Årsmøte Quality Hotel Waterfront, Ålesund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13"

Transkript

1 Årsmøte 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund

2 Årsmøte for 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, , kl Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styret si årsmelding for 2012 Sak 3 Rekneskap for 2012 Sak 4 Medlemskontingent for 2013 Sak 5 Handlingsplan for 2013 Sak 6 Godtgjering for styremedlemmer Sak 7 Budsjett for 2013 Sak 8 Fastsetting av tidspunkt for årsmøte for 2014 Sak 9 Innkomne saker Sak 10 Val Vidare program, torsdag 4.april: Kl ; Kl ; Vi inviterer til aperitif før årsmøtemiddagen Årsmøtemiddag Fredag 5.april: Kl ; Skuleleiarkonferanse REKTORS RETT OG PLIKT TIL Å STYRE Advokat/juridisk rådgivar i Skolelederforbundet, Bjørn Eriksen, Side 2

3 Sak 1: Konstituering av årsmøtet for 2013 Sak 1.1 Val av referent Framlegg til vedtak: Trond Otto Berg Vedtak: Samrøystes Sak 1.2 Opprop og godkjenning av fullmakter Framlegg til vedtak: _20 godkjente fullmakter har røysterett i Årsmøtet. Sak 1.3 Val av møtedirigent Framlegg til vedtak: Bjørnar Midtbust Vedtak: Samrøystes Sak 1.4 Val av to representantar til å skrive under protokollen Framlegg til vedtak: Heidi Falkhytten og Jarle Digernes Vedtak: Samrøystes Sak 1.5 Godkjenning av innkalling og dagsorden Framlegg til vedtak: Innkalling og dagsorden vert godkjent. Vedtak: Samrøystes Side 3

4 Sak 2: Årsmelding for 2012 Framlegg til vedtak: Framlagde årsmelding (sjå s. 5 8) for 2012 vert godkjend med dei endringane som kom fram i møtet. Kommentarar i møtet: Jon Hjortdal har vore Fylkestillitsvald i Randi Løset Aasen har vore på Forhandlarkurs Trinn 2 Vedtak: Samrøystes Side 4

5 Årsmelding for 2012 Arbeidet i styret og aktivitetar i fylkeslaget. Styre og tillitsvalde i Leiar: Bjørnar Midtbust, Stordal skule Nestleiar: Børre Steinar Børresen, Haukås skole Sekretær: Trond Otto Berg, Stranda kulturskule Styremedlem: Kirsti Moe Oterhals, Molde vgs. Styremedlem: Gry Rossing, Nordlandet ungdomsskole Varamedlemmer til styret: Varamedlem: Marianne Kirkebø Myren Kristiansund vgs. Varamedlem: Gaute Aamlid Ørskog Kulturskule Varamedlem: Randi Berge Kristiansund vgs. Styret har hatt 7 styremøte i driftsåret Fullt referat ligg på fylkeslaget si heimeside. Møta har hovudsakleg vore i Molde. Styret har mellom styremøta kommunisert godt og drøfta saker fortløpande pr. e- post og telefon. Mø Dato te 1 4.mai juni sept nov Noen aktuelle saker Konstituering, arbeidsfordeling i styret. Organisering av arbeidet i fylkeslaget Evaluering av årsmøtetur Forhandlingsregionar Arbeidstidsavtalen, Fylkeskommunen. Mediestrategi Hovudoppgjeret. Leiarmøtet Lokale forhandlingar, førebuing, orientering til medlemmer. Bergenskonferansen Arbeidstidsavtalen i vgs. Handlingsplan status Oppsummering lokale forhandlingar så langt. Planlegging av julemøtet m/regionkontakter. Årsmøteplanlegging Side 5

6 5 13.des jan mars 2013 Årsmøteplanlegging Organisasjonsutvikling Rapport frå Fylkestillitsvald Regionkontaktene var invitert til siste delen av dette møtet. Oppsummering og erfaringsutveksling lokale forhandlingar. Medlemsstatus Økonomigjennomgang Årsmøteplanlegging Samarbeid med IMTEC om konferanse i Ålesund Politiske satsingsområde, frå sentralstyret. Årsmøtet og årsmøtekonferansen Alle møta har hatt ein kort gjennomgang av økonomien. Kommentarer til styret sitt arbeid: Forhandlingar 2012 var eit hovudoppgjer med full runde av lokale forhandlingar i alle kapittel i alle kommunar. I fylkeskommunen gjekk desse forhandlingane rimeleg greitt, det organisatoriske og formelle rundt forhandlingane fungerer godt, sjølv om naturlegvis ikkje alle var like fornøgd med resultatet. Dette var elles første året med formaliserte forhandlingsregionar på kommunenivå. I stor grad har erfaringane med dette vore positive. Vi trur vi lukkast i å ivareta dei medlemmene som ynskte bistand på ein god måte. Det er likevel ikkje alle regionane som fungerer like godt og vi treng fleire som kan ta på seg forhandlingsoppdrag. I den meste hektiske tida kan fleire kommunar forhandle samstundes og det er utfordrande å finne forhandlarar i alle kommunar. I nokre kommunar har det derfor vore gjennomført telefonforhandlingar. Dette fungerer ikkje optimalt, men er ei god løysing om ikkje personleg oppmøte let seg gjere. Styret har også behov for å presisere viktigheita av personleg engasjement hos kvar enkelt medlem i samband med lokale forhandlingar. For eit godt sluttresultat er vi avhengige av eit godt forarbeid, godt forankra og realistiske krav. Vi vil også oppmode alle medlemmer om å delta på forbundet sine forhandlarkurs. (trinn 1 på hausten og trinn 2 på våren) Om mange deltek på desse kursa vil det sette oss betre i stand til å ta vare på kvart enkelt medlem i framtida. Side 6

7 Kommunikasjon Vi kommuniserer med medlemmene hovudsakleg pr. e- post. Det er difor viktig at kvart enkelt medlem oppdaterer sin kontaktinformasjon på Skolelederforbundet sine internettsider. (www.skolelederforbundet.no) Styret kjem i framtida til å bruke heimesidene til fylkeslaget enda meir aktivt med tanke på kommunikasjon. Info frå Skolelederforbundet Medlemsnytt har tilført oss viktig info om arbeidet i forbundet sentralt. Deltaking på sentrale leiarmøte er også ei viktig kilde til informasjon frå sentralt hald. Bergenskonferansen i november gav også god innsikt og nyttig informasjon om kva det vert arbeidd med på nasjonalt og internasjonalt plan. Kurs/konferansar Styret ynskjer at både styremedlemmer og andre aktive medlemmer i fylkeslaget skal vere best mogleg skulerte og oppdaterte på aktuelle tema i organisasjonen, forhandlingar og skulepolitiske tema. Vi har difor priortert å delta på kurs og konferansar som er arrangert både av Skolelederforbundet sentralt, andre fylkeslag og andre aktuelle møter/konferansar. Sidan forrige årsmøte har følgjande medlemmer frå Møre og Romsdal deltatt på forbundet sine tillitsvalgtkurs: TRINN 1 TRINN 2 Digernes, Jarle Hovdenak, Jan Erik Berg, Trond Otto Bakken, Ole Frank Johansen, Stig Falkhytten, Heidi Katrine Hjortdal, Jon Korsvik, Hanna Valved Eide, Roar Berge, Randi Dyrstad, Rune Gujord, Rigmor Petersen, Tor I tillegg er Jarle Digernes og Jan Erik Hovdenak påmeldt til Trinn 3 frå april i år. Side 7

8 Fylkesleiar Bjørnar Midtbust deltok som innleiar på Trinn1- kursa på Gardermoen sist haust, og hadde innlegg om drift av fylkeslag og om innhaldet i vervet som tillitsvald for Skolelederforbundet. Styret og fylkestillitsvald deltok elles på Bergenskonferansen hausten 2012 Markedsføring Skolelederforbundet rekrutterer best nye medlemmer ved hjelp av munn- til- munn metoden. God utteljing i lokale forhandlingar og fornøgde medlemmer er den beste marknadsføringa vi kan ha. Enkelte medlemmer har vore flinke til å verve nye medlemmer og blitt premiert for det. Etter sist årsmøte fekk vi medieoppslag etter ei pressemelding om studieturen til Finland, og fylkesleiar vart intervjua på morgonsendinga til NRK. Det var svært mange som hadde fått med seg dette oppslaget på sjølve opningsdagen for fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal! Fylkesleiar sit også i den regionale styringsgruppa for GNIST, saman med representantar for m.a. KS, Utdanningsforbundet og Fylkesmannen. Det er viktig å vere representert i slike fora om ikkje anna for å vise at vi finst og at vi har ei stemme i debatten. Bistand til medlemmer. Vi har også dette året bistått enkeltmedlemmer som har kome opp i lokale konfliktsituasjonar. Ettersom vi er ein organisasjon som hovudsakleg vert drive på dugnad er vi i slike saker oftast avhengige av hjelp utanfrå for å løyse slike utfordringar. Her er vi svært takksame for den hjelp og innsats som tilsette ved hovudkontoret i Oslo har ytt enkeltmedlemmer i vårt fylke. Medlemssituasjonen Pr hadde fylkeslaget 166 betalende medlemmer. Dette er ei auke på 7 medlemmer frå året før. 130 av medlemmene er yrkesaktive, medan resten er pensjonistar/uføretrygda. Medlemsmassen er godt fordelt mellom fylkeskommunalt tilsette og tilsette i kommunane. Av dei 130 yrkesaktive medlemmene er 59 tilsett i fylkeskommunen. Styret ser at vi framleis har eit stort potensiale på å rekruttere nye medlemmer frå kommunal sektor (grunnskular, kulturskular, PPT og skulefagleg ansvarlege) Side 8

9 Økonomi Økonomien i fylkeslaget er god. I rekneskapsåret 2012 gjekk fylkeslaget med ca ,- i overskot. Sjå elles rekneskapen sak 3. Oppsummering Styret ynskjer å rette ein stor takk til alle som har gjort ein innsats for fellesskapet i året som har gått. Mange har lagt ned eit til dels omfattande dugnadsarbeid mellom anna i dei lokale forhandlingane. Styret er svært takknemlege for denne innsatsen. Utan at medlemmene sjølve er aktive på denne måten hadde vi ikkje kunna drive fylkeslaget på den måten vi i dag driv det og ytt den servicen til enkeltmedlemmene som vi no gjer. Når dette er sagt ynskjer styret også i år å poengtere at vi er eit relativt lite fylkeslag i ein relativt liten organisasjon. Vi har ikkje eit stort apparat som sit klare og kan rykke ut på kort varsel. Vi er derfor avhengig av ein viss innsats frå medlemmene sjølve når det gjeld å følgje med i informasjon og tidsfristar frå arbeidsgjevar mellom anna i samband med lokale forhandlingar. For at vi skal kunne gjere ein god jobb for medlemmene er vi avhengige av at medlemmene gjer ein god jobb for oss! Side 9

10 Sak 3 Rekneskap for 2012 Sekretariatet i Oslo har teke over all økonomiforvalting i forbundet. Vi har difor ikkje lenger lokal føring av rekneskap eller lokal revisjon. Vi har heller ikkje innverknad på kva rapportar vi får frå sekretariatet. Dei rapportane vi får er anten svært detaljerte eller svært grovmaska. På spørsmål til sekretariatet om kva rekneskapsrapportar vi fekk til framlegging på årsmøtet, fekk vi dette svaret: Dere trenger bare å levere den enkle regnskapsoversikten som viser hva dere har brukt på de enkelte konti, og hva som står igjen pr Du kan kanskje lage en kommentar til regnskapet hvor du sier noe om bruken på hver konto. Da får årsmøtet et bedre grunnlag til å godkjenne bruken av midlene. Revisorrapport trenger du ikke legge fram da regnskapet til alle fylkeslagene ligger inn under Skolelederforbundets hovedregnskap og blir således revidert av vår revisor i BDO revisjonsselskap. Revisor har revidert og godkjent regnskapet for 2012 og sentralstyret godkjente regnskapet på sentralstyremøte i februar og står nå ansvarlig. Ut i frå dette, presenterer vi her rekneskapen som svært overordna, men styret sit altså på grunndata og kan svare på evt. spørsmål under møtet. Ved avslutning av fylkesvis føring av rekneskapen den , blei kr ,56 ført over frå Møre og Romsdal til sentral konto. Inntekter i løpet av året har elles vore : Overføringar frå forbundet sentralt: ,- Tilskot medlemsauke: ,- Ekstra tilskot studietur/årsmøte: ,- Dei resterande inntektene kjem frå eigendelar til årsmøtetur til Helsinki. Pr hadde Skolelederforbundet Møre og Romsdal kr ,81 på konto. Når det gjeld større utgiftspostar så kan vi her kort nemne: Side 10

11 Reise og opphald, årsmøtetur til Helsinki: Program Utbildningsstyrelsen, Helsinki: ca ,- ca ,- Fylkesstyret har full styrerett over våre midlar og bruken av dei. Vi har også kontroll over at midlane vert brukte slik som årsmøtet har vedtatt. Framlegg til vedtak Rekneskapet for 2012 vert godkjent. Vedtak: Samrøystes Side 11

12 Side 12 Rekneskap Skolelederforbundet Møre og Romsdal 2012

13 Sak 4 Medlemskontingent for 2013 Som tidlegare orientert om i ein e- post til medlemmane, har styret ved ein glipp gløymt å sende ut krav om lokal kontingent for Dette skuldast nok i hovudsak den omlegginga som har vore i rekneskapsføringa og at ingen i styret lenger har kasserarfunksjon. Fylkesstyret beklagar naturlegvis denne forgløyminga, men heldigvis har økonomien i fylkeslaget likevel vore god. Vi legg likevel opp til at ordninga med lokal kontingent skal vidareførast i 2013, men at vi set ein strek over det som gjeld rekneskapsåret Vi føreset at vi kan få hjelp med sentralleddet til innkrevjing også av lokal kontingent, sidan vi ikkje lenger har noko form for rekneskapsføring lokalt. Framlegg til vedtak: Lokal medlemskontingent for Skolelederforbundet, Møre og Romsdal, vert også i 2013 kr. 400,- for yrkesaktive medlemmer. Pensjonistar betalar ikkje lokal medlemskontingent. Vedtak: Samrøystes Side 13

14 Sak 5 Handlingsplan for 2013 Framlegg til vedtak Handlingsplanen for 2013 vert godkjend med dei endrinagr og kommentarar som kom fram i møtet. Kommentarar i møtet: Marknadsføring av forbundet: Skolelederforbundet på Facebook. Arbeide for meir aktiv bruk av Skoleledeforbundet på Facebook og andre sosiale media. Marknadsføring av forbundet/andre arbeidsområde: Arbeide for, saman med KS og andre aktuelle partar, å etablere ein årleg Skuleeigerpris i Møre og Romsdal. Vedtak: Samrøystes Side 14

15 Handlingsplan for 2013 for Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Hovudområde Markedsføring av forbundet Medlemsverving Innsats i lokale forhandlingar Kompetanseheving Tiltak Produsere/sende ut pressemeldingar i samarbeid med sekretariatet Arbeide for å få til minimum 2 positive, lokale medieoppslag i 2013 der Skolelederforbundet er profilert Bruke og utvikle nettsida til medlemsinfo. Spreie vervemateriell frå sentralt nivå Vere aktive overfor medlemmar på den viktigaste vervearenaen vår - dei lokale lønnsforhandlingane Oppfordre og hjelpe kvart medlem til å verve nye medlemmer lokalt Arbeide spesielt for fleire medlemmer i kommunal sektor der vi har størst vekstpotensiale Vere medarrangør på skuleleiarfagleg konferanse i samarbeid med Imtec og markedsføre oss som fagorganisasjon for skuleleiarar. Styrke og utvikle forhandlarkorpset gjennom å motivere til kursing og deltaking i lokale forhandlingar i regionane Følgje opp, yte bistand til og vedlikehalde dei regionale forhandlingsregionane Vedlikehalde og vidareutvikle handbok for lokale forhandlarar Motivere medlemmer til å delta på forbundskurs for tillitsvalde Prioritere oppfølging av forhandlarkorpset ved å invitere til fagdag/kurs om lokale forhandlingar Arrangere studietur i samband med årsmøtet 2014 Side 15

16 Sak 6: Godtgjering for styremedlemmar for 2013 Framlegg til vedtak: Styreleiar og faste medlemmer i styret får ei godtgjering på kr. 2000,- for året Vedtak: Samrøystes Side 16

17 Sak 7: Budsjett for 2013 Framlegg til vedtak: Budsjettet for 2013 vert godkjent Vedtak: Samrøystes Side 17

18 BUDSJETT 2013 SKOLELEDERFORBUNDET MØRE OG ROMSDAL Kontonamn: Kontonummer: BUDSJETT 2013 Inntekter Årsmøte/medlemsmøte/diverse møte Kurs/konferanser Styret Honorar/godtgjering/forhandlingar DETALJBUDSJETT: INNTEKTER: Budsjett- tall: Beholdning : Overføringar Ekstra store fylkeslag - overføring: 0 Vervetilskot/medlemsauke: Eigendeler ved kurs: 0 Lokal kontingent Rente 525 UTGIFTER: Årsmøte/medlemsmøte/div. møte Årsmøtet Regionkontaktmøte Kurs/konferanser Skuleleiarkonferanse Bergenskonferansen Medlemsmøte/kurs, lokale forhandlingar Styret: Køyregodtgjering Servering 5000 Honorar/godtgjering/forhandlingar Køyrerekningar lokale forhandlarar Honorar styremedlemmer Side 18

19 Sak 8 Fastsetting av tidspunkt for årsmøte i 2014 Framlegg til vedtak: Årsmøtet for 2014 vert halde innan utgangen av april Styret fastsett dato og stad for årsmøtet. Vedtak: Samrøystes Side 19

20 Sak 9 Innkomne saker/resolusjonar Det er ikkje kome inn saker frå medlemmene til årsmøtet. Styret vil legge fram forslag til 1-2 resolusjonar som årsmøtet kan ta stilling til. Framlegg til vedtak: Styret får i fullmakt til å arbeide vidare med denne resolusjonen utifrå dei innspela som kom fram i møtet. Framlegg til resulusjon frå Stryret: o 400 lærerstillinger i Møre og Romsdal skal dekkes av ufaglærte? (Sjå vedlegg bakerst i protokollen) Kommentarar endringsframlegg: o Dokumentet og saka er særs viktig og kan profilere organisasjonen på ein god måte. Bør det resulusjonen likevel krympast og spissast enda meir? o Det bør gå enda tydlegare fram at det er Skolelederforbundet som er avsender (m.a. i pkt. 3 bør det stå kompetanseheving hos skoleledere og lærere o Kva med rekruttering av Skoleledere? Dette er eit minst like kritisk punkt som ufaglærte lærere. Bør vi få inn ein formulering knytt til dette også? o Men kva med GNIST? Løyser ikkje dette partnerskapet ein del av dei utfordringane vi her set lys på? Skyt vi oss ikkje i foten med denne resolusjonen? o Bør vi klare å spisse dette inn til å gjelde vårt fylke? (og ikkje nasjonalt) o Yrkesfaga slit i særleg grad med å få kvalifisert personell. Dette gjeld i særleg grad i M&R på grunn av at industrien går så godt. Dette kan vere eit poengtert moment i resolusjonen. o Bør tiltaksbiten tonast ned men alvoret poengtert sterkare. Vedtak: Samrøystes Side 20

21 Sak 10 Val Sak 10.1 Val av styre og varamedlemmer for 2013 I normalvedtektene for fylkeslag vedtatt på landsmøtet i 2011, står det følgjande om val på fylkesårsmøtet: 3.2 Årsmøtet velger: leder for 2 år ved særskilt valg nestleder for 2 år ved særskilt valg minst 1 styremedlem for 2 år minst 1 varamedlem til styret for 1 år valgkomité med 3 medlemmer for 1 år leder og nestleder velges blant yrkesaktive medlemmer. Ved valgene må det tilstrebes kontinuitet, slik at ikke alle styremedlemmene skiftes ut samtidig. Framlegg frå valkomiteen til fylkesstyre for 2013: Punkt 1: Leiar: Bjørnar Midtbust Stordal skule, Stordal (vald for 2 år) Punkt 2: Styremedlem: Jon Arne Garshol Haram Ulstein vidaregåande skule (vald for 2 år) Punkt 3: Varamedlem: Jan Erik Hovdenak, Riksfjord skole, Aukra (vald for 1 år) Tilleggsframlegg frå fylkesstyret: A. Varamedlemmene til styret blir sett opp i nummerert rekkefølgje; 1. varamedlem: Gaute Aamlid, Ørskog kulturskule, Ørskog (ikkje på val) 2. varamedlem: Randi Berge, Kristiansund videregående skole (ikkje på val) 3. varamedlem: Jan Erik Hovdenak, Riksfjord skole, Aukra (vald for 1 år) B. 1.varamedlem møter fast på fylkesstyret sine møte med fulle rettar Side 21

22 Styret for 2013 vil i så fall sjå slik ut: Leiar : Bjørnar Midtbust Stordal skule, Stordal (vald for 2 år) Nestleiar : Børre St. Børresen Haukås skole, Fræna (ikkje på val) Styremedlem : Gry Rossing Nordlandet ungdomsskole, Kristiansund (ikkje på val) Styremedlem : Kirsti Moe Oterhals Molde videregående skole (ikkje på val) Styremedlem : Jon Arne Garshol Haram Ulstein vidaregåande skule (vald for 2 år) Varamedlem : Gaute Aamlid, Ørskog kulturskule, Ørskog (ikkje på val) 2. Varamedlem : Randi Berge, Kristiansund videregående skole (ikkje på val) 3. Varamedlem : Jan Erik Hovdenak, Riksfjord skole, Aukra (vald for 1 år) Handsaming i møtet: Nytt framlegg frå Styret: 1. Styret i Skolelederforbundet i Møre og Romsdal vert utvida frå 5 til 6 medlemmer. 2. Nytt styremedlem valt for 2 år vert Trond Otto Berg. Vedtak: Styret i Skolelederforbundet i Møre og Romsdal vert utvida frå 5-6 medlemmer. Samrøystes 1. Leiar for 2 år: Bjørnar Midtbust 2. Styremdlem for 2 år: Jon Arne Garshol Haram 3. Styremedlem for 2 år: Trond Otto Berg 4. Varamedlem for 1 år: Jan Erik Hovdenak Alle vala vart gjort ved akklamasjon. Årsmøtet legg til grunn av Fylkestillitsvald ved fast medlem av styret frå årsmøtet i Side 22

23 Sak 10.2 Val av valkomite for vala i 2014 Framlegg frå styret: Leiar: Medlem: Medlem: Ingunn Aagård (vald for 1 år) Dagfinn Fredly (vald for 1 år) Heidi Katrine Falkhytten (vald for 1 år) Vedtak: Vala vart gjort ved akklamasjon Side 23

24 Stadfesting Vi stadfestar med dette at møteprotokollen er ført i samsvar med innstillingar og vedtak: Sted: Ålesund Dato: Side 24

25 Uttalelse fra årsmøtet i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal 4.april lærerstillinger i Møre og Romsdal skal dekkes av ufaglærte? Årsmøtet i Skolelederforbundet i Møre og Romsdal har drøftet utfordringer skole-norge har for å øke kvaliteten i opplæringa og er sterkt bekymret over den økende lærermangelen. Skolelederforbundet som organiserer ledere i utdanningssektoren, krever nå et nasjonalt spleiselag for å rekruttere og beholde kvalifisert lærerpersonell i grunn- og videregående skole. Et slikt spleiselag må bestå av bl.a. nasjonale utdanningsmyndigheter, KS, lokale skoleeiere og representanter for de ansattes organisasjoner i skoleverket. I juni 2012 la Statistisk Sentralbyrå fram rapport 18/ en revidert prognose for arbeidsmarkedet for lærere og førskolelærere fram mot år Økningen i etterspørselen blir sterkest for de personellgruppene som i stor grad er sysselsatt innen grunnskoleundervisningen. Dette gjelder særlig for allmennlærere og universitetsog høgskolekandidatene med praktisk-pedagogisk utdanning. Dersom vi tar utgangspunkt i år 2020 kan underdekningen for allmennlærerne bli omtrent årsverk totalt. For Møre og Romsdal kan det bety at over 400 lærerstillinger må fylles med ansatte uten godkjent lærerutdanning om 5-6 år! Prognosen, som også viste at eldre lærere pensjonerer seg tidligere enn før, truer det felles nasjonale målet om en faglig fundert kunnskapsskole. Uten at det iverksettes nødvendige strakstiltak nå, vil skole-norge i 2020 ha en stor andel av ufaglærte lærere uten særskilt relevant faglig bakgrunn og utdanning. Konsekvensene vil åpenbart være negative med tanke på å bevare og styrke Norges fortrinn i en stadig hardere internasjonal konkurranse om produkter og kompetanse av høy kvalitet. Skolelederforbundet er glad for at sentrale myndigheter har satt i gang flere tiltak for å rekruttere og beholde lærere i skoleverket. GNIST er en bred satsing for å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og videreutvikle lærerprofesjonen. Partnerskapet jobber for å øke statusen til lærerne og rekruttere flere gode lærere for fremtiden. Rekrutteringskampanjen for å gjøre læreryrket mer attraktivt «Har du det i deg?», har nå vart i fem år. Formålet med kampanjen var bl.a. å øke statusen til yrket, også gjennom lønnsfastsettelsen. Tidligere i år kom beregninger for den gjennomsnittlige årlige lønnsveksten som viser at lærerne siden 2005 har hatt den svakeste lønnsutviklingen i Norge av samtlige sammenlignbare lønnsgrupper. Dette er meget uheldige signaler som kan ha sin forklaring i at en økende andel av lærernes lønn fra 2005 fastsettes lokalt, og at mange rådmenn heller har valgt å øke andre ansattegruppers lønn på bekostning av lærerne i de lokale forhandlinger. Mange potensielle lærerstudenter søker seg derfor til andre utdanninger hvor lønnsutsiktene er mye høyere enn de er i læreryrket. Lønna må opp slik at læreryrket kan bli attraktivt også lønnsmessig. Skolelederforbundet Møre og Romsdal ønsker en Plan for et nasjonalt spleiselag for å sikre elevene høy faglig kvalitet i det 13-årige skoleløpet. Årsmøtet vil peke på flg. konkrete tiltak i en slik plan; 1: Planen må inneholde strategier for å gjøre læreryrket mer attraktivt og dermed få flere til å velge å bli lærere. Et betydelig lønnsløft kombinert med endringer i leseplikt og andre deler av gjeldende avtaleverk kan være del av en slik strategi. På den måten kan det også være mulig å hente tilbake en viktig del av de over lærerutdannete personer som i dag befinner seg utenfor skoleverket. 2: Planen må inneholde strategier for å rekruttere lærere fra andre relevante yrker, for eksempel gjennom å etablere særskilte pedagogiske kvalifiseringsstipend. 3: Planen må styrke og sikre systematisk kompetanseheving hos lærere i grunn- og videregående skole. 4: Planen må inneholde målrettede seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse lengst mulig i skolen. Lærere og skoleledere over 60 år tilbys f.eks 80 % stilling til 100 % lønn, eller andre relevante seniortiltak. 5: Planen må forplikte både nasjonale skolemyndigheter og lokale skoleeiere, dog slik at staten sikrer kommunene et økonomisk fundament for sin deltakelse og yter 100 % kompensasjon for det spesielle lønnsløftet planen bygger på. 6: Planen må sikre at skoleeier og skoler ledes av skoleledere med bred skolefaglig kompetanse og med tilgang på nødvendige ressurser for å øke kvaliteten i opplæringa. Årsmøtet i Skolelederforbundet Møre og Romsdal krever at nasjonale myndigheter handler raskt og målrettet slik at robuste skolemiljø kan sikres med gode lærerkrefter i årene framover. Side 25

Møre og Romsdal Fylkeslag av

Møre og Romsdal Fylkeslag av Årsmøte 2011 Gardermoen 31.03.2011 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2011 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 31.03.2011 kl. 11.30. Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2010 Sak

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010

PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010 Møre og Romsdal Fylkeslag PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2009 Sak 3 Regnskap for 2009 Sak 4 Medlemskontingenten for

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Oslo, Scandic Oslo City hotel Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 18.10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 08:30 11:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 16:00-18:15 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Møtebok. Årsmøte for 2009 Dagsorden. Møre og Romsdal Fylkeslag Årsmøte 2009 25. mars 2009. Konstituering. Sak 2 Styrets årsmelding for 2008

Møtebok. Årsmøte for 2009 Dagsorden. Møre og Romsdal Fylkeslag Årsmøte 2009 25. mars 2009. Konstituering. Sak 2 Styrets årsmelding for 2008 Møre og Romsdal Fylkeslag Årsmøte 2009 25. mars 2009 Møtebok Årsmøte for 2009 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2008 Sak 3 Regnskap for 2008 Sak 4 Medlemskontingenten for 2009

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 7 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL. 13.00 Saksliste: SAK 1: Konstituering 1. Åpning 2. Namneopprop

Detaljer

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal Protokoll Årsmøte IL Jotun 17.02.2011 kl. 19.00 i Jotunhuset Tilstades: 41 Sakliste / innkalling. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Innkalling og sakliste godkjent Sak 1: Konstituering

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 Hardanger Avdeling ÅRSMELDING 2009 NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 ORGANISASJON Styret i Negotia Hardanger Avdeling har siste året vore samansett slik: Laila T. Blokhus Merete Hersvik Karin

Detaljer

Spesialrevisor Rådgivar

Spesialrevisor Rådgivar Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Muritunet, Valldal Dato: 15.02.2012 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson Leiar H Ann Kristin

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte.

REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte. REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte. Sakliste: 1. Konstituering a) godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling er godkjent.

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen 1 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.01.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Forsand Møtenr.: 4/2015 Møtedato: 27.08.2015 Utvalssaksnr.: 19/15-7/15 Desse møtte: Inger Anita Merkesdal Arne Maudal Jan Sigve Forfall

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Referat frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Til stades: Harald Lie, Finn Egil Adolfsen, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby (for Bodil Mannsverk) Frå adm: Frode

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTE 2016 LANDSORGANISASJONEN FOR ROMANIFOLKET Org.nr.: 983037984

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTE 2016 LANDSORGANISASJONEN FOR ROMANIFOLKET Org.nr.: 983037984 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTE 2016 LANDSORGANISASJONEN FOR ROMANIFOLKET Org.nr.: 983037984 Tid: 19. mars 2016, kl. 15.00 Stad: Stathelle servicesenter Styreleiar Linda Aleksandersen opnar årsmøtet. Årsmøtet tel

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 5/2015 Dato: 5. 6.12. 2015 Sted: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Caroline Bjørge, Hilde Hoddevik, Knut Mikkelsen, Gry Sissel

Detaljer

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen Kviteseid kommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 25.08.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Møterom Vrådal Heidi Åmot Økonomisjef Rune Pedersen Til stades:

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

NCC avd. Sogn og Fjordane

NCC avd. Sogn og Fjordane Fra styremøte i Norsk Caravan Club avdeling Sogn og Fjordane, Peppes Pizza, Førde, torsdag den 09. januar 2014, kl. 18.00. Innkalla: Frafall: Arvid Kjøsnes, Leon Tonheim, Ron Erik Sande, Ørjan Storesund,

Detaljer

Referat frå. Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun

Referat frå. Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun Referat frå Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun Referat frå årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 21.15 i kjellaren i Holmatun Møtte: 26 medlemmer. Frå styret

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. MØTESTAD: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12 Bogstad gård Desse møtte: Styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, og Finn Arne Askje Følgjande

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer