Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11."

Transkript

1 ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte AP KAPITTEL HEF vil i perioden: BUSKERUDS HANDLINGSPLAN FOR 2012 A INTERESSEORGANISASJON A1 Livssynsfrihet ha ressurser i beredskap for å kunne påpeke undertrykkelse og diskriminering med bakgrunn i religion eller livssyn bidra til å sette livssynsfrihet på den politiske dagsorden bidra til åpen debatt om alle sider ved ulike religioner og livssyn, og forsvare retten til ytringsfrihet på livssynsområdet 2. Støtte egnede aktiviteter og aksjoner. 3. Arrangere debattmøte. A2 Livssynslikestilling A2.1 Skille stat og kirke A2.2 Skole og barnehage arbeide for å skille stat og kirke gjennom å: arbeide for en samordning av lovverket om tros- og livssynssamfunn bidra til å sikre at forberedelsene til et framtidig skille mellom stat og kirke ivaretar alles interesser arbeide for at skolene og barnehagene skal være fri for religionsutøvelse bidra til å utvikle en inkluderende og mangfoldig undervisning om livssyn, religion og etikk bidra i utviklingen av undervisningsmateriell for et livssynsnøytralt fag utvikle undervisningsmateriell om humanisme til bruk på ulike klassetrinn fortsatt arbeide for et inkluderende og menneskerettsbasert formål for skole og barnehage 2. Støtte egnede aktiviteter og aksjoner. Flere medlemmer/aktive bør skrive og delta i avisdebatten slik at det blir mindre belastning for lokale tillitsvalgte. 2. Støtte egnede aktiviteter og aksjoner 3. Ha særlig fokus på skoleavslutning som er felles for alle elever gjennom å gjenta spørreundersøkelsen som ble sendt ut til skolene i Sende ut skoleundersøkelsen også til skolekontorene i alle kommuner. 5. Sende informasjonsbrev til foreldrearbeidsutvalg (FAU) og elevråd om skoleavslutning. 1

2 A2.3 Omsorg og livssyn arbeide for at Staten sørger for at offentlige velferdstilbud og fellesinstitusjoner er livssynsnøytrale for brukerne av tjenestene arbeide for at offentlig kriseberedskap er livssynsnøytral i førstelinjetjenesten videreføre arbeidet med å bli inkludert i kriseberedskapsplaner og i kriseberedskapsteam i offentlig regi heve kompetansen til kriseberedskapsgruppa og støtte opp om den frivillige innsatsen som gjøres her støtte fylkeslag som ønsker å opprette kriseberedskapsgruppe i eget fylke med regionalt/ nasjonalt samarbeid arbeide for at stat og kommuner likestiller livssyn ved offentlige sorg- og minnemarkeringer utarbeide forslag til humanistisk innhold i seremonier for ulike sorg- og minnemarkeringer skolere medlemmer som kan påta seg å arrangere/lede humanistiske og bistå ved pluralistiske minnehøytideligheter arbeide for å påvirke stat og kommuner til å legge planer for livssynsnøytrale og egnede lokaler og for samlingssteder for felles minnemarkeringer utrede eventuelt samarbeid med livssynsnøytrale organisasjoner om omsorgstilbud skolere og følge opp livssynssamtalepartnere som kan delta i frivillig arbeid både i Human-Etisk Forbund og livssynsnøytrale organisasjoner. 1. Oppfordre medlemmer til å delta på samtalelederkurs. 2. Holde oversikt over mulige samtalepartnere. 3. Følge opp kommunene i fylket for etablering av livssynsnøytrale seremonirom. 4. Delta i debattene. 5. Støtte egnede aktiviteter og aksjoner. 2

3 B B 1 B2 B3 B4 LIVSSYNSSAMFUNN Utvikle humanismen som livssyn Humanisme blant unge Menneskeretti gheter Internasjonalt arbeid være en viktig og synlig pådriver for debatt om spørsmål som angår etiske verdier og det humanistiske menneskesynet videreutvikle møteplasser for aktiv livssynsdebatt være en kunnskapsbase om humanisme og som en del av dette utrede utviklingen av et virtuelt bibliotek utrede og utvikle kulturelle uttrykk som et virke-middel for å kommunisere og formidle humanisme eksternt og å styrke og samle Human-Etisk Forbund støtte Humanistisk Ungdom slik at de kan vokse og etablere seg som en livskraftig og selvstendig organisasjon samarbeide med Humanistisk Ungdom i aktuelle saker arbeide for at menneskerettighetene legges til grunn i en utredning av religions- og livssynspolitikken i Norge påpeke menneskerettighetsbrudd med særlig fokus på livssynsområdet bidra til å styrke Norges rolle og posisjon for å utvikle FNs arbeid for menneskerettighetene bidra til å styrke den internasjonale humanistbevegelsen organisatorisk og ideologisk gjennom fortsatt økonomisk støtte og aktiv deltakelse i styrende organer og arrangementer arrangere IHEUs verdenskongress 2011 gjennom IHEU arbeide for å opprettholde og utvikle FN som en slagkraftig menneske-rettighetsinstitusjon legge til rette for frivillige lokale innsamlings-aksjoner til fordel for HAMUs prosjekter styrke kjennskapen til HAMUs arbeid 1. Opprettholde synligheten og profilering i lokalsamfunnet. 2. Arrangere filosofikafeer. 3. Arrangere regionalt seminar. 1. Støtte deltakelse på HUs sommerleir. 2. Støtte etablering av HU-lag i fylket. 3. Spre informasjon om HU til konfirmantene, gjennom stands og skolebesøk. 2. Støtte egnede aktiviteter og aksjoner, for eksempel Krystallnattmarkering, FN-dagen og Menneskerettighetsdagen. 1. Støtte HAMU og IHEYO. 2. Styrke kjennskapen til HAMUs arbeid. 3. Fremme interesse for og spre informasjon for verdenskongressen. 3

4 C SEREMONILEVERANDØR Generelt arbeide for at gratis, verdige og livssynsnøytrale seremonilokaler blir en lovfestet rettighet, og at fylker og kommuner legger til rette for dette utrede bruken av økonomiske virkemidler for å øke kvaliteten på seremoniene og å sikre et tilstrekkelig antall seremoniarrangører og medarbeidere utvikle beredskapsrutiner for alle seremonier styrke den humanistiske og den estetiske profilen i alle seremonier samle og systematisere tekst og musikk til bruk i seremoniene C1 Humanistisk navnefest videreutvikle opplæringen av seremoniarrangører gjøre informasjon om Humanistisk navnefest C2 Humanistisk konfirmasjon tilgjengelig på alle fødeavdelinger og helsestasjoner sørge for at alle konfirmanter sikres et likeverdig kurstilbud videreutvikle opplæringen av seremoniarrangører sørge for at alle kursledere årlig deltar i opplæring arbeide for at alle kursledere er medlemmer i Human-Etisk Forbund C3 Humanistisk vigsel vurdere årlige regionale samlinger for vigslere foreta en gjennomgang av og utarbeide en oversikt over bryllupstradisjoner og -ideer som bidrar til en humanistisk profil i seremonien 1. Gi høringssvar til nye kommuneplaner og fylkesplaner. 2. Samarbeide med kommunene om livssynsnøytrale seremonirom. 3. Ha kapasitet til å møte behovet som finnes. 4. Delta på sentralt estetikkurs. 5. Arrangere estetikkurs for lokale arrangører. 1. Arrangere estetikkurs for lokale arrangører. 2. Gjennomføre en årlig samling for lokale arrangører. 1. Kvalitetssikre kontrakter for kursledere. 2. Videreføring av fylkeskurs og regional opplæring for kursledere. 3. Bedre redaksjonell synlighet i lokalpressen. 4. Oppfordre alle kursledere som ikke er medlemmer til å bli medlem. 5. Tilby kursledere mer faglig kunnskap. 6. Arrangere estetikkurs for lokale arrangører. 7. Dekke behovet for skolebesøk med info om konfirmasjon. 8. Kvalitetssikring av konfirmasjonskursene lokalt. 1. Oppfordre til deltakelse på regional talersamling. 2. Kartlegge brukererfaringer. 3. Avholde utvalgsmøte for erfaringsutveksling. 4. Rekruttere flere talere. 5. Vedlikeholde beredskapsplaner. 4

5 C4 Humanistisk gravferd fortsette utviklingen av nasjonale opplegg for kurs og samlinger for gravferdstalere vurdere sertifiseringsordning for gravferdstalere arbeide for at seremonirom og kapeller, gravlunder og gravferdstjenester blir underlagt kommunal forvaltning D ORGANISASJON D Generelt Sørge for at alle tillitsvalgte får tilbud om relevante kurs og opplæring Opprette gode møteplasser internt i organisasjonen for utveksling av informasjon og erfaring mellom ulike organisasjonsledd og landsdeler Sette i verk tiltak for å sikre god kommunikasjonsflyt mellom Hovedstyret, hovedkontor og fylkesleddene Sikre at alle tillitsvalgte føler seg trygge på sine roller og at man har tilgang til de ressurser som er påkrevd (økonomisk/organisatorisk) for å kunne utføre sine oppgaver Gjennomføre minst en landsomfattende vervekampanje Styrke nettsidene Bruke kommunikasjonsstrategien på en slik måte at man styrker organisasjonens felles oppfatning av prioriteringer og intern motivasjon, i tillegg til ekstern kommunikasjon og medlemsverving 1. Rekruttere flere talere. 2. Utvikle beredskapsplaner. 3. Invitere gravferdsbyråene til årlig seminar. 4. Samarbeide med kommunene om livssynsnøytrale gravferdsrom. 5. Kartlegge gravferdslokaler i kommunene. 1. Videreutvikle samarbeidet i regionen. 2. Avholde inspirasjonshelg. 3. Alle nye medlemmer bør motta en henvendelse fra lokallaget. 4. Vedlikeholde og distribuere informasjonsheftet til de tillitsvalgte. 5. Kontinuerlig forbedre nettsidene. 5

H u m a n i s m e Besøksadresse: Postadresse: Tlf.: Faks: E-post: Internett:

H u m a n i s m e Besøksadresse: Postadresse: Tlf.: Faks: E-post: Internett: H u m a n i s m e et livssyn 2 Humanismens menneskesyn formuleres slik i FNs menneskerettighetserklæring: Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med

Detaljer

Partienes religions- og livssynspolitikk En humanistisk oversikt over partienes programmer for Stortingsvalget i 2013.

Partienes religions- og livssynspolitikk En humanistisk oversikt over partienes programmer for Stortingsvalget i 2013. Partienes religions- og livssynspolitikk En humanistisk oversikt over partienes programmer for Stortingsvalget i 2013. lph/3 Alle programmer er nå ferdig vedtatte. Alle utdrag som er gjengitt under er

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo. Tlf: 23 08 13 39/40. stl@trooglivssyn.no www.trooglivssyn.no

Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo. Tlf: 23 08 13 39/40. stl@trooglivssyn.no www.trooglivssyn.no Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo Tlf: 23 08 13 39/40 stl@trooglivssyn.no www.trooglivssyn.no samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Arbeidsplan 2008 FORORD STLs arbeidsplan beskriver det arbeid som STL planlegger

Detaljer

STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011. STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011

STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011. STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011 STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011 Strategidokumentet er en beskrivelse av STLs langsiktige mål (for en tre-årsperiode), og de tiltakene som er nødvendige for å nå disse målene. Strategidokumentet

Detaljer

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Rødts

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.02.14/163.54 SENTRALSTYREMØTE 07.-09.02.14 Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Strategidokument. Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT

Strategidokument. Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT Strategidokument Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT Forord Innholdsfortegnelse Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vår nye strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene vi har valgt for å styrke organisasjonen:

Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vår nye strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene vi har valgt for å styrke organisasjonen: Arbeidsplan for Norges Bygdekvinnelag 2015-2016 Norges Bygdekvinnelag er en organisasjon i vekst. Vi har mange aktive og sterke lokallag i hele landet. Vi er inspirator og pådriver for gode kvinneliv og

Detaljer

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 1. Innledning Årsplanen peker ut bevegelsens prioriteringer og satsinger, med utgangspunkt i strategiplanen. Årsplanen legger særlig føringer for styret og

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Sammenstilling av ideer fra gruppearbeid Frivillighetsseminar Akershus fylkeslag mars 2014

Sammenstilling av ideer fra gruppearbeid Frivillighetsseminar Akershus fylkeslag mars 2014 Sammenstilling av ideer fra gruppearbeid Frivillighetsseminar Akershus fylkeslag mars 2014 Sosiale aktiviteter s. 2 Lokal synlighet s. 4 Temamøter s. 6 Politisk arbeid s. 8 Internasjonalt arbeid s. 9 Liste

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 2 Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene

Detaljer

Forord. Oslo, den 11. mars 2011

Forord. Oslo, den 11. mars 2011 Forord CP-foreningens program vedtas av landsmøtet i Cerebral Parese-foreningen. Programmet danner overordnede føringer for foreningens arbeid i perioden. Oslo, den 11. mars 2011 INNHOLD 1 2 3 Innledning...

Detaljer

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 02-2009 Humanistisk konfirmasjon for alle Side 10 Portrett: Hege Storhaug Side 20 La livssynene blomstre i den sekulære staten

Detaljer

Handlingsplan 2015-2020

Handlingsplan 2015-2020 Handlingsplan 2015-2020 A. Kommunikasjon B. Veteranrettigheter C. Organisasjon og organisasjonsutvikling D. Kamerat- og Familiestøtte A. KOMMUNIKASJON Hovedmål Forbundets informasjonsvirksomhet sikrer

Detaljer

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN Musikkrådet på Kjeller STRATEGI- PLAN 2015-2020 HANDLINGS- PLAN 2015-2017 2015-2020 OG STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 Innledning Akershus musikkråd jobber innen følgende hovedområder: Opplæring og

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Innhold Innledning - prioriteringer... 3 a) å øke satsningen på likemannsarbeid... 3 b) å tilby mer målrettet informasjonsarbeid...

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn

Høringsuttalelse til NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Deres ref.: 13/155 Vår ref.: lph/62 Oslo, 23. mai 2013 Høringsuttalelse til NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn Innledning Generelle betraktninger Human-Etisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer

STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009

STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009 STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009 Revidert på Landsmøte 2007 NSRs hovedmål: NSRs arbeidsområder angis i forbundets formålsparagraf (paragraf 2): Norgga Sámiid Riikkasearvi vil fremme likeverd, solidaritet

Detaljer