Møtebok. Årsmøte for 2009 Dagsorden. Møre og Romsdal Fylkeslag Årsmøte mars Konstituering. Sak 2 Styrets årsmelding for 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok. Årsmøte for 2009 Dagsorden. Møre og Romsdal Fylkeslag Årsmøte 2009 25. mars 2009. Konstituering. Sak 2 Styrets årsmelding for 2008"

Transkript

1 Møre og Romsdal Fylkeslag Årsmøte mars 2009 Møtebok Årsmøte for 2009 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2008 Sak 3 Regnskap for 2008 Sak 4 Medlemskontingenten for 2009 Sak 5 Handlingsplan for 2009 Sak 6 Godtgjørelse for styrets leder, sekretær og kasserer Sak 7 Budsjett for 2009 Sak 8 Fastsetting av tidspunkt for årsmøtet for 2009 Sak 9 Sak 10 Valg Valg av valgkomite

2 Møre og Romsdal Fylkeslag Sak 1: Konstituering av årsmøtet for 2008 Sak 1/1 Valg av referent Styrets forslag til vedtak: Svein Homb Vedtak: Svein Homb Sak 1/2 Opprop og godkjenning av fullmakter I tillegg til påmeldte delegater har styret 3 representanter. Årsmøtet består av i alt 19 godkjente fullmakter. Sak 1/3 Valg av møtedirigent Styrets forslag til vedtak: Ingunn Aagård Vedtak: Ingunn Aagård Sak 1/4 Valg av to representanter til å skrive under protokollen Styrets forslag til vedtak: Arild Sollied og Fred Røyseth Vedtak: Arild Sollied og Fred Røyseth Sak 1/5 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden

3 Sak 2: Årsmelding for 2008 Styrets forslag til vedtak: Årsmelding for 2008 godkjennes. Vedtak: Årsmelding for 2008 godkjennes.

4 Årsmelding for Årsmøtet for 2007 Sted : Hotell Viru, Tallinn, Estland Dato : 8. februar 2008 Tilstede : 24 stemmeberettigede organisasjonsmedlemmer. Saker i årsmøtet: Konstituering Valg av møteleder og sekretær Styrets årsberetning og regnskap for 2007 Budsjett for 2008 Valg av tillitsvalgte i henhold til vedtektene Fylkeslagskontingenten for 2008 Godtgjørelse for fylkesleder, kasserer og sekretær Arbeidsplan for Fylkesstyret Fastsatte Årsmøtet for 2008 Valgnemd for Styrets sammensetning i 2008 Leder: Ingunn Aagård Sykkylven vgs./ørsta vgs. Sekretær og info. kontakt: Gaute Aamlid Ørskog kommune Kasserer: Margaret Alme Volda vidaregåande skule Styremedlem: Svein Homb PPT i Ålesund Styremedlem: Terje Røvik Molde kommune Varamedlemmer: Magne Per Fylling Haldor Aasebø Bjørn Are Hjelle 3. Andre verv og funksjoner Tillitsvalgt for fylkeskommunens tilsatte: Bjørn Johannessen Romsdal v.g.s. Vararepresentanter: Yngve Omenås, Tor Moholt, Ingunn Aagård

5 Sentralstyret i NSLF Kjersti Hasselø er fast medlem av sentralstyret i NSLF ut november Kjersti Hasselø gikk så over i annen stilling som gjorde henne uaktuell for videre arbeid i NSLF i denne omgangen. Fylkesstyret vil få takke henne for den innsatsen hun har gjort både for lokallaget og for NSLF sentralt. Revisorer Kjell Petter Stene Jan Erik Hovdenak Valgnemnd Oddgeir Overå John Myrhaug Torhild Borgund Reite 4. Arbeidet i styret Det ble gjennomført 7 styremøter i 2008 der det ble behandlet 31 saker. Styret har også kommunisert godt og gjort avtaler/tatt beslutninger pr. e-post og telefon. Møte Dato Ant. tilstede Noen aktuelle saker Konstituering Arbeidsoppgaver Ledermøter Ulsteinseminaret Saker fra sentralt hold - programdokument Info fra sentralstyret Kurs og ledermøter Ulsteinseminaret Tariff Skolelederkonferansen Årsmøtet for Årsmøtet for 2008 Saker til ledermøtet høringer Fra ledermøtet Årsmøtet for informasjon Årsmøtet for 2008 Alle møtene har hatt en kort gjennomgang av økonomien. Generelt: Økonomien er under kontroll.

6 Kommentarer: Forhandlinger Vi har representert medlemmene våre i lønnsforhandlinger i en rekke kommuner rundt om i fylket. Det har noen ganger vært vanskelig å finne ledige forhandlere fordi det i kommunal sektor kan være forhandlinger samme dag i flere kommuner. Det er bevisst strategi å bygge opp en stabil gruppe forhandlere basert på regionale grupper. Dette arbeidet er nå i gang. Kommunikasjon Det er opprettet en e-postadresse der post blir direkte videresendt til en eller flere i lokalstyret. Denne adressen bør brukes av medlemmer ved henvendelser til styret. Info fra NSLF Kurs/konf. Månedsbrev har tilført oss viktig info om forbundets arbeid sentralt. Deltaking på ledermøter er likevel den beste kilden til informasjon fra sentralt hold. Vi har vært bevisste på å få sendt styremedlemmene som deltakere på flere kurs som har vært avvikla her i fylket og andre steder. Økonomi Inntekter har vært som budsjettert, men utgiftene har vært større på grunn av øket aktivitet. Slik sett er den økonomiske situasjonen for lokallaget dårligere pr enn den var pr (Dette gjør seg særlige utslag for likviditeten.) 6. Medlemssituasjonen Pr hadde fylkeslaget 131 betalende medlemmer. Vi har fått flere nye medlemmer i løpet av året, men vi har også hatt en del som har sagt opp sitt medlemskap på grunn av avsluttet tjeneste, eller at vedkommende har gått ut av lederstilling.

7 7. Arbeidsplan for 2008 Innsatsen i lokale forhandlinger er svært viktig; Det å være best i forhandlinger gjør oss mer synlige. Argumenter for å melde seg inn i NSLF kan være: ü Vi stiller opp i lokale forhandlinger. ü Prinsipielt er det vanskelig å stå i samme organisasjon som de en skal ha forhandlinger og drøftinger med. ü Det er viktig at hjemmesiden oppdateres sentralt og lokalt. bl.a. med meningsytringer i forhold til saker i tiden. Hovedområde Tiltak Kommentarer ü Produsere /sende Bl.a videreformidle saker ut pressemeldinger fra Nslf sentralt ü Spre vervemateriell ü Bedre nettsida Markedsføring av forbundet Medlemsverving Innsats i lokale forhandlinger Kompetanseheving ü Spre vervemateriell ü Være aktive overfor medlemmene i lokale lønnsforhandlinger ü Ta initiativ til og arrangere lokalmøter ü Oppfordre og hjelpe hvert medlem til å verve ett nytt hver ü Styrke og utvikle forhandlerkorpset gjennom kursing og praktisering ü Følge opp forhandlerkorpset ü Delta i konferanser som forbundet sentral er arrangør av ü Stimulere medlemmene til kompetanseheving gjennom stipendordning Viser til vedtak i Landsmøtet Styres fra sentralt hold med bistand fra fylkeslagene I utgangspunktet bør forbundet stille med to forhandlere til hver forhandling

8 Gjennomførte aktiviteter: Markedsføring av forbundet Styret har fått informasjon fra sentralstyremedlem Kjersti Hasselø. I tillegg kommer månedsbrevene, slik som foregående år. Dette er videreformidla til medlemmene. Alle styrereferat er å finne på nettsida. Vervemateriell er sendt ut til potensielle medlemmer, samt informasjon om medlemsfordeler. Styret har fått egen e-postadresse for å lette kommunikasjonen med medlemmene Styret sendte brev til Utdanningsutvalget i fylket i saken ressurs til spesialundervisning i videregående skole i fylket i etterkant av medlemsmøte for fylkeskommunalt ansatte Innholdet i brevet ble sitert av utdanningsutvalgets leder i flere intervju i media. Ressurs til spesialundervisning for skoleåret 08/09 ble økt, og NSLF engasjement bidro til dette. Også seminar om ledelse, som var åpent for alle skoleledere, i Molde 24. og bidro til positiv markedsføring Medlemsverving: Møre og Romsdal er et av de største fylkeslagene i NSLF. Vi har hatt en jevn medlemsøking i Utmeldinger skyldes i hovedsak overgang til alderspensjon, flytting og overgang til annen stilling Innsats i lokale forhandlinger Dette har vært den viktigste saken i 2008, og som har tatt mest tid. Målet med å styrke og utvikle forhandlerkorpset gjennom kursing og praktisering er vi på god vei mot. Vi har nå et forhandlerkorps både for fylkeskommunalt og kommunalt tilsette, men vi er enda ikke i stand til å stille med to forhandlere til hver forhandling. Det ble gjennomført bare i fylkeskommunen. Terje Røvik, Margaret Alme og Ingunn Aagård deltok i del 1 av forhandlerkurs på Clarion hotell Gardemoen april Bjørn Johannessen, Tor Moholt og Ingunn Aagård har deltatt i forhandlingene for fylkeskommunalt ansatte medlemmer. Bjørn Johannessen deltok i forhandlingsmøter i forkant av forhandlingene. Gaute Aamlid og Terje Røvik har hatt et spesielt koordinerende ansvar for forhandlingene i kommunene. Dette har gjort det mulig å møte bedre forberedt til forhandlingene, og vi har i stor grad unngått ad hoc løsninger. Alle medlemmer skal nå vite hvem som er forhandlingsansvarlig for seg.

9 Høringssaker Styret har uttalt seg i høringssaker til sentralstyret. Det gjelder programdokumentet, forslag til ny vurderingsforskrift og NOU 18:2008, fagopplæring for framtida. Styret har også gitt uttale til Møre og Romsdal fylke om ressurs for tillitsvalgte Kompetanseheving Årsmøteseminar 07. og 08.02: Besøk i det estiske utdanningsdepartementet om PISA undersøkelsen Skolebesøk om yrkesfagopplæring i Estland. Fylkeslaget arrangerte dagsseminar for medlemmene om tariff 2008 i Molde Kursholder var Åsmund Johansen, rådgiver i NSLF. Margaret Alme og Ingunn Aagård deltok på ESHA- konferansen i København og : Seminar om skoleledelse, teamledelse og teambygging i Molde, v/organisasjonspsykolog Bjørn Inge Raknes og underdirektør i Utdanningsdirektoratet Per Tronsmo Landsmøtet Fylkeslaget hadde tre delegater til landsmøtet i NSLF i Tromsø i november. Terje Røvik, Margaret Alme og Ingunn Aagård ble valgt fra fylkesstyret. Røvik meldte avbud, men for seint til at vi kunne kalle inn vara. Vi var derfor representert med to delegater.

10 Sak 3 Regnskap for 2008 Styrets forslag til vedtak: Regnskapet for 2008 godkjennes Vedtak: Regnskapet for 2008 enstemmig godkjent

11 Regnskap 2008 Fylkeslag: Møre og R oms dal Balanse pr. dato. Saldo pr.konto: Budsjett inntekter legge s inn m e d minus tegn fora n. Innte kter: Saldo: Budsjett: Rest: Resultat: 3110 Overføringer fra nslf: Pr. dato inntekter: , Rente inntekter , ,25 Pr. dato utgifter: , Andre innekter: Overskudd/underskudd 61869,79 (pluss b elø p er und ersk udd ) SUM: ,7 5 Kontonr. Balanse pr. dato: Bevegelse: Pr. dato. Verdier: Utgifter: Saldo: Budsjett: Rest: 1900 Kasse 0 0,00 0, Drift/materiell utgifter: Bank , , , Reise utgifter: 27022, , Debitorer 0 0,00 0, Medlemsmøter: Eiendom/inventar: 0 0, Årsmøter: , ,5 SUM verdier: , , , Styre utgifter: 9187, , Kurs utgifter Gjeld/egenkapital: 7080 Andre utgifter Kreditorer 0 0 0,00 SUM: ,96 Kapital pr , ,53 Resultat pr. dato , ,7 9 SUM , , ,74

12 Til årsmøtet i NSLFs fylkeslag i Møre og Romsdal REVISJONSBERETNING FOR 2008 Vi har revidert det totale regnskapet for 2008 Regnskapet, som viser et underskudd på kr , 79, består av balanse og resultatregnskap. Regnskapet er avgitt av organisasjonens fylkesstyre v/kasserer. Vår oppgave er å uttale oss om regnskapet. Vi har utført revisjonen i samsvar med god revisjonsskikk. Vi har sett til at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon Revisjonen omfatter kontroll av materialet som underbygger informasjon i regnskapet. Vi mener at revisjonen gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Revisjonen har følgende merknad: Bilagene 82, 83 og 84 mangler oversikt over hvem gavene er gitt til, og i hvilken sammenheng. Vi mener at: regnskapet gir et uttrykk for fylkeslagets økonomiske stilling pr 31. desember 2008 styret / ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Molde, Jan Erik Hovdenak Kjell Petter Stene

13 Sak 4 Medlemskontingenten for 2009 Styrets forslag til vedtak: Lokal medlemskontingent for Møre og Romsdal lokallag av norsk Skolelederforbund settes til kr. 350,- for 2009 for aktive medlemmer. Pensjonister kr. 100,- pr. år. Vedtak: Lokal medlemskontingent for Møre og Romsdal lokallag av norsk Skolelederforbund settes til kr. 350,- for 2009 for aktive medlemmer. Pensjonister kr. 100,- pr. år. Vedtaket var enstemmig.

14 Sak 5 Handlingsplan for 2009 Styrets forslag til vedtak: Handlingsplanen for 2009 godkjennes. Vedtak: Handlingsplanen for 2009 ble enstemmig godkjent.

15 Hovedområde Tiltak Kommentarer Profilering og medlemsverving Produsere /sende ut pressemeldinger Bl.a videreformidle saker fra Nslf sentralt Spre vervemateriell Bruke nettsida Viser til vedtak i Informasjon fra drøftinger sendes ut. Landsmøtet Være aktive overfor medlemmene i lokale lønnsforhandlinger Styres fra sentralt hold Ta initiativ til og arrangere lokalmøter med bistand fra fylkeslagene Oppfordre og hjelpe medlemmer til å verve nye medlemmer. Innsats i lokale forhandlinger Styrke og utvikle forhandlerkorpset gjennom kursing og praktisering Styrke samarbeid mellom styret og tillitsvalgte.(forhandler ere er varamedlemmer til styret) Kompetanseheving Tillitsvalgte skal delta på formell kursing i regi av NSLF. Arbeid med programdokumentet. Delta i konferanser som forbundet sentral er arrangør av Stimulere medlemmene til kompetanseheving gjennom sentral stipendordning Arrangere fagkurs i forbindelse med årsmøtet. Gjennomføre Skolelederkonferansen i samarbeid med andre fylkeslag. I utgangspunktet bør forbundet stille med to forhandlere til hver forhandling. Vi skal følge opp kursing av interesserte medlemmer. Sogn og Fjordane er aktuelle for samarbeid.

16 Sak 6: Godtgjørelse for styrets faste medlemmer for 2009 Styrets forslag til vedtak: Styrets faste medlemmer tilkjennes en godtgjøring på kr. 2000,- pr. år. (Jfr. gjeldende skatteregler.) Vedtak: Styrets faste medlemmer tilkjennes en godtgjøring på kr. 2000,- pr. år. (Jfr. gjeldende skatteregler.) Vedtaket var enstemmig.

17 Sak 7: Budsjett for 2009 Styrets forslag til vedtak: Budsjettet for 2009 godkjennes. Vedtak: Budsjettet for 2009 ble enstemmig godkjent.

18 Forslag til budsjett for 2009: BUDSJETT FOR 2009 Inntekter Utgifter Medlemskontingent M&R Overføringsmidler/vervepremier NSLF Fylkesårsmøte Forhandlinger Medlemsmøter/styremøter Kontorutgifter Lokallag 0 Kursutgifter Renter bank 100 Gebyrer bank 200 Bruk av overskot frå Bruk av eigenkapital

19 Sak 8 Fastsetting av tidspunkt for årsmøte for 2009 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet for 2009 avvikles innen utgangen av mars i 2010 Vedtak: Årsmøtet for 2009 avvikles innen utgangen av mars i Vedtaket var enstemmig.

20 Sak 9 Valg Valgkomiteens innstilling: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Revisorer Revisorer : Ingunn Aagård ikke på valg : Svein Homb ikke på valg : Margaret Alme ikke på valg : Bjørnar Midtbust 2 år : Trond Otto Berg 2 år : Bjørn Johannessen 1 år : Terje Røvik 1 år : Gaute Aamlid 1 år : Bjørn Are Hjelle 1 år : Kjell Petter Stene 1 år : Jan Erik Hovdenak 1 år Vedtak: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem : Ingunn Aagård ikke på valg : Svein Homb ikke på valg : Margaret Alme ikke på valg : Bjørnar Midtbust 2 år : Trond Otto Berg 2 år : Bjørn Johannessen 1 år : Terje Røvik 1 år : Gaute Aamlid 1 år : Bjørn Are Hjelle 1 år Revisorer Revisorer : Kjell Petter Stene 1 år : Jan Erik Hovdenak 1 år Alle valgene var enstemmige.

21 Sak 10 Valgkomite for 2009: Styrets forslag: Torill Borgund Reite John Myrhaug Oddgeir Overå Vedtak: Torill Borgund Reite John Myrhaug Oddgeir Overå Valget var enstemmig. Eventuelt Årsmøtet drøftet behovet for et mediatreningskurs i regi av fylkeslaget med bakgrunn i en aktuell sak i en videregående skole. Årsmøtet bad det nye styret arbeide videre med saken. Vi bekrefter med vår underskrifter at møteprotokollen er ført i henhold til innstillinger og vedtak: Sted: Oslo Dato: 25. mars 2009 Arild Sollied Fred Røyseth

PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010

PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010 Møre og Romsdal Fylkeslag PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2009 Sak 3 Regnskap for 2009 Sak 4 Medlemskontingenten for

Detaljer

Møre og Romsdal Fylkeslag av

Møre og Romsdal Fylkeslag av Årsmøte 2011 Gardermoen 31.03.2011 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2011 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 31.03.2011 kl. 11.30. Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2010 Sak

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13

Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13 Årsmøte 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13 Årsmøte for 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 04.04.13, kl. 16.30 18.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styret si årsmelding for 2012 Sak

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1 Råd og tips til tillitsvalgte i Norsk Skolelederforbund NSLF mars 2011 Tillitsvalgthåndbok Side 1 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt... s. 3 6.2 Søking på stilling s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Sandefjord 29. august 2008 kl 8.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Sandefjord 29. august 2008 kl 8.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Sandefjord 29. august 2008 kl 8.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2013

INNKALLING til ÅRSMØTE 2013 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2013 Tid: Tirsdag 12. februar kl. 18:00-19:00 Sted: Rica Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Tirsdag 25. januar kl 18-20 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) Dagsorden for årsmøtet, kl 18-20 1. Velkommen

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark ÅRSMØTE NFF AVDELING FINNMARK 2011 Dato: Fredag 25. februar 2011 Tid: kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Kirkenes Program lørdag 25. februar: 09.00 12.00 Årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer