INNSPILL TIL UTREDNING OM NY ADVOKATLOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSPILL TIL UTREDNING OM NY ADVOKATLOV"

Transkript

1 Advokatlovutvalget vi utvalgssekretcer Kaja Moen Welo DNB Konsernjuridisk vi juridisk direkter Audun Moen og advokat Mari Myhre Marthinsen Oslo, 6. september 2013 INNSPILL TIL UTREDNING OM NY ADVOKATLOV BAKGRUNN Temaet for Advokatlovutvalgets mete 16. september er blant annet organisering av advokatvirksomhet og spersrnal knyttet til bedriftsadvokaters stilling og rarnrnevilkar. DNB Konsernjuridisk er i den forbindelse gitt anledning til a komme med innspill. Utvalget ensker a fa belyst eventuelle problemornrader ved dagens regelverk og evriqe spersrnal utvalget ber vurdere. Utvalget har scerlig fremhevet et enske om innspill knyttet til temaene uavhengighet, taushetsplikt, forholdet til arbeidsgivers styringsrett og instruksjonsforbudet i domstolloven, personlig ansvar, krav til sikkerhetsstillelse og organisering av juridiske avdelinger. Ettersom foresperselen er anlagt noksa bredt, og tidsfristen er knapp, vii vi i denne omgang fokusere pa enkelte utvalgte temaer som DNB Konsernjuridisk vurderer som sentrale. Dersom utvalget ensker ytterligere innspill til lovarbeidet bidrar vi gjerne. HOVEDBUDSKAP Det tjener bade advokatstandens, nceringslivets og samfunnets interesser at jurister som er ansatt i en bedrift kan opptre med advokattittel og tilsvarende rettigheter og plikter som privatpraktiserende advokater. Ordningen med bedriftsadvokater er ensket og benyttes i utstrakt grad av nceringslivet. For advokatstanden er det viktig a viderefere en rettstilstand som er velfungerende og tilpasset en sentral brukergruppes behov. Fra et samfunnsperspektiv bidrar ordningen med lavere advokatkostnader, samt mer tilgjengelig og spesialisert advokatbistand. Etter vart syn er det ingen forhold ved de krav som stilles til advokater i dagens regelverk, herunder uavhengighet, taushetsplikt, forholdet til arbeidsgivers styringsrett og instruksjonsforbudet i domstolloven, personlig ansvar og krav til sikkerhetsstillelse, som tilsier at det ikke ber veere adgang til a ha advokater ansatt i bedrifter. Det er ikke grunnlag for a anta at privatpraktiserende advokater er mer uavhengige fra egen klient sammenliknet med bedriftsadvokater. Ikke minst gjelder dette for de advokatene som yter juridisk bistand til nceringslivet - forretningsadvokater og bedriftsadvokater. Internasjonal litteratur underbygger at begge grupper har likeartede utfordringer knyttet til uavhengighet, og i den grad det er nyanser, ber begge grupper likevel omfattes av samme ramrnevilkar, Eventuelle scerlige utfordringer knyttet til bedriftsadvokaters uavhengighet kan handteres gjennom krav til organisering, lokalisering og andre tiltak. BEDRIFTSADVOKATER I NORGE Generelt I f01geadvokatforeningens bransjeundersekelse fra 2012 arbeidet 77 prosent av advokatene som besvarte undersekelsen som privatpraktiserende advokater i advokatfirmaer eller enkeltpersonforetak, mens 23 prosent arbeidet i bedrifter, organisasjoner eller det offentlige. Den siste gruppen teller ca advokater (2011). Av disse utgj0r bedriftsadvokatene 1067 (2011), en 0kning fra 952 i Neerrnere halvparten av bedriftsadvokatene er beskjeftiget innenfor nceringsgruppen bank, finans og forsikring. DN88ankASA Konsernjuridisk Foretaksregisteret NO MVA Oslo Postboks 1600 Sentrum 0021 Oslo Tlf: Fax: Bergen Postboks 7" Bergen Tlf Fax:

2 Det vii veere et sentralt hensyn for de spersrnal Advokatlovutvalget skal vurdere, at en stor del av advokatene i Norge arbeider i bedrifter, organisasjoner eller det offentlige. Som vi kommer tilbake til nedenfor, innebcerer det en betydelig kostnadsbesparelse for disse akterene a kunne ha ansatte advokater. Det rna videre kunne legges til grunn at dagens ordning innebcerer en lavere terskel for a seke advokatbistand, samt at interne advokater med innqaende kjennskap til virksomheten vii kunne bidra til a eke kvaliteten og effektiviteten pa advokatbistanden. Behov for advokattittel for bedriftsadvokater Skillet mel/om bedriftsadvokater og bedriftsjurister Det kan sperres om intern juridisk bistand ikke kan ivaretas like godt ved ansettelse av jurister uten advokattittel. Fordelene knyttet til kostnadsniva, kjennskap til bedriften, tilgjengelighet og terskel for bruk av juridisk bistand vii i betydelig grad kunne oppnas ogsa ved a benytte bedriftsjurister som ikke er advokater. Advokatrollen ferer imidlertid med seg viktige rettigheter og plikter som utqjar vesentlige forutsetninger for at bedriftene skal kunne fa dekket sine behov pa en tilfredsstillende mate. Advokaters rammebetingelser, herunder regler om god advokatskikk, forplikter advokaten til a opptre objektivt og uavhengig. Det er viktig at ogsa bedriftsadvokatene omfattes av reglene om god advokatskikk for a kunne ivareta sin selvstendighet, bade i forhold til arbeidsgiver og i forhold til omverdenen. Samfunnet har en betydelig interesse i at bedriftsadvokatene frernstar som en sterk og uavhengig yrkesgruppe. Kravene til god advokatskikk er viktige for a legitimere bedriftsadvokatens yrkesutevelse og stette opp under tilliten til deres rolle som uavhengig juridisk radgiver. I forlengelsen av dette f01ger oqsa den nedvendiqe begrensningen i arbeidsgivers styringsrett overfor de ansatte advokatene. Nar arbeidsavtalen angir at man er ansatt som advokat, vii ikke arbeidsgiver kunne gi instrukser om den faglige utferelsen av advokatoppdraget med grunnlag i arbeidsgivers styringsrett. Uavhengighetsprinsippet som f01gerav reglene om god advokatskikk legger oqsa begrensninger for hvilke instrukser ledelsen kan paleqqe bedriftsadvokaten. Advokater er videre underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten legger til rette for at kommunikasjonen mellom klient og advokat kan skje i full fortrolighet, og er saledes en sentral forutsetning for at bedriften skal kunne radtere seg pa fullstendig grunnlag ved a dele all informasjon med sin interne advokat. Pa denne rnaten far advokaten den informasjon som er nadvendiq for a ivareta klientens interesser pa beste mate. I tiiiegg til taushetsplikten er advokater underlagt fortrolighetsplikt gjennom reglene for god advokatskikk. Fortrolighetsplikten omfatter enhver opplysning som advokaten blir kjent med i sitt virke som advokat, og omfatter mer enn det som er taushetsbelagt. I DNB Konsernjuridisk opplever vi i vart daglige virke at disse forholdene gir bedriftsadvokaten ekt autoritet og sterre gjennomslagskraft. Det medferer at en bedriftsadvokat i sterre grad kan sta fritt til a gi sine rad pa et rent faglig grunnlag, uten at det foreligger bindinger, scerlige interesser eller andre forhold som motiverer advokaten til a fremme saker eller gi rad som bryter mot hans eller hennes profesjonelle integritet. DNB-konsernet er med sin omfattende virksomhet til en hver tid involvert i et betydelig antall rettssaker. For DNB og andre bedrifter og organisasjoner er det sveertviktig at bedriftsadvokater kan representere klienten i rettergang pa samme mate som eksterne advokater. I denne sammenheng er oqsa kostnadsspersrnal og kjennskap til virksomheten av scerlig betydning. I tiiiegg vii bedriftsadvokaten gjennom prosessoppdrag tilfere bedriften erfaring som kan redusere antall rettstvister. Klientens interesser og advokatstandens tilpasningsevne Erfaringene med dagens ordning er gode, og ordningen er ensket av nceringslivet, ikke minst blant store virksomheter som oqsa forvalter et samfunnsansvar. Det er viktig for advokatstanden at den er tilpasset brukernes behov og ensker. En endring som innebcerer at bedrifter og organisasjoner ikke lenger kan ha ansatte advokater, vii kunne oppfattes som prirneert a fremme privatpraktiserende advokaters nceringsinteresser pa bekostning av klientene. Det vii oqsa kunne innebcere en svekkelse av det norske advokatrniljaet. Bedre kvalitet Bedriftene ensker radgivere med innqaende kjennskap til dens virksomhet og hvordan den er organisert. Bedriftsadvokater vii lettere kunne utvikle slik innsikt og forstaelse enn eksterne advokater. Dette eker kvaliteten pa advokatbistanden. Dette tilsier at bedrifter uansett vii seke a knytte til seg advokater som man benytter jevnlig. At det ikke skal vasre adgang til a ansette disse advokatene, men kreves at de formelt driver sin radgivning i privat praksis, vii frernsta som lite hensiktsmessig. Konsernjuridisk 2

3 Lavere kostnader Bistand fra bedriftsadvokater, eller en kombinasjon av bedriftsadvokater og privatpraktiserende advokater, fremfor bistand utelukkende fra privatpraktiserende advokater, vii ordineert gi lavere kostnader. De store advokatfirmaenes timesatser gj0r det unedvendiq a belegge dette med ytterligere empiri. UAVHENGIGHET Hva er uavhengighet for advokater? Det er grunnleggende for rettsstaten at advokater fritt skal kunne fremme sin klients interesser innenfor de rammene lov og etisk regelverk setter. SCErligsentralt er det at advokaten ikke skal ha grunn til a frykte negative reaksjoner fra det offentlige maktapparat. For a sikre denne uavhengigheten er det av stor betydning at de organer som star for tildeling og tilbakekall av advokatbevilling, tilsyn og disiplinserforfeyninqer, har tilstrekkelig distanse til de organer som ellers star for utevelse av offentlig myndighet. For klienten er det videre avqjerende at advokaten ikke har bindinger eller sserliqe interesser som kan innebeere at andre hensyn enn klientens beste pavirker utterelsen av oppdraget. Kravet til lojalitet overfor klienten rna fortolkes strengt. Advokaten rna derfor innrette seg slik at klienten ikke gis grunn til a stille spersmal ved advokatens avhengighet til andre parter som matte ha tilknytning til saken. Et tredje krav til uavhengighet er advokatens uavhengighet i forhold til egen klient. Advokaten skal sta fritt til selva bestemme om han ensker a pata seg et oppdrag og skal VCErefri til a gi sine rad pa et rent faglig grunnlag. Det skal ikke foreligge bindinger, scerligeinteresser eller andre forhold som motiverer advokaten til a fremme saker eller gi rad som strider mot hans eller hennes profesjonelle integritet. Advokaten skal kunne gi rad som er i strid med klientens preferanser, og skal ikke preges av et enske om a tekkes sin klient. Uavhengighet for bedriftsadvokater Forholdene som er nevnt over er relevante for, og kan uten seerliqeutfordringer etterleves, av advokater som er ansatt i en bedrift og bare utterer oppdrag for bedriften eller andre selskap i samme konsern. Uavhengighet fra det offentlige maktapparat er noe som primasrt rna sikres gjennom organisering av bevillings-, tilsyns- og disiplineerorqanene. Her vii ikke bedriftsadvokatene skille seg fra andre advokater i sitt behov for uavhengighet. Private virksomheter har i dag en bred kontaktflate mot mange deler av den offentlige forvaltning, og er ofte representert av ansatte advokater i mange saker med preg av konflikt. Kravet om uavhengighet i betydningen fraveer av sesriiqe bindinger eller interesser, for eksempel relasjoner til andre involverte parter enn advokatens klient, vii vanligvis ikke representere noe problem for bedriftsadvokaten. Bedriftsadvokaten vii ha det beste utgangspunkt for a utters sitt oppdrag uten a la seg pavirke av slike utenforliggende hensyn. Nar det gjelder forholdet til egen klient er det reist spersmal om bedriftsadvokatene som f01ge av sitt ansettelsesforhold ikke vii kunne ha den nedvendiqe uavhengighet. Et av spersmatene er om advokaten som ansatt kan ha noe a tape pa a gi rad som ikke er ensket av klienten. For bedriftsadvokaten, som for andre radgivere, kan det oppleves mer positivt a gi et rad som gj0r det mulig for den som mottar radet, a qjennornfere det vedkommende ensker, Pa den annen side vii nedsiden ved a gi et rad som gar motsatt vei VCErebeskjeden for bedriftsadvokaten. Et uensket rad fra bedriftsadvokaten gir naturligvis ikke grunnlag for oppsigelse av arbeidsavtalen. Til sammenligning vii det VCEreukomplisert a avslutte et oppdragsforhold til en ekstern advokat dersom klienten ikke er forneyd med det radet advokaten gir. I en advokatvirksomhet med et betydelig inntjeningspress skal man vel ikke se bort fra at dette i visse tilfeller kan komme til a ha betydning for advokatens uavhengighet. Faren for dette vii VCEresterst der det dreier seg om en klient som representerer en betydelig del av firmaets samlede inntjening, men problemstillingen vii oqsa VCErerelevant der klientrelasjonen er av scerligbetydning for en av firmaets advokater. Bedriftsadvokater har derfor i visse henseende har en tryggere posisjon, noe som kan bidra til a styrke uavhengigheten. Dette er selvsagt ingen antydning om at eksterne advokater qjennornqaende bryter med sin faglige integritet i sin radgivning. Men sammenlikningen viser at bindinger til klient utqjer en felles utfordring, med ulike nyanser, for bade bedriftsadvokater og eksterne advokater. For a mete denne utfordringen er det nettopp posisjonen som advokat som beskytter bedriftsadvokatene og deres faglige vurderinger innenfor profesjonens rammebetingelser, herunder regler om god advokatskikk, taushetsplikt og begrensninger i arbeidsgivers styringsrett. Konsernjuridisk 3

4 Internasjonallitteratur At privatpraktiserende advokater skulie veere mer uavhengige enn bedriftsadvokater, finner liten stette i nyere internasjonal juridisk litteratur. Snarere tvert i mot. Flere forfattere viser til at det er vanskelig a underbygge noen forskjeller mellom de to gruppene nar det gjelder uavhengighet. Professor ved Georgetown University Law Center, Donald C. Langevoort, legger i artikkelen «Getting (Too) Comfortable: In-house Lawyers, Enterprise Risk and the Financial Crisis» fra 2011 til grunn at privatpraktiserende advokater og bedriftsadvokater rna vurderes tilneerrnet likt med hensyn til uavhengighet fra klienten. Langevoort uttaler blant annet pa s. 2-3: «I would rather not make too much of the distinction between in-house and outside counsel, however. Competitive shifts in the marketplace for legal services have made outside counsel acutely sensitive to client preferences, so that threats to cognitive independence readily cross the insideoutside divide. Indeed, within the hypercompetitive world of high end business work done by outside lawyers, I sense that many outside lawyers are seeking to channel the values, language, habits and mindset of in-house counsel elites in order to become synchronous with their preferences. The norms and language associated with in-house lawyering thus seem to be diffusing into private practice, a reversal of direction from a couple of decades ago." Adjunct Professor ved Faculty of Law, University of Toronto, Pascale Chapdelaine, skrev i 2011 en grundig analyse av bedriftsadvokaters uavhengighet, herunder ulike elementer som truer bedriftsadvokaters og privatpraktiserende advokaters uavhengighet, med tittelen "The Regulation of In-house Counsel: Opening the Pandora's Box of Professional Independence". Chapdelaine papeker at advokaters uavhengighet har tre sider: Uavhengighet fra staten, uavhengighet fra motparten og evriqe akterer i saken og uavhengighet fra egen klient, jf. over «Hva er uavhengighet for advokater». Chapdelaine understreker at det siste, uavhengighet fra egen klient, star i klar kontrast til den sentrale forpliktelsen til lojalitet overfor klienten, og at rekkevidden av denne siden ved advokaters uavhengighet er heyst kontroversiell. Videre uttaler Chapdelaine pa s : «This analysis also reveals that while in-house counsel ethical dilemmas may be higher than the ones of outside counsel, the difference may not be as significant as would appear at first sight. Outside counsel also face ethical dilemmas that can vary in nature or in degree from the ones of inhouse counsel. On the other hand, in-house counsel are well positioned, and in some cases perhaps even better than outside counsel, to incarnate the core ideals of the legal profession and to fulfill their professional duties towards the client. In-house counsel are positioned favorably to fulfill their duty of loyalty to the client and to provide legal services in a competent and diligent manner. Their undivided attention as well as the expertise they develop with respect to the operations of their client can significantly increase the quality and effectiveness of their service. Their position allows them to develop and nurture a relationship of confidence with the representatives of their client-corporation that can give them access to more important and timely information. This in turn can allow them to provide effective legal advice that can have important preventive value and that can better serve their client and even the public. The combination of legal, quasi-legal and business functions often includes responsibilities to ensure legal compliance and monitoring, as well as the timely implementation of new laws as they are adopted. Providing legal services at significantly lower costs than outside counsel, increases access to legal services for corporations who could otherwise not afford to do so. For these reasons, and based on my own personal experience, the practice of law inhouse needs to be promoted rather than discouraged." Chapdelaine konkluderer med at selv om det skulle vcere nyanser i truslene mot uavhengigheten for henholdsvis privatpraktiserende advokater og bedriftsadvokater, ber begge grupper underlegges det samme regelverket. Fagansvarlig lektor ved University of Adelaide, Law School, Dr. Suzanne Le Mire, har vurdert bedriftsadvokaters uavhengighet i artikkelen "Testing Times: In-House CounceI and Independence" utgitt i tidsskriftet Legal Etics, vol. 14, 2011 s. 21. Hun fremhever blant annet: "In-house lawyers are likely to have a more complete understanding of the client organisation than external lawyers. They, therefore, have an ability to see ethical dangers, and respond to them before Konsernjuridisk 4

5 they become problematic. Their ability to network within the organisation means that they can build relationships and a power base that will support their engagement with ethical issues." SA:RSKILTE TILTAK For a sikre bedriftsadvokatenes uavhengighet kan advokatloven eventuelt stille krav om at det gjennomf0res seerskilte tiltak. DNB Konsernjuridisk understreker at Advokatforeningen lepende har handtert spersrnal om bedriftsadvokaters rolle gjennom sitt regelverk og enkeltuttalelser, herunder med anbefalinger om seerskilte tiltak for a sikre etterlevelse av krav knyttet til uavhengighet og taushetsplikt. Slike tiltak kan for eksempel innebrere: Advokat-klientkorrespondanse arkiveres i egne fysiske/elektroniske arkiveringssystemer som er klart adskilte fra bedriftens 0vrige arkivsystemer, og hvor tilgangen er begrenset til bedriftsadvokaten/juridisk avdeling. Lasbart kontor eller tilgang til annen lasbar oppbevaring av dokumenter, slik at det daglige arbeidet kan gjennomf0res uten brudd pa taushets- og fortrolighetsforpliktelsene. Ved utforming av arbeidsplassen (separate kontor, samlokalisering, kontorlandskap) rna det tas hensyn til at samtaler med klienter skal kunne foretas i fortrolighet. VQriabJ~JL_~~ ~NB K'0nsernjundisk, DNB Bank ASA Juridisk direkter Audun Moen Konsernjuridisk 5

Anbefaling for internadvokater

Anbefaling for internadvokater Anbefaling for internadvokater Vedtatt av Advokatforeningens hovedstyre 5. desember 2014 1 Innledning Advokatvirksomhet kan organiseres på flere måter, men skal uansett utøves i samsvar med god advokatskikk,

Detaljer

Praktisk betydning av kravet til uavhengighet. Merete Smith Seminar for bedriftsadvokater 27. mars 2012

Praktisk betydning av kravet til uavhengighet. Merete Smith Seminar for bedriftsadvokater 27. mars 2012 Praktisk betydning av kravet til uavhengighet Merete Smith Seminar for bedriftsadvokater 27. mars 2012 Temaet Bedriftsadvokater og uavhengighet Kan bedriftsadvokater ta grep for å verne om sin uavhengighet?

Detaljer

ETIKK MERETE SMITH GENERALSEKRETÆR I ADVOKATFORENINGEN FINANS NORGES JUSKONFERANSE 20. OKTOBER 2017

ETIKK MERETE SMITH GENERALSEKRETÆR I ADVOKATFORENINGEN FINANS NORGES JUSKONFERANSE 20. OKTOBER 2017 ETIKK MERETE SMITH GENERALSEKRETÆR I ADVOKATFORENINGEN FINANS NORGES JUSKONFERANSE 20. OKTOBER 2017 KORT OM MEG... TEMAER 3 Advokatlovutvalgets forslag om internadvokater i ledelsen 1 Rollen som internadvokat

Detaljer

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Fra mandatet (punkt 5): Utvalget skal gjennomgå reglene for organisering av advokatvirksomhet. Det skal vurderes hvilke foretaksformer som kan benyttes,

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Til Fra Saksbehandler Kopi Dato Docsnr. Emne 1 Innledning

Til Fra Saksbehandler Kopi Dato Docsnr. Emne 1 Innledning Notat Til Advokatlovutvalget Fra Advokatforeningen Saksbehandler Øyvind Precht-Jensen Kopi Dato 31.03.2014 Docsnr. 175087/v1 Emne Reguleringen av andre advokater enn privatpraktiserende advokater 1 Innledning

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Juridisk fagseminar - bank Betydningen av juridisk godt håndverk Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Betydningen av juridisk godt håndverk Hva er nå et juridisk godt håndverk? Betydningen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Mai 2017 «Forvaltningsrevisjon av effektivitet og kvalitet i internkontrollen» Mai 2017 Prosjektplan

Detaljer

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag 1 2 Sammendrag På vegne av KS har Deloitte gjennomført en kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet basert på vedtatte planer

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Risikokultur grunnmuren i risikostyring

Risikokultur grunnmuren i risikostyring Risikokultur grunnmuren i risikostyring Finans Norge Operasjonell risiko den vanskelige risikoen? 5. september 2017 Stian A. Ruud-Larsen Risk Manager operasjonell risiko Verden ble i 2001 påminnet hvor

Detaljer

Revisors rolle - Utfordringer og begrensninger. 5. Desember 2016, Aase Aamdal Lundgaard

Revisors rolle - Utfordringer og begrensninger. 5. Desember 2016, Aase Aamdal Lundgaard Revisors rolle - Utfordringer og begrensninger 5. Desember 2016, Aase Aamdal Lundgaard Agenda 1. Revisors rolle i henhold til lovgivningen 2. Undersøkelse fra USA om ledende praksis og utviklingstrender

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Hvordan forbereder du din virksomhet? 16. mai 2017 Hva betyr endringene? Ny personvernforordning endrer det europeiske personvernlandskapet og norske virksomheter må tenke

Detaljer

Rotarys samfunnsansvar mange roller, men bare én hatt?

Rotarys samfunnsansvar mange roller, men bare én hatt? 1 May Thorseth Professor Filosofisk institutt og daglig leder Program for anvendt etikk, NTNU http://www.ntnu.no/anvendtetikk/ Rotarys samfunnsansvar mange roller, men bare én hatt? Rotary distriktskonferanse

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger. Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003.

Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger. Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003. Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003. Revidert 27.3.2008 2/9 1. Innledning Denne veiledningen er ment som en hjelp til prinsipaler og fullmektiger

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3

Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3 Justisdepartementet Oslo, 23.12.2015 Deres ref: 15/3004 Vår ref: EK Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3 Det vises til Justisdepartementets høring av Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3.

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner. Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017

Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner. Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017 Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017 Temaer Hva er en relasjon? Hva er en hierarkisk relasjon? Hva er en gjensidig relasjon? Hva er tillit i

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Utfordringer for fripoliser med lavt rentenivå og nye kapitalkrav

Utfordringer for fripoliser med lavt rentenivå og nye kapitalkrav Utfordringer for fripoliser med lavt rentenivå og nye kapitalkrav v/ Kristin Bekkeseth Oslo, 9. desember 2015 Lave renter og nye kapitalkrav synliggjør den iboende utfordringen med fripoliser Side 2 Agenda

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen 4. Februar 2016 Overordnet oppsummering Godt tilpasset organisasjonens øvrige styringsstruktur Oppfattes som nyttig og tilfører

Detaljer

Molare forsterkningsbetingelser

Molare forsterkningsbetingelser Molare forsterkningsbetingelser Hva er mekanismen(e) bak forsterkning? Hvor langt opp eller ned skal man skru mikroskopet for å se godt nok? Kjetil Viken 1 2 ARBEIDSDAG sitte ved pc formelle samtaler møter

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

ETISK REFLEKSJON. Etikk i Tekna Temahefte 5. Etisk refleksjon. Artikler fra Magasinet Tekna 2013

ETISK REFLEKSJON. Etikk i Tekna Temahefte 5. Etisk refleksjon. Artikler fra Magasinet Tekna 2013 ETISK REFLEKSJON Etikk i Tekna Temahefte 5 Etisk refleksjon Artikler fra Magasinet Tekna 2013 1 Forord Dette heftet inneholder artikler presentert i Magasinet Tekna i 2013. Tekna fikk i februar 2013 nye

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sak om innsyn i liste over statsråd Listhaugs kunderelasjoner Det vises til Sivilombudsmannens brev

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Advokatlovutvalget utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt, sendt referansegruppen 7. februar 2014

Advokatlovutvalget utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt, sendt referansegruppen 7. februar 2014 Utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt (1) Advokater har taushetsplikt om det de får kjennskap til i anledning advokatoppdrag og som ikke er alminnelig tilgjengelig. Informasjonen kan bare brukes til

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

Krav til rådgiveren hvilke rettsregler gjelder i en rådgivningssituasjon?

Krav til rådgiveren hvilke rettsregler gjelder i en rådgivningssituasjon? Krav til rådgiveren hvilke rettsregler gjelder i en rådgivningssituasjon? NFMF bransjeseminar 17. juni 2008 Sverre Tyrhaug og Tore Mydske www.thommessen.no Disposisjon Investeringsrådgivning - konsesjonspliktens

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

INNSPILL TIL ADVOKATLOVUTVALGET 3. SEPTEMBER 2014 FRA ADVOKAT NINA KROKEN, LO (MEDL. AV REFERANSEGRUPPEN) 1. Innledning

INNSPILL TIL ADVOKATLOVUTVALGET 3. SEPTEMBER 2014 FRA ADVOKAT NINA KROKEN, LO (MEDL. AV REFERANSEGRUPPEN) 1. Innledning INNSPILL TIL ADVOKATLOVUTVALGET 3. SEPTEMBER 2014 FRA ADVOKAT NINA KROKEN, LO (MEDL. AV REFERANSEGRUPPEN) 1. Innledning Referansegruppen er bedt om å gi innspill til foreløpig lovutkast del II og III.

Detaljer

Blokkering av innhold på internett

Blokkering av innhold på internett Blokkering av innhold på internett Norids registrarseminar Rune Ljostad 30. oktober 2012 Internett egenart har skapt ubalanse Stort skadepotensiale Alle tidligere naturlige begrensninger borte Mulig å

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Hva kreves av institusjonene for å implementere retningslinjene?

Hva kreves av institusjonene for å implementere retningslinjene? Hva kreves av institusjonene for å implementere retningslinjene? Per Grøttum Seksjon for medisinsk informatikk Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Forskernes syn på OECDs retningslinjer Resultat

Detaljer

Organisering av advokatvirksomhet. Elisabeth Wille Innlegg på møte i Advokatlovutvalaget 16.09.13

Organisering av advokatvirksomhet. Elisabeth Wille Innlegg på møte i Advokatlovutvalaget 16.09.13 Organisering av advokatvirksomhet Elisabeth Wille Innlegg på møte i Advokatlovutvalaget 16.09.13 Disposisjon for innlegget Avgrensning Bare privat advokatvirksomhet ikke bedrifts- eller organisasjonsadvokater

Detaljer

Ny personvernforordning Hvordan reguleres informasjonssikkerhet

Ny personvernforordning Hvordan reguleres informasjonssikkerhet Ny personvernforordning Hvordan reguleres informasjonssikkerhet Datatilsynet Uavhengig forvaltningsorgan Tilsyn og ombud Forvalter personopplysningsloven og forskrifter 41 medarbeidere Faggruppe 1 (justis,

Detaljer

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV Abelia Innovasjon Fagnettverk for Informasjonssikkerhet Oslo 17. mars 2005 Sikkerhet og tillit hva er sammenhengen? Ketil Stølen Sjefsforsker/Professor

Detaljer

Rett til miljøinformasjon bare når det passer myndighetene? Foredrag for Naturressursgruppa, 17/6-2015 Ole Kristian Fauchald

Rett til miljøinformasjon bare når det passer myndighetene? Foredrag for Naturressursgruppa, 17/6-2015 Ole Kristian Fauchald Rett til miljøinformasjon bare når det passer myndighetene? Foredrag for Naturressursgruppa, 17/6-2015 Ole Kristian Fauchald Hvorfor av interesse? Kommunikasjonsrådgivere «spin doctors»? Vilkårene for

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Diagnose i rett tid. Øyvind Kirkevold. Alderspsykiatrisk forskningssenter

Diagnose i rett tid. Øyvind Kirkevold. Alderspsykiatrisk forskningssenter Diagnose i rett tid Øyvind Kirkevold Alderspsykiatrisk forskningssenter There was consensus that all persons 70 years and older should have their cognitive function (subjectively and objectively) evaluated

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Det finnes uendelig mange løsninger

Det finnes uendelig mange løsninger Det finnes uendelig mange løsninger Vi finner din FOTO OLE MUSKEN HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Vi hjelper deg med å øke lønnsomheten og konkurranseevnen til din bedrift. Vi jobber systematisk og kreativt,

Detaljer

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere Tilkoblingsskinner For kontaktorer og effektbrytere Riktige tilkoblingsskinner gir optimale løsninger I tillegg til design, brukervennlighet og stort funksjonsområde er alle lavspenningsproduktene fra

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset UiO styreseminar om SAB 20. oktober 2015 Key questions Hvilken tilrettelegging

Detaljer

ALMINNELIGE BETINGELSER

ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen?

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Behovsspesifikasjonen - den viktige delen av konkurransebetingelsene rwilliksen@deloitte.no Deloitte AS. Oslo, 14.11.2012

Detaljer

Alminnelige betingelser for Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS (Org.nr. 898 783 812)

Alminnelige betingelser for Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS (Org.nr. 898 783 812) Alminnelige betingelser for (Org.nr. 898 783 812) 1 Innledning Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS (heretter Simonsen Vogt Wiig ) eller firmaets

Detaljer

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Kåre Birger Hagen Nasjonalt Revmatologisk Rehabilterings- og Kompetansesenter, Diakonhjemmets Sykehus kare.birger.hagen@nrrk.no Disposisjon

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer