Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00-13:30. Side 1 av 35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00-13:30. Side 1 av 35"

Transkript

1 Side 1 av 35 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00-13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås AP Ann-Elen Sætersad Olsen SP Harald Lie SP Mirjam Holta SV Bjørnar Hansen Forfall: Vara: Fra administrasjonen møtte: Rådmann Stian Skjærvik Formannskapssekretær Mona Vik larsen Av 5 medlemmer møtte 5 Totalt frammøtte: 5 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 070/13 Referatsaker 071/13 Videre engasjement med vennskapskommune i Serbia 072/13 Budsjett /13 Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument. 074/13 Søknad om tilskudd til bokprosjekt om Vefsna 075/13 Budsjettregulering /13 Alminnelig skjenkebevilling - Bjørnstad Gård 077/13 Helsefremmende skoler 078/13 Frisklivssentral tilskudd Underskrifter:

2 Side 2 av 35 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: DATO- 13/ /8216 Mona V. Larsen Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Møtebehandling: Referater/meldinger tas til orientering. FS-070/13 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/7954 S Delegasjon hjertestarter 2 13/7990 U Karin Persson Ad din oppsigelse av arbeidskontrakt 3 13/7727 I Mona Krutnes Oppsigelse av stilling som enhetsleder i miljøterapitjenesten 4 13/8003 U Mona Krutnes Ad din oppsigelse av stilling som enhetsleder i miljøterapitjenesten 5 13/8051 U Bodil Krutnes Ad din oppsigelse av 50% av din 100 % stilling 6 13/8056 S Svar på din søknad om fødselspermisjon 7 13/8036 S Maria Davidsen Svar på søknad om fødselspermisjon

3 8 13/8114 S Tildeling av turnusplass i kommunehelsetjenesten 9 13/8213 S Delegering og stedfortredergodtgjøring Side 3 av 35 Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen Formannskapssekretær

4 Side 4 av 35 Orienteringsaker FS Rådmannens orientering til formannskapet den Veterinærtjenesten status. Hattfjelldal og Grane kommuner samarbeider om veterinærvakten. Pr. i dag er det sykefrævær i ordningen. Rådmannen har fått beskjed om at det skyldes samarbeidsproblemer. Grane kommune har funksjonen som vaktkoordinator og har ansvaret for at tjenesten er i funksjon. Rådmannen ser nærmere på problematikken rundt samarbeidet med Grane. 2. Prosjekt Service-/Næringsbygg. Fremdriften i prosjektet er ikke slik det skulle vært dersom bygg snarlig skal kunne realiseres. Dette skyldes først og fremst manglende kommunikasjon mellom de som har meldt endringsbehov i fremlagte skisser og Elmar Svendsen som mulig utbygger. Hensynet til interessentene tilsier at prosjektet kanskje skal gis en annen tilnærming med gjennomføring av ordinær anbudsrunde, hvor det lages et konkurransegrunnlag hvor interessentenes behov innarbeides. Rådmannen ber om formannskapets synspunkt på saken. Formannskapet mener det er viktig å få realisert prosjektet og ber rådmannen se på muligheten til en ordinær anbudsrunde. 3. Utsatt høringsfrist Stikkelvika konsekvens. I forbindelse med behandling av høringssaken på konsesjon for kraftutbygging i Stikkelvika, ble NVE kontaktet om utsatt høringsfrist. Dette ble det gitt klarsignal for slik saksbehandler oppfattet det fra saksbehandler i NVE. NVE har i epost datert presisert at selve høringsfristen står fast, men kommunen kan sende sin uttale etter høringsfristen. Konsekvensen av dette er at kommunen taper sin innsigelsesrett i prosjektet, dvs. retten til å gjøre endringer evt stoppe prosjektet. Rådmannen beklager at dette ikke har fremkommet tidligere i kommunikasjonen med NVE. Bjørn Erik Davidsen var i møte og viste en demonstrasjon på medarbeiderundersøkelsen til bedrekommune.no Formannskapet er positive til å bruke denne undersøkelsen neste gang det skal gjennomføres medarbeiderundersøkelse.

5 Side 5 av 35 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-075, TI-&40 11/12 13/7976 Bjørn Erik Davidsen Videre engasjement med vennskapskommune i Serbia Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Hattfjelldal kommune viderefører sitt arbeid overfor vennskapskommunen, Vrnjacka Banja i Serbia 2. Underforutsetning av at nytt prosjekt blir akseptert og finansiert av UD, vil Hattfjelldal kommune gå inn i en ny prosjektperiode under KS-programmet MIC- Serbia for perioden Budsjett for prosjektet fremmes som egen sak når tilsagn eventuelt foreligger Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-071/13 Vedtak: 1. Hattfjelldal kommune viderefører sitt arbeid overfor vennskapskommunen, Vrnjacka Banja i Serbia 2. Underforutsetning av at nytt prosjekt blir akseptert og finansiert av UD, vil Hattfjelldal kommune gå inn i en ny prosjektperiode under KS-programmet MIC- Serbia for perioden Budsjett for prosjektet fremmes som egen sak når tilsagn eventuelt foreligger.

6 Side 6 av 35 Habilitet i forvaltningen: Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Søknad docx Rapport fra Frivilligsentral VB august rapport 2012_13.doc Regnskap MIC-serbia xls Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 36 I Frivilligsentral VB Rapport fra Frivilligsentral VB august 2013 Oppsummering av saken: Prosjektperioden under MIC-Serbia programmet avsluttes høsten KS har oppfordret de deltakende norske kommunene til å fortsette arbeidet med en ny prosjektperiode. Prosjektene som er gjennomført har vært vellykkede og vakt noe oppsikt både i KS, SKGO (serbisk KS) og andre involverte parter. Ny søknad er sendt med forbehold av politisk godkjenning i deltakerkommunene. Svar på by prosjektsøknad forventes i januar Saksopplysninger: Hattfjelldal kommune inngikk en vennskapsavtale med kommunen Vrnjacka Banja i Serbia i juni Tanken var å legge til rette for samarbeid og utveksling på forskjellige områder gjennom gjensidig kontakt. KS har gjennom flere år hatt utviklingsprosjekt i Serbia som kalles MIC-Serbia. Disse er finansiert over satsbudsjettet gjennom UD, men administreres av KS. Hattfjelldal kommune sendte høsten 2010 en søknad, sammen med kommunene Hemnes og Vefsn om et tredelt prosjekt sammen med de respektive vennskapskommunene i Serbia. Hattfjelldal har hatt ansvaret for den delen som gikk ut på å etablere frivilligsentraler i de tre kommunene i Serbia. Arbeidet startet opp på nyåret 2011, og sentralene ble etablert i løpet av De gjør i dag en god jobb i forhold til å organisere frivillig innsats i sine kommuner. En bieffekt av prosjektet har vært at de tre serbiske kommunene har fått i gang et samarbeid seg imellom, noe som er nytt der. I arbeidet med disse prosjektene har vi hatt et tett samarbeid også med serbisk KS (SKGO) og den norske ambassaden i Beograd. Disse kontaktene har vært til svært stor hjelp for å få en god forankring av framdriften. Prosjektene har også blitt lagt merke til noe som bl.a. resulterte i at undertegnede ble bedt om å fortelle om arbeidet på en større konferanse i regi av KS i Oslo i høst. Det andre delprosjektet som kan være verdt oppmerksomhet, er utvikling av ungdomsråd i de serbiske kommunene. Dette delprosjektet har vært administrert av Hemnes kommune. Her har ungdom fra de tre norske og de tre serbiske kommunene utvekslet erfaringer og fått i gang funksjonelle ungdomsråd i de serbiske kommunene. Det har også vært av stor verdi for de norske ungdommene å bli kjent med tradisjoner og levekår i Serbia.

7 Side 7 av 35 Det tredje delprosjektet som ble administrert av Vefsn kommune startet opp med å forsøke å overføre den norske kulturskolemodellen til serbiske forhold. Dette viste seg umulig, og prosjektet ble dreiet inn mot å inkludere funksjonshemmede i kulturaktiviteter. Alle tre kommuner har nå etablert «inclusive choir», inkluderende kor som opptrer offentlig med jevne mellomrom. I utgangspunktet skulle KS ha et informasjonsmøte om ny prosjektperiode i januar Dette ble endret på kort varsel og søknadsfrist for ny periode ble satt til i år. Koordinatorene i Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn har utarbeidet søknad om deltakelse i ny periode med klare forutsetninger om tilfredsstillende finansiering og politisk godkjenning i deltakerkommunene. Søknaden, som ligger ved denne saken fokuserer på en videreføring av delprosjektene «frivillighet» og «ungdomsråd». Når det gjelder frivillighetsprosjektet vil en satse på å utvide rammen for frivillig arbeid og rette det mer mot hjelp til eldre og syke som ikke har det velferdstilbudet vi er vant med i Norge. For ungdomsrådet sin del gjelder det å befeste og øke den rollen som ungdommene er i ferd med å få i deltakerkommunene. Vurdering: Arbeidet med MIC-prosjektene i Serbia må måles ut fra to forhold. 1. Hva er oppnådd gjennom prosjektene i Serbia. 2. Hva får de norske kommunene igjen for innsatsen. Når det gjelder det første punktet kan prosjektet skilte med svært gode resultater. Det er etablert nye institusjoner i løpet av en treårsperiode, noe som har vakt oppsikt også blant sentrale myndigheter både i Norge og Serbia. De nyetablerte frivilligsentralene organiserer aktiviteter over et bredt spekter, men har i stor grad konsentrert seg om dugnader i avgrensede områder for å fjerne søppel og annet som ikke offentlige myndigheter tar ansvaret for. Det er også lagt ned en stor innsats i forhold til å rekruttere frivillige og å gjøre kjent hva sentralene står for. En har også fått til et interkommunalt samarbeid i et land hvor det tradisjonelt heller er konkurranse mellom kommunene. Som en følge av dette er prosjektgruppen oppfordret både av KS og SKGO til å fortsette samarbeidet også i en ny periode. Prosjektet med etablering av ungdomsråd var spesielt på den måten at ungdommene selv har vært svært aktive i utformingen av prosjektet. Også i dette delprosjektet er resultatmålene oppnådd i og med at alle de tre serbiske kommunene nå har ungdomsråd i virksomhet. Serbia har helt andre tradisjoner i Norge når det kommer til politisk styring. Valgte politikere utøver makt på en helt annen måte enn det vi er vant til, og det er svært uklare grenser mellom politikk og administrasjon. Det var derfor ikke enkelt å få gjennomslag for at ungdommer, som ikke engang har stemmerett skal få innflytelse i sin kommune. Det er nok fremdeles slik at det varierer hvor stor reell innflytelse ungdomsrådene har, men de er akseptert som en institusjon og det bør arbeides videre med å utvikle deres rolle. Prosjektet som tok sikte på å overføre eller oversette den norske kulturskolemodellen til serbiske forhold møtte sterk motstand fra første stund. I Serbia er det et godt utbygd system med statlige musikkskoler som underviser på et svært høyt nivå. Kulturskolemodellen kom lett i et direkte konkurranseforhold til disse skolene, og det var ikke mulig å få til kommunal forankring til et slikt prosjekt. Som nevnt ble prosjektet det siste året dreiet over på å etablere kor i hver enkelt kommune som først og fremst skulle være et kulturtilbud til barn og unge med utviklingshemming, men korene var åpne for alle. Dette delprosjektet er ikke planlagt videreført i vår regi. Når det gjelder hva de norske kommunene har hatt av utbytte av prosjektene, må dette ses i lys av at vi har vært prosjekteiere og har hatt som hovedoppgave å bidra til utvikling på utvalgte områder i de serbiske kommunene. Det har aldri vært intensjonen at det skulle være jamvekt i forhold til utbyttet av prosjektene. Det er imidlertid lagt ned en stor innsats fra norsk side, så uten å få noe tilbake ville det ikke være formålstjenlig å fortsette med dette arbeidet. Det er ikke tvil om at de som har vært direkte involvert i prosjektene har fått en helt ny innsikt i kultur og

8 Side 8 av 35 styresett i et land som Norge, og spesielt Nord-Norge tradisjonelt har hatt nære relasjoner til. Det kan være vanskelig å måle verdien av en «utvidet horisont», men kontakten med Serbia har gjort at styrken og svakhetene ved norsk styresett blir satt inn i en sammenheng som er nyttig for den som skal jobbe med offentlig forvaltning. Det å være med på å utvikle noe nytt gjennom systematisk metode og oppleve framsteg og tilbakeslag gir også erfaringer som er verd å ta med seg i andre deler av arbeidssituasjonen. Prosjektene har også som tidligere nevnt vært med på å sette Hattfjelldal på kartet, og dette mener jeg vil være en effekt som vil bli forsterket ved en videreføring. KS og SKGO har nære samarbeidsrelasjoner, og gir uttrykk for at de opplever det som svært verdifullt å ha kontakt med praksisfeltet i kommunene i begge land. SKGO driver prosjekter i utvalgte kommuner i Serbia etter den modellen vi kalte «effektiviseringsnettverk» i Norge. Det er stor sannsynlighet for at de i utvelgelsen av kommuner til nye prosjekter vil søke å få til synergieffekter med arbeidet som gjøres mellom norske og serbiske kommuner. Selv om ungdommens hovedoppgave når de møttes var å diskutere framtidige ungdomsråd, er det etablert kontakter dem i mellom som øker forståelsen for demokratiets muligheter og begrensninger. De norske ungdommene som har deltatt har alle gitt uttrykk for at de har lært mye av å møte jevnaldrende fra Serbia. Ikke minst i forhold til å få oppleve på nært hold at ting som er sjølsagt for dem er mangelvare andre steder. De har også blitt bevisstgjort på hva det vil si å få innflytelse, at det ikke bare er et gode man får, men at det kreves en innsats og et engasjement. De norske kommunene er også på forskjellig nivå når det gjelder utviklingen av ungdomsrådet. Hemnes har jobbet systematisk med dette over mange år, og har nå etablert ungdomsrådet som et politisk utvalg på linje med eldrerådet osv. Det interkommunale samarbeidet på norsk side gir dermed også en gevinst i forhold til å utveksle synspunkter og erfaringer mellom de norske ungdommene. Til slutt må det påpekes at gjennom prosjektet som er finansiert eksternt har det vært mulig å holde kontakten med vår vennskapskommune på en helt annen måte enn om vi var nødt til å finansiere all kontakt med egne midler. Prosjektmøter avholdes vekselvis i Serbia og Norge, og det er mulig å gjennomføre møter og holde kontakt på vennskapskommune - nivå i ledige stunder mellom de offisielle møtene. Slike kontakter har blant annet ført til at vi har fått kjennskap til personer i Serbia som søker jobb i Norge, og dermed har vi i noen grad fått rekruttert arbeidskraft det ellers er vanskelig å få tak i. Her ligger også et stort potensiale for videre utvikling. Administrative og økonomiske konsekvenser: Det forutsettes at et fortsatt engasjement i Serbia ikke skal ha budsjettmessige konsekvenser for Hattfjelldal kommune. Som en egenandel i prosjektet må en del personer påregne noe ekstra arbeid uten spesiell godtgjørelse. Kontering: xxxxx Konklusjon/anbefaling: Se innstilling til vedtak Bjørn Erik Davidsen spesialkonsulent

9 Side 9 av 35 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE /735 13/8063 Lise Bråten Budsjett 2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling Budsjett 2014 vedtas på rammenivå som vist på Budsjettoversikt 1 Rammefordeling 2014 i Budsjettdokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger: 1. Den kommunale inntektsskattøren for 2014 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. 2. Den kommunale Inntektsskattøren for 2014 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 3. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 5. Marginalavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2014 settes til 12%. 6. Det fastsettes følgende renovasjonsgebyrsatser for I h.t. representskapet for SHMILs møte den Dunkstørrelse Grunngebyr Volum- Sum avhengig gebyr eks. mva 80 liter kr 2.021,- kr 365,- kr 2 386,- 140 liter kr 2.021,- kr 639,- kr 2 660,- 240 liter kr 2.021,- kr 1 096,- kr 3 117,- 360 liter kr 3 189,- kr 1 730,- kr 4 919,- 660 liter kr 9.254,- kr 9.254,- Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekaalender. Det skal også dekke driftsmateriell, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig sluttbehandlingsavgift.

10 Side 10 av 35 Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver rabatt på kr 100,- eks. mva. Bringeabonnement betaler 2/3 gebyr av satsene for 80 liters dunk. (33 % rabatt) Dette utgjør kr 1.599,- eks mva i 2014 Hytteabonnement økes fra kr 240,- til 260,- eks. mva pr. mnd. Ordningen er behovsbasert og minste beregningsgrunnlag er to tømminger (dvs. 1 mnd.) Gebyr for dunkbytte holdes på samme nivå som i fjor, kr 152,- eks. mva. pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering holdes på samme nivå som i fjor kr 400,- eks. mva for 2 hjuls dunker: (fra 80 l t.o.m. 390 l) og kr 800,- eks mva for 660 l dunker. Feilsorteringsgebyr for 2. gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig gjensetting av avfall på returpunkter endres fra kr 640,- til kr 800,- eks. mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med opprydding. Administrasjonsgebyr er 40,- kr pr. abonnement. Det har ikke vært endring på satsen de siste fem årene derfor har vi valgt øking i Dette trekkes fra kommunens «kommunale tillegg» som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering (3 ganger i året) Kommunalt tillegg: kr 70,- eks. mva. 7. Investeringer: a. Investeringsplan for 2014 vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for 2014, og i samsvar med planforutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. b. Det tas opp nytt lån på kr ,- til å finansiere tiltakene på VAR-området. Det søkes fylkesmannen om godkjenning av låneopptaket. 8. Næringstiltak: Det avsettes kr ,- til Tiltaksfondet, som finansieres i sin helhet over næringsfondet. a. Som stimuleringstiltak innen landbruket bevilges følgende over næringsfondet, kr ,- pr år i økonomiplanperioden, som tilskudd til Helgeland Landbruksrådgivning og Norsk Landbruksrådgivning Helgeland (kr 1300,- pr medlem i Hattfjelldal), nydyrking, kjøp av landbruksareal, bruksutbygging/generasjonsskifte til de som ikke får BU-tilskudd, kjøp av melkekvoter, samdrifter med passive deltakere, leie av kvote, grøfting, engangstilskudd til neste generasjon ved bruksoverdragelse av aktive bruk, salg av gårder som ikke er aktive og til gjerding i konfliktområder. 9. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr ,- for I tillegg ytes tjenester for samlet kr , Ordfører får en godtgjørelse på kr for Betalingssatsene i barnehagene for 2014 slik: Foreldrebetalingen i barnehagene i Hattfjelldal blir 2405,- pr. mnd. for full plass i maksimalt 11 mnd. pr. år. Og slik videre gradering i fht. størrelse på plass: 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 2405,- 2230,- 1675,- 1400,- 1120,- Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 12. Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen settes slik for 2014:

11 Side 11 av 35 Plass Timer Pris for 4 uker ¼ 0 6,5 timer pr. uke 500,- ½ 7 13 timer pr. uke 1000,- ¾ 13,5 19,5 timer pr. uke 1500,- 1/ timer pr. uke 2000,- Ved kjøp av ekstratimer er satsen kr 30,- pr. time. 13. Elever i kulturskolen skal i 2014 betale følgende satser pr. kulturskoleår.: o Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon. o Enetimer barn: NOK 1.500,- o Enetimer voksne: NOK 2.000,- o Gruppeundervisning 3-6 elever: NOK 1.250,- o Gruppeundervisning over 6 elever: NOK 1.000,- o Gruppeundervisning voksne over 45 min: NOK 1.750,- 14. Terrasaken Det bevilges kr ,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med kommunens bestrebelser for å komme best mulig ut av situasjonen. 15. Bemanningsnormen for kommunens avdelinger pr. 1.januar 2014 vedtas slik for organisasjonen: Avdeling Antall årsverk Antall årsverk Sentraladministrasjonen 15,40 årsverk 15,20 årsverk Integreringsavdelingen 4,50 årsverk 0,00 årsverk PRO-avdelingen 53,63 årsverk 54,43 årsverk Helseavdelingen 8,60 årsverk 9,50 årsverk Sosialavdelingen inkl.nav (komm.del) 3,50 årsverk 5,00 årsverk Oppvekst 1,00 årsverk Hattfjelldal oppvekstsenter inkl. barnehagen og SFO. 32,46 årsverk 33,54 årsverk : 1,85 Susendal oppvekstsenter 7,91 årsverk 8,03 årsverk Varntresk oppvekstsenter 5,24 årsverk 5,44 årsverk Voksenopplæring 3,50 årsverk NTK- avdelingen 26,70 årsverk 26,70 årsverk Asylmottak 6,70 årsverk 8,00 årsverk 16. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober Pkt Behandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker, jfr. FOR Holdes uendret. Konsesjonssaker: Enkle / kurante saker kr 1 500,-. Andre saker kr 4 000,- Delingssaker: Enkle/ kurante saker kr 1 000,-. Andre saker kr 2 000,-

12 Side 12 av Gebyr for slamtømming økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrer for feiing økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrsatser for behandling av byggesaker økes i samsvar med byggekostnadsindeksen for eneboliger av tre pr. oktober Vann og avløp: Tilknytingsgebyr: Vannledning Ø32 mm Vann: kr 4 000,- Avløp: kr 3 000,- Tilknytingsgebyr: Vannledning > Ø32 mm Vann: kr 8 000,- Avløp: kr 6 000,- Abonnementsgebyr i forhold til forbruk, målt eller stipulert vannforbruk: Grunnbeløp: Vann: kr 1.400,- Avløp: kr 1 000,- Forbruksgebyr, målt eller stipulert vannforbruk Vann: kr 8,50/m 3 Avløp: kr 5,00/m Husleien for kommunale utleieboliger, garasjer, carporter og uthus økes i henhold til konsumprisindeksen pr. oktober 2013 gjeldende fra 1. februar Betalingssatser for opphold på Hattfjelldal sykeheim fastsettes ut fra Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. av nr Betalingssatser for praktisk bistand (heimehjelp) fastsettes ut fra Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av nr. 915 kapittel 8 og økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2013, med virkning fra 1. januar Det tas hensyn til betalingstak ved inntekt inntil 2G. Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone. 24. Alle andre betalingssatser for pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester som inklusive vaktmestertjenester, vask av tøy etc, hvor det ikke gjelder spesielle begrensinger med hjemmel i Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av nr. 915 kapittel 8 økes med ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2013, med virkning fra 1. januar Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hel krone. 25. Leie av trygghetsalarmer økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2013, med virkning fra 1. januar Dersom trygghetsalarm tildeles som nødvendig tjeneste, og tjenestemottaker har inntekt lavere enn 2 x G i Folketrygden, skal det ikke betales mer enn det Stortinget har fastsatt. 26. Priser matsalg PRO fra 1 januar (uendret fra 2013): Frokostprisen settes til NOK 40,- pr. måltid. Middagsprisen settes til NOK 80,- pr. stor porsjon.

13 Side 13 av 35 Middagsprisen settes til NOK 60,- pr. liten porsjon. Kveldsmatprisen settes til NOK 40,- pr. måltid. 27. Hattfjelldal kommunes langsiktige finansielle aktiva skal i hht. Finansreglementet hvert år defineres av kommunestyret i forbindelse med vedtak av årsbudsjett. For 2014 settes denne til hovedstolen på kr.15 mill. og den avkastningen som foreligger den Ved omlegging av tjernestetilbudet og bortfall av stillinger, skal ingen sies opp. Det opprettes derfor en ressurs- og vikargruppe hvor ansatte som berøres av stillingsbortfall kan heve sin lønn inntil ansettelsesforholdet er avklart. Et hvert ansettelsesforhold skal behandles i hht. gjeldende avtaleverk. 29. Bevillingsgebyret for salg og skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes med hjemmel i alkohollovens 7-1, jfr forskrift av 8.juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk. Unntak fra generelle bestemmelser gjelder følgende: Furuheim Gård Sæterstad Gård Gryteselv Fjellgård Bjørnstad Gård For disse utgjør bevillingsgebyret pr. år minimum kr 1.000, Råd for eldre og funksjonshemmede Møtebehandling: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. ELFU-006/13 Innstilling: Viser til Rådmannens forslag til innstilling samt ELFU`s møtebehandling av Formannskapet Møtebehandling: Tilleggsforslag på punkt 7 c fra Ordfører: I tillegg til rådmannens forslag til investeringer foreslås brukt 2 millioner i 2014 til utbygging av gatelys i Hattfjelldal sentrum og ekstra opprusting av veier. Rådmannen legger frem sak om bruk av bevilgninger. Rådmannens forslag til innstilling med endringer enstemmig vedtatt. FS-072/13 Vedtak: Viser til Rådmannens forslag til innstilling og følgende endring. 7. Investeringer: a. Investeringsplan for 2014 vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for 2014, og i samsvar med planforutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. b. Det tas opp nytt lån på kr ,- til å finansiere tiltakene på VARområdet. Det søkes fylkesmannen om godkjenning av låneopptaket. c. I tillegg til rådmannens forslag til investeringer foreslås brukt 2 millioner til utbygging av gatelys i Hattfjelldal sentrum og ekstra opprusting av veier. Rådmannen legger frem sak om bruk av bevilgninger.

14 Side 14 av 35 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Budsjett 2014.doc Vedlegg 1- driftstiltak.doc vedlegg 2 - driftstiltak spesifisert.doc Vedlegg 3 - investeringstiltak.doc Vedlegg 4 - investeringstiltak spesifisert.doc Budsjettforslag 2014 for kontrollutvalget i Hattfjelldal Oppsummering av saken: Saksopplysninger: Budsjett 2014 er bygget på vedtatt budsjett 2013 og økonomiplan , og er en videreføring av vedtatt forpliktende plan, jfr. K.sak 035/08. Tiltakene i forpliktende plan er videreført i Budsjett Det vises for øvrig til avdelingenes kommentarer i vedlagte budsjettdokument. Budsjett 2014 er saldert med et forventet ekstraordinært skjønnstilskudd på 8 mill kr. Dette fordi en i prosessen med utarbeidelse av budsjett ikke har funnet det forsvarlig å ta ned driften mer. Inntektssiden er ytterligere presset opp, både på rentesiden og på refusjoner og tilskudd. Blant annet på refusjon av sykepenger. Dette går nå mot grensen av hva en anser for forsvarlig. Rentekostnaden tilknyttet de ulovlige lånene i DNB er fortsatt satt til Nibor + margin. I hht. Kirkelovens bestemmelser er kommunene ansvarlig for at kirkelig sektor har tilstrekkelige midler til å drive sin virksomhet. Det er i forslaget lagt inn en økning på 3 %. Dette utgjør kr ,-. For å tilfredsstille kommunelovens bestemmelser og budsjettforskriftens krav om at årsbudsjett skal vedtas innen årsskiftet, har rådmannen foreslått at det budsjetteres med et ekstraordinært skjønnstilskudd på kr 8 mill kr i Det må i etterkant av at budsjettet er vedtatt sendes søknad til fylkesmannen om slikt tilskudd. Inndekningen av tidligere års regnskapsmessige merforbruk er for 2014 satt til 10,6 mill kr. En vil da ved utgangen av 2014 ligge likt med inndekningsprofilen i reviderte forpliktende plan. Når det gjelder driftstiltak, er noen av reduksjonstiltakene gitt som en generell rammereduksjon. Når det gjelder andre tiltak vises det til vedlagte budsjettdokument. Vurdering:

15 Side 15 av 35 Budsjett 2014, er i hovedsak en videreføring av driftsnivået fra Men det er lagt inn noen reduksjoner. Noen av reduksjonstiltakene er gitt som generelle rammereduksjoner. Disse reduksjonene vil neppe medføre at noen av tilbudene til kommunens innbyggere blir av dårligere kvalitet enn tidligere. Den vedtatte endringen av forpliktende plan fra 2010 (virkning fra 2011) medfører en stor belastning på kommunens drift. Endringen hadde en ny profil på inndekningen av tidligere års underskudd, slik at belastningen ble vesentlig større de fire siste årene. Forutsetningen for denne endringen var at prognosene viste at prisene på konsesjonskraft ville bli vesentlig høyere når den gamle 10-årsavtalen for salg av konsesjonskraft utgikk. Prisene har imidlertid vist seg å ikke bli så høye som prognosene tilsa. En har i prosessen med å utarbeide budsjett ikke funnet det forsvarlig å ta ned driften mer enn det en har gjort. Det er derfor budsjettert med ekstraordinære skjønnsmidler på kr 8 mill. Administrative og økonomiske konsekvenser: Se budsjettdokumentet. Kontering: Ingen kontering. Konklusjon/anbefaling: Se forslag til innstilling. Lise Bråten økonomikonsulent

16 Side 16 av 35 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-D12 09/667 13/7830 Stian Skjærvik Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar med bakgrunn i interpellasjon datert , fra Tone Waaler, fremlagt for kommunestyret den , følgende: Alternativ 1: Brev datert , jpid. 10/458, fra rådmannen til Øynor Consult slettes ikke. Brev datert , jpid. 11/2893, fra rådmannen til Indre Helgeland Kontrollutvalg slettes ikke. Alternativ 2: Brev datert , jpid. 11/2893, fra rådmannen til Indre Helgeland Kontrollutvalg slettes ikke. I brev datert , jpid. 10/458, fra rådmannen til Øynor Consult, slettes formuleringen mellom..kontakt med Lamo. og Dessverre dør Lamo... Nytt avsnitt i dette brevet blir da slik: Når da kommunens representanter oppdaget feilen, tok man kontakt med Lamo. Dessverre dør Lamo før man har fått rettet feilen Formannskapet Møtebehandling: Forslag på ny innstilling fra formannskapet: 1. Det tas ikke stilling til rådmannens alternativer i sak 073/ Alle dokumentene i Åkervik skole-saken oversendes Riksarkivaren, for å få en ny vurdering, der det søkes om sletting av de to aktuelle dokumentene i kommunens arkiv. Formannskapets forslag til innstilling enstemmig vedtatt. FS-073/13 Vedtak: 1. Det tas ikke stilling til rådmannens alternativer i sak 073/ Alle dokumentene i Åkervik skole-saken oversendes Riksarkivaren, for å få en ny vurdering, der det søkes om sletting av de to aktuelle dokumentene i kommunens arkiv.

17 Side 17 av 35 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Sletting av dokument i arkivsak Vedlagte dokument (dok 72616) er av Riksarkivet stemplet unntatt offentlighet i hht Offl. 13 jf. Fvl 13.1.ledd nr.1. Rådmannen har forespurt Riksarkivet hvorfor dokumentet er unntatt offentlighet og fått følgende svar datert , fra saksbehandler i Riksarkivet Tor Breivik: Utgangspunktet er at brevet inneholder opplysninger knyttet til navngitt person. Slik sammenhengen her er, har vi vurdert opplysningene som taushetsbelagte etter forvaltningsloven 13 første ledd nr. 1. Men vi skjønner at dette muligens er forhold som er så godt kjent at det ikke er noen berettiget interesse som tilsier hemmelighold, jf. forvaltningsloven 13 a nr. 3, slik at vi på forespørsel og på det grunnlaget vel ville ha gitt innsyn i dokumentet. Vår påskrift gjelder uansett bare som en intern instruks hos oss, mens Hattfjelldal kommune har et selvstendig ansvar for å vurdere offentlighet. Vi ser at det kan virke litt rart om kommunen gjør offentlig et dokument som Riksarkivaren hos seg har unntatt fra offentlighet, men vår påskrift skal altså ikke sees som vår endelige vurdering. Tor Breivik Stabsdirektør Rådmannen har på denne bakgrunn valgt å offentliggjøre dokumentet. Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 3 U ØYNOR Consult Ans Åkervik skole/grendehus dødsbo v/kjell Nordgård 72 U Indre Helgeland Kontrollutvalgsekretæri at Vedr. brev datert fra rådmannen til Øynor consult 87 U Riksarkivet Vedr. mulighet for sletting av dokument fra arkivsak. 90 I Riksarkivet Spm vedr. unntatt off. 91 I Riksarkivet RE: Spm vedr. unntatt off. Oppsummering av saken: Interpellasjonen levert til kommunestyremøte den vedr. sletting av to dokumenter i Åkervik skole saken, ble sendt rådmannen til videre saksbehandling. Interpellasjon omfattet sletting av to dokumenter. Disse dokumentene var: Brev datert , jpid. 10/458, fra rådmannen til Øynor Consult. Brev datert , jpid. 11/2893, fra rådmannen til Indre Helgeland Kontrollutvalg.

18 Side 18 av 35 Det er innhentet vurdering fra Riksarkivet om muligheten for sletting. Riksarkivet tillater ikke sletting av dokument datert I brev datert tillates slettet formuleringen mellom..kontakt med Lamo og Dessverre dør Lamo. Riksarkivet gir ingen pålegg om sletting, men kan tillate at kommunen sletter dokumenter. Det innstilles i to alternativer slik at kommunestyret selv avgjør hvorvidt tillatt sletting skal skje. Se innstilling. Saksopplysninger: Kommunestyrerepresentant Tone Waaler leverte til kommunestyremøte den en interpellasjon vedr. sletting av to dokumenter i Åkervik skole saken. Disse dokumentene var: Brev datert , jpid. 10/458, fra rådmannen til Øynor Consult. Brev datert , jpid. 11/2893, fra rådmannen til Indre Helgeland Kontrollutvalg. I hht kommunestyrets gjeldende regler besluttet ordfører å oversende interpellasjonen til rådmannen for saksforberedelse som grunnlag særskilt sak for politisk behandling, jfr. møteprotokoll datert Rådmannen har som del av saksforberedelsen forelagt spørsmålet om sletting av nevnte dokumenter for riksarkivet. Bestemmelser om sletting av dokumenter fra arkivet er gitt i Arkivlov med forskrift. Utgangspunktet er at et offentlig organ ikke kan slette noe fra arkivet før det foreligger en klar tillatelse til dette. Bevarings- og kassasjonsreglene fremgår av forskrift gitt av Riksarkivet. Riksarkivet kan på forespørsel fra kommunen gi tillatelse til sletting av enkeltdokumenter. Rådmannen har i brev datert fremlagt problemstillingen om hvorvidt det vil være mulig å slette nevnte dokumenter fra arkivsaken. Riksarkivet har i brev datert besvart henvendelsen. Som det fremgår av brevet har Riksarkivet oppfattet og behandlet henvendelsen som søknad om tillatelse til sletting av dokumentene. Rådmannen gjengir ikke i sin helhet riksarkivets vurderinger, men vil nøye seg med peke på Riksarkivets konklusjoner. Riksarkivet har tuftet sin beslutning på innholdet i nevnte brev samt at de ikke kjenner saken fullt ut. De har likevel kommet til den konklusjon at det i brevet datert kan alt mellom..kontakt med Lamo og Dessverre dør Lamo, tillates slettet, mens det øvrige i dokumentet bevares. Brevet datert skal bevares i sin helhet. Riksarkivet har også i brevet opplyst om at den som ønsker å sletting, kan henvende seg til Datatilsynet for å få vurdert dette. Vurdering: Det skal i denne saken legges vekt på Arkivloven og dens forskrifters intensjon med bevaring av dokumenter. Riksarkivet har i sitt brev redegjort for disse og vurdert viktigheten av de aktuelle dokumentene i fht. kulturell og forskningsmessig verdi og rettslig og forvaltningsmessig verdi. Rådmannen har ansvaret for å ivareta kommunens arkiv i tråd med disse bestemmelsene. De vurderinger som Riksarkivet har gjort er derfor ikke noe pålegg om å slette opplysninger, men en tillatelse. Når Riksarkivet i sin vurdering kommer til at brev datert ikke kan slettes, så skal dette dokumentet bestå. Tillatelsen til å slette formuleringer i brev datert er ikke et pålegg om å slette, men det gir kommunen åpning for å slette. Rådmannen er ikke nødvendigvis uenig i Riksarkivarens vurdering når det gjelder tillatelse til sletting av en formuling i brev datert Formuleringen har i seg selv ingen avgjørende informasjon av sakens kjerne, nemlig salgsprosessen rundt lærerbolig og skole, men den er likevel grunnlag for mange andre tilliggende dokumenter i saken, bl.a. politianmeldelser, etterforskning, behandlinger i kontrollutvalg mv.

19 Side 19 av 35 Hvorvidt formuleringen har avgjørende betydning for å kunne forstå sakens helhet er vanskelig å ha en klar formening om, men rådmannen heller nok i retning av at formuleringen bør bestå fordi formuleringen vil, vurdert i fht kulturell og forvaltningsmessig verdi, ha en verdi for fremtiden. Etter en samlet vurdering vil rådmannen legge frem to alternativer for kommunestyret, slik at kommunestyret på eget grunnlag kan avgjøre om formuleringen i brev datert , kan slettes. Brev datert er ikke tillatt slettet og skal bestå. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Kontering: Ingen.

20 Side 20 av 35 Konklusjon/anbefaling: Se innstilling. Stian Skjærvik rådmann

21 Side 21 av 35 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE / /8091 Hilde Dalen Søknad om tilskudd til bokprosjekt om Vefsna Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Rådmannens innstilling Formannskapet bevilger kr ,- til bokprosjektet om Vefsna. Beløpet bevilges under forutsetning av at prosjektet blir fullfinansiert. Hattfjelldal kommune skal som tilskuddsgiver omtales i bokens forord. Tilskuddet finansieres fra Reservert budsjettreserver K Og overføres til Kultur D Tilskuddet utbetales etter at bokprosjektet er fullført og boken er ferdig trykket Formannskapet Møtebehandling: Forslag fra Ordfører om et tilleggsforslag: Hattfjelldal kommune skal også ha 5 gratis eksemplarer av boka. Rådmannens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. FS-074/13 Vedtak: Formannskapet bevilger kr ,- til bokprosjektet om Vefsna. Beløpet bevilges under forutsetning av at prosjektet blir fullfinansiert. Hattfjelldal kommune skal som tilskuddsgiver omtales i bokens forord. Hattfjelldal kommune skal også ha 5 gratis eksemplarer av boka. Tilskuddet finansieres fra Reservert budsjettreserver K Og overføres til Kultur D Tilskuddet utbetales etter at bokprosjektet er fullført og boken er ferdig trykket. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen Formannskapssekretær

22 Side 22 av 35 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Bok om Vefsna, Hattfjelldal kommune.docx Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Bjørn Johnsen Søknad om støtte til skriving av bok om Vefsna 2 I Bjørn Johnsen Bok om Vefsna - tilleggsopplysninger 3 U Bjørn Johnsen Foreløpig svar: Søknad om støtte til skriving av bok om Vefsna Oppsummering av saken: Se nedenfor. Saksopplysninger: Kommunen fikk en henvendelse ang. støtte til bokutgivelse allerede i slutten av september. Vi ga et foreløpig svar der vi ønsket å ha kontakt med de øvrige kommunen. Grane har bevilget kr. Hva Vefsn har gjort vites ikke. Boka skal dokumentere livet rundt Vefsna og betydningen Vefsna har hatt for regionen. Det vises for øvrig til vedlagte søknad. Vurdering: Etter fredningen av Vefsna er det opprettet egne prosjektstillinger som skal utarbeider regler for bruk av området langs elva. Det er blitt mer aktuelt å se hele vassdraget under ett. Boka som skal dokumentere bruken og verdien av Vefsna er et verk som blir ganske unikt i kultursammenheng også for Hattfjelldal kommune Administrative og økonomiske konsekvenser: Saksbehandlertid og tilskudd på Kontering: Reservert budsjettreserver K Kultur D Konklusjon/anbefaling: Alternativ 1 Hattfjelldal kommune ønsker ikke å bidra økonomiske til bokutgivelse. Alternativ 2 Hattfjelldal kommune bevilger kr til boka Vefsna Beløpet bevilges under forutsetning av at prosjektet blir fullfinansiert. Beløpet hentes fra Reservert budsjettreserver K Og overføres til Kultur D Hilde Dalen konsulent

23 Side 23 av 35 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE /533 13/7558 Lise Bråten Budsjettregulering Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling Budsjettregulering vedtas i henhold til vedlagte tabell datert Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr ,- for driftsbudsjettet, og kr ,- for investeringsbudsjettet Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-075/13 Vedtak: Budsjettregulering vedtas i henhold til vedlagte tabell datert Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr ,- for driftsbudsjettet, og kr ,- for investeringsbudsjettet.

24 Side 24 av 35 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel breg xls Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 10 U Indre Helgeland Budsjettregulering/regnskapsrapport Kommunerevisjon; Fylkesmannen i Nordland 11 I Charlotte, Herje Orientering om endring i forskrifter - Kompensasjon formerverdiavgift i investeringsregnskapet, sikring og derivater Oppsummering av saken: Budsjettregulering nr Saksopplysninger: Med bakgrunn i endringer i budsjettforutsetninger er det behov for å korrigere en del budsjettall for Vedlagte tabeller viser i detalj de endringer som pr er nødvendig å foreta. Hvert av punktene i tabellen kommenteres nedenfor. Vurdering: Investeringsbudsjett: 1. Justering av budsjettert merverdiavgift på prosjekter. 2. Budsjettet for fotballbanen ble ved en feil justert ned i KS 050/12. Det foreslås å justere opp igjen til opprinnelig budsjett. 3. Tidligere budsjett på kjøp og oppmontering av brakkerigger, fordeles på funksjoner for voksenopplæring og tjenester utenfor ordinært ansvarsområde. 4. Kommunestyret har i sak 026/13 vedtatt å bygge flyktningeboliger. Budsjettregulering foretas her. 5. Disse prosjektene blir ikke gjennomført i år. Overføres til neste år. Finansieringen justeres tilsvarende. 6. Korrigering av kontering på tidligere foretatt budsjettendring. 7. Avdragsinntekter og -utgifter på startlån korrigeres slik det nå forventes å bli i år. Driftsbudsjett: 1. Se punkt 1 under investeringsbudsjett. Merverdiavgiften føres i driftsbudsjettet, og overføres til investering til delfinansiering av prosjekter. 2. Vi har mottatt kr ,- fra Statkraft som kompensasjon for videre utbygging av Røssåga. Pengene skal brukes til tiltak for allmennheten. Beløpet avsettes til fond. 3. Det er budsjettert med et ekstraordinært skjønnstilskudd på kr 1,8 mill. Dette tilbakeføres.

25 Side 25 av Inntekter vedr flyktninger og asylsøkere justeres opp til forventet nivå. 5. Siden inntektene vedr. flyktninger og asylsøkere har øket, fjernes bruk av flyktningefond. 6. Forventet rentekompensasjon fra husbanken reduseres. 7. Renteinntekter- og utgifter korrigeres ut fra endrede forutsetninger. Gevinst finansielle instrumenter, og avsetning bufferfond justeres opp. Utbytte fra Helgelandskraft ble lavere enn forventet. Justeres ned. 8. Premieavvik pensjon justeres til siste prognoser fra KLP og SPK. 9. Det ble ved budsjettering 2013 laget et tiltak med økning av sykepenger. Dette reduksjonstiltaket ble fordelt på rammene av økonomikonsulent. De avdelingene som fikk for stor belastning her, sammenlignet med virkelige tall for 2013, bør nå få kompensert for dette ved å redusere budsjetterte sykepenger. 10. Fra 2013 ble MOT flyttet fra helseavdelingen til Hattfjelldal skole. Budsjettet på art ble igjen på helseavdelingen. Mens Hattfjelldal skole har tatt kostnaden. Denne budsjettposten flyttes fra Helse til Hattfjelldal skole. 11. Bruk av avsetning til fond fys.inst. justeres til årets kjøp/leie av utstyr. 12. Det er behov for å innføre et ekstra tiltak på Hattfjelldal skole ut året. Avdelingen får tilført kr ,- til å dekke dette tiltaket. 13. Drenering Susendal skole. Prosjektet er utsatt til Budsjettet overføres til Vedr. prosjekt for utredning oppdrett i Hattfjelldal. Her har kommunestyret tidligere bevilget penger til prosjektet. I år har vi hatt utgifter til å leie inn en person fra NIVA til å delta på et møte vedr. prosjektet. Foreslår at dette dekkes av næringsfondet. 15. Kommunestyret har i KS 83/12 bevilget kr ,- til servicebygg/forretningsbygg. Dette ble finansiert ved bruk av Vefsnafondet. Kr ble brukt i Årets utgifter på prosjektet er kr ,-. Det foreslås at restmidlene overføres fra 2012, og økes til kr , Kommunestyret har vedtatt i sak KS 079/12 å bevilge kr ,- til gjennomføring av forprosjekt Vefsna regionalpark. Dette er det ikke ført budsjettregulering på tidligere. 17. Det har vært reparasjoner på dyrehengeren. Penger til reparasjonen tas fra fond dyrehenger. Administrative og økonomiske konsekvenser: Netto driftsresultat viser hvor store midler kommunen benytter til avsetning (til fond), investeringer (overføring til investeringsregnskap) og dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd. Pr er budsjettert netto driftsresultat for 2013 på kr ,-. Konsekvensen av denne reguleringen blir en økning av netto driftsresultat med kr ,- til kr ,-. Kontering: Budsjettreguleringen har kontering i henhold til vedlagte tabell. Konklusjon/anbefaling: Se rådmannens innstilling. Lise Bråten økonomikonsulent

26 Side 26 av 35 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-J40, TI-&18 13/971 13/7658 Anne-Margrethe Simonsen Alminnelig skjenkebevilling - Bjørnstad Gård Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre har tidligere vedtatt en ramme på maksimalt 5 skjenkebevillinger i kommunen for perioden I henhold til vedtatt ramme, og med hjemmel i alkohollovens 1-6, jfr. kap 4, innvilges Bjørnstad Gård alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk. Skjenkebevillingen gjelder innendørs for låvebygningen på Bjørnstad Gård og utendørs innenfor eget inngjerdet område i tilknytning til låven. Skjenketiden fastsettes til torsdag, fredag og lørdager ml. kl. 15:00 02:00. Som ansvarshavende godkjennes Anita Iversen med Roar A. Bråten som stedfortreder. Skjenkebevillingen gjelder for perioden Bevillingshaver må selv sørge for å søke om fornyet bevilling i god tid før periodens utløp. Årlige omsetningsoppgaver for mengde omsatt alkoholholdig drikk skal uoppfordret sendes til Hattfjelldal kommune innen 1.mars påfølgende år. Eventuelle skjenkeavgifter fastsettes i forbindelse med kommunestyrets årlige budsjettbehandling Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-076/13 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre har tidligere vedtatt en ramme på maksimalt 5 skjenkebevillinger i kommunen for perioden I henhold til vedtatt ramme, og med hjemmel i alkohollovens 1-6, jfr. kap 4, innvilges Bjørnstad Gård alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk. Skjenkebevillingen gjelder innendørs for låvebygningen på Bjørnstad Gård og utendørs innenfor eget inngjerdet område i tilknytning til låven. Skjenketiden fastsettes til torsdag, fredag og lørdager ml. kl. 15:00 02:00.

27 Side 27 av 35 Som ansvarshavende godkjennes Anita Iversen med Roar A. Bråten som stedfortreder. Skjenkebevillingen gjelder for perioden Bevillingshaver må selv sørge for å søke om fornyet bevilling i god tid før periodens utløp. Årlige omsetningsoppgaver for mengde omsatt alkoholholdig drikk skal uoppfordret sendes til Hattfjelldal kommune innen 1.mars påfølgende år. Eventuelle skjenkeavgifter fastsettes i forbindelse med kommunestyrets årlige budsjettbehandling.

28 Side 28 av 35 Habilitet i forvaltningen: Det er ingen administrativ inhabilitet. Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Anita Iversen Søknad om permanent skjenkebevilling 2 U Anita Iversen Vedr. søknad om alminnelig skjenkebevilling 3 U Politiet Vedr. søknad om alminnelig skjenkebevilling. Forespørsel om uttale fra politiet 4 I Politiet Uttalelse vedrørende søknad om alminnelig skjenkebevilling Bjørnstad Gård 6 I skatteoppkrever Hattfjelldal kommune Uttale - søknad om skjenkebevilling Oppsummering av saken: Saken gjelder søknad fra Anita Iversen om alminnelig skjenkebevilling på Bjørnstad Gård. Søker har tidligere fått innvilget skjenkebevillinger til enkelte bestemte anledninger. Til opplysning søkes det også om permanent tillatelse til servering av mat. Denne saken omhandler kun skjenkebevilling med hjemmel i alkohollovens bestemmelser. Saksopplysninger: Bevillinger til skjenking av alkohol i Hattfjelldal kommune gjelder for perioden Hattfjelldal kommunestyret har for inneværende periode satt en ramme på maksimalt 5 alminnelige skjenkebevillinger. Per i dag har kommunen 4 aktive skjenkebevillinger til følgende bevillingshavere: Hattfjelldal Grillkiosk AS, Sæterstad Gård, Furuheim Gård og Gryteselv Fjellgård. Det er således anledning til å tildelte ytterligere 1 bevilling innenfor eksisterende ramme. Bjørnstad Gård v/anita Iversen har den fremmet søknad om permanent bevertning og skjenkebevilling. Skjenkebevilling søkes for torsdag, fredag og lørdager ml. kl. 15:00-02:00. Hovedsakelig er det tenkt skjenking innendørs på låven, men søker ønsker også å kunne ha anledning til servering utendørs. Dette er planlagt innenfor et avgrenset/inngjerdet område i tilknytning til låven. Det opplyses i søknaden at alle arrangement vil ha 18-års grense. Bjørnstad Gård har i perioden søkt om skjenkebevilling for enkeltanledning i forbindelse med en årlig låvedans på sensommeren. Disse søknadene er delegert til Rådmannen. Begrunnelsen for å søke permanent (alminnelig) bevilling er i følge søknaden for lettere å kunne ha arrangement på kort varsel. Anita Iversen er oppgitt som ansvarshavende med Roar A. Bråten som stedfortreder. Begge har tidligere avlagt og bestått kunnskapsprøven i alkohollovgivningen. Med hjemmel i Alkohollovens 1-7 skal det innhentes opplysninger fra politiet og sosialtjenesten før kommunestyret fatter sitt vedtak. Politiet v/lensmannen i Grane og Hattfjelldal er bedt om å uttale seg. Lensmann Trine Skogstad skriver i sin uttale datert at lensmannskontoret har intet å innvende til at søknaden innvilges. Sosialtjenesten har heller ingen anmerkning til søknaden, med unntak av at det vurderes positivt med 18-års grense på alle arrangement. Med hjemmel i Alkohollovens 1-7 kan det også innhentes opplysninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Skatteoppkreveren i Hattfjelldal er i denne forbindelse anmodet om å uttale seg. Skatteoppkreveren har i sitt svar datert ingenting å bemerke angående Anita Iversens forhold til skatteetaten.

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.12.2013 006/13 Formannskapet 04.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.12.2013 006/13 Formannskapet 04.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-151 13/735 13/8063 Lise Bråten 26.11.2013 Budsjett 2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.12.2013

Detaljer

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument.

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-D12 09/667 13/7830 Stian Skjærvik 15.11.2013 Vedr. interpellasjon av 18.09.13 - Vurdering av sletting av dokument. Utvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.12.2012 104/12 Kommunestyret 19.12.2012 084/12

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.12.2012 104/12 Kommunestyret 19.12.2012 084/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 9 FE-151 12/766 12/7890 Lise Bråten 25.11.2012 Budsjett 2013, økonomiplan 2013-2016 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 09:00 10:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 09:00 10:30. Side 1 av 11 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 09:00 10:30 Medlemmer: A- Astrid Simonsen (representant) A- Svein

Detaljer

1. Den kommunale inntektsskattøren for 2015 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats.

1. Den kommunale inntektsskattøren for 2015 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-151 14/772 14/7551 Lise Bråten 24.11.214 Budsjett 215 Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 1.12.214

Detaljer

1. Den kommunale inntektsskattøren for 2015 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats.

1. Den kommunale inntektsskattøren for 2015 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 10 FE-151 14/772 14/7551 Lise Bråten 24.11.2014 Budsjett 2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 03.12.2014

Detaljer

1. Den kommunale inntektsskattøren for 2015 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats.

1. Den kommunale inntektsskattøren for 2015 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 21 FE-151 14/772 14/7551 Lise Bråten 24.11.2014 Budsjett 2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 03.12.2014

Detaljer

1. Den kommunale inntektsskattøren for 2015 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats.

1. Den kommunale inntektsskattøren for 2015 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 14 FE-151 14/772 14/7551 Lise Bråten 24.11.214 Budsjett 215 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3.12.214 83/14

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 12:00 15:45. Side 1 av 55

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 12:00 15:45. Side 1 av 55 Side 1 av 55 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 12:00 15:45 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Helene Kroken Slettbakk (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 151 Arkivsak: JournalpostID: 17/7498 Saksbehandler: Jim Ingebrigtsen Dato: 22.11.2017 Budsjett 2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 29.11.2017

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SV - Bjørnar

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 03.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13.20. Side 1 av 20

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 03.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13.20. Side 1 av 20 Side 1 av 20 Hattfjelldal kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 03.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13.20 Møtebok for Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) AP Ann-Elen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30. Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 10.12.2014 Tidspunkt: 09:00 10:30 Medlemmer: A-Otto Breivik (representant) A-Svein Tjønna

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 10 FE-151 15/653 15/8484 Lise Bråten 23.11.2015 Budsjett 2016 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.12.2015

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:10 Følgende medlem møtte Geir Rustad Hellen Brennbakk Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 15:30 16:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-U60, TI-&18 14/715 15/8000 Anne-Margrethe Simonsen 03.11.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Milano Hattfjelldal

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 46 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: Ann-Elen Olsen Wenche Valen Bente Sørmo Helene Kroken Slettbakk

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kulturstua Dato: 16.12.2015 Tidspunkt: 12:00 16:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kulturstua Dato: 16.12.2015 Tidspunkt: 12:00 16:30. Side 1 av 71 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kulturstua Dato: 16.12.2015 Tidspunkt: 12:00 16:30 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Anne Siri Hamarsbøen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 1

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 1 Side 1 av 1 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant) AP - Finn

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-U60, TI-&18 14/1191 15/1904 Anne-Margrethe Simonsen 19.03.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Go biten kafé Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE - 151 16/788 16/8557 Jim Ingebrigtsen 21.11.2016 Budsjett 2017 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 30.11.2016 073/16

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE - 151 16/788 16/8557 Jim Ingebrigtsen 21.11.2016 Budsjett 2017 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 151 Arkivsak: JournalpostID: 16/8557 Saksbehandler: Jim Ingebrigtsen Dato: 21.11.2016 Budsjett 2017 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 30.11.2016

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 16:00 18:10 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 16:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante)

Detaljer

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune.

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-033 13/857 15/3495 Stian Skjærvik 04.05.2015 Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOKA TIL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK - SHMIL.

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOKA TIL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK - SHMIL. HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOKA TIL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK - SHMIL. UTVALG STED DATO TIDSROM REPRESENTANTSKAPET Fru Haugans Hotel, Mosjøen 12.11.15 Kl. 12:00 16:15 MEDLEMMER : VARAMEDLEMMER : Alstahaug Odd

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 09:00 15:15. Side 1 av 40

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 09:00 15:15. Side 1 av 40 Side 1 av 40 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 09:00 15:15 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 09:30. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 09:30. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00 09:30 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12.

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Sæterstad gård - søknad om støtte fra næringsfond. FE-242, FA-U00 12/628 12/7275 Sigridur Sigursveinsdottir 29.10.2012 Utvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-242, FA-U00 12/628 14/4107 Sigridur Sigursveinsdottir 10.06.2014 Bedriftsutvikling fiskeoppdrett Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede /16 Formannskapet /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FE - 033, FA - H10 JournalpostID: 16/4427 Saksbehandler: Elisabeth Almli Bogfjellmo Dato: 03.06.2016 Brukerråd pleie og omsorg Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00. Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 04.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Medlemmer: Stian Skjærvik (Leder) Helene Slettbakk Håvard Nygård Trine

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine Thorsen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11 Side 1 av 11 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen SP

Detaljer

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag)

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag) Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Medlemmer: A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane

Detaljer

Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: Tidspunkt: 17:45 18:15

Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: Tidspunkt: 17:45 18:15 Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: 20.04.2016 Tidspunkt: 17:45 18:15 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hattfjelldal kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møteprotokoll for Medlemmer: AP - Finn Ove Hofstad (ordfører) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant)

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret

Møtebok for Kommunestyret Hattfjelldal kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 15.12.2016 Møtested: Fjellfolkets Hus Møtetid: Kl. 12:00-17:00 Gruppemøte: Kl. 08:00 Følgende medlem møtte Asgeir Almås Finn Ove Hofstad Lisbeth

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-223, TI-&85 13/1257 14/7786 Jan Inge Helmersen 18.11.2014 Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

Møtebok for Partssammensatt utvalg

Møtebok for Partssammensatt utvalg Hattfjelldal kommune Møtebok for Partssammensatt utvalg Møtedato: 13.09.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:30 Følgende medlem møtte Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin Torgersen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30 Medlemmer: AP- Finn Ove Hofstad(leder) AP- Sølvi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11.

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-H40 14/809 15/7507 Bjarne Haugen 09.10.2015 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig. Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C83 14/279 14/5519 Mona V. Larsen 25.08.2014 Fritak fra politisk verv Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 14/788 14/6161 Hogne Hjerpås 07.11.2014 Hattfjelldal Frivilligsentral som kommunal enhet Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 9 FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for Hattfjelldal kommune Møteprotokoll for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Fru Haugans hotel Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 16:00 17:15 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Anne Siri Hamarsbøen (representant)

Detaljer

018/12 Styringsdokument Budsjett 2013, økonomiplan og handlingsplan

018/12 Styringsdokument Budsjett 2013, økonomiplan og handlingsplan Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Helse- og Omsorgskomiteen Formannskapssalen Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 12:00 Saksliste Sak nr. Sakstittel 018/12 Styringsdokument 2013 - Budsjett 2013, økonomiplan og

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 Hattfjelldal kommune Verdensmesterskap i fluefiske 2013 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U42 09/704 13/4045 Sigridur Sigursveinsdottir 06.06.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2016 Tidspunkt: 12:30-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL H Jan Helge Jensen

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 - Side 1 av 35

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 - Side 1 av 35 Side 1 av 35 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 09:00 - Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Harald Lie (representant)

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.05.2014 kl. 13:30

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.12.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer