M Ø TEREFERAT. Referat fra STYREMØTE Møtedag Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl til 14.30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M Ø TEREFERAT. Referat fra STYREMØTE Møtedag 13.02.2007. Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 10.00 til 14.30"

Transkript

1 M Ø TEREFERAT Referat fra STYREMØTE Møtedag Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl til KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) FAKS: (+47) EPOST: BANKGIRO: ORGANISASJONSNR.: Til stede Peter Butenschøn, leder (PB) Hanne Riege (HR) Nils-Olov Halling (NOH) Stein Devik (SD) Lisbeth Ytreberg (LY) Jan Pahle (JP) Ingunn Rimestad (IR) Tine Semb (TS) Marius von der Fehr (MvdF) Forfall: Stein Slyngstad (SS) Torben Lai (TL) Besøksadresse administrasjon: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR DESIGN Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 FAKULTET FOR SCENEKUNST Studiested: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR VISUELL KUNST Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 ST. OLAVSGT. 32 FOSSVEIEN 24 SAKER TIL BEHANDLING: S-sak 14/07: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE S-sak 15/07: GJENNOMGANG AV REFERAT FRA DESEMBER S-sak 16/07: ORIENTERING VED REKTOR OG DIREKTØR S-sak 17/07: REGNSKAP 2006, EVT. OMDISPONERINGER S-sak 18/07: RAPPORT 2006 PLAN 2007 S-sak 19/07: OPPTAKSRAMMER2007/07 S-sak 20/07: PLAN FOR STILLINGER PÅ SCENEKUNST S-sak 08/07: UTLYSING AV STILLING INTERNASJONALISERING - FFS S-sak 21/07: PÅBYGGINGSÅR - SKUESPILLERUTDANNINGEN S-sak 22/07: SAKKYNDIG KOMITÉ DESIGN - INTERIØR S-sak 23/07: SAKKYNDIG KOMITÉ DESIGN K K S-sak 24/07: KOMMUNIKASJONSSTRATEGI S-sak 25/07: FRAMDRIFTSPLAN FOR VALG S-sak 26/07: EKSTERNE STYREMEDLEMMER S-sak 27/07: NOMINASJONSKOMITÉ S-sak 28/07: VALGSTYRE S-sak 29/07: OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITÉ FOR VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL PROFESSOR EVENTUELT Hanne Riege leste en historie til innledning. Torben Lai leser i neste styremøte.

2 Dokumenter lagt fram i styremøte 13.februar 2007 Referat fra Informasjons og drøftingsmøte Sak 16/07 Vedlegg 2 - etatstyringsmøte - deltagelse Sak 17/07 Gjennomgang og forslag til vedtak Sak 27/07 Nominasjonskomité for rektorvalg Sak 28/07 Valgstyre Sak 29/07 Sakkyndig komité for vurdering av søknad opprykk til professor SAKER Styresak: 14/07: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste Styresak: 15/07: GJENNOMGANG AV REFERAT FRA JANUAR Ingen kommentarer til referat fra 24.januar. Forretningsorden kommentert og vil bli tatt opp som sak i møtet i mars. Styresak: 16/07: ORIENTERING VED REKTOR OG DIREKTØR Møbelmessen i Stockholm er avviklet med deltagelse fra studenter fra designfakultetet, møbel og interiør. Det har vært avholdt strategiseminar for Akerselva Innovasjon. BI og SINTEF har gått inn som stiftere. Byggetrinn 2. Vi vet det fortsatt foregår forhandlinger, men ingen endelig avklaring. Tone Hansen har lagt fram sitt stipendiatprosjekt Grete Refsum er ansatt som FoU leder Birgitte Bye er fast tilsatt som kommunikasjonsleder. Mette Aaseth er fast tilsatt som serviceleder. Styresak: 17/07: ÅRSREGNSKAP 2006, (foreløpig saksframlegg) KHiO Internregnskapsoversikt Økonomirapportering pr , med forslag til vedtak (kopi av powerpoint) Styremøtereferat FEBRUAR Side 2 av 7

3 Styret godkjenner foreløpig årsregnskap 2006 og tar økonomirapportering pr til etterretning Inndekning av akkumulert merforbruk pr på kr 1,722 mill foretas gjennom justeringa av tidligere budsjettrammer jf budsjettvedtak S-sak 97/06. Forslag til innsparing legges frem og behandles i styremøte 27.februar Styresak: 18/07: RAPPORT OG PLANER S-05/2007 Vedlegg 1: Internt notat m/gjennomføringsplan Styret behandler Rapport og planer ( ) i neste styremøte 27. februar Styresak: 19/07: OPPTAKSRAMMER 2007 Saksframlegg 1) Opptak til studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo høsten 2007 skal skje innenfor følgende rammer: BA skuespiller 8 Årsstudium opera 4 MA opera 4 BA dans moderne dans og samtidsdans 7 BA dans jazzdans 8 BA dans klassisk 6 MA koreografi ikke opptak 2007 BA regi ikke opptak 2007 BA scenografi ikke opptak 2007 BA design interiør og møbel 11 BA design klesdesign og kostymedesign 8 BA design visuell kommunikasjon 11 MA design 23 BA billedkunst 19 MA billedkunst 25 BA kunstfag 28 MA kunstfag 28 PPU skuespiller og dans 13 2) Styret ber administrasjonen i samarbeid med fakultetene legge fram en vurdering av måltall og opptakstall for KHiO. Styremøtereferat FEBRUAR Side 3 av 7

4 Styresak: 20/07: PLAN FOR STILLINGER VED FAKULTET FOR SCENEKUNST 1) Styret tar orientering om pågående arbeid med plan for stillinger ved Fakultet for scenekunst til etterretning og ber om at utredningen foreligger seinest til junimøtet. 2) Styret ber administrasjonene fremme forslag til en tilsvarende prosess for de andre fakultetene innen april, og en kartlegging av situasjonene innen juni. Styresak 08/07: FØRSTEAMANUENSIS (25 %) INTERNASJONALISERING - UTLYSNING Vedlegg 1 - Forslag til utlysningstekst Vedtak Styret godkjenner forslag til utlysningstekst for 25 % stilling, oppdragsstilling som førsteamanuensis i internasjonalisering/nettverksutveksling ved Fakultet for scenekunst. Styresak: 21/07: STUDIEPLAN FOR PÅBYGGINGSSTUDIUM I SKUESPILLERFAG. ETABLERING AV STUDIET Saksframlegg Vedlegg 1. Forslag til studieplan for ettårig påbyggingsstudium i skuespillerfag Vedlegg 2. Tentativ ressursplan for innføring av påbyggingsstudiet Vedtak 1. Styret for Kunsthøgskolen i Oslo godkjenner studieplan for ettårig påbyggingsstudium i skuespillerfag. 2. Når påbyggingsstudiet skal igangsettes, forutsettes at det foretas nødvendige endringer i studieplanen for bachelorstudiet i skuespillerfag. 3. Påbyggingsstudiet i skuespillerfag kan igangsettes fra studieåret Det forutsettes framlagt flerårig finansieringsplan for direkte og indirekte kostnader som viser at studiet kan etableres innenfor dagens budsjettramme for scenekunstfakultetet. Finansieringsplan og avtaler med eksterne samarbeidsparter må framlegges for styret i god tid før behandling av budsjettet for Styremøtereferat FEBRUAR Side 4 av 7

5 Styresak: 22/07: OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITÉ FOR VURDERING AV SØKERE SOM PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I INTERIØRARKITEKTUR Saksframlegg Høgskolestyret oppnevner følgende medlemmer til sakkyndig komité for vurdering av søkere til stilling som professor/førsteamanuensis i interiørarkitektur Professor Jorunn Veiteberg Professor Jan Digerud Professor Anders Brix Styresak 23/07: OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITÉ FOR VURDERING AV SØKERE SOM PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KLESDESIGN Høgskolestyret oppnevner følgende medlemmer til sakkyndig komité for vurdering av søkere til stilling som professor/førsteamanuensis i klesdesign: Jorunn Veiteberg (intern) Helena Hyvönen, Finland Lena Kvarnström, Sverige Styresak 24/07: KUNSTHØGSKOLEN I OSLOS KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjonsstrategi, vedlegg 1 Styret godkjenner den framlagte kommunikasjonsstrategien for Kunsthøgskolen i Oslo med mindre endringer som drøftet i styremøtet. 7 for ( PB, HR, LY, NOH, SD, IR, TS) 2 mot ( JP, MvdF) Stemmeforklaring fra Jan Pahle: Styremedlemmet Jan Pahle gjør oppmerksom på at han aldri fikk oversendt det foreliggende endelige dokumentet med gjennomførte/ikke gjennomførte rettelser til gjennomsyn før fremlagt som sak, og at han slik ikke kan stille seg bak dokumentets nåværende form. Styremøtereferat FEBRUAR Side 5 av 7

6 Styresak 25/07: FRAMDRIFTSPLAN FOR VALG Styret vedtar at: Rektorvalg avholdes 18.april, Evt omvalg 25.april og Prorektorvalg og styrevalg 9.mai. Styresak 26/07: OPPNEVNING AV EKSTERNE STYREMEDLEMMER Vedlegg 1 brev fra Kunnskapsdepartementet av Vedlegg 2 kopi av brev fra Kunnskapsdepartementet til Norsk kulturråd av Vedlegg 3 - Sammensatt dokument med innspill fra Forskerforbundet, NTL, lærermøte på kunstfag og fagutvalget og studentutvalget på Kunstakademiet, Følgende representanter foreslås som eksterne styremedlemmer til styret ved Kunsthøgskolen i Oslo: 1) Per Boye Hansen 2) Carl Erik Grennes 3) Tom Remlov 4) Åse Hedstrøm 5) Ellen Horn 6) Inger Stray Lien S-sak 27/07: NOMINASJONSKOMITÉ FOR REKTORVALG Vedlegg 1, sammendrag av innspill fra aktuelle parter Styret godkjenner nominasjonskomiteen som består av: Veslemøy Ellefsen Marianne Tjønn Erik Lerdal, vara: Alan Mackenzie-Robinson Åse Markussen Christian Tviberg Fred Arild Pettersen Styremøtereferat FEBRUAR Side 6 av 7

7 Vara: Britt Wold Stein Slyngstad Vara Lisbeth Ytreberg Ida Følling Tine Semb Vara Katrine Kildal Sekretær: direktøren Saksnr.:28/07: VALGSTYRE Vedlegg 1, sammendrag av innspill fra aktuelle parter Styret gir direktøren fullmakt til, i samarbeid med dekanene, å få til en bedre kjønnsfordeling i valgstyret. Saksnr.: 29/07 : OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITÉ FOR VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL PROFESSOR Høgskolestyret oppnevner følgende medlemmer til sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor fra Ellen Kjellberg: Professor Doris Laine, Helsinki Professor Jens Graff, Stockholm Professor Anne Grete Eriksen, Oslo Erling W. Wist direktør Neste styremøte 27.februar kl Styremøtereferat FEBRUAR Side 7 av 7

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE GODKJENT 18. juni 2013 kl.12.00 15.30 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Svenn Gjerde (SG) Hans Henriksen

Detaljer

01 STUDIEHÅNDBOKA 09/10

01 STUDIEHÅNDBOKA 09/10 01 STUDIEHÅNDBOKA 09/10 15. august, 2010: Hele Kunsthøgskolen flytter inn på Seilduken. Det vil gi 24 000 kvadratmeter til Fakultet for design (Ullevålsveien 5) og Fakultet for visuell kunst, som i dag

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

Styresak 48/2008 vedlegg 2. Kunsthøgskolen i Oslo. Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver. Rapport

Styresak 48/2008 vedlegg 2. Kunsthøgskolen i Oslo. Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver. Rapport Styresak 48/2008 vedlegg 2 Kunsthøgskolen i Oslo Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver Rapport Forord På oppdrag fra rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo har jeg ledet en gruppe

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 20.05.2015 kl. 9:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor Morgan

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 12.00 15.40 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1.

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6 Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Styrets medlemmer og varaer Vår dato: 25.09.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

OPPNEVNING AV NY SKIKKETHETSNEMND VED HØGSKOLEN I TELEMARK

OPPNEVNING AV NY SKIKKETHETSNEMND VED HØGSKOLEN I TELEMARK Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 69/12 Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/955 OPPNEVNING AV NY SKIKKETHETSNEMND VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus MØTEBOK 1/12 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte tirsdag 28. februar 2012 fra kl. 09.30 13.00, Pilestredet 46, rom 301. Til stede: Kari Toverud Jensen Anton Havnes Ragnar Audunson Mette Holme

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/30.11.12 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 7/12: Tirsdag 20.november 2012, kl. 10.30 16.30. Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer