Få sparer til bolig Under 10 prosent av de unge benyttet seg av boligspiring for ungdom (BSU) i 1993, side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Få sparer til bolig Under 10 prosent av de unge benyttet seg av boligspiring for ungdom (BSU) i 1993, side 4"

Transkript

1 Flere narkoforbrytelser Forbrytelser som gjaldt innførsel og omsetning av narkotika, økte med 46 prosent i 2 kvartal, side 3 Få sparer til bolig Under 10 prosent av de unge benyttet seg av boligspiring for ungdom (BSU) i 1993, side 4 Vi reiser 3,4 mil pr dag Nesten ni av ti reiser skjer med private transportmidler, side 5

2 Ukens statistikk Innhold nr 32/95 Redaksjon: Svein Longva (ansv red), Anne-Sissel Tekst Tabell Skånvik (red), Siw Ellen Jakobsen, Jan Erik Kristiansen, Ny statistikk: side side Anmeldte lovbrudd, 2 kv Torn Granseth (økonomiske nøkkeltall) Redigering: Kirsten Aanerud, Elin Berntzen Grafikk og tabeller: Else Efjestad, Elisabeth Godnes, Iris Hotellstatistikk, juni Stenseng, Audhild Overby Veitrafikkulykker med personskade, juni Design: Enzo Finger Design Trykk: Lobo Grafisk as Priser: Pr år kr 720,- Enkeltnr kr 25,- Skattestatistikk, ISSN Månedlig elektrisitetsstatistikk, juni Husk å oppgi kilde: Ukens statistikk/ Statistisk sentralbyrå Annet stoff: Innenlandske transportytelser, økonomiske nøkkeltall 6-7 Publikasjoner Statistisk sentralbyrå utgir statistikk og analyser i er rekke ulike serier og periodiske publikasjoner Norges offisielle statistikk formidler statistikk hovedsakelig i form av tabeller I denne serien inngår også Statistisk årbok, Statistisk månedshefte, Historisk statistikk og Regionalstatistikk Samfunnsspeilet og økonomiske analyser er tidsskrifter som bringer utdypende kommentarer og analyser Statistiske analyser bringer mer "populære" analyser, som retter seg mot en større leserkrets Sosiale og økonomiske studier er en serie for forskningsformidling Rapporter utgis i tilknytning til de enkelte statistikkomradene eller aktuelle prosjekter og oppdrag Aktuell statistikk presenteres også i ulike temapublikasjoner, som Bank- og kredittstatistikk, Månedsstatistikk over utenrikshandelen og Bygginfo Bestilling av publikasjoner: For abonnement, samt kjøp av enkeltpublikasjoner Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice, Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Enkeltpublikasjoner kan også kjøpes hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner, Mollergt 17, Postboks 8134 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Alle publikasjoner finnes i vårt bibliotek Telefon: /43 Telefaks: Ny statistikk Statistisk sentralbyrå vil publisere nye Frigivelses- Ukens tall fra folgende statistikker: dato: statistikk Byggekostnadsindeks, boliger, juli 1995 Detaljomsetningsindeksen, juni 1995 Drosjestatistikk, 1993 og 1994 Inntekts- og kostnadsundersøkelsen for privatpraktiserende fysioterapeuter, inntektsåret 1994 Jegerstatistikk, 1994/95 Konsumprisindeksen, pr 15 juli 1995 Leiebiltransport, 1993 Prisindeks for forstegangsomsetning innenlands, pr 15 juli Produksjonsindeksen, juni Produsentprisindeksen, pr 15 juli Utenrikshandelen med varer, juli 1995 (pressemelding) Åpnede konkurser, 1 halvår 1995 (pressemelding) Statistisk sentralbyrå tar forbehold om at varslet publiseringsdato kan bli forskjøvet Elektronisk formidling SSB-data online inneholder statistikk fra de fleste emner med tilbakegâende tall og opplysninger om SSBs publikasjoner Det utgis hvert år en CD-ROM med nordisk statistikk Pressemeldinger, statistikk fra Ukens statistikk, offisiell statistikk og annen informasjon fra SSB finner man også på Webtjeneren på Internet Ukens statistikk nr 32/95

3 Økende narkotikakri mina! itet Det var stor økning i narkotikakriminaliteten i 2 kvartal sammenliknet med samme kvartal i fjor Forbrytelser som gjaldt innførsel og omsetning økte med 46 prosent Når det gjaldt ulovlig besittelse og bruk var økningen nesten like høy Halvparten av de vel narkotikaforbrytelsene som ble registrert i 2 kvartal gjaldt innførsel og omsetning, hvorav 155 tilfelle var grove Dette var 12 prosent flere grove narkotikaforbrytelser enn i samme kvartal i fjor øvrige forbrytelser som gjaldt innførsel og omsetning økte med 49 prosent Forbrytelser som gjaldt bruk og besittelse økte med 45 prosent lovbrudd ble anmeldt i 2 kvartal, forbrytelser og forseelser Dette var 7 prosent flere lovbrudd enn i samme kvartal i fjor; 8 prosent flere forbrytelser og 4 prosent flere forseelser Politiets nye retningslinjer for registrering av lovbrudd som kom i juli i fjor, kompliserer sammenlikningen med fjorårets tall i dette kvartalet som i de tre foregående De nye retningslinjene innebærer at mindre alvorlig kriminalitet blir registrert i større grad enn tidligere Færre tilfelle av grov vold Det ble registrert 12 prosent færre grove voldsforbrytelser i 2 kvartal enn i samme periode i fjor Mest utslagsgivende for nedgangen var utuktig omgang med barn under 14 år, der det ble anmeldt 100 tilfelle mot 124 i samme periode i fjor, og grovt ran med 44 i år mot 69 i fjor Når det gjelder utuktig omgang var det derimot en betydelig økning av saker med helt unge ofre, dvs under 10 år Videre ble det registrert 9 drap (5 i fjor), 13 drapsforsøk (12) og 12 tilfelle av grov legemsbeskadigelse (7), 90 voldtekter (94) og 27 incesttilfelle (24) Dette er alle forbrytelser som inngår i begrepet grov vold Mer promillekjøring med personskade Mens promillekjøring totalt gikk ned med 2 prosent, var det en økning på 28 prosent av promillesaker der mennesker ble skadet Promillesaker med materiell skade økte med 27 prosent Stillstand for tyverier, økning for økonomisk kriminalitet Det ble anmeldt tyverier i 2 kvartal, det var to tredjeparter av alle anmeldte forbrytelser Tallet på simple tyverier gikk ned i forhold til fjoråret, mens det for grovt tyveri og brukstyveri av motorkjøretøy var en viss økning Sett under ett økte tyverier med vel 1 prosent Mens vi i 2 kvartal kunne registrere stagnasjon eller nedgang for flere dagligdagse former for vinningskriminalitet, var det en betydelig økning av såkalt økonomisk kriminalitet Forbrytelser mot likningsloven ble mer enn fordoblet, grovt bedrageri gikk opp 72 prosent, grovt underslag 34 prosent, forbrytelser mot lov om merverdiavgift 27 prosent og forbrytelser i gjeldsforhold 22 prosent Tagging og grafitti Skadeverk økte med 44 prosent i 2 kvartal Av de ca skadeverkene som ble anmeldt, var tredjeparten av typen tagging og grafitti, dvs lovbrudd som muligens oftere blir registrert etter at de nye retningslinjene kom 5 prosent av skadeverkene gjaldt ødeleggelse av relativt store verdier For grove skadeverk var økningen 24 prosent Ny statistikk Anmeldte lovbrudd, 2 kv / 995 Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk Mer informasjon: Ulla Haslund, tlf eller Liv Hilde Birkelund, tlf Vedleggstabell side: 3 Svikter utlendingene? Hotellene har i juni opplevd en nedgang i antall utenlandske overnattinger med hele 11 prosent: fra besøkende i juni i fjor til i juni i år Også nordmenn sviktet, med 2 prosent færre overnattinger Totalt gikk antall hotellbesøk ned med 6 prosent Nedgangen gjaldt nesten alle nasjonaliteter spesifisert i statistikken Unntakene var japanere og sveitsere, hvor økningen var betydelig Tyske overnattinger gikk ned med 9 prosent Annen forbr 4,4 pst Narkotikaforbr 5,2 pst Sedelighetsforbr 0,6 pst Forbr mot liv, legeme /Veitrafikkforseelse 14,2 pst og helbred 3,2 pst Forseelse mot losgjengerloven 1,4 Skadeverk 6,3 pst pst Annen vinningsforbr 4,9 pst Tyveri 47,3 pst - Annen forseelse 9,2 pst Naskeri 3,3 pst Selv om junitrafikken ble dårligere, har det vært en økning i hotellovernattinger på 2 prosent fra samme tid i fjor Økningen er på 3 prosent for norske overnattinger, mens utenlandske har gått tilbake 1 prosent hittil i år Ny statistikk Hotellstatistikk, juni 1995 Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk Mer informasjon: Arild Krogh, tlf eller Tom Granseth, tlf om reiseliv generelt Vedleggstabeller side: 5-13 Ukens statistikk nr 32/95

4 Flere alvorlicie trafikkul kker Trafikken har krevd 160 liv 1 halvår, viser foreløpige tall Samme periode i fjor omkom 127, mens gjennomsnittstallet for var 145 Økningen i tallet på drepte er noenlunde likt fordelt på 1 og 2 kvartal, med henholdsvis 19 og 14 flere enn tilsvarende kvartaler i 1994 Mens økningen i 1 kvartal var nesten likt fordelt på de tre første månedene, skyldes stigningen i 2 kvartal kun mai måned Da omkom 17 flere enn i mai i fjor 19 fotgjengere mistet livet i 1 halvår i år Dette er sju flere enn året før Økningen var størst for personer over 64 år Antall omkomne fotgjengere i samme periode i fjor var imidlertid spesielt lavt, sett i forhold til tidligere år I årene ble gjennomsnittlig 21 personer drept i denne trafikantgruppen Videre har 72 bilførere og 48 bilpassasjerer mistet livet hittil, henholdsvis 14 og 12 flere enn i flor 11 barn under 15 år har mistet livet hittil i 1995, like mange som året før Gjennomsnittstallet for 1 halvår viser 12 drepte Videre har 48 ungdommer mellom 15 og 24 år omkommet i trafikken Sammenliknet med 1 halvår 1994, er dette ni flere Det er også sju flere drepte enn gjennomsnittet for Hittil i år er det 26 flere omkomne i aldersgruppen 25 til 64 år, sett i forhold til året før, da 48 personer omkom på veiene Også gjennomsnittstallet for viser 13 færre omkomne i denne aldersgruppen enn hittil i år 27 var over 64 år Dette er to færre enn året før og fire færre enn gjennomsnittet for årene Til sammen personer har kommet til skade i trafikken i 1 halvår Tilsvarende tall for samme periode i fjor var Gjennomsnittstallet i femårsperioden ( ), viser skadde Få unge sparer til egen bolig Under 10 prosent i aldersgruppen år benyttet seg av boligspareordningen for ungdom (BSU) i 1993 Det er flest menn og personer med høy inntekt som krymper skatten ved hjelp av BSU Til sammen ble det spart 655 millioner kroner til fremtidig kjøp av egen bolig Denne sparingen reduserte skatten deres med gjennomsnittlig kroner Da skattereformen ble innført i 1992 ble bla sparing med skattefradrag (SMS) og sparing med livsforsikring (LMS) fjernet I stedet ble boligsparing for ungdom (BSU) innført Denne spareordningen går i hovedtrekk ut på at de under 34 år kan spare inntil kroner i året, og samtidig få 20 prosent skattefradrag av det sparte beløpet Maksimalt sparebeløp pr person er kroner Det oppsparte beløpet kan brukes til kjøp av bolig eller til nedbetaling av gjeld på bolig anskaffet etter at spareavtalen ble inngått Første året benyttet ca personer seg av denne ordningen, mens tallet hadde økt til personer i 1993 Vanligst blant menn Det er flere menn enn kvinner som sparer gjennom BSU I 1993 utgjorde mennene 60 prosent av de som fikk skattefradrag for slik sparing Det er få personer under 20 år som benytter seg av denne ordningen (3 361 personer i 1993) Mer enn 70 prosent av de som sparer er i aldersgruppen år Mange har da avsluttet utdannelsen, og har et inntektsgrunnlag som kan muliggjøre en slik form for sparing 25 drepte i juni Ifølge den første oversikten for juni måned omkom 25 personer, tre færre enn i juni i fjor Gjennomsnittstallet for denne måneden i perioden , viser 30 trafikkdrepte 16 av dødsofrene i junitrafikken var bilførere 899 personer kom til skade i trafikken ifølge den første oversikten for juni Tilsvarende tall for denne måneden i fjor viste 938 skadde Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet Dette medfører en underrapportering, spesielt for de mindre alvorlige ulykkene Ny statistikk Veitrafikkulykker med personskade, juni 1995 Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker Også tilgjengelig i SSB-data online Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf , eller Jan Monsrud, tlf Vedleggstabeller side: Høy inntekt BSU er mest vanlig blant unge med høyere inntekt For unge i aldersgruppen år med samlet personinntekt (toppskattegrunnlag) under kroner var det bare 4 prosent som hadde BSU i 1993 Den tilsvarende andelen for de med inntekt over kroner var 19 prosent De med høyere inntekt sparer også gjennomsnittlig mer For de med inntekter over kroner sparer de aller fleste maksimalbeløpet på kroner, mens de med inntekt under i gjennomsnitt sparer kroner mindre Ungdom i Rogaland og Hordaland flinkest til å spare Det er i Rogaland og Hordaland ungdommen er flinkest til å krympe skatten sin ved hjelp av BSU Mer enn 10 prosent av de mellom 20 og 33 år benytter seg av BSU i disse to fylkene Hedmark og Oppland havner i denne sammenheng på bunnen Ca 5 prosent av de mellom 20 og 33 år i disse to fylkene foretok innskudd på BSU-konto i 1993 Ny statistikk Skattestatistikk, 1993 Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk Mer informasjon: Mads Ivar Kirkeberg, tlf eller Jon Epland, tlf Vedleggstabeller side: Ukens statistikk nr 32/95

5 Ukens statistikk 10 august 1995 Vedleggstabeller Emne Tabell Side 0305 Anmeldte lovbrudd, 2 kv 1995 Lovbrudd anmeldt i 2 kvartal Månedlig elektrisitetsstatistikk, juni 1995 Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft GWh Forelopige tall 1011 Hotellstatistikk, juni 1995 Hoteller og andre overnattingsbedrifter pne bedrifter og senger, etter bedriftsgruppe og -størrelse Juni 1994 og 1995 Hotelier og andre overnattingsbedrifter Åpne bedrifter og senger, etter fylke Juni 1994 og Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn etter bedriftsgruppe og gjestenes nasjonalitet Januar Juni og juni 1994 og 1995 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter bedriftsgruppe og bedriftsstørrelse Juni 1995 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter bedriftsgruppe Januar-juni og juni 1994 og Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter fylke Juni 1994 og 1995 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter fylke Januar-juni 1994 og Hotelier og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn etter formål Prosent Fylke Juni 1994 og Hotelier og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn fordelt etter formål Prosent Fylke Januar-juni 1994 og Hoteller og andre overnattingsbedrifter Oppnådd pris pr rom, etter hotellgruppe Juni Hotelier og andre overnattingsbedrifter Oppnådd pris pr rom, etter andel forretningsovernattinger (kurs og konferanse samt yrkesovernattinger) ved hotellet Juni Hoteller og andre overnattingsbedrifter Omsetning etter fylke og bedriftsgruppe Juni Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien

6 Ukens statistikk - vedleggstabeller (forts) Vedleggstabeller Emne Tabell Side 1011 Hotellstatistikk, juni 1995 (forts) Hoteller og andre overnattingsbedrifter Omsetning og oppnådd pris pr rom, etter fylke og bedriftsgruppe Januar-juni Hoteller og andre overnattingsbedrifter Omsetning og oppnådd pris pr rom, etter andel forretningsovernattinger (kurs og konferanse samt yrkesovernattinger) ved hotellet JanOar-juni Veitrafikkulykker med personskade, juni 1995 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd, etter måned 14 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd Fylke 14 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe Fylke 15 Personer drept eller skadd, etter alder og trafikantgruppe 15 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd Politidistrikt Skattestatistikk, 1993 Sum fradrag for boligsparing for ungdom Antall personer med fradrag Gjennomsnittlig fradrag Kjønn Hele landet Antall personer år med boligsparing for ungdom, etter alder Prosentvis andel av totalt antall personer år, etter alder Hele landet Antall personer år med boligsparing for ungdom, etter toppskattegrunnlag Prosentvis andel av totalt antall personer år, etter toppskattegrunnlag Hele landet Antall personer år med boligsparing for ungdom, etter utdanning Prosentvis andel av totalt antall personer år, etter utdanning Hele landet Antall personer år med boligsparing for ungdom, etter fylke Prosentvis andel av totalt antall personer år, etter fylke Hele landet

7 Anmeldte lovbrudd, 2 kv 1995 Tabell 1 Lovbrudd anmeldt i 2 kvartal Type lovbrudd 2 kvartal kvartal 1994 April Mai Juni Alle typer lovbrudd Alle typer forbrytelser Forbrytelser mot straffeloven Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode Forbrytelse mht utøvelsen av statsborgerlige rettigheter Forbrytelse i den offentlige tjeneste Forbrytelse mot den offentlige myndighet Vold mot offentlig tjenestemann Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred Innbrudd Allmennfarlig forbrytelse Narkotikaforbrytelse Grov narkotikaforbrytelse Falsk forklaring Falsk anklage Pengefalsk Dokumentfalsk Forbrytelse mot sedeligheten Voldtekt Utuktig omgang med barn under 14 år Incest Forbrytelse mht familieforhold Forbrytelse mot den personlige frihet Forbrytelse mot liv, legeme og helbred Grov legemsbeskadigelse Drapsforsøk Drap Uaktsomt drap Ærekrenkelse Underslag Tyveri Simpelt tyveri Grovt tyveri Brukstyveri av motorkjøretøy Utpressing og ran Ran Grovt ran Bedrageri og utroskap Forbrytelse i gjeldsforhold Skadeverk Ager og lykkespill Forbrytelse i sjøfartsforhold Heleri og etterfølgende bistand Forbrytelser utenfor straffeloven Narkotikaforbrytelse mot lov om legemidler mv Forbrytelse mot lov om merverdiavgift Forbrytelse mot den militære straffelov Forbrytelse mot ligningsloven Annen forbrytelse utenfor straffeloven Alle typer forseelser Forseelser mot straffeloven Naskeri Forseelse mot den alminnelige orden og fred Telefonsjikane Forseelser mot veitrafikkloven Promillekjøring Forseelse mot løsgjengerloven Forseelse mot politivedtektene Annen forseelse utenfor straffeloven ,

8 Månedlig elektrisitetsstatistikk, juni 1995 Tabell 1 Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft GWh Foreløpige tall Juli 1993 tom Juni 1994 Tolvmånedersperioder Januar-Juni Juni Juli 1994 tom Juni 1995 Endring i prosent Endring i prosent Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard Total produksjon , , Vannkraft , , Varmekraft , , Import , , Eksport , , = Brutto forbruk innenlands , , Forbruk 1) i kraftintensiv industri 2) , , Prod av kjemiske råvarer , , Prod av jern 4 stål og ferrolegeringer , , Prod av aluminium og andre metaller , , ) Målt hos mottakeren 2) Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler 4

9 Hotellstatistikk, juni 1995 Tabell 1 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Åpne bedrifter og senger, etter bedriftsgruppe og -størrelse Juni 1994 og 1995 Bedrifter Senger Alle hotell , senger " senger og over Byhotell senger " " senger og over Landhotell senger " " senger og over Turist- og høyfjellshotell senger senger og over Tabell 2 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Åpne bedrifter og senger, etter fylke Juni 1994 og 1995 Bedrifter Senger I aft Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

10 Hotellstatistikk, juni 1995 Tabell 3 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn etter bedriftsgruppe og gjestenes nasjonalitet Januar - juni og juni 1994 og 1995 Bedriftsgruppe Nasjonalitet Januar - juni Juni Endrin Endrin Pst Alle hoteller Norge Utlendinger i alt Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia østrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn 596 Europa ellers i USA Canada Mexico Latin-Amerika ellers Australia New Zealand 747 Japan Asia ellers Afrika Andre land i , Byhoteller Norge Utlendinger i alt Sverige Danmark Finland Island 659 Storbritannia i Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia østrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn Europa ellers USA Canada Mexico 138 Latin-Ameria ellers Australia New Zealand 122 Japan Asia ellers Afrika Andre land Pst

11 Hotellstatistikk, juni 1995 Tabell 3 (forts) Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn etter bedriftsgruppe og gjestenes nasjonalitet Januar - juni og juni 1994 og 1995 Bedriftsgruppe Nasjonalitet Januar -juni Endring u9n5i J Endring Pst» Pst Landhoteller Norge Utlendinger i alt Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia østrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn Europa ellers USA Canada Mexico Latin-Amerika ellers Australia New Zealand Japan Asia ellers Afrika Andre land _ i o Turist- og høyfjellshotell Norge Utlendinger i alt Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia østrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn Europa ellers USA Canada Mexico Latin-Amerika ellers Australia New Zealand Japan Asia ellers Afrika Andre land I i -49 7

12 Hotellstatistikk, juni 1995 Tabell 4 Hoteller 09 andre overnattingsbedrifter Ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter bedriftsgruppe og bedriftsstørrelse Juni 1995 Ankomne gjester Gjestedøgn Kapasitetsutnytting Av dette utlendin i er Av dette utlendin er Senger Rom Alle hotell 1 alt senger senger og over Byhotell senger " " " 200 senger og over Landhotell senger " " " 200 senger og over Turist- og høyfjellshotell senger " " " 200 senger og over * Pst Tabell 5 Hoteller 09 andre overnattingsbedrifter Ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter bedriftsgruppe Januar - juni og juni 1994 og 1995 Bedriftsgruppe Måned Alle hotell Januar -juni Januar -juni Juni Juni Ankomne gjester Gjestedøgn Kapasitetsutnytting Av dette Av dette utlendinger Senger Rom utlendinger I Pst Byhotell Januar -juni Januar -juni Juni Juni Landhotell Januar -juni Januar -juni Juni Juni Turist- og høyfjellshotell Januar -juni Januar -juni Juni Juni

13 Hotellstatistikk, juni 1995 Tabell 6 Hotelier og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter fylke Juni 1994 og 1995 Gjestedøgn Av dette utlendinger Kapasitetsutnytting Gjestedøgn Av dette Senger Rom I utlendinger alt Kapasitetsutnytting Senger Rom Pst Pst 1 alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trondeläg Nordland Troms Finnmark , Tabell 7 Hotelier og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter fylke Januar - juni 1994 og 1995 Fylke Gjestedøgn Av dette utlendin s er Senger Kapasitetsutnytting Gjestedøgn Av dette Senger Rom I utlendin alt er Kapasitetsutnytting Rom 1 att Øsffold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Pst Pst ,

14 Hotellstatistikk, juni 1995 Tabell 8 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedøgn etter formål Prosent Fylke Juni 1994 og 1995 Fylke Kurs/ konferanse Yrke Langtids- Kurs/ Ferie/ konferanse fritid kontrakt Yrke Lang- Ferie/ tidsfritid kontrakt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 9 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Gjestedogn fordelt etter formål Prosent Fylke Januar - juni 1994 og 1995 Kurs/ konferanse Yrke Langtids- Kurs/ Ferie/ fritid konferanse kontrakt Yrke Lang- Ferie/ tids- fritid kontrakt I aft , Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

15 Hotellstatistikk, juni 1995 Tabell 10 Hotelier og andre overnattingsbedrifter Oppnådd pris pr rom, etter hotellgruppe Juni 1995 Antall bedrifter Alle hotell Turist- og høyfjellshotell Byhotell Landhotell Oppnådd Antall Oppnådd Antall Oppnådd Antall pris pr rom bedrifter pris pr rom bedrifter pris pr rom bedrifter Oppnådd pris pr rom Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 11 Hotelier og andre overnattingsbedrifter Oppnådd pris pr rom, etter andel forretningsovernattinger (kurs og konferanse samt yrkesovernattinger) ved hotellet Juni 1995 Bedrifter med forretningsovernattinger Alle hotell Turist- og høyfjellshotellbyhotell Landhotell Antall Oppnådd Antall Oppnådd Antall Oppnådd Antall Oppnådd bedrifter pris pr rom bedrifter pris pr rom bedrifter pris pr rom bedrifter pris pr rom Under 20,0 20,0-39,9 40,0-59,9 60,0-79,9 80,0 prosent og over

16 Hotellstatistikk, juni 1995 Tabell 12 Hoteller og andre overnattingsbedrifter Omsetning etter fylke og bedriftsgruppe Juni 1995 Antall bedrifter Alle hotell Turist- og høyfjellshotell Byhotell Landhotell Omsetning Antall Omsetning Antall Omsetning Antall kr bedrifter kr bedrifter kr bedrifter Omsetning kr Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 13 Hoteller og andre overnattin9sbedrifter Omsetning og oppnådd pris pr rom, etter fylke og bedriftsgruppe Januar - juni 1995 Alle hotell Og høyfjellshotell Byhotell Landhotell Omsetning Oppnådd Omsetning Oppnådd Omsetning Oppnådd Omsetning Oppnådd kr ris r rom kr ris r rom kr ris r rom kr ris r rom Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,

17 Hotellstatistikk, juni 1995 Tabell 14 Hotelier og andre overnattingsbedrifter Omsetning og oppnådd pris pr rom, etter andel forretningsovernattinger (kurs og konferanse samt yrkesovernattinger) ved hotellet Januar - juni 1995 Bedrifter med forretningsovernattinger Alle hotell Turist- og høyfjellshotell Byhotell Landhotell Omsetning Oppnådd kr pris pr rom Omsetning kr Oppnådd Omsetning pris pr rom kr Oppnådd Omsetning pris pr rom kr Oppnådd pris pr rom Under 20, ,0-39, ,0-59, ,0-79, ,0 prosent og over

18 Veitrafikkulykker med personskade, juni Tabell 1 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd, etter måned l Ulykker med personskade Personer skadd Personer drept måneder Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember måneder I Tallene for 1995 er foreløpige og rettes opp etter hvert, mest for siste måned Tallene for 1994 og tidligere år er endelige Tabell 2 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd Fylke Ulykker med personskade Personer skadd Personer drept Fylke Jan-juni Juni Jan-juni Juni Jan-juni Juni alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag * Nordland Troms Finnmark

19 Veitrafikkulykker med personskade, juni 1995 Tabell 3 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe Fylke Personer drept eller skadd i juni 1995 Fylke Bil- Ulykker Drepte Skadde Bil- Motor- Fot- Akende i passa- Moped Sykkel gjen- Andre alt i alt i alt førere sykkel ol sjerer gere Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 4 Personer drept eller skadd, etter alder og trafikantgruppe Trafikantgruppe År Drepte i alt -6 år Personer drept i januar - juni 7-14 år år år 65- år Personer drept Personer skadd Juni Jan-juni Juni Bilførere Bilpassasjerer Motorsykkelforere og passasjerer Mopedførere og passasjerer Sykkelførere og passasjerer Fotgjeng ere Akende, skiløpere ol Andre

20 Veitrafikkulykker med personskade, juni 1995 Tabell 5 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd Politidistrikt Ulykker med personskade Personer skadd Personer drept Politidistrikt Jan-juni Juni Jan-juni Juni Jan-juni Juni Politidistrikt Halden Sarpsborg Fredrikstad Moss Follo Asker og Bærum Romerike Oslo Kongsvinger Hamar Østerdalen Gudbrandsdalen Vestoppland Ringerike Drammen Kongsberg Nord-Jarlsberg Tønsberg Sandefjord Larvik Skien Telemark Notodden Rjukan Kragero Arendal Kristiansand Vest-Agder Rogaland Stavanger Haugesund Hardanger Hordaland Bergen Sogn Fjordane Sunnmøre Romsdal Nordmø re Uttrøndelag Trondheim Inntrøndelag Namdal Helgeland Rana Bodø Narvik Lofoten og Vesterålen Senja Troms Vestfinn mark Vardo Vadsø Sør-Varanger

21 Skattestatistikk, 1993 Tabell 1 Sum fradrag for boligsparing for ungdom Antall personer med fradrag Gjennomsnittlig fradrag Kjønn Hele landet Sum fradrag Antall i mill kr personer Gjennomsnitt i kr 1992 Menn Kvinner 1993 Menn Kvinner Tabell 2 Antall personer år med boligsparing for ungdom, etter alder Prosentvis andel av totalt antall personer ar, etter alder Hele landet 1993 Alder Antall personer år med BSU Prosentvis andel Ar år år år Ar Ar år år år år år år år år Tabell 3 Antall personer år med boligsparing for ungdom, etter toppskattegrunnlag Prosentvis andel av totalt antall personer ar, etter toppskattegrunnlag Hele landet 1993 Toppskattegrunnlag Antall personer år med BSU Prosentvis andel kr kr kr kr kr kr kr kr og høyere

22 Skattestatistikk, 1993 Tabell 4 Antall personer år med boligsparing for ungdom, etter utdanning Prosentvis andel av totalt antall personer år, etter utdanning Hele landet 1993 Utdanning Antall personer år med BSU Prosentvis andel Grunnskole Videregående skole Universitet og høgskole Uoppgitt utdanning Tabell 5 Antall personer år med boligsparing for ungdom, etter fylke Prosentvis andel av totalt antall personer ar, etter fylke Hele landet 1993 Fylke Antall personer år med BSU Prosentvis andel Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

23

24 Vi reiser 3,4 mil om dagen Hver innbygger i Norge foretok i gjennomsnitt 840 større og mindre reiser innenlands i løpet av 1994 Vi reiste mil hver i gjennomsnitt, noe som tilsvarer 2,3 reiser og 3,4 mil pr dag Nesten ni av ti reiser skjer med private transportmidler Statistikken over innenlandske transportytelser gir grunnlag for et grovt og gjennomsnittlig bilde av befolkningens reisemønster og omfang Alle reiser med kollektive og private transportmidler er med, men turer til fots og på sykkel inngår ikke i tallene Personbilen er helt klart det viktigste fremkomstmiddelet i Norge Hele 695 ganger i året kjører hver av oss med bil, eller nesten to ganger om dagen Hver tur er på gjennomsnittlig 1,4 mil, slik at vi kjører personbil 2,6 mil om dagen Rutebil og drosje/leiebil blir benyttet henholdsvis 64 og 20 ganger i året Turen med rutebil er gjennomsnittlig 1,4 mil lang, mens turen med drosje/utleiebil er på 0,9 mil Nesten ni ganger i året kjører vi tog, og togturen er i gjennomsnitt 6,1 mil lang Også bilferjeruter blir benyttet ni ganger i året, men da er turen bare 0,7 mil Nær to ganger i året reiser vi med fly innenlands Hver flytur er 42 mil I løpet av hele året reiser vi hele 966 mil med personbil, 90,8 mil med rutebil og 78,5 mil med fly Kortest strekning reiser vi med bilferjer, 6,4 mil i året Ved 105 reiser blir kollektiv transport benyttet, mens private transportmidler blir brukt 735 ganger, pqns, Antall Antall Antall Transport- reiser kilometer kilometer måte pr person pr person pr år pr år pr reise 840, ,45 14,84 Bilferjeruter 8,78 64,03 7,29 Annen rutefart 1,85 77,20 41,75 NSB 8,78 538,11 61,26 Forstadsb/sporveier 20,11 86,68 4,31 Rutebiler 63,80 907,71 14,23 Drosjer og utleiebiler 19,88 188,15 9,47 Personbiler 694, ,47 13,90 MC og mopeder 20,57 163,88 7,97 Fly 1,85 785,21 424,63 Økt elkraftproduksjon 1 halvår i år Produksjonen av elektrisk kraft var GWh (millioner kwh) i 1 halvår i år Dette er 4,8 prosent mer enn i samme periode i fjor Blant fylkene med høy elektrisitetsproduksjon (over GWh i året) har økningen vært størst i Hordaland, Sogn og Fjordane og Telemark I disse fylkene økte produksjonen med henholdsvis 17,8, 10,6 og 8,6 prosent I Rogaland og Nordland var det en nedgang i produksjonen med henholdsvis 23,6 og 10,3 prosent Bruttoforbruket av elektrisk kraft var i årets første seks måneder 1,0 prosent lavere enn i samme tidsrom i fjor Forbruket innen kraftintensiv industri har vært 1,3 prosent lavere enn i 1 halvår i 1994 Det var forbruket til produksjon av aluminium Ukens statistikk nr 32/95 og andre metaller som gikk mest ned i perioden Dette forbruket har hittil i år blitt redusert med 1,8 prosent Forbruket til produksjon av jern, stål og ferrolegeringer og forbruket til produksjon av kjemiske råvarer var i 1 halvår i år henholdsvis 0,3 og 1,1 prosent lavere enn i samme periode i fjor Vannmagasinenes fyllingsgrad var ved utgangen av juni 69 prosent I forhold til forrige måned økte fyllingsgraden med 41,9 prosentenheter fra et nivå på 27,1 prosent ved utgangen av mai Gjennomsnittlig fyllingsgrad ved utgangen av juni for årene var 67,6 prosent Nivået har helt siden NVE og Statistisk sentralbyrå tok opp igjen rapporteringen av vannmagasinenes fyllingsgrad i juli 1994 ligget under gjennomsnittlig ifølge tallene for fjoråret Forholdet kollektiv/privat transport fordeler seg dermed 12,5/87,5 prosent Regnet i kilometer pr person skjer 20 prosent av innenlands reisevirksomhet med kollektiv transport og 80 prosent med privat Tal kel sb sd s keernr enr tlenelg T, e9mu4ee njt i c, nseg nprnlohasbm Hovedresultatene noas t kdn tersi tspi esti4z i e leutnbnabnsi try cl :: r :1ren na3p i rr e:u)n st i fra eaei 1 nrin ]:- d -t: k derso e statistikk i Beregning sarrtavps e b av ksaslinessenpertorglores ehrve a_ Nsg:1 skap og rpgạ evutlendingen pdaẹvi nrrkeeirseii n i deiedssi i Qesmrttai trsetbtla c i a Qs titirge er fen:r:- arbeitdrstmtạteidstistran rtokon Inbis I risdsiut Befoilm Befolkningstallet I efolkningsmengden og Passasjertallene gjelder strengt a11 innenlands transport uavhenforholdsvis lite Kilde Innenlandske transportytelser, 1994 Mer informasjon: Lars H Olaussen, , eller Jan Monsrud, tlf fyllingsgrad for perioden , men i juni var fyllingsgraden 2,4 prosentenheter over dette gjennomsnittet I juli fortsatte fyllingsgraden å øke, og var i uke 30 80,9 prosent for landet totalt Dette er 9,2 prosentenheter over medianen for perioden Spotprisen på elektrisk kraft har i gjennomsnitt vært 11,7 øre/kwh 1 halvår i år Dette er 6,1 øre/kwh lavere enn gjennomsnittlig spotpris i 1 halvår i fjor Ny statistikk Månedlig elektrisitetsstatistikk, juni 1995 Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og NVE Den utgis hver måned i Ukens statistikk, også tilgjengelig i SSB-data online, Internet og Statistisk månedshefte Mer informasjon: Einar Hoffart, tlf Vedleggstabell side: 4

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten Oslo bruker flest kurdøgn Fylkene brukte i fjor 731 000 kurdøgn i institusjoner for rusmiddelmisbrukere Oslo la beslag på en tredel av det totale antall kurdøgn, side 3 J zr Statistisk sentralbyrå har

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far Det er 3 prosentpoeng lavere enn i 1989, side 4 Godstrafikken øker I 1995 ble det kjørt 7,6 millioner tonn gods til og fra Norge,

Detaljer

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3 659 000 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 r. 13/79 28. mars 1979 INNHOLD Byggevirksomheten i februar 1979 Salg av petroleumsprodukter i februar 1979 Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Transport i Norge. Jan Monsrud (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Transport i Norge. Jan Monsrud (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 15 Statistiske analyser Statistical Analyses Transport i Norge Jan Monsrud (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser av statistikk

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

4. Overnattingsvirksomhet 2

4. Overnattingsvirksomhet 2 Norsk turisme Overnattingsvirksomhet Tom Granseth 4. Overnattingsvirksomhet 2 Datagrunnlag er Statistisk sentralbyrås månedlige overnattingsstatistikk 1. Opplysningene hentes inn direkte fra bedriftene,

Detaljer

INNHOLD. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Vestfold

INNHOLD. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Vestfold Nr. 32/80 6. august 1980 INNHOLD Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Vestfold Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1980 Produksjon og

Detaljer

3. Nordmenns reisevirksomhet 4

3. Nordmenns reisevirksomhet 4 Tom Granseth 3. 4 Statistisk sentralbyrå kartlegger omfanget av nordmenns reisevirksomhet i to undersøkelser, grensehandelsundersøkelsen 1 og reiseundersøkelsen 2. Inntil 2007 ble nordmenns feriereisevaner

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Kriminalitet og rettsvesen

Kriminalitet og rettsvesen Kriminalitet og rettsvesen Statistisk Sentralbyrå OSLO - KONGSVINGER - 1988 ISBN 82-537-2636-8 FORORD Rettsvesenets rolle og gjøremål diskuteres ofte. Kriminalitet, lov og orden, rettssikkerhet er begreper

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3.1 Rapporteringspliktige trafikkulykker med personskade Den viktigste kilden til opplysninger om trafikkulykker med personskade i Norge er politirapporterte personskadeulykker.

Detaljer

5-6/2009. Samfunnsspeilet 5-6/2009 23. årgang

5-6/2009. Samfunnsspeilet 5-6/2009 23. årgang 5-6/2009 Samfunnsspeilet 5-6/2009 23. årgang Samfunnsspeilet presenterer aktuelle analys er om levekår og livsstil. Samfunnsspeilet kommer ut seks ganger i året og gir viktig informasjon om sosiale, demografiske,

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

Langstrakt land ulik livskvalitet

Langstrakt land ulik livskvalitet Langstrakt land ulik livskvalitet En gruppe FN-eksperter har sett på forventet levealder, utdanning og kjøpekraft i alle medlemsland og tildelt Norge gullmedalje i menneskelig utvikling. Mediene skrev

Detaljer