INNSPILL TIL UTREDNING OM NY ADVOKATLOV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSPILL TIL UTREDNING OM NY ADVOKATLOV"

Transkript

1 Advokatlovutvalget vi utvalgssekretcer Kaja Moen Welo DNB Konsernjuridisk vi juridisk direkter Audun Moen og advokat Mari Myhre Marthinsen Oslo, 6. september 2013 INNSPILL TIL UTREDNING OM NY ADVOKATLOV BAKGRUNN Temaet for Advokatlovutvalgets mete 16. september er blant annet organisering av advokatvirksomhet og spersrnal knyttet til bedriftsadvokaters stilling og rarnrnevilkar. DNB Konsernjuridisk er i den forbindelse gitt anledning til a komme med innspill. Utvalget ensker a fa belyst eventuelle problemornrader ved dagens regelverk og evriqe spersrnal utvalget ber vurdere. Utvalget har scerlig fremhevet et enske om innspill knyttet til temaene uavhengighet, taushetsplikt, forholdet til arbeidsgivers styringsrett og instruksjonsforbudet i domstolloven, personlig ansvar, krav til sikkerhetsstillelse og organisering av juridiske avdelinger. Ettersom foresperselen er anlagt noksa bredt, og tidsfristen er knapp, vii vi i denne omgang fokusere pa enkelte utvalgte temaer som DNB Konsernjuridisk vurderer som sentrale. Dersom utvalget ensker ytterligere innspill til lovarbeidet bidrar vi gjerne. HOVEDBUDSKAP Det tjener bade advokatstandens, nceringslivets og samfunnets interesser at jurister som er ansatt i en bedrift kan opptre med advokattittel og tilsvarende rettigheter og plikter som privatpraktiserende advokater. Ordningen med bedriftsadvokater er ensket og benyttes i utstrakt grad av nceringslivet. For advokatstanden er det viktig a viderefere en rettstilstand som er velfungerende og tilpasset en sentral brukergruppes behov. Fra et samfunnsperspektiv bidrar ordningen med lavere advokatkostnader, samt mer tilgjengelig og spesialisert advokatbistand. Etter vart syn er det ingen forhold ved de krav som stilles til advokater i dagens regelverk, herunder uavhengighet, taushetsplikt, forholdet til arbeidsgivers styringsrett og instruksjonsforbudet i domstolloven, personlig ansvar og krav til sikkerhetsstillelse, som tilsier at det ikke ber veere adgang til a ha advokater ansatt i bedrifter. Det er ikke grunnlag for a anta at privatpraktiserende advokater er mer uavhengige fra egen klient sammenliknet med bedriftsadvokater. Ikke minst gjelder dette for de advokatene som yter juridisk bistand til nceringslivet - forretningsadvokater og bedriftsadvokater. Internasjonal litteratur underbygger at begge grupper har likeartede utfordringer knyttet til uavhengighet, og i den grad det er nyanser, ber begge grupper likevel omfattes av samme ramrnevilkar, Eventuelle scerlige utfordringer knyttet til bedriftsadvokaters uavhengighet kan handteres gjennom krav til organisering, lokalisering og andre tiltak. BEDRIFTSADVOKATER I NORGE Generelt I f01geadvokatforeningens bransjeundersekelse fra 2012 arbeidet 77 prosent av advokatene som besvarte undersekelsen som privatpraktiserende advokater i advokatfirmaer eller enkeltpersonforetak, mens 23 prosent arbeidet i bedrifter, organisasjoner eller det offentlige. Den siste gruppen teller ca advokater (2011). Av disse utgj0r bedriftsadvokatene 1067 (2011), en 0kning fra 952 i Neerrnere halvparten av bedriftsadvokatene er beskjeftiget innenfor nceringsgruppen bank, finans og forsikring. DN88ankASA Konsernjuridisk Foretaksregisteret NO MVA Oslo Postboks 1600 Sentrum 0021 Oslo Tlf: Fax: Bergen Postboks 7" Bergen Tlf Fax:

2 Det vii veere et sentralt hensyn for de spersrnal Advokatlovutvalget skal vurdere, at en stor del av advokatene i Norge arbeider i bedrifter, organisasjoner eller det offentlige. Som vi kommer tilbake til nedenfor, innebcerer det en betydelig kostnadsbesparelse for disse akterene a kunne ha ansatte advokater. Det rna videre kunne legges til grunn at dagens ordning innebcerer en lavere terskel for a seke advokatbistand, samt at interne advokater med innqaende kjennskap til virksomheten vii kunne bidra til a eke kvaliteten og effektiviteten pa advokatbistanden. Behov for advokattittel for bedriftsadvokater Skillet mel/om bedriftsadvokater og bedriftsjurister Det kan sperres om intern juridisk bistand ikke kan ivaretas like godt ved ansettelse av jurister uten advokattittel. Fordelene knyttet til kostnadsniva, kjennskap til bedriften, tilgjengelighet og terskel for bruk av juridisk bistand vii i betydelig grad kunne oppnas ogsa ved a benytte bedriftsjurister som ikke er advokater. Advokatrollen ferer imidlertid med seg viktige rettigheter og plikter som utqjar vesentlige forutsetninger for at bedriftene skal kunne fa dekket sine behov pa en tilfredsstillende mate. Advokaters rammebetingelser, herunder regler om god advokatskikk, forplikter advokaten til a opptre objektivt og uavhengig. Det er viktig at ogsa bedriftsadvokatene omfattes av reglene om god advokatskikk for a kunne ivareta sin selvstendighet, bade i forhold til arbeidsgiver og i forhold til omverdenen. Samfunnet har en betydelig interesse i at bedriftsadvokatene frernstar som en sterk og uavhengig yrkesgruppe. Kravene til god advokatskikk er viktige for a legitimere bedriftsadvokatens yrkesutevelse og stette opp under tilliten til deres rolle som uavhengig juridisk radgiver. I forlengelsen av dette f01ger oqsa den nedvendiqe begrensningen i arbeidsgivers styringsrett overfor de ansatte advokatene. Nar arbeidsavtalen angir at man er ansatt som advokat, vii ikke arbeidsgiver kunne gi instrukser om den faglige utferelsen av advokatoppdraget med grunnlag i arbeidsgivers styringsrett. Uavhengighetsprinsippet som f01gerav reglene om god advokatskikk legger oqsa begrensninger for hvilke instrukser ledelsen kan paleqqe bedriftsadvokaten. Advokater er videre underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten legger til rette for at kommunikasjonen mellom klient og advokat kan skje i full fortrolighet, og er saledes en sentral forutsetning for at bedriften skal kunne radtere seg pa fullstendig grunnlag ved a dele all informasjon med sin interne advokat. Pa denne rnaten far advokaten den informasjon som er nadvendiq for a ivareta klientens interesser pa beste mate. I tiiiegg til taushetsplikten er advokater underlagt fortrolighetsplikt gjennom reglene for god advokatskikk. Fortrolighetsplikten omfatter enhver opplysning som advokaten blir kjent med i sitt virke som advokat, og omfatter mer enn det som er taushetsbelagt. I DNB Konsernjuridisk opplever vi i vart daglige virke at disse forholdene gir bedriftsadvokaten ekt autoritet og sterre gjennomslagskraft. Det medferer at en bedriftsadvokat i sterre grad kan sta fritt til a gi sine rad pa et rent faglig grunnlag, uten at det foreligger bindinger, scerlige interesser eller andre forhold som motiverer advokaten til a fremme saker eller gi rad som bryter mot hans eller hennes profesjonelle integritet. DNB-konsernet er med sin omfattende virksomhet til en hver tid involvert i et betydelig antall rettssaker. For DNB og andre bedrifter og organisasjoner er det sveertviktig at bedriftsadvokater kan representere klienten i rettergang pa samme mate som eksterne advokater. I denne sammenheng er oqsa kostnadsspersrnal og kjennskap til virksomheten av scerlig betydning. I tiiiegg vii bedriftsadvokaten gjennom prosessoppdrag tilfere bedriften erfaring som kan redusere antall rettstvister. Klientens interesser og advokatstandens tilpasningsevne Erfaringene med dagens ordning er gode, og ordningen er ensket av nceringslivet, ikke minst blant store virksomheter som oqsa forvalter et samfunnsansvar. Det er viktig for advokatstanden at den er tilpasset brukernes behov og ensker. En endring som innebcerer at bedrifter og organisasjoner ikke lenger kan ha ansatte advokater, vii kunne oppfattes som prirneert a fremme privatpraktiserende advokaters nceringsinteresser pa bekostning av klientene. Det vii oqsa kunne innebcere en svekkelse av det norske advokatrniljaet. Bedre kvalitet Bedriftene ensker radgivere med innqaende kjennskap til dens virksomhet og hvordan den er organisert. Bedriftsadvokater vii lettere kunne utvikle slik innsikt og forstaelse enn eksterne advokater. Dette eker kvaliteten pa advokatbistanden. Dette tilsier at bedrifter uansett vii seke a knytte til seg advokater som man benytter jevnlig. At det ikke skal vasre adgang til a ansette disse advokatene, men kreves at de formelt driver sin radgivning i privat praksis, vii frernsta som lite hensiktsmessig. Konsernjuridisk 2

3 Lavere kostnader Bistand fra bedriftsadvokater, eller en kombinasjon av bedriftsadvokater og privatpraktiserende advokater, fremfor bistand utelukkende fra privatpraktiserende advokater, vii ordineert gi lavere kostnader. De store advokatfirmaenes timesatser gj0r det unedvendiq a belegge dette med ytterligere empiri. UAVHENGIGHET Hva er uavhengighet for advokater? Det er grunnleggende for rettsstaten at advokater fritt skal kunne fremme sin klients interesser innenfor de rammene lov og etisk regelverk setter. SCErligsentralt er det at advokaten ikke skal ha grunn til a frykte negative reaksjoner fra det offentlige maktapparat. For a sikre denne uavhengigheten er det av stor betydning at de organer som star for tildeling og tilbakekall av advokatbevilling, tilsyn og disiplinserforfeyninqer, har tilstrekkelig distanse til de organer som ellers star for utevelse av offentlig myndighet. For klienten er det videre avqjerende at advokaten ikke har bindinger eller sserliqe interesser som kan innebeere at andre hensyn enn klientens beste pavirker utterelsen av oppdraget. Kravet til lojalitet overfor klienten rna fortolkes strengt. Advokaten rna derfor innrette seg slik at klienten ikke gis grunn til a stille spersmal ved advokatens avhengighet til andre parter som matte ha tilknytning til saken. Et tredje krav til uavhengighet er advokatens uavhengighet i forhold til egen klient. Advokaten skal sta fritt til selva bestemme om han ensker a pata seg et oppdrag og skal VCErefri til a gi sine rad pa et rent faglig grunnlag. Det skal ikke foreligge bindinger, scerligeinteresser eller andre forhold som motiverer advokaten til a fremme saker eller gi rad som strider mot hans eller hennes profesjonelle integritet. Advokaten skal kunne gi rad som er i strid med klientens preferanser, og skal ikke preges av et enske om a tekkes sin klient. Uavhengighet for bedriftsadvokater Forholdene som er nevnt over er relevante for, og kan uten seerliqeutfordringer etterleves, av advokater som er ansatt i en bedrift og bare utterer oppdrag for bedriften eller andre selskap i samme konsern. Uavhengighet fra det offentlige maktapparat er noe som primasrt rna sikres gjennom organisering av bevillings-, tilsyns- og disiplineerorqanene. Her vii ikke bedriftsadvokatene skille seg fra andre advokater i sitt behov for uavhengighet. Private virksomheter har i dag en bred kontaktflate mot mange deler av den offentlige forvaltning, og er ofte representert av ansatte advokater i mange saker med preg av konflikt. Kravet om uavhengighet i betydningen fraveer av sesriiqe bindinger eller interesser, for eksempel relasjoner til andre involverte parter enn advokatens klient, vii vanligvis ikke representere noe problem for bedriftsadvokaten. Bedriftsadvokaten vii ha det beste utgangspunkt for a utters sitt oppdrag uten a la seg pavirke av slike utenforliggende hensyn. Nar det gjelder forholdet til egen klient er det reist spersmal om bedriftsadvokatene som f01ge av sitt ansettelsesforhold ikke vii kunne ha den nedvendiqe uavhengighet. Et av spersmatene er om advokaten som ansatt kan ha noe a tape pa a gi rad som ikke er ensket av klienten. For bedriftsadvokaten, som for andre radgivere, kan det oppleves mer positivt a gi et rad som gj0r det mulig for den som mottar radet, a qjennornfere det vedkommende ensker, Pa den annen side vii nedsiden ved a gi et rad som gar motsatt vei VCErebeskjeden for bedriftsadvokaten. Et uensket rad fra bedriftsadvokaten gir naturligvis ikke grunnlag for oppsigelse av arbeidsavtalen. Til sammenligning vii det VCEreukomplisert a avslutte et oppdragsforhold til en ekstern advokat dersom klienten ikke er forneyd med det radet advokaten gir. I en advokatvirksomhet med et betydelig inntjeningspress skal man vel ikke se bort fra at dette i visse tilfeller kan komme til a ha betydning for advokatens uavhengighet. Faren for dette vii VCEresterst der det dreier seg om en klient som representerer en betydelig del av firmaets samlede inntjening, men problemstillingen vii oqsa VCErerelevant der klientrelasjonen er av scerligbetydning for en av firmaets advokater. Bedriftsadvokater har derfor i visse henseende har en tryggere posisjon, noe som kan bidra til a styrke uavhengigheten. Dette er selvsagt ingen antydning om at eksterne advokater qjennornqaende bryter med sin faglige integritet i sin radgivning. Men sammenlikningen viser at bindinger til klient utqjer en felles utfordring, med ulike nyanser, for bade bedriftsadvokater og eksterne advokater. For a mete denne utfordringen er det nettopp posisjonen som advokat som beskytter bedriftsadvokatene og deres faglige vurderinger innenfor profesjonens rammebetingelser, herunder regler om god advokatskikk, taushetsplikt og begrensninger i arbeidsgivers styringsrett. Konsernjuridisk 3

4 Internasjonallitteratur At privatpraktiserende advokater skulie veere mer uavhengige enn bedriftsadvokater, finner liten stette i nyere internasjonal juridisk litteratur. Snarere tvert i mot. Flere forfattere viser til at det er vanskelig a underbygge noen forskjeller mellom de to gruppene nar det gjelder uavhengighet. Professor ved Georgetown University Law Center, Donald C. Langevoort, legger i artikkelen «Getting (Too) Comfortable: In-house Lawyers, Enterprise Risk and the Financial Crisis» fra 2011 til grunn at privatpraktiserende advokater og bedriftsadvokater rna vurderes tilneerrnet likt med hensyn til uavhengighet fra klienten. Langevoort uttaler blant annet pa s. 2-3: «I would rather not make too much of the distinction between in-house and outside counsel, however. Competitive shifts in the marketplace for legal services have made outside counsel acutely sensitive to client preferences, so that threats to cognitive independence readily cross the insideoutside divide. Indeed, within the hypercompetitive world of high end business work done by outside lawyers, I sense that many outside lawyers are seeking to channel the values, language, habits and mindset of in-house counsel elites in order to become synchronous with their preferences. The norms and language associated with in-house lawyering thus seem to be diffusing into private practice, a reversal of direction from a couple of decades ago." Adjunct Professor ved Faculty of Law, University of Toronto, Pascale Chapdelaine, skrev i 2011 en grundig analyse av bedriftsadvokaters uavhengighet, herunder ulike elementer som truer bedriftsadvokaters og privatpraktiserende advokaters uavhengighet, med tittelen "The Regulation of In-house Counsel: Opening the Pandora's Box of Professional Independence". Chapdelaine papeker at advokaters uavhengighet har tre sider: Uavhengighet fra staten, uavhengighet fra motparten og evriqe akterer i saken og uavhengighet fra egen klient, jf. over «Hva er uavhengighet for advokater». Chapdelaine understreker at det siste, uavhengighet fra egen klient, star i klar kontrast til den sentrale forpliktelsen til lojalitet overfor klienten, og at rekkevidden av denne siden ved advokaters uavhengighet er heyst kontroversiell. Videre uttaler Chapdelaine pa s : «This analysis also reveals that while in-house counsel ethical dilemmas may be higher than the ones of outside counsel, the difference may not be as significant as would appear at first sight. Outside counsel also face ethical dilemmas that can vary in nature or in degree from the ones of inhouse counsel. On the other hand, in-house counsel are well positioned, and in some cases perhaps even better than outside counsel, to incarnate the core ideals of the legal profession and to fulfill their professional duties towards the client. In-house counsel are positioned favorably to fulfill their duty of loyalty to the client and to provide legal services in a competent and diligent manner. Their undivided attention as well as the expertise they develop with respect to the operations of their client can significantly increase the quality and effectiveness of their service. Their position allows them to develop and nurture a relationship of confidence with the representatives of their client-corporation that can give them access to more important and timely information. This in turn can allow them to provide effective legal advice that can have important preventive value and that can better serve their client and even the public. The combination of legal, quasi-legal and business functions often includes responsibilities to ensure legal compliance and monitoring, as well as the timely implementation of new laws as they are adopted. Providing legal services at significantly lower costs than outside counsel, increases access to legal services for corporations who could otherwise not afford to do so. For these reasons, and based on my own personal experience, the practice of law inhouse needs to be promoted rather than discouraged." Chapdelaine konkluderer med at selv om det skulle vcere nyanser i truslene mot uavhengigheten for henholdsvis privatpraktiserende advokater og bedriftsadvokater, ber begge grupper underlegges det samme regelverket. Fagansvarlig lektor ved University of Adelaide, Law School, Dr. Suzanne Le Mire, har vurdert bedriftsadvokaters uavhengighet i artikkelen "Testing Times: In-House CounceI and Independence" utgitt i tidsskriftet Legal Etics, vol. 14, 2011 s. 21. Hun fremhever blant annet: "In-house lawyers are likely to have a more complete understanding of the client organisation than external lawyers. They, therefore, have an ability to see ethical dangers, and respond to them before Konsernjuridisk 4

5 they become problematic. Their ability to network within the organisation means that they can build relationships and a power base that will support their engagement with ethical issues." SA:RSKILTE TILTAK For a sikre bedriftsadvokatenes uavhengighet kan advokatloven eventuelt stille krav om at det gjennomf0res seerskilte tiltak. DNB Konsernjuridisk understreker at Advokatforeningen lepende har handtert spersrnal om bedriftsadvokaters rolle gjennom sitt regelverk og enkeltuttalelser, herunder med anbefalinger om seerskilte tiltak for a sikre etterlevelse av krav knyttet til uavhengighet og taushetsplikt. Slike tiltak kan for eksempel innebrere: Advokat-klientkorrespondanse arkiveres i egne fysiske/elektroniske arkiveringssystemer som er klart adskilte fra bedriftens 0vrige arkivsystemer, og hvor tilgangen er begrenset til bedriftsadvokaten/juridisk avdeling. Lasbart kontor eller tilgang til annen lasbar oppbevaring av dokumenter, slik at det daglige arbeidet kan gjennomf0res uten brudd pa taushets- og fortrolighetsforpliktelsene. Ved utforming av arbeidsplassen (separate kontor, samlokalisering, kontorlandskap) rna det tas hensyn til at samtaler med klienter skal kunne foretas i fortrolighet. VQriabJ~JL_~~ ~NB K'0nsernjundisk, DNB Bank ASA Juridisk direkter Audun Moen Konsernjuridisk 5

Anbefaling for internadvokater

Anbefaling for internadvokater Anbefaling for internadvokater Vedtatt av Advokatforeningens hovedstyre 5. desember 2014 1 Innledning Advokatvirksomhet kan organiseres på flere måter, men skal uansett utøves i samsvar med god advokatskikk,

Detaljer

Praktisk betydning av kravet til uavhengighet. Merete Smith Seminar for bedriftsadvokater 27. mars 2012

Praktisk betydning av kravet til uavhengighet. Merete Smith Seminar for bedriftsadvokater 27. mars 2012 Praktisk betydning av kravet til uavhengighet Merete Smith Seminar for bedriftsadvokater 27. mars 2012 Temaet Bedriftsadvokater og uavhengighet Kan bedriftsadvokater ta grep for å verne om sin uavhengighet?

Detaljer

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Fra mandatet (punkt 5): Utvalget skal gjennomgå reglene for organisering av advokatvirksomhet. Det skal vurderes hvilke foretaksformer som kan benyttes,

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Til Fra Saksbehandler Kopi Dato Docsnr. Emne 1 Innledning

Til Fra Saksbehandler Kopi Dato Docsnr. Emne 1 Innledning Notat Til Advokatlovutvalget Fra Advokatforeningen Saksbehandler Øyvind Precht-Jensen Kopi Dato 31.03.2014 Docsnr. 175087/v1 Emne Reguleringen av andre advokater enn privatpraktiserende advokater 1 Innledning

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Juridisk fagseminar - bank Betydningen av juridisk godt håndverk Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Betydningen av juridisk godt håndverk Hva er nå et juridisk godt håndverk? Betydningen

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Rotarys samfunnsansvar mange roller, men bare én hatt?

Rotarys samfunnsansvar mange roller, men bare én hatt? 1 May Thorseth Professor Filosofisk institutt og daglig leder Program for anvendt etikk, NTNU http://www.ntnu.no/anvendtetikk/ Rotarys samfunnsansvar mange roller, men bare én hatt? Rotary distriktskonferanse

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger. Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003.

Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger. Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003. Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003. Revidert 27.3.2008 2/9 1. Innledning Denne veiledningen er ment som en hjelp til prinsipaler og fullmektiger

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3

Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3 Justisdepartementet Oslo, 23.12.2015 Deres ref: 15/3004 Vår ref: EK Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3 Det vises til Justisdepartementets høring av Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Advokatlovutvalget utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt, sendt referansegruppen 7. februar 2014

Advokatlovutvalget utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt, sendt referansegruppen 7. februar 2014 Utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt (1) Advokater har taushetsplikt om det de får kjennskap til i anledning advokatoppdrag og som ikke er alminnelig tilgjengelig. Informasjonen kan bare brukes til

Detaljer

Molare forsterkningsbetingelser

Molare forsterkningsbetingelser Molare forsterkningsbetingelser Hva er mekanismen(e) bak forsterkning? Hvor langt opp eller ned skal man skru mikroskopet for å se godt nok? Kjetil Viken 1 2 ARBEIDSDAG sitte ved pc formelle samtaler møter

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sak om innsyn i liste over statsråd Listhaugs kunderelasjoner Det vises til Sivilombudsmannens brev

Detaljer

Det finnes uendelig mange løsninger

Det finnes uendelig mange løsninger Det finnes uendelig mange løsninger Vi finner din FOTO OLE MUSKEN HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Vi hjelper deg med å øke lønnsomheten og konkurranseevnen til din bedrift. Vi jobber systematisk og kreativt,

Detaljer

ETISK REFLEKSJON. Etikk i Tekna Temahefte 5. Etisk refleksjon. Artikler fra Magasinet Tekna 2013

ETISK REFLEKSJON. Etikk i Tekna Temahefte 5. Etisk refleksjon. Artikler fra Magasinet Tekna 2013 ETISK REFLEKSJON Etikk i Tekna Temahefte 5 Etisk refleksjon Artikler fra Magasinet Tekna 2013 1 Forord Dette heftet inneholder artikler presentert i Magasinet Tekna i 2013. Tekna fikk i februar 2013 nye

Detaljer

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen 4. Februar 2016 Overordnet oppsummering Godt tilpasset organisasjonens øvrige styringsstruktur Oppfattes som nyttig og tilfører

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

INNSPILL TIL ADVOKATLOVUTVALGET 3. SEPTEMBER 2014 FRA ADVOKAT NINA KROKEN, LO (MEDL. AV REFERANSEGRUPPEN) 1. Innledning

INNSPILL TIL ADVOKATLOVUTVALGET 3. SEPTEMBER 2014 FRA ADVOKAT NINA KROKEN, LO (MEDL. AV REFERANSEGRUPPEN) 1. Innledning INNSPILL TIL ADVOKATLOVUTVALGET 3. SEPTEMBER 2014 FRA ADVOKAT NINA KROKEN, LO (MEDL. AV REFERANSEGRUPPEN) 1. Innledning Referansegruppen er bedt om å gi innspill til foreløpig lovutkast del II og III.

Detaljer

TRENING FYSISK AKTIVITET HELSE. PT og kroppsfokus hva slags forbilde bør man være? Først og fremst... Hva med... Og hva selger du som PT?

TRENING FYSISK AKTIVITET HELSE. PT og kroppsfokus hva slags forbilde bør man være? Først og fremst... Hva med... Og hva selger du som PT? PT og kroppsfokus hva slags forbilde bør man være? Først og fremst... Hva slags forbilde er du, eller ønsker du å være? For hvem ønsker du å være et forbilde? Hvem er ditt forbilde? Hvor går grensen mellom

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Hva kreves av institusjonene for å implementere retningslinjene?

Hva kreves av institusjonene for å implementere retningslinjene? Hva kreves av institusjonene for å implementere retningslinjene? Per Grøttum Seksjon for medisinsk informatikk Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Forskernes syn på OECDs retningslinjer Resultat

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer

Blokkering av innhold på internett

Blokkering av innhold på internett Blokkering av innhold på internett Norids registrarseminar Rune Ljostad 30. oktober 2012 Internett egenart har skapt ubalanse Stort skadepotensiale Alle tidligere naturlige begrensninger borte Mulig å

Detaljer

Rett til miljøinformasjon bare når det passer myndighetene? Foredrag for Naturressursgruppa, 17/6-2015 Ole Kristian Fauchald

Rett til miljøinformasjon bare når det passer myndighetene? Foredrag for Naturressursgruppa, 17/6-2015 Ole Kristian Fauchald Rett til miljøinformasjon bare når det passer myndighetene? Foredrag for Naturressursgruppa, 17/6-2015 Ole Kristian Fauchald Hvorfor av interesse? Kommunikasjonsrådgivere «spin doctors»? Vilkårene for

Detaljer

Organisering av advokatvirksomhet. Elisabeth Wille Innlegg på møte i Advokatlovutvalaget 16.09.13

Organisering av advokatvirksomhet. Elisabeth Wille Innlegg på møte i Advokatlovutvalaget 16.09.13 Organisering av advokatvirksomhet Elisabeth Wille Innlegg på møte i Advokatlovutvalaget 16.09.13 Disposisjon for innlegget Avgrensning Bare privat advokatvirksomhet ikke bedrifts- eller organisasjonsadvokater

Detaljer

Ny personvernforordning Hvordan reguleres informasjonssikkerhet

Ny personvernforordning Hvordan reguleres informasjonssikkerhet Ny personvernforordning Hvordan reguleres informasjonssikkerhet Datatilsynet Uavhengig forvaltningsorgan Tilsyn og ombud Forvalter personopplysningsloven og forskrifter 41 medarbeidere Faggruppe 1 (justis,

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV Abelia Innovasjon Fagnettverk for Informasjonssikkerhet Oslo 17. mars 2005 Sikkerhet og tillit hva er sammenhengen? Ketil Stølen Sjefsforsker/Professor

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009.

Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009. Vedlegg 4. Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009. Rapport fra studietur New Zealand. Rapport fra studietur New Zealand. Side 1 Innhold 1. Innledning

Detaljer

Alminnelige betingelser for Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS (Org.nr. 898 783 812)

Alminnelige betingelser for Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS (Org.nr. 898 783 812) Alminnelige betingelser for (Org.nr. 898 783 812) 1 Innledning Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS (heretter Simonsen Vogt Wiig ) eller firmaets

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Kåre Birger Hagen Nasjonalt Revmatologisk Rehabilterings- og Kompetansesenter, Diakonhjemmets Sykehus kare.birger.hagen@nrrk.no Disposisjon

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Utfordringen! More than 45 000 enterprises starting up each year in Norway... Less than 20% survives during the first 3 years... At the same time more than 80 000 Norwegians are looking for interesting

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

Advokatlovutvalget Innspill fra Juristforbundet

Advokatlovutvalget Innspill fra Juristforbundet Advokatlovutvalget Postboks 8005 Dep., 0030 Oslo Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 22 03 50 50 E: juristforbundet-post@jus.no W: www.juristforbundet.no 1. april 2014 Advokatlovutvalget

Detaljer

ALMINNELIGE BETINGELSER

ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke

Detaljer

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold 3. September 2015 Kari Gimmingsrud www.haavind.no TEMA Samtykke som grunnlag for behandling av personopplysninger i arbeidsforhold Aktualitet Før - under

Detaljer

Never Waste a good crisis Compliance i en krisesituasjon

Never Waste a good crisis Compliance i en krisesituasjon www.pwc.com Never Waste a good crisis Compliance i en krisesituasjon Kjersti Aksnes Gjesdahl «Never waste a good crisis» En klisje med god grunn Anledning til å endre, gjennomføre og operasjonalisere tiltak

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet 27. mars 2014 Hans Jørgen Bender Advokatfirmaet Selmer DA 1 Om foredragsholderen Hans Jørgen

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen?

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Behovsspesifikasjonen - den viktige delen av konkurransebetingelsene rwilliksen@deloitte.no Deloitte AS. Oslo, 14.11.2012

Detaljer

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009 Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Ole Bjørn Rekdal, Høgskolen i Bergen Solstrand 17. sept., 2009 Kunnskapsløs eller juksemaker? Tvilen skal komme tiltalte til gode Hvordan eliminere tvilen? Plagiatprøve?

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Microsoftkjennelsen - Amerikanske myndigheters tilgang til data Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Faktum Den 2. desember 2013 fremmet amerikanske myndigheter krav for domstolene i New York om

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene OPPDRAGSVILKÅR for Hortensadvokatene Når en av Hortensadvokatene tar på seg et oppdrag av et visst omfang, vil klienten motta en skriftlig oppdragsbekreftelse som inneholder de konkrete opplysningene som

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

UNIT LOG (For local use)

UNIT LOG (For local use) (EUROpean Pain Audit In Neonates) European survey of sedation and analgesia practices for ventilated newborn infants UNIT LOG (For local use) MONITORING OF INCLUSIONS/ EXCLUSIONS Principal Investigators

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte

Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte I det følgende er det gjengitt utdrag fra korrespondansen

Detaljer

Håndtering av korrupsjonsrisiko ved internasjonal forretningsvirksomhet

Håndtering av korrupsjonsrisiko ved internasjonal forretningsvirksomhet Håndtering av korrupsjonsrisiko ved internasjonal forretningsvirksomhet Kyllingstad Kleveland advokatfirma DA v/advokatene Christopher L. Sveen og Nicolai Myren A World of Risk: Corrupt Environments 2

Detaljer

Attorney s privelege / taushetsplikt for IPR-rådgivere. Morten Balle, Norske Patentingeniørers Forening / Protector IP Consultants

Attorney s privelege / taushetsplikt for IPR-rådgivere. Morten Balle, Norske Patentingeniørers Forening / Protector IP Consultants Attorney s privelege / taushetsplikt for IPR-rådgivere Morten Balle, Norske Patentingeniørers Forening / Protector IP Consultants Noe bakgrunn IPR-rådgivere er stort sett medlem i NPF / FICPI og er derfor

Detaljer

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Innledning Kristensen & Blehr Advokatfirma DA vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov - kort om status Advokatlovutvalget publiserte et foreløpig lovutkast i juli 2014 Sendt på «høring» i referansegruppen

Detaljer

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen Begrensninger i advokaters taushetsplikt Erik Keiserud, Advokatforeningen Innledning Utgangspunkt utvalgets mandat pkt. 5 Advokatforeningens notat 17. januar 2014 Arbeidsutkast til en taushetspliktbestemmelse:

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Ha et blikk ut Vær nysgjerrig Skaff deg erfaring Bygg nettverk / få referanser Studiestart

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer