Årsmøte Quality Hotel Waterfront, Ålesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13"

Transkript

1 Årsmøte 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund

2 Årsmøte for 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, , kl Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styret si årsmelding for 2012 Sak 3 Rekneskap for 2012 Sak 4 Medlemskontingent for 2013 Sak 5 Handlingsplan for 2013 Sak 6 Godtgjering for styremedlemmer Sak 7 Budsjett for 2013 Sak 8 Fastsetting av tidspunkt for årsmøte for 2014 Sak 9 Innkomne saker Sak 10 Val Vidare program, torsdag 4.april: Kl ; Kl ; Vi inviterer til aperitif før årsmøtemiddagen Årsmøtemiddag Fredag 5.april: Kl ; Skuleleiarkonferanse REKTORS RETT OG PLIKT TIL Å STYRE Advokat/juridisk rådgivar i Skolelederforbundet, Bjørn Eriksen, Side 2

3 Sak 1: Konstituering av årsmøtet for 2013 Sak 1.1 Val av referent Framlegg til vedtak: Trond Otto Berg Vedtak: Samrøystes Sak 1.2 Opprop og godkjenning av fullmakter Framlegg til vedtak: _20 godkjente fullmakter har røysterett i Årsmøtet. Sak 1.3 Val av møtedirigent Framlegg til vedtak: Bjørnar Midtbust Vedtak: Samrøystes Sak 1.4 Val av to representantar til å skrive under protokollen Framlegg til vedtak: Heidi Falkhytten og Jarle Digernes Vedtak: Samrøystes Sak 1.5 Godkjenning av innkalling og dagsorden Framlegg til vedtak: Innkalling og dagsorden vert godkjent. Vedtak: Samrøystes Side 3

4 Sak 2: Årsmelding for 2012 Framlegg til vedtak: Framlagde årsmelding (sjå s. 5 8) for 2012 vert godkjend med dei endringane som kom fram i møtet. Kommentarar i møtet: Jon Hjortdal har vore Fylkestillitsvald i Randi Løset Aasen har vore på Forhandlarkurs Trinn 2 Vedtak: Samrøystes Side 4

5 Årsmelding for 2012 Arbeidet i styret og aktivitetar i fylkeslaget. Styre og tillitsvalde i Leiar: Bjørnar Midtbust, Stordal skule Nestleiar: Børre Steinar Børresen, Haukås skole Sekretær: Trond Otto Berg, Stranda kulturskule Styremedlem: Kirsti Moe Oterhals, Molde vgs. Styremedlem: Gry Rossing, Nordlandet ungdomsskole Varamedlemmer til styret: Varamedlem: Marianne Kirkebø Myren Kristiansund vgs. Varamedlem: Gaute Aamlid Ørskog Kulturskule Varamedlem: Randi Berge Kristiansund vgs. Styret har hatt 7 styremøte i driftsåret Fullt referat ligg på fylkeslaget si heimeside. Møta har hovudsakleg vore i Molde. Styret har mellom styremøta kommunisert godt og drøfta saker fortløpande pr. e- post og telefon. Mø Dato te 1 4.mai juni sept nov Noen aktuelle saker Konstituering, arbeidsfordeling i styret. Organisering av arbeidet i fylkeslaget Evaluering av årsmøtetur Forhandlingsregionar Arbeidstidsavtalen, Fylkeskommunen. Mediestrategi Hovudoppgjeret. Leiarmøtet Lokale forhandlingar, førebuing, orientering til medlemmer. Bergenskonferansen Arbeidstidsavtalen i vgs. Handlingsplan status Oppsummering lokale forhandlingar så langt. Planlegging av julemøtet m/regionkontakter. Årsmøteplanlegging Side 5

6 5 13.des jan mars 2013 Årsmøteplanlegging Organisasjonsutvikling Rapport frå Fylkestillitsvald Regionkontaktene var invitert til siste delen av dette møtet. Oppsummering og erfaringsutveksling lokale forhandlingar. Medlemsstatus Økonomigjennomgang Årsmøteplanlegging Samarbeid med IMTEC om konferanse i Ålesund Politiske satsingsområde, frå sentralstyret. Årsmøtet og årsmøtekonferansen Alle møta har hatt ein kort gjennomgang av økonomien. Kommentarer til styret sitt arbeid: Forhandlingar 2012 var eit hovudoppgjer med full runde av lokale forhandlingar i alle kapittel i alle kommunar. I fylkeskommunen gjekk desse forhandlingane rimeleg greitt, det organisatoriske og formelle rundt forhandlingane fungerer godt, sjølv om naturlegvis ikkje alle var like fornøgd med resultatet. Dette var elles første året med formaliserte forhandlingsregionar på kommunenivå. I stor grad har erfaringane med dette vore positive. Vi trur vi lukkast i å ivareta dei medlemmene som ynskte bistand på ein god måte. Det er likevel ikkje alle regionane som fungerer like godt og vi treng fleire som kan ta på seg forhandlingsoppdrag. I den meste hektiske tida kan fleire kommunar forhandle samstundes og det er utfordrande å finne forhandlarar i alle kommunar. I nokre kommunar har det derfor vore gjennomført telefonforhandlingar. Dette fungerer ikkje optimalt, men er ei god løysing om ikkje personleg oppmøte let seg gjere. Styret har også behov for å presisere viktigheita av personleg engasjement hos kvar enkelt medlem i samband med lokale forhandlingar. For eit godt sluttresultat er vi avhengige av eit godt forarbeid, godt forankra og realistiske krav. Vi vil også oppmode alle medlemmer om å delta på forbundet sine forhandlarkurs. (trinn 1 på hausten og trinn 2 på våren) Om mange deltek på desse kursa vil det sette oss betre i stand til å ta vare på kvart enkelt medlem i framtida. Side 6

7 Kommunikasjon Vi kommuniserer med medlemmene hovudsakleg pr. e- post. Det er difor viktig at kvart enkelt medlem oppdaterer sin kontaktinformasjon på Skolelederforbundet sine internettsider. (www.skolelederforbundet.no) Styret kjem i framtida til å bruke heimesidene til fylkeslaget enda meir aktivt med tanke på kommunikasjon. Info frå Skolelederforbundet Medlemsnytt har tilført oss viktig info om arbeidet i forbundet sentralt. Deltaking på sentrale leiarmøte er også ei viktig kilde til informasjon frå sentralt hald. Bergenskonferansen i november gav også god innsikt og nyttig informasjon om kva det vert arbeidd med på nasjonalt og internasjonalt plan. Kurs/konferansar Styret ynskjer at både styremedlemmer og andre aktive medlemmer i fylkeslaget skal vere best mogleg skulerte og oppdaterte på aktuelle tema i organisasjonen, forhandlingar og skulepolitiske tema. Vi har difor priortert å delta på kurs og konferansar som er arrangert både av Skolelederforbundet sentralt, andre fylkeslag og andre aktuelle møter/konferansar. Sidan forrige årsmøte har følgjande medlemmer frå Møre og Romsdal deltatt på forbundet sine tillitsvalgtkurs: TRINN 1 TRINN 2 Digernes, Jarle Hovdenak, Jan Erik Berg, Trond Otto Bakken, Ole Frank Johansen, Stig Falkhytten, Heidi Katrine Hjortdal, Jon Korsvik, Hanna Valved Eide, Roar Berge, Randi Dyrstad, Rune Gujord, Rigmor Petersen, Tor I tillegg er Jarle Digernes og Jan Erik Hovdenak påmeldt til Trinn 3 frå april i år. Side 7

8 Fylkesleiar Bjørnar Midtbust deltok som innleiar på Trinn1- kursa på Gardermoen sist haust, og hadde innlegg om drift av fylkeslag og om innhaldet i vervet som tillitsvald for Skolelederforbundet. Styret og fylkestillitsvald deltok elles på Bergenskonferansen hausten 2012 Markedsføring Skolelederforbundet rekrutterer best nye medlemmer ved hjelp av munn- til- munn metoden. God utteljing i lokale forhandlingar og fornøgde medlemmer er den beste marknadsføringa vi kan ha. Enkelte medlemmer har vore flinke til å verve nye medlemmer og blitt premiert for det. Etter sist årsmøte fekk vi medieoppslag etter ei pressemelding om studieturen til Finland, og fylkesleiar vart intervjua på morgonsendinga til NRK. Det var svært mange som hadde fått med seg dette oppslaget på sjølve opningsdagen for fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal! Fylkesleiar sit også i den regionale styringsgruppa for GNIST, saman med representantar for m.a. KS, Utdanningsforbundet og Fylkesmannen. Det er viktig å vere representert i slike fora om ikkje anna for å vise at vi finst og at vi har ei stemme i debatten. Bistand til medlemmer. Vi har også dette året bistått enkeltmedlemmer som har kome opp i lokale konfliktsituasjonar. Ettersom vi er ein organisasjon som hovudsakleg vert drive på dugnad er vi i slike saker oftast avhengige av hjelp utanfrå for å løyse slike utfordringar. Her er vi svært takksame for den hjelp og innsats som tilsette ved hovudkontoret i Oslo har ytt enkeltmedlemmer i vårt fylke. Medlemssituasjonen Pr hadde fylkeslaget 166 betalende medlemmer. Dette er ei auke på 7 medlemmer frå året før. 130 av medlemmene er yrkesaktive, medan resten er pensjonistar/uføretrygda. Medlemsmassen er godt fordelt mellom fylkeskommunalt tilsette og tilsette i kommunane. Av dei 130 yrkesaktive medlemmene er 59 tilsett i fylkeskommunen. Styret ser at vi framleis har eit stort potensiale på å rekruttere nye medlemmer frå kommunal sektor (grunnskular, kulturskular, PPT og skulefagleg ansvarlege) Side 8

9 Økonomi Økonomien i fylkeslaget er god. I rekneskapsåret 2012 gjekk fylkeslaget med ca ,- i overskot. Sjå elles rekneskapen sak 3. Oppsummering Styret ynskjer å rette ein stor takk til alle som har gjort ein innsats for fellesskapet i året som har gått. Mange har lagt ned eit til dels omfattande dugnadsarbeid mellom anna i dei lokale forhandlingane. Styret er svært takknemlege for denne innsatsen. Utan at medlemmene sjølve er aktive på denne måten hadde vi ikkje kunna drive fylkeslaget på den måten vi i dag driv det og ytt den servicen til enkeltmedlemmene som vi no gjer. Når dette er sagt ynskjer styret også i år å poengtere at vi er eit relativt lite fylkeslag i ein relativt liten organisasjon. Vi har ikkje eit stort apparat som sit klare og kan rykke ut på kort varsel. Vi er derfor avhengig av ein viss innsats frå medlemmene sjølve når det gjeld å følgje med i informasjon og tidsfristar frå arbeidsgjevar mellom anna i samband med lokale forhandlingar. For at vi skal kunne gjere ein god jobb for medlemmene er vi avhengige av at medlemmene gjer ein god jobb for oss! Side 9

10 Sak 3 Rekneskap for 2012 Sekretariatet i Oslo har teke over all økonomiforvalting i forbundet. Vi har difor ikkje lenger lokal føring av rekneskap eller lokal revisjon. Vi har heller ikkje innverknad på kva rapportar vi får frå sekretariatet. Dei rapportane vi får er anten svært detaljerte eller svært grovmaska. På spørsmål til sekretariatet om kva rekneskapsrapportar vi fekk til framlegging på årsmøtet, fekk vi dette svaret: Dere trenger bare å levere den enkle regnskapsoversikten som viser hva dere har brukt på de enkelte konti, og hva som står igjen pr Du kan kanskje lage en kommentar til regnskapet hvor du sier noe om bruken på hver konto. Da får årsmøtet et bedre grunnlag til å godkjenne bruken av midlene. Revisorrapport trenger du ikke legge fram da regnskapet til alle fylkeslagene ligger inn under Skolelederforbundets hovedregnskap og blir således revidert av vår revisor i BDO revisjonsselskap. Revisor har revidert og godkjent regnskapet for 2012 og sentralstyret godkjente regnskapet på sentralstyremøte i februar og står nå ansvarlig. Ut i frå dette, presenterer vi her rekneskapen som svært overordna, men styret sit altså på grunndata og kan svare på evt. spørsmål under møtet. Ved avslutning av fylkesvis føring av rekneskapen den , blei kr ,56 ført over frå Møre og Romsdal til sentral konto. Inntekter i løpet av året har elles vore : Overføringar frå forbundet sentralt: ,- Tilskot medlemsauke: ,- Ekstra tilskot studietur/årsmøte: ,- Dei resterande inntektene kjem frå eigendelar til årsmøtetur til Helsinki. Pr hadde Skolelederforbundet Møre og Romsdal kr ,81 på konto. Når det gjeld større utgiftspostar så kan vi her kort nemne: Side 10

11 Reise og opphald, årsmøtetur til Helsinki: Program Utbildningsstyrelsen, Helsinki: ca ,- ca ,- Fylkesstyret har full styrerett over våre midlar og bruken av dei. Vi har også kontroll over at midlane vert brukte slik som årsmøtet har vedtatt. Framlegg til vedtak Rekneskapet for 2012 vert godkjent. Vedtak: Samrøystes Side 11

12 Side 12 Rekneskap Skolelederforbundet Møre og Romsdal 2012

13 Sak 4 Medlemskontingent for 2013 Som tidlegare orientert om i ein e- post til medlemmane, har styret ved ein glipp gløymt å sende ut krav om lokal kontingent for Dette skuldast nok i hovudsak den omlegginga som har vore i rekneskapsføringa og at ingen i styret lenger har kasserarfunksjon. Fylkesstyret beklagar naturlegvis denne forgløyminga, men heldigvis har økonomien i fylkeslaget likevel vore god. Vi legg likevel opp til at ordninga med lokal kontingent skal vidareførast i 2013, men at vi set ein strek over det som gjeld rekneskapsåret Vi føreset at vi kan få hjelp med sentralleddet til innkrevjing også av lokal kontingent, sidan vi ikkje lenger har noko form for rekneskapsføring lokalt. Framlegg til vedtak: Lokal medlemskontingent for Skolelederforbundet, Møre og Romsdal, vert også i 2013 kr. 400,- for yrkesaktive medlemmer. Pensjonistar betalar ikkje lokal medlemskontingent. Vedtak: Samrøystes Side 13

14 Sak 5 Handlingsplan for 2013 Framlegg til vedtak Handlingsplanen for 2013 vert godkjend med dei endrinagr og kommentarar som kom fram i møtet. Kommentarar i møtet: Marknadsføring av forbundet: Skolelederforbundet på Facebook. Arbeide for meir aktiv bruk av Skoleledeforbundet på Facebook og andre sosiale media. Marknadsføring av forbundet/andre arbeidsområde: Arbeide for, saman med KS og andre aktuelle partar, å etablere ein årleg Skuleeigerpris i Møre og Romsdal. Vedtak: Samrøystes Side 14

15 Handlingsplan for 2013 for Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Hovudområde Markedsføring av forbundet Medlemsverving Innsats i lokale forhandlingar Kompetanseheving Tiltak Produsere/sende ut pressemeldingar i samarbeid med sekretariatet Arbeide for å få til minimum 2 positive, lokale medieoppslag i 2013 der Skolelederforbundet er profilert Bruke og utvikle nettsida til medlemsinfo. Spreie vervemateriell frå sentralt nivå Vere aktive overfor medlemmar på den viktigaste vervearenaen vår - dei lokale lønnsforhandlingane Oppfordre og hjelpe kvart medlem til å verve nye medlemmer lokalt Arbeide spesielt for fleire medlemmer i kommunal sektor der vi har størst vekstpotensiale Vere medarrangør på skuleleiarfagleg konferanse i samarbeid med Imtec og markedsføre oss som fagorganisasjon for skuleleiarar. Styrke og utvikle forhandlarkorpset gjennom å motivere til kursing og deltaking i lokale forhandlingar i regionane Følgje opp, yte bistand til og vedlikehalde dei regionale forhandlingsregionane Vedlikehalde og vidareutvikle handbok for lokale forhandlarar Motivere medlemmer til å delta på forbundskurs for tillitsvalde Prioritere oppfølging av forhandlarkorpset ved å invitere til fagdag/kurs om lokale forhandlingar Arrangere studietur i samband med årsmøtet 2014 Side 15

16 Sak 6: Godtgjering for styremedlemmar for 2013 Framlegg til vedtak: Styreleiar og faste medlemmer i styret får ei godtgjering på kr. 2000,- for året Vedtak: Samrøystes Side 16

17 Sak 7: Budsjett for 2013 Framlegg til vedtak: Budsjettet for 2013 vert godkjent Vedtak: Samrøystes Side 17

18 BUDSJETT 2013 SKOLELEDERFORBUNDET MØRE OG ROMSDAL Kontonamn: Kontonummer: BUDSJETT 2013 Inntekter Årsmøte/medlemsmøte/diverse møte Kurs/konferanser Styret Honorar/godtgjering/forhandlingar DETALJBUDSJETT: INNTEKTER: Budsjett- tall: Beholdning : Overføringar Ekstra store fylkeslag - overføring: 0 Vervetilskot/medlemsauke: Eigendeler ved kurs: 0 Lokal kontingent Rente 525 UTGIFTER: Årsmøte/medlemsmøte/div. møte Årsmøtet Regionkontaktmøte Kurs/konferanser Skuleleiarkonferanse Bergenskonferansen Medlemsmøte/kurs, lokale forhandlingar Styret: Køyregodtgjering Servering 5000 Honorar/godtgjering/forhandlingar Køyrerekningar lokale forhandlarar Honorar styremedlemmer Side 18

19 Sak 8 Fastsetting av tidspunkt for årsmøte i 2014 Framlegg til vedtak: Årsmøtet for 2014 vert halde innan utgangen av april Styret fastsett dato og stad for årsmøtet. Vedtak: Samrøystes Side 19

20 Sak 9 Innkomne saker/resolusjonar Det er ikkje kome inn saker frå medlemmene til årsmøtet. Styret vil legge fram forslag til 1-2 resolusjonar som årsmøtet kan ta stilling til. Framlegg til vedtak: Styret får i fullmakt til å arbeide vidare med denne resolusjonen utifrå dei innspela som kom fram i møtet. Framlegg til resulusjon frå Stryret: o 400 lærerstillinger i Møre og Romsdal skal dekkes av ufaglærte? (Sjå vedlegg bakerst i protokollen) Kommentarar endringsframlegg: o Dokumentet og saka er særs viktig og kan profilere organisasjonen på ein god måte. Bør det resulusjonen likevel krympast og spissast enda meir? o Det bør gå enda tydlegare fram at det er Skolelederforbundet som er avsender (m.a. i pkt. 3 bør det stå kompetanseheving hos skoleledere og lærere o Kva med rekruttering av Skoleledere? Dette er eit minst like kritisk punkt som ufaglærte lærere. Bør vi få inn ein formulering knytt til dette også? o Men kva med GNIST? Løyser ikkje dette partnerskapet ein del av dei utfordringane vi her set lys på? Skyt vi oss ikkje i foten med denne resolusjonen? o Bør vi klare å spisse dette inn til å gjelde vårt fylke? (og ikkje nasjonalt) o Yrkesfaga slit i særleg grad med å få kvalifisert personell. Dette gjeld i særleg grad i M&R på grunn av at industrien går så godt. Dette kan vere eit poengtert moment i resolusjonen. o Bør tiltaksbiten tonast ned men alvoret poengtert sterkare. Vedtak: Samrøystes Side 20

21 Sak 10 Val Sak 10.1 Val av styre og varamedlemmer for 2013 I normalvedtektene for fylkeslag vedtatt på landsmøtet i 2011, står det følgjande om val på fylkesårsmøtet: 3.2 Årsmøtet velger: leder for 2 år ved særskilt valg nestleder for 2 år ved særskilt valg minst 1 styremedlem for 2 år minst 1 varamedlem til styret for 1 år valgkomité med 3 medlemmer for 1 år leder og nestleder velges blant yrkesaktive medlemmer. Ved valgene må det tilstrebes kontinuitet, slik at ikke alle styremedlemmene skiftes ut samtidig. Framlegg frå valkomiteen til fylkesstyre for 2013: Punkt 1: Leiar: Bjørnar Midtbust Stordal skule, Stordal (vald for 2 år) Punkt 2: Styremedlem: Jon Arne Garshol Haram Ulstein vidaregåande skule (vald for 2 år) Punkt 3: Varamedlem: Jan Erik Hovdenak, Riksfjord skole, Aukra (vald for 1 år) Tilleggsframlegg frå fylkesstyret: A. Varamedlemmene til styret blir sett opp i nummerert rekkefølgje; 1. varamedlem: Gaute Aamlid, Ørskog kulturskule, Ørskog (ikkje på val) 2. varamedlem: Randi Berge, Kristiansund videregående skole (ikkje på val) 3. varamedlem: Jan Erik Hovdenak, Riksfjord skole, Aukra (vald for 1 år) B. 1.varamedlem møter fast på fylkesstyret sine møte med fulle rettar Side 21

22 Styret for 2013 vil i så fall sjå slik ut: Leiar : Bjørnar Midtbust Stordal skule, Stordal (vald for 2 år) Nestleiar : Børre St. Børresen Haukås skole, Fræna (ikkje på val) Styremedlem : Gry Rossing Nordlandet ungdomsskole, Kristiansund (ikkje på val) Styremedlem : Kirsti Moe Oterhals Molde videregående skole (ikkje på val) Styremedlem : Jon Arne Garshol Haram Ulstein vidaregåande skule (vald for 2 år) Varamedlem : Gaute Aamlid, Ørskog kulturskule, Ørskog (ikkje på val) 2. Varamedlem : Randi Berge, Kristiansund videregående skole (ikkje på val) 3. Varamedlem : Jan Erik Hovdenak, Riksfjord skole, Aukra (vald for 1 år) Handsaming i møtet: Nytt framlegg frå Styret: 1. Styret i Skolelederforbundet i Møre og Romsdal vert utvida frå 5 til 6 medlemmer. 2. Nytt styremedlem valt for 2 år vert Trond Otto Berg. Vedtak: Styret i Skolelederforbundet i Møre og Romsdal vert utvida frå 5-6 medlemmer. Samrøystes 1. Leiar for 2 år: Bjørnar Midtbust 2. Styremdlem for 2 år: Jon Arne Garshol Haram 3. Styremedlem for 2 år: Trond Otto Berg 4. Varamedlem for 1 år: Jan Erik Hovdenak Alle vala vart gjort ved akklamasjon. Årsmøtet legg til grunn av Fylkestillitsvald ved fast medlem av styret frå årsmøtet i Side 22

23 Sak 10.2 Val av valkomite for vala i 2014 Framlegg frå styret: Leiar: Medlem: Medlem: Ingunn Aagård (vald for 1 år) Dagfinn Fredly (vald for 1 år) Heidi Katrine Falkhytten (vald for 1 år) Vedtak: Vala vart gjort ved akklamasjon Side 23

24 Stadfesting Vi stadfestar med dette at møteprotokollen er ført i samsvar med innstillingar og vedtak: Sted: Ålesund Dato: Side 24

25 Uttalelse fra årsmøtet i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal 4.april lærerstillinger i Møre og Romsdal skal dekkes av ufaglærte? Årsmøtet i Skolelederforbundet i Møre og Romsdal har drøftet utfordringer skole-norge har for å øke kvaliteten i opplæringa og er sterkt bekymret over den økende lærermangelen. Skolelederforbundet som organiserer ledere i utdanningssektoren, krever nå et nasjonalt spleiselag for å rekruttere og beholde kvalifisert lærerpersonell i grunn- og videregående skole. Et slikt spleiselag må bestå av bl.a. nasjonale utdanningsmyndigheter, KS, lokale skoleeiere og representanter for de ansattes organisasjoner i skoleverket. I juni 2012 la Statistisk Sentralbyrå fram rapport 18/ en revidert prognose for arbeidsmarkedet for lærere og førskolelærere fram mot år Økningen i etterspørselen blir sterkest for de personellgruppene som i stor grad er sysselsatt innen grunnskoleundervisningen. Dette gjelder særlig for allmennlærere og universitetsog høgskolekandidatene med praktisk-pedagogisk utdanning. Dersom vi tar utgangspunkt i år 2020 kan underdekningen for allmennlærerne bli omtrent årsverk totalt. For Møre og Romsdal kan det bety at over 400 lærerstillinger må fylles med ansatte uten godkjent lærerutdanning om 5-6 år! Prognosen, som også viste at eldre lærere pensjonerer seg tidligere enn før, truer det felles nasjonale målet om en faglig fundert kunnskapsskole. Uten at det iverksettes nødvendige strakstiltak nå, vil skole-norge i 2020 ha en stor andel av ufaglærte lærere uten særskilt relevant faglig bakgrunn og utdanning. Konsekvensene vil åpenbart være negative med tanke på å bevare og styrke Norges fortrinn i en stadig hardere internasjonal konkurranse om produkter og kompetanse av høy kvalitet. Skolelederforbundet er glad for at sentrale myndigheter har satt i gang flere tiltak for å rekruttere og beholde lærere i skoleverket. GNIST er en bred satsing for å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og videreutvikle lærerprofesjonen. Partnerskapet jobber for å øke statusen til lærerne og rekruttere flere gode lærere for fremtiden. Rekrutteringskampanjen for å gjøre læreryrket mer attraktivt «Har du det i deg?», har nå vart i fem år. Formålet med kampanjen var bl.a. å øke statusen til yrket, også gjennom lønnsfastsettelsen. Tidligere i år kom beregninger for den gjennomsnittlige årlige lønnsveksten som viser at lærerne siden 2005 har hatt den svakeste lønnsutviklingen i Norge av samtlige sammenlignbare lønnsgrupper. Dette er meget uheldige signaler som kan ha sin forklaring i at en økende andel av lærernes lønn fra 2005 fastsettes lokalt, og at mange rådmenn heller har valgt å øke andre ansattegruppers lønn på bekostning av lærerne i de lokale forhandlinger. Mange potensielle lærerstudenter søker seg derfor til andre utdanninger hvor lønnsutsiktene er mye høyere enn de er i læreryrket. Lønna må opp slik at læreryrket kan bli attraktivt også lønnsmessig. Skolelederforbundet Møre og Romsdal ønsker en Plan for et nasjonalt spleiselag for å sikre elevene høy faglig kvalitet i det 13-årige skoleløpet. Årsmøtet vil peke på flg. konkrete tiltak i en slik plan; 1: Planen må inneholde strategier for å gjøre læreryrket mer attraktivt og dermed få flere til å velge å bli lærere. Et betydelig lønnsløft kombinert med endringer i leseplikt og andre deler av gjeldende avtaleverk kan være del av en slik strategi. På den måten kan det også være mulig å hente tilbake en viktig del av de over lærerutdannete personer som i dag befinner seg utenfor skoleverket. 2: Planen må inneholde strategier for å rekruttere lærere fra andre relevante yrker, for eksempel gjennom å etablere særskilte pedagogiske kvalifiseringsstipend. 3: Planen må styrke og sikre systematisk kompetanseheving hos lærere i grunn- og videregående skole. 4: Planen må inneholde målrettede seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse lengst mulig i skolen. Lærere og skoleledere over 60 år tilbys f.eks 80 % stilling til 100 % lønn, eller andre relevante seniortiltak. 5: Planen må forplikte både nasjonale skolemyndigheter og lokale skoleeiere, dog slik at staten sikrer kommunene et økonomisk fundament for sin deltakelse og yter 100 % kompensasjon for det spesielle lønnsløftet planen bygger på. 6: Planen må sikre at skoleeier og skoler ledes av skoleledere med bred skolefaglig kompetanse og med tilgang på nødvendige ressurser for å øke kvaliteten i opplæringa. Årsmøtet i Skolelederforbundet Møre og Romsdal krever at nasjonale myndigheter handler raskt og målrettet slik at robuste skolemiljø kan sikres med gode lærerkrefter i årene framover. Side 25

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010

PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010 Møre og Romsdal Fylkeslag PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2009 Sak 3 Regnskap for 2009 Sak 4 Medlemskontingenten for

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111.

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleder Eva Vinje Aurdal nestleder Geir Inge Lien

Detaljer

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har.

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Høyringsutkast Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2012. Innhold 0. Samandrag... 2 1. Innleiing...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 25. mars 2011 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel.

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel. Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Rica Parken Hotel Ålesund Dato: 11. 13.11.2011 Tid: 14:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, mob 98 41 30 03 / absh@mrfylke.no,

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tysdag 22. februar 2011 kl. 10.30 16.00 på Felleskjøpets møterom, Molde

Protokoll frå styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tysdag 22. februar 2011 kl. 10.30 16.00 på Felleskjøpets møterom, Molde 1 av 8 Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leiar 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Birgit Oline Kjerstad, 6293 Longva Nestleiar 48111549 birgitkj@online.no Anne Katrine

Detaljer

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013!

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013! Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Thon Hotel Vårsøg, Surnadal Dato: 08. -10.11.2013 Tid: 14:30 Forfall skal meldast til konsulent Ann Torill Vaksvik, til tlf 71 25 88 56 eller ungdomspanelet@mrfylke.no,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 torsdag 15.mars 2012 kl. 18.00 på Hotell Vic Årsmøtedokumentene ble sendt i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser.

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning. Stjørdal kommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning. Stjørdal kommune Tilpasset opplæring og spesialundervisning Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Fokus på førskolelærerne

Fokus på førskolelærerne nr. 3 2002 Fokus på førskolelærerne Fokus på førskolelærerne Innhold 1 Førskulelærarane skal ha høgare lønn!...3 2 Barnehagen er bra for barn...5 3 Partienes barnehagepolitikk...8 4 Lønnspolitikk...11

Detaljer

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer!

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer! Forbundsnytt Nr. 5 2011 9. juni Skole er viktigste sak for velgerne i valgkampen, viser undersøkelse. Skole viktigste valgsak 30 prosent av velgerne gir skole og helse toppscore blant saker for det kommende

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 200804221-10 KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Her skal det leggjast inn eit bilete i den endelege versjonen Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2008 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Årsmelding 2009 2012. Utdanningsforbundet i Hordaland 01.08.09 31.03.12

Årsmelding 2009 2012. Utdanningsforbundet i Hordaland 01.08.09 31.03.12 Årsmelding 2009 2012 Utdanningsforbundet i Hordaland 01.08.09 31.03.12 Årsmelding Innhald Årsmelding... 1 1 Samansetjing og organisering av styret... 3 1.1 Fylkesstyret:... 3 1.2 Rådgjevande utval valde

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer