse 1 Beretning... 3 1.1 Resultatregnskapet... 3 1.2 Balansen... 3 1.3 Risikovurdering...

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 3-2014 Økonomisk utvikling Norsk økonomi har vist en stabil utvikling i årets ni første måneder, med BNP-vekst nær det normale, bare

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Innholdsfortegnelse 1 Beretning pr. 30.09.2014... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering... 4 1.4.1 Kredittrisiko...

Detaljer