Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017"

Transkript

1 Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram A Livssynssamfunn Human-Etisk Forbund (HEF) skal være et livssynssamfunn som både ivaretar egne medlemmer gjennom ulike aktiviteter og tar ansvar i det mangfoldige samfunnet vi er en del av. Lage gode opplegg for Humanistisk uke i hele organisasjonen sammen med Humanistisk Ungdom. Delta aktivt i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), og etablere kontakt mellom medlemmer som deltar i lokale dialoger. Utvikle grunn- og videregående kurs i HEF Opplæring innen ideologi og livssyn. Arrangere Humanistisk uke hver høst, gjerne i samarbeid med andre fylkes-/lokallag. Planlegge og gjennomføre grunnkurs i ideologi og livssyn, samt andre regionale seminarer. Støtte opp om markeringer av Darwindagen 12. februar. Delta i lokalt dialogarbeid der dette finnes eller ta initiativ der det ikke finnes. Knytte til seg passende samarbeidspartnere lokalt (f.eks. bibliotek, andre organisasjoner). Tilby faglige og sosiale arrangementer til medlemmer og interesserte. Livssyn og samfunn Human-Etisk Forbund vil være en aktiv og tydelig samfunnsaktør. Det er behov for å fremme og videreutvikle det humanistiske livssynet i møte med nye utfordringer i et mangfoldig samfunn. Gjennom samarbeid med Humanist forlag og i offentlig debatt vil forbundet bidra til å utvikle den etiske refleksjon. Human-Etisk Forbund vil delta i debatten om revideringen av bioteknologiloven ut fra det humanistiske menneskesynet. I etterkant av landskonferansen 2014 er det enighet om å jobbe videre med å tydeliggjøre enkeltmenneskenes ansvar for en felles fremtid i et revidert humanistmanifest. Med utgangspunkt i Humanistmanifest 2006 bidra til å utvikle et fellesnordisk Humanistmanifest Fremme et humanistisk menneskesyn i revisjonen av bioteknologiloven. Utrede hvordan Human-Etisk Forbund og medlemmene bør forholde seg til vårt felles livsgrunnlag og andre levende skapningers moralske status. 1

2 Utarbeide en egen fordypningsmodul om miljøetikk i forbundets opplæringsplan. Drøfte hva humanisme som livssyn innebærer i vår tid f.eks. som tema på regionale seminarer. Tilrettelegge for tema/refleksjonskvelder om rettferdig fordeling globalt og i et generasjonsperspektiv. Gjerne bruke «Pro et Contra»-bøkene fra Humanist forlag som utgangspunkt for diskusjoner i styret eller på møter for interesserte. Tilrettelegge for tema-/refleksjonskvelder om rettferdig fordeling globalt og i et generasjonsperspektiv. 1. Menneskerettigheter De sentrale menneskerettighetene er tatt inn som del av den norske Grunnloven, og er dermed etablert som en del av vårt felles verdigrunnlag. Men det er fortsatt langt igjen til reell livssynsfrihet og likestilling er oppnådd. Human-Etisk Forbund vil påpeke menneskerettighetsbrudd og annen diskriminering og undertrykking. Ekstremisme og totalitære ideologier må møtes med et sterkt forsvar for menneskerettigheter, demokrati og rettsstat. Særlig viktig vil forsvaret av ytringsfriheten være i perioden. Forsvare retten til ytringsfrihet generelt og på livssynsområdet spesielt. Delta i NGO-Forum for menneskerettigheter for å sikre at staten følger opp sine forpliktelser. Bidra til å styrke Norges rolle og posisjon som menneskerettighetsaktør i internasjonale organer, med særlig fokus på ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling. Delta i markeringen av FNs 70-årsdag 24. oktober Være en tydelig aktør i debatten om ytringsfrihetens grenser og konsekvenser. Håndtere henvendelser om menneskerettighetsbrudd på livssynsområdet. Delta i markering av FNs 70-årsdag 24. oktober Minst ha ett arrangement i perioden med et menneskerettslig tema. 2. Internasjonalt arbeid Human-Etisk Forbund er en del av den internasjonale humanistbevegelsen. Det er viktig å utvikle kontakten internasjonalt og med de enkelte lands humanistorganisasjoner for å styrke humanismen på verdensbasis. Det er vesentlig med livskraftige humanistorganisasjoner, 2

3 ikke minst i land med undertrykkende religiøse tradisjoner der ateisme og humanisme rammes av lovforbud mot blasfemi eller er gjenstand for forfølgelse. Arbeide etter og videreutvikle den vedtatte strategi for vårt internasjonale arbeid. Bidra til å styrke den internasjonale humanistbevegelsen organisatorisk og ideologisk gjennom fortsatt økonomisk støtte og aktiv deltakelse i styrende organer og arrangementer. Delta aktivt og bidra faglig i programmet på The International Humanist and Ethical Unions (IHEU) verdenskongress 2017 i São Paulo. Videreutvikle et tettere nordisk samarbeid. Følge opp samarbeidet med Norsk Folkehjelp gjennom utvalgte samarbeidsprosjekter, etablere/videreføre et fast giverprogram og gi god informasjon til organisasjonen og medlemmer. Fase ut Humanistisk Aksjon for Menneskerettigheter i Utviklingsland (HAMU) og avslutte pågående prosjekter i løpet av Legge til rette for at fylkeslag kan etablere samarbeid med humanistorganisasjoner utenfor Norden. Jobbe for at den internasjonale satsningen er godt forankret i organisasjonen. Sikre den administrative kapasiteten. Etablere/videreføre samarbeid med humanistorganisasjoner utenfor Norden. Bidra til at medlemmer blir bedre kjent med det internasjonale arbeidet som skjer gjennom International Humanist ant Ethical Union (IHEU), The European Humanist Federation (EHF) og International Humanist Ethical Youth Organization (IHEYO). Bidra til å skape giverglede til våre felles prosjekter med Norsk Folkehjelp. Bidra til at medlemmer blir bedre kjent med det internasjonale arbeidet. Bidra til å skape giverglede til våre felles prosjekter med Norsk Folkehjelp. Bruke Norsk Folkehjelp lokalt blant annet som innledere. 3. Humanistisk Ungdom Humanistisk Ungdom (HU) er en organisasjon for ungdom mellom 15 og 25 år som identifiserer seg med livssynet humanisme. Humanistisk Ungdom er både en interesseorganisasjon for unge humanister, og et livssynsfellesskap for egenutvikling og sosialt samvær. Human-Etisk Forbund vil fortsette å støtte og samarbeide med Humanistisk Ungdom slik at de kan vokse og fungere som en livskraftig selvstendig organisasjon. Bruke Humanistisk konfirmasjon til å informere om Humanistisk Ungdom. Vurdere en felles kampanje, for eksempel rettet mot førstegangsvelgere, før stortingsvalget i

4 Ved forespørsel, støtte etableringen av flere lokale avdelinger av Humanistisk Ungdom. Ved forespørsel, støtte etableringen av flere lokale avdelinger av Humanistisk Ungdom. Støtte eksisterende lokallag av Humanistisk Ungdom. B Interesseorganisasjon 1. Livssynsfrihet Arbeidet for livssynsfrihet springer ut av et menneskerettslig engasjement. Denne friheten innebærer retten til selv å kunne velge eller velge bort livssyn og å kunne praktisere det. Toleranse for andres livssynsvalg innebærer ikke at man frasier seg retten til å kritisere religioner og livssyns lære og praksis. Delta aktivt i debatter om religion og livssyn. Fylke/region og lokalt: Arbeide for livssynsåpne seremonirom. Delta aktivt i debatter om religion og livssyn. 2. Livssynslikestilling Demokrati, rettsstat og menneskerettigheter er et solid verdigrunnlag for en sekulær stat, og det beste grunnlag for å oppnå likebehandling av alle borgere. Human-Etisk Forbund mener livssynsfrihet best sikres ved at staten er sekulær. Livssynslikestilling er ikke mulig uten et reelt skille mellom stat og kirke. Derfor er det også i denne perioden arbeidet med å skille stat og kirke og sikre likebehandling, som er høyest prioritert. Human-Etisk Forbund vil arbeide for livssynsnøytrale, gode og tilgjengelige omsorgs- og velferdstilbud for alle innbyggere. Dette er et offentlig ansvar. 2.1 Skille stat og kirke I perioden vil Den norske kirke kunne få større grad av selvstyre, og dermed er det klart for neste skritt i prosessen med å skille stat og kirke. Det er viktig hvordan dette skillet skjer, og Human-Etisk Forbund er opptatt av å bygge videre på forslagene fra det regjeringsoppnevnte livssynspolitiske utvalget (Stålsett-utvalget). Særlig viktig er arbeidet med tilhørigeordningen, økonomisk likebehandling og å sikre offentlig, livssynsnøytral regi og ansvar for allmenne oppgaver og markeringer. 4

5 Utarbeide og fremme nye grunnlovsforslag for å få endret de paragrafene som i dag gir Den norske kirke og kristendommen en særstilling ( 2, 14 og 16). Sikre at en felles lov for tros- og livssynsfeltet ivaretar en rettferdig og likeverdig behandling av ulike livssyn, eksempelvis Opplysningsvesenets Fond. Arbeide for felles, gode og enkle inn- og utmeldingsrutiner i tros- og livssynssamfunn. Påpeke urimeligheten i at Den norske kirke ivaretar allmenne oppgaver som f.eks. gravferdsforvaltning. Dokumentere økonomisk forskjellsbehandling. Fremme forslag om offentlig regi ved offentlige sorg- og minnemarkeringer. Fylke/region og lokalt: Levere forslag til de politiske fylkespartiene om å inkludere et skille av stat og kirke i deres partiprogram for Ta opp lokal forskjellsbehandling mellom Den norske kirke og øvrige tros- og livssynssamfunn. 2.2 Skole og barnehage Stortinget har endret RLE-faget ved å gi kristendommen en sterkere dominans i undervisningen og en plass i det nye fagnavnet KRLE. Dette er et klart tilbakeskritt i arbeidet for en livssynsnøytral undervisning om religion, livssyn og etikk. Det nye faget vekker sterkt engasjement langt ut over forbundets rekker, og har høstet tung faglig kritikk. KRLE innføres ved skolestart høsten Ut fra den politiske situasjonen på Stortinget, er det lite sannsynlig å få flertall for å endre formålsparagrafene for skole og barnehage i denne perioden. Det gjelder da å berede grunnen før neste valg. Arbeide for å sikre alle religioner og livssyn likebehandling i skole og barnehage. Kreve aktiv påmelding for elever til religiøse aktiviteter som gudstjenester i skole og barnehage for å tydeliggjøre skillet mellom skolen og Den norske kirke. Få fram kritikk av skolens formålsparagraf og religionsundervisning når Norge skal rapportere til FNs Barnekomité. Lansere en faglig ressursblogg for lærere til bruk i undervisningen om livssyn, etikk og filosofi. Tilby lærerkurs i ulike regioner i landet, i samarbeid med lokale ledd. Utvikle materiell til bruk i skolen. Sende felles brev til politikere mv. Arbeide for at det etableres livssynsuavhengige juleavslutninger. Sende ut materiell til skoler. 5

6 Arbeide for at det etableres livssynsuavhengige juleavslutninger. Fremme forslag om aktiv påmelding til religiøse aktiviteter som gudstjeneste i skole og barnehage. Påvirke de politiske partiene til å få formuleringer om et inkluderende, barnesentrert og menneskerettsbasert formål inn i partiprogrammene foran valget i Omsorg og livssyn Ulike livssyn må være sidestilt i forbindelse med nasjonale sorg- og minnemarkeringer. Planlegging og gjennomføring må foregå i offentlig regi. Human-Etisk Forbund kan gjerne bidra i prosessene. Etablere en beredskap for ulike sorg- og minnemarkeringer. Arbeide for å påvirke stat og kommuner til å legge planer for egnede livssynsnøytrale lokaler og samlingssteder for felles minnemarkeringer. Arbeide for at stat og kommune har ansvar for planlegging av og likestiller livssyn i offentlige sorg- og minnemarkeringer. Etablere en beredskapsordning, slik at Human-Etisk Forbund kan bidra i planlegging og gjennomføring av nasjonale sorg- og minnemarkeringer. C Seremonileverandør Seremoniene i Human-Etisk Forbund bygger på et humanistisk verdigrunnlag. Seremonitilbudene bidrar til å fremme bevissthet om og øke interessen for det humanistiske livssynet. For mange er seremonier en god måte å markere overganger i livet og ivareta tradisjoner. Det skal legges til rette for at de humanistiske seremoniene skal kunne tilbys alle som ønsker det, uansett bosted. Det viktige arbeidet med å styrke kvaliteten, videreutvikle nasjonale standarder og bedre opplæringen, fortsetter. En god humanistisk og estetisk profil skal prege alle seremoniene. Humanistisk navnefest og Humanistisk konfirmasjon skal vektlegges i estetikkopplæringen. Videreføre og intensivere innsatsen mot målet om at gratis, verdige og livssynsåpne seremonilokaler blir en lovfestet rettighet, og at fylker og kommuner legger til rette for dette. Gjøre nasjonal idébank om musikk og dikt kjent og tilgjengelig på ekstranettet. Humanisme i seremoniene skal inn som tema i all opplæring. 6

7 Humanistisk navnefest og Humanistisk konfirmasjon må gis like mye oppmerksomhet. Lokale arrangører skal få seremonifaglig opplæring i begge gruppeseremoniene. Være pådriver og aktiv rådgiver for å se til at det planlegges, tilpasses og bygges flere livssynsåpne seremonilokaler i regionen. Initiere og støtte lokale tiltak for å bedre tilbudet når det gjelder livssynsåpne seremonilokaler. 1. Humanistisk navnefest Human-Etisk Forbund ønsker at Humanistisk navnefest skal bli bedre kjent i samfunnet og at flere skal velge denne markeringen for sine barn. Gjøre tilbudet om Humanistisk navnefest bedre kjent gjennom målrettet informasjon. Sørge for årlig deltakelse fra alle fylker på nasjonalt estetikkurs og regional oppfølging av dette. Sikre tilstrekkelig antall ressurspersoner for gjennomføring av humanistiske navnefester. Sørge for at seremoniarrangøren er representert på fylkets årlige estetikkurs. Sikre at navnefestseremoniene er i tråd med nasjonale føringer og retningslinjer. 2. Humanistisk konfirmasjon Human-Etisk Forbund skal gi et stadig bedre kurs- og seremonitilbud til alle som ønsker Humanistisk konfirmasjon. Ta i bruk erfarings- og idébanken for gjennomførte kursopplegg i landet. Videreutvikle kursinnholdet herunder bruken av ulike rollespill, og inkludere miljøetikk, fordelingspolitikk og bærekraft som temaer i kursopplegget. Følge opp rapportene fra det nasjonale konfirmasjonsutvalget og oppsummeringsutvalget Rekruttere og beholde tilstrekkelig antall egnede kursledere. Jobbe for at alle kursledere er medlem av Human-Etisk Forbund og får 7

8 kurslederopplæring. Sikre årlig deltakelse fra alle fylker på nasjonale estetikk- og instruktørkurs og regional oppfølging av disse. Rekruttere potensielle kursledere lokalt. Sørge for at seremoniarrangøren er representert på fylkets årlige estetikkurs. Påse at de lokale konfirmasjonsseremoniene er i tråd med nasjonale føringer og retningslinjer. 3. Humanistisk vigsel Humanistisk vigsel skal være et attraktivt tilbud til alle våre medlemmer som ønsker en slik markering av ekteskapsinngåelse. I perioden skal Human-Etisk Forbund ha på plass kvalifiserte vigslere over hele landet for å dekke en økende etterspørsel. Alle vigslere skal ha vært igjennom sertifisering og/eller 4-/8-årsevaluering. «Å se meg»-ordningen er blitt godt etablert som et nyttig verktøy for alle vigslere. Alle regioner gjennomfører årlige samlinger for samtlige vigslere. Evaluere og forbedre «Å se meg»-ordningen. Utvikle og gjennomføre evalueringsopplegget for alle vigslere. Bidra til gjennomføring av regionale samlinger. Ha ferdig en rapport om historiske bryllupstradisjoner i Norge. Planlegge og gjennomføre årlige regionale samlinger for vigslere. 4. Humanistisk gravferd Human-Etisk Forbund skal kunne bistå alle pårørende som ønsker å benytte seg av Humanistisk gravferd. I perioden skal forbundet ha på plass kvalifiserte gravferdstalere over hele landet for å dekke en økende etterspørsel. Alle gravferdstalere skal ha vært gjennom sertifisering og/eller 4-/8-årsevaluering. «Å se meg»-ordningen er blitt godt etablert som et nyttig verktøy for alle gravferdstalere. Alle regioner gjennomfører årlige samlinger for samtlige gravferdstalere. Evaluere og forbedre «Å se meg»-ordningen. Utvikle og gjennomføre evalueringsopplegget for alle gravferdstalere. Gjennomføre nasjonale samlinger og bidra til gjennomføring av regionale samlinger. Tilrettelegge for at alle gravferdstalere får tilstrekkelig antall oppdrag, ved å tilby oppdrag også på utsiden av fylkesgrensene. Følge opp oversendt forslag fra landsmøtet om nasjonal gravferdstelefon. 8

9 Planlegge og gjennomføre årlige regionale samlinger for gravferdstalere. D Organisasjon Våre mange aktive medlemmer, frivillige og tillitsvalgte er en uvurderlig ressurs for Human- Etisk Forbund og en forutsetning for forbundets aktivitet. Human-Etisk Forbund skal være en organisasjon hvor tillitsvalgte får mulighet til å utvide sine kunnskaper og utvikle sin kompetanse. Velskolerte og motiverte tillitsvalgte er en viktig forutsetning for å møte folks forventninger til oss både som samfunnsaktør og som seremonileverandør. De frivillige i Human-Etisk Forbund er viktige representanter og organisasjonens ansikt utad, og bidrar til å gjennomføre Human-Etisk Forbunds arbeidsprogram. Arbeidet i forbundet skal organiseres slik at tillitsvalgte og frivillige har den kompetansen og støtten som er nødvendig for å ivareta dette ansvaret. Human-Etisk Forbund vil i perioden videreutvikle og styrke det regionale samarbeidet. Administrasjonen på nasjonalt og fylkes/regionnivå må ha kapasitet og kompetanse til å gjennomføre arbeidsplaner og gi nødvendig støtte til fylkes- og lokallag. 1. Opplæring Opplæring er viktig for enhver organisasjon. Den er identitetsskapende, skaper samhold og tilhørighet blant medlemmene. Den sørger for effektivisering av organisasjonens oppgaver, og skaper en felles praksis. Opplæringen øker organisasjonens synlighet og ikke minst sørger for trygge tillitsvalgte og frivillige som er sikre i rollen sin. Human-Etisk Forbund har fra 2015 en opplæringsplan som setter opplæring i system. Sikre at instruktørene er gitt nødvendig opplæring for å kunne holde introduksjonsmøter og legge til rette for og bidra på grunnkursene. Etablere en nasjonal oversikt over tilgjengelige instruktører for HEF Opplæring. Etablere en nasjonal oversikt over grunnkurs. Arrangere videregående kurs Organisasjon hvert år, med oppstart i Tilby økonomiopplæring for økonomiledere og fylkesledere. Vurdere behovet for egen koordinerende opplæringsressurs. Vurdere mulighetene for å utvikle e-læringsløsninger. Alene eller sammen med lokallag sikre at alle medlemmer har fått tilbud om å delta på introduksjonsmøte eller frivillighetsseminarer. Alene eller sammen med andre fylkeslag arrangere grunnkurs. Nominere kandidater til videregående kurs. 9

10 Nominere kandidater til instruktørkurs for HEF Opplæring. Tilby standardisert opplæring for økonomiledere og lokallagsledere. Sikre at alle medlemmer får tilbud om introduksjonsmøte. Nominere kandidater til grunnkurs. Foreslå kandidater til instruktørkurs for HEF Opplæring. 2. Rekruttering og pleie av nye medlemmer, tillitsvalgte og frivillige Landsstyret vedtok i juni 2014 en rekrutteringsstrategi som tar for seg rekruttering, mottak og oppfølging av nye medlemmer, frivillige og tillitsvalgte. Gi lagene nødvendig støtte for å oppfylle målene i rekrutteringsstrategien. Løpende utvikle konkrete verktøy og gjøre disse tilgjengelige på Ekstranett. Inkludere relevante elementer i HEF Opplæring (f.eks. opplæring i valgkomitearbeid, lobbyvirksomhet). Støtte lagene i rekruttering og oppfølging av frivillige. Lage system for bedre oversikt over frivillige. Utarbeide klare retningslinjer for eventuell honorering av tjenester. Ta i bruk rekrutteringsverktøyene og tilpasse til region/fylke. Sikre at nye frivillige tas godt imot lokalt. Både fylkeskontoret og fylkesstyret skal være pådrivere for at nye medlemmer får grunnopplæring. Skape møteplasser på fylkesnivå. Støtte lokallagene i rekruttering og oppfølging av frivillige. Ta i bruk rekrutteringsverktøy. Få på plass aktive og engasjerte valgkomiteer. Verve frivillige på møteplassene. Lage oversikt over ledige verv i laget. Ha minst én medlemsaktivitet i året utenom årsmøtet. 3. Samarbeid på tvers Vi ønsker å få mest mulig engasjement og aktivitet ut av de ressursene vi samlet sett har i forbundet. Å oppfordre og tilrettelegge for samarbeid der det er mulig er en måte å effektivt utnytte disse. 10

11 Yte støtte ved ønske om regionsamarbeid. Tilby videregående kurs innen organisasjonsområdet. Videreutvikle ideer om samarbeidsprosjekter, f.eks. rundt opplæring, Humanistisk konfirmasjon og Humanistisk Uke. Se på muligheter for økt erfaringsutveksling på tvers av fylkesgrensene. Dele gode ideer og suksesshistorier fra ulike tiltak og arrangementer. Søke samarbeidsprosjekter, for eksempel rundt opplæring og Humanistisk Uke. Økt samarbeid om introduksjonsmøter for nye medlemmer samt andre aktuelle kurs. Vurdere samarbeid om aktiviteter (temamøter, opplæring, Humanistisk Uke e.l.). 4. Kommunikasjon Kommunikasjonsarbeidet organiseres slik at det bidrar til å gjennomføre prioriteringene i Arbeidsprogrammet. Human-Etisk Forbund nasjonalt må ha kapasitet og kompetanse til å jobbe sammen med fylkes- og lokallag for å fremme livssynsdebatt lokalt. Arbeide for å få mer politisk gjennomslag i prioriterte saker, nasjonalt og lokalt. Gjennomføre rekrutteringskampanjer. Synligjøre verdien av medlemskapet og engasjementet i Human-Etisk Forbund. Tilrettelegge for en brukervennlig innmelding på nett. Sørge for god oppfølging av våre medlemmer. Markedsføre Humanistisk Uke. Styrke og videreutvikle Humanistisk Uke som rekrutteringskanal. Være synlige og proaktive i media. Tilrettelegge våre digitale og sosiale kanaler for god informasjonsflyt. Profilere våre seremonier. Ivareta god kommunikasjonsflyt mellom alle ledd i organisasjonen. Bidra i videre utvikling av nåværende Ekstranett og øke bruken. Markere forbundets 60-årsjubileum. Sikre at lokallagene bruker tilgjengelige og hensiktsmessige kanaler. Markere forbundets 60-årsjubileum. Bruke tilgjengelige kanaler for å skape oppmerksomhet om aktivitet. Planlegge og gjennomføre Humanistisk Uke. 11

12 Markere forbundets 60-årsjubileum. 12

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogram Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogrammet er en konkretisering og prioritering av oppgaver i tråd med de overordnede prinsippene for Human-Etisk Forbunds virksomhet. Human-Etisk Forbund

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund Arbeidsprogram Human-Etisk Forbund 2017-2019 Innhold Innholdsfortegnelse A Livssynssamfunn... 4 Livssyn og samfunn... 4 1. Menneskerettigheter... 5 2. Internasjonalt arbeid... 6 3. Humanistisk Ungdom...

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2017-2021 Innhold Innholdsfortegnelse 1. Om humanisme... 4 2. Om Human-Etisk Forbund... 5 3. Om seremoniene... 6 4. Om livssynspolitikk... 7 4.1. Demokrati og menneskerettigheter...

Detaljer

Humanisme i et internasjonalt perspektiv

Humanisme i et internasjonalt perspektiv International Humanist and Ethical Union advocacy support outreach community Humanisme i et internasjonalt perspektiv Roar Johnsen IHEU Vice President Disposisjon Hvordan står humanistbevegelsen i verden

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11. Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG {.,.. '....., Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.06 Høring til NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

Detaljer

Strategisk Plan

Strategisk Plan Strategisk Plan 2017 2020 Innledning Denne planen definerer strategiske mål og planer for Hufo fra Landsmøtet 2017 til Landsmøtet 2020. På bakgrunn av denne planen vil styret i Hufo utforme årlige handlingsplaner

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanismen gjennom:

ÅRSBERETNING 2014. Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanismen gjennom: ÅRSBERETNING 2014 Human-Etisk Forbund Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere sitt humanistiske

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Vadsø havn (foto: Anna Rostrup) INNHOLD: 1. ORGANISERING... 3 a. Tillitsvalgte etter årsmøtet 2012... 3 b. Lokallagene... 3 c. Arbeidsutvalget... 3 d. Godkjente gravferdstalere...

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet 11.-12. april 2013 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant elevene på sine medlemsskoler for å skape et

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

H u m a n i s m e Besøksadresse: Postadresse: Tlf.: Faks: E-post: Internett:

H u m a n i s m e Besøksadresse: Postadresse: Tlf.: Faks: E-post: Internett: H u m a n i s m e et livssyn 2 Humanismens menneskesyn formuleres slik i FNs menneskerettighetserklæring: Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering... 3 2. Møteaktivitet... 4 3. Seremonier... 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi... 7 5. Andre

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge

Landsorganisasjonen i Norge ' Landsorganisasjonen i Norge Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Deres ref. 06)gafiR1-012 012825/06 NTG 694 OslodfMtb2.2006 HØRING - NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 ARBEIDSPROGRAM Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Dette er sakene Elevorganisasjonen i Oppland skal jobbe med i perioden 2015/2016. Sakene står

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanisme gjennom:

Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanisme gjennom: ÅRSBERETNING 2015 Human-Etisk Forbund Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet arbeider for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere sitt humanistiske

Detaljer

Humanistisk Ungdoms plattform

Humanistisk Ungdoms plattform 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Humanistisk Ungdoms plattform 2016-2018 Humanistisk Ungdoms overordnede politikk

Detaljer

Obj132. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

Obj132. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Obj132 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i RLE for 9. trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 35-40 Hinduismen Kunne forklare

Detaljer

1. Lokal aktivitet. Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016

1. Lokal aktivitet. Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016 Humanistisk Ungdoms

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Gledelig jul og godt nytt år!

Gledelig jul og godt nytt år! Gledelig jul og godt nytt år! Mange tenker nok at julen først og fremst er en kristen høytid, og både barnehage og skole har lenge markert julen som en kristen høytid. Dagens julefeiring har imidlertid

Detaljer

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Vedtekter Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Fellesvedtekter for Human-Etisk Forbund Fellesvedtekter for fylkeslag Fellesvedtekter for lokallag Revidert juni 2015 INNHOLD VEDTEKTER FOR HUMAN-ETISK

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG

ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG Fylkesstyrets innstilling til årsmøtet 10. mars 2012: Fylkesårsmøtet 2012 tar styrets årsberetning for 2011 til etterretning. Blomster

Detaljer

Årsplan i KRLE for 9. trinn 2015-16

Årsplan i KRLE for 9. trinn 2015-16 Årsplan i KRLE for 9. trinn 2015-16 Kompetansemål fra læreplanen som vil bli ekstra vektlagt gjennom hele året: Religiøst mangfold: Vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Livssynshumanisme Innledning

Livssynshumanisme Innledning Livssynshumanisme Innledning Human-Etisk Forbund (HEF) er en organisasjon for mennesker som bygger sitt liv og sin etikk på medmenneskelighet, personlig erfaring og egen kritisk tenkning - uten tilknytning

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø Generelt Finnmark fylkeslag Årsberetning 2010 2010 har vært et bra år for fylkeslaget. Organisasjonssekretæren er ansatt i 100 % stilling. Det har vært stor oppgang i antall konfirmanter flere steder.

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g Årsplan i RLE for 10.årstrinn ved Helland Skule Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g - Vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt

Detaljer

Treårsplan for utvikling av Forbundet

Treårsplan for utvikling av Forbundet Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020 1. Å styrke det eksisterende lokale arbeidet Arbeidet med å bygge de eksisterende lokalforbundene må fortsette. Rekrutteringen må økes, og lokale styrer

Detaljer

Bibelens oppbygging, GT, NT, kapittel og vers (RIAF)

Bibelens oppbygging, GT, NT, kapittel og vers (RIAF) Årsplan Kristendom 5. trinn Cordula K. Norheim Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 28.08.2016 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurderi Hovedområdet: Katolsk tro og etikk,

Detaljer

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid Lokal læreplan RLE Huseby skole 8. trinn Kristendom Bibelen Hva slags bok? Å finne fram Forholdet mellom Bibelens to deler Profetene Protest og håp Fra Norges religionshistorie Fra reformasjonen til vår

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Kompetansemål fra K06 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kristendom finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gamle og

Detaljer

Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud

Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærer(e): Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag 1 Velkommen! Human-Etisk Forbund,, ønsker velkommen til Humanistisk konfirmasjon 2016. Human-Etisk Forbund arbeider for livssynsfrihet og livssynslikestilling. Det humanistiske livssynet bygger på oppfatningen

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 33-38 Etikk og filosofi

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 33-38 Etikk og filosofi Årsplan i RLE for 7. årssteg 2011/2012 Læreverket «inn i livet 7» er delt inn i fire kapittel: Filosofi og etikk Å leva i religionar og livssyn Gjennom livet i religionar og livssyn Kristendommen i Europa

Detaljer

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012 plan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Vedtatt av årsmøtet den 23.3.2012 Forankring planen bygger på K-studs visjon, virksomhetside og formål, slik de er gjengitt nedenfor. De overordnede målene i

Detaljer

Hovedmomenter og mål i faget:

Hovedmomenter og mål i faget: Hovedmomenter og mål i faget: Kristendom Kristendommen i et historisk perspektiv Kristendommens betydning for samfunn og kultur Forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster Gjøre rede for

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 1. Innledning Årsplanen peker ut bevegelsens prioriteringer og satsinger, med utgangspunkt i strategiplanen. Årsplanen legger særlig føringer for styret og

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn. Partenes syn på saken 12/1914 04.09.2013

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn. Partenes syn på saken 12/1914 04.09.2013 Vår ref.: Dato: 12/1914 04.09.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn En gruppe muslimske elever på Hellerud videregående skole har søkt om å få tildelt et eget bønnerom. Søknaden ble først innfridd, men

Detaljer

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til i3 I Staten og Den norske kirke - Spørsmål til Kode.k...V.b...Beh... Navn på høringsinstans:'u-r Type høringsinstans F] Kommune Ø Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/bispedømmeråd 0 Prost/ biskop Tros- eller

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 Innhold Arbeidsprogram...1 Innhold... 2 Elevdemokrati...3 Politikk og påvirkning... 3 Informasjon og kontakt... 4 Arrangementer... 4 Rettigheter...

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Filosofi og etikk livssynshumanismen. Side 1 av 7. Torridal skole

Filosofi og etikk livssynshumanismen. Side 1 av 7. Torridal skole livssynshumanismen Filosofi og etikk Uke Filososfi og etikk: Jeg vet hva som kjennetegner et Menneskerettigheter, fredsarbeid demokrati og demokrati, hvordan løse Jeg kan begrunne hvorfor demokrati er

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Innst. 21 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 21 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag Innst. 21 S (20142015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 12:8 (20112012) og Dokument 12:24 (20112012) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kirkelige fellesråd, Borg bispedømme Om forholdet mellom Staten og Den Norske kirke - høring -NOU 2006:2

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kirkelige fellesråd, Borg bispedømme Om forholdet mellom Staten og Den Norske kirke - høring -NOU 2006:2 v DEN NORSKE KIRKE Kirke- og kulturdepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO,;._.._..._... -... : ' osgtl......_....,.. Fredrikstad 25.10.06 Høringsuttalelse fra, Borg bispedømme Om forholdet

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Strategidokumentet er forankret i STLs formålsparagraf som ble vedtatt da organisasjonen ble stiftet i 1996.

Strategidokumentet er forankret i STLs formålsparagraf som ble vedtatt da organisasjonen ble stiftet i 1996. STRATEGIDOKUEMENT FOR STL: 2012-2014 / ARBEIDSPLAN 2012 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er paraplyorganisasjonen for tros- og livssynssamfunn i Norge. I 2011 feiret vi femten års jubileum.

Detaljer

Kristendom: Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Filosofi og etikk:

Kristendom: Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Filosofi og etikk: Vi har bruker læreverket Vivo. Elevene arbeider i Arbeidsbok i dette faget. I møte med flere kulturer vil et livssynsmessig mangfold sette preg på samfunnet. Å kjenne til ulike religioner og livssyn, etikk

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer

ewholm' RIS MENIGHET Øa 06 tå. r.3 (16,6...; Kultur - og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Oslo, 6.11.

ewholm' RIS MENIGHET Øa 06 tå. r.3 (16,6...; Kultur - og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Oslo, 6.11. Øa 06 tå. r.3 (16,6...; ; RIS MENIGHET Kultur - og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Oslo, 6.11.2006 Staten og Den norske kirke - Høring Vedlagt følger høringsuttalelse vedtatt

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

2RLE171-1 RLE 1, emne 1: Religion, livssyn og fagdidaktikk

2RLE171-1 RLE 1, emne 1: Religion, livssyn og fagdidaktikk 2RLE171-1 RLE 1, emne 1: Religion, livssyn og fagdidaktikk Emnekode: 2RLE171-1 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Religion, livssyn og etikk (RLE) er

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Kommunen som livssynspolitisk aktør. Høstkonferanse Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) Rådgiver Marit Pettersen, rådmannens stab

Kommunen som livssynspolitisk aktør. Høstkonferanse Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) Rådgiver Marit Pettersen, rådmannens stab Kommunen som livssynspolitisk aktør Høstkonferanse Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) Rådgiver Marit Pettersen, rådmannens stab Hva? Drammen kommunes plattform for forholdet mellom kommunen,

Detaljer

Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og. Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og. Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 2015-2017 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet kan gjøre revideringer i Arbeidsprogram for NKS 2015-2017 som

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011 Human-Etisk Forbund Oppland fylkeslag Årsberetning 211 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer