Styresak 48/2008 vedlegg 2. Kunsthøgskolen i Oslo. Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver. Rapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 48/2008 vedlegg 2. Kunsthøgskolen i Oslo. Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver. Rapport"

Transkript

1 Styresak 48/2008 vedlegg 2 Kunsthøgskolen i Oslo Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver Rapport

2

3

4

5 Forord På oppdrag fra rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo har jeg ledet en gruppe som har hatt til oppgave å avklare studielederrollen ved høgskolen. Denne rapporten inneholder oppsummering av samtalene i gruppen som har bestått av studieledere, dekaner og personer fra seksjonen for studier og etterutdanning. Gruppens sammensetning og mandat framgår av Kap 1. I tillegg inneholder rapporten oppsummerende vurderinger knyttet til enkelte av spørsmålene som har vært drøftet. Disse vurderingene står for undertegnedes regning. Otto Hauglin Oslo, 9 september 2008

6

7 Innhold 1 GRUPPEN - MANDAT OG SAMMENSETNING Gruppens mandat Gruppens sammensetning 7 2 GJELDENDE STILLINGSBESKRIVELSE OG ANTALL STUDIELEDERSTILLINGER Gjeldende stillingsbeskrivelse Dagens studielederstillinger 10 3 RESULTATER AV GRUPPENS DRØFTINGER Generell beskrivelse av studielederrollen Studieledernes ansvar, myndighet og oppgaver: Studieledernes organisatoriske plassering i forhold til og samarbeid med faglige ledere og ressurspersoner Studieledernes organisatoriske forhold til og samarbeid med stab og seksjoner i fellestjenestene Behovet for ulik utforming av studielederrollen, herunder ulik størrelse på stillingene, ved de ulike fakultetene Prinsippene for fordeling av ansvar for de ulike studieprogrammene på studielederne 15 4 SAMLET VURDERING Generell vurdering Vurdering av enkelte temaer 15 VEDLEGG: Studieadministrative oppgaver felles oppgaver og oppgaver som er felles for den enkelte utdanning

8

9 Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver 7 1 Gruppen - mandat og sammensetning 1.1 Gruppens mandat Rektor har gitt gruppen følgende mandat: Gruppen skal utarbeide et forslag til en beskrivelse av studielederrollen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Følgende temaer skal drøftes og avklares: (1) Studieledernes ansvar, myndighet og oppgaver, særlig mht: Budsjett- og økonomiansvar Personalansvar, herunder medarbeidersamtaler og oppgaver i forbindelse med tilsettinger Studentkontakt Faglig ansvar, særlig utvikling av studieprogram FoU Undervisningsplanlegging (2) Studieledernes organisatoriske plassering i forhold til og samarbeid med: Dekan Professorer og andre faglig ansatte med ansvar for fagområder (3) Studieledernes organisatoriske forhold til og samarbeid med stab og seksjoner i fellestjenestene (4) Behovet for ulik utforming av studielederrollen, herunder ulik størrelse på stillingene, ved de ulike fakultetene (5) Prinsippene for fordeling av ansvar for de ulike studieprogrammene på studielederne. 1.2 Gruppens sammensetning Følgende har deltatt på møtene i gruppen: Britt Wold Berit Andresen George Morgenstern Reidar Holtskog Ingjerd Hanevold Suzanne Bjørneboe Monique Skavlan Sunderland

10 8 Merete Lingjærde Even Lynne Torgun Birkeland Veslemøy Ellefsen Halldor Gislason Sonja Helene Wiik Einar Solbu Torild Gjerdet Vigdis Ruud Heidi Maria Raude Kirsti Bræin Anne Thomassen Tiril Schrøder Gruppen har hatt tre møter. 2 Gjeldende stillingsbeskrivelse og antall studielederstillinger 2.1 Gjeldende stillingsbeskrivelse Følgende stillingsbeskrivelse for studieledere er godkjent av direktøren etter drøftingsmøte 16 desember 2005: Plass i organisasjonen Studieleders direkte overordnede er dekan. Studieleder kan etter dekanens bestemmelse delta i dekanens ledergruppe. Ansvarsområde Studieleder har i samråd og samarbeid med dekan og fakultetets øvrige ledelse ansvar for planlegging, drift og utvikling av ett eller flere studieprogrammer, herunder å fremme forslag til revisjon av relevante studieprogrammer. Oppgaver Faglig og administrativt ansvar for studieprogram (studieledelse), herunder ledelse av undervisningsutvalg der dette er etablert, ansvar for utvikling av studier og til å initiere endringer i studieplaner

11 Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver 9 Fremme forslag til sammensetning av opptakskomiteer og vurderingskomiteer (sensorer) Ansvar for koordinering innen studieprogrammene/studiene, dvs. å utarbeide forslag til fag- og timefordeling, vurderingsformer, tilsetting av timelærere/gjesteforelesere og bidra i utarbeidelse av arbeidsplaner for undervisningspersonalet Kvalitetssikring, med ansvar for studentevaluering, rapportering, oppfølging av saker vedr. studiekvalitet og læringsmiljø og oppfølging av utdanningsplaner Deltagelse i faglig vurdering ved opptak og mottak av studenter Sørge for god informasjonsflyt i forhold til ansatte og studenter Oppfølgingsansvar for tildelte undervisningsressurser/personale Ansvar for oppfølging av rutiner og retningslinjer i samråd med dekan og øvrige studieledere og fordele undervisningsoppgaver Deltagelse i innstillingsarbeid for tilsettinger i undervisnings- og forskerstillinger Angi ressursbehov og forvalte tildelte ressurser i samsvar med fastsatte målsettinger og gjeldende regler Forhold til overordnede Studieleder rapporterer til dekan, og skal holde dekan løpende orientert om sitt arbeide og planer, aktiviteter og resultater innenfor det aktuelle ansvarsområdet. Budsjettavvik og avvik i forhold til IK-HMS og Kvalitetssystemet skal rapporteres. Forhold til underordnede Studieleder har oppfølgingsansvar for tildelte undervisningsressurser/personale. Innenfor disse rammene skal studieleder: Veilede og sørge for at medarbeiderne utfører pålagte undervisningsoppgaver Avholde regelmessige møter med personalet innen studieprogrammet Orientere om aktiviteter/forhold som har betydning for driften av Kunsthøgskolen i Oslo

12 10 Legge forholdene til rette for faglig videreutvikling for den enkelte medarbeider Dekan har ansvar for gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler. Studieleder kan i særskilte tilfeller delegeres medansvar for gjennomføring av medarbeidersamtaler. Forhold til andre Bidra til godt samarbeid i dekanens ledergruppe Bidra til kommunikasjon og samarbeid på tvers av studieprogram, fakulteter og i forhold til administrasjonen Delta aktivt for å skape et sikkert og godt studie- og arbeidsmiljø Håndtere studenter, fagpersonale og annet personale på en positiv og konstruktiv måte Initiere og utvikle kontakt og samarbeid med fagområdenes praksisfelt, og med arbeids- og samfunnsliv forøvrig Bistå dekan i kontakt med tillitsvalgte i henhold til hovedavtale og tilpasningsavtale Bidra til positiv kontakt og informasjonsutveksling med studentenes tillitsvalgte og ansatte og deres organisasjoner Varighet Denne stillingsbeskrivelse er ikke gitt tidsbegrensning, og gjelder inntil den blir revidert. 2.2 Dagens studielederstillinger Ved høgskolen er det 19 studieprogram, ledet av studieledere: 4 studieområder under Fakultetet for visuell kunst: (1) BA Billedkunst Kunstakademiet - 50 prosent stilling som studieleder (2) MA Billedkunst Kunstakademiet prosent stilling som studieleder (3) BA Kunstfag - 50 prosent stilling som studieleder (4) MA Kunstfag - 50 prosent stilling som studieleder 11 studieområder under Fakultet for scenekunst: (1) BA Skuespiller

13 Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver prosent stilling som studieleder, inkl noe undervisning (2) BA Regi - 75 prosent stilling som studieleder, inkl noe undervisning (3) MA Regi - Stilling som studieleder felles med BA Regi (4) BA Scenografi - 50 prosent stilling som studieleder, inkl noe undervisning (5) BA Moderne dans og samtidsdans - 50 prosent stilling som studieleder, noe mer i praksis (6) BA Klassisk ballett prosent stilling som studieleder, inkl noe undervisning (7) BA Jazzdans - 50 prosent stilling som studieleder, noe mer i praksis (8) Årsenhet Praktisk-pedagogisk utdanning (dans og teater) prosent stilling som studieleder, inkl noe undervisning (9) MA Koreografi - 50 prosent stilling som studieleder, inkl noe undervisning (10) MA Opera - 50 prosent stilling som studieleder (11) Årsenhet Opera - Stilling som studieleder felles med MA Opera 4 studieområder under Fakultet for design: (1) BA Design - Interiørarkitektur og møbeldesign timer pr år avsatt til studielederstilling (2) BA Design - Klær og kostymedesign timer pr år avsatt til studielederstilling (3) BA Design - Visuell kommunikasjon timer pr år avsatt til studielederstilling (4) MA Design timer pr år avsatt til studielederstilling.

14 12 I alt 17 personer er tilsatt i studielederstillinger ved høgskolen, fordelt på 8,75 årsverk samt timer pr år med henholdsvis: 2,50 årsverk på 4 studieområder på Fakultetet for visuell kunst 6,25 årsverk på 11 studieområder på Fakultetet for scenekunst timer pr år på 4 studieområder på Fakultetet for design. 4 studieledere er i hele stillinger, de 13 øvrige er i prosentstillinger eller har avsatt 300 timer pr år. Av de 17 studielederne har 6 tillagt noe undervisning innen rammen av studielederstillingen. 3 Resultater av gruppens drøftinger Det følgende er en oppsummering av diskusjonene i gruppen: 3.1 Generell beskrivelse av studielederrollen Studielederne er faglige og administrative ledere med ansvar for utvikling, planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av ett eller flere studieprogram ved høgskolen. Studielederne tilsettes på åremål etter åpen utlysning, internt og eksternt, og på grunnlag av faglige kvalifikasjoner. 3.2 Studieledernes ansvar, myndighet og oppgaver: Studielederne har følgende ansvar, myndighet og oppgaver: (1) Stimulere til faglig utvikling av det eller de studieprogrammene som vedkommende har ansvar for, herunder å fremme forslag til revisjon av programmene. Vedta mindre endringer i studieplanen/studieplanene etter delegasjon. (2) Planlegge undervisningen innenfor studieprogrammet/programmene i samråd med fagområdeansvarlige tilknyttet programmet/programmene. (3) Gjennomføre medarbeidersamtaler med det faglige personalet tilknyttet programmet eller programmene. Medarbeidersamtalene omfatter også fordelingen av tid til FoU og FoU-ressurser. Studielederne avklarer forut for medarbeidersamtalen med sin dekan forslaget til fordeling av FoU-tid og FoU ressurser på det faglige personalet.

15 Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver 13 (4) Fordele arbeidsoppgaver mellom og utarbeide forslag til arbeidsplaner for det faglige personalet. Arbeidsplanene godkjennes av dekan. Enkelte i gruppen mener at arbeidsplanene bør godkjennes av studieleder. (5) Rekruttere og inngå avtale med timelærere for å gjennomføre studieprogrammet/programmene. (6) Medvirke i studentopptak, herunder å fremme forslag til opptakskomiteer. (7) Ha ansvar for ordninger for studentkontakt, studentveiledning og studentevaluering. (8) Utarbeide forslag til budsjett for studieprogrammet/programmene. (9) Ha ansvar for å disponere tildelt budsjett, herunder ha bestillingsog attestasjonsmyndighet. Enkelte i gruppen vil også gi studielederne anvisningsmyndighet innenfor det tildelte budsjett. 3.3 Studieledernes organisatoriske plassering i forhold til og samarbeid med faglige ledere og ressurspersoner Studielederne er direkte underlagt dekan i faglige, administrative og økonomiske spørsmål og inngår i dekanens ledergruppe. I sin ledelse av studieprogrammet/programmene samarbeider studielederne med fagområdeansvarlige innenfor studieprogrammet/programmene. De fagområdeansvarlige utpekes av studieleder i samråd med dekan for ett år av gangen blant professorer og andre faglige ansatte for de ulike fagområdene innen studielederens ansvarsområde. De fagområdeansvarlige inngår, sammen med studiekonsulenten som er tilknyttet studielederområdet, se pkt 3.4.1, i studieledernes ledergruppe, evt kollegie eller lærergruppe. 3.4 Studieledernes organisatoriske forhold til og samarbeid med stab og seksjoner i fellestjenestene Støtte fra seksjon for studier og etterutdanning Studieledernes støtte fra seksjon for studier og etterutdanning organiseres på følgende måte: Studiekonsulenter i seksjonen knyttes konkret til det enkelte fakultet med en avtalt andel av vedkommendes stilling. Studiekonsulenten står,

16 14 innenfor denne delen av sin stilling, til disposisjon for fakultetets studieledere og avtaler i samarbeid med disse og dekanen hvilke oppgaver som skal løses. Det anses viktig at den enkelte studieleder kan ha en kontinuerlig, konkret og påregnelig støtte fra den studiekonsulent som er tilknyttet studielederens ansvarsområde. Studiekonsulenten forutsettes å ha konkret og oppdatert kjennskap til det eller de studieprogrammer som vedkommende er tilknyttet og inngår også i studieledernes ledergrupper. En modell med konkret bestilling eller rekvisisjon av støtte fra studieseksjonen avvises som unødvendig byråkratisk og tungvint. En modell med overføring av stillinger fra studieseksjonen til den enkelte studieleder anbefales heller ikke. Dels vil det være nødvendig å håndtere sesongmessige svingninger, dels vil de enkelte studiekonsulenter i deler av sin stilling måtte ivareta studieadministrative fellesoppgaver på vegne av hele høgskolen, se Vedlegg 1 som beskriver studieadministrative fellesoppgaver og oppgaver som er spesielle for den enkelte utdanning. Den foreslåtte ordning gir den enkelte studieleder påregnelig og nær studieadministrativ støtte til disposisjon uten å gå via et bestillingssystem eller overføring av stillinger Støtte fra øvrige seksjoner I sitt arbeid mottar studielederne også støtte fra følgende seksjoner i høgskolens fellestjenester: Plan og økonomi Personal Teknisk produksjon Bibliotek Bygningsdrift, innkjøp, IT Fra disse seksjonene avtales innhold og omfang på støtten konkret mellom den enkelte studieleder og vedkommende seksjon. Også her er påregnelighet og kontinuitet i kontakten viktig. 3.5 Behovet for ulik utforming av studielederrollen, herunder ulik størrelse på stillingene, ved de ulike fakultetene Det kan tenkes ulik utforming av studielederrollen ved de ulike fakultetene, men det ovenstående anses som kjerneelementer i rollen, uavhengig av fakultet. Det er imidlertid ønskelig at studielederstillingene er hele stillinger, men med det tillegg at det bør være mulig at studieledere, innen rammen av den hele stillingen, kan ha noe undervisning eller veiledningsoppgaver.

17 Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver Prinsippene for fordeling av ansvar for de ulike studieprogrammene på studielederne Fordeling av høgskolens studieprogrammer på studielederne bør gjennomgås konkret, blant annet med sikte på å legge grunnlag for hele studielederstillinger og å redusere antallet studieledere. En reduksjon av antallet studieledere vil imidlertid aktualisere behovet for fagområdeansvarlige innen de forskjellige studielederområdene, se ovenfor. Enkelte i gruppen pekte på at en ved en omfattende reduksjon av antallet studieledere også kunne redusere antallet ledernivåer ved at studieledernivået gjøres om til dekannivå. En slik endring forutsetter også innføring av en ordning med fagområdeansvarlige. 4 Samlet vurdering 4.1 Generell vurdering Det er min vurdering at den avklaring av studielederrollen som er beskrevet ovenfor på flere måter imøtekommer de overordnede organisatoriske prinsippene som er beskrevet i den organisatoriske plattformen i kapittel 1. Spesielt vil vi understreke at studielederne, som representerer den daglige og nære ledelse av høgskolens faglige virksomhet, får et klarere ansvarsområde og får styrket sin myndighet til å treffe avgjørelser på en rask måte for å ivareta dette ansvaret. Dette gjelder både i faglige spørsmål, men også vis a vis personalet. Samtidig forankres rollen tydeligere i hele organisasjonen gjennom styrking av dekanenes ledergrupper hvor studielederne inngår, og ved at studieledere i sitt arbeid støtter seg til og samarbeider nært med fagområdeansvarlige innen det eller de studieprogrammene som vedkommende har ansvaret for. Sammen med disse og den studiekonsulent som er tilknyttet studielederen vil studielederne få et grunnlag for å utvikle en ledergruppe på dette nivået. 4.2 Vurdering av enkelte temaer Medarbeidersamtaler og arbeidsplaner Vi tror det er klokt at studielederne gis et klart ansvar for gjennomføring av medarbeidersamtaler og utarbeidelse av arbeidsplaner.

18 16 På to punkter mener vi det er fornuftig at dekanen og fakultetsnivået kommer inn i bildet: Forut for gjennomføringen av medarbeidersamtaler avklarer studielederne med dekanen hvordan forslag til fordeling av FoU-tid og FoU-ressurser på det faglige personalet bør utformes. Disse forslagene presenteres i studieledernes medarbeidersamtaler med det faglige personalet. Dermed kommer fakultetenes strategiske vurderinger til uttrykk, samtidig som en ikke innfører to omganger med medarbeidersamtaler; en med studieleder om de fleste oppgavene og en annen med dekan om FoU-tid og FoU-ressurser. Både for de faglige personalet og lederne er dette ressurssparende. Dessuten vil dekanene med en egen FoU-samtale med alle fagpersoner innen fakultet få et forholdsvis stort kontrollspenn å forholde seg til. En risikerer også at det samlede tidsspenn som går med til å gjennomføre to samtaler med alle vil bli stort og forsinke arbeidet med utforming og godkjenning av arbeidsplanene. Arbeidsplanene for alle sider ved samtlige fagpersoners arbeidsoppgaver kan utformes på bakgrunn av forslag til fordeling av arbeidsoppgaver presentert i medarbeidersamtalene. For å sikre at samtlige oppgaver innen fakultets fagfelt er dekket og fordelt på en optimal måte og for å sikre at en del overordnede strategiske hensyn er ivaretatt, f eks FoU-satsinger, bør arbeidsplanene formelt godkjennes av dekan. Det bør være et mål at gjennomføring av medarbeidersamtaler og utarbeidelse og godkjenning av arbeidsplaner foregår i mai/juni, slik at den konkrete undervisningsplanlegging kan bygge på disse Avtaler med timelærere Vi tror at studieledernes myndighet bør styrkes vis a vis rekruttering og engasjement av timelærere. Siden studielederne har ansvar for å disponere tildelt budsjett og å gjennomføre studieprogrammet/programmene innen sitt ansvarsområde, herunder å planlegge undervisningen i samråd med de fagområdeansvarlige, synes det rimelig at de også kan inngå avtaler med timelærere, og ikke bare rekruttere. Dette følger også av studieledernes alminnelige bestillingsmyndighet innenfor budsjettet Fagområdeansvarlige Ordningen med at det studieleder i samråd med dekan for ett år av gangen utpeker fagområdeansvarlige blant professorer og andre faglige ansatte innen sitt faglige ansvarsområde er ikke innføring av et nytt ledernivå, men å gi enkelte fagpersoner en koordinerende rolle i gjennomføringen av studieprogrammene.

19 Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver 17 Disse må inngå i et nært samarbeid med studielederen og utgjør sammen med denne studielederens ledergruppe. Ordningen med utpeking av fagområdeansvarlige vil også aktualiseres i særlig grad ved en reduksjon av antall studieledere. En slik reduksjon vil medføre at studielederne må ha nære medarbeidere å støtte seg til siden vedkommende ikke kan forventes å ha høy faglig kompetanse på alle fagområdene som inngår i ansvarsområdet Studieadministrativ støtte Det vil være svært viktig at de studieadministrative ressurser som konkret stilles til disposisjon for det enkelte fakultet ikke medfører at ordningen med fakultetskoordinatorer faller bort. Den studieadministrative støtten må komme i tillegg og rettes inn mot den enkelte studieleder. Dernest vil det være viktig at de studieadministrative ressurser som stilles til disposisjon for fakultetene fordeles på studielederne innen fakultetet slik at de har en konkret og påregnelig støtteressurs på dette området. Særlig vil det være av betydning at vedkommende studiekonsulent er tilknyttet studielederne på en slik måte at de opparbeider kjennskap til og kompetanse innen de aktuelle fagområdene. Vedkommende studiekonsulent bør også delta i ledergruppene til den eller de studieledere man er tilknyttet Ikrafttredelse Vi kan ikke se at det er noe til hinder for å gjøre denne avklaringen operativ så snart som mulig, også overfor de nåværende studielederne, og ikke vente til de ulike åremålsperiodene utløper. Dette innebærer at det på grunnlag av denne avklaringen bør utarbeides en ny stillingsbeskrivelse for studielederne som kan avløse beskrivelsen fra Vi vil dessuten forslå at høgskolen i forbindelse med en nyutforming av studielederrollen overveier å gjennomføre et driftsintegrert ledelsesutviklingsprogram for å forankre og innarbeide den nye rollen. Dette burde i så fall både omfatte studieledere og dekaner, men også rektor og prorektor samt direktør og seksjonssjefer i fellestjenestene.

20 18 Vedlegg 1 Studieadministrative oppgaver felles oppgaver og oppgaver som er spesielle for den enkelte utdanning Oversikt utarbeidet av Britt Wold. Oppgave Felles Spesielt for den enkelte utdanning Markedsføri ng og rekruttering Utarbeiding av informasjonsmateriell. Kunngjøring av studier. Presentasjon på messer. (Samarbeid med informasjonsmedarbe ider) Veiledning, svar på henvendelser, om de enkelte studieprogram Innspill fra fakultetene, faglige Beskrivelse av studienes innhold Opptak Mottak av studenter Undervisnin g og veiledning Opptaksreglement Utvikling av søknadsskjemaer Utvikling for elektronisk behandling Plan for gjennomføring av opptaksprøver Søknadsregistrering Semesteravgift Fotografering og studiekort Informasjon v studiestart Studieplanutvikling Revisjoner Mal for studieplaner Kvalitetssikring i forhold til formelle krav Lokal gjennomføring av opptaksprøver Oppnevner opptakskomite Forslag/uttalels e Studienes læringsmål, progresjon, omfang, innhold, emneebeskrive

21 Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver 19 Studentkontrakt, div. reglementer (Fra 2010: felles ressurser rom og utstyr) Kontrakter/ timelister Merknad: gjøres nå mest i tilknytning til det enkelte studiested. Drøftes overført til lønn/personal Det arbeides med å gjøre dette felles elektronisk Studentevaluering Adm av elektronisk veiledning Gjennomføring av elektronisk semesterog studieprogramevaluer ing Innsamling og arkivering av rapporter Semester- og timeplanlegging (Atelierfordelin g) (Kontrakter/ timelister) Individuell utdanningsplan, emnepåmelding er lser Emner, lærere, antall timer. (Behov rom og utstyr) Gjennomføre emneevaluerin g Utarbeide rapporter Innhenting av data (opptak, studiepoengproduksjo n, avgang med mer) Rapporteringer til sentrale Organer Bekreftelser Permisjonssøknader Sekretariat LMU Internasjonalisering; Søknadsbehandl Faglig

22 20 Eksamen, avgang Informasjon, avtaler, regelverk, rapportering. Internasjonale prosjekter, administrasjon Utveksling, kvotestud. Med mer Godkjenningssaker. Utenlandsk utdanning, eldre utdanning. Sensormappe, felles informasjon til sensorer Registrering karakterer, vitnemål/ds. Informasjonsformidli ng, samarbeid med informasjonsmedarbe ider Stipend v fullført kunstutdanning. Rapportering Klagesaker, saksbehandling ing, individuell veiledning Praktisk gjennomføring av avgang; utstillinger, visninger veiledning Oppnevner sensor

Vedlegg 1 styresak 54/2008

Vedlegg 1 styresak 54/2008 Vedlegg 1 styresak 54/2008 FELLESOMRÅDETS SAMHANDLING MED FAKULTETENE Endelig utgave pr. 30.august 2008 Det er et felles mål for Kunsthøgskolens at alle deler av organisasjonen skal støtte opp om den faglige

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09

HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN PÅ KUNSTHØGSKOLEN mars 2009 HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09 Saksnr. og dato Sak Tiltak Frist Ansvar

Detaljer

Referat fra STYREMØTE Møtedag 04.06.2008 Møtested Seilduken Kl. 12.00 til 16.00

Referat fra STYREMØTE Møtedag 04.06.2008 Møtested Seilduken Kl. 12.00 til 16.00 M Ø TEREFERAT Referat fra STYREMØTE Møtedag 04.06.2008 Møtested Seilduken Kl. 12.00 til 16.00 g odkj ent KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST

Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST Innledning oversikt over fakultetets oppgaver Fakultet for scenekunst bygger videre på grunnlaget lagt ved Operahøgskolen, Teaterhøgskolen

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Tema Tiltak Ansvarlig for oppfølging

Tema Tiltak Ansvarlig for oppfølging VEDLEGG 1 STYRESAK 107/07 OPPFØLGING AV SEMESTEREVALUERING VÅR HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGSMILJØTILTAK - 08 Seksjon/ Fakultet Fakultet for design Tema Tiltak Ansvarlig for oppfølging Data Kommunikasjon Teori

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

RESSURSGJENNOMGANG FAKULTET FOR SCENEKUNST

RESSURSGJENNOMGANG FAKULTET FOR SCENEKUNST RESSURSGJENNOMGANG FAKULTET FOR SCENEKUNST Prosjektansvarlig Fred Arild Pettersen 1. Innledning... 2 1.1 Styrevedtak 18.12.07... 2 1.2 Mandat/operasjonalisering av styrevedtaket:... 2 1.3 Oppnevning av

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE UTKAST 16. desember 2014 kl.10.00 15 Kunsthøgskolen i Oslo Alva Brosten (AB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Hans Henriksen (HH) Geir Johnson (GJ)

Detaljer

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold;

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; - forutsetninger for gjennomføring av fusjonen 1. Bakgrunn og forutsetninger 1.1. Høyskolestyrene skal i møter 27.08. 2012 ta endelig stilling

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014)

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Arbeidsfelt / - oppgaver Innhold Saksbehandling vedtak-underskrift** (se under) Team Team organisert

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I FINNMARK Vedtatt i høgskolestyret 11. desember 2008. 1 Innhold 1 Innhold... 1 2 Virkeområde... 4 3 Formål... 4 4 Organisasjonskart... 4 5 Generelle bestemmelser om

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948 1 Innhold Styring & ledelsesreglement

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering NOTAT Til: prosjektledelsen SD/høgskoledirektører Fra: Seksjon FT-Utdanning v/viserektor utdanning og gruppeleder SD studieadministrasjon Dato: 8. april 2013 Kopi: Johnny Thorsen Saksnummer: 2012/996 Høringsuttalelse

Detaljer

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 For denne avtalen gjelder: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE)

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE). DEL I Gjelder fra 15.5.2002, oppdatert 28.08.07 I. UTGANGSPUNKT

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Mandat og sammensetning av utvalgene

Mandat og sammensetning av utvalgene FAST 11-16 VEDLEGG 1 Mandat og sammensetning av utvalgene Studiekvalitetsutvalg på fakultetsnivå: Mandat i. Studiekvalitetsutvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen. ii. Styret delegerer myndighet

Detaljer

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst- og designpedagogikk

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 Styremøte - 09-22. oktober 2007 Saksnr.: 105/07 Byggetrinn 2 organisering av arbeidet KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47)

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Vedlegg 2 til styresak 24/2008 KVALITETSARBEID VED KUNSTHØGSKOLEN

Vedlegg 2 til styresak 24/2008 KVALITETSARBEID VED KUNSTHØGSKOLEN Vedlegg 2 til styresak 24/2008 KVALITETSARBEID VED KUNSTHØGSKOLEN 1. Om kvalitetsarbeidet ved Kunsthøgskolen Kunsthøgskolen har formulert strategier for virksomheten i Strategisk plan. Det sentrale i strategien

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: Forfall: STYREMØTE - GODKJENT 12. februar 2013 kl.10.00 13.15 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Svenn Gjerde (SG)

Detaljer

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé, Elizabeth de

Detaljer

US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst

US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04134 Vedlegg: 1. Utlysningstekst

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt

Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt Til: Rektoratet Fakultetene Administrative enheter Tjenestemannsorganisasjonene StOr Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt UiS har over

Detaljer

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag Styresak 49/06 vedlegg 2 Versjon 0.2 til diskusjon i styret før utsendelse til høring Notat til alle ansatte, studenter og deres organisasjoner i forbindelse med vurdering av ny styringsstruktur for Kunsthøgskolen

Detaljer

M Ø TEREFERAT. Referat fra STYREMØTE Møtedag 13.02.2007. Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 10.00 til 14.30

M Ø TEREFERAT. Referat fra STYREMØTE Møtedag 13.02.2007. Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 10.00 til 14.30 M Ø TEREFERAT Referat fra STYREMØTE Møtedag 13.02.2007. Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 10.00 til 14.30 KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING. Møtedag: Møtested: 19. juni 2012 kl.10.00 11.30 Kunsthøgskolen i Oslo. Til stede:

SAKER TIL BEHANDLING. Møtedag: Møtested: 19. juni 2012 kl.10.00 11.30 Kunsthøgskolen i Oslo. Til stede: MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE - GODKJENT 19. juni 2012 kl.10.00 11.30 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Hans Henriksen (HH) Torunn Klemp

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

4/ ~ 1~ug,;~::J PROTOKOLL. ~Øvo ~

4/ ~ 1~ug,;~::J PROTOKOLL. ~Øvo ~ PROTOKOLL 16.11.07 og 14.12.07 ble det avholdt forhandlingsmøter om inngåelse av revidert omstillingsavtale for Høgskolen i Sør-Trøndelag. Partene ble enige om vedlagte avtale av 14.12.07. Hans-Jørgen

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Nynorsk Sámegiella Lytt til teksten Normalvisning Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter høyskoler 6-3 sjette ledd har

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 1 Innledning Dette rekrutteringsprogrammet utmerker seg ved at det kunstneriske arbeidet skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter,

Detaljer

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.01.10 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/10 Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen

Detaljer

Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Vedtatt av Høgskolestyret i HS-sak 03/2004, 28. januar 2004)

Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Vedtatt av Høgskolestyret i HS-sak 03/2004, 28. januar 2004) Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Vedtatt av Høgskolestyret i HS-sak 03/2004, 28. januar 2004) 1. Hjemmelsgrunnlag Internt reglementet for avdelingsstyrer ved HiST bygger på

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Januar 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Januar 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo Januar 2009 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skulle alle akkrediterte utdanningsinstitusjoner ha et system

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no

Detaljer

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Innhold og formål 1. Formål 2. Etiske spørsmål Veiledning 3. Innhenting av veileder 4. Veileders kvalifikasjoner 5. Veiledningens

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Oppnevning av nestledere

Oppnevning av nestledere Agenda 1. Plan for dagen 2. Bakgrunn for etablering av funksjon som nestleder for utdanning 3. Utdanningsledelse, roller og kvalitet i utdanningen 4. Studieplan(leggings)prosessene 5. Instituttenes tanker

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Bakgrunn for arbeidet: Mandat Utredningsgruppen har fra dekan fått følgende mandat: 1) Utrede

Detaljer

US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess

US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04133 Vedlegg: 1. Utlysningstekst

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Om beskrivelsene Hvilke verv og grupper som utgjør Studentrådet DMF, de formelle rammene for deres arbeid og hvordan de velges er nedfelt i Vedtektene for Studentrådet

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter

Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter Denne stillingsbeskrivelsen gjelder for nasjonalpark-/verneområdeforvaltere i utvalgte verneområder som forvaltes av et statlig politisk sammensatt

Detaljer

INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD

INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD Antall fagdirektører: Med bakgrunn i størrelsen, omfanget, antall studenter og antall ansatte, i den nye høgskolen HiBV vil PARAT

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

SAMLET RESSURSGJENNOMGANG

SAMLET RESSURSGJENNOMGANG 15. oktober 2009 TJ SAMLET RESSURSGJENNOMGANG EN SLUTTRAPPORT 1 Bakgrunn 2 Mål 3 Ressursfordeling 4 FoU 5 Forhold som tilskrives høgskolens tre ulike lokasjoner 6 Fakultetsledelse 7 Samhandling ~~~ 1 BAKGRUNN

Detaljer

Lederkonferansen 2013. Organisering og oppgaveløsning

Lederkonferansen 2013. Organisering og oppgaveløsning Lederkonferansen 2013 Organisering og oppgaveløsning Organisasjonen ØRU Styret RU Sekretariatet Nettverk Nettverk Styret Styret gir oppdrag til administrasjonen i ØRU eller til RU i henhold til strategiplanen

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 04.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret vedtar

Detaljer

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND Fagskolen Rogaland - kvalitetssikringssystem 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND... 1 1.1 Beskrivelse av KS-systemet... 1 1.2 Organisasjon og ansvar... 1 2. VURDERING AV

Detaljer

FS sako9-1o ANBEFALING AV STYRING OG LEDELSE VED 1MB

FS sako9-1o ANBEFALING AV STYRING OG LEDELSE VED 1MB Til: Fakultetstyret Møtedato: 28. januar 2010 Arkivref: 2009/7880 MSI000/320 FS sako9-1o ANBEFALING AV STYRING OG LEDELSE VED 1MB Fakultetsstyret vedtok i sak 31-09 (ephorte 2009/2703-15) at Institutt

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer