Protokoll. Årsmøte Gardermoen Møterom Sinnataggen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen"

Transkript

1 Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen Møterom Sinnataggen

2 Side 2

3 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, kl Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2011 Sak 3 Regnskap for 2011 Sak 4 Medlemskontingenten for 2012 Sak 5 Handlingsplan for 2012 Sak 6 Godtgjørelse for styrets leder, sekretær og kasserer Sak 7 Budsjett for 2012 Sak 8 Fastsetting av tidspunkt for årsmøtet for 2013 Sak 9 Sak 10 Innkomne saker 9.1 Forhandlingsregionar Lokale forhandlingar Val Side 3

4 Sak 1: Konstituering av årsmøtet for 2012 Sak 1.1 Valg av referent Framlegg til vedtak: Trond Otto Berg Vedtak: Samrøystes valt Sak 1.2 Opprop og godkjenning av fullmakter Framlegg til vedtak: 29 godkjente fullmakter har røysterett i Årsmøtet. Sak 1.3 Valg av møtedirigent Framlegg til vedtak: Bjørnar Midtbust Vedtak: Samrøystes valt Sak 1.4 Valg av to representanter til å skrive under protokollen Framlegg til vedtak: Barbro Midtgård Dagfinn Fredly Vedtak: Samrøystes valt Sak 1.5 Godkjenning av innkalling og dagsorden Framlegg til vedtak: Innkalling og dagsorden vert godkjent. Vedtak: Samrøystes valt Side 4

5 Sak 2: Årsmelding for 2011 Framlegg til vedtak: Framlagde Årsmelding (sjå s. 6 9) for 2011 vert godkjend. Vedtak: Innstillinga, med dei endringa og kommentarar som kom fram i møtet, vart samrøystes vedtatt Side 5

6 Årsmelding fra Styret for 2011 Arbeidet i styret og aktivitetar i fylkeslaget. Styre og tillitsvalde i Leiar: Bjørnar Midtbust, Stordal Skule Nestleiar: Ingunn Aagård, Ålesund vgs Kasserar: Julianne Synes Vågsholm, Fagerlia vgs. Sekretær: Trond Otto Berg, Stranda Kulturskule Styremedlem: Tor Dyrseth, Fagerlia vgs. Varamedlemmer til styret: Varamedlem : Gaute Aamlid Ørskog Kulturskule (for 1 år) Varamedlem : Ingvild Aas Molde Kulturskole (for 1 år) Varamedlem : Marianne Kirkebø Myren - Kristiansund vgs. (for 2 år) Fylkestillitsvald: Oddgeir Overå, Molde vgs. Revisorer: Kjell Petter Stene, Sellanrå Skole Jan Erik Hovdenak, Bekkevoll Ungdomsskole Styret har hatt 8 styremøter i driftsåret Fullt referat ligg på fylkeslaget si heimeside. Styret har mellom styremøta kommunisert godt og drøfta saker fortløpande pr. e- post og telefon. Møte Dato Noen aktuelle saker Konstituering Saker til leiarmøtet. Saker til Landsmøtet Organisering av arbeidet i fylkeslaget Evaluering av Årsmøtetur Oppretting av lokallag Lokal organisering av lokale forhandlinagr Representasjon i fylkeskommunalt tilsettingsutval Kommunikasjon mellom styret og tillitsvald, fylket. Oppnemning av delegatar til Landsmøtet Bergenskonferansen Saker til Leiarmøtet. Pga. private årsaker var Bjørnar forhindra frå å reise på dette Leiarmøtet. Trond Otto reiste på Leiarmøtet i staden Planlegging Årsmøtetur Gjennomgang og førebuing til Landsmøtet Tillitsvald for dei fylkeskommunalt tilsette, Oddgeir Overå var med på dette møtet. Representasjon i fylkeskommunal tilsettingsnemnd. Side 6

7 Informasjonsflyt i organisasjonen Oppsummering av landsmøtet. Oppfølging av saker. Høyringar Samarbeid med tillitsvald i fylkeskommunen Nye rutiner for økonomi og rekneskap. Førebuing til tariffoppgjeret Lokal organisering Saker til Leiarmøtet Organisering av lokale forhandlingar Årsmøtetur Konkret førebuing før Årsmøtet/årsmøteturen Alle møtene har hatt ein kort gjennomgang av økonomien. Kommentarer til styret sitt arbeid: Forhandlingar 2011 var eit mellomoppgjer og difor ikkje lokale forhandlingar i kap. 4. I dei andre kapitla vart det gjennomført forhandlingar. Resultata varierer noko, men stort sett må vi seie oss godt nøgde. Kommunikasjon Styret har fortsett arbeidet med å opprette lokale forhandlingsregionar der medlemmene i nabokommuner bistår kvarandre. (sjå eiga årsmøtesak). Vi har også utarbeida eit rettleiingsdokument for medlemmene i kommunal sektor. Dette skal vise gangen i dei lokale forhandlingane og klargjere kva som er medlemmet sitt ansvar og kva Skolelederforbundet kan bidra med. Vi kommuniserer med medlemmene hovudsakleg pr. e- post. Det er difor viktig at kvart enkelt medlem oppdaterer sin kontaktinformasjon på Skolelederforbundet sine internettsider. ( Styret kjem i framtida til å bruke heimesidene til fylkeslaget enda meir aktivt med tanke på kommunikasjon. Info frå Skolelederforbundet Månedsbrev har tilført oss viktig info om arbeidet i forbundet sentralt. Deltaking på leiarmøter er likevel den beste kjelda til informasjon frå sentralt hald. Landsmøtet i november og Bergenskonferansen i september gav også god innsikt og nyttig informasjon om kva det vert arbeidd med på nasjonalt plan. Kurs/konf. Styret ynskjer at både styret og andre aktive medlemmer i fylkeslaget skal vere best mogleg skulerte og oppdaterte på aktuelle tema i organisasjonen, forhandlingar og skulepolitiske tema. Vi har difor prioritert å delta på kurs og konferanser som er arrangert både av Skolelederforbundet sentralt, andre fylkeslag og andre aktuelle møter/konferanser. Som eit ledd i dette deltok Trond Otto Berg våren 2011 på trinn 2 av dei sentrale tillitsvald/fohandlarkursa. Oddgeir Overå deltok på trinn 1 hausten Bjørnar Midtbust, Ingunn Aagaard, Margaret Alme og Oddgeir Overå deltok våren 2012 på trinn tre av dei sentrale forhandlarkursa. Styret og tillitsvalde deltok på Bergenskonferansen hausten 2011 Side 7

8 Markedsføring Bistand til medlemmer. Høyringssaker Representasjon Skolelederforbundet rekrutterer best nye medlemmer ved hjelp av munn- til- munn metoden. God uttelling i lokale forhandlingar og fornøgde medlemmer er den beste marknadsføringa vi kan ha. Fleire medlemmer har vorte premierte i nasjonale vervekampanjar. Vi har bistått enkeltmedlemmer som har kome opp i lokale konfliktsituasjonar. Ettersom vi er ein organisasjon som hovudsakleg vert drive på dugnad er vi i slike saker oftast avhengige av hjelp utanfrå for å løse slike utfordringar. Her er vi svært takksame for den hjelp og store innsatsen som tilsette ved hovudkontoret i Oslo har ytt enkeltemedlemmer i vårt fylke. Framtidsutvalget til Skolelederforbundet. Framlegg til lokal organisering i Skolelederforbundet. Endringar i opplæringslova om lærartettleik Organisering av tredje året i vgs. Eksamenstidspunkt. Bjørnar sit i styringsgruppa for GNIST- partnerskap i Møre og Romsdal. GNIST er ei satsing frå Kunnskapsdepartementet for heilskapleg lærarsatsing. Fylkestillitsvald representerer Skolelederforbundet i intervjugruppa ved tilsetting av rektorar i den vidaregåande skulen. Medlemssituasjonen Pr hadde fylkeslaget 159 betalende medlemmer. Dette er ei auke på vel 15 medlemmer frå året før. 117 av medlemmene er yrkesaktive, medan resten er pensjonistar/uføretrygda. Medlemsmassen er godt fordelt mellom fylkeskommunalt tilsette og tilsette i kommunene. Av dei 117 yrkesaktive medlemmene er 59 tilsett i fylkeskommuna. Styret ser at vi har eit stort potensiale på å rekruttere nye medlemmer frå kommunal sektor (grunnskular, kulturskular, PPT og skulefagleg ansvarlege) Side 8

9 Landsmøtet 4 av styremedlemmene representerte Møre og Romsdal under landsmøtet som vart halde på Soria Moria. Det vart tre hektiske og innhaldsrike dagar. Under landsmøtet vart det teke ei rekkje viktige avgjerder om vegen vidare for Skolelederforbudet. Av dei viktigaste sakene kan vi nemne: Namn: Organisasjonen heiter offisielt Skolelederforbundet. Namnet skal brukast uavkorta og utan forkortingar. Programdokument Vedtekter Framtidsutvalget si utgreiing Økonomi Skolelederforbundet har vedteke å overta all rekneskapsføring i fylkeslag og lokallag og legge dette til sentraladministrasjonen i Oslo. Vi har framleis full kontroll over den lokale økonomien, men det formelle i samband med bankkontoer, innrapporteringar til Brønnøysundregisteret etc. er det no sentralleddet som tek seg av. Det same gjeld revisjon av rekneskap. Fylkeslaga treng difor ikkje lenger velgje lokale revisorar. Når det gjeld den økonomiske stoda i fylkeslaget viser vi til framlagde rekneskap. Oppsummering Styret ynskjer å rette ein stor takk til alle som har gjort ein innsats for fellesskapet i året som har gått. Mange har lagt ned eit til dels omfattande dugnadsarbeid mellom anna i dei lokale forhandlingane. Styret er svært taknemmlege for denne innsatsen. Utan at medlemmene sjølve er aktive på denne måten hadde vi ikkje kunna drive fylkeslaget på den måten vi i dag driv det og ytt den servicen til enkeltmedlemmene som vi no gjer. Når dette er sagt ynskjer styret også å poengtere at vi er eit relativt lite fylkeslag i ein relativt liten organisasjon. Vi har ikkje eit stort apperat som sit klare og kan rykke ut på kort varsel. Vi forventar difor ein viss innsats frå medlemmene sjølve når det gjeld å følge med i informasjon og tidsfristar frå arbeidsgjevar mellom anna i samband med lokale forhandlingar. For at vi skal kunne gjere ein god jobb for medlemmene er vi avhengige av at medlemmene gjer ein god jobb for oss! Side 9

10 Sak 3 Regnskap for 2011 Fremlegg til vedtak Regnskapet for 2011 vert godkjent. Vedtak: Innstillinga vart samrøystes vedtatt Side 10

11 Rekneskap 2011 Fylkeslag: Møre og Romsdal Saldo pr.konto: Budsjett inntekter legges inn med minus tegn for Inntekter: Saldo: Budsjett: Rest: 3110 Overføringer fra nslf: -kr ,00 -kr ,00 -kr , Rente inntekter -kr 108,00 kr - -kr 108, Andre innekter: -kr ,00 -kr ,00 kr 5 750,00 SUM: -kr ,00 -kr ,00 -kr ,00 Utgifter: Saldo: Budsjett: Rest: 6710 Drift/materiell utgifter: kr 71,00 kr 2 000,00 -kr 1 929, Reise utgifter: kr ,15 kr 8 000,00 kr 5 066, Medlemsmøter: kr - kr ,00 -kr , Årsmøter: kr ,00 kr ,00 -kr , Styre utgifter: kr ,00 kr ,00 kr , Kurs utgifter kr 7 500,00 kr 8 000,00 -kr 500, Andre utgifter kr - kr 5 000,00 -kr 5 000,00 SUM: kr ,15 kr ,00 -kr 7 555,85 Vedlegg til Rekneskap 2011 Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Spesifisering av utgifter og inntekter årsmøtetur til Island 2011 (konto 6910:Årsmøter) Kostnad Inntekt Tur$og$opplegg$på$Island kr$$ 238$822,00 Årsmøte$Gardermoen kr$$$$$$$ 2$415,00 Inntekter$egenandel?kr$$$$ 150$732,00 Inntekter$Skolelederforbundet$sentralt?kr$$$$$$ 40$000,00 kr$$ 241$237,00?kr$$$$ 190$732,00 Totalt$kostnad$for$Møre$og$Romsdal$ kr$$$$$ 50$505,00 Side 11

12 Balanse 2011 Balanse pr. dato. Resultat: Pr. dato inntekter: -kr ,00 Pr. dato utgifter: kr ,15 Overskudd/underskudd -kr ,85 (pluss beløp er underskudd) Balanse pr. dato: Bevegelse: Pr. dato. Verdier: Kasse kr - kr ,78 kr ,78 Bank kr - kr ,85 kr ,85 Debitorer kr - kr - kr - Eiendom/inventar: kr - kr - SUM verdier: kr - kr ,63 kr ,63 Gjeld/egenkapital: Kreditorer kr - kr - kr - Kapital pr kr - kr - Resultat pr. dato kr ,85 kr ,85 SUM kr - kr ,85 kr ,85 Side 12

13 Sak 4 Medlemskontingenten for 2012 Framlegg til vedtak: Lokal medlemskontingent for Skolelederforbundet, Møre og Romsdal, vert også i 2012 kr. 400,- for yrkesaktive medlemmer. Kontingenten for pensjonistar vert kr. 100,- pr. år. Det vart ein debatt vedr. lokal kontiget for pensjonister. Framlegg frå Margaret Alme. Lokal kontingent for pensjonistar vert sett til kr. 0,- Det vart røysta over dette framlegget. Det vart vedteke med 22 røyster. Nytt framlegg til vedtak: Lokal medlemskontingent for Skolelederforbundet, Møre og Romsdal, vert også i 2012 kr. 400,- for yrkesaktive medlemmer. Dette vart vedteke samrøystes Side 13

14 Sak 5 Handlingsplan for 2012 Framlegg til vedtak Handlingsplanen for 2012 vert godkjend. Vedtak: Innstillinga vart samrøystes vedtatt Side 14

15 Handlingsplan for 2012 for Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Hovudområde Markedsføring av forbundet Medlemsverving Innsats i lokale forhandlingar Kompetanseheving Tiltak Produsere/sende ut pressemeldingar i samarbeid med sekretariatet Arbeide for å få til minimun 2 lokale medieoppslag i 2012 der Skolelederforbundet er profilert Bruke og utvikle nettsida til medlemsinfo. Spreie vervemateriell frå sentralt nivå Vere aktive overfor medlemmar på den viktigaste verveareanen vår - dei lokale lønnsforhandlingane Oppfordre og hjelpe kvart medlem til å verve nye medlemmer lokalt Arbeide spesielt for fleire medlemmer i kommunal sektor der vi har størst vekstpotensiale Styrke og utvikle forhandlarkorpset gjennom å motivere til kursing og deltaking i lokale forhandlingar i regionane Følgje opp, yte bistand til og vedlikehalde dei regionale forhandlingsregionane Vedlikehalde og vidareutvikle handbok for lokale forhandlarar Motivere medlemmer til å delta på forbundskurs for tillitsvalde Prioritere oppfølging av forhandlarkorpset ved å invitere til fagdag/kurs om lokale forhandlingar Arrangere eit medlemsmøte/dagskonferanse m/aktuelt tema hausten 2012 Side 15

16 Sak 6: Godtgjering for styreleiar og andre styremedlemmar for 2012 Framlegg til vedtak: Styreleiar og faste medlemmer i styret får ei godtgjering på kr. 2000,- for året Vedtak: Innstillinga vart samrøystes vedtatt Side 16

17 Sak 7: Budsjett for 2012 Framlegg til vedtak: Budsjettet for 2012 vert godkjent Handsaming: Det vert sett opp ein post på inntekssida på kr ,- for Eigenandeler. Då går budsjettet ut i 0,- Vedtak: Innstillinga, med endringar som kom fram i møtet, vart samrøystes vedtatt Side 17

18 Budsjett: 2012 Inntekstkonti: Kontonr. Tekst: Budsjettall: 3110 Overføringer: -kr ,00 (Faste overføringer) -kr ,00 (Ekstra bevilgning) -kr ,00 (Vervepremie) -kr 5 000, Rente inntekter: -kr 120, Andre inntekter: -kr ,00 SUM INNTEKTER: -kr ,00 Utgiftskonti: Kontonr. Tekst: Budsjettall: 6710 Drift/materiell utgifter: kr 5 000, Reisutgifter: kr , Medlemsmøter: kr , Årsmøter: kr , Styre utgifter: kr , Kursutgifter: kr , Andre utgifter: kr ,00 Budsjetter over-/underskudd: SUM UTGIFTER: kr ,00 Differanse mellom inntekter og utgifter: kr ,00 Balansekonti: 1900 Kasse: 1910 Bank: kr , Debitorer: 2400 Kreditorer: Side 18

19 Sak 8 Fastsetting av tidspunkt for årsmøte i 2013 Framlegg til vedtak: Årsmøtet for 2013 vert halde innan utgangen av april Styret fastsett dato og stad for årsmøtet. Vedtak: Innstillinga vart samrøystes vedtatt Side 19

20 Sak 9 Innkomne saker Sak 9.1 Oppretting av forhandlingsregionar Framlegg til vedtak: 1. Årsmøtet i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal, vedtek å opprette forhandlingsregionar i samsvar med vedlagde saksutgreiing og skisse. a. Det er styret som har ansvar for å finne personar som kan fungere som regionkontaktar i dei ulike regionane. b. Arbeidet med regionane må vere sluttført i god tid før dei lokale forhandlingane hausten Dei fylkeskommunale medlemmene dannar ein eigen region saman med eventuelle medlemmer frå statleg sektor. Den fylkestillitsvalde vert å rekne som regionkontakt for denne regionen. Den fylkestillitsvalde møter også på OD- Møter (Orienterings og drøftingsmøter) i fylkeskommunenen og gjennomfører forhandlingane. 3. Det vert p.t. ikkje gjeve økonomisk godtgjering for dei som fungerer som lokale forhandlarar eller regionkontakter, men alle som har dokumenterte utgifter får dekka desse etter statens reiseregulativ. Årsmøtebehandling: Det vart reist spørsmål kring oppretting av lokallag i m.a. Molde. Oppretting av formelle lokallag vil kunne styrke denne modellen og vere med å synleggjere den frivillege innsatsen. Det er viktig at regionkontaktene får tilgang til all relevant informasjon og at denne også vert synleggjort overfor kommunene. Sentralleddet bør ansvarleggjerast i større grad. Styret fekk stor honnør for arbeidet med denne saka. Vedtak: Innstillinga vart samrøystes vedtatt Side 20

21 Bakgrunn for saka Lokale forhandlingar er etter styret si meining den viktigaste oppgåva for Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Gjennom at vi stiller opp for medlemmene i lokale forhandlingar er vi i jamnleg kontakt med medlemmene, og vi har høve til å stille opp og tale kvar enkelt medlem si sak. Det å vere synlege, profesjonelle og levere gode tenester i lokale forhandlingar er også eit av dei viktigaste argumenta for at nye medlemmer melder seg inn i Skolelederforbundet. Gjennom god organisering og god skulering vert vi også tatt på alvor av arbeidsgjevarane. Lokale forhandlingar skal i utgangspunktet vere akkurat det lokale. I større organisasjonar er det vanleg at tillitsvalde på kommunenivå forhandlar for dei andre medlemmene i kommunen, men i ein liten organisasjon som vår er det ofte berre ein eller to medlemmer i ei kommune, og vi har i dei fleste kommuner fått forståing for at medlemmer frå nabokommuner kan forhandle for kvarandre. Fram til no har styret forsøkt å koordinere forhandlingar i kommunene. I enkelte regionar er det etablert uformelle forhandlarnettverk. Den modellen vi presenterer her er delvis basert på erfaringar frå mellom andre regionen Indre Sunnmøre/Romsdal Sør. Det at vi er ein liten organisasjon gjer at vi heller ikkje har høve til å stille opp med monalege honorar for dei som er aktive forhandlarar. Som for det andre arbeidet vi gjer, er vi avhengige av frivillege medlemmer som stiller opp for fellesskapet og gjer ein innsats. Så langt har vi dekt reise/opphald etter staten sine satsar. Dette er førebels det einaste vi kan love når det gjeld økonomisk kompensasjon for dei som er aktive forhandlarar. Møre og Romsdal er eit oppdelt fylke med store avstandar og lange reiser. Styret har difor ikkje kapasitet til å kunne følgje opp kvar enkelt medlem så tett som ynskjeleg. Dette er bakgrunnen for at vi ynskjer å opprette formelle regionar, med ansvarlege kontaktpersonar. Desse personane ynskjer vi å kalle Regionkontakter Tanken er at desse kontaktpersonane vert koordinator for sin region. Det er denne personen medlemmene kontaktar og melder inn tidsplan til. Denne kontaktpersonen kan også hjelpe til dersom medlemmet treng rettleiing for å skrive og grunngje krav. Det er ikkje sagt at denne kontaktpersonen skal forhandle for alle medlemmene i alle kommunene i regionen, men han bør ha oversikt over kven i regionen som er skulerte eller erfarne forhandlarar. Om regionen manglar skulerte forhandlarar bør han også oppmode aktuelle medlemmer om å ta del i Skolelederforbundet sine sentrale forhandlarkurs (gratis for medlemmer). Side 21

22 Oppgåver for Styret sin forhandlingsansvarlege 1. Halde kontakt med sentralleddet i spørsmål som gjeld forhandlingar 2. Halde lokalkontaktene oppdaterte med informasjon om medlemmer i dei enkelte kommunene. 3. Bistå regionkontaktene med å finne gode forhandlingsstrategiar og evt. bistå i gjennomføring av lokale forhandlingar 4. Ha oversikt over personar frå fylket som har deltatt på Skolelederforbundet sine forhandlarkurs. 5. Halde seg oppdatert om lov og avtaleverk. 6. Delta på Skolelederforbundet sine forhandlarkurs. 7. Oppdatere og vedlikehalde Handbok for lokale forhandlingar i samråd med sentralleddet. 8. Syte for at sentralleddet er oppdatert på statistikk frå vårt fylke. 9. Arrangere samlingar/kurs for regionkontaker og forhandlarar. Oppgåver for Regionkontaktene 1. Vere Første kontaktledd for medlemmet i saker som gjeld lokale forhandlingar. 2. Halde kontakt med personalkontora/forhandlingsansvarleg i dei ulike kommunene i regionen. 3. Sette opp forhandlarar til medlemmene i regionen. Det er ein fordel med kontinuitet, men vi bør også ha vara tilgjengleg dersom forhandlingar koliderer eller andre uheldige situasjonar oppstår. I utgangspunktet er det ynskjeleg at vi stiller med både forhandlar og bisitter i alle kommuner. 4. Prioritere og samordne krav i same forhandlingsrunde (fleire medlemmer i same kapitel i same kommune) 5. Bistå i utforming av lønnskrav. 6. Vere oppdatert på lov og avtaleverk. 7. Delta på forbundet sine forhandlarkurs! 8. Melde inn resultat til styret sin forhandlingsansvarlege. Oppgåver for lokale forhandlarar 1. Planlegge og gjennomføre forhandlingar i kommunene. 2. Bistå medlemmet i skriving av lønnskrav. 3. Prioritere og samordne krav i same forhandlingsrunde (fleire medlemmer i same kapitel i same kommune). 4. Syte for at protokollar m/evt. protokolltilførslar og tillegg vert sendt til Skolelederforbundet sentralt. 5. Halde regionkontakten orientert om resultata i forhandlingane. Side 22

23 Medlemmet sitt ansvar 1. Få oversikt over tidsplan og lokale føringar for forhandlingane 2. Møte på Drøftingsmøtet og evt. fremme saker som er viktige for Skolelederforbundet. 3. Skrive og sende inn krav i samarbeid med lokal forhandlar Ved fleire medlemmer i same kapittel i same kommune, bør krava samordnast. 4. Syte for at forhandlar er oppdatert om spesielle forhold positive og negative som kan ha innverknad på forhandlingsklimaet. Side 23

24 Regionsoversikt Kommunale1medlemmer 61 Ålesund1m/omland 8 Kontakpersonar,,Ålesund,m/omland Regionkontakt Styrekontakt Kommuner Medlemmer Ålesund 5 Giske 2 Sula 1 Haram 0 Sykkylven 0 Indre1Sunnmøre/Romsdal1sør 17 Kommune Medlemmer Skodje 6 Ørskog 4 Stordal 2 Stranda 4 Norddal 1 Vestnes 0 Kontakpersonar,Indre,Sunnmøre/Romsdal,sør Regionkontakt Styrekontakt Side 24

25 Ytre/Søre(sunnmøre 3 Kommuner Medlemmer Herøy 2 Vanylven 0 Sande 0 Ørsta 1 Volda 0 Hareid 0 Ulstein 0 Kontakpersonar+Ytre/søre+Sunnmøre Regionkontakt Styrekontakt Molde(med(omland 17 Kontakpersonar+Molde+m/omland Regionkontakt Styrekontakt Kommuner Medlemmer Molde 8 Aukra 2 Fræna 4 Nesset 1 Rauma 1 Eide 1 Gjemnes 0 Midsund 0 Sandøy 0 Kristiansund(med(omland/Ytre(Nordmøre 7 Kommuner Medlemmer Kristiansund 1 Smøla 4 Aure 1 Averøy 1 Kontakpersonar+Kristiansund+m/omland/Ytre+Nordmøre Regionkontakt Styrekontakt Side 25

26 Indre&Nordmøre 9 Kontakpersonar+Indre+Nordmøre Regionkontakt Styrekontakt Kommuner Medlemmer Tingvoll 3 Sunndal 4 Surnadal 0 Halsa 2 Rindal 0 Møre&og&Romsdal&fylkeskommune 62 Kontakpersonar+Fylkekommune Regionkontakt Fylkestillitsvald Styrekontakt Vidaregåande&skular Medlemmer Atlanten 2 Borgund7 5 Fagerlia 5 Fagskolen7i7Ålesund 1 Fannefjord 2 Gjermundnes 1 Haram7 2 Herøy 1 Kristiansund 11 Molde7 5 Romsdal 5 Spjelkavik 1 Stranda 2 Sunndal 2 Sykkylven 4 Ulstein 4 Ørsta 3 Ålesund 5 Statleg1sektor 1 Side 26

27 Sak 10 Val Sak 10.1 Val av styre og varamedlemmer for 2011 Framlegg frå Valkomiteen Leiar Nestleiar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem : Bjørnar Midtbust Stordal Skule (for 1 år) : Børre St. Børresen Haukås skole, Fræna (for 2 år) : Trond Otto Berg Stranda Kulturskule (ikkje på val) : Gry Rossing Nordlandet ungdomsskole, Kristiansund (for 2 år) : Kirsti Moe Oterhals, Molde videregående skole, (for 2 år) : Marianne Kirkebø Myren Kristiansund vgs. (for 1 år) : Gaute Aamlid Ørskog Kulturskule (for 2 år) : Randi Berge Kristiansund vgs. (for 2 år) Vedtak: Innstillinga frå valkomiteen vart vedteke ved akklamasjon. Side 27

28 Sak 10.2 Val av valkomite for vala i 2013 Framlegg frå styret: Leiar: Marit Bjerkestrand Medlem: Ingunn Aagård Medlem: Kjell Petter Stene Kjell Petter Stene hadde ikkje vorte spurt, og trekte sitt kandidatur. Hanna Valved Korsvik vart foreslått som kadidat. Ho sa seg villeg. Ny innstilling vert då: Leiar: Marit Bjerkestrand Medlem: Ingunn Aagård Medlem: Hanna Valved Korsvik Vedtak: Den nye innstillinga vart vedteke ved akklamasjon Side 28

29 Stadfesting Vi stadfestar med dette at møteprotokollen er ført i samsvar med innstillingar og vedtak: Sted: Dato: Barbro Midtgård Dagfinn Fredly Side 29

Møre og Romsdal Fylkeslag av

Møre og Romsdal Fylkeslag av Årsmøte 2011 Gardermoen 31.03.2011 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2011 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 31.03.2011 kl. 11.30. Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2010 Sak

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010

PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010 Møre og Romsdal Fylkeslag PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2009 Sak 3 Regnskap for 2009 Sak 4 Medlemskontingenten for

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13

Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13 Årsmøte 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13 Årsmøte for 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 04.04.13, kl. 16.30 18.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styret si årsmelding for 2012 Sak

Detaljer

Møtebok. Årsmøte for 2009 Dagsorden. Møre og Romsdal Fylkeslag Årsmøte 2009 25. mars 2009. Konstituering. Sak 2 Styrets årsmelding for 2008

Møtebok. Årsmøte for 2009 Dagsorden. Møre og Romsdal Fylkeslag Årsmøte 2009 25. mars 2009. Konstituering. Sak 2 Styrets årsmelding for 2008 Møre og Romsdal Fylkeslag Årsmøte 2009 25. mars 2009 Møtebok Årsmøte for 2009 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2008 Sak 3 Regnskap for 2008 Sak 4 Medlemskontingenten for 2009

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Stranda, 09.08.13 Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Region 1 Ålesund m/omland Ålesund(m/omland Ålesund 6 Giske 3 Sula 1 Haram 0 Sykkylven 3 Tillitsvald3Ålesund Tillitsvald3Giske Stig3Johansen

Detaljer

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Tema fellesøkt utfrå deltakarane på kurset HTA ulike avtaleverk Fellesbestemmelsane Reisetid KS gen/ KS-skule/staten /PBL-A/ FUS/Spekter SGS 2010 «Leirskuleavtalen»

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Oslo, Scandic Oslo City hotel Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 18.10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Folketalsutvikling Midsund - Aukra 4000 3500 13,6

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte.

REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte. REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte. Sakliste: 1. Konstituering a) godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling er godkjent.

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015 Ålesund kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015 Haram kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 08:30 11:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke SENTRALISERING EIN DEFINISJON Sentralisering kan definerast som ei utvikling der ein aukande del av befolkninga bur og arbeider i byar eller større

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 16:00-18:15 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Spesialrevisor Rådgivar

Spesialrevisor Rådgivar Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Muritunet, Valldal Dato: 15.02.2012 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson Leiar H Ann Kristin

Detaljer

Fagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011

Fagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011 Fagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011 AGENDA VELKOMMEN!!!! Litt av kvart Rapportering/prognose LUNSJ kl. 12.30 Sjukelønn Erfaringar frå Fylkesrevisjonen sine skolebesøk Reiserekning Eventuelt

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS 1 Namn Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA) er ei interkommunal verksemd som er oppretta med heimel i lov om interkommunale

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11 partnerskapet 2004-2011 Historiske milepæler Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge, (st.m 16, 2002-2003) Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge,

Detaljer

VOLDA KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet.

VOLDA KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. VOLDA KOMMUNE PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. Plan og analyseavdelinga - desember 2014 Innhald Kvardagsregionar

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

ÅLESUND KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet.

ÅLESUND KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. ÅLESUND KOMMUNE PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. Plan og analyseavdelinga - desember 2013 Innhald Kvardagsregionar

Detaljer

SANDE KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet.

SANDE KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. SANDE KOMMUNE PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. Plan og analyseavdelinga - desember 2013 Innhald Kvardagsregionar

Detaljer

Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, mob. 98413003. Til dette møtet er både faste- og varamedlemmar innkalla.

Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, mob. 98413003. Til dette møtet er både faste- og varamedlemmar innkalla. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 09.-11.12.2012 Tid: 16:00 på Sjøholt rutebilstasjon, Ørskog Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle,

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 9/ 215 2. oktober 215 Mindre auke i arbeidsløysa enn frykta Med tanke på utviklinga i arbeidsmarknaden hadde vi frykta ei større auke i arbeidsløysa enn det vi nå ser ved utgangen av september. Når

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato: 29.02.2008

ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato: 29.02.2008 ARBEIDSNOTAT Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes Dato: 29.02.2008 Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal Gjennom ulike publikasjonar og prosjekt har Møre og Romsdal fylke sett fokus på

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Kandidatar til tillitsverv i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal 2015-19, per 8.april 2015, med nominasjonar frå lokallagsårsmøta

Kandidatar til tillitsverv i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal 2015-19, per 8.april 2015, med nominasjonar frå lokallagsårsmøta Kandidatar til tillitsverv i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal 2015-19, per 8.april 2015, med nominasjonar frå lokallagsårsmøta Her er alle kandidatane som har fått melding om per 27.03.15, oppdatert

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013

Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.01.2013 2930/2013 Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05 Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013 Status miljøfyrtårn 2012 Bakgrunn

Detaljer

Informasjonsmøte om NAV etablering i Sandøy kommune, 22.mai 08, Kommunestyresalen

Informasjonsmøte om NAV etablering i Sandøy kommune, 22.mai 08, Kommunestyresalen Informasjonsmøte om NAV etablering i Sandøy kommune, 22.mai 08, Kommunestyresalen NAV- etablering i Sandøy kommune Bakgrunnen for NAV Ny Arbeids- og velferdsforvaltning Stortinget si bestilling m.m. Mål

Detaljer

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Publisert fra 02.09.2011 til 23.10.2011 52 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Sula "NAV-kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: 2 uker Fra 12.09.2011

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet.

PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. Plan og analyseavdelinga - desember 2014 Innhald Kvardagsregionar Demografi,

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal Protokoll Årsmøte IL Jotun 17.02.2011 kl. 19.00 i Jotunhuset Tilstades: 41 Sakliste / innkalling. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Innkalling og sakliste godkjent Sak 1: Konstituering

Detaljer

NCC avd. Sogn og Fjordane

NCC avd. Sogn og Fjordane Fra styremøte i Norsk Caravan Club avdeling Sogn og Fjordane, Peppes Pizza, Førde, torsdag den 09. januar 2014, kl. 18.00. Innkalla: Frafall: Arvid Kjøsnes, Leon Tonheim, Ron Erik Sande, Ørjan Storesund,

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=...

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=... Side 1 av 10 HMT-rapportering HMT - ÅRSRAPPORT FOR 2006 DRIFTSEININGA Dersom du ønsker å skrive ut skjemaet i forkant kan du trykke her 1) BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor nmlkj Utdanning nmlkj Tannhelse

Detaljer