Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN GNR/BNR 100/51, STJØRDAL. Reguleringsplan for Fosslivegen Stjørdal kommune. Plan-ID 1-238

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL. Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune. Plan-ID 1-238"

Transkript

1 Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN GNR/BNR 100/51, STJØRDAL Reguleringsplan for Fosslivegen Stjørdal kommune Plan-ID Tiltakshaver: Stjørdal kommune Forslagsstiller: Dato:

2 1. BAKGRUNN Planforslaget fremmes av på vegne av Stjørdal kommune som tiltakshaver. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 100/51 inn mot tilstøtende gategrunn, og omfatter et areal på ca. 5,7 da. Området er i dag bebygd med kommunale omsorgsboliger samt to eldre kommunale utleieboliger. Området er regulert til boligformål i Kommuneplanens arealdel De kommunale omsorgsboligene Fosslivegen 14 og 16 er bygget med dispensasjon fra gjeldende krav til reguleringsplan, og skal derfor medtas i denne reguleringsplan. Fosslivegen 14 og 16 foreslås regulert til offentlige formål, tjenesteyting, i tråd med dagens funksjon. Området har fra før en høy grad av utnytting. Fosslivegen 18 planlegges utbygd med 12 mindre leiligheter. Leilighetene vil kunne motta omsorgstjenester fra naboanlegget, og bygges tilrettelagt for bevegelseshemmede. Stjørdal kommune ønsker å kunne selge boligene til private i fremtiden. Arealformål bolig vil bli opprettholdt for dette arealet ihht kommuneplanens arealdel. 1.1 Vedlegg: 1. Oversendelsesbrev 2. Plankart M: Reguleringsbestemmelser 4. Planbeskrivelse 5. Oversiktskart 6. Ledningsplan 7. Illustrasjoner, illustrasjonsplan, sol-skyggediagram, 3D-illustrasjoner, snitt 8. Utredninger, ROS-analyse 9. Varslingsannonse, varslingsbrev 10. Innspill, møtereferat oppstartsmøter og arbeidsmøte 1.2 Oversikt over berørte grunneiere Reguleringsplanen berører og grenser til flere grunneiere. En oversikt over disse eiendommene og dem som er varslet ligger som et vedlegg 9. Navn og adresse på hjemmelshavere er oppgitt av Stjørdal kommune. 1.3 Hensikten med planen Hensikten med planarbeidet er å utarbeide reguleringsplan for eksisterende kommunale omsorgsanlegg samt ny boligbebyggelse. 1.4 Varsel om igangsatt regulering Myndigheter og berørte naboer ble varslet av Stjørdal kommune med brev om oppstart av reguleringsplanarbeidet, datert Se vedlegg 09. Følgende ble varslet: Berørte naboer NSB BA Bergvesenet Jernbaneverket Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Sametinget Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 2

3 Nord-Trøndelag Fylkeskommune Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge Statens vegvesen Region Midt Telenor, Servicesenter for nettutbygging Forsvarsbygg Barn og unges representant i Stjørdal kommune Etat teknisk drift, enhet kommunalteknikk Etatssjef Etat Omsorg Etatssjef Etat Oppvekst Kommunelege i Stjørdal kommune Lokal landbruksfaglig uttalelse Miljøvernkonsulent i Stjørdal kommune Trafikksikkerhetsutvalget i Stjørdal kommune WEB ansvarlig i Stjørdal kommune 2. PLANSTATUS 2.1 Kommuneplanens arealdel Gjeldende plan er Stjørdal kommunes Kommuneplanens arealdel Tomteområdet er i sone D. Området er i gjeldende plan vist med formål bolig, eksisterende boligområde fortetting. Området ligger utenfor konsesjonsområdet for Stjørdal Fjernvarme AS, og det kreves ikke tilknytning til fjernvarme. Området ligger utenfor flomfaresoner. Området ligger utenfor fareområder for kvikkleire, dog 120 m vest for en større registrert kvikkleireforekomst. Det er ikke registrerte fornminner på området. Kommuneplanens arealdel krever: utarbeidelse av reguleringsplan tilrettelegging for bruk av vannbåren varme eller andre alternative energiløsninger det tillates fortetting med grad av utnytting inntil BYA=45% av tomtearealet utomhusplan/illustrasjonsplan skal være vedlagt reguleringsplanforslaget minste uteoppholdsareal for blokkbebyggelse med flere enn 4 boenheter 150 m2 (fastsettes med skjønn for boliger tilpasset beboere med spesielle behov (omsorgsboliger) vurdering av behov for lekeplass i området minimumskrav til parkeringsdekning for biler minimumskrav til sykkelparkering ladeplass for el-bil bebyggelsens fjernvirkning 2.2 Gjeldende reguleringsplan Området er ikke detaljregulert. 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Lokalisering Planområdet ligger sør for Fosslivegen og grenser til friområde i sør. 3.2 Dagens arealbruk og tilgrensende arealbruk Området er bebygd med omsorgsboliganlegg for til sammen 20 beboere (Fosslivegen 14 og 16) og eldre kommunale utleieboliger (Fosslivegen 18) som skal rives. Området ligger i en etablert boligområde, og 3

4 grenser til boligtomter i øst og vest. Gjenboere over Fosslivegen er boligtomter. Friarealet i sør er en kolle som avgrenses av en skråning mot tomtearealets søndre side. 3.3 Grunnforhold Det er utført grunnundersøkelser på tomten, Rambøll oppdrag nr , rapport nr. 1, Det ble påvist kvikkleiere på Fosslivegen 16, som er allerede bebygd, Notat nr Det ble ikke påvist kvikkleire på Fosslivegen 18. Man kan ikke se bort i fra at det kan forekomme lommer av kvikkleire i området. Det er i notat fra Rambøll datert konkludert med følgende: Det er derfor etter vår vurdering ikke sannsynlig at et skred innen kvikkleiresone 611 vil berøre bebyggelsen i Fosslivegen 18. I reguleringsbestemmelsene settes det krav til geotekniske forundersøkelser (gravehull), geoteknisk prosjektering av fundamenter til søknad om igangsetting og redegjørelse for nødvendig geoteknisk oppfølging i byggeperioden. 3.4 Stedets karakter Omkringliggende bebyggelse er i hovedsak småhusbebyggelse på 1-2 etasjer med saltak med store tomter/hagearealer. Fosslivegen 16 er oppført i 2 etasjer med flatt tak og ubehandlet trekledning. Fosslivegen er dype tomter som utnyttes best med bebyggelse i nord-sør retning, som gir siktlinjer gjennom tomteområdet til den trebevokste kollen i sør. 3.5 Kulturminner Det er ingen kjente kulturminner som blir berørt av utbyggingen. I forbindelse med gravearbeider skal 8 i kulturminneloven følges. 3.6 Barn og unges bruk av området Det er ikke registrert annen bruk enn i forbindelse med de kommunale utleieboligene, som skal rives. 3.7 Trafikkforhold Området har adkomst fra Ringveien og Fossliåsen. Fossligvegen betjener et begrenset antall boliger og det er observert liten trafikkbelastning. 3.8 Servicedekning Skole- og barnehagedekningen er god i området. Områder ligger i nærheten av Fossliåsen aktivitetssenter for funksjonshemmede og Fosslia skole. 3.9 Miljøforhold Området ligger tydelig utenfor rød og gul hensynsområde for støy og det kreves ikke støyfaglig utredning. Ved riving av eldre eksisterende bebyggelse kreves miljøsaneringsplan og avfallsplan Energiforsyning Energiforsyning er avklart med NTE. Området forsynes av trafo som ligger i nordkant av Fosslivegen 18, mot Fosslivegen. Trafoen krever en sikringssone på 4,0 m for rom for varig opphold Infrastruktur - vann og avløp Utbyggingen tilknyttes offentlig/kommunalt ledningsnett i Fosslivegen samt en privateid avløpsledning under Fosslivegen 16. Kapasiteten er ansett til å være god. VA-plan for området forutsettes utarbeidet og innsendt sammen med søknad om tiltak. 4

5 4. SAMRÅDS- OG MEDVIRKNINGSPROSESS 4.1 Kommunal medvirkning Oppstartsmøte for planarbeidet ble holdt med Stjørdal kommune Som følge av at reguleringsarbeidet ble noe utsatt i tid - og engasjert ny søker - ble det avholdt oppfølgende oppstartsmøte Samrådsmøte med Stjørdal kommune ble holdt Nabomedvirkning Naboer og gjenboere er varslet og orientert om innholdet i forslaget ved brev av I brevet blir de oppfordret til komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen. Ingen av naboene hadde merknader til planarbeidet. 4.3 Statlige og regionale myndigheter Varsel og orientering ble sendt fra Stjørdal kommune til høringsinstanser med innsigelsesadgang, brev datert Innkomne innspill med kommentar til hvordan de er ivaretatt i planforslaget Tabellen viser sammendrag av innspill fra berørte etter varsling og forsalgstillers beskrivelse av hvordan innspillene er ivaretatt i planforslaget. For fullstendige innspill vises det til vedlegg 10. Norges vassdrag og Energidirektorat (NVE), brev datert Det ligger en kvikkleiresone litt øst for 1. Omtales i vedlagt ROS-analyse. planområdet. 2. Kommunen anbefales å innhente vurdering fra geoteknikker om området har tilstrekkelig sikkerhet mot skred. 2. Geoteknisk vurdering utelukker fare for kvikkleireskred i området. Vedlegges. Nord-Trøndelag Fylkeskommune, brev datert Risikoen for at planen kommer i 1. Ivaretas av annen lovverk. konflikt med automatisk fredede kulturminner er liten men det minnes om den generelle aktsomhetsplikten etter 8.2 i 2. Ivaretas i evt. byggesak. kulturminneloven. Generelt krav om aktsomhet ved alle gravearbeider. 2. Pålegget må formidles til de som utfører arbeidet. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev datert Ingen landbruksfaglige merknader. 2. Se innspill fra barn og unges representant i Stjørdal. 2. Planprosess organiseres slik at barn som berørt part blir hørt. 3. Fokus på livsløpsstandard. 4. Grenseverdier for støy skal overholdes. 3. Ivaretas av krav til tilgjengelig bolig i TEK Det vises til vedlagt ROS-analyse. 5. Det vises til vedlagt ROS-analyse. 5

6 5. Krav om ROS-analyse vedr samfunnsikkerhet, klimaendringer og kvikkleire. Reguleringsplan Fosslivegen Barnerepresentanten i Stjørdal kommune, brev datert Ingen merknader. 1. Ivaretar pkt 2 ovenfor. NTE Nett, brev datert Ingen merknader til planen. 2. Eksisterende distribusjonsnett må hensyntas i planen, det vises til vedlagt ledningskart. Statens vegvesen, brev datert Ingen merknader til planen. 2. Universell utforming bør hensyntas mtp gående og syklende. 2. Distribusjonsnett hensyntas i planen inklusiv nedgravde ledninger og trafo med sikkerhetssone. 2. Ivaretas av krav til universell utforming av utearealer og krav til tilgjengelig bolig i TEK 10. 6

7 5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 5.1 Plangrepet Intensjonen Den omkringliggende bebyggelsen består hovedsaklig av eneboliger i en og to etasjer, hovedsaklig med saltak. Området har gode solforhold og grenser til friområde i sør. Reguleringsplanen tar med seg eksisterende situasjon for omsorgsanleggene. Disse er i 2 etasjer tildels med skrå tak, tildels flatt tak. Fosslivegen 18 reguleres for 2 etasjer med flatt tak. Dette for å ivareta best mulige solforhold for naboeiendommer og fellesareal mellom nr 16 og 18. Fosslivegen 18 reguleres med byggeområde i nord-sør retning med parkering og carporter mot øst. Mellom Fosslivegen 16 og 18 reguleres felles grønnstruktur som uteoppholdsareal, men med mulighet for gjennomgang for almennheten. I tillegg vil grønnstrukturen sikre siktlinje til friarealet fra Fosslivegen. Det reguleres offentlig gangsti gjennom grønnstrukturen. Adkomst til planområdet reguleres fra Fosslivegen der det ligger eksisterende avkjørsler, og for Fosslivegen 18 omtrent der avkjørsel ligger i dag. Organisering av bebyggelsen Ny bebyggelse på nr 18 organiseres med atkomst fra østsiden og med private uteplasser mot vest. Ny bebyggelse plasseres med god avstand fra Fosslivegen 16, som har private uteoppholdsarealer mot øst. Begge anleggene vil beholde/få gode solforhold og utsikt mot naturpregede omgivelser. Boenhetene er organisert som en lav blokk i 2 etasjer med flatt tak. Det er vist 12 like 2-roms leiligheter med BRA < 50 m2, som er i henhold til Stjørdal kommunes utbyggingsbehov. Carporter med sportsboder legges 1 m fra nabogrense. Maksimal høyde mot naboer overstiger ikke 3 m. Opparbeidelse av felles grønnstruktur skal dokumenteres ved søknad om tilletelse til tiltak. Parkering Fosslivegen 14 og 16 har eksisterende parkeringsarealer og carporter for beboere. Iflg leder for omsorgsanleggene dekkes anleggenes behov for parkering på eget område i dag. Se vedlegg Fosslivegen 18 forutsettes utbygd med parkeringsarealer iht Kommuneplanen: Boenhet >50 m2 BRA: Boenhet <50 m2 BRA: 1,5 p-plasser pr boenhet 1,0 p-plasser pr boenhet Vedlagt illustrasjonsplan viser 12 leiligheter < 50 m2 BRA. Krav til parkering dekkes med 12 stk carporter med utebod. Det er i tillegg vist mulighet for inntil 5 besøksplasser, hvorav 1 er tilpasset HC-bil. 5.2 Grad av utnytting, uteopphold Kommuneplanen tillater utnyttelsesgrad %BYA inntil 45% ved fortetting i eksisterende boligområde. For offentlig tjenesteyting står dette friere. I beregning av BYA er åpent, overdekket areal og bakkeparkering medregnet. Kommuneplanens arealdel legger til grunn at det skal være 150 m2 uteopphold/ boenhet for boligblokk i sone D. Dette er et høyt tall som er vanskelig forenlig med en god utnyttelse av byggeområdet. 7

8 For institusjon settes utearealet til 15 m2/ rom. Vi har vært i tvil om hva som skal legges til grunn for omsorgsboligene. Vedlagt illustrasjonsplan viser: For Fosslivegen (eksisterende): Formål Daa BYA MUA Tjenesteyting 3,355 58% 757m2, 38m2 pr boenhet Boligbebyggelse 1,519 42% 564 m2, 47 m2 pr boenhet Grønnstruktur 0,44 Er fordelt på bolig og tjenesteyting og medtatt i regnskap. Illustrasjonsplanen viser at uteoppholdsarealet (MUA-m²) for Fosslivegen ligger på 38 m2 pr bolig. Dette er fordelt på private verandaer og felles uteoppholdsareal. For Fosslivegen 18 har vi 47 m2 pr boenhet. Alle boenheter har privat, vestvendt veranda/ platting i tillegg til felles uteoppholdsareal. Tomta grenser direkte mot et større friområder i sør. Det legges til rette for atkomst til friområdet med regulert offentlig gangveg mellom Fosslivegen og Fosslivegen 18. Vi mener boligenes behov for uteareal er godt ivaretatt selv om det ikke oppfyller kommuneplanens arealdels krav til 150 m2/ boenet. Dette også med tanke på at det planlegges småleiligheter på inntil 50 m2 slik at det ikke forventes mange barnefamilier. 5.3 Sol/skygge Bebyggelsen er plassert slik at nye private uteoppholdsplasser vender mot vest. Bebyggelsens høyde er to etasjer og det er god avstand mellom bygningene. Det er utarbeidet sol/skyggestudier av planområdet med omkringliggende bebyggelse for vår/høstjevndøgn og midtsommer. Studiene viser: Gode solforhold for private uteplasser i planområdet. Fosslivegen 16 har formiddagssol da private uteplasser vender mot øst. Gode solforhold for felles utendørs oppholds- og lekearealer. Den nye bebyggelsen påvirker solforhold for naboeiendommene i liten grad. 8

9 5.4 Kjøreveg og gangvei Adkomst blir fra kommunal veg Fosslivegen. Reguleringsplan Fosslivegen Lekeplass Behov for sandlekeplass innen f_g2 skal vurderes ved byggesak. De enkelte boenhetene får private balkonger/terrasser. 5.6 Parkering Hovedparkering er carporter. Gjesteplasser er vist ute på terreng. Det er lagt opp til 1,0 p-plasser pr. leilighet. I tillegg kommer inntil 5 gjesteplasser inkludert en HC-plass. 5.7 Tilgjengelighet Området er flatt og legger til rette for en god tilgjengelighet for alle. Utearealer blir omsøkt med universell utforming iht TEK Avfallshåndtering Søppelhåndtering vil baseres på eksisterende felles containere med nedkast, nedgravd i bakken ved Fosslivegen Infrastruktur - vann og avløp Det planlegges nytt vann- og avløpsanlegg som føres fra Fosslivegen gjennom grøntareal til hver boenhet samt at boligene knyttes på privat avløpsledning under nr. 16. Ved søknad om byggetillatelse skal det følge detaljert VA-plan Energiforsyning Eksisterende nettstasjon er rett nord for tomten og har kapasitet å forsyne området. Det er ingen høyspentledninger i området som krever omlegging. Krav til energiløsning for oppvarming og forbruksvann ivaretas av TEK 10. 9

10 6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 6.1 Natur- og miljømessige virkninger Grunnforhold Tomten er tidligere bebygd med to boliger og eksisterende bebyggelse skal rives. Det er utført geotekniske undersøkelser på tomten. Det ventes ikke vanskelige grunnforhold. NVE har bedt om en vurdering av fare for kvikkleireskred i området. Rambøll har i et notat datert vurdert de lokale forhold og konkludert med at det ikke er fare for kvikkleireskred. Overvannshåndtering Overvann skal føres til eksisterende kommunalt overvannssystem. Flomfare Tomteområdet ligger utenfor NVE s faresoner. Støy Området er utenfor fastsatte støysoner og det kreves ikke tiltak mot støy utover det som fremkommer av TEK 10 og Norsk standard. Naturmangfold Dagens tomteområdet består av bestående bygninger, grusareal og glissent plenareal. Friområdet sør for tomten berøres ikke av prosjektet. Felles uteareal mellom friområdet og Fosslivegen kan gi bedre muligheter for økt mangfold og dyretrekk til friområdet. Prosjektet antas derfor å ville få positiv innvirkning på naturmangfoldet. I ROS-analyse (sjekkliste) er det gjort gjennomgang av en rekke tema som berører naturmangfold. I følge miljøstatus.no er det ingen registreringer av viktige naturtyper eller utvalgte naturtyper. Naturbase viser ingen registreringer av prioriterte arter eller andre forekomster av vernede arter eller naturområder innenfor planområdet. Artskart 1.6 viser heller ingen forekomster av arter på rødlista til planområdet. Kravet i naturmangfoldlovens 8 om at vurdering av saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, anses dermed som oppfylt. 6.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse Det er laget en risiko- og sårbarhetsanalyse som eget vedlegg til planen (sjekkliste). Hensikten med ROS-analyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i kommunen. Sjekklisten bidrar til å gi økt kunnskap og bevissthet rundt beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum forøvrig. I henhold til sjekklisten forutsettes det at forslagene til risikoreduserende tiltak for de ulike temaene/hendelsene følges opp. Mulige hendelser og fremtidige tiltak ivaretas tilfredsstillende gjennom reguleringsplanen med bestemmelser. En vesentlig del av de risikoreduserende tiltakene forutsettes løst i forbindelse med prosjektering og planlegging til byggesak. 6.3 Planlagt gjennomføring Det planlegges for en oppstart av prosjektet i løpet av

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE Utarbeidet av JM Norge AS 1.8.2014, rev. 15.09.2014 1 Innhold: 1. BAKGRUNN 4 1.1 Hensikten med planen 4 1.2 Forslagstiller

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20

REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 1. Bakgrunn Dream AS er grunneier av Pans veg 20. Eiendommen ligger på Heistad og har tidligere vært i bruk som skole og forsamlingslokale. Dream AS har

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Detaljregulering av Helge Ingstads veg 1 og 3

Detaljregulering av Helge Ingstads veg 1 og 3 Detaljregulering av Helge Ingstads veg 1 og 3 Planbeskrivelse av 3.6.2014 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja Møteinnkalling Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Dette planforslag fremmes av SMS-arkitekter AS og Siv.ing. A. Reinertsen på vegne av Konsmohus AS.

Dette planforslag fremmes av SMS-arkitekter AS og Siv.ing. A. Reinertsen på vegne av Konsmohus AS. PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for Sånum, felt A/B9. Plan ID 170 Dato: 05.02.2014 BAKGRUNN Dette planforslag fremmes av SMS-arkitekter AS og Siv.ing. A. Reinertsen på vegne av Konsmohus AS. Formålet

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Gamle Follum skole Plan ID: 0605_359 Datert: 29.03.12 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS 1 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304

DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304 DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304 FET KOMMUNE 10.07.14, rev 06.10.14 ARCASA arkitekter AS Sagveien 23 C III 0459 OSLO Tlf 22 71 70 70 arcasa@arcasa.no

Detaljer