«Ryktet forteller hvor du bor» Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Ryktet forteller hvor du bor» Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere"

Transkript

1 «Ryktet forteller hvor du bor» Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere Forum for rus og psykisk helse i Vestfold, 1. november Bolig og «boliggjøring» IRIS rapport 2012/316. Oppdragsgiver: Husbanken Forfattere: Anders Vassenden, Nils Asle Bergsgard og Terje Lie

2 Quiz 1. Hvorfor vil mange narkotikaavhengige ha en liten leilighet? 2. Hvorfor vil mange ikke bo i første etasje?

3 Bakgrunn for prosjektet Rusavhengiges boligproblemer Flyktige tilværelser i privat leie (hvis overhodet innpass); på legd hos venner og kjente; hospitser/lavterskeltilbud; på gaten Kommunal leiesektor en viktig boform «boliggjøring av velferdspolitikken», innsats mot bostedsløshet, m.m. «residualisering» av off. leiesektor (for de aller mest marginaliserte) Kommunenes rusavhengige leietakere bor ofte konsentrert (bygårder, høy-/lavblokker, m.m.) Konsekvensene lite studert

4 Problemstillinger 1. Påvirker botetthet integrering? I tilfelle hvordan? 2. Hvordan innvirker ulike typer av botetthet på den enkeltes integrering? Forskjeller mellom kategorier av rusavhengige? 3. Hvilke dilemmaer og problemer opplever kommuner i arbeidet? 4. Hva er problemenes utbredelse? pågående oppfølgingsstudie: spørreundersøkelser blant (i) boligadministrasjoner og (ii) rusavhengige leietakere

5 Datamateriale FASE I: 40 kvalitative intervjuer rusavhengige (24 intervjuer) i 4 norske kommuner (spredt etter landsdel og størrelse), 2. administrativt ansatte i 6 kommunale boligadministrasjoner, spredt (10 intervjuer), 3. representanter for bruker- og interesseorganisasjoner på rusfeltet (6 intervjuer)

6 Teori og begrepsavklaring Teoretisk orientering: Interaksjonisme Medborgerskap (deltakelse og tilhørighet) Stigma (Erving Goffman) Sosial kapital (nettverksressurser og tillit). Brobyggende kontra samlende (Robert Putnam) «Integrering» eksklusjon og marginalisering forstås langs dimensjonene sosiale nettverk, stigma, deltakelse (arbeid og utdanning), samt mestring av rusproblem (inkl. rehabilitering)

7 «Stemmene nedenfra» fem idealtyper Pseudonym Botype Russituasjon «Frode» «Trond» «Susanne» «Hans Olav» «Trine» Bor i et ordinært borettslag, i en av de få kommunale leilighetene i et område med rekkehus og lavblokker. Forstad i større by. Stor kommunal bygård i Oslo sentrum, 150 leiligheter med differensiert beboermasse. Relativt få aktive misbrukere. Bemannet boligblokk for rusavhengige: 9 leiligheter samlet utenfor sentrum av en mindre by. Ikke nær nabobebyggelse. Kommunal toetasjes blokk med 25 leiligheter for alkoholavhengige (tidligere: både narkotika og alkohol). Vanlig boligområde rundt. Forstad i større norsk by Boligkonsentrasjon nær sentrum i en større norsk by. 60 leiligheter samlet. Mange rusavhengige beboere. Vanlig boligområde rundt. Differensiert beboermasse. I legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Metadon, med sidemisbruk av amfetamin. Heroinist som venter på å komme inn i LAR. Blandingsmisbruker: Amfetamin, hasj og benzopreparater. Alkoholavhengig. Amfetaminbruker (aktiv).

8 Botetthet og sosial kapital Samlende (bonding) kontra brobyggende (bridging) sosial kapital: Mulig hypotese at boligkonsentrasjoner er «good for getting by», mens spredte boliger er «good for getting ahead»? Tja (Alle informanter som bor tett ønsker å bo spredt). Og beboersurvey (fase II): 96% svarer at de ikke ønsker å bo i nærheten av andre rusavhengige. Fordi: Langt fra all sosial kontakt og nettverksdannelse seg i mellom som rusavhengige faktisk ønsker selv. Samlende sosial kapital mellom rusavhengige (illegale rusmidler): «Good for getting by or just good for getting high»? Transaksjonelle, instrumentelle relasjoner bytte/kjøp av rusmidler, bytte av tjenester (overnatting m.m.) Rusen naturlig nok i sentrum. Men merk: «alle kjenner alle». Og: De mange rusavhengige som ikke har bolig selv press på dem som har. De som bor tett mye mer utsatt enn dem som bor spredt

9 Botetthet og sosial kapital Stor variasjon mellom typer av boligkonsentrasjoner, men samlet bys de rusavhengige beboere på lav sosial kapital. Lav tillit til både andre beboere og til besøkende, og med en spissformulering: De man ønsker skal komme (familie m.fl.), kommer ikke, de man ikke ønsker skal komme (andre rusavhengige), kommer. Uønskete besøk: Andre rusavhengige, ofte uten eget sted å bo, som oppsøker stedet for å i. kjøpe eller selge rusmidler, og/eller ii. iii. ønsker et sted å ruse seg <gjerne med rusmidler kjøpt på stedet>, og/eller trenger et sted å overnatte. Påtrengende virkelighet (som de som bor spredt unnslipper)

10 Botetthet og sosial kapital Destruktive gaveutvekslinger: Husly rusmidler (Trine:) «Etter hvor mye stoff du har, jo lenger får du bli. Sånn at hvis du har mye, så får du bli lenge. Hvis du har lite, så ja.»

11 «RYKTET FORTELLER HVOR DU BOR» Boligkonsentrasjoner virker ofte slik, at andres kjennskap til hvor en bor, multipliseres. Derfor de som bor spredt, verdsetter dette, mens de som bor konsentrert, ønsker seg spredt: Spredt: Anledningen til anonymitet! Kontroll over informasjonen om hvor en bor. Særlig viktig for den som ønsker seg ut av rusingen. Boligkonsentrasjoner: Samlende sosial kapital kan bli destruktiv, brobyggende sosial kapital forringes. Spredt bolig: Unnslipper destruktiv samlende sosial kapital, har potensial for brobyggende (men som regel ikke utløst)

12 Botetthet og stigma Hvor opptatt av blikket utenfra, dvs. fra «normaliteten»? Truende for selvbildet? a) boligkonsentrasjoner, det vil si blokk eller bygård, som er lokalisert i urbane sentrum i storbyer, b) boligkonsentrasjoner som ligger i etablerte suburbane boligstrøk, i større mellomstore kommuner, c) boligkonsentrasjoner som ligger geografisk isolert i mindre mellomstore kommuner, og endelig d) spredte boliger i ordinære bomiljøer (i både større og mellomstore kommuner). I (b) og (c) at blikket fra omverden/«normalitet» fremheves oftest og klarest. (Kan virke negativt på følelse av verdighet.) Dels overraskende tendens.

13 Botetthet og rusproblemet forsterkning? Botetthet kan gjøre det vanskelig for den som ønsker det, å enten overkomme sitt rusproblem eller bringe det inn under en «funksjonell kontroll». Bekreftes av både boligadministrasjoner og interesseorganisasjoner. Gjelder på tvers av typer rusmidler (heroin, amfetamin, alkohol, m.m.), på tvers av forskjellene urban suburban rural og langt på vei på tvers av ulike typer av botetthet. Men: Hvis få/ingen aktive rusmisbrukere, problemet langt mindre (noe som bekreftes klart i spørreundersøkelsene)

14 Botetthet og rusproblemet forsterkning? (Steinar:) «Det er vanskelig å bli rusfri når man bor sammen med andre som ruser seg.» (alkoholiker, blokk med både alkohol- og narkotikamisbrukere, forstadsområde) (Tore:) «Jeg har bodd der (stedsnavn), hos venner, ikke sant? (da han sto uten bolig.) Fy faen, altså. Speed-folk som kommer og spenner på dørene om nettene. Bang, bang, bang. Bråk, bråk, bråk. Galskap. Du må jo være narkoman for å greie å bo en sånn plass.» (i LAR, men drikker mye, bor spredt i forstadsområde) (Nina:) «Hvis du skal holde deg nykter, så ( ) har du tjue naboer som sitter og selger piller eller stoff ( ) Alt er så lett tilgjengelig, det er veldig vanskelig, så jeg kunne ønsket meg på en annen plass.» (i LAR, 60 leiligheter i 8 hus, nær bysentrum)

15 Botetthet og forsterkning av rusproblem årsaker? (jf. for sosial kapital:) i. Omsetning av rusmidler i eller rundt boligområdet representerer en permanent tilgang til rusmidler, og altså hyppige fristelser om rusing. Dernest ii. de som har kjøpt rusmidler i området og som ønsker et sted å bruke dem, og endelig iii. de som trenger et sted å sove, og som ofte tilbyr rusmidler i bytte.

16 Boligadministrasjonene: Idealer 1. Det bør være tilstrekkelig antall tilgjengelige kommunale boliger for rusavhengige, da disse erfaringsmessig er utestengt fra privat boligsektor (eie/leie) og fører omskiftelige boligsituasjoner eller er bostedsløse, 2. botilbudet bør være differensiert etter hvor i rusforløpet/-karriere den enkelte beboer er, dels også etter type rusmiddelbruk, 3. det bør være tilstrekkelig antall tilgjengelige spredte boliger for de gruppene av rusavhengige som kan og bør bosettes slik, ikke minst rehabiliterte og personer i rehabiliteringsforløp, 4. konsentrasjoner bør holdes på et minimum, men trengs også, blant annet for tunge rusmisbrukere som «ikke kan bo andre steder», og endelig 5. bør kommunale boliger både spredte og samlete lokaliseres slik at tjenesteapparatet (oppfølging, helsetjenester) når den enkelte beboer slik det skal, med tanke på rehabilitering, trygghet i bosituasjon med mer.

17 og realiteter. Boligadministrasjonene om handlingsrom, problemer og dilemmaer Man har de boligene man har, og begrenset mulighet til å anskaffe nye Det kommer nye grupper til, med sammensatte behov, legger press på sektoren. Prioritering mellom grupper hvem (kan) bo tett/spredt? Aktive misbrukere vs. i rehabilitering/ettervern Familier vs. rusavhengige? NIMBY («Not In My Back Yard») Tjenestetilbudet

18 Konklusjoner fra kvalitativ undersøkelse Botetthet som introduksjon til rusmisbruk? Reproduksjon og forsterkning: ja/kanskje. Introduksjon: nei/usikkert. Enhver bolig er bedre enn ingen Kommunal bolig, selv i det mest rusbelastete miljø, var en vesentlig oppgradering fra bostedsløshet/hospitstilværelse Bostedsløshet ligger bak deler av problemene i kommunale boligmiljøer De som står uten bolig, som oppsøker for å (a) kjøpe/selge rusmidler, (b) finne et sted å ruse seg, (c) finne et sted å overnatte press på de som har bolig. (Frykt + destruktiv gaveutveksling) Noen typer botetthet verre enn andre Viktigste enkeltfaktor: Antall/andel aktive rusmisbrukere Trengs flere boliger til rusavhengige + botilbudet bør differensieres OG SVARET PÅ QUIZEN?

19 Smakebiter fra spørreundersøkelsene <utelatt fra denne versjonen, da tallene ikke er publisert p.t.>

20 Takk for oppmerksomheten!

Husbankens lanseringskonferanse. Litteraturhuset Oslo, 23. jan. 2014. IRIS rapport 2013/206 Oppdragsgiver: Husbanken

Husbankens lanseringskonferanse. Litteraturhuset Oslo, 23. jan. 2014. IRIS rapport 2013/206 Oppdragsgiver: Husbanken Sammen eller hver for seg? Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere Husbankens lanseringskonferanse. Litteraturhuset

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård og Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Det handler jo om livet i bunn og grunn!

Det handler jo om livet i bunn og grunn! NF-notat nr. 1001/2013 Det handler jo om livet i bunn og grunn! Refleksjoner omkring samtaler med aktører i et bofellesskap for rusavhengige 20 15 Annelin Gustavsen i samarbeid med Ann Kristin Eide 10

Detaljer

4.12 Troverdighet... 56 5.0 Resultatpresentasjon... 59 5.1 Beskrivelse av den rehabiliterte bygården... 59 5.2 Presentasjon av informantene... 60 5.

4.12 Troverdighet... 56 5.0 Resultatpresentasjon... 59 5.1 Beskrivelse av den rehabiliterte bygården... 59 5.2 Presentasjon av informantene... 60 5. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Sammendrag... 5 1.0 Innledning... 7 1.1 Vanskeligstilte på boligmarkedet... 7 1.2 Boligsosialt arbeid i kommunen... 10 1.3 Problemstilling... 10

Detaljer

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? FoU-rapport nr. 1/2012 Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? Kathrine Bakke, Ingunn Kvamme, Trond Stalsberg Mydland og Randi Wærdahl Tittel Husrom uten hjerterom Kan bolig

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Gjengangerne i norske fengsler

Gjengangerne i norske fengsler Gjengangerne i norske fengsler Dersom man skal redusere omfanget av kriminaliteten, er det mye å vinne på å konsentrere seg om den gruppen som gjentatte ganger begår nye kriminelle handlinger. Rent samfunnsøkonomisk

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Veileder i arbeid med bostedsløshet

Veileder i arbeid med bostedsløshet Veileder i arbeid med bostedsløshet Innledning. Det er en menneskerett å ha en god og trygg bolig. Personer som har problemer med rus, psykiske lidelser, sitt sosiale liv eller økonomi har også krav på

Detaljer

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv

Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv Jon Anders Drøpping Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv Jon Anders Drøpping Bo- og tjenestetilbud

Detaljer

www.iris.no Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver.

www.iris.no Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger AS er sertifisert etter et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001:2004

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 1 2014 årgang 9

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 1 2014 årgang 9 Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 1 2014 årgang 9 Innhold Leder Side 4 Side 5 Frykter stengte dører for Tromsøs rusavhengige Behandles rusavhengige

Detaljer

«Det hadde vært fint å få være med å velge»

«Det hadde vært fint å få være med å velge» Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Berit Berg «Det hadde vært fint å få være med å velge» Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg Det hadde

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Evelyn Dyb. 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag og sameier

Evelyn Dyb. 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag og sameier Evelyn Dyb 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag og sameier 298 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Evelyn Dyb 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen vedrørende Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika

Høringsuttalelse fra Gatejuristen vedrørende Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen vedrørende Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen ønsker med dette å komme med innspill på rapporten fra Stoltenbergutvalget.

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Gjengangerne i norske fengsler

Gjengangerne i norske fengsler Gjengangerne i norske fengsler En studie av tilpasset opplæring innenfor gruppefellesskapet Dersom man skal redusere omfanget av kriminaliteten, er det mye å vinne på å konsentrere seg om den gruppen som

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer