DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:"

Transkript

1 DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

2 Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap s. 3 4 Medlemskontingent s. 4 5 Organisasjon s. 4 6 Lokallag s. 4 7 Fylkeslag s. 4 8 Kontaktpersoner s. 5 9 Landsmøtet s Landsstyret s Arbeidsutvalget s Økonomiutvalget s Sekretariatet s Vedtektsendringer s Utelukkelse / utmelding s Oppløsning s. 8 2

3 Vedtekter - Dysleksi Norge 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi i Norge 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese- og skrivevansker og pårørende til dyslektikere. 1.3 Med dysleksi mener vi spesielle lese- og skrivevansker som fraviker de ferdigheter man skulle forvente i forhold til alderstrinnet, og/eller har kjennetegn typisk for dysleksi. 2 Formål 2.1 Dysleksi Norge skal arbeide for å ivareta lese- og skriverhemmedes interesser gjennom hjelp til enkeltpersoner, informasjon og oppsøkende arbeide overfor offentlige myndigheter og private institusjoner. 2.2 Dysleksi Norge skal samarbeide med andre organisasjoner. 2.3 Dysleksi Norge arbeider for: Å skape økt forståelse for dysleksi og dyslektikeres problemer, ved å påvirke slik at studenter ved pedagogiske utdannings-institusjoner og pedagoger i skoler og barnehager en bedre faglig innføring i dysleksi Å få offentlige myndigheter til å satse mer konkret på forebyggende arbeid, tilpasset opplæring og spesialundervisning for dyslektikere og tilrettelagt eksamen i alle skoleslag og studieretninger, og at muntlige eksamener skal gjennomføres og vektlegges på lik linje med skriftlig eksamen Å stimulere til forskning Å oppmuntre til utvikling og bruk av pedagogiske og tekniske hjelpemidler Å styrke voksenopplæringen og trygde-lovgivningen Å få satt i gang spesielle tiltak i arbeidslivet slik at dyslektikere kan oppnå samfunnsmessig likestilling Dysleksi Norge skal også ivareta og gi informasjon til medlemmer som har regnevansker (dyskalkuli) 3 Medlemskap 3.1 Dysleksi Norge er åpen for alle interesserte (personlige medlemmer, offentlige organer, private organisasjoner m.v.) som ønsker medlemskap. 3.2 Det gis anledning til å tegne familiemedlemskap forutsatt at dette tegnes på samme bostedsadresse som et personlig hovedmedlem. Familiemedlemmer og hovedmedlemmer har fulle rettigheter. 3.3 Alle medlemmer som har betalt kontingent har fulle rettigheter i organisasjonen. Tillitsverv for medlemmer under 15 år krever foresattes samtykke. 3.4 Bare Arbeidsutvalget eller den det gir fullmakt kan opptre og uttale seg på forbundets vegne. 3

4 Vedtekter - Dysleksi Norge 4 Medlemskontingent 4.1 Kontingenten fastsettes av landsmøtet og gjelder for kalenderåret. 4.2 Kontingent skal fastsettes for hovedmedlemmer og familiemedlemmer. 4.3 Alle kontingenter betales inn til forbundet sentralt % av kontingenten for hovedmedlemmer, og familiemedlemskontingenten i sin helhet, utbetales til lokallag som har sendt inn årsmelding og revidert regnskap innen fastsatt frist. Ytterligere 20 % av kontingenten for hoved-medlemmer utbetales til lokallag etter innsendelse av arbeidsplan og budsjett innen samme frist. Til nystartede lokallag utbetales en fast sum. Beløpet fastsettes av landsstyret. 4.5 Et fast årlig beløp utbetales til fylkeslag som har sendt inn årsmelding og revidert regnskap innen fastsatt frist. Beløpet fastsettes av landsstyret. 5 Organisasjon 5.1 Dysleksi Norge er en landsomfattende, partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon. 5.2 Organisasjonens organer er: Landsmøtet Landsstyret med arbeidsutvalg - Sekretariat Fylkeslag Lokallag 6 Lokallag 6.1 Lokallag opprettes på kommunenivå, for flere kommuner sammen eller for større regioner. 6.2 Lokallagene skal arbeide i tråd med sine vedtekter og vedtak fattet av overordnede organer i organisasjonen. 6.3 Vedtekter for lokallagene fastsettes av landsmøtet og er en del av Dysleksi Norges vedtekter. 7 Fylkeslag 7.1 Fylkeslag bør opprettes i alle landets fylker og skal godkjennes av landsstyret. 7.2 Fylkeslagene skal arbeide i tråd med sine vedtekter og vedtak fattet i overordnede organer i organisasjonen. 4

5 Vedtekter - Dysleksi Norge 7.3 Vedtekter for fylkeslagene fastsettes av landsmøtet og er en del av Dysleksi Norges vedtekter. 8 Kontaktpersoner 8.1 Der det ikke er opprettet lokallag, kan det utpekes kontaktperson. 8.2 Kontaktpersonen skal godkjennes av landsstyret. 9 Landsmøtet 9.1 Landsmøtet er Dysleksi Norges høyeste myndighet og holdes før 1.mai annet hvert år. 9.2 Landsmøtet består av landsstyret og av valgte delegater. 9.3 Alle delegater må være medlemmer med fulle rettigheter. 9.4 Tallet på delegater fra lokallagene beregnes slik, pr i landsmøteåret: Inntil 100 medlemmer: Over 100 medlemmer: To delegater Tre delegater 9.5 For fylkeslag er fylkeslagslederen delegat. 9.6 Hver delegat har en stemme 9.7 Landsstyrets medlemmer har stemmerett, unntatt i sak E) forbundets beretning, og i sak F) forbundets regnskap. 9.8 Kontaktpersoner har adgang til landsmøtet med tale- og forslagsrett. Alle medlemmer som har betalt kontingent har adgang til landsmøtet med observatørstatus. 9.9 Landsstyret innkaller til landsmøte med minst tre måneders varsel. Saker som ønskes tatt opp på landsmøtet, må sendes forbundet senest to måneder før landsmøtet Saksliste, årsmelding, revidert regnskap og andre sakspapirer må sendes til delegatene senest en måned før landsmøtet Saksliste for landsmøtet: a) Konstituering: - Godkjenning av innkalling - Valg av 1. og 2. Møteleder - Valg av referenter b) Valg av protokollkomité (to delegater) 5

6 Vedtekter - Dysleksi Norge c) Godkjenning av saksliste d) Godkjenning av forretningsorden e) Forbundets beretning for perioden f) Forbundets regnskap for perioden g) Orientering om budsjett for inneværende år h) Eventuelle vedtektsendringer i) Innkomne saker j) Forbundets program k) Fastsetting av medlemskontingent for neste periode l) Valg - Landsstyrets medlemmer velges særskilt - Valgkomité, valgkomiteens leder velges særskilt - Revisor (hvis det foreligger forslag til ny revisor) 9.12 Valget foregår i henhold til Dysleksi Norges valgreglement. Valgreglementet er vedtatt av landsmøte. Forslag til endringer i valgreglementet behandles etter reglene for vedtektsendringer Valgkomiteen består av tre medlemmer. Valgkomiteen leverer innstilling til landsmøtet, med unntak av valgkomite. Innstillingen sendes ut sammen med øvrige sakspapirer Ledermøte Innstiller valgkomite, som velges på påfølgende Landsmøte Ekstraordinært landsmøte. Landsstyret innkaller til ekstraordinært landsmøte med minst to måneders varsel dersom landsstyret finner det nødvendig, eller dersom minst 1/3 av medlemmene krever det Hvis landsstyret oversitter sin periode og ikke sender ut innkallelse til landsmøte før 1. mars skal sekretariatet innkalle til landsmøte innen 1. april slik at ordinært landsmøte blir innen 1. juni 10 Landsstyret 10.1 Landsstyret er Dysleksi Norges høyeste myndighet mellom landsmøtene, og står ansvarlig overfor landsmøtet Landsstyret består av leder, 1. og 2. nestleder (fagpolitisk og organisatorisk), fire styremedlemmer og fire vararepresentanter. Lederen av Ungdomsgruppa er fast representant i landsstyret med tale- og

7 Vedtekter - Dysleksi Norge forslagsrett Styret bør ha en god geografisk spredning og ulik kompetanse. Det bør også være best mulig fordeling mellom kjønn Minst fem av landsstyrets medlemmer og vararepresentanter skal selv ha dysleksi eller være nærmeste pårørende til dyslektiker Landsstyrets medlemmer og vararepresentanter velges for to år av gangen Landsstyret er vedtaksført når minst syv styremedlemmer eller vararepresentanter er tilstede. Vedtak fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Vararepresentanter kan også innkalles til styremøtene Landsstyret skal: Ha ansvar for ledelsen av organisasjonens virksomhet innenfor den rammen som vedtektene og landsmøtet setter Gjennomføre landsmøtets vedtak og arbeidsplan og arbeide med egne tiltak Holde seg orientert om arbeidet i lokallagene og fylkeslagene og hjelpe og støtte lagene i deres arbeid Føre protokoll og holde kontaktpersoner, lokallag og fylkeslag orientert om det arbeidet som drives. Protokoller fra landsstyremøtene gjøres tilgjengelig for lokallag og fylkeslag Nedsette og lede faste utvalg og ad hoc utvalg av landsomfattende karakter Utarbeide budsjett, arbeidsprogram og beretning og forberede landsmøte og seminarer Utøve arbeidsgiveransvar Ha ansvar for medlemsbladet Landsstyret kan beslutte å la utenforstående sende ut materiell til medlemmene når dette antas å være i medlemmenes interesse Landsstyret innkalles av forbundsleder eller når minst tre landsstyremedlemmer krever det. 11 Arbeidsutvalget 11.1 Arbeidsutvalget er landsstyrets arbeidsorgan og leder arbeidet mellom landsstyremøtene Arbeidsutvalget utpekes av landsstyret og består minimum av forbundsleder, nestleder og generalsekretær Forbundsleder innkaller til og leder arbeidsutvalgets møter Arbeidsutvalget fører protokoll over sine møter, som etter hvert møte sendes ut til 7

8 Vedtekter - Dysleksi Norge landsstyrets medlemmer og vararepresentanter. Styremedlemmene må gi skriftlig melding til lederen dersom de er uenige i arbeidsutvalgets vedtak Viktige vedtak i arbeidsutvalget kan ikke settes i verk før landsstyrets medlemmer har gitt samtykke Arbeidsutvalget står ansvarlig overfor landsstyret. 12 Økonomiutvalget 12.1 Økonomiutvalget består av tre medlemmer som velges av landsmøtet. Landsstyrets medlemmer og vararepresentanter er ikke valgbare Økonomiutvalget skal kun ha en rådgivende funksjon i forhold til landsstyret. Hovedoppgaven er å påse at forbundets økonomi forvaltes på en betryggende måte samt å være landsstyret rådgiver i økonomiske spørsmål. 13 Sekretariatet 13.1 Sekretariatet er underlagt landsstyret, og skal bestå av de medarbeider som landsstyret finner nødvendig Sekretariatet ledes av generalsekretæren Generalsekretæren har ansvaret for forberedelse av saker til landsstyret, arbeidsutvalget og landsmøtet Generalsekretæren har møte-, tale- og forslagsrett i landsstyret, i arbeidsutvalget og på landsmøte Sekretariatet skal så langt som mulig yte service til fylkeslag og lokallag. 14 Vedtektsendringer 14.1 Forslag til endringer i vedtektene skal være fremsatt som sak for landsmøtet. Forslag skal sendes senest en måned før landsmøtet, sammen med sakspapirene, til landsmøtedeltagerne Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på landsmøtet. 15 Utelukkelse / utmelding 15.1 Landsmøtet har adgang til å suspendere eller ekskludere medlemmer som handler i strid med Dysleksi Norges vedtekter eller vedtak eller som på annen måte skalder organisasjonen Vedkommende medlem må få anledning til å uttale seg før landsstyret fatter vedtak. Slike vedtak skal forelegges landsmøtet, som avgjør saken endelig Inntil saken er avgjort gjelder landsstyrets vedtak. 16 Oppløsning 16.1 Oppløsning av Dysleksi Norge kan bare skje ved uravstemning. 8

9 Vedtekter - Dysleksi Norge 16.2 Dersom forslaget oppnår 2/3 flertall av avgitte stemmer, må ekstraordinært landsmøte innkalles med en måneds varsel Det ekstraordinære landsmøte fatter endelig vedtak om oppløsning, som må skje med 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett Ved oppløsning av organisasjonen, skal eventuelle gjenværende midler anvendes i henhold til organisasjonens formålsbestemmelse, jfr. 2, eller til annet liknende arbeid som fremmer det vedtektsbestemte formål 9

10 Vedtekter - Lokallag Vedtekter Lokallag 1 Navn s Formål s Medlemskap og kontingent s Årsmelding og regnskap s Organisasjon s Styret s Årsmøtet s Oppløsning s

11 Vedtekter - Lokallag 1 Navn 1.1 Lokallaget skal hete: Dysleksi (og omegn) 2 Formål 2.1 Lokallagene skal arbeide på lokalplanet for å ivareta lese- og skrivehemmedes interesser gjennom hjelp til enkeltpersoner, informasjon og oppsøkende arbeid overfor offentlige myndigheter, skoler og private institusjoner i kommunen. 2.2 Lokallagene skal arbeide i tråd med sine vedtekter og vedtak fattet av overordnede organer i organisasjonen. 2.3 Vedtekter lokallagene fastsettes av landsmøtet og er en del av Dysleksi Norges vedtekter. 2.4 Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet medlemsverving å avholde medlems-/lagmøter veiledning av enkeltpersoner Likemannsarbeid interessepolitisk arbeide på kommuneplan 2.5 Lokallagene kan opprette egne grupper av medlemmer, for eksempel ungdomsgrupper m.v. 2.6 Lokallagene kan samarbeide om oppgaver på fylkesnivå, innenfor rammen av vedtekter for fylkeslag, når fylkeslag ikke er opprettet. 3 Medlemskap og kontingent 3.1 Alle som har betalt kontingent for kalenderåret kan være medlemmer i lokallaget. 3.2 Kontingenten betales til Dysleksi Norge sentralt. 15% av kontingenten for hovedmedlemmer, og familiemedlemskapskontingenten i sin helhet, utbetales til lokallag som har sendt inn årsmelding og revidert regnskap innen fastsatt frist. Ytterligere 20% av kontingenten for hovedmedlemmer utbetales til lokallag etter innsendelse av arbeidsplan og budsjett innen samme frist. Til nystartede lokallag foretas forholdsmessig utbetaling. 4 Årsmelding og regnskap 4.1 Lokallagene skal sende årsmelding, revidert regnskap, arbeidsprogram og budsjett til sekretariatet og til fylkeslaget innen 15. mars hvert år. 11

12 Vedtekter - Lokallag 5 Organisasjon 5.1 Laget er en underavdeling av Dysleksi Norge og skal være et bindeledd mellom medlemmene, fylkeslaget og hovedorganisasjonen. 5.2 Lokallagets organer er årsmøtet og styret. 6 Styret 6.1 Lokallaget ledes av et styre med fem eller syv medlemmer og minst to vararepresentanter I unntakstilfeller kan landsstyret gi dispensasjon dersom hensynet til aktivitet tilsider det. 6.2 Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, et styremedlem og om mulig en ungdomsrepresentant. Styret velges for ett eller to år av gangen. 6.3 Minst tre av styrets medlemmer og vararepresentanter skal selv ha dysleksi eller være nærmeste pårørende til dyslektiker Styret bør også ha minst et medlem under 26 år. 6.4 Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 6.5 Styret skal: Ha ansvar for virksomheten i lokallaget innenfor de rammer som vedtekter og årsmøte setter Gjennomføre årsmøtets vedtak og arbeide med saker etter eget initiativ Nedsette lokale utvalg / arbeidsgrupper etter behov på sitt lokale nivå Oppnevne (velges ikke) likemenn Føre protokoll og holde medlemmene orientert om det arbeidet som drives Sende protokoll fra lokallagets styremøter til sekretariatet Utarbeide årsmelding, legge fram revidert regnskap, arbeidsprogram og budsjett for årsmøtet Innkalle til og forberede årsmøte i lokallaget Bistå i fylkeslagets arbeid i den grad fylkeslaget ber om det og lokallagsstyret har kapasitet til det Velge lokallagets valgkomité Sende skriftlig forslag på aktuelle kandidater ( i prioritert rekkefølge ) til leder for valgkomiteen senest to måneder før landsmøtet. 6.6 Styret innkalles av leder eller når minst to styremedlemmer krever det. 7 Årsmøtet 7.1 Årsmøtet i lokallaget holdes hvert år innen 1. mars i landsmøteår senest to måneder før landsmøtet, og innkalles av styret med minst fem ukers varsel. 12

13 Vedtekter - Lokallag 7.2 Alle medlemmer av lokallaget som har fulle rettigheter er stemmeberettigede og valgbare på årsmøtet. 7.3 Alle valg og saker avgjøres ved vanlig flertall. 7.4 Årsmøtet kan bare behandle de saker som står på sakslista. Saker til årsmøtet må være innsendt innen tre uker før årsmøtet. 7.5 Saksliste for årsmøtet: A. Konstituering - godkjenning av innkalling - valg av møteleder - valg av referent B. Godkjenning av saksliste C. Årsmelding D. Revidert regnskap E. Budsjett og arbeidsplan F. Innkomne saker G. Valg - Styrets medlemmer - Leder velges særskilt - Revisor - Delegater til landsmøte (i landsmøteår) med vararepresentant - Delegater til fylkesårsmøtet med vararepresentant. 7.6 Alle valg på personer skal foregå skriftlig med mindre det bare foreligger ett forslag. 7.7 Revisor må være uavhengig av styret for øvrig. 7.8 Ekstraordinært årsmøte Styret i lokallaget kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, eller 1/3 av medlemmene i lokallaget krever det Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med endelig saksliste for møtet Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som står på sakslista. 13

14 Vedtekter - Lokallag 8 Oppløsning 8.1 Dersom det ikke har vært holdt styremøte i løpet av to år, betraktes lokallaget som oppløst. 8.2 Lagets arkiv tas hånd om av sekretariatet, lagets midler tilfaller Dysleksi Norge, etter to år fra den dato landsstyret har fattet vedtak med samtykke til nedleggelse. 14

15 Vedtekter - Fylkeslag Vdetekter Fylkeslag 1 Navn s Formål s Medlemskap og kontingent s Årsmelding og regnskap s Styret s Årsmøtet s Oppløsning s

16 Vedtekter - Fylkeslag 1 Navn 1.1 Fylkeslagets navn er Dysleksi (fylkets navn) 2 Formål 2.1 Fylkeslaget skal arbeide på fylkesnivå for å ivareta lese- og skrivehemmedes interesser gjennom hjelp til enkeltpersoner, informasjon og oppsøkende arbeide overfor offentlige myndigheter, skoler og private institusjoner i fylket. 2.2 Fylkeslagene skal arbeide i tråd med sine vedtekter og vedtak fattet av overordnede organer i organisasjonen. 2.3 Vedtektene for fylkeslagene fastsettes av landsmøtet og er en del av Dysleksi Norges vedtekter. 2.4 Fylkeslagenes viktigste oppgave er å være: Et samarbeidsorgan for lokallagene Til hjelp for lokallagene i deres arbeid Faglig og økonomisk stimuleringsorgan for utbygging av organisasjonen i fylket Representant for Dysleksi Norge overfor samarbeidspartner i fylkesleddene av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Funksjonshemmedes Studieforbund og andre organisasjoner i fylket Representant for Dysleksi Norge overfor fylkeskommunale og fylkesstatlige myndigheter. 3 Medlemskap og kontingent 3.1 Medlemskap i fylkeslaget bygger på kollektivt tilsluttede lokallag. Det kan også gis direkte medlemskap i fylkeslaget. 3.2 Kontingenten betales til Dysleksi Norge sentralt. Et fast årlig beløp utbetales til fylkeslag som har sendt inn årsmelding og revidert regnskap innen fastsatt frist. Beløpet fastsettes av landsstyret. 4 Årsmelding og regnskap 4.1 Fylkeslagene skal sende årsmelding, revidert regnskap, arbeidsprogram og budsjett til sekretariatet innen 15. mars hvert år. 5 Styret 5.1 Fylkeslaget ledes av et styre med fem medlemmer og minst to vararepresentanter. 5.2 Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Styret velges for to år av gangen. 5.3 Minst tre av styrets medlemmer og vararepresentanter skal ha dysleksi eller være nærmeste pårørende til dyslektiker. 5.4 Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 16

17 Vedtekter - Fylkeslag 5.5 Styret skal: Holde seg orientert om arbeidet i lokallagene og fremme samarbeid lokallagene imellom Bistå lokallagene overfor kommunale myndigheter Føre protokoll og holde lokallagene orientert om det arbeidet som drives Sende protokoll fra fylkesstyrets møter til sekretariatet Nedsette og lede arbeidsgrupper/utvalg etter behov Utarbeide budsjett, arbeidsprogram og årsmelding Legge fram revidert regnskap for årsmøtet Innkalle til og forberede årsmøter i fylkeslaget Søke om fylkeskommunale og fylkesstatlige midler Gjennomføre landsmøtets og landsstyrets vedtak og ellers arbeide med egne tiltak på fylkesnivå Velge fylkeslagets valgkomité Sende skriftlig forslag på aktuelle kandidater (i prioritert rekefølge ) til leder for valgkomiteen senest to måneder før landsmøtet. 5.6 Styret innkalles av leder eller når minst to av styremedlemmene krever det. 6 Årsmøtet 6.1 Fylkeslagets årsmøte holdes hvert år eller annethvert år innen 1. mars i landsmøteår senest to måneder før landsmøtet, og innkalles av styret med minst 4 fire ukers varsel. 6.2 Årsmøtet består av delegater fra lokallagene samt enkeltmedlemmer med direkte medlemskap i fylkeslaget. 6.3 Bare delegater fra lokallagene har stemmerett. Alle andre medlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøtet. 6.4 Tallet på delegater fra lokallagene beregnes slik, pr : Inntil 50 medlemmer : Fra og med 50 medlemmer: Tre delegater Fire delegater 6.5 Alle valg og saker avgjøres ved vanlig flertall. 6.6 Årsmøtet kan bare behandle de saker som står på sakslista. Saker må være innsendt innen tre uker før årsmøtet. 6.7 Saksliste for årsmøtet: A. Konstituering - godkjenning av innkalling 17

18 Vedtekter - Fylkeslag - valg av møteleder - valg av referent B. Godkjenning av saksliste C. Årsmelding D. Revidert regnskap E. Budsjett og arbeidsplan for perioden F. Innkomne saker G. Valg - Styrets medlemmer - Leder velges særskilt - Revisor 6.8 Alle valg på personer skal foregå skriftlig med mindre det bare foreligger ett forslag. 6.9 Revisor må være uavhengig av styret for øvrig Ekstraordinært årsmøte Styret i fylkeslaget kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene i fylkeslaget krever det Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med saksliste for årsmøtet Bare saker som står på sakslista kan behandles på møtet. 7 Oppløsning 7.1 Dersom det ikke har vært holdt styremøte i løpet av to år, betraktes fylkeslaget som oppløst. 7.2 Lagets arkiv tas hånd om av sekretariatet, og lagets midler tilfaller forbundet, etter to år fra den dato landsstyret har fattet vedtak med samtykke til nedleggelse. 7.3 Arbeidet i fylkeslaget, eller fylkeslaget, kan ikke oppløses uten samtykke fra landsstyret. 18

VEDTEKTER DYSLEKSI NORGE

VEDTEKTER DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER DYSLEKSI NORGE 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese- og skrivevansker,

Detaljer

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon.

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon. Vedtekter for Dysleksi Norge 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese og skrivevansker,

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april Vedtekter Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april 2013. www.lpp.no 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å: Arbeide

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom:

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom: Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER 1 NAVN Organisasjonens navn er Norges Myalgisk Encefalopati Forening, forkortet til Norges MEforening / NMEF. 2 FORMÅL Å arbeide for å bedre situasjonen

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1 Formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet er Norwegian organization for children

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009. Sist endret på Juba sitt landsmøte19.09.2016. 1 Organisasjonen 1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Vedtatt 26.01.16. Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Kapittel 1: Navn og formål 1-1 Navn Foreningens navn er Nettverk for GMO-fri mat og fôr 1-2 Formål Nettverk for GMO-fri mat og fôr arbeider

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette.

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette. VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJI Vedtatt 2.4.2000 på Sámiid Duodjis landsmøte i Karasjok, 6.6.2009 på landsmøte i Kautokeino og 22.04.12 på landsmøte i Bodø. 1 FORMÅL 1. Sámiid Duodji er

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer