Protokoll. Årsmøte Gardermoen Møterom Sinnataggen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen"

Transkript

1 Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen Møterom Sinnataggen

2 Side 2

3 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, kl Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2011 Sak 3 Regnskap for 2011 Sak 4 Medlemskontingenten for 2012 Sak 5 Handlingsplan for 2012 Sak 6 Godtgjørelse for styrets leder, sekretær og kasserer Sak 7 Budsjett for 2012 Sak 8 Fastsetting av tidspunkt for årsmøtet for 2013 Sak 9 Sak 10 Innkomne saker 9.1 Forhandlingsregionar Lokale forhandlingar Val Side 3

4 Sak 1: Konstituering av årsmøtet for 2012 Sak 1.1 Valg av referent Framlegg til vedtak: Trond Otto Berg Vedtak: Samrøystes valt Sak 1.2 Opprop og godkjenning av fullmakter Framlegg til vedtak: 29 godkjente fullmakter har røysterett i Årsmøtet. Sak 1.3 Valg av møtedirigent Framlegg til vedtak: Bjørnar Midtbust Vedtak: Samrøystes valt Sak 1.4 Valg av to representanter til å skrive under protokollen Framlegg til vedtak: Barbro Midtgård Dagfinn Fredly Vedtak: Samrøystes valt Sak 1.5 Godkjenning av innkalling og dagsorden Framlegg til vedtak: Innkalling og dagsorden vert godkjent. Vedtak: Samrøystes valt Side 4

5 Sak 2: Årsmelding for 2011 Framlegg til vedtak: Framlagde Årsmelding (sjå s. 6 9) for 2011 vert godkjend. Vedtak: Innstillinga, med dei endringa og kommentarar som kom fram i møtet, vart samrøystes vedtatt Side 5

6 Årsmelding fra Styret for 2011 Arbeidet i styret og aktivitetar i fylkeslaget. Styre og tillitsvalde i Leiar: Bjørnar Midtbust, Stordal Skule Nestleiar: Ingunn Aagård, Ålesund vgs Kasserar: Julianne Synes Vågsholm, Fagerlia vgs. Sekretær: Trond Otto Berg, Stranda Kulturskule Styremedlem: Tor Dyrseth, Fagerlia vgs. Varamedlemmer til styret: Varamedlem : Gaute Aamlid Ørskog Kulturskule (for 1 år) Varamedlem : Ingvild Aas Molde Kulturskole (for 1 år) Varamedlem : Marianne Kirkebø Myren - Kristiansund vgs. (for 2 år) Fylkestillitsvald: Oddgeir Overå, Molde vgs. Revisorer: Kjell Petter Stene, Sellanrå Skole Jan Erik Hovdenak, Bekkevoll Ungdomsskole Styret har hatt 8 styremøter i driftsåret Fullt referat ligg på fylkeslaget si heimeside. Styret har mellom styremøta kommunisert godt og drøfta saker fortløpande pr. e- post og telefon. Møte Dato Noen aktuelle saker Konstituering Saker til leiarmøtet. Saker til Landsmøtet Organisering av arbeidet i fylkeslaget Evaluering av Årsmøtetur Oppretting av lokallag Lokal organisering av lokale forhandlinagr Representasjon i fylkeskommunalt tilsettingsutval Kommunikasjon mellom styret og tillitsvald, fylket. Oppnemning av delegatar til Landsmøtet Bergenskonferansen Saker til Leiarmøtet. Pga. private årsaker var Bjørnar forhindra frå å reise på dette Leiarmøtet. Trond Otto reiste på Leiarmøtet i staden Planlegging Årsmøtetur Gjennomgang og førebuing til Landsmøtet Tillitsvald for dei fylkeskommunalt tilsette, Oddgeir Overå var med på dette møtet. Representasjon i fylkeskommunal tilsettingsnemnd. Side 6

7 Informasjonsflyt i organisasjonen Oppsummering av landsmøtet. Oppfølging av saker. Høyringar Samarbeid med tillitsvald i fylkeskommunen Nye rutiner for økonomi og rekneskap. Førebuing til tariffoppgjeret Lokal organisering Saker til Leiarmøtet Organisering av lokale forhandlingar Årsmøtetur Konkret førebuing før Årsmøtet/årsmøteturen Alle møtene har hatt ein kort gjennomgang av økonomien. Kommentarer til styret sitt arbeid: Forhandlingar 2011 var eit mellomoppgjer og difor ikkje lokale forhandlingar i kap. 4. I dei andre kapitla vart det gjennomført forhandlingar. Resultata varierer noko, men stort sett må vi seie oss godt nøgde. Kommunikasjon Styret har fortsett arbeidet med å opprette lokale forhandlingsregionar der medlemmene i nabokommuner bistår kvarandre. (sjå eiga årsmøtesak). Vi har også utarbeida eit rettleiingsdokument for medlemmene i kommunal sektor. Dette skal vise gangen i dei lokale forhandlingane og klargjere kva som er medlemmet sitt ansvar og kva Skolelederforbundet kan bidra med. Vi kommuniserer med medlemmene hovudsakleg pr. e- post. Det er difor viktig at kvart enkelt medlem oppdaterer sin kontaktinformasjon på Skolelederforbundet sine internettsider. (www.nslf.no) Styret kjem i framtida til å bruke heimesidene til fylkeslaget enda meir aktivt med tanke på kommunikasjon. Info frå Skolelederforbundet Månedsbrev har tilført oss viktig info om arbeidet i forbundet sentralt. Deltaking på leiarmøter er likevel den beste kjelda til informasjon frå sentralt hald. Landsmøtet i november og Bergenskonferansen i september gav også god innsikt og nyttig informasjon om kva det vert arbeidd med på nasjonalt plan. Kurs/konf. Styret ynskjer at både styret og andre aktive medlemmer i fylkeslaget skal vere best mogleg skulerte og oppdaterte på aktuelle tema i organisasjonen, forhandlingar og skulepolitiske tema. Vi har difor prioritert å delta på kurs og konferanser som er arrangert både av Skolelederforbundet sentralt, andre fylkeslag og andre aktuelle møter/konferanser. Som eit ledd i dette deltok Trond Otto Berg våren 2011 på trinn 2 av dei sentrale tillitsvald/fohandlarkursa. Oddgeir Overå deltok på trinn 1 hausten Bjørnar Midtbust, Ingunn Aagaard, Margaret Alme og Oddgeir Overå deltok våren 2012 på trinn tre av dei sentrale forhandlarkursa. Styret og tillitsvalde deltok på Bergenskonferansen hausten 2011 Side 7

8 Markedsføring Bistand til medlemmer. Høyringssaker Representasjon Skolelederforbundet rekrutterer best nye medlemmer ved hjelp av munn- til- munn metoden. God uttelling i lokale forhandlingar og fornøgde medlemmer er den beste marknadsføringa vi kan ha. Fleire medlemmer har vorte premierte i nasjonale vervekampanjar. Vi har bistått enkeltmedlemmer som har kome opp i lokale konfliktsituasjonar. Ettersom vi er ein organisasjon som hovudsakleg vert drive på dugnad er vi i slike saker oftast avhengige av hjelp utanfrå for å løse slike utfordringar. Her er vi svært takksame for den hjelp og store innsatsen som tilsette ved hovudkontoret i Oslo har ytt enkeltemedlemmer i vårt fylke. Framtidsutvalget til Skolelederforbundet. Framlegg til lokal organisering i Skolelederforbundet. Endringar i opplæringslova om lærartettleik Organisering av tredje året i vgs. Eksamenstidspunkt. Bjørnar sit i styringsgruppa for GNIST- partnerskap i Møre og Romsdal. GNIST er ei satsing frå Kunnskapsdepartementet for heilskapleg lærarsatsing. Fylkestillitsvald representerer Skolelederforbundet i intervjugruppa ved tilsetting av rektorar i den vidaregåande skulen. Medlemssituasjonen Pr hadde fylkeslaget 159 betalende medlemmer. Dette er ei auke på vel 15 medlemmer frå året før. 117 av medlemmene er yrkesaktive, medan resten er pensjonistar/uføretrygda. Medlemsmassen er godt fordelt mellom fylkeskommunalt tilsette og tilsette i kommunene. Av dei 117 yrkesaktive medlemmene er 59 tilsett i fylkeskommuna. Styret ser at vi har eit stort potensiale på å rekruttere nye medlemmer frå kommunal sektor (grunnskular, kulturskular, PPT og skulefagleg ansvarlege) Side 8

9 Landsmøtet 4 av styremedlemmene representerte Møre og Romsdal under landsmøtet som vart halde på Soria Moria. Det vart tre hektiske og innhaldsrike dagar. Under landsmøtet vart det teke ei rekkje viktige avgjerder om vegen vidare for Skolelederforbudet. Av dei viktigaste sakene kan vi nemne: Namn: Organisasjonen heiter offisielt Skolelederforbundet. Namnet skal brukast uavkorta og utan forkortingar. Programdokument Vedtekter Framtidsutvalget si utgreiing Økonomi Skolelederforbundet har vedteke å overta all rekneskapsføring i fylkeslag og lokallag og legge dette til sentraladministrasjonen i Oslo. Vi har framleis full kontroll over den lokale økonomien, men det formelle i samband med bankkontoer, innrapporteringar til Brønnøysundregisteret etc. er det no sentralleddet som tek seg av. Det same gjeld revisjon av rekneskap. Fylkeslaga treng difor ikkje lenger velgje lokale revisorar. Når det gjeld den økonomiske stoda i fylkeslaget viser vi til framlagde rekneskap. Oppsummering Styret ynskjer å rette ein stor takk til alle som har gjort ein innsats for fellesskapet i året som har gått. Mange har lagt ned eit til dels omfattande dugnadsarbeid mellom anna i dei lokale forhandlingane. Styret er svært taknemmlege for denne innsatsen. Utan at medlemmene sjølve er aktive på denne måten hadde vi ikkje kunna drive fylkeslaget på den måten vi i dag driv det og ytt den servicen til enkeltmedlemmene som vi no gjer. Når dette er sagt ynskjer styret også å poengtere at vi er eit relativt lite fylkeslag i ein relativt liten organisasjon. Vi har ikkje eit stort apperat som sit klare og kan rykke ut på kort varsel. Vi forventar difor ein viss innsats frå medlemmene sjølve når det gjeld å følge med i informasjon og tidsfristar frå arbeidsgjevar mellom anna i samband med lokale forhandlingar. For at vi skal kunne gjere ein god jobb for medlemmene er vi avhengige av at medlemmene gjer ein god jobb for oss! Side 9

10 Sak 3 Regnskap for 2011 Fremlegg til vedtak Regnskapet for 2011 vert godkjent. Vedtak: Innstillinga vart samrøystes vedtatt Side 10

11 Rekneskap 2011 Fylkeslag: Møre og Romsdal Saldo pr.konto: Budsjett inntekter legges inn med minus tegn for Inntekter: Saldo: Budsjett: Rest: 3110 Overføringer fra nslf: -kr ,00 -kr ,00 -kr , Rente inntekter -kr 108,00 kr - -kr 108, Andre innekter: -kr ,00 -kr ,00 kr 5 750,00 SUM: -kr ,00 -kr ,00 -kr ,00 Utgifter: Saldo: Budsjett: Rest: 6710 Drift/materiell utgifter: kr 71,00 kr 2 000,00 -kr 1 929, Reise utgifter: kr ,15 kr 8 000,00 kr 5 066, Medlemsmøter: kr - kr ,00 -kr , Årsmøter: kr ,00 kr ,00 -kr , Styre utgifter: kr ,00 kr ,00 kr , Kurs utgifter kr 7 500,00 kr 8 000,00 -kr 500, Andre utgifter kr - kr 5 000,00 -kr 5 000,00 SUM: kr ,15 kr ,00 -kr 7 555,85 Vedlegg til Rekneskap 2011 Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Spesifisering av utgifter og inntekter årsmøtetur til Island 2011 (konto 6910:Årsmøter) Kostnad Inntekt Tur$og$opplegg$på$Island kr$$ 238$822,00 Årsmøte$Gardermoen kr$$$$$$$ 2$415,00 Inntekter$egenandel?kr$$$$ 150$732,00 Inntekter$Skolelederforbundet$sentralt?kr$$$$$$ 40$000,00 kr$$ 241$237,00?kr$$$$ 190$732,00 Totalt$kostnad$for$Møre$og$Romsdal$ kr$$$$$ 50$505,00 Side 11

12 Balanse 2011 Balanse pr. dato. Resultat: Pr. dato inntekter: -kr ,00 Pr. dato utgifter: kr ,15 Overskudd/underskudd -kr ,85 (pluss beløp er underskudd) Balanse pr. dato: Bevegelse: Pr. dato. Verdier: Kasse kr - kr ,78 kr ,78 Bank kr - kr ,85 kr ,85 Debitorer kr - kr - kr - Eiendom/inventar: kr - kr - SUM verdier: kr - kr ,63 kr ,63 Gjeld/egenkapital: Kreditorer kr - kr - kr - Kapital pr kr - kr - Resultat pr. dato kr ,85 kr ,85 SUM kr - kr ,85 kr ,85 Side 12

13 Sak 4 Medlemskontingenten for 2012 Framlegg til vedtak: Lokal medlemskontingent for Skolelederforbundet, Møre og Romsdal, vert også i 2012 kr. 400,- for yrkesaktive medlemmer. Kontingenten for pensjonistar vert kr. 100,- pr. år. Det vart ein debatt vedr. lokal kontiget for pensjonister. Framlegg frå Margaret Alme. Lokal kontingent for pensjonistar vert sett til kr. 0,- Det vart røysta over dette framlegget. Det vart vedteke med 22 røyster. Nytt framlegg til vedtak: Lokal medlemskontingent for Skolelederforbundet, Møre og Romsdal, vert også i 2012 kr. 400,- for yrkesaktive medlemmer. Dette vart vedteke samrøystes Side 13

14 Sak 5 Handlingsplan for 2012 Framlegg til vedtak Handlingsplanen for 2012 vert godkjend. Vedtak: Innstillinga vart samrøystes vedtatt Side 14

15 Handlingsplan for 2012 for Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Hovudområde Markedsføring av forbundet Medlemsverving Innsats i lokale forhandlingar Kompetanseheving Tiltak Produsere/sende ut pressemeldingar i samarbeid med sekretariatet Arbeide for å få til minimun 2 lokale medieoppslag i 2012 der Skolelederforbundet er profilert Bruke og utvikle nettsida til medlemsinfo. Spreie vervemateriell frå sentralt nivå Vere aktive overfor medlemmar på den viktigaste verveareanen vår - dei lokale lønnsforhandlingane Oppfordre og hjelpe kvart medlem til å verve nye medlemmer lokalt Arbeide spesielt for fleire medlemmer i kommunal sektor der vi har størst vekstpotensiale Styrke og utvikle forhandlarkorpset gjennom å motivere til kursing og deltaking i lokale forhandlingar i regionane Følgje opp, yte bistand til og vedlikehalde dei regionale forhandlingsregionane Vedlikehalde og vidareutvikle handbok for lokale forhandlarar Motivere medlemmer til å delta på forbundskurs for tillitsvalde Prioritere oppfølging av forhandlarkorpset ved å invitere til fagdag/kurs om lokale forhandlingar Arrangere eit medlemsmøte/dagskonferanse m/aktuelt tema hausten 2012 Side 15

16 Sak 6: Godtgjering for styreleiar og andre styremedlemmar for 2012 Framlegg til vedtak: Styreleiar og faste medlemmer i styret får ei godtgjering på kr. 2000,- for året Vedtak: Innstillinga vart samrøystes vedtatt Side 16

17 Sak 7: Budsjett for 2012 Framlegg til vedtak: Budsjettet for 2012 vert godkjent Handsaming: Det vert sett opp ein post på inntekssida på kr ,- for Eigenandeler. Då går budsjettet ut i 0,- Vedtak: Innstillinga, med endringar som kom fram i møtet, vart samrøystes vedtatt Side 17

18 Budsjett: 2012 Inntekstkonti: Kontonr. Tekst: Budsjettall: 3110 Overføringer: -kr ,00 (Faste overføringer) -kr ,00 (Ekstra bevilgning) -kr ,00 (Vervepremie) -kr 5 000, Rente inntekter: -kr 120, Andre inntekter: -kr ,00 SUM INNTEKTER: -kr ,00 Utgiftskonti: Kontonr. Tekst: Budsjettall: 6710 Drift/materiell utgifter: kr 5 000, Reisutgifter: kr , Medlemsmøter: kr , Årsmøter: kr , Styre utgifter: kr , Kursutgifter: kr , Andre utgifter: kr ,00 Budsjetter over-/underskudd: SUM UTGIFTER: kr ,00 Differanse mellom inntekter og utgifter: kr ,00 Balansekonti: 1900 Kasse: 1910 Bank: kr , Debitorer: 2400 Kreditorer: Side 18

19 Sak 8 Fastsetting av tidspunkt for årsmøte i 2013 Framlegg til vedtak: Årsmøtet for 2013 vert halde innan utgangen av april Styret fastsett dato og stad for årsmøtet. Vedtak: Innstillinga vart samrøystes vedtatt Side 19

20 Sak 9 Innkomne saker Sak 9.1 Oppretting av forhandlingsregionar Framlegg til vedtak: 1. Årsmøtet i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal, vedtek å opprette forhandlingsregionar i samsvar med vedlagde saksutgreiing og skisse. a. Det er styret som har ansvar for å finne personar som kan fungere som regionkontaktar i dei ulike regionane. b. Arbeidet med regionane må vere sluttført i god tid før dei lokale forhandlingane hausten Dei fylkeskommunale medlemmene dannar ein eigen region saman med eventuelle medlemmer frå statleg sektor. Den fylkestillitsvalde vert å rekne som regionkontakt for denne regionen. Den fylkestillitsvalde møter også på OD- Møter (Orienterings og drøftingsmøter) i fylkeskommunenen og gjennomfører forhandlingane. 3. Det vert p.t. ikkje gjeve økonomisk godtgjering for dei som fungerer som lokale forhandlarar eller regionkontakter, men alle som har dokumenterte utgifter får dekka desse etter statens reiseregulativ. Årsmøtebehandling: Det vart reist spørsmål kring oppretting av lokallag i m.a. Molde. Oppretting av formelle lokallag vil kunne styrke denne modellen og vere med å synleggjere den frivillege innsatsen. Det er viktig at regionkontaktene får tilgang til all relevant informasjon og at denne også vert synleggjort overfor kommunene. Sentralleddet bør ansvarleggjerast i større grad. Styret fekk stor honnør for arbeidet med denne saka. Vedtak: Innstillinga vart samrøystes vedtatt Side 20

21 Bakgrunn for saka Lokale forhandlingar er etter styret si meining den viktigaste oppgåva for Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Gjennom at vi stiller opp for medlemmene i lokale forhandlingar er vi i jamnleg kontakt med medlemmene, og vi har høve til å stille opp og tale kvar enkelt medlem si sak. Det å vere synlege, profesjonelle og levere gode tenester i lokale forhandlingar er også eit av dei viktigaste argumenta for at nye medlemmer melder seg inn i Skolelederforbundet. Gjennom god organisering og god skulering vert vi også tatt på alvor av arbeidsgjevarane. Lokale forhandlingar skal i utgangspunktet vere akkurat det lokale. I større organisasjonar er det vanleg at tillitsvalde på kommunenivå forhandlar for dei andre medlemmene i kommunen, men i ein liten organisasjon som vår er det ofte berre ein eller to medlemmer i ei kommune, og vi har i dei fleste kommuner fått forståing for at medlemmer frå nabokommuner kan forhandle for kvarandre. Fram til no har styret forsøkt å koordinere forhandlingar i kommunene. I enkelte regionar er det etablert uformelle forhandlarnettverk. Den modellen vi presenterer her er delvis basert på erfaringar frå mellom andre regionen Indre Sunnmøre/Romsdal Sør. Det at vi er ein liten organisasjon gjer at vi heller ikkje har høve til å stille opp med monalege honorar for dei som er aktive forhandlarar. Som for det andre arbeidet vi gjer, er vi avhengige av frivillege medlemmer som stiller opp for fellesskapet og gjer ein innsats. Så langt har vi dekt reise/opphald etter staten sine satsar. Dette er førebels det einaste vi kan love når det gjeld økonomisk kompensasjon for dei som er aktive forhandlarar. Møre og Romsdal er eit oppdelt fylke med store avstandar og lange reiser. Styret har difor ikkje kapasitet til å kunne følgje opp kvar enkelt medlem så tett som ynskjeleg. Dette er bakgrunnen for at vi ynskjer å opprette formelle regionar, med ansvarlege kontaktpersonar. Desse personane ynskjer vi å kalle Regionkontakter Tanken er at desse kontaktpersonane vert koordinator for sin region. Det er denne personen medlemmene kontaktar og melder inn tidsplan til. Denne kontaktpersonen kan også hjelpe til dersom medlemmet treng rettleiing for å skrive og grunngje krav. Det er ikkje sagt at denne kontaktpersonen skal forhandle for alle medlemmene i alle kommunene i regionen, men han bør ha oversikt over kven i regionen som er skulerte eller erfarne forhandlarar. Om regionen manglar skulerte forhandlarar bør han også oppmode aktuelle medlemmer om å ta del i Skolelederforbundet sine sentrale forhandlarkurs (gratis for medlemmer). Side 21

22 Oppgåver for Styret sin forhandlingsansvarlege 1. Halde kontakt med sentralleddet i spørsmål som gjeld forhandlingar 2. Halde lokalkontaktene oppdaterte med informasjon om medlemmer i dei enkelte kommunene. 3. Bistå regionkontaktene med å finne gode forhandlingsstrategiar og evt. bistå i gjennomføring av lokale forhandlingar 4. Ha oversikt over personar frå fylket som har deltatt på Skolelederforbundet sine forhandlarkurs. 5. Halde seg oppdatert om lov og avtaleverk. 6. Delta på Skolelederforbundet sine forhandlarkurs. 7. Oppdatere og vedlikehalde Handbok for lokale forhandlingar i samråd med sentralleddet. 8. Syte for at sentralleddet er oppdatert på statistikk frå vårt fylke. 9. Arrangere samlingar/kurs for regionkontaker og forhandlarar. Oppgåver for Regionkontaktene 1. Vere Første kontaktledd for medlemmet i saker som gjeld lokale forhandlingar. 2. Halde kontakt med personalkontora/forhandlingsansvarleg i dei ulike kommunene i regionen. 3. Sette opp forhandlarar til medlemmene i regionen. Det er ein fordel med kontinuitet, men vi bør også ha vara tilgjengleg dersom forhandlingar koliderer eller andre uheldige situasjonar oppstår. I utgangspunktet er det ynskjeleg at vi stiller med både forhandlar og bisitter i alle kommuner. 4. Prioritere og samordne krav i same forhandlingsrunde (fleire medlemmer i same kapitel i same kommune) 5. Bistå i utforming av lønnskrav. 6. Vere oppdatert på lov og avtaleverk. 7. Delta på forbundet sine forhandlarkurs! 8. Melde inn resultat til styret sin forhandlingsansvarlege. Oppgåver for lokale forhandlarar 1. Planlegge og gjennomføre forhandlingar i kommunene. 2. Bistå medlemmet i skriving av lønnskrav. 3. Prioritere og samordne krav i same forhandlingsrunde (fleire medlemmer i same kapitel i same kommune). 4. Syte for at protokollar m/evt. protokolltilførslar og tillegg vert sendt til Skolelederforbundet sentralt. 5. Halde regionkontakten orientert om resultata i forhandlingane. Side 22

23 Medlemmet sitt ansvar 1. Få oversikt over tidsplan og lokale føringar for forhandlingane 2. Møte på Drøftingsmøtet og evt. fremme saker som er viktige for Skolelederforbundet. 3. Skrive og sende inn krav i samarbeid med lokal forhandlar Ved fleire medlemmer i same kapittel i same kommune, bør krava samordnast. 4. Syte for at forhandlar er oppdatert om spesielle forhold positive og negative som kan ha innverknad på forhandlingsklimaet. Side 23

24 Regionsoversikt Kommunale1medlemmer 61 Ålesund1m/omland 8 Kontakpersonar,,Ålesund,m/omland Regionkontakt Styrekontakt Kommuner Medlemmer Ålesund 5 Giske 2 Sula 1 Haram 0 Sykkylven 0 Indre1Sunnmøre/Romsdal1sør 17 Kommune Medlemmer Skodje 6 Ørskog 4 Stordal 2 Stranda 4 Norddal 1 Vestnes 0 Kontakpersonar,Indre,Sunnmøre/Romsdal,sør Regionkontakt Styrekontakt Side 24

25 Ytre/Søre(sunnmøre 3 Kommuner Medlemmer Herøy 2 Vanylven 0 Sande 0 Ørsta 1 Volda 0 Hareid 0 Ulstein 0 Kontakpersonar+Ytre/søre+Sunnmøre Regionkontakt Styrekontakt Molde(med(omland 17 Kontakpersonar+Molde+m/omland Regionkontakt Styrekontakt Kommuner Medlemmer Molde 8 Aukra 2 Fræna 4 Nesset 1 Rauma 1 Eide 1 Gjemnes 0 Midsund 0 Sandøy 0 Kristiansund(med(omland/Ytre(Nordmøre 7 Kommuner Medlemmer Kristiansund 1 Smøla 4 Aure 1 Averøy 1 Kontakpersonar+Kristiansund+m/omland/Ytre+Nordmøre Regionkontakt Styrekontakt Side 25

26 Indre&Nordmøre 9 Kontakpersonar+Indre+Nordmøre Regionkontakt Styrekontakt Kommuner Medlemmer Tingvoll 3 Sunndal 4 Surnadal 0 Halsa 2 Rindal 0 Møre&og&Romsdal&fylkeskommune 62 Kontakpersonar+Fylkekommune Regionkontakt Fylkestillitsvald Styrekontakt Vidaregåande&skular Medlemmer Atlanten 2 Borgund7 5 Fagerlia 5 Fagskolen7i7Ålesund 1 Fannefjord 2 Gjermundnes 1 Haram7 2 Herøy 1 Kristiansund 11 Molde7 5 Romsdal 5 Spjelkavik 1 Stranda 2 Sunndal 2 Sykkylven 4 Ulstein 4 Ørsta 3 Ålesund 5 Statleg1sektor 1 Side 26

27 Sak 10 Val Sak 10.1 Val av styre og varamedlemmer for 2011 Framlegg frå Valkomiteen Leiar Nestleiar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem : Bjørnar Midtbust Stordal Skule (for 1 år) : Børre St. Børresen Haukås skole, Fræna (for 2 år) : Trond Otto Berg Stranda Kulturskule (ikkje på val) : Gry Rossing Nordlandet ungdomsskole, Kristiansund (for 2 år) : Kirsti Moe Oterhals, Molde videregående skole, (for 2 år) : Marianne Kirkebø Myren Kristiansund vgs. (for 1 år) : Gaute Aamlid Ørskog Kulturskule (for 2 år) : Randi Berge Kristiansund vgs. (for 2 år) Vedtak: Innstillinga frå valkomiteen vart vedteke ved akklamasjon. Side 27

28 Sak 10.2 Val av valkomite for vala i 2013 Framlegg frå styret: Leiar: Marit Bjerkestrand Medlem: Ingunn Aagård Medlem: Kjell Petter Stene Kjell Petter Stene hadde ikkje vorte spurt, og trekte sitt kandidatur. Hanna Valved Korsvik vart foreslått som kadidat. Ho sa seg villeg. Ny innstilling vert då: Leiar: Marit Bjerkestrand Medlem: Ingunn Aagård Medlem: Hanna Valved Korsvik Vedtak: Den nye innstillinga vart vedteke ved akklamasjon Side 28

29 Stadfesting Vi stadfestar med dette at møteprotokollen er ført i samsvar med innstillingar og vedtak: Sted: Dato: Barbro Midtgård Dagfinn Fredly Side 29

Møre og Romsdal Fylkeslag av

Møre og Romsdal Fylkeslag av Årsmøte 2011 Gardermoen 31.03.2011 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2011 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 31.03.2011 kl. 11.30. Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2010 Sak

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010

PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010 Møre og Romsdal Fylkeslag PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2009 Sak 3 Regnskap for 2009 Sak 4 Medlemskontingenten for

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

Møtebok. Årsmøte for 2009 Dagsorden. Møre og Romsdal Fylkeslag Årsmøte 2009 25. mars 2009. Konstituering. Sak 2 Styrets årsmelding for 2008

Møtebok. Årsmøte for 2009 Dagsorden. Møre og Romsdal Fylkeslag Årsmøte 2009 25. mars 2009. Konstituering. Sak 2 Styrets årsmelding for 2008 Møre og Romsdal Fylkeslag Årsmøte 2009 25. mars 2009 Møtebok Årsmøte for 2009 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2008 Sak 3 Regnskap for 2008 Sak 4 Medlemskontingenten for 2009

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13

Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13 Årsmøte 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13 Årsmøte for 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 04.04.13, kl. 16.30 18.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styret si årsmelding for 2012 Sak

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Stranda, 09.08.13 Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Region 1 Ålesund m/omland Ålesund(m/omland Ålesund 6 Giske 3 Sula 1 Haram 0 Sykkylven 3 Tillitsvald3Ålesund Tillitsvald3Giske Stig3Johansen

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Tema fellesøkt utfrå deltakarane på kurset HTA ulike avtaleverk Fellesbestemmelsane Reisetid KS gen/ KS-skule/staten /PBL-A/ FUS/Spekter SGS 2010 «Leirskuleavtalen»

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den 8. 9. mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 Demensplan 2020 Demensplan 2020 byggjer på erfaringar i Demensplan 2015

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Utvalgte KOSTRA tall.

Utvalgte KOSTRA tall. Utvalgte KOSTRA tall KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Talmaterialet omfattar det meste av verksemda i kommunane

Detaljer

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Kontaktpersonsamling 30. sept. 2015 KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Ordførere 2011-2015 Sp Ap Krf V H Frp Ulstein Herøy Sande Giske Hareid Sula Ørsta Haram Ålesund Sandøy Sykkylven Aukra Midsund

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov. 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm Noreg er forandra! 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2015: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing,

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding 18. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding - på lang sikt Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare Oppdragsbrev

Detaljer

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder Velkommen! Program 10.00 10.20 Velkomen og introduksjon v/ adm.dir Espen Remme 10.20 10.50 Viktige utviklingsområde kommuneperspektivet v/ leiar i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal og styreleiar

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen Alternative «ekteskap» i Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen 20.05.2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Oslo, Scandic Oslo City hotel Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 18.10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Seniorrådgivar Sissel Hol Ålesund, 18. oktober 2017 Tema Kommuneøkonomi M&R Skjønnsmidlar ROBEK Vekst i frie inntekter Møre og Romsdal Nominell vekst i frie inntekter

Detaljer

Status på lokal HMS-systemdokumentasjonen

Status på lokal HMS-systemdokumentasjonen Status for HMS-dokumentasjonen desember 0 Personalseksjonen hos fylkesrådmannen har i juli gjennomført ei evaluering av HMSdokumentasjonen til alle einingane i Møre og Romsdal fylkeskommune. HMS-systemet

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal

Kommunereforma i Møre og Romsdal Kommunereforma i Møre og Romsdal Molde 29.nov. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet Oppdraget

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Tjenesteleverandør, Myndighetsutøver

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Møre og Romsdat fylkeskommune saksframlegg Dato:Referanse:Vår saksbehandlar: 24.04.2014 27117/2014 EIvind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 06.05.2014 Fordeling av kommunale

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 NATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL

ÅRSMELDING 2016 NATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL Årsmelding (2016) Naturvernforbundet i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2016 NATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL Organisatorisk Årsmøte Årsmøte sist vart halde i møtelokale på Molde vidaregåande skole, den

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016 All aktivitet grunnskole 2016 Vårt lokalsamfunn Aukra Gossen barne- og ungdomsskole Romsdal 5 34 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 31 Averøy Henda oppvekstsenter Nordmøre 5.-6 22 Averøy Utheim oppvekstsenter

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesundsregionen 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesundsregionen 2015 Ålesundsregionen 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte.

REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte. REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte. Sakliste: 1. Konstituering a) godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling er godkjent.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Folketalsutvikling Midsund - Aukra 4000 3500 13,6

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA Offl 13, jfr fvl 13, første ledd OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal blei vedteke av Fylkesmøte

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon #SkatteFUNN - ditt springbrett til innovasjon I dag Hva er SkatteFUNN? Gjennomføring av et prosjekt Erfaringer fra bedrifter Dine finansieringsmuligheter 2 Kommune: Antall SkatteFUNN-prosjekter på kommunenivå,

Detaljer

Høyring om Nytt inntektssystem. Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde

Høyring om Nytt inntektssystem. Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde Høyring om Nytt inntektssystem Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde Høyring om nytt inntektssystem Høyringa er på www.kmd.dep.no Høyringsfrist er 1. mars i år Endringar i tråd med

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS 1 Namn Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA) er ei interkommunal verksemd som er oppretta med heimel i lov om interkommunale

Detaljer

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/2017-2018 MØTESTED: Skype MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA?

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? KOMMUNEREFORM KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? Resultat frå spørjegransking mellom innbyggjarane i bygdene 17. januar, 2016 Innbyggjarane i Norddal

Detaljer

Referat frå styremøte nr. 2, Dato: Tid: kl Stad: Parken Hotell

Referat frå styremøte nr. 2, Dato: Tid: kl Stad: Parken Hotell Referat frå styremøte nr. 2, 2015 Dato: 09.04.2015 Tid: kl. 09.00 13.00 Stad: Parken Hotell Til stades: Frå styret: Styreleiar Anders Riise, Hareid kommune Nestleiar Geir Ove Vegsund, Sula kommune Styremedlem

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 16:00-18:15 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 08:30 11:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Referat frå styremøte nr. 8, Dato: Tid: kl Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua

Referat frå styremøte nr. 8, Dato: Tid: kl Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua Referat frå styremøte nr. 8, 2014 Dato: 14.11.2014 Tid: kl. 10.00 13.00 Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua Til stades: Frå styret: Styreleiar Anders Riise, Hareid kommune Nestleiar Geir Ove Vegsund,

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 02.12.2014 081/14 Elin A. Moen Kommunestyret 18.12.2014 073/14 Elin A. Moen Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: 026 Arkivsaknr 11/245 Kommunereform

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato: 29.02.2008

ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato: 29.02.2008 ARBEIDSNOTAT Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes Dato: 29.02.2008 Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal Gjennom ulike publikasjonar og prosjekt har Møre og Romsdal fylke sett fokus på

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015 Ålesund kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015 Haram kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Nye Molde Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Nye Molde Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg.

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Til medlemmane i Mental Helse Os / MHO: Os, 5. februar 2014 Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Den viktigaste saka

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke SENTRALISERING EIN DEFINISJON Sentralisering kan definerast som ei utvikling der ein aukande del av befolkninga bur og arbeider i byar eller større

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Region Ålesund Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Region Ålesund Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst

Detaljer

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 2011/246 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 04.05.2015 Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

Fræna_Eide Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Fræna_Eide Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Romsdal Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna og Eide. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Romsdal Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna og Eide. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna og Eide Møre og fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og, kart Slide 4: Folketilvekst

Detaljer

Spesialrevisor Rådgivar

Spesialrevisor Rådgivar Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Muritunet, Valldal Dato: 15.02.2012 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson Leiar H Ann Kristin

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Haram kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Haram kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

Norddal_Stordal Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Norddal_Stordal Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer