Risiko- Handlingsplan vurdering. Arkeologisk museum Det åpne museum. Arkeologisk museum. November 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko- Handlingsplan vurdering. Arkeologisk museum Det åpne museum. Arkeologisk museum. November 2011"

Transkript

1 Handlingsplan Arkeologisk museum Det åpne museum Arkeologisk museum Risiko- vurdering 2 Årsmelding for 2009 Arkeologisk museum November 2011

2 1. Risikovurdering av handlingsplan AM I tråd med universitetsstyret sitt vedtak er det utarbeid risikovurdering av museets Handlingsplan for Handlingsplan for AM ble utarbeidet i perioden april til oktober med sluttbehandling i museets styre 5. oktober 2011, samt i ledermøtet og LHAU Følgende risikovurdering av handlingsplan for museet baseres på mal for risikovurdering utarbeidet ved UiS. 2. Hovedmål strategiplan UiS og delmål handlingsplan AM I tillegg til hovedmålene i handlingsplan for universitetet i Stavanger inneholder Handlingsplan for AM også virksomhetsområdet Forvaltning og bevaring. Dette dekker de museale oppgavene ved Arkeologisk museum, jfr. sektormål 5. I handlingsplan 2012 til 2014 er følgende delmål satt for AM under universitetet sine hovedmål: Utdanning og læringsmiljø Mål: Samarbeide med institutter internt og eksternt om utdanning Mål: Utvikle nye undervisningstilbud Forskning og nyskapning Mål: Arkeologisk museum skal produsere forskning på høyt nivå ved å styrke kompetansen til egne forskere og gjennom rekruttering Mål: Skaffe til veie flere midler til forskning Mål: Det skal publiseres minst 1 poeng pr. UFF-stilling Mål: Styrke forvaltnings- og samlingsbasert forskning Formidling og kommunikasjon Mål: AM skal være et foregangsmuseum innen formidling Mål: AM skal gjøre museumsbesøk attraktivt for nye grupper Mål: AM skal utvikle et nytt innhold på formidlingssiden Mål: AM skal videreutvikle utleievirksomheten, butikk- og kafédriften Mål: Øke tilgangen på ekstern finansiering av formidlingsprosjekter Mål: Videreutvikle Jernaldergarden som formidlingsarena Forvaltning og bevaring Mål: Tilrettelegge samlingene for forskning, formidling og forvaltning gjennom kvalitetssikring og digitalisering Mål: Forberede flytting av de kultur- og naturhistoriske samlingene til nye magasin Mål: Styrke fagkompetansen innen samlingsforvaltning og bevaring samt sikre bedre tilgang til utstyr Mål: Sikre god gjennomføring av forvaltningsprosjekt med vekt på vitenskapelige prioriteringer og optimal utnyttelse av prosjektressurser Mål: Synliggjøre og bearbeide resultater fra forvaltningsprosjekt 2

3 Organisasjon og ressurser Mål: AM skal ha en organisering tilpasset prioriterte oppgaver som gir best mulig effekt av disponible ressurser Mål: Arbeide for at ansatte skal ha arbeidsoppgaver som gir muligheter til faglig og personlig utvikling Mål: AM skal ha en personalpolitikk og et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som gjør museet til en attraktiv arbeidsplass Mål: AM skal vektlegge kompetanseheving for medarbeiderne Strategiske allianser og internasjonalisering Mål: Nytt magasin- og formidlingsbygg skal realiseres ved AM Mål: AM skal fortsette å ha faglig innflytelse og styrke nasjonalt og internasjonalt samarbeid i forhold til museets satsingsområder Mål: AM vil utvikle nettverksbyggingen og videreutvikle prosjektsamarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale museer og forskningsinstitusjoner 3. Kritiske suksessfaktorer Kritiske suksessfaktorer (KS) for museet er satt som følgende i tråd med universitetets risikovurdering av strategiplan for Universitetet: 1) Tilstrekkelig økonomi til å oppnå målsetninger om nyskapning 2) Tilstrekkelige personalressurser med god fagkompetanse 3) God infrastruktur 4) Gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt 5) Godt arbeidsmiljø 4. Risikovurderinger Nedenfor er det utarbeidet risikovurdering for hovedmålene samlet hvor det totalt er 24 delmål fordelt på de 6 hovedmålene. 3

4 Mål: Utdanning og læringsmiljø Ev.delmål: Mål: Samarbeide med institutter internt og eksternt om utdanning Mål: Utvikle nye undervisningstilbud Kritiske 2)Tilstrekkelig personalressurser med god fagkompetanse suksessfaktorer 4) Gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt # Identifisere risiko (trusler) 2) Problematisk å omfordele personalressurser pga andre prioriterte arbeidsoppgaver 4) AM klarer ikke å etablere god dialog og god fremdrift i prosjekt med samarbeidspartnere Sannsynlighet (Usikkerhet) Risikovurdering Konsekvens (Hva står på spill) Akseptabelt Risikonivå Foreliggende risikonivå L M M LM L M L LM Risikoreduserende tiltak (redusere konsekvens og/eller sannsynlighet) Omfanget av museets undervisning må vurderes og prioriteres Tydelig organisering og ansvarsdeling internt Plan med milepæler utarbeides 4

5 Mål: Forskning og nyskapning Ev.delmål: Mål: Arkeologisk museum skal produsere forskning på høyt nivå ved å styrke kompetansen til egne forskere og gjennom rekruttering Mål: Skaffe til veie flere midler til forskning Mål: Det skal publiseres minst 1 poeng pr. UFF-stilling Mål: Styrke forvaltnings- og samlingsbasert forskning Kritiske suksessfaktorer # 1) Tilstrekkelig økonomi til å oppnå målsetninger om nyskapning 2) Tilstrekkelige personalressurser med god fagkompetanse Identifisere risiko (trusler) 1a) Museets økonomi gir ikke rom for ansettelse og rekruttering av tilstrekkelig personale for å produsere forskning på høyt nivå 1 b) Museets økonomi gir ikke tilstrekkelig tid til å produsere forskning på høyt nivå 2a) Museet klarer ikke å skaffe flere midler og stipendier til museet 2b) Museet klarer ikke å skape forskning på samlingene Sannsynlighet (Usikkerhet) Risikovurdering Konsekvens (Hva står på spill) Akseptabelt Risikonivå Foreliggende risikonivå M S L MS M M L MM M M M MM L M M MM Risikoreduserende tiltak (redusere konsekvens og/eller sannsynlighet) Museet har fokus på økning i bevilgning til stipendier og post doc Oppfordre til vikarstipendsøknad Museet har fokus på implementering av retningslinjer for arbeidsplanlegning for undervisnings- og forskningstillinger Museet har fokus på implementering av forskningsstrategisk plan Vurdere omprioritering av arbeidsoppgaver Utvikle forskningsadministrativ kompetanse Utvikle godt samarbeid med UiS sentral forskningsledelse Vektlegge gjennomføring av NFR satsningen på universitetsmuseene 5

6 Mål: Formidling og kommunikasjon Ev.delmål: Mål: AM skal være et foregangsmuseum innen formidling Mål: AM skal gjøre museumsbesøk attraktivt for nye grupper Mål: AM skal utvikle et nytt innhold på formidlingssiden Mål: AM skal videreutvikle utleievirksomheten, butikk- og kafédriften Mål: Øke tilgangen på ekstern finansiering av formidlingsprosjekter Mål: Videreutvikle Jernaldergarden som formidlingsarena Kritiske suksessfaktorer 1) Tilstrekkelig økonomi til å oppnå målsetninger om nyskapning 2) Tilstrekkelige personalressurser med god fagkompetanse 3) God infrastruktur 4) Gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt Identifisere risiko (trusler) 1a) Det er ikke tilstrekkelig økonomi og personalressurser til at AM kan bli et foregangsmuseum Sannsynlighet (Usikkerhet) Risikovurdering Konsekvens (Hva står på spill) 6 Akseptabelt Risikonivå Foreliggend e risikonivå M L L M ML 1b) Det er for årlig økonomi til at museet kan utvikle et nytt innhold på formidlingssiden M S S MS 1d, 4a) Ekstern finansiering av formidlingsprosjekt fra det offentlige og private er blitt mer problematisk S M M SM Risikoreduserende tiltak (redusere konsekvens og/eller sannsynlighet) Formidlingsområdet må sannsynligvis styrkes økonomisk Det må bli større vekt på markedsføring, særlig overfor cruiserederiene og seniorene Økonomien står i veien for en fornying av basisutstillingen og midler må skaffes fra KD Driftsmidler må skaffes til veie slik at det kan foregå en planlegging mot åpningen av formidlingsbygget Det må settes inn tiltak og gjøres initiativ for å øke støtten fra næringslivet. En bør samarbeid tettere med SKA Intensivere arbeidet med å forbedre våre søknadsrutiner

7 1f, 4b) Manglende ressurser hindrer ny utvikling av Jernaldergarden 2b, 4c) Mangelfulle personalressurser og for dårlige samarbeids-relasjoner til at museumsbesøk kan gjøres attraktiv for nye grupper 2c, 4d) Satsingen på digitalisering og forbedret hjemmeside står i fare 3a) Det blir vanskelig å videreutvikle utleievirksomheten og kafédriften 3b) Plasseringen av butikken og bemanningssituasjonen gir få muligheter til å utvikle denne delen av virksomheten 4e) Det blir lite samarbeid mellom museet og de øvrige fakultetene ved UiS S M M SM L S L L M M M M M L L M L S L L S L M M L M M Satse mer bevisst på å bygge opp kompetanse på hvilke henvendelser som skal gå til hvilke mål En ekstern aktør må inn for å finansiere et mottaksbygg og oppgradere generell infrastruktur På sikt må en tilbake til den opprinnelige visjonen at Jernaldergarden skal være en arena for eksperimentell arkeologi Formidlingsavdelingen må ha ressurser til å kunne være i kontakt med brukergrupper Det er behov for økt bemanning og økt kompetanse på disse feltene Museet kan leve med en forsiktig økning i omfaget av utleievirksomheten, men en satsing på bemanningssiden vil kunne gi økt omsetning og økte inntekter Forholdene er for dårlige i dag, men en grundig planlegging av butikken fram mot åpningen av formidlingsbygget vil gi muligheter for en helt annen profilering og inntjening Det er behov for at den faglige og administrative ledelsen ved museet og 7

8 8 universitetet lager, basert på innspill fra museet og fakultetene, og gjennomfører et opplegg for hvordan museet kan fungere som universitetets vindu mot byen og allmennheten

9 Mål: Forvaltning og bevaring Ev.delmål: Mål: Tilrettelegge samlingene for forskning, formidling og forvaltning gjennom kvalitetssikring og digitalisering Mål: Forberede flytting av samlingene til nye magasin Mål: Styrke fagkompetansen innen samling og bevaring Mål: Styrke vitenskapelig gjennomføring av forvaltningsprosjekt med vekt på faglige prioriteringer og optimal utnyttelse av prosjektressurser Mål: Synliggjøre og bearbeide resultater fra forvaltningsprosjekt Kritiske suksessfaktorer # 1) Tilstrekkelig økonomi til å oppnå målsetninger om nyskapning 2) Tilstrekkelige personalressurser med god fagkompetanse 3) God infrastruktur 4) Gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt Identifisere risiko (trusler) 1a) Museets økonomi gir ikke rom for å fornye utstyrsparken Sannsynlighet (Usikkerhet) Risikovurdering Konsekvens (Hva står på spill) Akseptabelt Risikonivå Foreliggende risikonivå M M M MM Risikoreduserende tiltak (redusere konsekvens og/eller sannsynlighet) Videreutvikle samarbeidet med UiS for å sikre tilgang til vitenskapelig utstyr Prioritere innenfor budsjettrammen og skaffe eksterne midler 1b), 4a) Museets økonomi gir ikke rom for å fullføre Kildesikringsprosjekt i henhold til prosjektplan 2 a) Museet klarer ikke å rekruttere ansatte med høy faglig kompetanse M M M MM M S M M S 9 Søke flere eksterne midler (departement, Forskningsråd m.fl.) Sikre gode relasjoner til sentrale aktører (politiske og administrative) Være en faglig attraktiv arbeidsplass Skape gode betingelser for forskning og faglig utvikling Arbeide for at stillingstitler og avlønning står i forhold til ansvar og utdanning

10 1c), 3a) Museets medarbeidere har ikke mulighet til å holde seg faglig oppdatert M S M M S 3 b) Museet anvender dokumentasjonsmetoder som ikke er tilstrekkelig standardisert og oppdaterte M S L M S 4b) Samarbeidsrelasjonene med RFK, RA og MUSIT er dårlige M M M MM 2a), 3c), 4c) Museet klarer ikke å gjennomføre og utnytte potensialet i forvaltningsundersøkelsene L S M L S Oppfordre ansatte til å holde seg oppdatert på metodeutvikling Tilrettelegge deltakelse på seminarer og konferanser Videreutvikle maler, standarder og instrukser for forsknings- og feltundersøkelse Arrangere flere fellesmøter Arbeide for felles forståelse av fagområdet og utfordringer Tilrettelegge for kurs i prosjektstyring Iverksette nytt prosjektstyringsprogram ved UiS 10

11 Mål: Organisasjon og ressurser Ev.delmål: Mål: AM skal ha en organisering tilpasset prioriterte oppgaver som gir best mulig effekt av disponible ressurser Mål: Arbeide for at ansatte skal ha arbeidsoppgaver som gir muligheter til faglig og personlig utvikling Mål: AM skal ha en personalpolitikk og et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som gjør museet til en attraktiv arbeidsplass Mål: AM skal vektlegge kompetanseheving for medarbeiderne Kritiske suksessfaktorer # 1) 1) Tilstrekkelig økonomi til å oppnå målsetninger om nyskapning 2) Tilstrekkelige personalressurser med god fagkompetanse 3) God infrastruktur 4) Gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt 5) Godt arbeidsmiljø Identifisere risiko (trusler) Museets økonomi gir ikke rom for ansettelse av tilstrekkelig personale for å skape et nyskapende arbeidsmiljø Sannsynlighet (Usikkerhet) Risikovurdering Konsekvens (Hva står på spill) Akseptabelt Risikonivå Foreliggende risikonivå M M M MM Risikoreduserende tiltak (redusere konsekvens og/eller sannsynlighet) Museet arbeider systematisk for økning i rammebevilgning Sette i verk tiltak for å øke inntjeningsgrunnlaget Vurdere omprioritering av arbeidsoppgaver 2) Museets økonomi gir ikke rom for avsetning av ressurser til tilstrekkelig kompetanse-utvikling av personale 3) Manglende infrastruktur (arealer og utstyr) vanskeliggjør god organisering og fremmer ikke personlig, faglig utvikling av ansatte 4) Den interne organiseringen er lite effektiv og M M M M M M M L M M M M L M M 11 Arbeide systematisk med eksterne finansieringskilder for kompetanseutvikling Museet arbeider for økt tilskudd fra eksterne finansieringskilder Tiltak for å bedre arealutnyttelse og organisering vurderes og gjennomføres Prioritering av nødvendig utstyr foretas Bedre delegering og ansvarliggjøring av ansatte

12 medarbeiderne jobber ikke mot samme mål, og prioriteringene spriker i alle retninger 5a) Museet klarer ikke å opprettholde et godt arbeidsmiljø på grunn av stram økonomi, arbeidspress og uklar organisering 5b) Museet klarer ikke å håndtere personalkonflikter M M L M M M S L M S Åpne beslutningsprosesser God styring av prosjekter Museet arbeider for økning i rammebevilgning Tiltak for å bedre organisering og delegering vurderes og gjennomføres Tiltak i handlingsplan fra medarbeiderundersøkelsen fra 2011 følges systematisk opp Ledelse og ansatte har spesiell fokus på utvikling av arbeidsmiljø og setter i verk tiltak for dette 12

13 Mål: Strategiske allianser og internasjonalisering Ev.delmål: Mål: Nytt magasin- og formidlingsbygg skal realiseres ved AM Mål: AM skal fortsette å ha faglig innflytelse og styrke nasjonalt og internasjonalt samarbeid i forhold til museets satsingsområder Mål: AM vil utvikle nettverksbyggingen og videreutvikle prosjektsamarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale museer og forskningsinstitusjoner Kritiske suksessfaktorer # 1) Tilstrekkelig økonomi til å oppnå målsetninger om nyskapning 2) Tilstrekkelige personalressurser med god fagkompetanse Identifisere risiko (trusler) 1a) Museet får ikke gjennomslag for prosjekt nybygg i KD 1 b) Museet klarer ikke å utvikle godt samarbeid med partnere i byggprosjektet 1 c) Museet klarer ikke å sette av tid til å følge opp prosjektering av bygg 2 a) Museet klarer ikke å etablere godt samarbeid med partnere i eksternt nettverk av forskere og forskningsinstitusjoner 2 a) Museet klarer ikke å bygge egne FoU prosjekt på en god måte Sannsynlighet (Usikkerhet) Risikovurdering Konsekvens (Hva står på spill) Akseptabelt Risikonivå Foreliggende risikonivå M S M MS L S L L S L S M L S M M L M M M M L M M Risikoreduserende tiltak (redusere konsekvens og/eller sannsynlighet) Tilstrekkelig ressurser settes av til lobby-arbeid Innkjøp av ekstern kompetanse vurderes Museets samlede kompetanse må brukes på en god måte Museet har fokus på gjensidig samarbeid Tydelig oppgavefordeling Tilstrekkelig ressurser settes av i årsplan Tiltak for å stimulere til nettverksarbeid vurderes og iverksettes Det stimuleres til nettverksmøter, arbeidsseminarer og møter på AM NFR satsning følges opp Aktivisere AM forskningsråd til å gi råd, stimulere til etablering og gjennomføring av FoU-prosjekt. 13

14 14

Handlingsplan 201 2 201 4

Handlingsplan 201 2 201 4 Handlingsplan 201 2 201 4 Arkeologisk museum Det åpne museum Arkeologisk museum 1 Årsmelding for 2009 Arkeologisk museum November 2011 2. Forord Helt siden Stavanger museum ble stiftet i 1877 har forhistorien

Detaljer

STRATEGI FOR ARKEOLOGISK MUSEUM 2014 2017

STRATEGI FOR ARKEOLOGISK MUSEUM 2014 2017 STRATEGI FOR ARKEOLOGISK MUSEUM 2014 2017 Vedtatt av styret for Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Oktober 2013 1 Forord Helt siden Stavanger museum ble stiftet i 1877 har forhistorien i Rogaland

Detaljer

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Mål: Oppfyllelse av strategi 2020 Ev.delmål: Kritiske suksessfaktorer A. Et godt omdømme og en tydelig institusjonsprofil,

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015

Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/349 ELA031 Dato: 16.01.2015 Sak M 4/15 SAK M 4/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 10. februar 2015 Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015 Bakgrunn

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1054 IBA004 Dato: 24.04.2017 Saksnr: M 12/17 SAK M 12/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Årsplan 2017 og offisiell årsrapport 2016 Årsplan Universitetsdirektøren

Detaljer

Mål Sektormål 1 Utdanning Sektormål 2 FoU Sektormål 3 Formidling Sektormål 4 Samfunnsoppdraget Sektormål 5 Museumsvirksomhet

Mål Sektormål 1 Utdanning Sektormål 2 FoU Sektormål 3 Formidling Sektormål 4 Samfunnsoppdraget Sektormål 5 Museumsvirksomhet Mål 2010 Det har i dokumentet Bakgrunnsnotat for risikovurdering ved UIS.doc blitt gjennomført en oppsummering av mulige risikoer knyttet til de 5 sektormålene gitt av KD. Målstrukturen som fastsatt av

Detaljer

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 8/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 4. februar 2013 Arkivref.: 2013/624 EST003/ Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Handlingsplan Arkeologisk museum

Handlingsplan Arkeologisk museum Handlingsplan 2010 2011 Arkeologisk museum 1. Forord Arkeologisk museum ble 1. januar 2009 en del av Universitetet i Stavanger. Museet er organisatorisk plassert på nivå med universitetets tre fakulteter.

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden - 2018 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere Fakultetet skal styrke og videreutvikle samhandlingen

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1054 IBA004 Dato: 24.04.2017 Saksnr: M 12/17 SAK M 12/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Årsplan 2017 og offisiell årsrapport 2016 Årsplan Universitetsdirektøren

Detaljer

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1 STRATEGISK PLAN OM VEST-AGDER-MUSEET Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble stiftet som et konsolidert museum høsten 2005. Museet er et interkommunalt selskap (IKS), og eies av Vest-Agder-fylkeskommune og kommunene

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs museumsutvalg (UHR M) for , ajourført januar 2011

Arbeidsplan for UHRs museumsutvalg (UHR M) for , ajourført januar 2011 Arbeidsplan for UHRs museumsutvalg (UHR M) for 2009-2012, ajourført januar 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: 1. Universitets- og høgskolerådet Strategi 2008-2010 http://www.uhr.no/om_uhr/sentrale_dokumenter/uhrs_strategi_2008-2010

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Handlingsplan 2017-2020 Saksnummer 17/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Utkast til handlingsplan for E-helseforskning i perioden fram til evaluering

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Nr. Tittel (SKO) % Ansvarsomårde/Oppgaver Kvalifikasjonskrav 1 Instituttleder (SKO 1475) 100 Hovedoppgave: Overordnet ledelse og utvikling

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

FUGE-videreføring av UiBs satsing

FUGE-videreføring av UiBs satsing FUGE-videreføring av UiBs satsing Planarbeidet i FUGE og strategi for videre satsing. Berit Rokne Møte mellom FUGE-styret og UiB Tilbakeblikk på FUGE ved UiB Intern prosess ved etablering og drift av FUGE

Detaljer

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING HAV LIV SAMFUNN STRATEGI 2016 2022 // PLAN FOR OPPFØLGING TVERRFAGLIGHET FOR Å MØTE SAMFUNNETS UTFORDRINGER Globale samfunnsutfordringer Marin satsing Klima- og energisatsing KLYNGER Media City Bergen

Detaljer

Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet

Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet 2014 2020 Tromsø Museum Universitetsmuseet er ambisiøs og tilstede for forskning og forskningskommunikasjon i Nordområdene. Innledning Tromsø Museum Universitetsmuseet

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 09.12.2010 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2011 Hensikten med dette dokumentet er å kommunisere

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Plandialogmøte 30. oktober. Kulturhistorisk museum

Plandialogmøte 30. oktober. Kulturhistorisk museum Plandialogmøte 30. oktober Kulturhistorisk museum Hovedprioriteringer Årsplan 2016-2018 UiO skal formidle forskningsbasert kunnskap i dialog med samfunnet. Universitetsmuseene representerer en unik plattform

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Årsplanen er utviklet for å være en konkretisering - i form av tiltak - av målene for virksomheten. Vi etablerer et

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2020 Universitetsmuseet i Bergen INNHOLD Forord 1 Målsetting og ansvar 1.1 Overordnede målsettinger for arbeidsmiljøet ved Universitetsmuseet 1.2 HMS-mål

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 27/10 Møtedato: 25.10.10 Notatdato: 15.10.10 Saksbehandler: Annik M. Myhre Handlingsplan

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring Årsplan for 2014 1570 Seksjon for musikkteori, og musikkteknologi Til høring 1 1 Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov (KDs

Detaljer

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Det medisinske fakultet Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Samfunnsoppdrag: Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Bemanningsplan for vitenskapelige lederroller ved Institutt for helse og samfunn

Bemanningsplan for vitenskapelige lederroller ved Institutt for helse og samfunn Bemanningsplan for vitenskapelige lederroller ved Institutt for helse og samfunn Nr. Tittel (SKO) % Oppgaver Kvalifikasjonskrav 1 Instituttleder (SKO 1475) (uendret fra tidligere) 100 Instituttleder har

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

ILS FORMER FRAMTIDAS SKOLE

ILS FORMER FRAMTIDAS SKOLE Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ILS FORMER FRAMTIDAS SKOLE 9/3/2013 ÅRSPLAN 2013-2015 Vedtatt i styret 3.9.2013 Endringer etter personalseminar 28.10

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Prosesskartlegging. Samling hos NTNU februar 2014 Kulturhistorie

Prosesskartlegging. Samling hos NTNU februar 2014 Kulturhistorie Prosesskartlegging Samling hos NTNU 12.-13. februar 2014 Kulturhistorie Deltakere Espen Uleberg, UiO Wenche Brun, UiS Ellen Johanne Grav Ellingsen, NTNU Torkel Johansen, NTNU Steivor Bjarghov, NTNU Hva

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ 2006-2008 Vår visjon Universitetsbiblioteket i Tromsø skal være en aktiv partner i videreutviklingen av forskning og læring ved Universitetet, og bidra til

Detaljer

STYRESEMINAR 31. OKTOBER

STYRESEMINAR 31. OKTOBER STYRESEMINAR 31. OKTOBER Anne Lise Fimreite OPPLEGG FOR UIBS STRATEGIARBEID: VISJON MISSION OPPDRAG MÅL OG TILTAK VERDIER GRUNNVERDIER: FRI FORSKNING, FORSKERUTDANNING OG FORSKNINGSBASERT UTDANNING Nysgjerrighetsdreven

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Å rsplan for Økonomisk institutt

Å rsplan for Økonomisk institutt Å rsplan for Økonomisk institutt 2017-2019 Vedtatt i instituttstyret 31.01.17 Planen tar utgangspunkt i Økonomisk institutts strategi, og viser tiltak som instituttet vil gjennomføre for å nå målene i

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Pål Kraft, instituttleder Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: SV En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF 1 Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF Innledning I Styresak 19/07 ble NTNUs personalpolitikk vedtatt og som en oppfølging og implementering av denne ble HR-prosjektet Fra personal til HR

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

UiBs samarbeid med BFS -

UiBs samarbeid med BFS - U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N UiBs samarbeid med BFS - Anne Lise Fimreite, prorektor UiB #UiB2022 God rekruttering et avgjørende tilretteleggende tiltak for å oppfylle strategien «For et universitet

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 4 Møtenr.: 3/2016 Møtedato: 3. mai 2016 Notatdato: 18. april 2016

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

En campus for framtiden

En campus for framtiden En campus for framtiden Status pr 31.januar 2014 Kunnskap for en bedre verden Kunnskap for en bedre verden Kunnskap for en bedre verden 3 Eksisterende tiltak FRIPRO SFI/SFF/ FME EU Kavli/ Jebsen NTNU Toppforskning

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

Innledning. Årsplanen er inndelt i følgende hovedkapitler:

Innledning. Årsplanen er inndelt i følgende hovedkapitler: Innledning Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi skal være det fremste forsknings- og utdanningsmiljø i Norge innen sosiologi og samfunnsgeografi. Instituttets hovedoppgave er å drive langsiktig

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet

Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet - Det juridiske fakultet http://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/forskergrupper/retningslinjer.html Page 1 of 3 10.03.2010 Retningslinjer

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 1 Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 2 Klar strategi NTNUs strategi 2011-2020 Kunnskap for en bedre verden. NTNU Internasjonalt fremragende

Detaljer