Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark"

Transkript

1 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Referat fra møte i styringsgruppen 13.mars 2013 Tid og sted: Linken, Forskningsparken i Tromsø, 13.mars 2013 kl Til stede: Navn styringsgruppemedlem Finn Henry Hansen Hans Petter Fundingsrud Øyvind Grongstad Bjørn Atle Hansen Kenneth Johansen Mona Søndenaa Grete Thomassen I tillegg møtte Prosjektkoord./ referent Margrete Gaski (deltok ikke under sak 4, analysekomp.) Odd Søreide (VK), i sak 7 Bård Uleberg og Lise Balteskard i sak 8 Bjørn Engum i sak 9 Oppnevnt av Helse Nord RHF Helse Finnmark HF Helse Finnmark HF Alta kommune Alta kommune Helse Nord RHF Alta kommune Prosjektkoordinator, Norut Alta Helse Vest SKDE NST Forfall: Anne Grethe Olsen (Helse Nord RHF), Sissel Alterskjær (Helse Nord RHF) Saker og oppfølging: Saker 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden Oppfølging Merknad: Det bør settes opp en sak som beskriver overordnet prosjektorganisering, hvor organisasjonskart og prosjektbeskrivelse som strukturerer relasjonene mellom aktørene inngår. Innkalling og dagsorden godkjent med merknad. 2 Godkjenning av referat fra forrige møte Det er noen ufullstendigheter med hensyn til navn i referatet. Dette har kommet på plass i saksdokumentet til sak 5 i dagens styringsgruppemøte. Referatet godkjent med kommentar og henvisning til saken om opprettelse av arbeidsgruppe. 3 Nytt medlem av styringsgruppen fra Alta kommune Nytt medlem av styringsgruppen fra Alta kommune etter Ivan Olsen som går ut av styringsgruppen FHH drøfter prinsipielle sider med Lars V Alta kommune foreslår Kenneth Johansen, Alta kommune, som nytt medlem av styringsgruppen. Helse Finnmark HF stiller spørsmål ved om hvorvidt det er heldig at 1

2 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark samme person har flere roller i prosjektet, både i arbeidsgrupper og som medlem av styringsgruppen. De øvrige ser ikke noe problem ved dette. 4 Redegjørelser: forespørsler om tilbud (prosjektkoordinator og analysekompetanse) FHH drøfter prinsipielle sider med Lars V Norut Alta ved Seniorforsker Margrete Gaski er engasjert som prosjektkoordinator. Analysekompetanse: Det har kommet inn tre tilbud. Orientering ved styringsgruppens leder. De tre tibudene kommer fra hhv Hospitalitet (i samarbeid med PA Consulting), Deloitte og Norut Alta (i samarbeid med SINTEF og Nasjonalt senter for distriktsmedisin). Dokumentene blir distribuert til medlemmene av styringsgruppen som inviteres til å komme med sine innspill vurderinger. Avgjørelse planlegges tatt før påske, om mulig. Margrete Gaski forlot møtet under denne orienteringen, av hensyn til habilitet (Norut som søker). 5 Etablering av arbeidsgruppe 1-6: oppnevning av medlemmer og ledere Dokument i saken er sendt ut med møteinnkallingen: notat av FHH datert I dette dokumentet var gruppe 3 og 4 byttet om, dette er rettet opp igjen her i referatet. Når vi oppnevner gruppene ber vi om at de konstitueres og drøfter og spesifiserer utkast til mandat for sitt arbeid. Mandatet skal senere godkjennes av styringsgruppen. Initiativ til første møte tas av den som er foreslått som leder. Alta kommune/helse Finnmark følger opp med å ta kontakt for eksempel ved telefonmøte/videomøte til de som er foreslått av hver av partene, og har ansvar for å sørge for at disse personene får en viss brifing av hva dette arbeidet dreier seg om. Styringsgruppen planlegger samling for alle arbeidsgruppelederne; oppdragsforståelse, roller, arbeidsmåter. Dette bør skje i april, i regi av aktøren som får jobben med analysekompetanse. Gruppe 1: Arbeidsgruppe for polikliniske tjenester og dagbehandling, inkl avtalespesialister. Fra Helse Finnmark oppnevnes: Overlege Houman Charani, overlege Marit Heger og avdelingssykepleier Berit Bongo (leder). Fra Alta kommune oppnevnes: Kenneth Johansen, fastlege/praksiskoordinator Arve Østlyngen, og nestleder ved Helse og sosialavdelingen i Alta kommune Ingunn Torbergsen. SKDE har gjort noen innledende analyser i saken (se sak 8). Forespørre og sende overordnet mandat Be om konkretisert mandat samt møte- og milepælsplan (gruppe 1-6) til FHH drøfter prinsipielle sider med Lars V. Margrete i samarbeid med HF og AK følger opp med henvendelser til medlemmene av arbeidsgruppene. Mandatet (HN styresak 147/2012)og liste med kontaktinfo vedlegges, samt beskjed om at lederne er/ vil bli kontaktet av de som de er oppnevnt av, for briefing. Gruppe 2: Arbeidsgruppe for sykestuemedisin Fra Helse Finnmark oppnevnes: Avd. overlege Bjørn Wembstad, overlege Svein Størdal og enhetsleder Stein Hugo Hammervoll. Fra Alta kommune oppnevnes: Kommuneoverlege Kenneth Johansen 2

3 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark (leder), fastlege og forskningsleder ved NSDM Peder Halvorsen og kommunalleder Per Prebensen. Oppdraget inkluderer en søknad om kompetansesenterfunksjon, med søknadsfrist i mai, hvor det er aktuelt å trekke inn NST, SKDE og NSDM. Gruppe3: Arbeidsgruppe for telemedisinske løsninger Fra Helse Finnmark oppnevnes: Overlege Bjørn Kvammen, medisinsk fagsjef Harald Sunde (leder) og overlege Kim Mikkelsen. Fra Alta kommune oppnevnes: Fastlege Tom Kenneth Johansen, ITrådgiver Vidar Thomassen og Marie Stavang, leder for omsorgsavdelingen i Alta kommune. Gruppe 4: Arbeidsgruppe for utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Fra Helse Finnmark oppnevnes: Avdelingssjef Ranveig Sneve, avd. overlege Vibeke Seierstad og avd. overlege Grete Norvang. Fra Alta kommune oppnevnes: Kommuneoverlege Kenneth Johansen og Ingunn Torbergsen, fysioterapeut og nestleder av helse/sosialavdelingen i Alta kommune. Fra Helse Nord RHF/UNN HF oppnevnes radiograf Ulf Harald Isaksen, UNN HF (leder). Gruppe 5: Arbeidsgruppe for fødselsomsorg Fra Helse Finnmark oppnevnes: Overlege Julia Waldner, jordmor Lise Thomassen, og klinikksjef Vivi Bech (leder). Fra Alta kommune oppnevnes: Kommuneoverlege Frode Øvrejord, fastlege Per Vidar Andersen og ledende jordmor Gunn Olsen. Anca Heyd i Helse Nord RHF har sagt seg villig til å være referanseperson/bidra med faglige vurderinger for arbeidsgruppe 5. FHH har tatt et initiativ og laget en foreløpig bestilling til Medisinsk fødselsregister, med aktuelle variabler. Dette for å finne ut om populasjonen i Alta har resultatvariabler som avviker fra øvrige geografiske områder i Finnmark og øvrige deler av Nord-Norge.. Dette materialet vil stilles til disposisjon for arbeidsgruppen. Gruppe 6: Arbeidsgruppe for akuttmedisin godkjennes som foreslått i notatet i saken. Fra Helse Finnmark oppnevnes: Overlege/professor Torben Wisborg, overlege Hanne Iversen og anestesisykepleier Bjørn Bjerkan. Fra Alta kommune oppnevnes: Kommuneoverlege Frode Øvrejord (leder), fastlege/legevaktansvarlig Magnus Hjortdahl og akuttsykepleier Hege Holmgren. 6 Etablering av gruppe 7, arbeidsgruppe for kartlegging av bygningsmasse ved Alta helsesenter. Dokumenter i saken: Notat datert med forslag til mandag laget av Øyvind Grongstad. Se sak 5 Fra Alta kommune oppnevnes: Johan Fredrik Nilsen (driftstekniker Alta 3

4 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark kommune), Ingunn Torbergsen og Peter Maisenhölder (arkitekt). Fra Helse Finnmark oppnevnes: Øyvind Grongstad (leder), Frode Larsen (leder drift og vedlikehold), og Jan-Egil Blix avdelingsleder Forvaltning og utvikling. Viktig å skille fase 1 registrering og fase 2 som gjelder fremtiden, men samtidig at man i kartleggingsfasen også vurderer bygningsmassens funksjonelle egnethet ift aktuelle ekspansjonsbehov/planer. 7 Erfaringer fra Nordfjordeidprosjektet Odd Søreide via videokonferanse. Vedlegg: Odd Søreide, Nordfjord lokalsykehus Lenke til hjemmesiden til Nordfjord-prosjektet: Prosesselementet har vært den tyngste og vanskeligste utfordringen selv om prosjektet er komplisert også innholdsmessig. Ser det som en utfordring å finne ut mer om de sykeste pasientene, som står for mye av sykehusforbruket. (Slike analyser gjøres også i regi av SKDE for geografiske områder i Helse Nord, inklusive lokalsykehusområder i Finnmark og Alta kommune). Rekruttering og stabilisering av personell Anbefaler at man bør drøfte profesjonsstandarder; utgangspunktet bør være hvilke oppgaver som skal gjøres, ikke hvilke støttefunksjoner man trenger. For eksempel se på oppgaver som en anestesilege kan understøtte, for å utnyttes denne kompetansen. Argumenterer for at hoved-sykehuset bør ha et eierskap som kommer til syne gjennom utveksling av personell, siden det kan være vanskelig å skaffe alt spesialisert personell til lokalsykehuset. Dette fremfor en løsning hvor man bygger på vikarer. Videre saksgang: leverer rapport til prosjekteier Helse Vest RHF i slutten av mars, styrebehandling i HV, deretter går dokumentet til departementet som har initiert og finansiert dette arbeidet. 8 Oppdatering av analyser fra SKDE Presentasjon ved Bård Uleberg og Lise Balteskard, SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, Helse Nord). Vedlegg: presentasjon fra SKDE 97,9 prosent av befolkningen i Norge har kortere reisetid til sykehus enn Altas kommunes befolkning (Figur Reisetid versus kommunestørrelse). Alta er den kommunen rundt innbyggere som har desidert lengst reisetid til sykehus (115 minutter), eller ca 3 ganger så lang reisetid som neste kommune med denne befolkningsstørrelse (Steinkjer). Et formål er å finne ut om innleggelse i Hammerfest er en forsinkelse for pasienter fra Alta som legges inn ved UNN med akutt hjerteinfarkt eller Styringsgruppen vil komme tilbake med bestillinger til SKDE. En aktuell problemstilling er mht polikliniske kontroller: desentralisering til lavere /nærmere nivå i spesialisthelsetjenesten, eller desentralisering til primærhelsetjenesten? 4

5 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark akutt hjerneslag. Et annet formål er å finne ut om det er potensiale å desentralisere poliklinikkforbruk. Forklaring til de to første tabellene basert på DRG; viser polikliniske kontakter hvis over 300 pr år. Fet skrift viser kapitler med omfang over 400 kontakter. Totalt forbruk av poliklinikk for befolkningen i Alta er ca 1100 pr 1000 innbyggere (referanse Nordfjord: 1200 pr 1000 innbyggere). Gjennomgangen gir et overblikk over hvilket poliklinisk tilbud befolkningen i Alta får. 9 Oppfølging av delprosjekt telemedisin Presentasjon v/bjørn Engum, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (vedlegg) NST vil gå inn med ressurser for å støtte dette arbeidet. Notater vedlagt innkallingen inkluderer beskrivelse av forslag til faser og forslag til mandat. Grensesnittet mellom ambulering og telemedisin bør vurderes i arbeidsgruppen. E-læring må inn i mandatet. Fokus på konkrete løsninger med høy grad av sannsynlighet for effektiv storskala implementering. Prosjektet DeVaVi ses på som viktig. Telemedisingruppa må kommunisere med de øvrige gruppene. 10 Eventuelt Inger saker under eventuelt. Neste møte i styringsgruppen 12.april Tid: kl til senest kl Sted: Tromsø, Linken møtesenter i Forskningsparken i Breivika. Styringsgruppen inviterer alle lederne av arbeidsgruppene til møtet 12.april. I tillegg til Kenneth og Øyvind, er dette Berit Bongo (HF), Ulf Harald Isaksen (HN), Harald Sunde (HF), Vivi Bech (HF) og Frode Øvrejord (AK). Styringsgruppens leder har satt frist for utsendelse av saker om mandater for de enkelte arbeidsgrupper til 9. april før arbeidstids slutt. Dette for at medlemmene av styringsgruppen skal få anledning til å forberede seg/lese utkastene på forhånd. Fristen er absolutt. Det ble ikke plass til presentasjon av det planlagte innlegget om røntgenfunksjoner på marsmøtet. Dette blir satt opp og prioritert på møtet i april. Ulf Harald Isaksen forespørres om å bidra her sammen med Ranveig Sneve, Helse Finnmark. Vedlegg 1. Telefon- og epostliste for styringsgruppen og arbeidsgrupper 2. Odd Søreide Nordfjord lokalsykehus SKDE presentasjon 13.mars 2013 Forbruk og pasientstrømmer bosatte i Finnmark 4. Bjørn Engum Presentasjon Telemedisin i Alta 5. FHH Møte med Jonas Gahr Støre om spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark 6. Analysekompetanse (bistand til arbeidsgruppene 1, 2 og 4) 7. Mandatet for styringsgruppen (HN styresak 147/2012) 5

6 Telefon- og epostliste Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Styringsgruppen Oppnevnt av Epost Telefon Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Hans Petter Fundingsrud Helse Finnmark Øyvind Grongstad Helse Finnmark Bjørn Atle Hansen Alta kommune Kenneth Johansen Alta kommune , Mona Søndenaa Helse Nord Grete Thomassen Alta Kommune Anne Grethe Olsen Helse Nord Sissel Alterskjær Helse Nord , Gruppe 1 Arbeidsgruppe for polikliniske tjenester og dagbehandling, inkl avtalespesialister Houman Charani Helse Finnmark Marit Heger Helse Finnmark Berit Bongo (leder) Helse Finnmark Kenneth Johansen Alta kommune Arve Østlyngen Alta kommune Ingunn Torbergsen Alta kommune Gruppe 2 Arbeidsgruppe for sykestuemedisin Bjørn Wembstad Helse Finnmark Svein Størdal Helse Finnmark Stein Hugo Hammervoll Helse Finnmark Kenneth Johansen (leder) Alta kommune Peder Halvorsen Alta kommune Per Prebensen Alta kommune Gruppe 3 Arbeidsgruppe for telemedisinske løsninger Bjørn Kvammen Helse Finnmark Harald Sunde (leder) Helse Finnmark Kim Mikkelsen Helse Finnmark Tom Kenneth Johansen Alta kommune Vidar Thomassen Alta kommune Marie Stavang Alta kommune , Gruppe 4 Arbeidsgruppe for utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Ranveig Sneve Helse Finnmark Vibeke Seierstad Helse Finnmark Grete Norvang Helse Finnmark Kenneth Johansen Alta kommune Ingunn Torbergsen Alta kommune Ulf Harald Isaksen (leder) Helse Nord , Gruppe 5 Arbeidsgruppe for fødselsomsorg Julia Waldner Helse Finnmark Lise Thomassen Helse Finnmark Vivi Bech (leder) Helse Finnmark Frode Øvrejord Alta kommune Per Vidar Andersen Alta kommune Gunn Olsen Alta kommune Gruppe 6 Arbeidsgruppe for akuttmedisin

7 Telefon- og epostliste Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Torben Wisborg Helse Finnmark Hanne Iversen Helse Finnmark Bjørn Bjerkan Helse Finnmark Frode Øvrejord (leder) Alta kommune Magnus Hjortdahl Alta kommune Hege Holmgren Alta kommune Gruppe 7 arbeidsgruppe for kartlegging av bygningsmasse ved Alta helsesenter Øyvind Grongstad (leder) Helse Finnmark Frode Larsen Helse Finnmark Jan-Egil Blix Helse Finnmark Johan Fredrik Nilsen Alta kommune Ingunn Torbergsen Alta kommune Peter Maisenhölder Alta kommune Prosjektkoordinator Margrete Gaski

8 1 Framtidas lokalsjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Video-møte, Helse Nord RHF 13. mars 2013

9 Folketal: ( ) 2

10 3 Nordfjord sjukehus Del av Helse Førde HF (folketal ) «Tradisjonelt» 3-delt sjukehus Indremedisin døgn/dag/poliklin Ortopedi døgn/dag/polklin Fødeavdeling 24/7 Nokre polikliniske tilbod (auge, hud) Røntgen (moderne utstyr) Laboratorium (inkl blodbank)

11 4 Bakgrunn Offentlege (politiske) ordskifte etter omstillingsvedtak Omstillingar i sjukehusa Økonomi («sparing» feil uttrykk) Medisinsk utvikling spesialisering, dyrt utstyr -> sentralisering (men og desentralisering) Meir spesialisering av helsepersonell (legar) -> treng tilstrekkeleg pasientvolum -> sentralisering Endra sosiale strukturar, krav om meir ordna arbeidstilhøve

12 5 Rammer Rammene for innhaldet ved framtidas lokalsjukehus er fastlagt: Vedtak i Helse Vest RHF sitt føretaksmøte 28. april 2011 i saman med Stortinget si presisering om at anestesi skal vere en del av tenestetilbodet ved sjukehuset Forslag til løysingar skal også ta omsyn til Samhandlingsreforma og Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) Utviklingsprosjektet skal ikkje gjere ei fornya vurdering av dei overordna rammene for tenestetilbodet sjukehuset skal tilby

13 6 Hovudmålet for utviklingsprosjektet Skal vere sjukehus på N-eid Nasjonalt pilotprosjekt - utvikling av framtidas lokalsjukehus. Samhandlingsperspektivet - vurdere og gi tilråding om endra oppgåvefordeling mellom nivå i spesialisthelsetenesta Kva pasientretta aktivitet som kan bli organisert ved lokalsjukehuset for dei pasientgruppene som har størst behov for helsetenester lokalt og slik bidra til eit framtidsretta tenestetilbod ved Nordfjord sjukehus som er tenleg for behovet til befolkninga i Nordfjord

14 Organisering av utviklingsprosjektet og organisering av Helse Førde HF 7

15 8 Utviklingsprosjektet vs LMS Utviklingsprosjektet spesialisthelseteneste Definisjonar i Helse- og omsorgsplanen (St.meld. 16/2011) Døgnbehandling innan spesialisthelsetenesta (spesialistar med naudsynt breddekompetanse tilgjengelig på døgnbasis) Lokalt medisinsk senter kommunalt ansvar

16 9 Viktige premissar for arbeidet

17 Spesialisthelsetenestetilbodet ved Nordfjord sjukehus skal utviklast innan ramma av det samla helsetenestetilbod til befolkninga i Nordfjordregionen Førde sentralsjukehus ØH døgnopphald: Elektive døgnopphald: 899 Dagbehandling:1 525 Polikliniske konsultasjonar: Nordfjord sjukehus ØH døgnopphald: Elektive døgnopphald: 377 Dagbehandling: Polikliniske konsultasjonar: Tilleggsaktivitetar: Tilleggsinnhald i tenestetilbodet som prosjektet må finne kva skal vere og korleis skal fungere Ikt/telemedisin Innbyggarane i Nordfjordregionen Ikt/telemedisin Kommunane i Nordfjord Fastlegane i Nordfjord Helse Bergen HF ØH døgnopphald: 254 Elektive døgnopphald: 494 Dagbehandling: 152 Polikliniske konsultasjonar: Volda sjukehus ØH døgnopphald: 49 Elektive døgnopphald: 73 Dagbehandling: 63 Polikliniske konsultasjonar: 716 Kjelde datagrunnlag: Gruppert NPR-melding frå institusjonane Deloitte analyse

18 Dagens tenestetilbod 11 Framtidas løysingar i høve tenestetilbod

19 Samhandlingsreforma KOMMUNE SPESIALISTHELSE

20 13 Samhandlingsreforma KOMMUNE SPESIALISTHELSE NAV PRIMÆR / FASTLEGE

21 14 Faktagrunnlag følgjeforsking («Vi vil vite») Pasientstraumar Bruk av spesialisthelseteneste på befolkningsnivå ØH vs planlagt aktivitet, alle omsorgsnivå «Raud respons» - traume/multitraume Start prosjekt «Når helikopteret ikkje kjem» «Storforbrukarar» analyse av dei som brukar spesialisthelsetenesta mest Aktivitet skadepoliklinikken Pasientstraumar Volda

22 15 Pasienttilfanget Akutte tilvisingar: 130/1000 innb Planlagde tilvisingar: 350/1000 innb 85-90% poliklinikk Genererer 1200 polikliniske vitjingar per 1000 Innb per år

23 16 Aktivitet i spesialisthelsetenesta frå Nordfjord Døgnopphald (sjukehusopphald) Dagopphald 3176 Poliklinisk aktivitet 33507

24 Med ØH 65% Med planlagt 14% Kirurgi ØH 8% Kirurgi planlagt 14%

25 Pasientstraumar i Nordfjord-regionen, Indremedisinsk øyeblikkeleg hjelp Nord Sør Volda sjukehus Bremanger 0,2 % Nordfjord sjukehus Eid Gloppen 85,8 % Stryn Bremanger Nordfjord sjukehus 28 % Eid Gloppen Hornindal Hornindal Stryn 71,7 % 13,8 % Førde sentralsjukehus Lærdal sjukehus 0,2 % Førde sentralsjukehus 0,3 % Lærdal sjukehus Kjelde datagrunnlag: Gruppert NPR-melding frå institusjonane Deloitte analyse Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

26 Pasientstraumar i Vågsøy kommune 2010 Elektiv døgn ØH døgn 3,3 % Volda 0,8 % Volda sjukehus sjukehus 20,4 % Nordfjord sjukehus 61,8 % Nordfjord sjukehus Eid Eid Hornindal Hornindal Bremanger Stryn Bremanger Stryn Gloppen Gloppen 24,8 % 36,0 % Førde sentralsjukehus 15,6 % Andre 6,5 % 26,8 % Førde sentralsjukehus 4,2 % Andre Helse Bergen HF Helse Bergen HF Kommentar Dei fleste pasientar med behov for øyeblikkeleg hjelp innleggingar frå Vågsøy kommune blir innlagt ved Nordfjord sjukehus. Det er flest elektive liggedøgn er ved Førde sentralsjukehus. Kjelde datagrunnlag: Gruppert NPR-melding frå institusjonane Deloitte analyse Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

27 Pasientstraumar i Vågsøy kommune 2010 Dagbehandling Poliklinikk 1,1 % Volda 2,2 % Volda sjukehus sjukehus 43,1 % Nordfjord sjukehus 47,6 % Nordfjord sjukehus Eid Eid Hornindal Hornindal Bremanger Stryn Bremanger Stryn Gloppen Gloppen 4,7 % 44,9 % Førde sentralsjukehus 6,2 % Andre 14,4 % 33,2 % Førde sentralsjukehus 2,7 % Andre Helse Bergen HF Helse Bergen HF Kommentar Mye av dagbehandling og poliklinikk foregår ved Nordfjord sjukehus. Førde sentralsjukehus blir også nytta I stor grad. Kjelde datagrunnlag: Gruppert NPR-melding frå institusjonane Deloitte analyse Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

28 Storbrukarar i Nordfjord Bruk av somatiske spesialisthelsetenester for pasientar busett i området

29 Figur 2 Fordelinga av døgnforbruket for Nordfjord-pasientane i høve til kor mykje kvar enkelt pasient har brukt av døgn i toårs-perioden Somatiske einingar i Helse Førde

30 Eigenskapar ved pasientane som høyrer til Nordfjord. Dei 10% som brukar flest liggedøgn er samanlikna med resten. Døgnpasientar Pasientkarakteristika Dei høgaste 10% (N=652) Resten (90%) (N=5681) Andel > 70 år (%) Gj.sn ulike diagnosar i perioden 9,2 2,6 Gj.sn tal liggedøgn i perioden 29,4 4,1 Andel med >3 innleggingar i perioden (%) 66,4 8,1 Gj.sn tal polikliniske kontaktar i perioden 10,3 5,3 Andel m/ kronisk liding som bidiagnose (%) Andel med opphald innanfor fleire ulike fagområde (%) Andel som døyr under eit sjukehusopphald (%) 11,5 1,9

31

32

33 «Nye» Nordfjord sjukehus 26 Indremedisinsk døgntilbod (akuttberedskap) Anestesilege som støttefunksjon Breit dagtilbod (dialyse, kreft, infusjonstenester, L&M, rehab) Utvida og nye polikliniske tenester (eldre, samansette) Skadepoliklinikk beredskap, stabilisering Ny modell, integrering med interkommunal legevakt Rus, psykiatri Endringar i fødetilbodet «God start eining» Samhandling med kommunane Smittevern, legemiddelhandtering Laboratorie- og røntgentenester

34 Poliklinikk og dagbehandling ved NSH 27 Gastroenterologisk poliklinikk Kardiologisk poliklinikk Diabetespoliklinikk Dialysetilbodet Lungesjukdommar; KOLS-tilbod Eldremedisinsk poliklinikk Slagpoliklinikk Medikamentell kreftbehandling Nevrologi Revmatologi Infusjonssenter for intravenøs behandling Hjarterehabilitering ØNH, høyresentral; avtalespes Auge; avtalespesialist Fødepoliklinikk med jordmorkontroll og rutineultralyd Gynekologi Pediatri Hudsjukdommar Læring og meistring (LMS) Skade- og akuttpoliklinikk Ortopedi og kirurgi; herunder kontrollar etter operasjon/behandling Laboratorium for klinisk kjemi og blodbank Radiologi

35 28 Dagbehandling ved NSH Medikamentell kreftbehandling blir vidareført og styrka Dialysetilbodet skal vidareførast og styrkast Hjarterehabilitering blir etablert som nytt tilbod KOLS-skule blir etablert som nytt tilbod Jf. styringsgruppesak 56/12

36 29 Psykiatri og rus Nytt akutttilbod DPS (jf Oppdragsdokument 2013) TSB (rusbehandling) ta i bruk nytt bygg «Nordfjord-modellen» (Stortingsmelding)

37 30 Samhandlingstiltak Smittevern Legemiddelhandtering (kommunane og sjukehuset/føretaket) Telemedisin (understøtte samhandling)

38 Spesialisthelsetenesta ved NSH Polikliniske tilbod: Skadepoliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk Dialysepoliklinikk Infusjonspoliklinikk M.fl. jf. kapittel 5 Ambulerande tilbod: Ambulant alderspsykiatrisk team Diabetesomsorg Ambulant team rus/psykisk helsevern Råd, rettleiing og undervisning til kommunehelsetenesta; Ambulant, telemedisin, fagnettverk Diagnosestøtte, lab og røntgen Dagtilbod Indremedisinsk dagbehandling/poliklinikk Rusbehandling Psykisk helsevern Læring og meistring og rehabilitering: LMS-tilbod til pasientar pårørande, t.d: Hjarterehabilitering Diabetesomsorg KOLS-skule Innleggingar Indremedisinsk akutthjelp Rusbehandling Psykisk helsevern Samhandlingstiltak Døgnope tilbod om ØH ved mindre skadar, psykiske lidingar og rusproblem Fleksibel bruk av personellressursar Samarbeidsprosjekt om legemiddelhandtering Smittevernprosjekt Telemedisinløysingar; skadepoliklinikk, eldremedisin, rehabilitering og sårpoliklinikk Kompetanseoverføring og -utveksling FOU-samarbeid LMS-koordinator Samlokalisering og samordning på NSH Samlokalisering og samordning på NSH Kommunehelsetenesta i Nordfjordkommunane Interkommunal legevaktsteneste Interkommunal legevaktsentral/-telefon Heimebasert omsorg, behandling og diagnose Institusjonsbasert omsorg, behandling og diagnose Palliasjon Læring og meistring (Frisklivssentral) Rehabilitering Førebyggande tiltak Interkommunale samfunnsmedisinske tenester Interkommunal kreftkoordinator Kommunalt døgntilbod i staden for sjukehusinnlegging Interkommunale ØH-innleggingar

39 Innleiing 32 Stadleg leiing Ulike måtar å organisere - definisjonar Tverrgåande klinikkorganisering Når ein på tvers av dei ulike institusjonane organiserer dei medisinske disiplinane innanfor eit helseføretak i felles einingar med sentral leiing for kvar disiplin Organisasjonsstruktur med stadleg leiing Når ein har ein overordna stadleg leiar ved helseføretaket sine ulike sjukehus. Leiarane for sjukehusa sine ulike avdelingar rapporterer til den stadlege leiaren

40 Kartlegging 33 Få reindyrka organisasjons- og leiingsmodellar Mange av dei kartlagde helseføretaka har leiings- og organisasjonsmodellar som verken er reindyra organisasjonsstruktur med stadleg leiing eller klinikkorganisering Organisasjonsstruktur med stadleg leiing Hybridmodellar Klinikkorganisering

41 Hybrid Oppsummering Fire modellar for korleis leiing kan takast hand om «Koordinatoren» Klinikkorganisering, men med ein stadleg koordinator med noko tilhøyrande stab, men utan direkte ansvar&mynde i høve fagleg drift 1. «Stadeleg leiar» Ein stadleg leiar med ansvar og mynde i høve både fag og stabsfunksjonar Stadleg leiing Ikkje stadleg leiing 2. «Klinikkorganisasjonen» Felles eining både for stabsfunksjonar og for dei medisinske disiplinane innanfor eit føretak med sentral leiing for kvar disiplin 4. «Blandingsmodell» Ulike løysingar i same føretak innan forskjellige fagområder og stabsområder. Nokon klinikkorganisert, andre organisert etter stad

42 Oppsummering 35 Oppsummering val av modell Det er mange faktorar som må takast omsyn til ved val av modell som til dømes: Den politiske dimensjonen - relasjon med kommunane Er relasjonen med kommunane meir eller mindre fungerande? Historie og kulturtilhøve Korleis har det vore før, kva har fungert? Økonomisk situasjon i føretaket Er det til dømes behov for større økonomiske innstrammingar? Behov for endringar i høve funksjonsfordeling Storleik Er det behov for å endre på kven som gjer kva, kor i føretaket? Er det eit mindre eller større helseføretak, mange små sjukehus eller større sjukehus? Det fins ikkje ei løysing som skaper ro sett i høve alle behov som skal dekkast. Det er likevel brei semje om at ein må ha eit bevisst forhold til kva løysing som er vald, kva konsekvensar dette medfører og korleis ein kan kompensere for svakheiter og utfordringar

43 Forbruk og pasientstrømmer bosatte i Finnmark Styringsgruppemøte 13. mars 2013

44 Disposisjon Reisetid og boområder i Finnmark Akutt helsehjelp Hjerteinfarkt Hjerneslag Nærmere om poliklinikkforbruk for bosatte i Alta Hammerfest sykehus UNN HF

45 Innbyggertall 2011 Reisetid versus kommunestørrelse Alta Reisetid i minutter

46 Innbyggertall 2011 Reisetid versus kommunestørrelse Ekskl byer med mer enn innbyggere Alta Reisetid i minutter

47 Boområder i Finnmark

48 Akutt hjerteinfarkt - definisjon Døgnopphold med ICD-10-koden I21 Akutt hjerteinfarkt eller I22 Påfølgende hjerteinfarkt (brukes ved nytt infarkt innen 28 dager fra begynnelsen av et tidligere infarkt) Dersom nytt opphold ved UNN HF samme dag eller dagen etter utskrivelse fra eget lokalsykehus, regnes nytt opphold som en overføring til UNN for spesialisert behandling

49 Antall opphold per innbyggere Forekomst - akutt hjerteinfarkt Gjennomsnittlig årlig rate , kjønns- og aldersstandardisert, bosatte i Finnmark (n=1408) Alta (n=271) Hammerfest (n=243) Rest Vest-Finnmark (n=498) Sør-Varanger (n=166) Rest Øst-Finnmark (n=230)

50 Behandlere - akutt hjerteinfarkt Antall og andel innleggelser, etter behandlingssted, bosatte i Finnmark, (n=1408) ,4 % 20,5 % ,1 % ,5 % 10,7 % 38,3 % 26,9 % 53,1 % 17,8 % 6,6 % 20,9 % 48,8 % 29,1 % Innlagt annet sykehus Direkte innlagt UNN Innlagt eget lokalsykehus og overført UNN Innlagt eget lokalsykehus 50 40,6 % 48,6 % 44,6 % 32,2 % 0 Bor i Alta (n=271) Bor i Hammerfest (n=243) Bor i rest Vest- Finnmark (n=498) Bor i Sør-Varanger (n=166) Bor i rest Øst- Finnmark (n=230)

51 Liggetid - akutt hjerteinfarkt Gj.snittlig liggetid ved lokalsykehus før overføring til UNN Tromsø, bosatte i Finnmark, Gj.snitt liggetid Std.avvik liggetid Minimum liggetid Maksimum liggetid Antall opphold Bor i Alta Bor i Hammerfest Bor i rest Vest-Finnmark Bor i Sør-Varanger Bor i rest Øst-Finnmark

52 Oppsummering akutt hjerteinfarkt Alta har størst andel pasienter med hjerteinfarkt som sendes direkte til UNN (30%) 27 % av innleggelsene for Altabosatte ved Hammerfest sykehus, overføres til UNN Bare Rest Vest-Finnmark har en lavere andel overføringer fra lokalsykehus til UNN Tromsø Overføringene er i liten grad forsinket akuttbehandling overførte ligger i gjennomsnitt fire dager ved Hammerfest sykehus før overføring

53 Akutt hjerneslag - definisjon Akutt innleggelse med hjerneblødning eller hjerneinfarkt (ICD-10-kodene 'I61', 'I63' eller 'I64 i hoved- eller bidiagnose) Slag kun i bidiagnose tillates hvis hoveddiagnosen er en annen enn rehabilitering eller annen type hjernekarsykdom (I6-kapitlet) Minst 28 dager mellom hvert akutte slag Dersom nytt opphold ved UNN HF samme dag eller dagen etter utskrivelse fra eget lokalsykehus, regnes nytt opphold som en overføring til UNN for spesialisert behandling

54 Antall opphold per innbyggere Forekomst - akutt hjerneslag Gjennomsnittlig årlig rate , kjønns- og aldersstandardisert, bosatte i Finnmark og Norge i alt (n=790) Gj.snitt Gj.snitt Norge Alta (n=113) Hammerfest (n=91) Rest Vest-Finnmark (n=250) Sør-Varanger (n=123) Rest Øst-Finnmark (n=213) 0.0

55 Behandlere - akutt hjerneslag Antall og andel innleggelser, etter behandlingssted, bosatte i Finnmark, (n=790) ,0 % 15,2 % 200 4,4 % 13,6 % 150 5,6 % Innlagt annet sykehus Direkte innlagt UNN Innlagt eget lokalsykehus og overført UNN ,4 % 76,4 % 77,5 % Innlagt eget lokalsykehus 50 72,6 % 92.3 % 87,8 % 0 Alta (n=113) Hammerfest (n=91) Rest Vest-Finnmark (n=250) Sør-Varanger (n=123) Rest Øst-Finnmark (213)

56 Liggetid - akutt hjerneslag Gj.snittlig liggetid ved lokalsykehus før overføring til UNN, Tromsø, bosatte i Finnmark, Gj.snitt liggetid Std.avvik liggetid Minimum liggetid Maksimum liggetid Antall opphold Bor i Finnmark

57 Oppsummering akutt hjerneslag De fleste hjerneslag behandles lokalt Altabosatte behandles oftere ved UNN enn bosatte i andre deler av Finnmark Slagrammede overføres sjelden til UNN Kun 32 overføringer er identifisert Pasienter som overføres har i gjennomsnitt ligget 5 dager ved lokalsykehus før overføring ikke forsinket akuttbehandling

58 Poliklinikkforbruk ved Hammerfest sh og UNN desentraliserbart? Ambulering fra spesialiserte sykehus til lokalsykehus og fra lokalsykehus til distriktsmedisinske senter i Helse Nord vurdert i 2005 Nærmere beskrivelse av poliklinikkforbruket i Alta i 2011 for utvalgte sykdomsgrupper Forsøk på å identifisere fagområder med ambuleringspotensiale Utfordringer knyttet til manglende opplysninger om spesialitet (DRG brukes i beskrivelsen av kontaktenes innhold)

59 Metodisk grunnlag - kontaktomfang For å vurdere om det er potensial for utvidet ambulering i Alta må poliklinikkforbruket ha et visst omfang Vurdering av nedre terskelverdi 2005: Ambulerende tjeneste ved totalt 400 kontakter pr. fagområde pr. år Lagt til grunn et gjennomsnitt på 10 pasienter pr dag, og at 30% av kontaktene ved Hammerfest og UNN kan desentraliseres, gir dette 12 spesialistdager pr. år

60 Tilnærming kontaktomfang og innhold Plukke ut ICD10-kapittel med rundt 400 polikliniske kontakter ved Hammerfest sykehus og UNN HF Vise mest hyppige DRG for disse kapitlene grov presentasjon Behov for faglig vurdering av innhold og ambuleringspotensial styringsgruppa?

61 Antall og andel polikliniske kons., bosatte i Alta, etter ICD10-kapittel (n>300) og behandlingssted, 2011 Alta Private avt. helsesenter spesialister Eget lokalsykehus Annen behandler ICD10-Kap UNN HF Total Faktorer med betydning for helsetilstand 1358 (27 %) 1584 (31 %) 880 (17 %) 1100 (22 %) 154 (3 %) 5076 (100 %) Sykd i hud og underhud 2120 (87 %) 56 (2 %) 89 (4 %) 140 (6 %) 19 (1 %) 2424 (100 %) Sykd i muskel-skjelettsystemet og bindevev 670 (35 %) 13 (1 %) 298 (15 %) 842 (43 %) 114 (6 %) 1937 (100 %) Svulster 135 (8 %) 182 (11 %) 197 (11 %) 1137 (66 %) 64 (4 %) 1715 (100 %) Sykd i øre og ørebensknute 397 (25 %) 1021 (63 %) 89 (6 %) 103 (6 %) 7 (0 %) 1617 (100 %) Sykdo i urin- og kjønnsorganer 89 (6 %) 765 (52 %) 391 (27 %) 199 (14 %) 16 (1 %) 1460 (100 %) Sykd i øyet og øyets omgivelser 4 (0 %) 791 (61 %) 15 (1 %) 451 (35 %) 28 (2 %) 1289 (100 %) Symptom, tegn, lab.funn, annet 252 (23 %) 380 (34 %) 235 (21 %) 227 (20 %) 25 (2 %) 1119 (100 %)..

62 Antall og andel polikliniske kons., bosatte i Alta, etter ICD10-kapittel (n>300) og behandlingssted, 2011 (forts.) ICD10-Kap Alta helsesenter Private avt. spesialister Eget lokalsyke hus UNN HF Annen behandler Sykd i åndedrettssystemet 85 (8 %) 702 (69 %) 121 (12 %) 79 (8 %) 34 (3 %) 1021 (100 %) Skader, forgiftninger mm 52 (6 %) 68 (8 %) 475 (53 %) 194 (22 %) 105 (12 %) 894 (100 %) Sykd i sirkulasjonssystemet 464 (56 %) 111 (13 %) 123 (15 %) 124 (15 %) 12 (1 %) 834 (100 %) Sykd i fordøyelsessystemet 325 (41 %) 76 (10 %) 263 (33 %) 105 (13 %) 25 (3 %) 794 (100 %) Sykd i nervesystemet 218 (30 %) 130 (18 %) 48 (7 %) 311 (43 %) 21 (3 %) 728 (100 %) Endokrine sykd, ernæringssykd 47 (7 %) 163 (26 %) 103 (16 %) 279 (44 %) 43 (7 %) 635 (100 %) Svangerskap, fødsel og barseltid 40 (8 %) 276 (52 %) 171 (32 %) 34 (6 %) 8 (2 %) 529 (100 %) Total 6413 (28 %) 6393 (28 %) 3588 (16 %) 5520 (24 %) 734 (3 %) (100 %) Total

63 Sykd. i muskel-skjelettsyst. og bindevev., 10 største DRG, behandlet ved Hammerfest og UNN, bosatte i Alta, 2011 DRG Eget %-andel lokalsykehus UNN HF Total av total Polikl kons vedr lidelser og skader i rygg og nakke % Annen polikl kons vedr smerterelaterte tilstander % Polikl kons vedr inflammatorisk leddsykdom % Polikl kons vedr andre sykdommer i bevegelsesapparatet % Tverrfaglig utredning % Polikl kons vedrørende artrose % Polikl kons vedr tendinitt, myositt og bursitt % Polikl behandling av revmatologiske lidelser med infusjon av biologiske legemidler % Ortopedisk diagnostisk UL % Polikl kons vedr systemiske bindevevssykdommer % Øvrige DRG er % Total %

64 Svulster, 10 største DRG, behandlet ved Hammerfest og UNN, bosatte i Alta, 2011 DRG Eget lokalsykehus UNN HF Total %-andel av total Strålebehandling % Polikl kons vedr ondartet svulst i mannlige kjønnsorgan % Polikl kons vedr svulst i fordøyelseskanalen % Polikl kons vedr ondartet svulst i bryst % Polikl kons vedr svulst i lunger, bronkier eller mediastinum % Pol kons vedr lymfom, leukemi, myelomatose og visse andre benmargssykd % Polikl kons vedr ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer % Polikl kons vedrørende svulster i hud og underhud % Eksisjon eller destruksjon av hudlesjon % Andre polikliniske kont for gjføring av middels omfattende prosedyrer % Øvrige DRG'er % Total %

65 Sykd. i urin- og kjønnsorganer, 10 største DRG, behandlet ved Hammerfest og UNN, bosatte i Alta, 2011 DRG Eget lokalsykehus UNN HF Total %-andel av total Polikl kons vedr andre sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer % Endoskopi av nedre urinveier u/overnatting % Polikl kons vedr andre sykdommer i nyre og urinveier % Polikl kons vedrørende infertilitet % Polikl kons vedr andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer % Mindre prosedyre på nedre urinveier u/overnatting % Polikliniske urologiske tiltak, hovedsakelig diagnostiske % Polikl kons vedr sykdommer i bryst % Andre polikliniske kontakter for gjennomføring av middels omfattende prosedyrer % Mindre fertilitetsprosedyre u/overnatting % Øvrige DRG er % Total %

66 Sykd. i øyet og øyets omg., 5 største DRG, behandlet ved Hammerfest og UNN, bosatte i Alta, 2011 DRG Eget lokalsykehus UNN HF Total %-andel av total Større diagnostiske prosedyrer på øye u/overnatting % Polikl behandling av øyetilstand uten signifikant prosedyre % Polikl behandling av AMD med lokal medikamentinjeksjon eller fotodynamisk metode % Allergologisk provokasjonstest u/overnatting % Polikl kons vedr andre sykdommer i hud og underhud % Total % Større diagnostiske prosedyrer på øye u/overnatting inkluderer en del behandling av forkalkning (AMD) 102 av disse oppholdene gjelder slik behandling

67 Skader, 10 største DRG, behandlet ved Hammerfest og UNN, bosatte i Alta, 2011 Eget lokalsykehus UNN HF Total %-andel av total DRG Pol kons vedr brudd, dislokasjon eller bløtdelsskade i armer, ben eller bekken % Ortopedisk bandasjering u/overnatting % Polikl kons vedrørende mindre hudskader % Polikl kons vedr andre sykdommer i bevegelsesapparatet % Polikl kons vedr skader/forgiftninger/skadelige medikamentvirkninger % Polikl kons vedr lidelser og skader i rygg og nakke % Basal sårbehandling % Polikl behandling av sykdommer i nervesystemet uten signifikant prosedyre % Påsetting av prefabrikeft ortose u/overnatting % Polikl kons vedr sykdommer og skader i kjeve, tenner eller munnhule % Øvrige DRG er % Total %

68 Sykd. i fordøyelsessyst., 10 største DRG, behandlet ved Hammerfest og UNN, bosatte i Alta, 2011 DRG Eget lokalsykehus UNN HF Total %-andel av total Polikl kons vedrørende andre fordøyelsessykdommer % Koloskopi u/overnatting % Polikl endoskopi av øvre magetarmkanal % Polikl kons vedr inflammatorisk tarmsykdom % Fysiologisk gastrointestinal undersøkelse u/overnatting % Polikl behandling av mage-tarmlidelser med infusjon av biologiske legemidler % Polikl kons vedr galleveislidelser % Polikl kons vedr hepatitt og andre ikke-maligne leverlidelser % Tannuttrekking & restaurering, inkl implantater % Grupperettet pasientopplæring % Øvrige DRG er % Total %

69 Sykd. i nervesystemet, 10 største DRG, behandlet ved Hammerfest og UNN, bosatte i Alta, 2011 DRG Eget %-andel lokalsykehus UNN HF Total av total Polikl kons vedr søvnapne % Polikl kons vedr sykdom i perifere nerver % Polikl kons vedr MS, degenerative og visse andre nevr lidelser % Polikl behandling av sykd i nervesystemet uten signifikant prosedyre % Polikl diagnostisk intervensjon ved tilstander i sentralnervesystemet % Polikl beh av nevrologiske lidelser med infusjon av biologiske legem % Polikl kons vedrørende epilepsi og andre krampetilstander % Polikl kons vedrørende hodepine % Diagnostisk intervensjon ved søvnapné u/overnatting % Polikl beh av dystoni og spastisitet med lokal injeksjon av botulinumtoksin % Øvrige DRG er % Total %

70 Endokrine sykd., polikliniske kons. 10 største DRG, behandlet ved Hammerfest og UNN, bosatte i Alta, 2011 DRG Eget %-andel lokalsykehus UNN HF Total av total Polikl kons vedrørende diabetes mellitus % Polikl kons vedrørende fedme og overvekt % Polikl kons vedr andre endokrin/ernærings-/stoffskiftesykdommer % Polikl kons vedrørende sykdom i skjoldbruskkjertelen % Større diagnostiske prosedyrer på øye u/overnatting % Grupperettet pasientopplæring % Andre polikliniske kont for gjføring av middels omfattende prosedyrer % Polikl endoskopi av øvre magetarmkanal % Allergologisk provokasjonstest u/overnatting % Polikl kons vedr andre sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer % Øvrige DRG'er % Total %

71 Oppsummering - poliklinikk Gjennomgangen gir et overblikk over hvilket polikliniske tilbud Altabefolkningen får Noe av forbruket ved Hammerfest/UNN kan trolig ivaretas ved ambulering (eller settes ut lokalt private avtalespesialister?) Potensialet større der det finnes ambuleringsordning fra før eller avtale med privatpraktiserende spesialist Behov for at fagfeltene vurderer mulig ytterligere desentralisering av konkrete polikliniske tjenester Arbeidsdeling mellom UNN og Hammerfest bør inngå i en slik vurdering

72 Telemedisin i Alta 13. mars 2013 Bjørn Engum, NST

73 Bakgrunn Utvikling av spesialisttilbudet i Alta Telemedisin skal benyttes og utnyttes Egen arbeidsgruppe for telemedisinske løsninger Telemedisin inngår i alle de andre gruppene Bygge på kjent og utprøvd teknologi - ikke utvikling av teknologi Erfaringer også fra andre områder/land Sykehus kommune/pasient Kommune hjem/pasient

74 Overordnet tilnærming Fase 1 beskrive aktuelle og tilgjengelige tjenester Ta utgangspunkt i rapport fra 2011 Tilsvarende benytte arbeid gjennomført/gjennomføres ved UNN Innhente andre relevante erfaringer Beskrive aktuelle løsninger relativt overordnet Bør være tilgjengelig relativt tidlig i arbeidet til de andre gruppene Fase 2 bistå gruppene Presentere erfaringer og aktuelle telemedisinske løsninger Sammenfatte ønsker/behov Drøfte prioriteringer og tiltak Fase 3 Utarbeide forslag til gjennomføringsplan Bør være felles for hele prosjektet Kommer umiddelbart i etterkant av arbeidsgruppenes anbefalinger

75 Mandat - utkast 1. En innledende og relativt intensiv fase hvor aktuelle telemedisinske løsninger beskrives. Arbeidet baseres på forutsetningene nevnt foran. Resultatet av gruppens arbeid (rapport/oversikt) inngår i de vurderingene de øvrige arbeidsgruppene skal foreta i forhold til anvendelse av telemedisinske løsninger. 2. En mellomfase hvor arbeidsgruppen etter behov, bistår de andre arbeidsgruppene med dokumentasjon, kvalitetssikring, rådgiving, etc. i forhold til mulige og aktuelle telemedisinske tjenester 3. En avslutningsfase hvor arbeidsgruppen utarbeider en tiltaksplan for gjennomføring/innføring av aktuelle telemedisinske tjenester basert på anbefalinger fra arbeidsgruppene.

76 Storskala innføring på UNN Storskala innføring av telemedisin på UNN vedtatt høsten 2012 Forankring i ledergruppen Bygger på erfaringene fra FUNNKe Systematisk gjennomgang av tilgjengelige tjenester Systematisk dialog og forankring i klinikkene/avdelingene En samlet innføringsplan

77 Deltagelse fra NST Seniorrådgiver Leif Erik Nohr (koordinator) Rådgiver Ann Karin Furskognes Spesialkonsulent Oddvar Hagen Rådgiver Eli Arild Andre ved behov

78 Videre oppfølging Beslutte gruppenes sammensetting Beslutte mandat og oppgaver Avklare framdriftsplan Avklare leveranser

79 Spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest- Finnmark møte i HOD med helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Oslo Helse Nord RHF

80 Innbyggertall 2011 Reisetid versus kommunestørrelse Ekskl byer med mer enn innbyggere Alta Reisetid i minutter

81 Bakgrunn konflikt om spesialisthelse/ sykehustilbudet i Finnmark Alta har 26 % av befolkningen i Finnmark Men mangler sykehus Soria Moria- erklæringen: Ingen lokalsykehus skal legges ned Det er ikke rom for tre lokalsykehus i Finnmark Alta har landets ledende Distriktsmedisinske senter Modell for samhandlingsreformen November 2012: Styret i Helse Nord RHF vedtar å utrede tiltak for å styrke spesialisthelsetilbudet i Alta

82 Etablering av styringsgruppe for utredningsprosjektet Styringsgruppe for prosjektet konstituert 7. januar 2013 Ledet av Helse Nord RHF Skal utarbeide en rapport med forslag til tiltak innen årsskiftet (desember 2013/januar 2014) Ambisjonen er at utredningen skal resultere i substansielle forbedringer av spesialisthelsetilbudet i Alta Både styrking av etablerte tiltak og vurdering av nye tiltak Helse Nord RHF har allerede satt av 100 mill kr i investeringer til bygninger/utstyr i Alta for perioden Prosjektet skal samordnes med Utviklingsplanen for Helse Finnmark som pågår parallelt

83 Prosjektets mandat/fokus: Fokusområder: 1. Polikliniske tjenester Inkludert samarbeid med og bruk av private spesialister 2. Videreutvikling/utvidelse av tilbudet innen psykisk helse - Inkludert vurdere å etablere et døgnbasert (24-7) kriseog akuttilbud (utredes primært i Utviklingsplanen for Helse Finnmark) 3. Vurdere og evt etablere en rusbehandlingsenhet i Alta (utredes primært i Utviklingsplanen for Helse Finnmark)

84 Prosjektets mandat forts. Fokusområder forts. 4. Utvidelse av sykestuefunksjonen (flere heldøgnsplasser) - samordnet med styrket fagtilbud i indremedisin/geriatri 5. Planlegge og iverksette effektive telemedisinske løsninger i samarbeid med Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin (NST) 6. Planlegge og etablere en nasjonal kompetansesenterfunksjon for sykestuene i samarbeid mellom Alta, Nordkapp og Universitetet i Tromsø

85 Prosjektets mandat forts. Fokusområder forts: 7. Vurdere å styrke det billeddiagnostiske tilbudet i Alta 8. Vurdere tiltak for å rekruttere helsepersonell til et utvidet helsetilbud i Alta 9. Kvalitetssikring av fødetilbudet for befolkningen i Alta Bl.a. ved hjelp av data fra Medisinsk fødselsregister 10. Kvalitetssikring av den akuttmedisinske kjede for befolkningen i Alta

86 Arbeidsgrupper etablert Gruppe 1: Polikliniske tjenester/dagbehandling, private avtalespesialister Gruppe 2: Sykestuemedisin Utvidet innhold og volum + kompetansesenterfunksjon Gruppe 3: Implementere effektive telemedisinske tjenester» Med Nasjonalt senter for samhandlings og telemedisin (NST) som utreder Gruppe 4: Utvidelse av det billeddiagnostiske tilbudet Gruppe 5: Kvalitetssikring av fødselsomsorgen Gruppe 6: Kvalitetssikring av den akuttmedisinske kjede Gruppe 7: Kartlegging av bygningsmasse ved Helsesenteret i Alta,» med sikte på å forberede og vurdere ekspansjon

87 Krav til sluttrapport Bygge på krav til kvalitet, kunnskap og dokumentasjon Faglig forankring Tiltakene skal være innbyrdes prioritert og kostnadsberegnet Milepæler: kort-, mellom- og lang sikt i et 10 årsperspektiv (2014/ /24) Tiltakene skal være konsekvens vurdert ift øvrig helsetjeneste i Finnmark/Helse Finnmark Bærekraftige løsninger Risiko- og sårbarhetsanalyser skal gjennomføres for de tiltak som foreslås

88 Alta DMS som nasjonalt relevant case Alta DMS har for lengst foregrepet ideene i samhandlingsreformen Planen er nå å ta et steg til videreutvikle DMSet Tilpasset befolkningsunderlag i Alta og avstand til sykehus Vurdere ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenester Konvergens mellom lokalsykehus som omstilles og DMSer som videreutvikles? Hva kan prosjektene i Alta og Nordfjordeid lære av hverandre? Erfaringer fra andre sykestuer (f.eks Vågå i Hallingdal)

89 Det faglig bærekraftige trenger helsepolitisk drahjelp og støtte Helse Nord RHFs vurdering av Alta-prosjektet: Faglig spennende Mulig å gjennomføre Helse Nord RHF har prioritert arbeidet med Altaprosjektet svært høyt Men er avhengig av at målene for Alta-prosjektet har støtte hos helse- og omsorgsministeren /nasjonale helsemyndigheter Noen av tiltakene kan bli kontroversielle og forutsetter ryggdekning F.eks sentralisering av tilbud innen psykisk helse og rusomsorg i Finnmark Styrking av sykestua i Alta med spesialistkompetanse i indremedisin + geriatri Etablering av nye billeddiagnostiske tilbud (CT, MR?) i Alta Konsekvenser for pasientunderlaget til sykehuset i Hammerfest HOD har bevilget betydelig økonomisk støtte til omstillingsprosjektet i Nordfjordeid (75 mill kr) Er det mulig at også Alta-prosjektet kan få slik prosjektstøtte?

Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark

Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Referat fra møte i styringsgruppen 12.april 2013 Tid og sted: Linken, Forskningsparken i Tromsø, 12.april 2013 kl. 0930-15.45 Til stede: Fra styringsgruppen Oppnevnt av Finn Henry Hansen Hans Petter Fundingsrud

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Felles formannskapsdag

Felles formannskapsdag Felles formannskapsdag Sogn regionråd 5.september 2014 Adm.direktør Jon Bolstad Førde sentralsjukehus Sogn og Fjordane 109 000 innb. Hav, fjord, fjell, is, høgt og lågt «Godt vaksen befolkning som bur

Detaljer

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG OPPLAND Januar - august 2012 Aar 2012 Fylke Oppland (Alle) KommuneStørrelseKategori (Alle) 0501 Lillehammer 22 354 308 19 405 100 % 100 % -2 Sum øvrige

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

Visjon og verkelighetframtidas

Visjon og verkelighetframtidas Visjon og verkelighetframtidas lokalsjukehus Samarbeid mellom Nordfjord Psykiatrisenter og medisinsk seksjon Nordfjord sjukehus/førde sentralsjukehus Stavanger 4.juni 2014 Eva Herløsund Søgnen, spesialist

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Analyse av pasientstraumar og forbruksrater i regionen Bruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane Selje, Vågsøy,,,, og Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Suksessfaktorar for bruk av telemedisin NOU 2011:11 Forankring og eigarskap Bygge solide organisatoriske løysingar Etablere

Detaljer

Samspel for heilskaplege tenester i Sogn. Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke?

Samspel for heilskaplege tenester i Sogn. Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke? Samspel for heilskaplege tenester i Sogn Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke? Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom på ein koordinert og rasjonell måte! Spørsmål

Detaljer

Storbrukarar av sjukehus

Storbrukarar av sjukehus Storbrukarar av sjukehus ei målgruppe for Samhandlingsreforma? Presentasjon i Nordfjordeid november 2012 Torhild Heggestad FoU-avdelinga, Haukeland Universitetssjukehus (Ei) målgruppe for reformarbeidet

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Tenestetilbodet ved Nordfjord sjukehus, Førde sentralsjukehus og Volda sjukehus

Tenestetilbodet ved Nordfjord sjukehus, Førde sentralsjukehus og Volda sjukehus «Framtidas lokal» Utviklingsprosjekt ved Nordfjord Tenestetilbodet ved Nordfjord, Førde sentral og Volda Versjon 1.0. 27.01.12 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Samanstilling av tenestetilbod... 2 3 Tenestetilbod

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Sykehus i nettverk versjon 2.0 og modell for de minste lokalsykehusene? Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet

Sykehus i nettverk versjon 2.0 og modell for de minste lokalsykehusene? Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet Helse Førde Sykehus i nettverk versjon 2.0 og modell for de minste lokalsykehusene? Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet Førde sentralsjukehus Sogn og Fjordane 109 000 innb. Hav,

Detaljer

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth Helse Førde Nytt frå Helse Førde Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13 Samhandlingssjef Vidar Roseth Tema 1. Litt om stoda i Helse Førde 2. Strategi samhandlingsreforma 3. Eldremedisinsk poliklinikk

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

Nordfjord Sjukehus - Forbruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane rundt Nordfjorden

Nordfjord Sjukehus - Forbruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane rundt Nordfjorden Nordfjord Sjukehus - Forbruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane rundt Nordfjorden Innhald Samandrag... 5 1. Bakgrunn og målsetting... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Målsetting... 6 1.3 Arbeidsgruppa

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt Analyser og notat ved Lise Balteskard, Analyseenheten, SKDE Helse Nord Mai 2010 1 Innhold Liste over figurer...

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Om DRG-systemet og ISF-ordningen

Om DRG-systemet og ISF-ordningen Om DRG-systemet og ISF-ordningen ved Eva Wensaas fra Helsedirektoratet Fagdag i helseøkonomi - 22. april 2010 1 Hvordan finansieres somatisk spesialisthelsetjeneste 60 % behovsbasert 40 % aktivitetsbasert

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet Telemedisin Sogn og Fjordane 2014 03 06 Fagrådet SOGN OG FJORDANE Kva vil vi oppnå? Betre kvalitet og tryggleik i helsetenestene i Sogn og Fjordane! Standardisering: Kompetanse: Tverrfaglege team: Miljøaspekt:

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 18.03.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 18.03.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.03.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Anne Kristin Kleiven Status for gjennomføring av modellen "Framtidas lokalsjukehus" ved Nordfjord sjukehus

Detaljer

Sykehusforbruket i byene

Sykehusforbruket i byene Sykehusforbruket i byene Helse og omsorgskomiteens besøk i Tromsø 29. januar ar 21. Trine Magnus, leder Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord RHF. Overordnet bilde av sykehusforbruket

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger. Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa

Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger. Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa 1 Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa Bakgrunn 2 Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helse Vest RHF om å vurdere om indre Hardanger med Odda

Detaljer

STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF

STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.03.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Status for gjennomføring av modellen "Framtidas lokalsjukehus" ved Nordfjord sjukehus

Detaljer

NY STRATEGI I HELSE FØRDE

NY STRATEGI I HELSE FØRDE NY STRATEGI I HELSE FØRDE Nærsjukehus Kva vinner og kva taper vi? Kva er viktig for pasienten? Leif Kapstad Administrerande direktør NSH 7. november 2003 1 2 3 4 5 Eid Florø 1 t 2-3 t Førde 2-3 t 107 000

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

førstevalget for pasienter og helsepersonell Strategisk utviklingsplan 2015 2030

førstevalget for pasienter og helsepersonell Strategisk utviklingsplan 2015 2030 førstevalget for pasienter og helsepersonell Strategisk utviklingsplan 2015 2030 Strategisk utviklingsplan skal bidra til en samkjøring av over ordnede planer og strategier i Finnmarks sykehuset, og den

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Mvh Bengt Georn Helsefaggruppen i Nordfjord

Mvh Bengt Georn Helsefaggruppen i Nordfjord Samarbeid Volda - Nordfjord, skrivelse fra Helsefaggruppen til Nordfjordrådet 26.mars 2012Til Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Vest HF, Helse Midt-Norge HF, fylkesmannen i SoF, og Den norske legeforening.

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 18.10.05 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet Styresak 92/05 B Styremøte 27.10.

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Regionale e-helseseminarer 2009. Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst

Regionale e-helseseminarer 2009. Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst Regionale e-helseseminarer 2009 Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst TEMA NST hva er det? ehelse/telemedisin? Tjenester Videokonferanse Elektroniske løsninger Tjenester hjem Eksempel

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta Poliklinikk

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta Poliklinikk Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta Poliklinikk 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 OM ARBEIDSGRUPPEN OG MANDAT... 4 1.1.1 Begrunnelse og mål for arbeidet... 4 1.1.2 Arbeidsprosessen

Detaljer

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF Bosted, behandlingssted, behandlingsnivå, DRGtype og hastegrad ved innleggelse. Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister og UNNs egne operasjonsdatabaser er

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten

Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten Spesialistutdanning Samfunnsmedisin Tromsø 30. august 2011 Lise Balteskard, SKDE, Helse Nord RHF SKDE som analyseenhet ivaretar Sørge- for-

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Overføring mellom sykehus i Norge

Overføring mellom sykehus i Norge Overføring mellom sykehus i Norge Rapport fra Analyseenheten, SKDE Helse Nord Om lag 5 % av alle døgnopphold ved norske somatiske sykehus er resultat av overføring av pasienter mellom sykehus for samme

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 29. oktober 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 29.10.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173 Dato: 28.08.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

FORMÅL. Møtebok 24.9.2010, vedlegg 3, Hallingdal Lokalmedisinske Senter INTERKOMMUNALT SAMARBEID

FORMÅL. Møtebok 24.9.2010, vedlegg 3, Hallingdal Lokalmedisinske Senter INTERKOMMUNALT SAMARBEID INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hemsedal Ål Gol Hol Nes Flå Hallingdal Lokalmedisinske Senter - utgangspunktet for prosjektet. Oddvar Grøthe, Regionrådet for Hallingdal Rådsordførar Oddvar Grøthe FORMÅL Regionrådet

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt 13 11 12 SOGN OG FJORDANE Kva er telemedisin? NST (nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Telemedisin er bruk av IKT til samhandling om helseformål.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Evy Adamsen Gudrun B. Rollefsen Kristin Rajala Marit Rakfjord Ole I. Hansen Svein Størdal Torfinn

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Private rehabiliteringsinstitusjonar

Private rehabiliteringsinstitusjonar Private rehabiliteringsinstitusjonar med Helse Vest-avtale i 2012-2014 Private rehabiliteringsinstitusjonar som har avtale med Helse Vest RHF Røde Kors Haugland Rehabliteringssenter Rehabilitering Vest

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Samhandling mellom kommunar og spesialisthelseteneste i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege Ål kommune Forskar Vestre Viken HF

Samhandling mellom kommunar og spesialisthelseteneste i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege Ål kommune Forskar Vestre Viken HF Samhandling mellom kommunar og spesialisthelseteneste i Hallingdal Øystein Lappegard Kommuneoverlege Ål kommune Forskar Vestre Viken HF Disposisjon Presentasjon av Hallingdal sjukestugu (HSS) Samarbeidet

Detaljer

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11 Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 2.11.11 Lister ernæring & mestringsteam 1 Arbeid i regi av Helse Sør-Øst SSHF er pilot i utvikling av analysemodell for pasientstrømmer

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTERET PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING AKTIVITETSOVERSIKT 2015 Medisinsk behandling kan ikkje avhjelpe alle helseproblem når ein får ein kronisk sjukdom. Opplæring har til hensikt

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord

Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord Presentasjon av en rapport fra Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) 2008 Møte i prosjektgruppa pp 8. januar 2009 Hva og hvem er SKDE Eid av Helse

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Notat. Bakgrunn. Innkomne søknader. Prioritering mellom prosjektsøknadene

Notat. Bakgrunn. Innkomne søknader. Prioritering mellom prosjektsøknadene Notat Frå: Hilde Rudlang Dato: 25. mai 2011 (oppdatert etter leiarmøtet 20. mai) Emne: Tildeling av samhandlingsmidlar 2011 Bakgrunn Styret i Vest vedtok i sak 122/10 å vidareføre og styrkje satsinga på

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Akuttbehandling / øyeblikkelig hjelp i TSB. Presentasjon til overgangskurset 4. Juni 2015 Rune T. Strøm

Akuttbehandling / øyeblikkelig hjelp i TSB. Presentasjon til overgangskurset 4. Juni 2015 Rune T. Strøm Akuttbehandling / øyeblikkelig hjelp i TSB Presentasjon til overgangskurset 4. Juni 2015 Rune T. Strøm Forståelse av akuttbegrepet Fra opptrappingsplan: Alle rusmiddelavhengige skal møtes med et utgangspunkt

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 25. mars 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 25.03.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Kom under sak 24. Evy Adamsen

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PRESSEPROTOKOLL 27.8.2015 Vår ref: 2015/173 ao1211fi 27.08.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015 SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Styremøte SSHF 18.06.2015 Velkommen til Flekkefjord 2 Agenda 1. Bakgrunn og mandat 2. Arbeidsgruppens innfallsvinkel 3. Noen aktivitetsdata

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Grunnlaget for samhandlingsreforma Folkehelselova, Kommunal helse- og omsorgstenestelov

Detaljer

Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg

Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg Oppstartsmøte delfunksjonsprogram Alta 11. februar 2015 Prosjektleder Aina Irene Olsen

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

Innspel til strategi 2020

Innspel til strategi 2020 Norsk sjukepleiarforbund HTV/NSF. Helse Sunnmøre. Volda sjukehus Dagny Botn Brautaset Volda 17.02.10. Innspel til strategi 2020 Utfordringsbilde: Eldrebølge, mindre tilgang på helsearbeidarar, auka krav

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2008/369/49/ Sonja Tangen 27.06.2013 61293610 Melding om vedtak:

Detaljer