Et museumsløft for fremtiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et museumsløft for fremtiden"

Transkript

1 Et museumsløft for fremtiden Museum Stavanger - Strategiplan for utvikling av bygg og anlegg

2 MUST Skal museet kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte i årene framover, vil det kreve en betydelig fornyelse av bygningsmassen. Befolkningsprognose for Rogaland Kilde: RFK 2

3 INNHOLD Innhold Museum Stavanger (MUST) har ansvaret for ni museumsanlegg med til sammen 18 bygninger. Flere av disse anleggene preges av slitasje og manglende funksjonalitet både i forhold til gjennomføring av museets oppgaver og universell tilgjengelighet. Behovet for fornyelse gjelder særlig Stavanger museum hvor MUST har sin administrasjon, Stavanger kunstmuseum, Norsk grafisk museum og Stavanger maritime museum. I utviklingen av museets bygningsanlegg er det også nødvendig å ta høyde for en befolkningsvekst som for Rogalands del er beregnet til 25 % i perioden (Kilde: Rogaland fylkeskommune) Samfunnsoppdrag 4 Visjon 5 Mål 6 Milepælsplan 7 Bygningsanleggene Behov for et museumsløft Suksesskriterier Gjennom de konsolideringene som MUST har gjennomført som del av den statlige museumsreformen, har museet funnet gode løsninger for samdrift. Flytting av Norsk barnemuseum til Stavanger museum er et eksempel på dette. Resultatet er en rasjonalisering av driften, bedret økonomi og økte besøkstall. Denne strategien vil bli videreført i nye planer for videreutvikling og fornyelse av museets bygningsanlegg. 3

4 SAMFUNNSOPPDRAG Museets samfunnsoppdrag er å sikre dagens publikum og kommende generasjoner tilgang til kunnskap og forståelse for naturhistorie, kulturhistorie og kunsthistorie gjennom å bevare samlingene på en museumsfaglig forsvarlig måte og legge til rette for forskningsbasert innsamling og formidling. produsere ny kunnskap innenfor museets fagfelt og legge til rette for forskningsog utstillingssamarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt. produsere samfunnsaktuelle og attraktive utstillinger og aktiviteter som gir publikum økt kunnskap og unike opplevelser. fornye og utvikle eksisterende museer til pulserende, attraktive møteplasser. MUST dekker fagområder som i liten grad er representert på Universitetet i Stavanger (UiS). Dette setter museet i en posisjon som krever et nært og godt samarbeid med UiS. 4

5 ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER VISJON Levende og ledende Museets visjon Levende og ledende slår fast at MUST skal bli et nyskapende museum i bevegelse og utvikling. Museet skal bli et av landets ledende innenfor samlingsforvaltning, forskning og formidling. Kvaliteten på museets tjenester skal samsvare med en region i vekst og utvikling og være på et internasjonalt nivå. På MUST sine anlegg skal publikum finne spennende museumsbutikker, gode kafétilbud og gode fasiliteter for alle uansett alder og funksjonsdyktighet. Arbeidet mot museets visjon skal baseres på samspill, engasjement og endringsvilje. Publikum skal oppleve MUST som et moderne museum i takt med deres egen tid og deres egne interesser og behov. MUSTs museumsanlegg skal framstå som unike møteplasser med utstillinger som engasjerer og berører. De skal være attraktive fasiliteter der publikum kan få møte museets fagfolk. Den flerkulturelle befolkningen skal oppleve MUST som inkluderende og engasjerende. 5

6 MÅL ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER Viktige mål i arbeidet mot museets visjon vil være økt interesse for natur-, kulturarv og samtidskunst funksjonelle, tidsmessige lokaler tilrettelagt for alle uansett alder eller funksjonsnivå et sterkt fagmiljø basert på tverrfaglig forskning og samarbeid internt og eksternt sterk og forutsigbar økonomi basert på samlokalisering, rasjonell drift og økt egeninntekt effektiv organisasjon basert på endringsledelse 6

7 MILEPÆLSPLAN 2025 Stavanger museum Fullt utbygd 2022 Stavanger kunstmuseum Rehabilitering og fornying Grunnlag for sentrale prioriteringer Stavanger skolemuseum Flytting til Museumsparken Stavanger museum Administrasjonsbygg Stavanger maritime museum Rehabilitering og fornying Stavanger kunstmuseum Rehabilitering av tak fullført Norsk grafisk museum Byggestart Stavanger museum Oppstart kortsiktige tiltak Stavanger museum Arkitektkonkurranse, Museumsparkvisjonen Norsk barnemuseum Oppstart siste byggetrinn Stavanger kunstmuseum Oppstart rehabilitering tak Norsk grafisk museum Arkitektkonkurranse Stavanger museum Mulighetsstudie, Museumsparkvisjonen Stavanger maritime museum Rehabilitering tak 7

8 BYGNINGSANLEGGENE Fornyingsbehovet gjelder særlig fire av museets bygningsanlegg. Ingen av disse anleggene tilfredsstiller dagens krav til arbeidsmiljø og universell tilgjengelighet. 8

9 BYGNINGSANLEGGENE ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER STATUS Stavanger museum Særlig alvorlig er situasjonen for Stavanger museum. Her kreves det en omfattende fornyelse dersom museet skal kunne tjene sin funksjon som et moderne, framtidsrettet museum. Behovet for en fornyelse av både de naturhistoriske og kulturhistoriske utstillingene er påkrevd. Det er 50 år siden dette museet fikk nytt administrasjonsbygg. Tilbygget er nå så bygningsmessig skadet og utslitt at museets styre har gjort vedtak om rivning. Norsk barnemuseum og Stavanger skolemuseum Etter flyttingen til Stavanger museum er Norsk barnemuseum midtveis i sin utbygging og tar sikte på å sluttføre denne i Stavanger skolemuseum må gjøre regning med å flytte ut av dagens lokaler i Kvaleberg skole. MUST har laget en restaureringsplan for museets verneverdige bolighus i Museumsparken med sikte på flytting av skolemuseet. Det er dermed behov for både et nytt administrasjonsbygg og et nytt bygg for utstillinger og publikumsfasiliteter. I begrepet Museumsparkvisjonen ligger en intensjon om å vitalisere uteområdene og styrke museets rolle i byplanmessig sammenheng, ved at Museumsparken skal tas i bruk som publikumsområde, med en blanding av formidling, aktivitet og rekreasjon. En mulighetsstudie for denne fornyelsen blir gjennomført høsten 2014 med sikte på en arkitektkonkurranse i Studien inkluderer en vurdering av muligheten for overtakelse av deler av Rogaland Teaters bygningsanlegg. En tredobling av besøkstallet på Stavanger museum de siste årene har ført til uholdbare forhold når det gjelder betjening av publikum. Situasjonen er akutt og krever derfor også kortsiktige tiltak i påvente av en større fornyelse av hele museumsanlegget. En egen utredning om dette er laget. 9

10 BYGNINGSANLEGGENE Ingen av disse anleggene tilfredsstiller dagens krav til arbeidsmiljø og universell tilgjengelighet. ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER STATUS Norsk grafisk museum Norsk grafisk museum måtte i 2014 flytte ut av lokalene som museet tidligere har leid av Stavanger kommune. Museet er i gang med gjennomføring av en arkitektkonkurranse for nytt grafisk museum samlokalisert med Norsk hermetikkmuseum. Dette vil innebære en fornyelse av begge museene som da vil tilfredsstille dagens krav til publikumsfasiliteter, arbeidsmiljø og universell tilgjengelighet. 10

11 BYGNINGSANLEGGENE KRISTIN VESTRHEIM CRANNER/MUSEUM STAVANGER ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER STATUS Stavanger kunstmuseum Stavanger kunstmuseum sliter med plassproblemer, utilfredsstillende arbeidsmiljø for ansatte, dårlige publikumsfasiliteter, manglende magasinkapasitet og alvorlig bygningsmessig forfall. Fornyelsesbehovet innbefatter også et ønske om å styrke forbindelsen til Mosvannsparken ved å utvikle skulpturparken og uterommet rundt museet, samt ta i bruk området til formidling og aktivitet. STATUS Stavanger maritime museum Stavanger maritime museum har etter 30 år uten særlig endring av utstillingene et sterkt behov for fornyelse. Videre er det behov for at den planlagte restaureringen av Nedre Strandgate 21 og Strandkaien 22 blir realisert på grunn av utilfredsstillende arbeidsmiljø for ansatte og bygningsmessig forfall. 11

12 BEHOV FOR ET MUSEUMSLØFT Tiden er nå moden for et storstilt museumsløft i Stavanger. Kun gjennom en slik satsing vil MUST kunne innta den rollen museet er tiltenkt både i en lokal, regional og nasjonal sammenheng. 12

13 BEHOV FOR ET MUSEUMSLØFT MUST er et av få konsoliderte museer i Norge som dekker alle de tre fagfeltene naturhistorie, kulturhistorie og kunsthistorie. I tillegg har museet ansvaret for Norges eneste bevarte middelalderkloster, Utstein kloster. I Stavanger er det kun Arkeologisk museum (UiS) og Norsk Oljemuseum som ligger utenfor MUSTs ansvarsområde. Tiden er nå moden for et storstilt museumsløft i Stavanger. Kun gjennom en slik satsing vil MUST kunne innta den rollen museet er tiltenkt både i en lokal, regional og nasjonal sammenheng. Museets strategiske plan er et svar på de statlige føringene som er skissert i St. meld. 49 ( ). Framtidas museum, Forvaltning, Forskning, Fornying og Formidling. Her erkjenner staten at det er betydelig behov for investeringer i nye museumsbygg både nasjonalt og regionalt. Planen er også et svar på Stavanger kommunes kulturarena plan som etterlyser et strategidokument over museets behov for rehabilitering og nybygg. Planen er for øvrig i samsvar med Rogaland fylkeskommunes museumsplan og ny kulturplan, der det erkjennes et stort behov for investering i nye museumsbygg i årene framover. I tråd med disse signalene stiller MUST store forventninger til at våre største eiere, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune, i samarbeid med staten, bidrar til å realisere det påkrevde museumsløftet i Rogalands største by. 13

14 SUKSESSKRITERIER Satsingen på et museumsløft vil bli målt opp mot følgende suksesskriterier økt interesse fra publikum - sterk økning i besøkstallene - økning i bruk av nettside og sosiale medier - økning i publikumshenvendelser museumsanleggene er attraktive for publikum - lokalene oppleves som estetisk tiltalende - lokalene brukes som møteplass for publikum både på dag- og kveldstid - lokalene oppleves som tilgjengelige for alle uavhengig av alder og funksjonsdyktighet museets tilbud oppleves som attraktivt for publikum - utstillinger og aktiviteter oppleves som aktuelle og engasjerende - tilbudet favner et bredt publikum - åpningstidene er tilpasset publikums behov 14

15 SUKSESSKRITERIER MUSEUM STAVANGER museumsanleggene oppleves som gode av ansatte - anleggene oppleves som funksjonelle med god logistikk - anleggene oppleves som attraktive og tiltalende for ansatte - anleggene gir god HMS for ansatte museet styrker sin posisjon som vitenskapelig institusjon - forskningen og forskningsformidlingen er økt i omfang - kontakten mellom museets forskere og publikum er styrket - bedre tilrettelegging har ført til økt bruk av museets forskningsbibliotek balanse mellom oppgaver og økonomiske ressurser - samlokalisering og sambruk gir økonomisk gevinst - salg og utleie gir sterk økning av egeninntektene - egenkapitalen styrkes årlig museet har en høy sikkerhetsstandard - sikringsplanen oppdateres årlig - sikringsanleggene vedlikeholdes forskriftsmessig - enkelte av museets anlegg tilfredsstiller krav til statlig forsikring organisasjonen oppleves av ledelse og ansatte som god og dynamisk - ansatte opplever arbeidsmiljøet som godt - det er gode relasjoner mellom ledelse og ansatte - det er gode samarbeidsforhold på tvers av fag og funksjon 15

16 museumstavanger.no Aldente Foto forside: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger

Evalueringsnotat angående spørreundersøkelse om museumsreformen. Magnus Garder Evensen

Evalueringsnotat angående spørreundersøkelse om museumsreformen. Magnus Garder Evensen Evalueringsnotat angående spørreundersøkelse om museumsreformen Magnus Garder Evensen 1.0 Innledning og bakgrunn Mandag 15. oktober sendte Norges museumsforbund ut en spørreundersøkelse til sine medlemmer.

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

UTVIKLING AV KVARTAL 5 I KVADRATUREN

UTVIKLING AV KVARTAL 5 I KVADRATUREN ANBEFALING TIL KRISTIANSAND KOMMUNE FRA FORENINGEN POSEBYEN UTVIKLING AV KVARTAL 5 I KVADRATUREN 2015-02-20 Forord I Kvartal 5 i Posebyen ligger den siste offentlig eide bakgården i Kristiansand. Den er

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1 2 3 LM-SAK 6/12 UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20 Nytt rikshospital erfaringer fra Gaustad Postadresse: 0027 Oslo Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.no Rikshospitalet 2004 Foto: Jiri Havran, Stig M. Weston Tekst:

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer