Politiker-holdning på tvers av innkjøpsreglene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiker-holdning på tvers av innkjøpsreglene"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2011 Fredag 9. september 1. Politiker-holdning på tvers av innkjøpsreglene 2. Hvis en KOFA-klage skaper forsinkelse i bygg 3. Ulovlig kjøp, innføringskurs og stipendier 4. Vil ha laveste pris ut som tildelingskriterium 5. Vil skjerpe energikravene i offentlige innkjøp 6. Fleirtal for å kunne hente vinst i omsorg 7. Uvilje og mistenksomhet bak konkurransevridning milliardar i auka kommunal tevlingsutsetjing Politiker-holdning på tvers av innkjøpsreglene Annenhver kommune-politiker mener det er riktig å foretrekke lokale leverandører i anbudskonkurranser, selv om de ikke har de beste tilbudene. Denne holdningen, som er i strid med grunnprinsippene i offentlige anskaffelser, fremkommer i en undersøkelse i regi av Norges Kommunerevisorforbund. Den viser også at bare hver fjerde kommunepolitiker er overbevist om at konkurranse er veien å gå for å få fram de beste tilbudene. For å danne seg et bilde av status for regeletterlevelsen i Kommune-Norge når det gjelder offentlige anskaffelser, satte daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund, Ole Kristian Rogndokken, i gang to undersøkelser. Den ene var en gjennomgang av revisjonsrapporter fra kommunene, den andre en holdningsundersøkelse blant et representativt utvalg av folkevalgte. 60 rapporter fra perioden 2008 til 2011 ble gjenomgått. Noe sentralt arkiv over slike rapporter fins ikke, slik at de måtte finnes etter nettsøk og kontrollsjekk i forbundets egen database med revisjonsrapporter generelt. Rogndokken advarer mot å betrakte resultatet av denne gjennomgangen for annet enn en tendens, en pekepinn, på status. Blant de vanligst refererte bruddene i disse forvaltningsrevisjonsrapportene var: mangelfull eller manglende dokumentasjon og anskaffelsesprotokoll for prosess (i 52 av 60 rapporter), brudd på de grunnleggende krav (hyppigst mangel på konkurranse) (i 46 rapporter), mangelfull eller manglende kunngjøring/utlysing (i 30 rapporter), og uhjemlet og ulovlig direkteanskaffelser (i 25 rapporter). 1

2 Samtidig gjennomførte NorgesBarometeret AS en elektronisk holdningsundersøkelse på oppdrag fra Norges Kommunerevisorforbund blant folkevalgte i kommunestyrene. Det skjedde i februar i år med en svarprosent på 35. To spørsmål ble stillet: Det ene var om de spurte mener at kommunens anbudsprosesser bidrar til reell konkurranse og at kommunen dermed får de mest optimale tilbudene. Hver fjerde politiker svarer ja, i hovedsak på dette spørsmålet, mens hver femte svarer Nei. Over halvparten mener Ja, men ikke alltid. Størst skepsis er det i Troms og Vest-Agder, mens representanter for Kr.F. har mest, SV minst, tiltro til at anbudskonkurranser bidrar til reell konkurranse og at kommunene dermed får de beste tilbudene. Spørsmål til politikerne Det andre spørsmålet i holdningsundersøkelsen var om politikerne mener det er riktig å foretrekke lokale tilbydere i anbudskonkurranser, selv om de ikke har det beste tilbudet. I dagens regelverk er det forbudt med positiv diskriminering ut fra geografi. Like fullt mener halvparten av de spurte at det er riktig å foretrekke lokale tilbydere selv om de ikke er best i konkurransen. Holdningen er mer utbredt i små enn i store kommuner, og det er på den politiske venstresiden man finner størst sympati for denne favoriseringen av lokale tilbydere. Representanter for Høyre og Fr.p. har minst sans for slikt. I Oslo er det 100 prosent motstand mot slik forfordeling. I holdningsundersøkelsen er også gjort en sammenlikning mellom såkalte robek - kommuner og ikke-robek -kommuner. En robek-kommune er en kommune med såpass dårlig økonomi/økonomistyring at fylkesmannen har grepet inn. Representanter for slike kommuner er langt mer positive til å forfordele lokale leverandører enn kollegaene i de øvrige kommunene: 62 mot 48 prosent av de spurte. Rogndokken sier i en kommentar at han ikke er overrasket over det undersøkelsen og rapportgjennomgangen viser: - Det er i tråd med hva vår generelle erfaring viser, men vi har nå i større gard fått tallfestet status. Min oppfordring er at regelverket må gjøres bedre kjent og mer tilgjengelig, og at innkjøpsprosesser og ansvarsforhold må klargjøres. Det er viktige elementer på vei mot bedre regeletterlevelse! Hvis en KOFA-klage skaper forsinkelse i bygg Hvis en delentreprenør må vente på å komme i gang som følge av brudd på reglene for offentlige anskaffelser, KOFA-klage og ny anbudsrunde for en tilgrensende entreprise som følge av det, er det som hovedregel en byggherrerisiko. Det slår Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR) fast, men understreker at man dermed ikke har sagt at enhver klagebehandling nødvendigvis utgjør en byggherrerisiko. Rådet har i oppmannssak etter NS 8405 pkt 43.2 behandlet en tvist om forsinket fremdrift i en delt entreprise for kommunalt byggeprosjekt. Delentreprenøren på elektro- tele- og dataanlegg slapp først til flere måneder senere enn forutsatt, hovedsakelig som en følge av at kommunen som byggherre måtte gjøre en ny kunngjøring av en tømrer-sideentreprise. Bakgrunnen var at kontrakttildelingen var innklaget for KOFA, som la til grunn at det forelå et regelbrudd som ikke kunne rettes uten avlysning. 2

3 I saken drøfter BFJR den rettslige betydning av fremdriftsplan i relasjon til entreprenørens forbehold og forutsetninger og særlig spørsmålet om byggherrens risiko for forsinkelse ved klagebehandling etter regelverket om offentlige anskaffelser (lov 1999 med tilhørende forskrift 2006). Delentreprenøren på elektro- tele- og dataanlegg stilte krav på hevning av kontrakten etter NS 8405 pkt. 39, men det førte ikke fram. Delvis medhold Imidlertid gav BFJR denne delentreprenøren delvis medhold i krav på tilleggsvederlag etter NS 8405 pkt 25.2 bokstav c, ut fra det hovedsynspunkt at byggherren i dette tilfelle måtte svare for forsinkelsen under klagesaken i KOFA. Entreprenøren ble også gitt medhold i at fastpristillegget basert på byggherrens fremdriftsplan måtte justeres ut fra den faktiske mertid som skyldtes forsinkelsen. Saksomkostningene delt mellom sakens parter. BFJR minner om at forsinkelsen kan tilbakeføres til en saksbehandlingsfeil som etter nemndsbehandlingen førte til en ny konkurranse. Uten å ha sagt noe om hvorvidt enhver klagebehandling utgjøre en byggherrerisiko, mener BFJR at forskyvningen i fremdriften i denne saken omfattes av den siterte bokstav c. Nytt i kortform om offentlige anskaffelser Ulovlig kjøp, innføringskurs og stipendier Statens pensjonskasse ilagt overtredelsesgebyr for ulovlig direkteanskaffelse, Høgskolen i Akershus med innføringskurs i offentlige anskaffelser, og NHO Service ber kommunene prioritere kvalitet ved kjøp av renholdstjenester. Helse Sør-Øst har inngått avtale med fem leverandører for å styrke radiologtjenesten, mens et NHO-fond har tildelt stipend til en rekke masterstudenter med oppgaver innenfor offentlige anskaffelser. Samferdselsdepartementet har lagt ut 19 flyruteområder på anbud, og i Tyskland arrangeres det en europeisk konferanse om offentlige anskaffelser kroner i gebyr til Statens pensjonskasse Statens pensjonskasse er ilagt et overtredelsesgebyr på kroner for å ha foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved inngåelsen av avtaler om levering av IKT-tjenester, melder KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Statens pensjonskasse hevdet i sine kommentarer til KOFA at anskaffelsen kom inn under unntaket for uforutsette omstendigheter, men klagenemnda konkluderte med at så ikke var tilfelle. Klagenemnda mener at Statens pensjonskasse har opptrådt i det minste grovt uaktsomt ved at anskaffelsen ikke var kunngjort i henhold til regelverket, sier direktør i KOFA, Anneline Vingsgård. Gebyrets størrelse utgjør i underkant av 11,8 prosent av anskaffelsens verdi. Skolering om offentlige anskaffelser NHO og NHO Service setter nå offentlige anskaffelser på læreplanen ved Høyskolen i Oslo og Akershus. I samarbeid med NHO Service tilbyr Høgskolen i Oslo og Akershus et tre dagers innføringskurs i offentlige anskaffelser. Kurset gir en praktisk introduksjon til regelverket og retter seg inn mot alle som i egenskap av oppdragsgivere deltar i 3

4 utarbeidelse av anbud og til tilbydere som ønsker å gi tilbud på offentlige anskaffelser. Kurset er også åpent for næringslivet, heter det. Kommunene må ta bestillerrollen alvorlig Seriøse aktører i renholdsbransjen sier at pris i mange tilfeller overskygger kvalitet, særlig i offentlige anbudsrunder. Det kommer frem i en fersk rapport utarbeidet av Fafo. Kommuner og andre offentlige bestillere av renholdstjenester må flytte sitt stive blikk på prislappen dersom det skal bli slutt på sosial dumping og useriøsitet i renholdsbransjen. Kvalitet må vektlegges og vi må få på plass den offentlige godkjenningsordningen, sier direktør Stein Johnsen i HSH. Økt etterspørsel etter radiologitjenester Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med fem leverandører som styrker kapasiteten i radiologitjenester for resten av Radiologitjenester, spesielt MR-undersøkelse har de siste årene økt betydelig. Det er også bakgrunnen for at Helse Sør-Øst RHF ved siste anskaffelse kjøpte mer innenfor dette området. Analyser viser at det fortsatt er økning i etterspørselen. Det bekymrer både fagmiljøene og helsemyndighetene, og Helsedirektoratet har derfor startet et arbeid for å utvikle en nasjonal veileder for riktig bruk av radiologiske undersøkelser. Master-oppgaver om offentlige anskaffelser NHOs fond for offentlige anskaffelser deler ut stipend til masterstudenter som skriver om offentlige anskaffelser. Ni master-oppgaver har denne gangen mottatt støtte fra fondet. Du finner dem her. 19 flyruteområder på anbud Samferdselsdepartementet har kunngjort anbudskonkurranse for drift av 19 regionale flyruteområder i Norge fra 1. april Konkurransen er kunngjort i hele EU/EØSområdet, heter det. I forbindelse med anbudsutlysningen har Samferdselsdepartementet også fastsatt nye krav til flyrutedriften. Disse kravene omfatter blant annet maksimale billettpriser, setekapasitet og antall flyvninger på strekningene. Fra 1. april blir en ny rute, Harstad/Narvik Tromsø, tatt inn i ordningen med statlig kjøp av flyruter. Kontraktlengden er fem år i de fire nordligst fylkene, fire i de øvrige. Tidligere var maksimal kontraktlengde tre år. Tilbudsfristen er 25.oktober, 2011, kl Konferanse om offentlig anskaffelser i Europa ERA arrangerer sin årlige konferanse om regler for offentlige anskaffelser i EU den oktober 2011 i Trier, Tyskland. ERA (Academy of European Law) retter i årets konferanse fokus på blant annet EUs grønnbok for modernisering av regler for offentlige anskaffelser, aktuell rettspraksis fra EU-domstolen, aktuelle spørsmål knyttet til implementeringen av direktivet for offentlig anskaffelser i forsvarsindustrien og tjenester av allmenn økonomisk interesse. Konferansen arrangeres i Trier, Tyskland, den oktober

5 Vil ha laveste pris ut som tildelingskriterium Laveste pris ut som tildelingskriterium, forhandlinger som standardprosedyre over EU/EØS-terskelverdiene og lokal tjenesteproduksjon i samarbeid utenfor reglene om offentlige anskaffelser. Dette er noen av innspillene i en betenkning som Europaparlamentet for tiden arbeider med. Her mener man tiden med strenge, detaljrike regler nå er over nå gjelder det å forsikre seg om at offentlige innkjøp skjer i konkurranse, uten diskriminering, men med åpenhet. Europaparlamentets komité for det indre markedet og forbrukervern har i sommer behandlet EU-kommisjonens grønnbok om modernisering av offentlige innkjøp. I forslag til betenkning minner man om et tidligere utspill om interkommunalt samarbeid. Det gjelder unntak fra reglene om offentlige anskaffelser. Reglene skal ikke omfatte, skriver komiteen nå, et samarbeid som har til hensikt å opprettholde en tjeneste av allmenn interesse til alle berørte myndigheter, og oppdraget bare utføres av de berørte lokale myndighetene, dvs. uten innblanding av private. Komiteen mener dessuten at tildelingskriteriet laveste pris bør tas bort slik at det fulle potensialet som ligger i offentlige anskaffelser, kan virkeliggjøres. Kontrakter bør i prinsippet, fremgår det av betenkningen, bare tildeles på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, inklusive kostnadene til de aktuelle varenes, tjenestenes og byggearbeidenes hele livssyklus. Egenskap hos produktene Det understrekes at bærekraftig produksjon av et produkt eller tjeneste må anses for å være en egenskap hos produktene som kan benyttes som et kriterium i sammenlikning med produkter eller tjenester som ikke er produsert på en bærekraftig måte. Likeledes mener komiteen at den økte bevisstheten knyttet til produkters og tjenestes innvirkning på miljø og klima innebærer at an bør overveie mulighetene for at offentlige myndigheter kan begunstige lokale leverandører, og undersøke i hvilken grad reglene for det indre markedet tillater det. Et resultat av at direktivene er så detaljerte, er at innovasjon og bærekraftig utvikling hemmes, og i betenkningsforslaget tas det til orde for tydelige og enkle regler med redusert detaljeringsnivå og økt tillit til de alminnelige prinsippene som åpenhet, likebehandling og ikke-diskriminering. Forhandlinger Komiteen i Europaparlamentet mener at forhandlinger med forutgående kunngjøring må bli en standardprosedyre, og at reglene for rammeavtaler må bli mer fleksible. Bruk av alternative bud har støtte fra komiteen, som også ber om en klargjøring av hva som kan rettes etter anbudsfristen og i konkurransegrunnlag samtidig som transparens og likebehandling garanteres. Egenmeldinger bør tillates der det er mulig, slik at det bare er kandidater til/vinneren av oppdraget, som må fremvise originaldokumenter til bruk ved kvalifisering. Et alternativ er å utvikle et standardisert kvalifikasjonssertifikat, og eventuelt lagre slike i et elektronisk register. 40 år med innkjøpsdirektiver I år er det 40 år siden det første EU-direktivet om offentlige anskaffelser om. 26. juli 1971 trådte bygg- og anleggsdirektivet i kraft, og tiden er inne for et taktskifte: 5

6 - Strengt formaliserte regler var så visst nødvendige i begynnelsen med sikte på å få til en viss profesjonalitet i anskaffelsespraksisen og venne de offentlige oppdragsgiverne til grunnprinsippene om transparens, ikke-diskriminering og konkurranse, men i dag er dette vedtatt praksis. Vil skjerpe energikravene i offentlige innkjøp EU skjerper kravene til offentlige innkjøpere. Det fremgår av EU-kommisjonens forslag til nytt energieffektiviseringsdirektiv, der innkjøperne får en enda mer sentral rolle i arbeidet med å nå EUs energimål for Når man kjøper, heter det, skal det bare stilles krav om de aller høyeste krav til effektiv energibruk. EU har som mål å oppnå 20 prosents reduksjon i energiforbruket innen 2020, men ser nå at man ligger an bare til å nå halvparten. Tidligere i år kom Kommisjonen med en energieffektiviseringsplan for å øke trykket på medlemslandene, og i direktivforslaget har noe av innholdet i planen fått bindende status. EUs energisparingsmål for 2020 skal evalueres i 2014, dersom resultatet fremdeles er lite tilfredsstillende, kan nasjonale energieffektivitetsmål komme på tale. Offentlige anskaffelser står sentralt som verktøy til å nå målsettingen for Offentlige oppdragsgivere, heter det, bør søke å anskaffe energieffektive produkter og bygninger basert på tilgjengelige energimerker og sertifikater. Varene og tjenestene som kjøpes, må enten oppfylle det høyeste nivå innenfor energimerkingen, det høyeste ecodesignnivået eller Energy Star. Også andre hensyn Ved vurderingen av kjøp skal den offentlige oppdragsgiveren også ta i betraktning kosteffektivitet, det som er økonomisk mulig og hva som rent teknisk egner seg alt innenfor ammen av tilstrekkelig konkurranse, fremgår det av et tillegg til direktivet der krav til offentlige oppdragsgivere listes opp. Det stilles blant annet også krav til kjøp av bildekk, der det pekes på at det bare skal kjøpes slike som tilfredsstiller det høyeste nivået av drivstoffenergi-effektivitet, Men, heter det, kravet er ikke til hinder for at en offentlig oppdragsgiver kan kjøpe dekk med den beste gripeevne eller dekk med så lavt støynivå som mulig der sikkerhet eller helsesmessige årsaker krever det. Bygninger og tjenester Ved kjøp av tjenester skal det også trekkes inn energieffektiviseringshensyn, likeledes skal offentlige oppdragsgivere legge til grunn visse minimumsstandarder for energibruk når de kjøper eller leier bygninger. At det er slik, skal dokumenteres ved hjelp av egnede energisertifikater. Ifølge direktivforslaget skal den offentlige sektoren for øvrig forplikte seg til å renovere tre prosent av sin samlede bygningsmasse hvert år. Prosentandelen skal regnes ut fra det samlede gulvarealet i offentlige bygninger med mer enn 250 kvadratmeter. 6

7 Svensk undersøking: Fleirtal for å kunne hente vinst i omsorg Privat verksemder som driv i omsorgssektoren, må gjerne få gå med vinst. Det meiner fire av ti svenskar. Dersom ein legg inn eit vilkår om at tilbodet må vere minst like godt som i det offentlege, er det over halvparten av dei spurde i ei undersøking som samtykkjer i at dei private då må få lov til å gjere vinst. Dette står i skarp kontrast til politikarar som ønskjer å avgrense omsorgstilbod til verksemder som ikkje er vinstdrivne, til dømes friviljuge, ideelle organisasjonar. Spørsmålet melder seg når eit tilbod i offentleg regi skal tevlingsutsetjast. Undersøkinga er gjennomførd på vegner av Vårdföretagarna, som er ein del av den svenske interesseorganisasjonen for verksemder i tenestesektoren, Almega. Den nettbaserte undersøkinga gjekk føre seg mellom 23. og 28. juni i år, og eit representativt utval på godt og vel svenskar over 18 år vart intervjua. Resultata syner at 53 prosent av dei spurde meiner at private selskap som har tilbod innanfor omsorgssektoren, gjerne gå med vinst dersom dei har eit tilbod som er like bra eller betre enn det offentlege. Under føresetnad av dette kvalitetskravet er det fleire i alle grupper som seier ja til vinst enn nei. Med all grupper meinast alder, kjønn, utdanningsbakgrunn, høg eller låg inntekt, om ein bur i by eller på landsbygda osb. Mest positive syner seg at dei over 60 år er. Vinst utan vilkår? Når det vert spurt om private omsorgsverksemder skal få drive med vinst utan å knyte vilkår til, er det over 40 prosent som meiner det, medan noko over 30 prosent seier at dei er usamde i det. Seks av ti svarar ja på spørsmålet om det skal gjelde dei same reglane for private omsorgsverksemder som for andre føretak når det gjeld okonomi og skattar. 44 prosent trur at dersom omsorgsverksemdene fekk dårlegare spelereglar enn andre føretak, ville mangfaldet og det å kunne gjere val for pasientane verte svekka. Om lag halvparten seier at det at føretak kan gå med vinst, er bra for tilsette og for kundane. Forbod mot vinstdrivne For nokre år sidan hadde Sverige forbod mot å setje bort drifta av helse- og sosialtenester til verksemder som hadde som mål å skape vinst. Også her heime er det for tida slik at regjeringa ser mykje ljosare bruk av friviljuge, ideelle organisasjonar som tenestetilbydarar innanfor omsorgsektoren enn private, vinstdrivne føretak. I ein kommentar frå Vårdföretagarna heiter det at dei er glade for at dei fleste er samde i at det å kunne gjere vinst er naudsynt for at ei verksemda skal kunne utvikle seg. Overskot er ein føresetnad for å kunne investere, utdanne og tilsette nye folk. Ein må få noko til få noko til overs for å kunne satse på betringar, Vinst er òg, heiter det, eit prov på at ein har lukkast. Det er dei gode føretaka som år med vinst, der effektive arbeidsplassar vert skapte, der ein ikkje tek ikkje-naudsynte kostnader, og der det kjem kompetanse som vert verande. Vinst er ikkje berre, held Vårföretagarna fram, ein sideverknad som ein trass alt godtek, men det er noko ein ønskjer fordi det syner at føretaket gjer dei rette tinga på rett måte med andre ord at det vert levert kvalitet. 7

8 Uvilje og mistenksomhet bak konkurransevridning Uvilje og mistenksomhet fra forvaltningen og deres kollegaer i svenske kommuner og landsting (fylkeskommuner). Det er hovedårsaken til at det i dag ikke hersker konkurransenøytralitet mellom offentlige og private tjenesteytere i omsorgssektoren, i følge en fersk undersøkelse fra Sverige. Partipolitiske motiver i kommuneledelsen oppgis som den nest viktigste grunnen. Vårdföretagarna, som er ansvarlig for undersøkelsen, er en del av Almega. Sistnevnte er en organisasjon som kan sammenliknes med norske NHO Service, i det den samler arbeidsgivere i en rekke tjenesteyrker. Den nettbaserte undersøkelsen ble gjort i mai i år og drøyt 440 bedrifter svarte. Halvparten av disse er i sykehussektoren, 20 prosent i eldreomsorgen og resten i andre omsorgsbransjer. Det er toppsjefene som står for svarene. I tillegg til lov om offentlige anskaffelser har svenske også en lov om valgfrihet, som følger anskaffelsesreglene et stykke på vei, bortsett fra at det konkurreres på kvalitet da prisforutsetningene er gitt av oppdragsgiveren. Poenget er å rekruttere tilbydere av god kvalitet, slik at brukerne kan velge hvem av dem de vil ha. Ikke like vilkår Sju av ti svarer i undersøkelsen at de ikke konkurrerer på like vilkår med tilsvarende tilbud i den offentlige sektoren. Flere faktorer står sentralt ifølge svarene, bl.a. dobbeltrollen som bestiller og utfører, at de private får ikke trekke fra moms slik det offentlige gjør og vanskelig å få offentlig tjenesteytere innenfor omsorg til å akseptere private. Dette med dobbeltrollen rager aller høyest når de som er med i undersøkelsen skal rangere konkurranseproblemene. Svarerne i undersøkelsen vurderer mangelen på konkurransenøytralitet som et ganske stort problem når det gjelder mulighetene for å utvikle egen bedrift. Til sammen 3 av 4 mener dette er et ganske stort problem eller et stort problem. Hva er årsaken? I undersøkelsen ble det også spurt om hva årsaken kan være til den manglende konkurransenøytraliteten. Øverst på listen finner vi at det dreier seg om at forvaltningen og omsorgspersonellet i kommunene/landstingene (fylkeskommunene) er mistenksomme og viser uvilje over private tilbydere av slike tjenester. Denne årsaken samler flere enn for eksempel eventuelle partipolitiske motiv i den politiske ledelsen. Imidlertid forteller undersøkelsesresultatene at representantene for de private tilbyderne er rimelig fornøyd med den service og imøtekommenhet de får fra beslutningsfattere i kommunen/landstinget. Det er bare en av fire som mener de møter dårlig eller svært dårlig service. Likeledes mener om lag en tredjepart at konkurransenøytraliteten er blitt bedre de to siste årene, mens en annen tredjepart mener det ikke er noen forskjell. På spørsmål om hvilket område det offentlige bør forbedre for å få til et bedre næringsklima svarer flest (30 prosent) at regelverket bør endres, og noen flere mener at loven om valgfrihet bør endres for å få til mer effektive arbeidsmetoder. 8

9 10 milliardar i auka kommunal tevlingsutsetjing Danske kommunar har dei seinaste to åra auka tevlingsutsetjinga si med meir enn 10 milliardar kroner, det vil seie med om lag ein prosent av deira samla driftsutgifter. Dette går fram av ei utgreiing frå næringslivsorganisasjonen Dansk Industri, der ein ikkje er i tvil om at det kjem meir. Dert syner holdningar som kjem til uttrykk i ulike undersøkingar. Samstundes peikar Dansk Industri på eit stort potensial for tevlingsutsetjing på sosialområdet. Kvart år kjem Dansk Industri med ei utgreiing om korleis offentleg-privat samarbeid utviklar seg. Utgåva for 2011 vart nyleg lagt fram, og det går fram av rapporten at kommunane meir og meir ser eit samarbeid mellom det offentlege og det private som eit middel til å tryggje velferda. Tevlingutsetjinga i kommunane ligg no ti milliardar kroner høgare enn for to år sidan, heiter det. Den delen av dei kommunale oppgåvene som private no driv på oppdrag frå kommunane, har auka med om lag ein prosent på desse åra. Når det gjeld dei sosiale oppgåvene, nyttar dei danske kommunane i dag 131 milliardar kroner eller 55 prosent av dei samla driftsutgiftene på desse. Det gjeld barnepass, særskilde tilbod til barn og unge og tenester til eldre og handikappa. Dansk Industri peikar på at berre 23,7 prosent av desse oppgåvene er tevlingsutsett, men det er mogeleg med meir: Dersom alle kommunar var like gode som dei som tevlingsutset mest, kan kommunane sende sosiale oppgåver til ein verdi på 15,4 milliardar kroner ut i tevling i marknaden. Dette kjem då i tillegg til det som allereie er tevlingsutsett. Analyse Ein analyse frå Udbudsrådet har synt at dei eldre får den same kvaliteten og dei same tenestene når oppgåvene vert tevlingsutsett. Skilnaden er at det vert prosent billegare for kommunen. Kommunane har òg sjølve dokumentert sien røynsler får tevlingsutsetjinga, og dei er komne til at dei sparar 15 prosent. Dersom, held Dansk Industri fram, kommunane sender sosiale oppgåver for 15,4 milliardar ut i tevling i marknaden, kan ein vente ei innsparing på nær 2,3 milliardar i året. Tidlegare, skriv Dansk Industri, har kommunane grunngjeve sin mangel på tilbodstevlingar på området med at det ikkje var leverandørar. Det er ikkje rett no står danske og skandinaviske verksemdene klare til å løyse oppgåvene på det sosiale området. Røynslene fram til no tyder på at mellom tre og fem seriøse tilbod kjem inn i tevlingar om sosiale oppgåver, går det fram av utgreiinga frå Dansk Industri. Meir og meir Dansk Industri trur at det kjem meir og meir tevlingsutsetjing. Ei lang rekkje undersøkingar og målingar har dei seinare åra dokumentert at eit fleirtal mellom kommunaldirektørane og borgarane sjølv ser bruk av tevling som eit middel til å få meir kvalitet for pengane i den offentlege sektoren. Avisa Berlingske gjorde tidlegare i år ei undersøking som synte at om lag 70 prosent av danske meinte at kjernevelferd godt kan utførast av private. Førre året sa meir enn 90 prosent av kommunaldirektørane at dei av økonomiske grunnar kom til å tevlingsutsetje fleire av dei administrative oppgåvene i kommunane. 9

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester og landskapsarkitekttjenester.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Volumtall. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse om kjøp av verktøy, verkstedsutstyr, verneutstyr og arbeidsklær

Detaljer

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Tema 1. Lov-/forskriftsregulering av praksis 2. Fokus på små og mellomstore virksomheter 3. Kort om elektroniske innkjøpsprosesser

Detaljer

Entreprisejuridisk seminar 2008

Entreprisejuridisk seminar 2008 Håndhevelsesdirektivet og implikasjoner for norsk rett Entreprisejuridisk seminar 2008 4. september 2008 Advokat Morten Goller mgo@wr.no Oslo Bergen London Singapore Kobe Shanghai 1 TEMA FOR DAGENS INNLEGG

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium. Tildelingsevaluering. De grunnleggende kravene i loven 5. Begrunnelse. Annet. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hanne Løvereide Årstad SAKA GJELD: Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 30. 25. august 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 30. 25. august 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 30 25. august 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: En rekke forhold ved selve tilbudet kan føre til avvisning, og i så fall skal oppdragsgiveren snarest mulig gi skriftlig

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til

Detaljer

Forhandlinger fallgruver og suksesskriterier Anskaffelseskonferansen 2016 Kristian J. Trygstad

Forhandlinger fallgruver og suksesskriterier Anskaffelseskonferansen 2016 Kristian J. Trygstad Forhandlinger fallgruver og suksesskriterier Anskaffelseskonferansen 2016 Kristian J. Trygstad Agenda 1. Temaet 2. Forbedring av tilbudene 4. Gjennomføring av konkurransen 5. Oppsummering Økt adgang til

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Høring forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Høring forenkling av det norske anskaffelsesregelverket Nærings og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo postmottak@nfd.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 29. oktober 2014 Høring forenkling av det norske anskaffelsesregelverket 1 Innledning Vi viser

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier:

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier: Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av behandlingstilbud for rusmiddelavhengige. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde gjennomført reelle forhandlinger fordi klager

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Innklagede gjennomfører en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en rammeavtale på tømrer- og

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

Tillit. Mot. Direktoratet for forvaltning og IKT

Tillit. Mot. Direktoratet for forvaltning og IKT Behovet Tillit Mot «Tilliten mellom Russland og Europa har kollapset» Ulf Sverdrup, direktør i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Tillit «Courage to challenge» Dr. Arjan Van Weele Mot Møbelavtale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/21 Klager: Innklaget: Kågen s Linjebygg Det frivillige Skyttervesen Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for leie/leasing av kopimaskiner/printere. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilstrekkelig begrunnelse for

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF, Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Klagenenmdas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krliger, Jakob Wahl.

Sykehuset Innlandet HF, Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Klagenenmdas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krliger, Jakob Wahl. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse om offentlig betalt transport. Etter inngåelse av kontrakt overdro valgte leverandør kontrakten til sin underleverandør som

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av telefoniløsning. Klagenemnda gav klager medhold i at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om kjøp av vintervedlikehold. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet i loven

Detaljer

eventuelle forbehold" (70 %), "Dokumentert teknisk løsning og kvalitet" (20 %) og "Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg" (10 %).

eventuelle forbehold (70 %), Dokumentert teknisk løsning og kvalitet (20 %) og Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg (10 %). Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av doseringsanlegg for kalkslurry til Bjerkreimvassdraget i Bjordal. Klagenemnda kom

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Ansvarleg person: Rådmann Olve Fossedal Innkjøpsprosedyre: Åpen anbodskonkurranse

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. august 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 14.00 15.45 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Fet kommune og Rælingen kommune

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Fet kommune og Rælingen kommune Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Reelle forhandlinger. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for kjøp av nytt skoleadministrativt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Etter å ha avsluttet en konkurranse med forhandling vedrørende en rammeavtale for bilauksjonstjenester, foretok innklagede en direkte anskaffelse fra valgte tilbyder.

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I perioden mellom kunngjøringen av en åpen anbudskonkurranse og beslutningen om valg av leverandør i byrådet, var det kommunevalg som resulterte i politisk skifte.

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?»

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» MEDBORGERNOTAT #1 «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juli 17 Samarbeidspartia i norsk politikk

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium Statens vegvesen Region vest kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for landmåling og bilbåren

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier:

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomforte en åpen anbudskonkurranse for prosjektering av nytt bibliotek i Grimstad. Klagenemnda kom til at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Bilde fra byggejuss.no Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav Oppdragsgivers

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om helsevikarer. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt kravet til forutberegnelighet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Uklart konkurransegrunnlag, avvisning av tilbud, forhandlinger Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for anskaffelse av system

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer