DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:"

Transkript

1 DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

2 Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap s. 3 4 Medlemskontingent s. 4 5 Organisasjon s. 4 6 Lokallag s. 4 7 Fylkeslag s. 4 8 Kontaktpersoner s. 5 9 Landsmøtet s Landsstyret s Arbeidsutvalget s Økonomiutvalget s Sekretariatet s Vedtektsendringer s Utelukkelse / utmelding s Oppløsning s. 8 2

3 Vedtekter - Dysleksi Norge 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi i Norge 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese- og skrivevansker og pårørende til dyslektikere. 1.3 Med dysleksi mener vi spesielle lese- og skrivevansker som fraviker de ferdigheter man skulle forvente i forhold til alderstrinnet, og/eller har kjennetegn typisk for dysleksi. 2 Formål 2.1 Dysleksi Norge skal arbeide for å ivareta lese- og skriverhemmedes interesser gjennom hjelp til enkeltpersoner, informasjon og oppsøkende arbeide overfor offentlige myndigheter og private institusjoner. 2.2 Dysleksi Norge skal samarbeide med andre organisasjoner. 2.3 Dysleksi Norge arbeider for: Å skape økt forståelse for dysleksi og dyslektikeres problemer, ved å påvirke slik at studenter ved pedagogiske utdannings-institusjoner og pedagoger i skoler og barnehager en bedre faglig innføring i dysleksi Å få offentlige myndigheter til å satse mer konkret på forebyggende arbeid, tilpasset opplæring og spesialundervisning for dyslektikere og tilrettelagt eksamen i alle skoleslag og studieretninger, og at muntlige eksamener skal gjennomføres og vektlegges på lik linje med skriftlig eksamen Å stimulere til forskning Å oppmuntre til utvikling og bruk av pedagogiske og tekniske hjelpemidler Å styrke voksenopplæringen og trygde-lovgivningen Å få satt i gang spesielle tiltak i arbeidslivet slik at dyslektikere kan oppnå samfunnsmessig likestilling Dysleksi Norge skal også ivareta og gi informasjon til medlemmer som har regnevansker (dyskalkuli) 3 Medlemskap 3.1 Dysleksi Norge er åpen for alle interesserte (personlige medlemmer, offentlige organer, private organisasjoner m.v.) som ønsker medlemskap. 3.2 Det gis anledning til å tegne familiemedlemskap forutsatt at dette tegnes på samme bostedsadresse som et personlig hovedmedlem. Familiemedlemmer og hovedmedlemmer har fulle rettigheter. 3.3 Alle medlemmer som har betalt kontingent har fulle rettigheter i organisasjonen. Tillitsverv for medlemmer under 15 år krever foresattes samtykke. 3.4 Bare Arbeidsutvalget eller den det gir fullmakt kan opptre og uttale seg på forbundets vegne. 3

4 Vedtekter - Dysleksi Norge 4 Medlemskontingent 4.1 Kontingenten fastsettes av landsmøtet og gjelder for kalenderåret. 4.2 Kontingent skal fastsettes for hovedmedlemmer og familiemedlemmer. 4.3 Alle kontingenter betales inn til forbundet sentralt % av kontingenten for hovedmedlemmer, og familiemedlemskontingenten i sin helhet, utbetales til lokallag som har sendt inn årsmelding og revidert regnskap innen fastsatt frist. Ytterligere 20 % av kontingenten for hoved-medlemmer utbetales til lokallag etter innsendelse av arbeidsplan og budsjett innen samme frist. Til nystartede lokallag utbetales en fast sum. Beløpet fastsettes av landsstyret. 4.5 Et fast årlig beløp utbetales til fylkeslag som har sendt inn årsmelding og revidert regnskap innen fastsatt frist. Beløpet fastsettes av landsstyret. 5 Organisasjon 5.1 Dysleksi Norge er en landsomfattende, partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon. 5.2 Organisasjonens organer er: Landsmøtet Landsstyret med arbeidsutvalg - Sekretariat Fylkeslag Lokallag 6 Lokallag 6.1 Lokallag opprettes på kommunenivå, for flere kommuner sammen eller for større regioner. 6.2 Lokallagene skal arbeide i tråd med sine vedtekter og vedtak fattet av overordnede organer i organisasjonen. 6.3 Vedtekter for lokallagene fastsettes av landsmøtet og er en del av Dysleksi Norges vedtekter. 7 Fylkeslag 7.1 Fylkeslag bør opprettes i alle landets fylker og skal godkjennes av landsstyret. 7.2 Fylkeslagene skal arbeide i tråd med sine vedtekter og vedtak fattet i overordnede organer i organisasjonen. 4

5 Vedtekter - Dysleksi Norge 7.3 Vedtekter for fylkeslagene fastsettes av landsmøtet og er en del av Dysleksi Norges vedtekter. 8 Kontaktpersoner 8.1 Der det ikke er opprettet lokallag, kan det utpekes kontaktperson. 8.2 Kontaktpersonen skal godkjennes av landsstyret. 9 Landsmøtet 9.1 Landsmøtet er Dysleksi Norges høyeste myndighet og holdes før 1.mai annet hvert år. 9.2 Landsmøtet består av landsstyret og av valgte delegater. 9.3 Alle delegater må være medlemmer med fulle rettigheter. 9.4 Tallet på delegater fra lokallagene beregnes slik, pr i landsmøteåret: Inntil 100 medlemmer: Over 100 medlemmer: To delegater Tre delegater 9.5 For fylkeslag er fylkeslagslederen delegat. 9.6 Hver delegat har en stemme 9.7 Landsstyrets medlemmer har stemmerett, unntatt i sak E) forbundets beretning, og i sak F) forbundets regnskap. 9.8 Kontaktpersoner har adgang til landsmøtet med tale- og forslagsrett. Alle medlemmer som har betalt kontingent har adgang til landsmøtet med observatørstatus. 9.9 Landsstyret innkaller til landsmøte med minst tre måneders varsel. Saker som ønskes tatt opp på landsmøtet, må sendes forbundet senest to måneder før landsmøtet Saksliste, årsmelding, revidert regnskap og andre sakspapirer må sendes til delegatene senest en måned før landsmøtet Saksliste for landsmøtet: a) Konstituering: - Godkjenning av innkalling - Valg av 1. og 2. Møteleder - Valg av referenter b) Valg av protokollkomité (to delegater) 5

6 Vedtekter - Dysleksi Norge c) Godkjenning av saksliste d) Godkjenning av forretningsorden e) Forbundets beretning for perioden f) Forbundets regnskap for perioden g) Orientering om budsjett for inneværende år h) Eventuelle vedtektsendringer i) Innkomne saker j) Forbundets program k) Fastsetting av medlemskontingent for neste periode l) Valg - Landsstyrets medlemmer velges særskilt - Valgkomité, valgkomiteens leder velges særskilt - Revisor (hvis det foreligger forslag til ny revisor) 9.12 Valget foregår i henhold til Dysleksi Norges valgreglement. Valgreglementet er vedtatt av landsmøte. Forslag til endringer i valgreglementet behandles etter reglene for vedtektsendringer Valgkomiteen består av tre medlemmer. Valgkomiteen leverer innstilling til landsmøtet, med unntak av valgkomite. Innstillingen sendes ut sammen med øvrige sakspapirer Ledermøte Innstiller valgkomite, som velges på påfølgende Landsmøte Ekstraordinært landsmøte. Landsstyret innkaller til ekstraordinært landsmøte med minst to måneders varsel dersom landsstyret finner det nødvendig, eller dersom minst 1/3 av medlemmene krever det Hvis landsstyret oversitter sin periode og ikke sender ut innkallelse til landsmøte før 1. mars skal sekretariatet innkalle til landsmøte innen 1. april slik at ordinært landsmøte blir innen 1. juni 10 Landsstyret 10.1 Landsstyret er Dysleksi Norges høyeste myndighet mellom landsmøtene, og står ansvarlig overfor landsmøtet Landsstyret består av leder, 1. og 2. nestleder (fagpolitisk og organisatorisk), fire styremedlemmer og fire vararepresentanter. Lederen av Ungdomsgruppa er fast representant i landsstyret med tale- og

7 Vedtekter - Dysleksi Norge forslagsrett Styret bør ha en god geografisk spredning og ulik kompetanse. Det bør også være best mulig fordeling mellom kjønn Minst fem av landsstyrets medlemmer og vararepresentanter skal selv ha dysleksi eller være nærmeste pårørende til dyslektiker Landsstyrets medlemmer og vararepresentanter velges for to år av gangen Landsstyret er vedtaksført når minst syv styremedlemmer eller vararepresentanter er tilstede. Vedtak fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Vararepresentanter kan også innkalles til styremøtene Landsstyret skal: Ha ansvar for ledelsen av organisasjonens virksomhet innenfor den rammen som vedtektene og landsmøtet setter Gjennomføre landsmøtets vedtak og arbeidsplan og arbeide med egne tiltak Holde seg orientert om arbeidet i lokallagene og fylkeslagene og hjelpe og støtte lagene i deres arbeid Føre protokoll og holde kontaktpersoner, lokallag og fylkeslag orientert om det arbeidet som drives. Protokoller fra landsstyremøtene gjøres tilgjengelig for lokallag og fylkeslag Nedsette og lede faste utvalg og ad hoc utvalg av landsomfattende karakter Utarbeide budsjett, arbeidsprogram og beretning og forberede landsmøte og seminarer Utøve arbeidsgiveransvar Ha ansvar for medlemsbladet Landsstyret kan beslutte å la utenforstående sende ut materiell til medlemmene når dette antas å være i medlemmenes interesse Landsstyret innkalles av forbundsleder eller når minst tre landsstyremedlemmer krever det. 11 Arbeidsutvalget 11.1 Arbeidsutvalget er landsstyrets arbeidsorgan og leder arbeidet mellom landsstyremøtene Arbeidsutvalget utpekes av landsstyret og består minimum av forbundsleder, nestleder og generalsekretær Forbundsleder innkaller til og leder arbeidsutvalgets møter Arbeidsutvalget fører protokoll over sine møter, som etter hvert møte sendes ut til 7

8 Vedtekter - Dysleksi Norge landsstyrets medlemmer og vararepresentanter. Styremedlemmene må gi skriftlig melding til lederen dersom de er uenige i arbeidsutvalgets vedtak Viktige vedtak i arbeidsutvalget kan ikke settes i verk før landsstyrets medlemmer har gitt samtykke Arbeidsutvalget står ansvarlig overfor landsstyret. 12 Økonomiutvalget 12.1 Økonomiutvalget består av tre medlemmer som velges av landsmøtet. Landsstyrets medlemmer og vararepresentanter er ikke valgbare Økonomiutvalget skal kun ha en rådgivende funksjon i forhold til landsstyret. Hovedoppgaven er å påse at forbundets økonomi forvaltes på en betryggende måte samt å være landsstyret rådgiver i økonomiske spørsmål. 13 Sekretariatet 13.1 Sekretariatet er underlagt landsstyret, og skal bestå av de medarbeider som landsstyret finner nødvendig Sekretariatet ledes av generalsekretæren Generalsekretæren har ansvaret for forberedelse av saker til landsstyret, arbeidsutvalget og landsmøtet Generalsekretæren har møte-, tale- og forslagsrett i landsstyret, i arbeidsutvalget og på landsmøte Sekretariatet skal så langt som mulig yte service til fylkeslag og lokallag. 14 Vedtektsendringer 14.1 Forslag til endringer i vedtektene skal være fremsatt som sak for landsmøtet. Forslag skal sendes senest en måned før landsmøtet, sammen med sakspapirene, til landsmøtedeltagerne Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på landsmøtet. 15 Utelukkelse / utmelding 15.1 Landsmøtet har adgang til å suspendere eller ekskludere medlemmer som handler i strid med Dysleksi Norges vedtekter eller vedtak eller som på annen måte skalder organisasjonen Vedkommende medlem må få anledning til å uttale seg før landsstyret fatter vedtak. Slike vedtak skal forelegges landsmøtet, som avgjør saken endelig Inntil saken er avgjort gjelder landsstyrets vedtak. 16 Oppløsning 16.1 Oppløsning av Dysleksi Norge kan bare skje ved uravstemning. 8

9 Vedtekter - Dysleksi Norge 16.2 Dersom forslaget oppnår 2/3 flertall av avgitte stemmer, må ekstraordinært landsmøte innkalles med en måneds varsel Det ekstraordinære landsmøte fatter endelig vedtak om oppløsning, som må skje med 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett Ved oppløsning av organisasjonen, skal eventuelle gjenværende midler anvendes i henhold til organisasjonens formålsbestemmelse, jfr. 2, eller til annet liknende arbeid som fremmer det vedtektsbestemte formål 9

10 Vedtekter - Lokallag Vedtekter Lokallag 1 Navn s Formål s Medlemskap og kontingent s Årsmelding og regnskap s Organisasjon s Styret s Årsmøtet s Oppløsning s

11 Vedtekter - Lokallag 1 Navn 1.1 Lokallaget skal hete: Dysleksi (og omegn) 2 Formål 2.1 Lokallagene skal arbeide på lokalplanet for å ivareta lese- og skrivehemmedes interesser gjennom hjelp til enkeltpersoner, informasjon og oppsøkende arbeid overfor offentlige myndigheter, skoler og private institusjoner i kommunen. 2.2 Lokallagene skal arbeide i tråd med sine vedtekter og vedtak fattet av overordnede organer i organisasjonen. 2.3 Vedtekter lokallagene fastsettes av landsmøtet og er en del av Dysleksi Norges vedtekter. 2.4 Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet medlemsverving å avholde medlems-/lagmøter veiledning av enkeltpersoner Likemannsarbeid interessepolitisk arbeide på kommuneplan 2.5 Lokallagene kan opprette egne grupper av medlemmer, for eksempel ungdomsgrupper m.v. 2.6 Lokallagene kan samarbeide om oppgaver på fylkesnivå, innenfor rammen av vedtekter for fylkeslag, når fylkeslag ikke er opprettet. 3 Medlemskap og kontingent 3.1 Alle som har betalt kontingent for kalenderåret kan være medlemmer i lokallaget. 3.2 Kontingenten betales til Dysleksi Norge sentralt. 15% av kontingenten for hovedmedlemmer, og familiemedlemskapskontingenten i sin helhet, utbetales til lokallag som har sendt inn årsmelding og revidert regnskap innen fastsatt frist. Ytterligere 20% av kontingenten for hovedmedlemmer utbetales til lokallag etter innsendelse av arbeidsplan og budsjett innen samme frist. Til nystartede lokallag foretas forholdsmessig utbetaling. 4 Årsmelding og regnskap 4.1 Lokallagene skal sende årsmelding, revidert regnskap, arbeidsprogram og budsjett til sekretariatet og til fylkeslaget innen 15. mars hvert år. 11

12 Vedtekter - Lokallag 5 Organisasjon 5.1 Laget er en underavdeling av Dysleksi Norge og skal være et bindeledd mellom medlemmene, fylkeslaget og hovedorganisasjonen. 5.2 Lokallagets organer er årsmøtet og styret. 6 Styret 6.1 Lokallaget ledes av et styre med fem eller syv medlemmer og minst to vararepresentanter I unntakstilfeller kan landsstyret gi dispensasjon dersom hensynet til aktivitet tilsider det. 6.2 Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, et styremedlem og om mulig en ungdomsrepresentant. Styret velges for ett eller to år av gangen. 6.3 Minst tre av styrets medlemmer og vararepresentanter skal selv ha dysleksi eller være nærmeste pårørende til dyslektiker Styret bør også ha minst et medlem under 26 år. 6.4 Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 6.5 Styret skal: Ha ansvar for virksomheten i lokallaget innenfor de rammer som vedtekter og årsmøte setter Gjennomføre årsmøtets vedtak og arbeide med saker etter eget initiativ Nedsette lokale utvalg / arbeidsgrupper etter behov på sitt lokale nivå Oppnevne (velges ikke) likemenn Føre protokoll og holde medlemmene orientert om det arbeidet som drives Sende protokoll fra lokallagets styremøter til sekretariatet Utarbeide årsmelding, legge fram revidert regnskap, arbeidsprogram og budsjett for årsmøtet Innkalle til og forberede årsmøte i lokallaget Bistå i fylkeslagets arbeid i den grad fylkeslaget ber om det og lokallagsstyret har kapasitet til det Velge lokallagets valgkomité Sende skriftlig forslag på aktuelle kandidater ( i prioritert rekkefølge ) til leder for valgkomiteen senest to måneder før landsmøtet. 6.6 Styret innkalles av leder eller når minst to styremedlemmer krever det. 7 Årsmøtet 7.1 Årsmøtet i lokallaget holdes hvert år innen 1. mars i landsmøteår senest to måneder før landsmøtet, og innkalles av styret med minst fem ukers varsel. 12

13 Vedtekter - Lokallag 7.2 Alle medlemmer av lokallaget som har fulle rettigheter er stemmeberettigede og valgbare på årsmøtet. 7.3 Alle valg og saker avgjøres ved vanlig flertall. 7.4 Årsmøtet kan bare behandle de saker som står på sakslista. Saker til årsmøtet må være innsendt innen tre uker før årsmøtet. 7.5 Saksliste for årsmøtet: A. Konstituering - godkjenning av innkalling - valg av møteleder - valg av referent B. Godkjenning av saksliste C. Årsmelding D. Revidert regnskap E. Budsjett og arbeidsplan F. Innkomne saker G. Valg - Styrets medlemmer - Leder velges særskilt - Revisor - Delegater til landsmøte (i landsmøteår) med vararepresentant - Delegater til fylkesårsmøtet med vararepresentant. 7.6 Alle valg på personer skal foregå skriftlig med mindre det bare foreligger ett forslag. 7.7 Revisor må være uavhengig av styret for øvrig. 7.8 Ekstraordinært årsmøte Styret i lokallaget kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, eller 1/3 av medlemmene i lokallaget krever det Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med endelig saksliste for møtet Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som står på sakslista. 13

14 Vedtekter - Lokallag 8 Oppløsning 8.1 Dersom det ikke har vært holdt styremøte i løpet av to år, betraktes lokallaget som oppløst. 8.2 Lagets arkiv tas hånd om av sekretariatet, lagets midler tilfaller Dysleksi Norge, etter to år fra den dato landsstyret har fattet vedtak med samtykke til nedleggelse. 14

15 Vedtekter - Fylkeslag Vdetekter Fylkeslag 1 Navn s Formål s Medlemskap og kontingent s Årsmelding og regnskap s Styret s Årsmøtet s Oppløsning s

16 Vedtekter - Fylkeslag 1 Navn 1.1 Fylkeslagets navn er Dysleksi (fylkets navn) 2 Formål 2.1 Fylkeslaget skal arbeide på fylkesnivå for å ivareta lese- og skrivehemmedes interesser gjennom hjelp til enkeltpersoner, informasjon og oppsøkende arbeide overfor offentlige myndigheter, skoler og private institusjoner i fylket. 2.2 Fylkeslagene skal arbeide i tråd med sine vedtekter og vedtak fattet av overordnede organer i organisasjonen. 2.3 Vedtektene for fylkeslagene fastsettes av landsmøtet og er en del av Dysleksi Norges vedtekter. 2.4 Fylkeslagenes viktigste oppgave er å være: Et samarbeidsorgan for lokallagene Til hjelp for lokallagene i deres arbeid Faglig og økonomisk stimuleringsorgan for utbygging av organisasjonen i fylket Representant for Dysleksi Norge overfor samarbeidspartner i fylkesleddene av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Funksjonshemmedes Studieforbund og andre organisasjoner i fylket Representant for Dysleksi Norge overfor fylkeskommunale og fylkesstatlige myndigheter. 3 Medlemskap og kontingent 3.1 Medlemskap i fylkeslaget bygger på kollektivt tilsluttede lokallag. Det kan også gis direkte medlemskap i fylkeslaget. 3.2 Kontingenten betales til Dysleksi Norge sentralt. Et fast årlig beløp utbetales til fylkeslag som har sendt inn årsmelding og revidert regnskap innen fastsatt frist. Beløpet fastsettes av landsstyret. 4 Årsmelding og regnskap 4.1 Fylkeslagene skal sende årsmelding, revidert regnskap, arbeidsprogram og budsjett til sekretariatet innen 15. mars hvert år. 5 Styret 5.1 Fylkeslaget ledes av et styre med fem medlemmer og minst to vararepresentanter. 5.2 Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Styret velges for to år av gangen. 5.3 Minst tre av styrets medlemmer og vararepresentanter skal ha dysleksi eller være nærmeste pårørende til dyslektiker. 5.4 Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 16

17 Vedtekter - Fylkeslag 5.5 Styret skal: Holde seg orientert om arbeidet i lokallagene og fremme samarbeid lokallagene imellom Bistå lokallagene overfor kommunale myndigheter Føre protokoll og holde lokallagene orientert om det arbeidet som drives Sende protokoll fra fylkesstyrets møter til sekretariatet Nedsette og lede arbeidsgrupper/utvalg etter behov Utarbeide budsjett, arbeidsprogram og årsmelding Legge fram revidert regnskap for årsmøtet Innkalle til og forberede årsmøter i fylkeslaget Søke om fylkeskommunale og fylkesstatlige midler Gjennomføre landsmøtets og landsstyrets vedtak og ellers arbeide med egne tiltak på fylkesnivå Velge fylkeslagets valgkomité Sende skriftlig forslag på aktuelle kandidater (i prioritert rekefølge ) til leder for valgkomiteen senest to måneder før landsmøtet. 5.6 Styret innkalles av leder eller når minst to av styremedlemmene krever det. 6 Årsmøtet 6.1 Fylkeslagets årsmøte holdes hvert år eller annethvert år innen 1. mars i landsmøteår senest to måneder før landsmøtet, og innkalles av styret med minst 4 fire ukers varsel. 6.2 Årsmøtet består av delegater fra lokallagene samt enkeltmedlemmer med direkte medlemskap i fylkeslaget. 6.3 Bare delegater fra lokallagene har stemmerett. Alle andre medlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøtet. 6.4 Tallet på delegater fra lokallagene beregnes slik, pr : Inntil 50 medlemmer : Fra og med 50 medlemmer: Tre delegater Fire delegater 6.5 Alle valg og saker avgjøres ved vanlig flertall. 6.6 Årsmøtet kan bare behandle de saker som står på sakslista. Saker må være innsendt innen tre uker før årsmøtet. 6.7 Saksliste for årsmøtet: A. Konstituering - godkjenning av innkalling 17

18 Vedtekter - Fylkeslag - valg av møteleder - valg av referent B. Godkjenning av saksliste C. Årsmelding D. Revidert regnskap E. Budsjett og arbeidsplan for perioden F. Innkomne saker G. Valg - Styrets medlemmer - Leder velges særskilt - Revisor 6.8 Alle valg på personer skal foregå skriftlig med mindre det bare foreligger ett forslag. 6.9 Revisor må være uavhengig av styret for øvrig Ekstraordinært årsmøte Styret i fylkeslaget kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene i fylkeslaget krever det Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med saksliste for årsmøtet Bare saker som står på sakslista kan behandles på møtet. 7 Oppløsning 7.1 Dersom det ikke har vært holdt styremøte i løpet av to år, betraktes fylkeslaget som oppløst. 7.2 Lagets arkiv tas hånd om av sekretariatet, og lagets midler tilfaller forbundet, etter to år fra den dato landsstyret har fattet vedtak med samtykke til nedleggelse. 7.3 Arbeidet i fylkeslaget, eller fylkeslaget, kan ikke oppløses uten samtykke fra landsstyret. 18

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon.

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon. Vedtekter for Dysleksi Norge 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese og skrivevansker,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette.

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette. VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJI Vedtatt 2.4.2000 på Sámiid Duodjis landsmøte i Karasjok, 6.6.2009 på landsmøte i Kautokeino og 22.04.12 på landsmøte i Bodø. 1 FORMÅL 1. Sámiid Duodji er

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2013 OG OPPDATERT PÅ EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I 2014 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtatt 17. februar 1991. Revidert i 1993,-95, -99,-2001 og 2007 1. Organisasjon Norges Frimerkeungdom (heretter kalt NFU) er en landsomfattende, selvstendig organisasjon

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 25.04.10. Sist revidert på Landsmøtet 22. mars 2014.

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 25.04.10. Sist revidert på Landsmøtet 22. mars 2014. VEDTEKTER 2014 2016 1 Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 25.04.10. Sist revidert på Landsmøtet 22. mars 2014. 2 Voksne med medfødt hjertefeil Øvre Vollgate 11, Postboks 222 Sentrum 0103 Oslo www.vmh.no

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012.

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012. Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 201 Navn og formål Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet Det Norske Totalavholdsselskap

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer