ACT som bo-oppfølgingsteam?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ACT som bo-oppfølgingsteam?"

Transkript

1 ACT som bo-oppfølgingsteam? Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) Sykehuset Innlandet

2 Noen avklaringer Ambulante tjenester er arbeid utenfor kontoret, hos pasienten eller hos samarbeidsparter, og er den mest vide betegnelsen. Oppsøkende tjenester : metode for å nå de som ikke møter (Når ikke Muhammed kommer til Berget så får Berget komme til Muhammed). Oppsøkende og aktivt oppsøkende dvs assertive outreach: - Aktivt oppsøkende (assertive outreach) beskriver en metode som «ikke tar nei for et nei», behandler tar initiativ. Viktig overfor pasienter som er vanskelige å nå. (Hard to reach)

3 Flere avklaringer ACT og FACT er en måte å organisere et samlet og helhetlig behandlings- og tjenestetilbud til primært psykosepasienter med sammensatte problemer. Dvs pasienter som er vanskelige å nå og ikke helt enkle å behandle. Viktig å skille dette fra case management som oftest handler om å koordinere eller formidle tjenester fra ulike tilbydere. (Clinical case management kan ligne ACT) Viktig å skille mellom det å gi et helhetlig behandlingstilbud ute (gjøre bruker i stand til å nyttiggjøre seg andre tilbud) eller lose bruker inn i det som finnes ( senke terskelen). Oftest blir tilbudet en kombinasjon av begge tilnærminger. Kommunene har lang erfaring med å arbeide oppsøkende

4 Bostedsløse i Norge (Dyb og Johannesen, NIBR- rapport 2009:17) Ca. 6000, svak økning siden 2005 Enslige menn, sosialstønad som viktigste inntekt ¼ under 25 år, 6 % over 55 år, andelen unge øker En av tre har bostedsløshet som et tilbakevendende problem Ca 60% er avhengige av rusmidler (flest menn med langvarig bostedsløshet) En av tre har kjent psykisk lidelse, 25% både rusavhengighet og psykisk lidelse

5 Flere grupper med bostedsløse Midlertidig bostedsløse; personer som mister bolig p.g.a dårlig økonomi, mangel på arbeid eller familiære forhold. Bostedsløse i perioder (gjentatte); oftest rusmisbruk, psykisk lidelse og somatiske lidelser Kronisk bostedsløse, problemer som gruppa over Unge /barn med kronglete oppvekst. Ofte i barnevernsinstitusjoner o.l. Liten erfaring med det å bo/ha et hjem.

6 Brukere med sammensatte problemer Rusavhengighet og psykisk som vanskeliggjør behandlingen av begge tilstandene. Behov for behandling og oppfølging hvor tjenestene er preget av fleksibilitet, tilgjengelighet og individualiserte behandlingsforløp. Brukerne har ofte svak kulturell kapital, avbrutt skolegang mange behandlingsforsøk og mange nederlag. Behandling dreier seg ofte om habilitering.

7 Bosituasjonen deres Lite egnede boligløsninger; hospits, venner, midlertidige «rusboliger», slitne foreldre osv. Legges kanskje inn i TSB /PHV for å bøte på manglende bolig og skrives ofte ut uten egnet bolig. Har for dårlig statistikk på omfanget (Brukerplan kan gi bedre tallgrunnlag) Hospitsplasser er dyrt!!

8 Bolig og oppfølging Bostedsløshet som «wicked problems» (Ulfrstad 2011) Når noen bostedsløse endelig får en bolig mister de den ofte pga rus, ikke betalt leie og ingen erfaring med å bo. Får ikke ny bolig pga manglende «boevne», men med håp om at behandling skal løse «boevneproblemet». Fornuftig oppfølging i bolig er like viktig som det å skaffe bolig, men disse oppgavene er ofte finansiert og administrert av ulike systemer (jfr. wicked problems).

9 Boligutforming Brukere på vei ut av avhengighet ønsker primært å bo for seg selv. For noen kan bofellesskap være bra i en periode, ved f.eks. ekstra behov for beskyttelse og ivaretagelse Boligen bør ha entre, stue/kjøkken, bad og soverom, dvs.: gjester skal ikke rett inn i stua, og en bør skille mellom dag og nattfunksjoner.

10 Boligutforming II Bofellesskap kan være en «risikosport» for brukerne, destruktivt for de som vil ut av avhengigheten - vanskelig for de som ønsker / vil prøve rusfrie perioder. Blir lett nye institusjoner ( greit for kommuneadministrasjonen, mindre greit for brukerne) Arbeid og meningsfull aktivitet er trolig viktigere en selve boligløsningene mht integrering i samfunnet. Skog Hansen og Grødem, 2012, FAFO-rapport nr.48)

11 Bo-oppfølging Nå: mer fokus på systematikk, faglighet og innhold i oppfølgingen både fra Husbanken og kommunene, men store variasjoner mht praksis Det er svakheter mht kartlegging av boligønsker, boligens funksjon (hva skal den brukes til) og hva som skal til for å bli boende. Dvs: - hva bør bruker lære? - hvilke funksjoner må opptrenes - på hvilke områder trenger bruker supplerende bistand for å gjøre boligen til et hjem

12 Behandling først Gjennomført behandling som kriterium for å få bolig Lineær modell som ser for seg utvikling og endring gjennom tydelige faser (lavterskel bolig rehab.bolig treningsbolig kommunal bolig eid bolig) Men det krever at bruker kan overføre erfaringene fra situasjon til situasjon(habilitering vs rehabilitering) Mange faller fra underveis, eller blir utvist/utskrevet Skjer endringer lineært? Kanskje en modell som passer best for de helt unge

13 Behandling først Bruk av langtidsbehandling vil ideelt kreve at boligløsninger er /blir avtalt før behandling starter, og i hvert fall 6 mnd før avsluttet behandling. Behandling under 6 måneder fordrer ideelt at bolig er på plass og i bruk under behandlingen. Da kan en kombinere døgnbehandling og poliklinisk behandling med oppsøkende behandling /støtte i bolig, dvs behandling og botrening i egen kommune Uten bolig, hvor mye nytte har en av behandling?

14 Housing first, eller bolig først er på vei inn i norsk boligtenkning (gammel vin ny flaske???) Best dokumentert effekt i New York Handler om å tildele bolig med vanlig husleiekontrakt og med tett (frivillig) oppfølging av bo-team over lengre tid, evt. supplert med behandling Beboer betaler 30% av sin inntekt for boligen Ikke begrenset botid Bolig først Beboers ønske om beliggenhet vektlegges Unngå opphoping av «belastede brukere» på et område Utfordringer: mangel på utleieboliger flere steder, ensidig kommunal boligmasse, faglig forankret bo-oppfølging varierer. Hvem er de 20% som ikke nyttiggjør seg modellen?

15 Bolig Housing first, bolig med ordinær husleiekontrakt og oppfølging Bofellesskap, overgangsbolig, med oppfølging. Tidsbegrenset, diverse regler, Institusjonsliknende bolig, flere regler, tett oppfølging Uten fast bolig AAa

16 Løsninger Bruke eldreomsorgen som modell: Små skjermede enheter + «serviceboliger» + separate boliger med varierende oppfølging fra bo- team Personalbase knyttet til de skjermede enhetene, men med nok personale til å følge opp alle som trenger bistand til å mestre det å bo i et hjem Supplerende bistand fra DPS/TSB. behandling der brukerne bor initialt, så i poliklinikk. Variert og stor nok kommunal boligmasse, eventuelt interkommunale løsninger.

17 Forutsetning i kommunen Bo-oppfølgingsteam som har en act preget tilnærming (særlig systemet med tavle). Tilnærmings- og behandlingsmetodene i ACT er ikke nye. Pågåenhet for å etablere en relasjon, bruke tid på å holde relasjonen, kartlegge og så bruke aktuelle og tilgjengelige behandlingsmetoder (som ikke nødvendigvis 2. linjen har monopol på) er standard tilnærming overfor de fleste rop-pasienter. Men, kommunene må etablere en mye tydeligere systematikk i oppfølgingen, ikke bare agere på kriser

18 Supplerende bistand fra spesialisthelsetjenesten Brukerstyrte innleggelser Gå fra kaotiske kriseinnleggelser til planlagte kriseinnleggelser Få system på «gjengangerne» Veilede bo-oppfølgere på det å holde ut Behandling og «spesialistvisitter» i botiltakene Undervisning i kartlegging og «behandlings»- tilnærminger Utvikle en felles forståelse og felles metodegrunnlag når det gjelder de «veldig vanskelige brukerne».

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Valparaiso i Chile Foto: L. Friberg Jeg er motstander av universell

Detaljer

HUSBANKEN HOUSING FIRST MULIGHETER OG HINDRINGER FOR IMPLEMENTERING I NORGE

HUSBANKEN HOUSING FIRST MULIGHETER OG HINDRINGER FOR IMPLEMENTERING I NORGE Beregnet til Husbanken Dokument type Sluttrapport Dato Februar 2012 HUSBANKEN HOUSING FIRST MULIGHETER OG HINDRINGER FOR IMPLEMENTERING I NORGE HUSBANKEN HOUSING FIRST MULIGHETER OG HINDRINGER FOR IMPLEMENTERING

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Årsrapport 2010 Planer 2011 og 2012 Innledning Høgskolen i Østfold har fått i oppdrag fra NAPHA (Nasjonalt

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon GODKJENT ARBEIDSGRUPPE 31 MAI 2011 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 METODE OG KILDEBRUK... 3 PROSJEKTETS MÅL... 3 Prosjektets delmål... 3 MÅLGRUPPE... 3 ET

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? FoU-rapport nr. 1/2012 Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? Kathrine Bakke, Ingunn Kvamme, Trond Stalsberg Mydland og Randi Wærdahl Tittel Husrom uten hjerterom Kan bolig

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Fragmentert og koordinert

Fragmentert og koordinert Fragmentert og koordinert Organisering av boligsosialt arbeid i norske kommuner ÅSMUND LANGSETHER THORBJØRN HANSEN JARDAR SØRVOLL Rapport nr 18/08 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer