Protokoll. Årsmøte Gardermoen Møterom Sinnataggen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen"

Transkript

1 Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen Møterom Sinnataggen

2 Side 2

3 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, kl Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2011 Sak 3 Regnskap for 2011 Sak 4 Medlemskontingenten for 2012 Sak 5 Handlingsplan for 2012 Sak 6 Godtgjørelse for styrets leder, sekretær og kasserer Sak 7 Budsjett for 2012 Sak 8 Fastsetting av tidspunkt for årsmøtet for 2013 Sak 9 Sak 10 Innkomne saker 9.1 Forhandlingsregionar Lokale forhandlingar Val Side 3

4 Sak 1: Konstituering av årsmøtet for 2012 Sak 1.1 Valg av referent Framlegg til vedtak: Trond Otto Berg Vedtak: Samrøystes valt Sak 1.2 Opprop og godkjenning av fullmakter Framlegg til vedtak: 29 godkjente fullmakter har røysterett i Årsmøtet. Sak 1.3 Valg av møtedirigent Framlegg til vedtak: Bjørnar Midtbust Vedtak: Samrøystes valt Sak 1.4 Valg av to representanter til å skrive under protokollen Framlegg til vedtak: Barbro Midtgård Dagfinn Fredly Vedtak: Samrøystes valt Sak 1.5 Godkjenning av innkalling og dagsorden Framlegg til vedtak: Innkalling og dagsorden vert godkjent. Vedtak: Samrøystes valt Side 4

5 Sak 2: Årsmelding for 2011 Framlegg til vedtak: Framlagde Årsmelding (sjå s. 6 9) for 2011 vert godkjend. Vedtak: Innstillinga, med dei endringa og kommentarar som kom fram i møtet, vart samrøystes vedtatt Side 5

6 Årsmelding fra Styret for 2011 Arbeidet i styret og aktivitetar i fylkeslaget. Styre og tillitsvalde i Leiar: Bjørnar Midtbust, Stordal Skule Nestleiar: Ingunn Aagård, Ålesund vgs Kasserar: Julianne Synes Vågsholm, Fagerlia vgs. Sekretær: Trond Otto Berg, Stranda Kulturskule Styremedlem: Tor Dyrseth, Fagerlia vgs. Varamedlemmer til styret: Varamedlem : Gaute Aamlid Ørskog Kulturskule (for 1 år) Varamedlem : Ingvild Aas Molde Kulturskole (for 1 år) Varamedlem : Marianne Kirkebø Myren - Kristiansund vgs. (for 2 år) Fylkestillitsvald: Oddgeir Overå, Molde vgs. Revisorer: Kjell Petter Stene, Sellanrå Skole Jan Erik Hovdenak, Bekkevoll Ungdomsskole Styret har hatt 8 styremøter i driftsåret Fullt referat ligg på fylkeslaget si heimeside. Styret har mellom styremøta kommunisert godt og drøfta saker fortløpande pr. e- post og telefon. Møte Dato Noen aktuelle saker Konstituering Saker til leiarmøtet. Saker til Landsmøtet Organisering av arbeidet i fylkeslaget Evaluering av Årsmøtetur Oppretting av lokallag Lokal organisering av lokale forhandlinagr Representasjon i fylkeskommunalt tilsettingsutval Kommunikasjon mellom styret og tillitsvald, fylket. Oppnemning av delegatar til Landsmøtet Bergenskonferansen Saker til Leiarmøtet. Pga. private årsaker var Bjørnar forhindra frå å reise på dette Leiarmøtet. Trond Otto reiste på Leiarmøtet i staden Planlegging Årsmøtetur Gjennomgang og førebuing til Landsmøtet Tillitsvald for dei fylkeskommunalt tilsette, Oddgeir Overå var med på dette møtet. Representasjon i fylkeskommunal tilsettingsnemnd. Side 6

7 Informasjonsflyt i organisasjonen Oppsummering av landsmøtet. Oppfølging av saker. Høyringar Samarbeid med tillitsvald i fylkeskommunen Nye rutiner for økonomi og rekneskap. Førebuing til tariffoppgjeret Lokal organisering Saker til Leiarmøtet Organisering av lokale forhandlingar Årsmøtetur Konkret førebuing før Årsmøtet/årsmøteturen Alle møtene har hatt ein kort gjennomgang av økonomien. Kommentarer til styret sitt arbeid: Forhandlingar 2011 var eit mellomoppgjer og difor ikkje lokale forhandlingar i kap. 4. I dei andre kapitla vart det gjennomført forhandlingar. Resultata varierer noko, men stort sett må vi seie oss godt nøgde. Kommunikasjon Styret har fortsett arbeidet med å opprette lokale forhandlingsregionar der medlemmene i nabokommuner bistår kvarandre. (sjå eiga årsmøtesak). Vi har også utarbeida eit rettleiingsdokument for medlemmene i kommunal sektor. Dette skal vise gangen i dei lokale forhandlingane og klargjere kva som er medlemmet sitt ansvar og kva Skolelederforbundet kan bidra med. Vi kommuniserer med medlemmene hovudsakleg pr. e- post. Det er difor viktig at kvart enkelt medlem oppdaterer sin kontaktinformasjon på Skolelederforbundet sine internettsider. (www.nslf.no) Styret kjem i framtida til å bruke heimesidene til fylkeslaget enda meir aktivt med tanke på kommunikasjon. Info frå Skolelederforbundet Månedsbrev har tilført oss viktig info om arbeidet i forbundet sentralt. Deltaking på leiarmøter er likevel den beste kjelda til informasjon frå sentralt hald. Landsmøtet i november og Bergenskonferansen i september gav også god innsikt og nyttig informasjon om kva det vert arbeidd med på nasjonalt plan. Kurs/konf. Styret ynskjer at både styret og andre aktive medlemmer i fylkeslaget skal vere best mogleg skulerte og oppdaterte på aktuelle tema i organisasjonen, forhandlingar og skulepolitiske tema. Vi har difor prioritert å delta på kurs og konferanser som er arrangert både av Skolelederforbundet sentralt, andre fylkeslag og andre aktuelle møter/konferanser. Som eit ledd i dette deltok Trond Otto Berg våren 2011 på trinn 2 av dei sentrale tillitsvald/fohandlarkursa. Oddgeir Overå deltok på trinn 1 hausten Bjørnar Midtbust, Ingunn Aagaard, Margaret Alme og Oddgeir Overå deltok våren 2012 på trinn tre av dei sentrale forhandlarkursa. Styret og tillitsvalde deltok på Bergenskonferansen hausten 2011 Side 7

8 Markedsføring Bistand til medlemmer. Høyringssaker Representasjon Skolelederforbundet rekrutterer best nye medlemmer ved hjelp av munn- til- munn metoden. God uttelling i lokale forhandlingar og fornøgde medlemmer er den beste marknadsføringa vi kan ha. Fleire medlemmer har vorte premierte i nasjonale vervekampanjar. Vi har bistått enkeltmedlemmer som har kome opp i lokale konfliktsituasjonar. Ettersom vi er ein organisasjon som hovudsakleg vert drive på dugnad er vi i slike saker oftast avhengige av hjelp utanfrå for å løse slike utfordringar. Her er vi svært takksame for den hjelp og store innsatsen som tilsette ved hovudkontoret i Oslo har ytt enkeltemedlemmer i vårt fylke. Framtidsutvalget til Skolelederforbundet. Framlegg til lokal organisering i Skolelederforbundet. Endringar i opplæringslova om lærartettleik Organisering av tredje året i vgs. Eksamenstidspunkt. Bjørnar sit i styringsgruppa for GNIST- partnerskap i Møre og Romsdal. GNIST er ei satsing frå Kunnskapsdepartementet for heilskapleg lærarsatsing. Fylkestillitsvald representerer Skolelederforbundet i intervjugruppa ved tilsetting av rektorar i den vidaregåande skulen. Medlemssituasjonen Pr hadde fylkeslaget 159 betalende medlemmer. Dette er ei auke på vel 15 medlemmer frå året før. 117 av medlemmene er yrkesaktive, medan resten er pensjonistar/uføretrygda. Medlemsmassen er godt fordelt mellom fylkeskommunalt tilsette og tilsette i kommunene. Av dei 117 yrkesaktive medlemmene er 59 tilsett i fylkeskommuna. Styret ser at vi har eit stort potensiale på å rekruttere nye medlemmer frå kommunal sektor (grunnskular, kulturskular, PPT og skulefagleg ansvarlege) Side 8

9 Landsmøtet 4 av styremedlemmene representerte Møre og Romsdal under landsmøtet som vart halde på Soria Moria. Det vart tre hektiske og innhaldsrike dagar. Under landsmøtet vart det teke ei rekkje viktige avgjerder om vegen vidare for Skolelederforbudet. Av dei viktigaste sakene kan vi nemne: Namn: Organisasjonen heiter offisielt Skolelederforbundet. Namnet skal brukast uavkorta og utan forkortingar. Programdokument Vedtekter Framtidsutvalget si utgreiing Økonomi Skolelederforbundet har vedteke å overta all rekneskapsføring i fylkeslag og lokallag og legge dette til sentraladministrasjonen i Oslo. Vi har framleis full kontroll over den lokale økonomien, men det formelle i samband med bankkontoer, innrapporteringar til Brønnøysundregisteret etc. er det no sentralleddet som tek seg av. Det same gjeld revisjon av rekneskap. Fylkeslaga treng difor ikkje lenger velgje lokale revisorar. Når det gjeld den økonomiske stoda i fylkeslaget viser vi til framlagde rekneskap. Oppsummering Styret ynskjer å rette ein stor takk til alle som har gjort ein innsats for fellesskapet i året som har gått. Mange har lagt ned eit til dels omfattande dugnadsarbeid mellom anna i dei lokale forhandlingane. Styret er svært taknemmlege for denne innsatsen. Utan at medlemmene sjølve er aktive på denne måten hadde vi ikkje kunna drive fylkeslaget på den måten vi i dag driv det og ytt den servicen til enkeltmedlemmene som vi no gjer. Når dette er sagt ynskjer styret også å poengtere at vi er eit relativt lite fylkeslag i ein relativt liten organisasjon. Vi har ikkje eit stort apperat som sit klare og kan rykke ut på kort varsel. Vi forventar difor ein viss innsats frå medlemmene sjølve når det gjeld å følge med i informasjon og tidsfristar frå arbeidsgjevar mellom anna i samband med lokale forhandlingar. For at vi skal kunne gjere ein god jobb for medlemmene er vi avhengige av at medlemmene gjer ein god jobb for oss! Side 9

10 Sak 3 Regnskap for 2011 Fremlegg til vedtak Regnskapet for 2011 vert godkjent. Vedtak: Innstillinga vart samrøystes vedtatt Side 10

11 Rekneskap 2011 Fylkeslag: Møre og Romsdal Saldo pr.konto: Budsjett inntekter legges inn med minus tegn for Inntekter: Saldo: Budsjett: Rest: 3110 Overføringer fra nslf: -kr ,00 -kr ,00 -kr , Rente inntekter -kr 108,00 kr - -kr 108, Andre innekter: -kr ,00 -kr ,00 kr 5 750,00 SUM: -kr ,00 -kr ,00 -kr ,00 Utgifter: Saldo: Budsjett: Rest: 6710 Drift/materiell utgifter: kr 71,00 kr 2 000,00 -kr 1 929, Reise utgifter: kr ,15 kr 8 000,00 kr 5 066, Medlemsmøter: kr - kr ,00 -kr , Årsmøter: kr ,00 kr ,00 -kr , Styre utgifter: kr ,00 kr ,00 kr , Kurs utgifter kr 7 500,00 kr 8 000,00 -kr 500, Andre utgifter kr - kr 5 000,00 -kr 5 000,00 SUM: kr ,15 kr ,00 -kr 7 555,85 Vedlegg til Rekneskap 2011 Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Spesifisering av utgifter og inntekter årsmøtetur til Island 2011 (konto 6910:Årsmøter) Kostnad Inntekt Tur$og$opplegg$på$Island kr$$ 238$822,00 Årsmøte$Gardermoen kr$$$$$$$ 2$415,00 Inntekter$egenandel?kr$$$$ 150$732,00 Inntekter$Skolelederforbundet$sentralt?kr$$$$$$ 40$000,00 kr$$ 241$237,00?kr$$$$ 190$732,00 Totalt$kostnad$for$Møre$og$Romsdal$ kr$$$$$ 50$505,00 Side 11

12 Balanse 2011 Balanse pr. dato. Resultat: Pr. dato inntekter: -kr ,00 Pr. dato utgifter: kr ,15 Overskudd/underskudd -kr ,85 (pluss beløp er underskudd) Balanse pr. dato: Bevegelse: Pr. dato. Verdier: Kasse kr - kr ,78 kr ,78 Bank kr - kr ,85 kr ,85 Debitorer kr - kr - kr - Eiendom/inventar: kr - kr - SUM verdier: kr - kr ,63 kr ,63 Gjeld/egenkapital: Kreditorer kr - kr - kr - Kapital pr kr - kr - Resultat pr. dato kr ,85 kr ,85 SUM kr - kr ,85 kr ,85 Side 12

13 Sak 4 Medlemskontingenten for 2012 Framlegg til vedtak: Lokal medlemskontingent for Skolelederforbundet, Møre og Romsdal, vert også i 2012 kr. 400,- for yrkesaktive medlemmer. Kontingenten for pensjonistar vert kr. 100,- pr. år. Det vart ein debatt vedr. lokal kontiget for pensjonister. Framlegg frå Margaret Alme. Lokal kontingent for pensjonistar vert sett til kr. 0,- Det vart røysta over dette framlegget. Det vart vedteke med 22 røyster. Nytt framlegg til vedtak: Lokal medlemskontingent for Skolelederforbundet, Møre og Romsdal, vert også i 2012 kr. 400,- for yrkesaktive medlemmer. Dette vart vedteke samrøystes Side 13

14 Sak 5 Handlingsplan for 2012 Framlegg til vedtak Handlingsplanen for 2012 vert godkjend. Vedtak: Innstillinga vart samrøystes vedtatt Side 14

15 Handlingsplan for 2012 for Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Hovudområde Markedsføring av forbundet Medlemsverving Innsats i lokale forhandlingar Kompetanseheving Tiltak Produsere/sende ut pressemeldingar i samarbeid med sekretariatet Arbeide for å få til minimun 2 lokale medieoppslag i 2012 der Skolelederforbundet er profilert Bruke og utvikle nettsida til medlemsinfo. Spreie vervemateriell frå sentralt nivå Vere aktive overfor medlemmar på den viktigaste verveareanen vår - dei lokale lønnsforhandlingane Oppfordre og hjelpe kvart medlem til å verve nye medlemmer lokalt Arbeide spesielt for fleire medlemmer i kommunal sektor der vi har størst vekstpotensiale Styrke og utvikle forhandlarkorpset gjennom å motivere til kursing og deltaking i lokale forhandlingar i regionane Følgje opp, yte bistand til og vedlikehalde dei regionale forhandlingsregionane Vedlikehalde og vidareutvikle handbok for lokale forhandlarar Motivere medlemmer til å delta på forbundskurs for tillitsvalde Prioritere oppfølging av forhandlarkorpset ved å invitere til fagdag/kurs om lokale forhandlingar Arrangere eit medlemsmøte/dagskonferanse m/aktuelt tema hausten 2012 Side 15

16 Sak 6: Godtgjering for styreleiar og andre styremedlemmar for 2012 Framlegg til vedtak: Styreleiar og faste medlemmer i styret får ei godtgjering på kr. 2000,- for året Vedtak: Innstillinga vart samrøystes vedtatt Side 16

17 Sak 7: Budsjett for 2012 Framlegg til vedtak: Budsjettet for 2012 vert godkjent Handsaming: Det vert sett opp ein post på inntekssida på kr ,- for Eigenandeler. Då går budsjettet ut i 0,- Vedtak: Innstillinga, med endringar som kom fram i møtet, vart samrøystes vedtatt Side 17

18 Budsjett: 2012 Inntekstkonti: Kontonr. Tekst: Budsjettall: 3110 Overføringer: -kr ,00 (Faste overføringer) -kr ,00 (Ekstra bevilgning) -kr ,00 (Vervepremie) -kr 5 000, Rente inntekter: -kr 120, Andre inntekter: -kr ,00 SUM INNTEKTER: -kr ,00 Utgiftskonti: Kontonr. Tekst: Budsjettall: 6710 Drift/materiell utgifter: kr 5 000, Reisutgifter: kr , Medlemsmøter: kr , Årsmøter: kr , Styre utgifter: kr , Kursutgifter: kr , Andre utgifter: kr ,00 Budsjetter over-/underskudd: SUM UTGIFTER: kr ,00 Differanse mellom inntekter og utgifter: kr ,00 Balansekonti: 1900 Kasse: 1910 Bank: kr , Debitorer: 2400 Kreditorer: Side 18

19 Sak 8 Fastsetting av tidspunkt for årsmøte i 2013 Framlegg til vedtak: Årsmøtet for 2013 vert halde innan utgangen av april Styret fastsett dato og stad for årsmøtet. Vedtak: Innstillinga vart samrøystes vedtatt Side 19

20 Sak 9 Innkomne saker Sak 9.1 Oppretting av forhandlingsregionar Framlegg til vedtak: 1. Årsmøtet i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal, vedtek å opprette forhandlingsregionar i samsvar med vedlagde saksutgreiing og skisse. a. Det er styret som har ansvar for å finne personar som kan fungere som regionkontaktar i dei ulike regionane. b. Arbeidet med regionane må vere sluttført i god tid før dei lokale forhandlingane hausten Dei fylkeskommunale medlemmene dannar ein eigen region saman med eventuelle medlemmer frå statleg sektor. Den fylkestillitsvalde vert å rekne som regionkontakt for denne regionen. Den fylkestillitsvalde møter også på OD- Møter (Orienterings og drøftingsmøter) i fylkeskommunenen og gjennomfører forhandlingane. 3. Det vert p.t. ikkje gjeve økonomisk godtgjering for dei som fungerer som lokale forhandlarar eller regionkontakter, men alle som har dokumenterte utgifter får dekka desse etter statens reiseregulativ. Årsmøtebehandling: Det vart reist spørsmål kring oppretting av lokallag i m.a. Molde. Oppretting av formelle lokallag vil kunne styrke denne modellen og vere med å synleggjere den frivillege innsatsen. Det er viktig at regionkontaktene får tilgang til all relevant informasjon og at denne også vert synleggjort overfor kommunene. Sentralleddet bør ansvarleggjerast i større grad. Styret fekk stor honnør for arbeidet med denne saka. Vedtak: Innstillinga vart samrøystes vedtatt Side 20

21 Bakgrunn for saka Lokale forhandlingar er etter styret si meining den viktigaste oppgåva for Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Gjennom at vi stiller opp for medlemmene i lokale forhandlingar er vi i jamnleg kontakt med medlemmene, og vi har høve til å stille opp og tale kvar enkelt medlem si sak. Det å vere synlege, profesjonelle og levere gode tenester i lokale forhandlingar er også eit av dei viktigaste argumenta for at nye medlemmer melder seg inn i Skolelederforbundet. Gjennom god organisering og god skulering vert vi også tatt på alvor av arbeidsgjevarane. Lokale forhandlingar skal i utgangspunktet vere akkurat det lokale. I større organisasjonar er det vanleg at tillitsvalde på kommunenivå forhandlar for dei andre medlemmene i kommunen, men i ein liten organisasjon som vår er det ofte berre ein eller to medlemmer i ei kommune, og vi har i dei fleste kommuner fått forståing for at medlemmer frå nabokommuner kan forhandle for kvarandre. Fram til no har styret forsøkt å koordinere forhandlingar i kommunene. I enkelte regionar er det etablert uformelle forhandlarnettverk. Den modellen vi presenterer her er delvis basert på erfaringar frå mellom andre regionen Indre Sunnmøre/Romsdal Sør. Det at vi er ein liten organisasjon gjer at vi heller ikkje har høve til å stille opp med monalege honorar for dei som er aktive forhandlarar. Som for det andre arbeidet vi gjer, er vi avhengige av frivillege medlemmer som stiller opp for fellesskapet og gjer ein innsats. Så langt har vi dekt reise/opphald etter staten sine satsar. Dette er førebels det einaste vi kan love når det gjeld økonomisk kompensasjon for dei som er aktive forhandlarar. Møre og Romsdal er eit oppdelt fylke med store avstandar og lange reiser. Styret har difor ikkje kapasitet til å kunne følgje opp kvar enkelt medlem så tett som ynskjeleg. Dette er bakgrunnen for at vi ynskjer å opprette formelle regionar, med ansvarlege kontaktpersonar. Desse personane ynskjer vi å kalle Regionkontakter Tanken er at desse kontaktpersonane vert koordinator for sin region. Det er denne personen medlemmene kontaktar og melder inn tidsplan til. Denne kontaktpersonen kan også hjelpe til dersom medlemmet treng rettleiing for å skrive og grunngje krav. Det er ikkje sagt at denne kontaktpersonen skal forhandle for alle medlemmene i alle kommunene i regionen, men han bør ha oversikt over kven i regionen som er skulerte eller erfarne forhandlarar. Om regionen manglar skulerte forhandlarar bør han også oppmode aktuelle medlemmer om å ta del i Skolelederforbundet sine sentrale forhandlarkurs (gratis for medlemmer). Side 21

22 Oppgåver for Styret sin forhandlingsansvarlege 1. Halde kontakt med sentralleddet i spørsmål som gjeld forhandlingar 2. Halde lokalkontaktene oppdaterte med informasjon om medlemmer i dei enkelte kommunene. 3. Bistå regionkontaktene med å finne gode forhandlingsstrategiar og evt. bistå i gjennomføring av lokale forhandlingar 4. Ha oversikt over personar frå fylket som har deltatt på Skolelederforbundet sine forhandlarkurs. 5. Halde seg oppdatert om lov og avtaleverk. 6. Delta på Skolelederforbundet sine forhandlarkurs. 7. Oppdatere og vedlikehalde Handbok for lokale forhandlingar i samråd med sentralleddet. 8. Syte for at sentralleddet er oppdatert på statistikk frå vårt fylke. 9. Arrangere samlingar/kurs for regionkontaker og forhandlarar. Oppgåver for Regionkontaktene 1. Vere Første kontaktledd for medlemmet i saker som gjeld lokale forhandlingar. 2. Halde kontakt med personalkontora/forhandlingsansvarleg i dei ulike kommunene i regionen. 3. Sette opp forhandlarar til medlemmene i regionen. Det er ein fordel med kontinuitet, men vi bør også ha vara tilgjengleg dersom forhandlingar koliderer eller andre uheldige situasjonar oppstår. I utgangspunktet er det ynskjeleg at vi stiller med både forhandlar og bisitter i alle kommuner. 4. Prioritere og samordne krav i same forhandlingsrunde (fleire medlemmer i same kapitel i same kommune) 5. Bistå i utforming av lønnskrav. 6. Vere oppdatert på lov og avtaleverk. 7. Delta på forbundet sine forhandlarkurs! 8. Melde inn resultat til styret sin forhandlingsansvarlege. Oppgåver for lokale forhandlarar 1. Planlegge og gjennomføre forhandlingar i kommunene. 2. Bistå medlemmet i skriving av lønnskrav. 3. Prioritere og samordne krav i same forhandlingsrunde (fleire medlemmer i same kapitel i same kommune). 4. Syte for at protokollar m/evt. protokolltilførslar og tillegg vert sendt til Skolelederforbundet sentralt. 5. Halde regionkontakten orientert om resultata i forhandlingane. Side 22

23 Medlemmet sitt ansvar 1. Få oversikt over tidsplan og lokale føringar for forhandlingane 2. Møte på Drøftingsmøtet og evt. fremme saker som er viktige for Skolelederforbundet. 3. Skrive og sende inn krav i samarbeid med lokal forhandlar Ved fleire medlemmer i same kapittel i same kommune, bør krava samordnast. 4. Syte for at forhandlar er oppdatert om spesielle forhold positive og negative som kan ha innverknad på forhandlingsklimaet. Side 23

24 Regionsoversikt Kommunale1medlemmer 61 Ålesund1m/omland 8 Kontakpersonar,,Ålesund,m/omland Regionkontakt Styrekontakt Kommuner Medlemmer Ålesund 5 Giske 2 Sula 1 Haram 0 Sykkylven 0 Indre1Sunnmøre/Romsdal1sør 17 Kommune Medlemmer Skodje 6 Ørskog 4 Stordal 2 Stranda 4 Norddal 1 Vestnes 0 Kontakpersonar,Indre,Sunnmøre/Romsdal,sør Regionkontakt Styrekontakt Side 24

25 Ytre/Søre(sunnmøre 3 Kommuner Medlemmer Herøy 2 Vanylven 0 Sande 0 Ørsta 1 Volda 0 Hareid 0 Ulstein 0 Kontakpersonar+Ytre/søre+Sunnmøre Regionkontakt Styrekontakt Molde(med(omland 17 Kontakpersonar+Molde+m/omland Regionkontakt Styrekontakt Kommuner Medlemmer Molde 8 Aukra 2 Fræna 4 Nesset 1 Rauma 1 Eide 1 Gjemnes 0 Midsund 0 Sandøy 0 Kristiansund(med(omland/Ytre(Nordmøre 7 Kommuner Medlemmer Kristiansund 1 Smøla 4 Aure 1 Averøy 1 Kontakpersonar+Kristiansund+m/omland/Ytre+Nordmøre Regionkontakt Styrekontakt Side 25

26 Indre&Nordmøre 9 Kontakpersonar+Indre+Nordmøre Regionkontakt Styrekontakt Kommuner Medlemmer Tingvoll 3 Sunndal 4 Surnadal 0 Halsa 2 Rindal 0 Møre&og&Romsdal&fylkeskommune 62 Kontakpersonar+Fylkekommune Regionkontakt Fylkestillitsvald Styrekontakt Vidaregåande&skular Medlemmer Atlanten 2 Borgund7 5 Fagerlia 5 Fagskolen7i7Ålesund 1 Fannefjord 2 Gjermundnes 1 Haram7 2 Herøy 1 Kristiansund 11 Molde7 5 Romsdal 5 Spjelkavik 1 Stranda 2 Sunndal 2 Sykkylven 4 Ulstein 4 Ørsta 3 Ålesund 5 Statleg1sektor 1 Side 26

27 Sak 10 Val Sak 10.1 Val av styre og varamedlemmer for 2011 Framlegg frå Valkomiteen Leiar Nestleiar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem : Bjørnar Midtbust Stordal Skule (for 1 år) : Børre St. Børresen Haukås skole, Fræna (for 2 år) : Trond Otto Berg Stranda Kulturskule (ikkje på val) : Gry Rossing Nordlandet ungdomsskole, Kristiansund (for 2 år) : Kirsti Moe Oterhals, Molde videregående skole, (for 2 år) : Marianne Kirkebø Myren Kristiansund vgs. (for 1 år) : Gaute Aamlid Ørskog Kulturskule (for 2 år) : Randi Berge Kristiansund vgs. (for 2 år) Vedtak: Innstillinga frå valkomiteen vart vedteke ved akklamasjon. Side 27

28 Sak 10.2 Val av valkomite for vala i 2013 Framlegg frå styret: Leiar: Marit Bjerkestrand Medlem: Ingunn Aagård Medlem: Kjell Petter Stene Kjell Petter Stene hadde ikkje vorte spurt, og trekte sitt kandidatur. Hanna Valved Korsvik vart foreslått som kadidat. Ho sa seg villeg. Ny innstilling vert då: Leiar: Marit Bjerkestrand Medlem: Ingunn Aagård Medlem: Hanna Valved Korsvik Vedtak: Den nye innstillinga vart vedteke ved akklamasjon Side 28

29 Stadfesting Vi stadfestar med dette at møteprotokollen er ført i samsvar med innstillingar og vedtak: Sted: Dato: Barbro Midtgård Dagfinn Fredly Side 29

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer