Få sparer til bolig Under 10 prosent av de unge benyttet seg av boligspiring for ungdom (BSU) i 1993, side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Få sparer til bolig Under 10 prosent av de unge benyttet seg av boligspiring for ungdom (BSU) i 1993, side 4"

Transkript

1 Flere narkoforbrytelser Forbrytelser som gjaldt innførsel og omsetning av narkotika, økte med 46 prosent i 2 kvartal, side 3 Få sparer til bolig Under 10 prosent av de unge benyttet seg av boligspiring for ungdom (BSU) i 1993, side 4 Vi reiser 3,4 mil pr dag Nesten ni av ti reiser skjer med private transportmidler, side 5

2 Ukens statistikk Innhold nr 32/95 Redaksjon: Svein Longva (ansv red), Anne-Sissel Tekst Tabell Skånvik (red), Siw Ellen Jakobsen, Jan Erik Kristiansen, Ny statistikk: side side Anmeldte lovbrudd, 2 kv Torn Granseth (økonomiske nøkkeltall) Redigering: Kirsten Aanerud, Elin Berntzen Grafikk og tabeller: Else Efjestad, Elisabeth Godnes, Iris Hotellstatistikk, juni Stenseng, Audhild Overby Veitrafikkulykker med personskade, juni Design: Enzo Finger Design Trykk: Lobo Grafisk as Priser: Pr år kr 720,- Enkeltnr kr 25,- Skattestatistikk, ISSN Månedlig elektrisitetsstatistikk, juni Husk å oppgi kilde: Ukens statistikk/ Statistisk sentralbyrå Annet stoff: Innenlandske transportytelser, økonomiske nøkkeltall 6-7 Publikasjoner Statistisk sentralbyrå utgir statistikk og analyser i er rekke ulike serier og periodiske publikasjoner Norges offisielle statistikk formidler statistikk hovedsakelig i form av tabeller I denne serien inngår også Statistisk årbok, Statistisk månedshefte, Historisk statistikk og Regionalstatistikk Samfunnsspeilet og økonomiske analyser er tidsskrifter som bringer utdypende kommentarer og analyser Statistiske analyser bringer mer "populære" analyser, som retter seg mot en større leserkrets Sosiale og økonomiske studier er en serie for forskningsformidling Rapporter utgis i tilknytning til de enkelte statistikkomradene eller aktuelle prosjekter og oppdrag Aktuell statistikk presenteres også i ulike temapublikasjoner, som Bank- og kredittstatistikk, Månedsstatistikk over utenrikshandelen og Bygginfo Bestilling av publikasjoner: For abonnement, samt kjøp av enkeltpublikasjoner Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice, Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Enkeltpublikasjoner kan også kjøpes hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner, Mollergt 17, Postboks 8134 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Alle publikasjoner finnes i vårt bibliotek Telefon: /43 Telefaks: Ny statistikk Statistisk sentralbyrå vil publisere nye Frigivelses- Ukens tall fra folgende statistikker: dato: statistikk Byggekostnadsindeks, boliger, juli 1995 Detaljomsetningsindeksen, juni 1995 Drosjestatistikk, 1993 og 1994 Inntekts- og kostnadsundersøkelsen for privatpraktiserende fysioterapeuter, inntektsåret 1994 Jegerstatistikk, 1994/95 Konsumprisindeksen, pr 15 juli 1995 Leiebiltransport, 1993 Prisindeks for forstegangsomsetning innenlands, pr 15 juli Produksjonsindeksen, juni Produsentprisindeksen, pr 15 juli Utenrikshandelen med varer, juli 1995 (pressemelding) Åpnede konkurser, 1 halvår 1995 (pressemelding) Statistisk sentralbyrå tar forbehold om at varslet publiseringsdato kan bli forskjøvet Elektronisk formidling SSB-data online inneholder statistikk fra de fleste emner med tilbakegâende tall og opplysninger om SSBs publikasjoner Det utgis hvert år en CD-ROM med nordisk statistikk Pressemeldinger, statistikk fra Ukens statistikk, offisiell statistikk og annen informasjon fra SSB finner man også på Webtjeneren på Internet Ukens statistikk nr 32/95

3 Økende narkotikakri mina! itet Det var stor økning i narkotikakriminaliteten i 2 kvartal sammenliknet med samme kvartal i fjor Forbrytelser som gjaldt innførsel og omsetning økte med 46 prosent Når det gjaldt ulovlig besittelse og bruk var økningen nesten like høy Halvparten av de vel narkotikaforbrytelsene som ble registrert i 2 kvartal gjaldt innførsel og omsetning, hvorav 155 tilfelle var grove Dette var 12 prosent flere grove narkotikaforbrytelser enn i samme kvartal i fjor øvrige forbrytelser som gjaldt innførsel og omsetning økte med 49 prosent Forbrytelser som gjaldt bruk og besittelse økte med 45 prosent lovbrudd ble anmeldt i 2 kvartal, forbrytelser og forseelser Dette var 7 prosent flere lovbrudd enn i samme kvartal i fjor; 8 prosent flere forbrytelser og 4 prosent flere forseelser Politiets nye retningslinjer for registrering av lovbrudd som kom i juli i fjor, kompliserer sammenlikningen med fjorårets tall i dette kvartalet som i de tre foregående De nye retningslinjene innebærer at mindre alvorlig kriminalitet blir registrert i større grad enn tidligere Færre tilfelle av grov vold Det ble registrert 12 prosent færre grove voldsforbrytelser i 2 kvartal enn i samme periode i fjor Mest utslagsgivende for nedgangen var utuktig omgang med barn under 14 år, der det ble anmeldt 100 tilfelle mot 124 i samme periode i fjor, og grovt ran med 44 i år mot 69 i fjor Når det gjelder utuktig omgang var det derimot en betydelig økning av saker med helt unge ofre, dvs under 10 år Videre ble det registrert 9 drap (5 i fjor), 13 drapsforsøk (12) og 12 tilfelle av grov legemsbeskadigelse (7), 90 voldtekter (94) og 27 incesttilfelle (24) Dette er alle forbrytelser som inngår i begrepet grov vold Mer promillekjøring med personskade Mens promillekjøring totalt gikk ned med 2 prosent, var det en økning på 28 prosent av promillesaker der mennesker ble skadet Promillesaker med materiell skade økte med 27 prosent Stillstand for tyverier, økning for økonomisk kriminalitet Det ble anmeldt tyverier i 2 kvartal, det var to tredjeparter av alle anmeldte forbrytelser Tallet på simple tyverier gikk ned i forhold til fjoråret, mens det for grovt tyveri og brukstyveri av motorkjøretøy var en viss økning Sett under ett økte tyverier med vel 1 prosent Mens vi i 2 kvartal kunne registrere stagnasjon eller nedgang for flere dagligdagse former for vinningskriminalitet, var det en betydelig økning av såkalt økonomisk kriminalitet Forbrytelser mot likningsloven ble mer enn fordoblet, grovt bedrageri gikk opp 72 prosent, grovt underslag 34 prosent, forbrytelser mot lov om merverdiavgift 27 prosent og forbrytelser i gjeldsforhold 22 prosent Tagging og grafitti Skadeverk økte med 44 prosent i 2 kvartal Av de ca skadeverkene som ble anmeldt, var tredjeparten av typen tagging og grafitti, dvs lovbrudd som muligens oftere blir registrert etter at de nye retningslinjene kom 5 prosent av skadeverkene gjaldt ødeleggelse av relativt store verdier For grove skadeverk var økningen 24 prosent Ny statistikk Anmeldte lovbrudd, 2 kv / 995 Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk Mer informasjon: Ulla Haslund, tlf eller Liv Hilde Birkelund, tlf Vedleggstabell side: 3 Svikter utlendingene? Hotellene har i juni opplevd en nedgang i antall utenlandske overnattinger med hele 11 prosent: fra besøkende i juni i fjor til i juni i år Også nordmenn sviktet, med 2 prosent færre overnattinger Totalt gikk antall hotellbesøk ned med 6 prosent Nedgangen gjaldt nesten alle nasjonaliteter spesifisert i statistikken Unntakene var japanere og sveitsere, hvor økningen var betydelig Tyske overnattinger gikk ned med 9 prosent Annen forbr 4,4 pst Narkotikaforbr 5,2 pst Sedelighetsforbr 0,6 pst Forbr mot liv, legeme /Veitrafikkforseelse 14,2 pst og helbred 3,2 pst Forseelse mot losgjengerloven 1,4 Skadeverk 6,3 pst pst Annen vinningsforbr 4,9 pst Tyveri 47,3 pst - Annen forseelse 9,2 pst Naskeri 3,3 pst Selv om junitrafikken ble dårligere, har det vært en økning i hotellovernattinger på 2 prosent fra samme tid i fjor Økningen er på 3 prosent for norske overnattinger, mens utenlandske har gått tilbake 1 prosent hittil i år Ny statistikk Hotellstatistikk, juni 1995 Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk Mer informasjon: Arild Krogh, tlf eller Tom Granseth, tlf om reiseliv generelt Vedleggstabeller side: 5-13 Ukens statistikk nr 32/95

4 Flere alvorlicie trafikkul kker Trafikken har krevd 160 liv 1 halvår, viser foreløpige tall Samme periode i fjor omkom 127, mens gjennomsnittstallet for var 145 Økningen i tallet på drepte er noenlunde likt fordelt på 1 og 2 kvartal, med henholdsvis 19 og 14 flere enn tilsvarende kvartaler i 1994 Mens økningen i 1 kvartal var nesten likt fordelt på de tre første månedene, skyldes stigningen i 2 kvartal kun mai måned Da omkom 17 flere enn i mai i fjor 19 fotgjengere mistet livet i 1 halvår i år Dette er sju flere enn året før Økningen var størst for personer over 64 år Antall omkomne fotgjengere i samme periode i fjor var imidlertid spesielt lavt, sett i forhold til tidligere år I årene ble gjennomsnittlig 21 personer drept i denne trafikantgruppen Videre har 72 bilførere og 48 bilpassasjerer mistet livet hittil, henholdsvis 14 og 12 flere enn i flor 11 barn under 15 år har mistet livet hittil i 1995, like mange som året før Gjennomsnittstallet for 1 halvår viser 12 drepte Videre har 48 ungdommer mellom 15 og 24 år omkommet i trafikken Sammenliknet med 1 halvår 1994, er dette ni flere Det er også sju flere drepte enn gjennomsnittet for Hittil i år er det 26 flere omkomne i aldersgruppen 25 til 64 år, sett i forhold til året før, da 48 personer omkom på veiene Også gjennomsnittstallet for viser 13 færre omkomne i denne aldersgruppen enn hittil i år 27 var over 64 år Dette er to færre enn året før og fire færre enn gjennomsnittet for årene Til sammen personer har kommet til skade i trafikken i 1 halvår Tilsvarende tall for samme periode i fjor var Gjennomsnittstallet i femårsperioden ( ), viser skadde Få unge sparer til egen bolig Under 10 prosent i aldersgruppen år benyttet seg av boligspareordningen for ungdom (BSU) i 1993 Det er flest menn og personer med høy inntekt som krymper skatten ved hjelp av BSU Til sammen ble det spart 655 millioner kroner til fremtidig kjøp av egen bolig Denne sparingen reduserte skatten deres med gjennomsnittlig kroner Da skattereformen ble innført i 1992 ble bla sparing med skattefradrag (SMS) og sparing med livsforsikring (LMS) fjernet I stedet ble boligsparing for ungdom (BSU) innført Denne spareordningen går i hovedtrekk ut på at de under 34 år kan spare inntil kroner i året, og samtidig få 20 prosent skattefradrag av det sparte beløpet Maksimalt sparebeløp pr person er kroner Det oppsparte beløpet kan brukes til kjøp av bolig eller til nedbetaling av gjeld på bolig anskaffet etter at spareavtalen ble inngått Første året benyttet ca personer seg av denne ordningen, mens tallet hadde økt til personer i 1993 Vanligst blant menn Det er flere menn enn kvinner som sparer gjennom BSU I 1993 utgjorde mennene 60 prosent av de som fikk skattefradrag for slik sparing Det er få personer under 20 år som benytter seg av denne ordningen (3 361 personer i 1993) Mer enn 70 prosent av de som sparer er i aldersgruppen år Mange har da avsluttet utdannelsen, og har et inntektsgrunnlag som kan muliggjøre en slik form for sparing 25 drepte i juni Ifølge den første oversikten for juni måned omkom 25 personer, tre færre enn i juni i fjor Gjennomsnittstallet for denne måneden i perioden , viser 30 trafikkdrepte 16 av dødsofrene i junitrafikken var bilførere 899 personer kom til skade i trafikken ifølge den første oversikten for juni Tilsvarende tall for denne måneden i fjor viste 938 skadde Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet Dette medfører en underrapportering, spesielt for de mindre alvorlige ulykkene Ny statistikk Veitrafikkulykker med personskade, juni 1995 Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker Også tilgjengelig i SSB-data online Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf , eller Jan Monsrud, tlf Vedleggstabeller side: Høy inntekt BSU er mest vanlig blant unge med høyere inntekt For unge i aldersgruppen år med samlet personinntekt (toppskattegrunnlag) under kroner var det bare 4 prosent som hadde BSU i 1993 Den tilsvarende andelen for de med inntekt over kroner var 19 prosent De med høyere inntekt sparer også gjennomsnittlig mer For de med inntekter over kroner sparer de aller fleste maksimalbeløpet på kroner, mens de med inntekt under i gjennomsnitt sparer kroner mindre Ungdom i Rogaland og Hordaland flinkest til å spare Det er i Rogaland og Hordaland ungdommen er flinkest til å krympe skatten sin ved hjelp av BSU Mer enn 10 prosent av de mellom 20 og 33 år benytter seg av BSU i disse to fylkene Hedmark og Oppland havner i denne sammenheng på bunnen Ca 5 prosent av de mellom 20 og 33 år i disse to fylkene foretok innskudd på BSU-konto i 1993 Ny statistikk Skattestatistikk, 1993 Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk Mer informasjon: Mads Ivar Kirkeberg, tlf eller Jon Epland, tlf Vedleggstabeller side: Ukens statistikk nr 32/95

5 Ukens statistikk 10 august 1995 Vedleggstabeller Emne Tabell Side 0305 Anmeldte lovbrudd, 2 kv 1995 Lovbrudd anmeldt i 2 kvartal Månedlig elektrisitetsstatistikk, juni 1995 Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft GWh Forelopige tall 1011 Hotellstatistikk, juni 1995 Hoteller og andre overnattingsbedrifter pne bedrifter og senger, etter bedriftsgruppe og -størrelse Juni 1994 og 1995 Hotelier og andre overnattingsbedrifter Åpne bedrifter og senger, etter fylke Juni 1994 og Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn etter bedriftsgruppe og gjestenes nasjonalitet Januar Juni og juni 1994 og 1995 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter bedriftsgruppe og bedriftsstørrelse Juni 1995 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter bedriftsgruppe Januar-juni og juni 1994 og Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter fylke Juni 1994 og 1995 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter fylke Januar-juni 1994 og Hotelier og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn etter formål Prosent Fylke Juni 1994 og Hotelier og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn fordelt etter formål Prosent Fylke Januar-juni 1994 og Hoteller og andre overnattingsbedrifter Oppnådd pris pr rom, etter hotellgruppe Juni Hotelier og andre overnattingsbedrifter Oppnådd pris pr rom, etter andel forretningsovernattinger (kurs og konferanse samt yrkesovernattinger) ved hotellet Juni Hoteller og andre overnattingsbedrifter Omsetning etter fylke og bedriftsgruppe Juni Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien

6 Ukens statistikk - vedleggstabeller (forts) Vedleggstabeller Emne Tabell Side 1011 Hotellstatistikk, juni 1995 (forts) Hoteller og andre overnattingsbedrifter Omsetning og oppnådd pris pr rom, etter fylke og bedriftsgruppe Januar-juni Hoteller og andre overnattingsbedrifter Omsetning og oppnådd pris pr rom, etter andel forretningsovernattinger (kurs og konferanse samt yrkesovernattinger) ved hotellet JanOar-juni Veitrafikkulykker med personskade, juni 1995 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd, etter måned 14 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd Fylke 14 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe Fylke 15 Personer drept eller skadd, etter alder og trafikantgruppe 15 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd Politidistrikt Skattestatistikk, 1993 Sum fradrag for boligsparing for ungdom Antall personer med fradrag Gjennomsnittlig fradrag Kjønn Hele landet Antall personer år med boligsparing for ungdom, etter alder Prosentvis andel av totalt antall personer år, etter alder Hele landet Antall personer år med boligsparing for ungdom, etter toppskattegrunnlag Prosentvis andel av totalt antall personer år, etter toppskattegrunnlag Hele landet Antall personer år med boligsparing for ungdom, etter utdanning Prosentvis andel av totalt antall personer år, etter utdanning Hele landet Antall personer år med boligsparing for ungdom, etter fylke Prosentvis andel av totalt antall personer år, etter fylke Hele landet

7 Anmeldte lovbrudd, 2 kv 1995 Tabell 1 Lovbrudd anmeldt i 2 kvartal Type lovbrudd 2 kvartal kvartal 1994 April Mai Juni Alle typer lovbrudd Alle typer forbrytelser Forbrytelser mot straffeloven Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode Forbrytelse mht utøvelsen av statsborgerlige rettigheter Forbrytelse i den offentlige tjeneste Forbrytelse mot den offentlige myndighet Vold mot offentlig tjenestemann Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred Innbrudd Allmennfarlig forbrytelse Narkotikaforbrytelse Grov narkotikaforbrytelse Falsk forklaring Falsk anklage Pengefalsk Dokumentfalsk Forbrytelse mot sedeligheten Voldtekt Utuktig omgang med barn under 14 år Incest Forbrytelse mht familieforhold Forbrytelse mot den personlige frihet Forbrytelse mot liv, legeme og helbred Grov legemsbeskadigelse Drapsforsøk Drap Uaktsomt drap Ærekrenkelse Underslag Tyveri Simpelt tyveri Grovt tyveri Brukstyveri av motorkjøretøy Utpressing og ran Ran Grovt ran Bedrageri og utroskap Forbrytelse i gjeldsforhold Skadeverk Ager og lykkespill Forbrytelse i sjøfartsforhold Heleri og etterfølgende bistand Forbrytelser utenfor straffeloven Narkotikaforbrytelse mot lov om legemidler mv Forbrytelse mot lov om merverdiavgift Forbrytelse mot den militære straffelov Forbrytelse mot ligningsloven Annen forbrytelse utenfor straffeloven Alle typer forseelser Forseelser mot straffeloven Naskeri Forseelse mot den alminnelige orden og fred Telefonsjikane Forseelser mot veitrafikkloven Promillekjøring Forseelse mot løsgjengerloven Forseelse mot politivedtektene Annen forseelse utenfor straffeloven ,

8 Månedlig elektrisitetsstatistikk, juni 1995 Tabell 1 Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft GWh Foreløpige tall Juli 1993 tom Juni 1994 Tolvmånedersperioder Januar-Juni Juni Juli 1994 tom Juni 1995 Endring i prosent Endring i prosent Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard Total produksjon , , Vannkraft , , Varmekraft , , Import , , Eksport , , = Brutto forbruk innenlands , , Forbruk 1) i kraftintensiv industri 2) , , Prod av kjemiske råvarer , , Prod av jern 4 stål og ferrolegeringer , , Prod av aluminium og andre metaller , , ) Målt hos mottakeren 2) Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler 4

9 Hotellstatistikk, juni 1995 Tabell 1 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Åpne bedrifter og senger, etter bedriftsgruppe og -størrelse Juni 1994 og 1995 Bedrifter Senger Alle hotell , senger " senger og over Byhotell senger " " senger og over Landhotell senger " " senger og over Turist- og høyfjellshotell senger senger og over Tabell 2 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Åpne bedrifter og senger, etter fylke Juni 1994 og 1995 Bedrifter Senger I aft Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

10 Hotellstatistikk, juni 1995 Tabell 3 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn etter bedriftsgruppe og gjestenes nasjonalitet Januar - juni og juni 1994 og 1995 Bedriftsgruppe Nasjonalitet Januar - juni Juni Endrin Endrin Pst Alle hoteller Norge Utlendinger i alt Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia østrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn 596 Europa ellers i USA Canada Mexico Latin-Amerika ellers Australia New Zealand 747 Japan Asia ellers Afrika Andre land i , Byhoteller Norge Utlendinger i alt Sverige Danmark Finland Island 659 Storbritannia i Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia østrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn Europa ellers USA Canada Mexico 138 Latin-Ameria ellers Australia New Zealand 122 Japan Asia ellers Afrika Andre land Pst

11 Hotellstatistikk, juni 1995 Tabell 3 (forts) Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn etter bedriftsgruppe og gjestenes nasjonalitet Januar - juni og juni 1994 og 1995 Bedriftsgruppe Nasjonalitet Januar -juni Endring u9n5i J Endring Pst» Pst Landhoteller Norge Utlendinger i alt Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia østrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn Europa ellers USA Canada Mexico Latin-Amerika ellers Australia New Zealand Japan Asia ellers Afrika Andre land _ i o Turist- og høyfjellshotell Norge Utlendinger i alt Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia østrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn Europa ellers USA Canada Mexico Latin-Amerika ellers Australia New Zealand Japan Asia ellers Afrika Andre land I i -49 7

12 Hotellstatistikk, juni 1995 Tabell 4 Hoteller 09 andre overnattingsbedrifter Ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter bedriftsgruppe og bedriftsstørrelse Juni 1995 Ankomne gjester Gjestedøgn Kapasitetsutnytting Av dette utlendin i er Av dette utlendin er Senger Rom Alle hotell 1 alt senger senger og over Byhotell senger " " " 200 senger og over Landhotell senger " " " 200 senger og over Turist- og høyfjellshotell senger " " " 200 senger og over * Pst Tabell 5 Hoteller 09 andre overnattingsbedrifter Ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter bedriftsgruppe Januar - juni og juni 1994 og 1995 Bedriftsgruppe Måned Alle hotell Januar -juni Januar -juni Juni Juni Ankomne gjester Gjestedøgn Kapasitetsutnytting Av dette Av dette utlendinger Senger Rom utlendinger I Pst Byhotell Januar -juni Januar -juni Juni Juni Landhotell Januar -juni Januar -juni Juni Juni Turist- og høyfjellshotell Januar -juni Januar -juni Juni Juni

13 Hotellstatistikk, juni 1995 Tabell 6 Hotelier og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter fylke Juni 1994 og 1995 Gjestedøgn Av dette utlendinger Kapasitetsutnytting Gjestedøgn Av dette Senger Rom I utlendinger alt Kapasitetsutnytting Senger Rom Pst Pst 1 alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trondeläg Nordland Troms Finnmark , Tabell 7 Hotelier og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter fylke Januar - juni 1994 og 1995 Fylke Gjestedøgn Av dette utlendin s er Senger Kapasitetsutnytting Gjestedøgn Av dette Senger Rom I utlendin alt er Kapasitetsutnytting Rom 1 att Øsffold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Pst Pst ,

14 Hotellstatistikk, juni 1995 Tabell 8 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn etter formål Prosent Fylke Juni 1994 og 1995 Fylke Kurs/ konferanse Yrke Langtids- Kurs/ Ferie/ konferanse fritid kontrakt Yrke Lang- Ferie/ tidsfritid kontrakt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 9 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedogn fordelt etter formål Prosent Fylke Januar - juni 1994 og 1995 Kurs/ konferanse Yrke Langtids- Kurs/ Ferie/ fritid konferanse kontrakt Yrke Lang- Ferie/ tids- fritid kontrakt I aft , Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

15 Hotellstatistikk, juni 1995 Tabell 10 Hotelier og andre overnattingsbedrifter Oppnådd pris pr rom, etter hotellgruppe Juni 1995 Antall bedrifter Alle hotell Turist- og høyfjellshotell Byhotell Landhotell Oppnådd Antall Oppnådd Antall Oppnådd Antall pris pr rom bedrifter pris pr rom bedrifter pris pr rom bedrifter Oppnådd pris pr rom Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 11 Hotelier og andre overnattingsbedrifter Oppnådd pris pr rom, etter andel forretningsovernattinger (kurs og konferanse samt yrkesovernattinger) ved hotellet Juni 1995 Bedrifter med forretningsovernattinger Alle hotell Turist- og høyfjellshotellbyhotell Landhotell Antall Oppnådd Antall Oppnådd Antall Oppnådd Antall Oppnådd bedrifter pris pr rom bedrifter pris pr rom bedrifter pris pr rom bedrifter pris pr rom Under 20,0 20,0-39,9 40,0-59,9 60,0-79,9 80,0 prosent og over

16 Hotellstatistikk, juni 1995 Tabell 12 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Omsetning etter fylke og bedriftsgruppe Juni 1995 Antall bedrifter Alle hotell Turist- og høyfjellshotell Byhotell Landhotell Omsetning Antall Omsetning Antall Omsetning Antall kr bedrifter kr bedrifter kr bedrifter Omsetning kr Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 13 Hoteller og andre overnattin9sbedrifter Omsetning og oppnådd pris pr rom, etter fylke og bedriftsgruppe Januar - juni 1995 Alle hotell Og høyfjellshotell Byhotell Landhotell Omsetning Oppnådd Omsetning Oppnådd Omsetning Oppnådd Omsetning Oppnådd kr ris r rom kr ris r rom kr ris r rom kr ris r rom Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,

17 Hotellstatistikk, juni 1995 Tabell 14 Hotelier og andre overnattingsbedrifter Omsetning og oppnådd pris pr rom, etter andel forretningsovernattinger (kurs og konferanse samt yrkesovernattinger) ved hotellet Januar - juni 1995 Bedrifter med forretningsovernattinger Alle hotell Turist- og høyfjellshotell Byhotell Landhotell Omsetning Oppnådd kr pris pr rom Omsetning kr Oppnådd Omsetning pris pr rom kr Oppnådd Omsetning pris pr rom kr Oppnådd pris pr rom Under 20, ,0-39, ,0-59, ,0-79, ,0 prosent og over

18 Veitrafikkulykker med personskade, juni Tabell 1 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd, etter måned l Ulykker med personskade Personer skadd Personer drept måneder Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember måneder I Tallene for 1995 er foreløpige og rettes opp etter hvert, mest for siste måned Tallene for 1994 og tidligere år er endelige Tabell 2 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd Fylke Ulykker med personskade Personer skadd Personer drept Fylke Jan-juni Juni Jan-juni Juni Jan-juni Juni alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag * Nordland Troms Finnmark

19 Veitrafikkulykker med personskade, juni 1995 Tabell 3 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe Fylke Personer drept eller skadd i juni 1995 Fylke Bil- Ulykker Drepte Skadde Bil- Motor- Fot- Akende i passa- Moped Sykkel gjen- Andre alt i alt i alt førere sykkel ol sjerer gere Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 4 Personer drept eller skadd, etter alder og trafikantgruppe Trafikantgruppe År Drepte i alt -6 år Personer drept i januar - juni 7-14 år år år 65- år Personer drept Personer skadd Juni Jan-juni Juni Bilførere Bilpassasjerer Motorsykkelforere og passasjerer Mopedførere og passasjerer Sykkelførere og passasjerer Fotgjeng ere Akende, skiløpere ol Andre

20 Veitrafikkulykker med personskade, juni 1995 Tabell 5 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd Politidistrikt Ulykker med personskade Personer skadd Personer drept Politidistrikt Jan-juni Juni Jan-juni Juni Jan-juni Juni Politidistrikt Halden Sarpsborg Fredrikstad Moss Follo Asker og Bærum Romerike Oslo Kongsvinger Hamar Østerdalen Gudbrandsdalen Vestoppland Ringerike Drammen Kongsberg Nord-Jarlsberg Tønsberg Sandefjord Larvik Skien Telemark Notodden Rjukan Kragero Arendal Kristiansand Vest-Agder Rogaland Stavanger Haugesund Hardanger Hordaland Bergen Sogn Fjordane Sunnmøre Romsdal Nordmø re Uttrøndelag Trondheim Inntrøndelag Namdal Helgeland Rana Bodø Narvik Lofoten og Vesterålen Senja Troms Vestfinn mark Vardo Vadsø Sør-Varanger

21 Skattestatistikk, 1993 Tabell 1 Sum fradrag for boligsparing for ungdom Antall personer med fradrag Gjennomsnittlig fradrag Kjønn Hele landet Sum fradrag Antall i mill kr personer Gjennomsnitt i kr 1992 Menn Kvinner 1993 Menn Kvinner Tabell 2 Antall personer år med boligsparing for ungdom, etter alder Prosentvis andel av totalt antall personer ar, etter alder Hele landet 1993 Alder Antall personer år med BSU Prosentvis andel Ar år år år Ar Ar år år år år år år år år Tabell 3 Antall personer år med boligsparing for ungdom, etter toppskattegrunnlag Prosentvis andel av totalt antall personer ar, etter toppskattegrunnlag Hele landet 1993 Toppskattegrunnlag Antall personer år med BSU Prosentvis andel kr kr kr kr kr kr kr kr og høyere

22 Skattestatistikk, 1993 Tabell 4 Antall personer år med boligsparing for ungdom, etter utdanning Prosentvis andel av totalt antall personer år, etter utdanning Hele landet 1993 Utdanning Antall personer år med BSU Prosentvis andel Grunnskole Videregående skole Universitet og høgskole Uoppgitt utdanning Tabell 5 Antall personer år med boligsparing for ungdom, etter fylke Prosentvis andel av totalt antall personer ar, etter fylke Hele landet 1993 Fylke Antall personer år med BSU Prosentvis andel Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

23

24 Vi reiser 3,4 mil om dagen Hver innbygger i Norge foretok i gjennomsnitt 840 større og mindre reiser innenlands i løpet av 1994 Vi reiste mil hver i gjennomsnitt, noe som tilsvarer 2,3 reiser og 3,4 mil pr dag Nesten ni av ti reiser skjer med private transportmidler Statistikken over innenlandske transportytelser gir grunnlag for et grovt og gjennomsnittlig bilde av befolkningens reisemønster og omfang Alle reiser med kollektive og private transportmidler er med, men turer til fots og på sykkel inngår ikke i tallene Personbilen er helt klart det viktigste fremkomstmiddelet i Norge Hele 695 ganger i året kjører hver av oss med bil, eller nesten to ganger om dagen Hver tur er på gjennomsnittlig 1,4 mil, slik at vi kjører personbil 2,6 mil om dagen Rutebil og drosje/leiebil blir benyttet henholdsvis 64 og 20 ganger i året Turen med rutebil er gjennomsnittlig 1,4 mil lang, mens turen med drosje/utleiebil er på 0,9 mil Nesten ni ganger i året kjører vi tog, og togturen er i gjennomsnitt 6,1 mil lang Også bilferjeruter blir benyttet ni ganger i året, men da er turen bare 0,7 mil Nær to ganger i året reiser vi med fly innenlands Hver flytur er 42 mil I løpet av hele året reiser vi hele 966 mil med personbil, 90,8 mil med rutebil og 78,5 mil med fly Kortest strekning reiser vi med bilferjer, 6,4 mil i året Ved 105 reiser blir kollektiv transport benyttet, mens private transportmidler blir brukt 735 ganger, pqns, Antall Antall Antall Transport- reiser kilometer kilometer måte pr person pr person pr år pr år pr reise 840, ,45 14,84 Bilferjeruter 8,78 64,03 7,29 Annen rutefart 1,85 77,20 41,75 NSB 8,78 538,11 61,26 Forstadsb/sporveier 20,11 86,68 4,31 Rutebiler 63,80 907,71 14,23 Drosjer og utleiebiler 19,88 188,15 9,47 Personbiler 694, ,47 13,90 MC og mopeder 20,57 163,88 7,97 Fly 1,85 785,21 424,63 Økt elkraftproduksjon 1 halvår i år Produksjonen av elektrisk kraft var GWh (millioner kwh) i 1 halvår i år Dette er 4,8 prosent mer enn i samme periode i fjor Blant fylkene med høy elektrisitetsproduksjon (over GWh i året) har økningen vært størst i Hordaland, Sogn og Fjordane og Telemark I disse fylkene økte produksjonen med henholdsvis 17,8, 10,6 og 8,6 prosent I Rogaland og Nordland var det en nedgang i produksjonen med henholdsvis 23,6 og 10,3 prosent Bruttoforbruket av elektrisk kraft var i årets første seks måneder 1,0 prosent lavere enn i samme tidsrom i fjor Forbruket innen kraftintensiv industri har vært 1,3 prosent lavere enn i 1 halvår i 1994 Det var forbruket til produksjon av aluminium Ukens statistikk nr 32/95 og andre metaller som gikk mest ned i perioden Dette forbruket har hittil i år blitt redusert med 1,8 prosent Forbruket til produksjon av jern, stål og ferrolegeringer og forbruket til produksjon av kjemiske råvarer var i 1 halvår i år henholdsvis 0,3 og 1,1 prosent lavere enn i samme periode i fjor Vannmagasinenes fyllingsgrad var ved utgangen av juni 69 prosent I forhold til forrige måned økte fyllingsgraden med 41,9 prosentenheter fra et nivå på 27,1 prosent ved utgangen av mai Gjennomsnittlig fyllingsgrad ved utgangen av juni for årene var 67,6 prosent Nivået har helt siden NVE og Statistisk sentralbyrå tok opp igjen rapporteringen av vannmagasinenes fyllingsgrad i juli 1994 ligget under gjennomsnittlig ifølge tallene for fjoråret Forholdet kollektiv/privat transport fordeler seg dermed 12,5/87,5 prosent Regnet i kilometer pr person skjer 20 prosent av innenlands reisevirksomhet med kollektiv transport og 80 prosent med privat Tal kel sb sd s keernr enr tlenelg T, e9mu4ee njt i c, nseg nprnlohasbm Hovedresultatene noas t kdn tersi tspi esti4z i e leutnbnabnsi try cl :: r :1ren na3p i rr e:u)n st i fra eaei 1 nrin ]:- d -t: k derso e statistikk i Beregning sarrtavps e b av ksaslinessenpertorglores ehrve a_ Nsg:1 skap og rpgạ evutlendingen pdaẹvi nrrkeeirseii n i deiedssi i Qesmrttai trsetbtla c i a Qs titirge er fen:r:- arbeitdrstmtạteidstistran rtokon Inbis I risdsiut Befoilm Befolkningstallet I efolkningsmengden og Passasjertallene gjelder strengt a11 innenlands transport uavhenforholdsvis lite Kilde Innenlandske transportytelser, 1994 Mer informasjon: Lars H Olaussen, , eller Jan Monsrud, tlf fyllingsgrad for perioden , men i juni var fyllingsgraden 2,4 prosentenheter over dette gjennomsnittet I juli fortsatte fyllingsgraden å øke, og var i uke 30 80,9 prosent for landet totalt Dette er 9,2 prosentenheter over medianen for perioden Spotprisen på elektrisk kraft har i gjennomsnitt vært 11,7 øre/kwh 1 halvår i år Dette er 6,1 øre/kwh lavere enn gjennomsnittlig spotpris i 1 halvår i fjor Ny statistikk Månedlig elektrisitetsstatistikk, juni 1995 Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og NVE Den utgis hver måned i Ukens statistikk, også tilgjengelig i SSB-data online, Internet og Statistisk månedshefte Mer informasjon: Einar Hoffart, tlf Vedleggstabell side: 4

Mer narkokriminalitet Grove narkotikaforbrytelser økte med 36 prosent og mindre grove tilfeller med 48 prosent i 3.

Mer narkokriminalitet Grove narkotikaforbrytelser økte med 36 prosent og mindre grove tilfeller med 48 prosent i 3. SSBs budsjett øker I Regjeringens forslag til statsbudsjett før 1996 får Statistisk sentralbyrå 334 millioner, en liten økning fra i fjor, side 3 Bedre for hotellene Antall hotelløvernattinger gikk opp

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet i vegtrafikken 1. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 532 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 22.01.2018 Drepte i vegtrafikken Årsrapport STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 395 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud Anne-Hege Sølverud 3. Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både i abonnementstall for fasttelefon og for mobiltelefon.

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Ukens statistikk 26. - 30. juli 1999

Ukens statistikk 26. - 30. juli 1999 Ukens statistikk 26. - 30. juli 1999 30 Ny statistikk Veitrafikkulykker med personskade, juni 1999. Foreløpige tall.................................. 3 Utenriksregnskap, mai 1999.......................

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Trafikksikkerhetsutviklingen Guro Ranes (Statens vegvesen) Runar Karlsen (UP) Tori Grytli (Trygg Trafikk)

Trafikksikkerhetsutviklingen Guro Ranes (Statens vegvesen) Runar Karlsen (UP) Tori Grytli (Trygg Trafikk) Trafikksikkerhetsutviklingen 2016 Guro Ranes (Statens vegvesen) Runar Karlsen (UP) Tori Grytli (Trygg Trafikk) 16.06.2017 Utvikling i antall drepte 1946-2016 600 560 500 452 400 352 300 310 338 255 200

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

Ukens statistikk 7. ` " ei99

Ukens statistikk 7. `  ei99 Ukens statistikk 7 ` " ei99 36 Ukens statistikk Innhold nr 36/95 Redaksjon: Svein Longva (ansv red), AnneSissel Tekst Tabell Skanvik (red), Siw Ellen Jakobsen, Jan Erik Kristiansen, Ny statistikk: side:

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Ukens statistikk august 2000

Ukens statistikk august 2000 Ukens statistikk 21. - 25. august 2000 34 Ny statistikk Emballasjeavfall, 1998............................ 3 Salg av petroleumsprodukter, juli 2000.............. 4 Etterforskede lovbrudd, 1999......................

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % 13661 Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $127 3 3 505 MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $13 1

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Ukens statistikk 28. august - 1. september 2000

Ukens statistikk 28. august - 1. september 2000 Ukens statistikk 28. august - 1. september 2000 35 Ny statistikk Prisindeks for bruktbolig. Foreløpige tall, 2. kvartal 2000.................................. 3 Hytteformidlere, januar-juli 2000...................

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Bosted Basis Gunstig struktur Besøk Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 24 732 24 346

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Kripos drapsstatistikk sorteres etter gjerningsår og blir regelmessig fulgt opp og oppdatert

Detaljer