PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010"

Transkript

1 Møre og Romsdal Fylkeslag PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2009 Sak 3 Regnskap for 2009 Sak 4 Medlemskontingenten for 2010 Sak 5 Handlingsplan for 2010 Sak 6 Godtgjørelse for styrets leder, sekretær og kasserer Sak 7 Budsjett for 2010 Sak 8 Fastsetting av tidspunkt for årsmøtet for 2010 Sak 9 Valg inkl. valg av valgkomite 1

2 Møre og Romsdal Fylkeslag Sak 1: Konstituering av årsmøtet 2010 Sak 1/1 Valg av referent Styrets forslag til vedtak: Svein Homb Vedtak: Svein Homb valgt til referent Sak 1/2 Opprop og godkjenning av fullmakter I tillegg til påmeldte delegater har styret _4_ representanter. Årsmøtet består av i alt _11 godkjente fullmakter. Sak 1/3 Valg av møtedirigent Styrets forslag til vedtak: Ingunn Aagård Vedtak: Ingunn Aagård valgt til møtedirigent Sak 1/4 Valg av to representanter til å skrive under protokollen Vedtak: Evy Vatne Joranger og Jon Hjortdal valgt til å skrive under protokollen Sak 1/5 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden Vedtak: Årsmøte godkjenner innkalling og dagsorden 2

3 Sak 2: Årsmelding for 2009 Styrets forslag til vedtak: Årsmelding for 2009 godkjennes. Vedtak: Årsmelding for 2009 godkjent Vedtaket var enstemmig 3

4 Årsmelding fra Styret for Årsmøtet for 2009 Sted : Danskebåten, Dato : 25.mars, 2009 Tilstede: 19 stemmeberettigede organisasjonsmedlemmer. Saker i årsmøtet: Konstituering Valg av møteleder og sekretær Styrets årsberetning og regnskap for 2008 Budsjett for 2009 Valg av tillitsvalgte i henhold til vedtektene Fylkeslagskontingenten for 2009 Godtgjørelse for fylkesleder, kasserer og sekretær Arbeidsplan for Fylkesstyret Fastsatte Årsmøtet for 2010 Valgnemd for Styrets sammensetning i 2009 Leder: Ingunn Aagård Ørsta vgs/ålesund vgs Nestleder: Svein Homb PPT i Ålesund Sekretær og info. kontakt: Trond Otto Berg Stranda Kulturskule Kasserer: Margaret Alme Volda videregående skole Styremedlem: Bjørnar Midtbust Stordal skule Varamedlemmer: Bjørn Johannesen Terje Røvik Gaute Aamlid Bjørn Are Hjelle 2.3. Andre verv og funksjoner Tillitsvalgt for fylkeskommunens tilsatte: Bjørn Johannesen Yngve Omenås (vara) Tor Moholt (vara) Romsdal v.g.skole Revisorer Kjell Petter Stene Jan Erik Hovdenakk 4

5 Valgnemnd Oddgeir Overå John Myrhaug Torhild Borgund Reite 2.4. Arbeid i styret Styremøter Det ble gjennomført 7 styremøter i Styret har også kommunisert godt og gjort avtaler/tatt beslutninger pr. e-post og telefon. Møte Dato Ant. tilstede Noen aktuelle saker Konstituering Arbeidsoppgaver Ledermøter Kursdag i Molde. Saker til ledermøte Fellessmøte med S&F. Planlegging av felles konferanse i Loen. Saker til Ledermøtet. Oppsummering av lokale forhendlingar Oppsummering av lokale forhanlingar. Forhandlingsledere tilstades. Program til Loen-kurset. Saker til Ledermøtet Program Loen-seminaret. Møteplan. Økonomisk orientering Program Loen-seminaret. Planlegging av Årsmøtet. Saker til leiarmøtet Gjennomgang av årsmøtepapira Alle møtene har hatt en kort gjennomgang av økonomien Handlingsplan for 2009 med kommentarer Utgangspunkt for styrets arbeid har vært handlingsplan for 2009 Hovedområde Tiltak Kommentarer Markedsføring av forbundet Produsere /sende ut pressemeldinger Bl.a videreformidle saker fra Nslf sentralt Spre vervemateriell Bedre nettsida Hovedområde Tiltak Kommentarer Medlemsverving Spre vervemateriell Være aktive overfor medlemmene i lokale lønnsforhandlinger Viser til vedtak i Landsmøtet Styres fra sentralt hold 5

6 Innsats i lokale forhandlinger Kompetanseheving Ta initiativ til og arrangere lokalmøter Oppfordre og hjelpe hvert medlem til å verve ett nytt hver Styrke og utvikle forhandlerkorpset gjennom kursing og praktisering Følge opp forhandlerkorpset Delta i konferanser som forbundet sentral er arrangør av Stimulere medlemmene til kompetanseheving gjennom stipendordning med bistand fra fylkeslagene I utgangspunktet bør forbundet stille med to forhandlere til hver forhandling Kommentarer: Forhandlinger Dette har vært prioritert arbeidsområde i Målet har vært å bygge opp et system som ivaretar medlemmene i ulike deler av fylket. Vi har delt fylket inn i forhandlingsregioner med kontaktperson i hver region. Svein Homb, Gauta Åmlid og Terje Røvik har hatt et spesielt ansvar for dette. Vi har representert medlemmene våre i lønnsforhandlinger i en rekke kommuner. Vi samarbeider med medlemmene i forkant av forhandlingene og deltar under selve forhandlingene. Vi har også deltatt på enkelte andre forhandlingsmøter. I fylkeskommunen har tillitsvalgt eller vara deltatt på alle drøftings og forhandlingsmøter. Tillitsvalgt og fylkeslagsleder var med i lønnsforhandlinger for mdl i kap 3. Styret sendte brev til fylkesutdanningssjefen med spørmål om lederavtaler for rektorene i fylket. Det ble også sendt brev med ønske om å delta u intervju i forbindelse med tilsettinger i rektorstillinger. Vi har ikke mottatt svar. Kurs/konf. Det ble arrangert fagkurs i forbindelse med årsmøtet 25. og 26. Mars. Gjennomgang av Ny Lærerutdanning v/ KUF. Gjennomgang av OECD s Studie Improving school leadership v/ Jørn Skovgaard, Danske undervisningsministeriet. Besøk på Tre Falke skolen i København. En ny og moderne ungdomsskole i Fredriksberg bydel i 6

7 København. Informasjon fra NSLF v/ forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl. Dagskurs i Molde 12.august om lokale forhandlinger og pensjonsreformen og tjenestepensjon. Kursholder var Åsmund Johansen fra sekretariatet i NSLF. Ett styremedlem deltok i trinn 1 om forhandlingsteknikk arrangert av forbundet sentralt. Sentrale saker Medlemsnytt har tilført oss viktig info om forbundets arbeid sentralt. Deltaking på ledermøter er likevel den beste kilden til informasjon fra sentralt hold. Ingunn Aagård har vært leder for Ledermøtet i Ledermøtet består av alle fylkeslagslederne og har en rådgivende funksjon overfor sentralstyret. Fylkesstyret har drøfta saker som har vært til behandling i ledermøtet, og har også selv meldt inn saker. Eksempel er sak om lønnskriterier for skoleledere. Økonomi Inntekter har vært som budsjettert, men utgiftene har vært større på grunn av stor aktivitet. Slik sett er den økonomiske situasjonen for lokallaget dårligere pr enn den var pr (Dette gjør seg særlige utslag for likviditeten.) Vi har en sak gående med sentralleddet knyttet til kompensasjonsordning for fylkeslagsleder. 2.5 Medlemssituasjonen Pr hadde fylkeslaget 129 betalende medlemmer. (131 ved utgangen av 2008) Vi har fått flere nye medlemmer i løpet av året, men vi har også hatt en del som har sagt opp sitt medlemskap på grunn av avsluttet tjeneste, eller at vedkommende har gått ut av lederstilling. Omstillingene i kommunene har nok bidratt til at flere har fått endret sin funksjon fra å være skoleleder til å bli rådgivere/kommunalsjefer etc. 7

8 8

9 Sak 3 Regnskap for 2009 Styrets forslag til vedtak: Regnskapet for 2009 godkjennes Vedtak: Regnskapet for 2009 godkjent Vedtaket var enstemmig 9

10 Regnskap 2009 Balanse pr. dato. v Pr. dato inntekter: Resultat: ,18 Pr. dato utgifter: ,92 Overskudd/underskudd 45005,74 (pluss beløp er underskudd) Kontonr. Balanse pr. dato: Bevegelse: Pr. dato. Verdier: 1900 Kasse 0 0,00 0, Bank 47330, , , Kunder 0 0,00 0,00 Eiendom/inventar: 0 0,00 SUM verdier: 47330, , ,00 Gjeld/egenkapital: 2400 Levrandører 0 0 0,00 Kapital pr , ,74 Resultat pr. dato , ,74 SUM 47330, , ,00 10

11 Fylkeslag: Møre og Romsdal Saldo pr.konto: Budsjett inntekter legges inn med minus foran. Inntekter: Saldo: Budsjett: Rest: Overføringer fra 3110 nslf: Rente inntekter -30, , Andre innekter: SUM: , ,82 Utgifter: Saldo: Budsjett: Rest: Drift/materiell 6710 utgifter: 1209, , Reise utgifter: 9660, , Medlemsmøter: Årsmøter: , , Styre utgifter: 39546, , Kurs utgifter Andre utgifter SUM: , ,08 11

12 Sak 4 Medlemskontingenten for 2010 Styrets forslag til vedtak: Lokal medlemskontingent for Møre og Romsdal lokallag av norsk Skolelederforbund settes til kr. 350,- for 2010 for aktive medlemmer. Pensjonister kr. 100,- pr. år. Vedtak: Lokal medlemskontingent for Møre og Romsdal lokallag av norsk Skolelederforbund settes til kr. 350,- for 2010 for aktive medlemmer. Pensjonister kr. 100,- pr. år. Vedtaket var enstemmig 12

13 Sak 5 Handlingsplan for 2010 Styrets forslag til vedtak: Handlingsplanen for 2010 godkjennes. Vedtak: Handlingsplanen for 2010 godkjennes. Vedtaket var enstemmig 13

14 Handlingsplan for 2010 Hovedområde Tiltak Kommentarer Markedsføring av forbundet Medlemsverving Produsere/sende ut pressemeldinger Spre vervemateriell Holde nettsida oppdatert Være aktive overfor medlemmer i lokale forhandlinger og i andre drøftingsmøter Oppfordre medlemmer til å verve ett nytt medlem hver Sende ut info til områdesjefer i kommunene Bla. Videreformidle saker fra NSLF sentral Jfr vervekampanje fra forbundet sentralt Innsats i lokale forhandlinger Kompetanseheving Videreutvikle systemet med regionale forhandlere Lokale kontakter i hver kommune Tettere samarbeid med medlemmene i kommunene i forkant av forhandlinger Evaluering og oppsummering i etterkant av forhandlinger Lage ei arbeidsliste over prosessen i forhandlinger Delta på forhandlerskoleri ng Følge opp forhandlerkorpset I utgangspunktet bør forbundet stille med to forhandlere i hver forhandling 14

15 Sak 6: Godtgjørelse for styrets leder, kasserer og sekretær for 2010 Styrets forslag til vedtak: Styrets faste medlemmer tilkjennes en godtgjøring på kr. 2000,- pr. år. (Jfr. gjeldende skatteregler.) Vedtak: Styrets faste medlemmer tilkjennes en godtgjøring på kr. 2000,- pr. år. (Jfr. gjeldende skatteregler.) Vedtaket var enstemmig 15

16 Sak 7: Budsjett for 2010 Styrets forslag til vedtak: Budsjettet for 2010 godkjennes. Vedtak: Budsjettet for 2010 godkjennes. Vedtaket var enstemmig 16

17 Budsjett: 2010 Inntekstkonti: Kontonr. Tekst: Budsjettall: 3110 Overføringer: (Faste overføringer) (Ekstra bevilgning) 0 (Vervepremie) Rente inntekter: Andre inntekter: SUM INNTEKTER: Utgiftskonti: Kontonr. Tekst: Budsjettall: 6710 Drift/materiell utgifter: Reisutgifter: Medlemsmøter: Årsmøter: Styre utgifter: Kursutgifter: Andre utgifter: Budsjetter over-/underskudd: SUM UTGIFTER: Differanse mellom inntekter og utgifter:

18 Sak 8 Fastsetting av tidspunkt for årsmøte i 2011 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet i 2011 avvikles innen utgangen av april 2011 Vedtak: Årsmøtet i 2011 avvikles innen utgangen av april

19 Sak 9 Valg Valgkomiteens innstilling: Leder: Ingunn Aagård (for 1 år) Nestleder: Bjørnar Midtbust (ikke på valg, men på valg som nestleder for 1 år) Styremedlem: Trond Otto Berg (ikke på valg) Styremedlem: Tor Dyrseth (for 2 år) Styremedlem: Julianne Synes Vågsholm (for 2 år) Varamedlemmer: Terje Røvik (for 1 år) Gaute Aamlid (for 1 år) Randi Berge (for 1 år) Revisorer: Kjell Petter Stene (for 1 år) Jan Erik Hovdenak (for 1 år) Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt 19

20 Sak 10 Valgkomite for 2010: Styrets forslag: Marit Mordal Johan Leithe Svein Homb Vedtak: Følgende medlemmer utgjør valgkomite for neste årsmøte periode Marit Mordal Johan Leithe Svein Homb Vi bekrefter med vår underskrifter at møteprotokollen er ført i henhold til innstillinger og vedtak: Sted: Dato: Evy Vatne Joranger Jon Hjortdal 20

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1 Råd og tips til tillitsvalgte i Norsk Skolelederforbund NSLF mars 2011 Tillitsvalgthåndbok Side 1 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt... s. 3 6.2 Søking på stilling s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Tirsdag 25. januar kl 18-20 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) Dagsorden for årsmøtet, kl 18-20 1. Velkommen

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

NFU Oppland fylkeslag Fylkesårsmøte 2013 Årsmøtepapirer Quality Hotel & Resort, Hafjell Søndag 14. april 2013 kl. 09.30

NFU Oppland fylkeslag Fylkesårsmøte 2013 Årsmøtepapirer Quality Hotel & Resort, Hafjell Søndag 14. april 2013 kl. 09.30 NFU Oppland fylkeslag Fylkesårsmøte 2013 Årsmøtepapirer Quality Hotel & Resort, Hafjell Søndag 14. april 2013 kl. 09.30 Velkommen til årsmøtet 2013! I fjor sto det på denne plassen at det ultimate målet

Detaljer

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening pr 21. april 2012 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Lymfødemforening. Norsk Lymfødemforening (NLF) er en landsomfattende ideell interesseorganisasjon stiftet

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer