DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:"

Transkript

1 DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

2 Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap s. 3 4 Medlemskontingent s. 4 5 Organisasjon s. 4 6 Lokallag s. 4 7 Fylkeslag s. 4 8 Kontaktpersoner s. 5 9 Landsmøtet s Landsstyret s Arbeidsutvalget s Økonomiutvalget s Sekretariatet s Vedtektsendringer s Utelukkelse / utmelding s Oppløsning s. 8 2

3 Vedtekter - Dysleksi Norge 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi i Norge 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese- og skrivevansker og pårørende til dyslektikere. 1.3 Med dysleksi mener vi spesielle lese- og skrivevansker som fraviker de ferdigheter man skulle forvente i forhold til alderstrinnet, og/eller har kjennetegn typisk for dysleksi. 2 Formål 2.1 Dysleksi Norge skal arbeide for å ivareta lese- og skriverhemmedes interesser gjennom hjelp til enkeltpersoner, informasjon og oppsøkende arbeide overfor offentlige myndigheter og private institusjoner. 2.2 Dysleksi Norge skal samarbeide med andre organisasjoner. 2.3 Dysleksi Norge arbeider for: Å skape økt forståelse for dysleksi og dyslektikeres problemer, ved å påvirke slik at studenter ved pedagogiske utdannings-institusjoner og pedagoger i skoler og barnehager en bedre faglig innføring i dysleksi Å få offentlige myndigheter til å satse mer konkret på forebyggende arbeid, tilpasset opplæring og spesialundervisning for dyslektikere og tilrettelagt eksamen i alle skoleslag og studieretninger, og at muntlige eksamener skal gjennomføres og vektlegges på lik linje med skriftlig eksamen Å stimulere til forskning Å oppmuntre til utvikling og bruk av pedagogiske og tekniske hjelpemidler Å styrke voksenopplæringen og trygde-lovgivningen Å få satt i gang spesielle tiltak i arbeidslivet slik at dyslektikere kan oppnå samfunnsmessig likestilling Dysleksi Norge skal også ivareta og gi informasjon til medlemmer som har regnevansker (dyskalkuli) 3 Medlemskap 3.1 Dysleksi Norge er åpen for alle interesserte (personlige medlemmer, offentlige organer, private organisasjoner m.v.) som ønsker medlemskap. 3.2 Det gis anledning til å tegne familiemedlemskap forutsatt at dette tegnes på samme bostedsadresse som et personlig hovedmedlem. Familiemedlemmer og hovedmedlemmer har fulle rettigheter. 3.3 Alle medlemmer som har betalt kontingent har fulle rettigheter i organisasjonen. Tillitsverv for medlemmer under 15 år krever foresattes samtykke. 3.4 Bare Arbeidsutvalget eller den det gir fullmakt kan opptre og uttale seg på forbundets vegne. 3

4 Vedtekter - Dysleksi Norge 4 Medlemskontingent 4.1 Kontingenten fastsettes av landsmøtet og gjelder for kalenderåret. 4.2 Kontingent skal fastsettes for hovedmedlemmer og familiemedlemmer. 4.3 Alle kontingenter betales inn til forbundet sentralt % av kontingenten for hovedmedlemmer, og familiemedlemskontingenten i sin helhet, utbetales til lokallag som har sendt inn årsmelding og revidert regnskap innen fastsatt frist. Ytterligere 20 % av kontingenten for hoved-medlemmer utbetales til lokallag etter innsendelse av arbeidsplan og budsjett innen samme frist. Til nystartede lokallag utbetales en fast sum. Beløpet fastsettes av landsstyret. 4.5 Et fast årlig beløp utbetales til fylkeslag som har sendt inn årsmelding og revidert regnskap innen fastsatt frist. Beløpet fastsettes av landsstyret. 5 Organisasjon 5.1 Dysleksi Norge er en landsomfattende, partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon. 5.2 Organisasjonens organer er: Landsmøtet Landsstyret med arbeidsutvalg - Sekretariat Fylkeslag Lokallag 6 Lokallag 6.1 Lokallag opprettes på kommunenivå, for flere kommuner sammen eller for større regioner. 6.2 Lokallagene skal arbeide i tråd med sine vedtekter og vedtak fattet av overordnede organer i organisasjonen. 6.3 Vedtekter for lokallagene fastsettes av landsmøtet og er en del av Dysleksi Norges vedtekter. 7 Fylkeslag 7.1 Fylkeslag bør opprettes i alle landets fylker og skal godkjennes av landsstyret. 7.2 Fylkeslagene skal arbeide i tråd med sine vedtekter og vedtak fattet i overordnede organer i organisasjonen. 4

5 Vedtekter - Dysleksi Norge 7.3 Vedtekter for fylkeslagene fastsettes av landsmøtet og er en del av Dysleksi Norges vedtekter. 8 Kontaktpersoner 8.1 Der det ikke er opprettet lokallag, kan det utpekes kontaktperson. 8.2 Kontaktpersonen skal godkjennes av landsstyret. 9 Landsmøtet 9.1 Landsmøtet er Dysleksi Norges høyeste myndighet og holdes før 1.mai annet hvert år. 9.2 Landsmøtet består av landsstyret og av valgte delegater. 9.3 Alle delegater må være medlemmer med fulle rettigheter. 9.4 Tallet på delegater fra lokallagene beregnes slik, pr i landsmøteåret: Inntil 100 medlemmer: Over 100 medlemmer: To delegater Tre delegater 9.5 For fylkeslag er fylkeslagslederen delegat. 9.6 Hver delegat har en stemme 9.7 Landsstyrets medlemmer har stemmerett, unntatt i sak E) forbundets beretning, og i sak F) forbundets regnskap. 9.8 Kontaktpersoner har adgang til landsmøtet med tale- og forslagsrett. Alle medlemmer som har betalt kontingent har adgang til landsmøtet med observatørstatus. 9.9 Landsstyret innkaller til landsmøte med minst tre måneders varsel. Saker som ønskes tatt opp på landsmøtet, må sendes forbundet senest to måneder før landsmøtet Saksliste, årsmelding, revidert regnskap og andre sakspapirer må sendes til delegatene senest en måned før landsmøtet Saksliste for landsmøtet: a) Konstituering: - Godkjenning av innkalling - Valg av 1. og 2. Møteleder - Valg av referenter b) Valg av protokollkomité (to delegater) 5

6 Vedtekter - Dysleksi Norge c) Godkjenning av saksliste d) Godkjenning av forretningsorden e) Forbundets beretning for perioden f) Forbundets regnskap for perioden g) Orientering om budsjett for inneværende år h) Eventuelle vedtektsendringer i) Innkomne saker j) Forbundets program k) Fastsetting av medlemskontingent for neste periode l) Valg - Landsstyrets medlemmer velges særskilt - Valgkomité, valgkomiteens leder velges særskilt - Revisor (hvis det foreligger forslag til ny revisor) 9.12 Valget foregår i henhold til Dysleksi Norges valgreglement. Valgreglementet er vedtatt av landsmøte. Forslag til endringer i valgreglementet behandles etter reglene for vedtektsendringer Valgkomiteen består av tre medlemmer. Valgkomiteen leverer innstilling til landsmøtet, med unntak av valgkomite. Innstillingen sendes ut sammen med øvrige sakspapirer Ledermøte Innstiller valgkomite, som velges på påfølgende Landsmøte Ekstraordinært landsmøte. Landsstyret innkaller til ekstraordinært landsmøte med minst to måneders varsel dersom landsstyret finner det nødvendig, eller dersom minst 1/3 av medlemmene krever det Hvis landsstyret oversitter sin periode og ikke sender ut innkallelse til landsmøte før 1. mars skal sekretariatet innkalle til landsmøte innen 1. april slik at ordinært landsmøte blir innen 1. juni 10 Landsstyret 10.1 Landsstyret er Dysleksi Norges høyeste myndighet mellom landsmøtene, og står ansvarlig overfor landsmøtet Landsstyret består av leder, 1. og 2. nestleder (fagpolitisk og organisatorisk), fire styremedlemmer og fire vararepresentanter. Lederen av Ungdomsgruppa er fast representant i landsstyret med tale- og

7 Vedtekter - Dysleksi Norge forslagsrett Styret bør ha en god geografisk spredning og ulik kompetanse. Det bør også være best mulig fordeling mellom kjønn Minst fem av landsstyrets medlemmer og vararepresentanter skal selv ha dysleksi eller være nærmeste pårørende til dyslektiker Landsstyrets medlemmer og vararepresentanter velges for to år av gangen Landsstyret er vedtaksført når minst syv styremedlemmer eller vararepresentanter er tilstede. Vedtak fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Vararepresentanter kan også innkalles til styremøtene Landsstyret skal: Ha ansvar for ledelsen av organisasjonens virksomhet innenfor den rammen som vedtektene og landsmøtet setter Gjennomføre landsmøtets vedtak og arbeidsplan og arbeide med egne tiltak Holde seg orientert om arbeidet i lokallagene og fylkeslagene og hjelpe og støtte lagene i deres arbeid Føre protokoll og holde kontaktpersoner, lokallag og fylkeslag orientert om det arbeidet som drives. Protokoller fra landsstyremøtene gjøres tilgjengelig for lokallag og fylkeslag Nedsette og lede faste utvalg og ad hoc utvalg av landsomfattende karakter Utarbeide budsjett, arbeidsprogram og beretning og forberede landsmøte og seminarer Utøve arbeidsgiveransvar Ha ansvar for medlemsbladet Landsstyret kan beslutte å la utenforstående sende ut materiell til medlemmene når dette antas å være i medlemmenes interesse Landsstyret innkalles av forbundsleder eller når minst tre landsstyremedlemmer krever det. 11 Arbeidsutvalget 11.1 Arbeidsutvalget er landsstyrets arbeidsorgan og leder arbeidet mellom landsstyremøtene Arbeidsutvalget utpekes av landsstyret og består minimum av forbundsleder, nestleder og generalsekretær Forbundsleder innkaller til og leder arbeidsutvalgets møter Arbeidsutvalget fører protokoll over sine møter, som etter hvert møte sendes ut til 7

8 Vedtekter - Dysleksi Norge landsstyrets medlemmer og vararepresentanter. Styremedlemmene må gi skriftlig melding til lederen dersom de er uenige i arbeidsutvalgets vedtak Viktige vedtak i arbeidsutvalget kan ikke settes i verk før landsstyrets medlemmer har gitt samtykke Arbeidsutvalget står ansvarlig overfor landsstyret. 12 Økonomiutvalget 12.1 Økonomiutvalget består av tre medlemmer som velges av landsmøtet. Landsstyrets medlemmer og vararepresentanter er ikke valgbare Økonomiutvalget skal kun ha en rådgivende funksjon i forhold til landsstyret. Hovedoppgaven er å påse at forbundets økonomi forvaltes på en betryggende måte samt å være landsstyret rådgiver i økonomiske spørsmål. 13 Sekretariatet 13.1 Sekretariatet er underlagt landsstyret, og skal bestå av de medarbeider som landsstyret finner nødvendig Sekretariatet ledes av generalsekretæren Generalsekretæren har ansvaret for forberedelse av saker til landsstyret, arbeidsutvalget og landsmøtet Generalsekretæren har møte-, tale- og forslagsrett i landsstyret, i arbeidsutvalget og på landsmøte Sekretariatet skal så langt som mulig yte service til fylkeslag og lokallag. 14 Vedtektsendringer 14.1 Forslag til endringer i vedtektene skal være fremsatt som sak for landsmøtet. Forslag skal sendes senest en måned før landsmøtet, sammen med sakspapirene, til landsmøtedeltagerne Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på landsmøtet. 15 Utelukkelse / utmelding 15.1 Landsmøtet har adgang til å suspendere eller ekskludere medlemmer som handler i strid med Dysleksi Norges vedtekter eller vedtak eller som på annen måte skalder organisasjonen Vedkommende medlem må få anledning til å uttale seg før landsstyret fatter vedtak. Slike vedtak skal forelegges landsmøtet, som avgjør saken endelig Inntil saken er avgjort gjelder landsstyrets vedtak. 16 Oppløsning 16.1 Oppløsning av Dysleksi Norge kan bare skje ved uravstemning. 8

9 Vedtekter - Dysleksi Norge 16.2 Dersom forslaget oppnår 2/3 flertall av avgitte stemmer, må ekstraordinært landsmøte innkalles med en måneds varsel Det ekstraordinære landsmøte fatter endelig vedtak om oppløsning, som må skje med 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett Ved oppløsning av organisasjonen, skal eventuelle gjenværende midler anvendes i henhold til organisasjonens formålsbestemmelse, jfr. 2, eller til annet liknende arbeid som fremmer det vedtektsbestemte formål 9

10 Vedtekter - Lokallag Vedtekter Lokallag 1 Navn s Formål s Medlemskap og kontingent s Årsmelding og regnskap s Organisasjon s Styret s Årsmøtet s Oppløsning s

11 Vedtekter - Lokallag 1 Navn 1.1 Lokallaget skal hete: Dysleksi (og omegn) 2 Formål 2.1 Lokallagene skal arbeide på lokalplanet for å ivareta lese- og skrivehemmedes interesser gjennom hjelp til enkeltpersoner, informasjon og oppsøkende arbeid overfor offentlige myndigheter, skoler og private institusjoner i kommunen. 2.2 Lokallagene skal arbeide i tråd med sine vedtekter og vedtak fattet av overordnede organer i organisasjonen. 2.3 Vedtekter lokallagene fastsettes av landsmøtet og er en del av Dysleksi Norges vedtekter. 2.4 Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet medlemsverving å avholde medlems-/lagmøter veiledning av enkeltpersoner Likemannsarbeid interessepolitisk arbeide på kommuneplan 2.5 Lokallagene kan opprette egne grupper av medlemmer, for eksempel ungdomsgrupper m.v. 2.6 Lokallagene kan samarbeide om oppgaver på fylkesnivå, innenfor rammen av vedtekter for fylkeslag, når fylkeslag ikke er opprettet. 3 Medlemskap og kontingent 3.1 Alle som har betalt kontingent for kalenderåret kan være medlemmer i lokallaget. 3.2 Kontingenten betales til Dysleksi Norge sentralt. 15% av kontingenten for hovedmedlemmer, og familiemedlemskapskontingenten i sin helhet, utbetales til lokallag som har sendt inn årsmelding og revidert regnskap innen fastsatt frist. Ytterligere 20% av kontingenten for hovedmedlemmer utbetales til lokallag etter innsendelse av arbeidsplan og budsjett innen samme frist. Til nystartede lokallag foretas forholdsmessig utbetaling. 4 Årsmelding og regnskap 4.1 Lokallagene skal sende årsmelding, revidert regnskap, arbeidsprogram og budsjett til sekretariatet og til fylkeslaget innen 15. mars hvert år. 11

12 Vedtekter - Lokallag 5 Organisasjon 5.1 Laget er en underavdeling av Dysleksi Norge og skal være et bindeledd mellom medlemmene, fylkeslaget og hovedorganisasjonen. 5.2 Lokallagets organer er årsmøtet og styret. 6 Styret 6.1 Lokallaget ledes av et styre med fem eller syv medlemmer og minst to vararepresentanter I unntakstilfeller kan landsstyret gi dispensasjon dersom hensynet til aktivitet tilsider det. 6.2 Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, et styremedlem og om mulig en ungdomsrepresentant. Styret velges for ett eller to år av gangen. 6.3 Minst tre av styrets medlemmer og vararepresentanter skal selv ha dysleksi eller være nærmeste pårørende til dyslektiker Styret bør også ha minst et medlem under 26 år. 6.4 Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 6.5 Styret skal: Ha ansvar for virksomheten i lokallaget innenfor de rammer som vedtekter og årsmøte setter Gjennomføre årsmøtets vedtak og arbeide med saker etter eget initiativ Nedsette lokale utvalg / arbeidsgrupper etter behov på sitt lokale nivå Oppnevne (velges ikke) likemenn Føre protokoll og holde medlemmene orientert om det arbeidet som drives Sende protokoll fra lokallagets styremøter til sekretariatet Utarbeide årsmelding, legge fram revidert regnskap, arbeidsprogram og budsjett for årsmøtet Innkalle til og forberede årsmøte i lokallaget Bistå i fylkeslagets arbeid i den grad fylkeslaget ber om det og lokallagsstyret har kapasitet til det Velge lokallagets valgkomité Sende skriftlig forslag på aktuelle kandidater ( i prioritert rekkefølge ) til leder for valgkomiteen senest to måneder før landsmøtet. 6.6 Styret innkalles av leder eller når minst to styremedlemmer krever det. 7 Årsmøtet 7.1 Årsmøtet i lokallaget holdes hvert år innen 1. mars i landsmøteår senest to måneder før landsmøtet, og innkalles av styret med minst fem ukers varsel. 12

13 Vedtekter - Lokallag 7.2 Alle medlemmer av lokallaget som har fulle rettigheter er stemmeberettigede og valgbare på årsmøtet. 7.3 Alle valg og saker avgjøres ved vanlig flertall. 7.4 Årsmøtet kan bare behandle de saker som står på sakslista. Saker til årsmøtet må være innsendt innen tre uker før årsmøtet. 7.5 Saksliste for årsmøtet: A. Konstituering - godkjenning av innkalling - valg av møteleder - valg av referent B. Godkjenning av saksliste C. Årsmelding D. Revidert regnskap E. Budsjett og arbeidsplan F. Innkomne saker G. Valg - Styrets medlemmer - Leder velges særskilt - Revisor - Delegater til landsmøte (i landsmøteår) med vararepresentant - Delegater til fylkesårsmøtet med vararepresentant. 7.6 Alle valg på personer skal foregå skriftlig med mindre det bare foreligger ett forslag. 7.7 Revisor må være uavhengig av styret for øvrig. 7.8 Ekstraordinært årsmøte Styret i lokallaget kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, eller 1/3 av medlemmene i lokallaget krever det Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med endelig saksliste for møtet Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som står på sakslista. 13

14 Vedtekter - Lokallag 8 Oppløsning 8.1 Dersom det ikke har vært holdt styremøte i løpet av to år, betraktes lokallaget som oppløst. 8.2 Lagets arkiv tas hånd om av sekretariatet, lagets midler tilfaller Dysleksi Norge, etter to år fra den dato landsstyret har fattet vedtak med samtykke til nedleggelse. 14

15 Vedtekter - Fylkeslag Vdetekter Fylkeslag 1 Navn s Formål s Medlemskap og kontingent s Årsmelding og regnskap s Styret s Årsmøtet s Oppløsning s

16 Vedtekter - Fylkeslag 1 Navn 1.1 Fylkeslagets navn er Dysleksi (fylkets navn) 2 Formål 2.1 Fylkeslaget skal arbeide på fylkesnivå for å ivareta lese- og skrivehemmedes interesser gjennom hjelp til enkeltpersoner, informasjon og oppsøkende arbeide overfor offentlige myndigheter, skoler og private institusjoner i fylket. 2.2 Fylkeslagene skal arbeide i tråd med sine vedtekter og vedtak fattet av overordnede organer i organisasjonen. 2.3 Vedtektene for fylkeslagene fastsettes av landsmøtet og er en del av Dysleksi Norges vedtekter. 2.4 Fylkeslagenes viktigste oppgave er å være: Et samarbeidsorgan for lokallagene Til hjelp for lokallagene i deres arbeid Faglig og økonomisk stimuleringsorgan for utbygging av organisasjonen i fylket Representant for Dysleksi Norge overfor samarbeidspartner i fylkesleddene av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Funksjonshemmedes Studieforbund og andre organisasjoner i fylket Representant for Dysleksi Norge overfor fylkeskommunale og fylkesstatlige myndigheter. 3 Medlemskap og kontingent 3.1 Medlemskap i fylkeslaget bygger på kollektivt tilsluttede lokallag. Det kan også gis direkte medlemskap i fylkeslaget. 3.2 Kontingenten betales til Dysleksi Norge sentralt. Et fast årlig beløp utbetales til fylkeslag som har sendt inn årsmelding og revidert regnskap innen fastsatt frist. Beløpet fastsettes av landsstyret. 4 Årsmelding og regnskap 4.1 Fylkeslagene skal sende årsmelding, revidert regnskap, arbeidsprogram og budsjett til sekretariatet innen 15. mars hvert år. 5 Styret 5.1 Fylkeslaget ledes av et styre med fem medlemmer og minst to vararepresentanter. 5.2 Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Styret velges for to år av gangen. 5.3 Minst tre av styrets medlemmer og vararepresentanter skal ha dysleksi eller være nærmeste pårørende til dyslektiker. 5.4 Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 16

17 Vedtekter - Fylkeslag 5.5 Styret skal: Holde seg orientert om arbeidet i lokallagene og fremme samarbeid lokallagene imellom Bistå lokallagene overfor kommunale myndigheter Føre protokoll og holde lokallagene orientert om det arbeidet som drives Sende protokoll fra fylkesstyrets møter til sekretariatet Nedsette og lede arbeidsgrupper/utvalg etter behov Utarbeide budsjett, arbeidsprogram og årsmelding Legge fram revidert regnskap for årsmøtet Innkalle til og forberede årsmøter i fylkeslaget Søke om fylkeskommunale og fylkesstatlige midler Gjennomføre landsmøtets og landsstyrets vedtak og ellers arbeide med egne tiltak på fylkesnivå Velge fylkeslagets valgkomité Sende skriftlig forslag på aktuelle kandidater (i prioritert rekefølge ) til leder for valgkomiteen senest to måneder før landsmøtet. 5.6 Styret innkalles av leder eller når minst to av styremedlemmene krever det. 6 Årsmøtet 6.1 Fylkeslagets årsmøte holdes hvert år eller annethvert år innen 1. mars i landsmøteår senest to måneder før landsmøtet, og innkalles av styret med minst 4 fire ukers varsel. 6.2 Årsmøtet består av delegater fra lokallagene samt enkeltmedlemmer med direkte medlemskap i fylkeslaget. 6.3 Bare delegater fra lokallagene har stemmerett. Alle andre medlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøtet. 6.4 Tallet på delegater fra lokallagene beregnes slik, pr : Inntil 50 medlemmer : Fra og med 50 medlemmer: Tre delegater Fire delegater 6.5 Alle valg og saker avgjøres ved vanlig flertall. 6.6 Årsmøtet kan bare behandle de saker som står på sakslista. Saker må være innsendt innen tre uker før årsmøtet. 6.7 Saksliste for årsmøtet: A. Konstituering - godkjenning av innkalling 17

18 Vedtekter - Fylkeslag - valg av møteleder - valg av referent B. Godkjenning av saksliste C. Årsmelding D. Revidert regnskap E. Budsjett og arbeidsplan for perioden F. Innkomne saker G. Valg - Styrets medlemmer - Leder velges særskilt - Revisor 6.8 Alle valg på personer skal foregå skriftlig med mindre det bare foreligger ett forslag. 6.9 Revisor må være uavhengig av styret for øvrig Ekstraordinært årsmøte Styret i fylkeslaget kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene i fylkeslaget krever det Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med saksliste for årsmøtet Bare saker som står på sakslista kan behandles på møtet. 7 Oppløsning 7.1 Dersom det ikke har vært holdt styremøte i løpet av to år, betraktes fylkeslaget som oppløst. 7.2 Lagets arkiv tas hånd om av sekretariatet, og lagets midler tilfaller forbundet, etter to år fra den dato landsstyret har fattet vedtak med samtykke til nedleggelse. 7.3 Arbeidet i fylkeslaget, eller fylkeslaget, kan ikke oppløses uten samtykke fra landsstyret. 18

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer