Møre og Romsdal Fylkeslag av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møre og Romsdal Fylkeslag av"

Transkript

1 Årsmøte 2011 Gardermoen Møterom Sinnataggen

2 Side 2

3 Årsmøte for 2011 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, kl Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2010 Sak 3 Regnskap for 2010 Sak 4 Medlemskontingenten for 2011 Sak 5 Handlingsplan for 2011 Sak 6 Godtgjørelse for styrets leder, sekretær og kasserer Sak 7 Budsjett for 2011 Sak 8 Fastsetting av tidspunkt for årsmøtet for 2011 Sak 9 Sak 10 Innkomne saker Val Side 3

4 Sak 1: Konstituering av årsmøtet for 2011 Sak 1.1 Valg av referent Framlegg til vedtak: Trond Otto Berg Vedtak: Samrøystes Sak 1.2 Opprop og godkjenning av fullmakter Framlegg til vedtak: _37 godkjente fullmakter har røysterett i Årsmøtet. Sak 1.3 Valg av møtedirigent Framlegg til vedtak: Bjørnar Midtbust Vedtak: Samrøystes Sak 1.4 Valg av to representanter til å skrive under protokollen Framlegg til vedtak: Arild Sollied og Evy Joranger Vedtak: Samrøystes Sak 1/5 Godkjenning av innkalling og dagsorden Framlegg til vedtak: Innkalling og dagsorden vert godkjent. Vedtak: Samrøystes Side 4

5 Sak 2: Årsmelding for 2010 Framlegg til vedtak: Framlagde Årsmelding (sjå s. 6 8) for 2010 vert godkjend. Vedtak: Årsmeldinga vedtatt samrøystes utan merknader Merknader: Side 5

6 Årsmelding fra Styret for 2010 Arbeidet i styret og aktivitetar i fylkeslaget. Styre og tillitsvalde i 2010 Leiar: Ingunn Aagård, Ålesund vgs. Nestleiar: Bjørnar Midtbust, Stordal Skule Kasserar: Julianne Synes Vågsholm, Fagerlia vgs. Sekretær: Trond Otto Berg, Stranda Kulturskule Styremedlem: Tor Dyrseth, Fagerlia vgs. Varamedlemmer til styret: Terje Røvik, Vågsetra Barne og Ungdomsskole Gaute Aamlid, Ørskog Kulturskule Randi Berge,Kristiansund vgs. Revisorer: Kjell Petter Stene, Sellanrå Skole Jan Erik Hovdenak, Bekkevoll Ungdomsskole Styret har hatt 6 styremøter i driftsåret Fullt referat ligg på fylkeslaget si heimeside. Styret har mellom styremøta kommunisert godt og drøfta saker fortløpande pr. e- post og telefon. Møte Dato Noen aktuelle saker Konstituering Saker til leiarmøtet Organisering av arbeidet i fylkeslaget Planlegging/førebuing av lokale forhandlingar Årsmøtetur Status lokale forhandlingar Planlegging av fellesmøte Styre/Forhandlarkorps Oppsummering lokale forhandlingar Justeringar av forhandligane framover Årsmøtetur Møteplan v Framtidsutvalget i NSLF Årsmøtetur Konkret førebuing før Årsmøtet Alle møtene har hatt ein kort gjennomgang av økonomien. Side 6

7 Kommentarer til styret sitt arbeid: Forhandlinger Kommunikasjon Info frå NSLF Kurs/konf. Økonomi Markedsføring Styret har brukt mykje tid på gjennomføringa av dei lokale forhandlingane hausten Slik styret vurderer det er dette det viktigaste arbeidet vi som fagforeining gjer for medlemmene våre. Vi har representert medlemmene i lokale forhandlimngar både på fylkesnivå og på kommunalt nivå. Særleg forhandlingane i kommunene er ressurskrevjande. Vi har likevel makta å stille med minimum ein forhandlar i alle kommuner der vi har medlemmer og der medlemmen(e) har bedt om forhandlarar utanfrå. Jamnt over har vi fått gode uttellingar i forhandlingane, sjølvom ikkje vi ikkje oppnådde målsettingane i alle kommuner. Styret har arbeidd med å opprette lokale forhandlingsregionar der medlemmene i nabokommuner bistår kvarandre. Dette arbeidet vil vi fortsette med. Vi har også utarbeida eit rettleiingsdokument for medlemmene i kommunal sektor. Dette skal vise gangen i dei lokale forhandlingane og klargjere kva som er medlemmet sitt ansvar og kva NSLF kan bidra med. Vi kommuniserer med medlemmene hovudsakleg pr. e- post. Det er difor viktig at kvart enkelt medlem oppdaterer sin kontaktinformasjon på NSLF sine internettisder. (www.nslf.no) Styret kjem i framtida til å bruke heimesidene til fylkeslaget enda meir aktivt med tanke på kommunikasjon. Månedsbrev har tilført oss viktig info om arbeidet i forbundet sentralt. Deltaking på leiarmøter er likevel den beste kjelda til informasjon frå sentralt hald. Styret ynskjer at både styret og andre aktive medlemmer i fylkeslaget skal vere best mogleg skulerte og oppdaterte på aktuelle tema i organisasjonen, forhandlingar og skulepolitiske tema. Vi har difor priortert å delta på kurs og konferanser som er arrangert både av NSLF sentralt, andre fylkeslag og andre aktuelle møter/konferanser. Som eit ledd i dette deltok Ingunn Aagård, Bjørnar Midtbust, Margareth Alme og Oddgeir Overå våren 2010 på trinn 2 av dei sentrale tillitsvald/fohandlarkursa. Styret og tillitsvalde deltok også på Bergenskonferansen hausten 2010 Økonomien er stram, men under kontroll. NSLF rekrutterer best nye medlemmer ved hjelp av munn- til- munn metoden. God uttelling i lokale forhandlingar og fornøgde medlemmer er den beste marknadsføringa vi kan ha. Vi har forsøkt å halde informasjonsmøter i m.a. Ålesund, men utan at dette førebels har resultert i stor medlemsauke. Fleire medlemmer har likevel vorte premierte i nasjonale vervekampanjar. Side 7

8 Bistand til medlemmer. Streik. Høyringssaker Vi har bistått tre enkeltmedlemmer som har kome opp i lokale konfliktsituasjonar. For første gang i historien var NSLF tatt ut i streik. Fylkeslaget i M&R var ikkje tekne ut. Framtidsutvalget til NSLF. Framlegg til lokal organisering i NSLF. Medlemssituasjonen Pr hadde fylkeslaget 144 betalende medlemmer. Dette er ei auke på vel 10 medlemmer frå året før. 113 av medlemmene er yrkesaktive, medan resten er pensjonistar/uføretrygda. Medlemsmassen er godt fordelt mellom fylkeskommunalt tilsette og tilsette i kommunene. Av dei 113 yrkesaktive medlemmene er 57 tilsett i fylkeskommuna. Styret ser at vi har eit stort potensiale på å rekruttere nye medlemmer frå kommunal sektor (grunnskular, kulturskular, PPT og skulefagleg ansvarlege) Oppsummering Styret ynskjer å rette ein stor takk til alle som har gjort ein innsats for fellesskapet i året som har gått. Mange har lagt ned eit til dels omfattande dugnadsarbeid mellom anna i dei lokale forhandlingane. Styret er svært taknemmlege for denne innsatsen. Utan at medlemmene sjølve er aktive på denne måten hadde vi ikkje kunna drive fylkeslaget på den måten vi i dag driv det og ytt den servicen til enkeltmedlemmene som vi no gjer. Når dette er sagt ynskjer styret også å poengtere at vi er eit relativt lite fylkeslag i ein relativt liten organisasjon. Vi har ikkje eit stort apperat som sit klare og kan rykke ut på kort varsel. Vi forventar difor ein viss innsats frå medlemmene sjølve når det gjeld å følge med i informasjon og tidsfristar frå arbeidsgjevar mellom anna i samband med lokale forhandlingar. For at vi skal kunne gjere ein god jobb for medlemmene er vi avhengige av at medlemmene gjer ein god jobb for oss! Side 8

9 Sak 3 Regnskap for 2010 Fremlegg til vedtak Regnskapet for 2010 vert godkjent. Vedtak: Innstillinga vedtatt samrøystes utan merknader. Side 9

10 Rekneskap 2010 Fylkeslag: Møre og Romsdal Saldo pr.konto: Budsjett inntekter legges inn med minus tegn foran. Inntekter: Saldo: Budsjett: Rest: 3110 Overføringer fra nslf: kr ,00 kr ,00 kr 8 514, Rente inntekter kr - kr -50,00 kr -50, Andre innekter: kr ,00 kr ,00 kr ,00 SUM: kr ,00 kr ,00 kr 4 314,00 Utgifter: Saldo: Budsjett: Rest: Drift/materiell 6710 utgifter: kr - kr 2 000,00 kr 2 000, Reise utgifter: kr -640,00 kr ,00 kr , Medlemsmøter: kr ,00 kr 3 000,00 kr , Årsmøter: kr ,00 kr ,00 kr , Styre utgifter: kr 1 618,00 kr ,00 kr 8 382, Kurs utgifter kr - kr 7 000,00 kr 7 000, Andre utgifter kr 16,00 kr ,00 kr 9 984,00 SUM: kr ,00 kr ,00 kr ,00 Side 10

11 Balanse 2010 Balanse pr. dato. Resultat: Pr. dato inntekter: kr ,00 Pr. dato utgifter: kr ,00 Overskudd/underskudd kr ,00 (pluss beløp er underskudd) Kontonr. Balanse pr. dato: kr ,00 Bevegelse: Pr. dato. Verdier: 1900 Kasse kr - kr - kr Bank kr 2 325,00 kr ,78 kr , Debitorer kr - kr - kr - Eiendom/inventar: kr - kr - SUM verdier: kr 2 325,00 kr ,78 kr ,78 Gjeld/egenkapital: 2400 Kreditorer kr - kr - kr - Kapital pr kr - kr - Resultat pr. dato kr ,00 kr ,00 SUM kr - kr ,00 kr ,00 Side 11

12 Sak 4 Medlemskontingenten for 2011 Framlegg til vedtak: Lokal medlemskontingent for Møre og Romsdal lokallag av Norsk Skolelederforbund vert sett til kr. 400,- for 2011 for yrkesaktive medlemmer. Kontigenten for pensjonistar vert kr. 100,- pr. år. Vedtak: Innstiling vedtatt samrøystes. Side 12

13 Sak 5 Handlingsplan for 2011 Framlegg til vedtak Handlingsplanen for 2011 vert godkjend. Vedtak: Handlingsplanen er vedtatt samrøystes utan merknader eller tillegg. Side 13

14 Handlingsplan for 2011 for NSLF M&R Hovedområde Tiltak Kommentarer Markedsføring av forbundet Produsere /sende ut pressemeldinger Spre vervemateriell Bedre nettsida Bl.a videreformidle saker fra Nslf sentralt Medlemsverving Innsats i lokale forhandlinger Kompetanseheving Spre vervemateriell Være aktive overfor medlemmene i lokale lønnsforhandlinger Oppfordre og hjelpe hvert medlem til å verve ett nytt hver Arbeide for fleire medlemmer i kommunal sektor. Styrke og utvikle forhandlerkorpset gjennom kursing og praktisering Opprette og vedlikehalde regionale forhandlerkorps. Vedlikehalde og vidareutvikle handbok for lokale forhandlarar. Følge opp forhandlerkorpset Delta i kurs/konferanser som forbundet sentralt er arrangør av Arrangere lokal skuleleiarkonferanse i samband med årsmøtet. Viser til vedtak i Landsmøtet Styres fra sentralt hold med bistand fra fylkeslagene I utgangspunktet bør forbundet stille med to forhandlere til hver forhandling Side 14

15 Sak 6: Godtgjering for styreleiar og andre styremedlemmar for 2011 Framlegg til vedtak: Styreleiar og faste medlemmer i styret får ei godtgjering på kr. 2000,- for året Vedtak: Innstilling vedtatt samrøystes. Side 15

16 Sak 7: Budsjett for 2011 Framlegg til vedtak: Budsjettet for 2011 vert godkjent Vedtak: Budsjettet er vedteke utan kommentarar eller tillegg. Side 16

17 Budsjett 2011 Inntekstkonti: Kontonr. Tekst: Budsjettall: 3110 Overføringer: kr ( ,00) (Faste overføringer) kr (83 134,00) (Ekstra bevilgning) kr - (Vervepremie) kr (18 000,00) 3030 Rente inntekter: 3050 Andre inntekter: kr (42 650,00) SUM INNTEKTER: kr ( ,00) Utgiftskonti: Kontonr. Tekst: Budsjettall: 6710 Drift/materiell utgifter: kr 2 000, Reisutgifter: kr 8 000, Medlemsmøter: kr , Årsmøter: kr , Styre utgifter: kr , Kursutgifter: kr 8 000, Andre utgifter: kr 5 000,00 Budsjetter over- /underskudd: SUM UTGIFTER: kr ,00 Differanse mellom inntekter og utgifter: (overskott) kr (39 784,00) Balansekonti: 1900 Kasse: 1910 Bank: kr , Debitorer: 2400 Kreditorer: Side 17

18 Sak 8 Fastsetting av tidspunkt for årsmøte for 2012 Framlegg til vedtak: Årsmøtet for 2012 vert halde innan utgangen av april 2012 Vedtak: Innstilling vedtatt samrøystes. Side 18

19 Sak 9 Innkomne saker Det er ingen innkomne saker til årsmøtet. Det kan difor ikkje fattast vedtak i saka. Side 19

20 Sak 10 Val Sak 10.1 Val av styre og varamedlemmer for 2011 Framlegg frå Valkomiteen Leiar Nestleiar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem : Bjørnar Midtbust Stordal Skule (for 2 år) : Ingunn Aagård Ålesund vgs. (for 1 år) : Trond Otto Berg Stranda Kulturskule (for 2 år) : Julianne Synes Vågsholm - Fagerlia vgs (ikkje på val) : Tor Dyrseth Fagerlia vgs (ikkje på val) : Gaute Aamlid Ørskog Kulturskule (for 1 år) : Ingvild Aas Molde Kulturskole (for 1 år) : Marianne Kirkebø Myren - Kristiansund vgs. (for 2 år) Vedtak: Alle val gjennomført ved akklamasjon. Side 20

21 Sak 10.2 Val av revisorer for 2011 Framlegg frå Styret: Revisor: Kjell Petter Stene, Sellanrå Skole Revisor: Jan Erik Hovdenak, Bekkevoll Ungdomsskole Vedtak: Innstilling vedtatt ved akklamasjon Side 21

22 Sak 10.3 Val av valkomite for vala i 2012 Framlegg frå styret: Leiar: Medlem: Medlem: Svein Homb, PPT Ålesund Marit Mordal, Molde vgs Marit Bjerkestrand, Kristiansund vgs. Vedtak: Innstilling vedtatt ved akklamasjon Side 22

23 Stadfesting Vi stadfestar med dette at møteprotokollen er ført i samsvar med innstillingar og vedtak: Sted: Gardermoen Dato: Arild Sollied Evy Joranger Side 23

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010

PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010 Møre og Romsdal Fylkeslag PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2009 Sak 3 Regnskap for 2009 Sak 4 Medlemskontingenten for

Detaljer

Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13

Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13 Årsmøte 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13 Årsmøte for 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 04.04.13, kl. 16.30 18.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styret si årsmelding for 2012 Sak

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Wenche

Detaljer

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no Årsmøtet vart halde på Løa 11. medlemer møtte. 1. OPNING. Leiar J.J. Øvrebø opna møtet og ønskte alle velkomne. 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Innkalling og sakliste vart godkjente utan merknad.

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 02.03.07 kl 09.00 Stad: HOVDEN HØYFJELLSHOTELL Desse møtte: Forfall: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621 KRISTIANSAND Ole

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tysdag 22. februar 2011 kl. 10.30 16.00 på Felleskjøpets møterom, Molde

Protokoll frå styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tysdag 22. februar 2011 kl. 10.30 16.00 på Felleskjøpets møterom, Molde 1 av 8 Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leiar 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Birgit Oline Kjerstad, 6293 Longva Nestleiar 48111549 birgitkj@online.no Anne Katrine

Detaljer

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Kretsting 2013 Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Saksliste 1 Konstituering Opprop Val av ordstyrer Val av referent og tellekorps Val av protokollunderskrivere 2 Årsmelding 2012 3 Regnskap 2012 4

Detaljer

Protokoll. Dagsorden ÅRSMØTE 2014. 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2 Valg av møteleder

Protokoll. Dagsorden ÅRSMØTE 2014. 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2 Valg av møteleder ÅRSMØTE 2014 Protokoll Organ: Årsmøtet Dato: 6. september 2014 kl. 17:00 Sted: Hotell Union, Geiranger 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden Bjarne Storset åpnet møtet og ønsket velkommen. Vedtak: Innkallingen

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 25. mars 2011 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

40 år i frilufts teneste 1974-2014. Årsmelding 2014

40 år i frilufts teneste 1974-2014. Årsmelding 2014 40 år i frilufts teneste 1974-2014 Årsmelding 2014 Innhald: Side 3-6 Side 6-7 Side 7-9 Side 10-14 Side 15-16 Side 17-18 Side 19-21 1. Styret og administrasjonen sitt arbeid 2. Sikring av område til friluftsliv

Detaljer

Årsmelding 2007 frå styret

Årsmelding 2007 frå styret Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Årsmelding 2007 frå styret Til handsaming på SKUP sitt årsmøte den 11. april 2008 «SKUP skal være den ledende aktøren i arbeidet med å fremme utvikling

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no Møteinnkalling Nissedal kontrollutval Dato: 21.08.2015 kl. 11:00 Møtestad: Møterom Teknisk, Kommunehuset, Treungen Arkivsak: 15/09394 Arkivkode: 033 Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer

Detaljer

HANDBOK FOR TILLITSFOLK

HANDBOK FOR TILLITSFOLK HANDBOK FOR TILLITSFOLK ROGALAND UNGDOMSLAG Innhald Side Føreord 3 1 Rogaland Ungdomslag i organisasjonen 3 2 Lover for Rogaland Ungdomslag 4 3 Adresse og bankkonti i Rogaland UL 6 4 Arbeidsrutinar i fylkeslaget

Detaljer