Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark"

Transkript

1 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Referat fra møte i styringsgruppen 13.mars 2013 Tid og sted: Linken, Forskningsparken i Tromsø, 13.mars 2013 kl Til stede: Navn styringsgruppemedlem Finn Henry Hansen Hans Petter Fundingsrud Øyvind Grongstad Bjørn Atle Hansen Kenneth Johansen Mona Søndenaa Grete Thomassen I tillegg møtte Prosjektkoord./ referent Margrete Gaski (deltok ikke under sak 4, analysekomp.) Odd Søreide (VK), i sak 7 Bård Uleberg og Lise Balteskard i sak 8 Bjørn Engum i sak 9 Oppnevnt av Helse Nord RHF Helse Finnmark HF Helse Finnmark HF Alta kommune Alta kommune Helse Nord RHF Alta kommune Prosjektkoordinator, Norut Alta Helse Vest SKDE NST Forfall: Anne Grethe Olsen (Helse Nord RHF), Sissel Alterskjær (Helse Nord RHF) Saker og oppfølging: Saker 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden Oppfølging Merknad: Det bør settes opp en sak som beskriver overordnet prosjektorganisering, hvor organisasjonskart og prosjektbeskrivelse som strukturerer relasjonene mellom aktørene inngår. Innkalling og dagsorden godkjent med merknad. 2 Godkjenning av referat fra forrige møte Det er noen ufullstendigheter med hensyn til navn i referatet. Dette har kommet på plass i saksdokumentet til sak 5 i dagens styringsgruppemøte. Referatet godkjent med kommentar og henvisning til saken om opprettelse av arbeidsgruppe. 3 Nytt medlem av styringsgruppen fra Alta kommune Nytt medlem av styringsgruppen fra Alta kommune etter Ivan Olsen som går ut av styringsgruppen FHH drøfter prinsipielle sider med Lars V Alta kommune foreslår Kenneth Johansen, Alta kommune, som nytt medlem av styringsgruppen. Helse Finnmark HF stiller spørsmål ved om hvorvidt det er heldig at 1

2 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark samme person har flere roller i prosjektet, både i arbeidsgrupper og som medlem av styringsgruppen. De øvrige ser ikke noe problem ved dette. 4 Redegjørelser: forespørsler om tilbud (prosjektkoordinator og analysekompetanse) FHH drøfter prinsipielle sider med Lars V Norut Alta ved Seniorforsker Margrete Gaski er engasjert som prosjektkoordinator. Analysekompetanse: Det har kommet inn tre tilbud. Orientering ved styringsgruppens leder. De tre tibudene kommer fra hhv Hospitalitet (i samarbeid med PA Consulting), Deloitte og Norut Alta (i samarbeid med SINTEF og Nasjonalt senter for distriktsmedisin). Dokumentene blir distribuert til medlemmene av styringsgruppen som inviteres til å komme med sine innspill vurderinger. Avgjørelse planlegges tatt før påske, om mulig. Margrete Gaski forlot møtet under denne orienteringen, av hensyn til habilitet (Norut som søker). 5 Etablering av arbeidsgruppe 1-6: oppnevning av medlemmer og ledere Dokument i saken er sendt ut med møteinnkallingen: notat av FHH datert I dette dokumentet var gruppe 3 og 4 byttet om, dette er rettet opp igjen her i referatet. Når vi oppnevner gruppene ber vi om at de konstitueres og drøfter og spesifiserer utkast til mandat for sitt arbeid. Mandatet skal senere godkjennes av styringsgruppen. Initiativ til første møte tas av den som er foreslått som leder. Alta kommune/helse Finnmark følger opp med å ta kontakt for eksempel ved telefonmøte/videomøte til de som er foreslått av hver av partene, og har ansvar for å sørge for at disse personene får en viss brifing av hva dette arbeidet dreier seg om. Styringsgruppen planlegger samling for alle arbeidsgruppelederne; oppdragsforståelse, roller, arbeidsmåter. Dette bør skje i april, i regi av aktøren som får jobben med analysekompetanse. Gruppe 1: Arbeidsgruppe for polikliniske tjenester og dagbehandling, inkl avtalespesialister. Fra Helse Finnmark oppnevnes: Overlege Houman Charani, overlege Marit Heger og avdelingssykepleier Berit Bongo (leder). Fra Alta kommune oppnevnes: Kenneth Johansen, fastlege/praksiskoordinator Arve Østlyngen, og nestleder ved Helse og sosialavdelingen i Alta kommune Ingunn Torbergsen. SKDE har gjort noen innledende analyser i saken (se sak 8). Forespørre og sende overordnet mandat Be om konkretisert mandat samt møte- og milepælsplan (gruppe 1-6) til FHH drøfter prinsipielle sider med Lars V. Margrete i samarbeid med HF og AK følger opp med henvendelser til medlemmene av arbeidsgruppene. Mandatet (HN styresak 147/2012)og liste med kontaktinfo vedlegges, samt beskjed om at lederne er/ vil bli kontaktet av de som de er oppnevnt av, for briefing. Gruppe 2: Arbeidsgruppe for sykestuemedisin Fra Helse Finnmark oppnevnes: Avd. overlege Bjørn Wembstad, overlege Svein Størdal og enhetsleder Stein Hugo Hammervoll. Fra Alta kommune oppnevnes: Kommuneoverlege Kenneth Johansen 2

3 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark (leder), fastlege og forskningsleder ved NSDM Peder Halvorsen og kommunalleder Per Prebensen. Oppdraget inkluderer en søknad om kompetansesenterfunksjon, med søknadsfrist i mai, hvor det er aktuelt å trekke inn NST, SKDE og NSDM. Gruppe3: Arbeidsgruppe for telemedisinske løsninger Fra Helse Finnmark oppnevnes: Overlege Bjørn Kvammen, medisinsk fagsjef Harald Sunde (leder) og overlege Kim Mikkelsen. Fra Alta kommune oppnevnes: Fastlege Tom Kenneth Johansen, ITrådgiver Vidar Thomassen og Marie Stavang, leder for omsorgsavdelingen i Alta kommune. Gruppe 4: Arbeidsgruppe for utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Fra Helse Finnmark oppnevnes: Avdelingssjef Ranveig Sneve, avd. overlege Vibeke Seierstad og avd. overlege Grete Norvang. Fra Alta kommune oppnevnes: Kommuneoverlege Kenneth Johansen og Ingunn Torbergsen, fysioterapeut og nestleder av helse/sosialavdelingen i Alta kommune. Fra Helse Nord RHF/UNN HF oppnevnes radiograf Ulf Harald Isaksen, UNN HF (leder). Gruppe 5: Arbeidsgruppe for fødselsomsorg Fra Helse Finnmark oppnevnes: Overlege Julia Waldner, jordmor Lise Thomassen, og klinikksjef Vivi Bech (leder). Fra Alta kommune oppnevnes: Kommuneoverlege Frode Øvrejord, fastlege Per Vidar Andersen og ledende jordmor Gunn Olsen. Anca Heyd i Helse Nord RHF har sagt seg villig til å være referanseperson/bidra med faglige vurderinger for arbeidsgruppe 5. FHH har tatt et initiativ og laget en foreløpig bestilling til Medisinsk fødselsregister, med aktuelle variabler. Dette for å finne ut om populasjonen i Alta har resultatvariabler som avviker fra øvrige geografiske områder i Finnmark og øvrige deler av Nord-Norge.. Dette materialet vil stilles til disposisjon for arbeidsgruppen. Gruppe 6: Arbeidsgruppe for akuttmedisin godkjennes som foreslått i notatet i saken. Fra Helse Finnmark oppnevnes: Overlege/professor Torben Wisborg, overlege Hanne Iversen og anestesisykepleier Bjørn Bjerkan. Fra Alta kommune oppnevnes: Kommuneoverlege Frode Øvrejord (leder), fastlege/legevaktansvarlig Magnus Hjortdahl og akuttsykepleier Hege Holmgren. 6 Etablering av gruppe 7, arbeidsgruppe for kartlegging av bygningsmasse ved Alta helsesenter. Dokumenter i saken: Notat datert med forslag til mandag laget av Øyvind Grongstad. Se sak 5 Fra Alta kommune oppnevnes: Johan Fredrik Nilsen (driftstekniker Alta 3

4 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark kommune), Ingunn Torbergsen og Peter Maisenhölder (arkitekt). Fra Helse Finnmark oppnevnes: Øyvind Grongstad (leder), Frode Larsen (leder drift og vedlikehold), og Jan-Egil Blix avdelingsleder Forvaltning og utvikling. Viktig å skille fase 1 registrering og fase 2 som gjelder fremtiden, men samtidig at man i kartleggingsfasen også vurderer bygningsmassens funksjonelle egnethet ift aktuelle ekspansjonsbehov/planer. 7 Erfaringer fra Nordfjordeidprosjektet Odd Søreide via videokonferanse. Vedlegg: Odd Søreide, Nordfjord lokalsykehus Lenke til hjemmesiden til Nordfjord-prosjektet: Prosesselementet har vært den tyngste og vanskeligste utfordringen selv om prosjektet er komplisert også innholdsmessig. Ser det som en utfordring å finne ut mer om de sykeste pasientene, som står for mye av sykehusforbruket. (Slike analyser gjøres også i regi av SKDE for geografiske områder i Helse Nord, inklusive lokalsykehusområder i Finnmark og Alta kommune). Rekruttering og stabilisering av personell Anbefaler at man bør drøfte profesjonsstandarder; utgangspunktet bør være hvilke oppgaver som skal gjøres, ikke hvilke støttefunksjoner man trenger. For eksempel se på oppgaver som en anestesilege kan understøtte, for å utnyttes denne kompetansen. Argumenterer for at hoved-sykehuset bør ha et eierskap som kommer til syne gjennom utveksling av personell, siden det kan være vanskelig å skaffe alt spesialisert personell til lokalsykehuset. Dette fremfor en løsning hvor man bygger på vikarer. Videre saksgang: leverer rapport til prosjekteier Helse Vest RHF i slutten av mars, styrebehandling i HV, deretter går dokumentet til departementet som har initiert og finansiert dette arbeidet. 8 Oppdatering av analyser fra SKDE Presentasjon ved Bård Uleberg og Lise Balteskard, SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, Helse Nord). Vedlegg: presentasjon fra SKDE 97,9 prosent av befolkningen i Norge har kortere reisetid til sykehus enn Altas kommunes befolkning (Figur Reisetid versus kommunestørrelse). Alta er den kommunen rundt innbyggere som har desidert lengst reisetid til sykehus (115 minutter), eller ca 3 ganger så lang reisetid som neste kommune med denne befolkningsstørrelse (Steinkjer). Et formål er å finne ut om innleggelse i Hammerfest er en forsinkelse for pasienter fra Alta som legges inn ved UNN med akutt hjerteinfarkt eller Styringsgruppen vil komme tilbake med bestillinger til SKDE. En aktuell problemstilling er mht polikliniske kontroller: desentralisering til lavere /nærmere nivå i spesialisthelsetjenesten, eller desentralisering til primærhelsetjenesten? 4

5 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark akutt hjerneslag. Et annet formål er å finne ut om det er potensiale å desentralisere poliklinikkforbruk. Forklaring til de to første tabellene basert på DRG; viser polikliniske kontakter hvis over 300 pr år. Fet skrift viser kapitler med omfang over 400 kontakter. Totalt forbruk av poliklinikk for befolkningen i Alta er ca 1100 pr 1000 innbyggere (referanse Nordfjord: 1200 pr 1000 innbyggere). Gjennomgangen gir et overblikk over hvilket poliklinisk tilbud befolkningen i Alta får. 9 Oppfølging av delprosjekt telemedisin Presentasjon v/bjørn Engum, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (vedlegg) NST vil gå inn med ressurser for å støtte dette arbeidet. Notater vedlagt innkallingen inkluderer beskrivelse av forslag til faser og forslag til mandat. Grensesnittet mellom ambulering og telemedisin bør vurderes i arbeidsgruppen. E-læring må inn i mandatet. Fokus på konkrete løsninger med høy grad av sannsynlighet for effektiv storskala implementering. Prosjektet DeVaVi ses på som viktig. Telemedisingruppa må kommunisere med de øvrige gruppene. 10 Eventuelt Inger saker under eventuelt. Neste møte i styringsgruppen 12.april Tid: kl til senest kl Sted: Tromsø, Linken møtesenter i Forskningsparken i Breivika. Styringsgruppen inviterer alle lederne av arbeidsgruppene til møtet 12.april. I tillegg til Kenneth og Øyvind, er dette Berit Bongo (HF), Ulf Harald Isaksen (HN), Harald Sunde (HF), Vivi Bech (HF) og Frode Øvrejord (AK). Styringsgruppens leder har satt frist for utsendelse av saker om mandater for de enkelte arbeidsgrupper til 9. april før arbeidstids slutt. Dette for at medlemmene av styringsgruppen skal få anledning til å forberede seg/lese utkastene på forhånd. Fristen er absolutt. Det ble ikke plass til presentasjon av det planlagte innlegget om røntgenfunksjoner på marsmøtet. Dette blir satt opp og prioritert på møtet i april. Ulf Harald Isaksen forespørres om å bidra her sammen med Ranveig Sneve, Helse Finnmark. Vedlegg 1. Telefon- og epostliste for styringsgruppen og arbeidsgrupper 2. Odd Søreide Nordfjord lokalsykehus SKDE presentasjon 13.mars 2013 Forbruk og pasientstrømmer bosatte i Finnmark 4. Bjørn Engum Presentasjon Telemedisin i Alta 5. FHH Møte med Jonas Gahr Støre om spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark 6. Analysekompetanse (bistand til arbeidsgruppene 1, 2 og 4) 7. Mandatet for styringsgruppen (HN styresak 147/2012) 5

6 Telefon- og epostliste Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Styringsgruppen Oppnevnt av Epost Telefon Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Hans Petter Fundingsrud Helse Finnmark Øyvind Grongstad Helse Finnmark Bjørn Atle Hansen Alta kommune Kenneth Johansen Alta kommune , Mona Søndenaa Helse Nord Grete Thomassen Alta Kommune Anne Grethe Olsen Helse Nord Sissel Alterskjær Helse Nord , Gruppe 1 Arbeidsgruppe for polikliniske tjenester og dagbehandling, inkl avtalespesialister Houman Charani Helse Finnmark Marit Heger Helse Finnmark Berit Bongo (leder) Helse Finnmark Kenneth Johansen Alta kommune Arve Østlyngen Alta kommune Ingunn Torbergsen Alta kommune Gruppe 2 Arbeidsgruppe for sykestuemedisin Bjørn Wembstad Helse Finnmark Svein Størdal Helse Finnmark Stein Hugo Hammervoll Helse Finnmark Kenneth Johansen (leder) Alta kommune Peder Halvorsen Alta kommune Per Prebensen Alta kommune Gruppe 3 Arbeidsgruppe for telemedisinske løsninger Bjørn Kvammen Helse Finnmark Harald Sunde (leder) Helse Finnmark Kim Mikkelsen Helse Finnmark Tom Kenneth Johansen Alta kommune Vidar Thomassen Alta kommune Marie Stavang Alta kommune , Gruppe 4 Arbeidsgruppe for utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Ranveig Sneve Helse Finnmark Vibeke Seierstad Helse Finnmark Grete Norvang Helse Finnmark Kenneth Johansen Alta kommune Ingunn Torbergsen Alta kommune Ulf Harald Isaksen (leder) Helse Nord , Gruppe 5 Arbeidsgruppe for fødselsomsorg Julia Waldner Helse Finnmark Lise Thomassen Helse Finnmark Vivi Bech (leder) Helse Finnmark Frode Øvrejord Alta kommune Per Vidar Andersen Alta kommune Gunn Olsen Alta kommune Gruppe 6 Arbeidsgruppe for akuttmedisin

7 Telefon- og epostliste Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Torben Wisborg Helse Finnmark Hanne Iversen Helse Finnmark Bjørn Bjerkan Helse Finnmark Frode Øvrejord (leder) Alta kommune Magnus Hjortdahl Alta kommune Hege Holmgren Alta kommune Gruppe 7 arbeidsgruppe for kartlegging av bygningsmasse ved Alta helsesenter Øyvind Grongstad (leder) Helse Finnmark Frode Larsen Helse Finnmark Jan-Egil Blix Helse Finnmark Johan Fredrik Nilsen Alta kommune Ingunn Torbergsen Alta kommune Peter Maisenhölder Alta kommune Prosjektkoordinator Margrete Gaski

8 1 Framtidas lokalsjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Video-møte, Helse Nord RHF 13. mars 2013

9 Folketal: ( ) 2

10 3 Nordfjord sjukehus Del av Helse Førde HF (folketal ) «Tradisjonelt» 3-delt sjukehus Indremedisin døgn/dag/poliklin Ortopedi døgn/dag/polklin Fødeavdeling 24/7 Nokre polikliniske tilbod (auge, hud) Røntgen (moderne utstyr) Laboratorium (inkl blodbank)

11 4 Bakgrunn Offentlege (politiske) ordskifte etter omstillingsvedtak Omstillingar i sjukehusa Økonomi («sparing» feil uttrykk) Medisinsk utvikling spesialisering, dyrt utstyr -> sentralisering (men og desentralisering) Meir spesialisering av helsepersonell (legar) -> treng tilstrekkeleg pasientvolum -> sentralisering Endra sosiale strukturar, krav om meir ordna arbeidstilhøve

12 5 Rammer Rammene for innhaldet ved framtidas lokalsjukehus er fastlagt: Vedtak i Helse Vest RHF sitt føretaksmøte 28. april 2011 i saman med Stortinget si presisering om at anestesi skal vere en del av tenestetilbodet ved sjukehuset Forslag til løysingar skal også ta omsyn til Samhandlingsreforma og Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) Utviklingsprosjektet skal ikkje gjere ei fornya vurdering av dei overordna rammene for tenestetilbodet sjukehuset skal tilby

13 6 Hovudmålet for utviklingsprosjektet Skal vere sjukehus på N-eid Nasjonalt pilotprosjekt - utvikling av framtidas lokalsjukehus. Samhandlingsperspektivet - vurdere og gi tilråding om endra oppgåvefordeling mellom nivå i spesialisthelsetenesta Kva pasientretta aktivitet som kan bli organisert ved lokalsjukehuset for dei pasientgruppene som har størst behov for helsetenester lokalt og slik bidra til eit framtidsretta tenestetilbod ved Nordfjord sjukehus som er tenleg for behovet til befolkninga i Nordfjord

14 Organisering av utviklingsprosjektet og organisering av Helse Førde HF 7

15 8 Utviklingsprosjektet vs LMS Utviklingsprosjektet spesialisthelseteneste Definisjonar i Helse- og omsorgsplanen (St.meld. 16/2011) Døgnbehandling innan spesialisthelsetenesta (spesialistar med naudsynt breddekompetanse tilgjengelig på døgnbasis) Lokalt medisinsk senter kommunalt ansvar

16 9 Viktige premissar for arbeidet

17 Spesialisthelsetenestetilbodet ved Nordfjord sjukehus skal utviklast innan ramma av det samla helsetenestetilbod til befolkninga i Nordfjordregionen Førde sentralsjukehus ØH døgnopphald: Elektive døgnopphald: 899 Dagbehandling:1 525 Polikliniske konsultasjonar: Nordfjord sjukehus ØH døgnopphald: Elektive døgnopphald: 377 Dagbehandling: Polikliniske konsultasjonar: Tilleggsaktivitetar: Tilleggsinnhald i tenestetilbodet som prosjektet må finne kva skal vere og korleis skal fungere Ikt/telemedisin Innbyggarane i Nordfjordregionen Ikt/telemedisin Kommunane i Nordfjord Fastlegane i Nordfjord Helse Bergen HF ØH døgnopphald: 254 Elektive døgnopphald: 494 Dagbehandling: 152 Polikliniske konsultasjonar: Volda sjukehus ØH døgnopphald: 49 Elektive døgnopphald: 73 Dagbehandling: 63 Polikliniske konsultasjonar: 716 Kjelde datagrunnlag: Gruppert NPR-melding frå institusjonane Deloitte analyse

18 Dagens tenestetilbod 11 Framtidas løysingar i høve tenestetilbod

19 Samhandlingsreforma KOMMUNE SPESIALISTHELSE

20 13 Samhandlingsreforma KOMMUNE SPESIALISTHELSE NAV PRIMÆR / FASTLEGE

21 14 Faktagrunnlag følgjeforsking («Vi vil vite») Pasientstraumar Bruk av spesialisthelseteneste på befolkningsnivå ØH vs planlagt aktivitet, alle omsorgsnivå «Raud respons» - traume/multitraume Start prosjekt «Når helikopteret ikkje kjem» «Storforbrukarar» analyse av dei som brukar spesialisthelsetenesta mest Aktivitet skadepoliklinikken Pasientstraumar Volda

22 15 Pasienttilfanget Akutte tilvisingar: 130/1000 innb Planlagde tilvisingar: 350/1000 innb 85-90% poliklinikk Genererer 1200 polikliniske vitjingar per 1000 Innb per år

23 16 Aktivitet i spesialisthelsetenesta frå Nordfjord Døgnopphald (sjukehusopphald) Dagopphald 3176 Poliklinisk aktivitet 33507

24 Med ØH 65% Med planlagt 14% Kirurgi ØH 8% Kirurgi planlagt 14%

25 Pasientstraumar i Nordfjord-regionen, Indremedisinsk øyeblikkeleg hjelp Nord Sør Volda sjukehus Bremanger 0,2 % Nordfjord sjukehus Eid Gloppen 85,8 % Stryn Bremanger Nordfjord sjukehus 28 % Eid Gloppen Hornindal Hornindal Stryn 71,7 % 13,8 % Førde sentralsjukehus Lærdal sjukehus 0,2 % Førde sentralsjukehus 0,3 % Lærdal sjukehus Kjelde datagrunnlag: Gruppert NPR-melding frå institusjonane Deloitte analyse Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

26 Pasientstraumar i Vågsøy kommune 2010 Elektiv døgn ØH døgn 3,3 % Volda 0,8 % Volda sjukehus sjukehus 20,4 % Nordfjord sjukehus 61,8 % Nordfjord sjukehus Eid Eid Hornindal Hornindal Bremanger Stryn Bremanger Stryn Gloppen Gloppen 24,8 % 36,0 % Førde sentralsjukehus 15,6 % Andre 6,5 % 26,8 % Førde sentralsjukehus 4,2 % Andre Helse Bergen HF Helse Bergen HF Kommentar Dei fleste pasientar med behov for øyeblikkeleg hjelp innleggingar frå Vågsøy kommune blir innlagt ved Nordfjord sjukehus. Det er flest elektive liggedøgn er ved Førde sentralsjukehus. Kjelde datagrunnlag: Gruppert NPR-melding frå institusjonane Deloitte analyse Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

27 Pasientstraumar i Vågsøy kommune 2010 Dagbehandling Poliklinikk 1,1 % Volda 2,2 % Volda sjukehus sjukehus 43,1 % Nordfjord sjukehus 47,6 % Nordfjord sjukehus Eid Eid Hornindal Hornindal Bremanger Stryn Bremanger Stryn Gloppen Gloppen 4,7 % 44,9 % Førde sentralsjukehus 6,2 % Andre 14,4 % 33,2 % Førde sentralsjukehus 2,7 % Andre Helse Bergen HF Helse Bergen HF Kommentar Mye av dagbehandling og poliklinikk foregår ved Nordfjord sjukehus. Førde sentralsjukehus blir også nytta I stor grad. Kjelde datagrunnlag: Gruppert NPR-melding frå institusjonane Deloitte analyse Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

28 Storbrukarar i Nordfjord Bruk av somatiske spesialisthelsetenester for pasientar busett i området

29 Figur 2 Fordelinga av døgnforbruket for Nordfjord-pasientane i høve til kor mykje kvar enkelt pasient har brukt av døgn i toårs-perioden Somatiske einingar i Helse Førde

30 Eigenskapar ved pasientane som høyrer til Nordfjord. Dei 10% som brukar flest liggedøgn er samanlikna med resten. Døgnpasientar Pasientkarakteristika Dei høgaste 10% (N=652) Resten (90%) (N=5681) Andel > 70 år (%) Gj.sn ulike diagnosar i perioden 9,2 2,6 Gj.sn tal liggedøgn i perioden 29,4 4,1 Andel med >3 innleggingar i perioden (%) 66,4 8,1 Gj.sn tal polikliniske kontaktar i perioden 10,3 5,3 Andel m/ kronisk liding som bidiagnose (%) Andel med opphald innanfor fleire ulike fagområde (%) Andel som døyr under eit sjukehusopphald (%) 11,5 1,9

31

32

33 «Nye» Nordfjord sjukehus 26 Indremedisinsk døgntilbod (akuttberedskap) Anestesilege som støttefunksjon Breit dagtilbod (dialyse, kreft, infusjonstenester, L&M, rehab) Utvida og nye polikliniske tenester (eldre, samansette) Skadepoliklinikk beredskap, stabilisering Ny modell, integrering med interkommunal legevakt Rus, psykiatri Endringar i fødetilbodet «God start eining» Samhandling med kommunane Smittevern, legemiddelhandtering Laboratorie- og røntgentenester

34 Poliklinikk og dagbehandling ved NSH 27 Gastroenterologisk poliklinikk Kardiologisk poliklinikk Diabetespoliklinikk Dialysetilbodet Lungesjukdommar; KOLS-tilbod Eldremedisinsk poliklinikk Slagpoliklinikk Medikamentell kreftbehandling Nevrologi Revmatologi Infusjonssenter for intravenøs behandling Hjarterehabilitering ØNH, høyresentral; avtalespes Auge; avtalespesialist Fødepoliklinikk med jordmorkontroll og rutineultralyd Gynekologi Pediatri Hudsjukdommar Læring og meistring (LMS) Skade- og akuttpoliklinikk Ortopedi og kirurgi; herunder kontrollar etter operasjon/behandling Laboratorium for klinisk kjemi og blodbank Radiologi

35 28 Dagbehandling ved NSH Medikamentell kreftbehandling blir vidareført og styrka Dialysetilbodet skal vidareførast og styrkast Hjarterehabilitering blir etablert som nytt tilbod KOLS-skule blir etablert som nytt tilbod Jf. styringsgruppesak 56/12

36 29 Psykiatri og rus Nytt akutttilbod DPS (jf Oppdragsdokument 2013) TSB (rusbehandling) ta i bruk nytt bygg «Nordfjord-modellen» (Stortingsmelding)

37 30 Samhandlingstiltak Smittevern Legemiddelhandtering (kommunane og sjukehuset/føretaket) Telemedisin (understøtte samhandling)

38 Spesialisthelsetenesta ved NSH Polikliniske tilbod: Skadepoliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk Dialysepoliklinikk Infusjonspoliklinikk M.fl. jf. kapittel 5 Ambulerande tilbod: Ambulant alderspsykiatrisk team Diabetesomsorg Ambulant team rus/psykisk helsevern Råd, rettleiing og undervisning til kommunehelsetenesta; Ambulant, telemedisin, fagnettverk Diagnosestøtte, lab og røntgen Dagtilbod Indremedisinsk dagbehandling/poliklinikk Rusbehandling Psykisk helsevern Læring og meistring og rehabilitering: LMS-tilbod til pasientar pårørande, t.d: Hjarterehabilitering Diabetesomsorg KOLS-skule Innleggingar Indremedisinsk akutthjelp Rusbehandling Psykisk helsevern Samhandlingstiltak Døgnope tilbod om ØH ved mindre skadar, psykiske lidingar og rusproblem Fleksibel bruk av personellressursar Samarbeidsprosjekt om legemiddelhandtering Smittevernprosjekt Telemedisinløysingar; skadepoliklinikk, eldremedisin, rehabilitering og sårpoliklinikk Kompetanseoverføring og -utveksling FOU-samarbeid LMS-koordinator Samlokalisering og samordning på NSH Samlokalisering og samordning på NSH Kommunehelsetenesta i Nordfjordkommunane Interkommunal legevaktsteneste Interkommunal legevaktsentral/-telefon Heimebasert omsorg, behandling og diagnose Institusjonsbasert omsorg, behandling og diagnose Palliasjon Læring og meistring (Frisklivssentral) Rehabilitering Førebyggande tiltak Interkommunale samfunnsmedisinske tenester Interkommunal kreftkoordinator Kommunalt døgntilbod i staden for sjukehusinnlegging Interkommunale ØH-innleggingar

39 Innleiing 32 Stadleg leiing Ulike måtar å organisere - definisjonar Tverrgåande klinikkorganisering Når ein på tvers av dei ulike institusjonane organiserer dei medisinske disiplinane innanfor eit helseføretak i felles einingar med sentral leiing for kvar disiplin Organisasjonsstruktur med stadleg leiing Når ein har ein overordna stadleg leiar ved helseføretaket sine ulike sjukehus. Leiarane for sjukehusa sine ulike avdelingar rapporterer til den stadlege leiaren

40 Kartlegging 33 Få reindyrka organisasjons- og leiingsmodellar Mange av dei kartlagde helseføretaka har leiings- og organisasjonsmodellar som verken er reindyra organisasjonsstruktur med stadleg leiing eller klinikkorganisering Organisasjonsstruktur med stadleg leiing Hybridmodellar Klinikkorganisering

41 Hybrid Oppsummering Fire modellar for korleis leiing kan takast hand om «Koordinatoren» Klinikkorganisering, men med ein stadleg koordinator med noko tilhøyrande stab, men utan direkte ansvar&mynde i høve fagleg drift 1. «Stadeleg leiar» Ein stadleg leiar med ansvar og mynde i høve både fag og stabsfunksjonar Stadleg leiing Ikkje stadleg leiing 2. «Klinikkorganisasjonen» Felles eining både for stabsfunksjonar og for dei medisinske disiplinane innanfor eit føretak med sentral leiing for kvar disiplin 4. «Blandingsmodell» Ulike løysingar i same føretak innan forskjellige fagområder og stabsområder. Nokon klinikkorganisert, andre organisert etter stad

42 Oppsummering 35 Oppsummering val av modell Det er mange faktorar som må takast omsyn til ved val av modell som til dømes: Den politiske dimensjonen - relasjon med kommunane Er relasjonen med kommunane meir eller mindre fungerande? Historie og kulturtilhøve Korleis har det vore før, kva har fungert? Økonomisk situasjon i føretaket Er det til dømes behov for større økonomiske innstrammingar? Behov for endringar i høve funksjonsfordeling Storleik Er det behov for å endre på kven som gjer kva, kor i føretaket? Er det eit mindre eller større helseføretak, mange små sjukehus eller større sjukehus? Det fins ikkje ei løysing som skaper ro sett i høve alle behov som skal dekkast. Det er likevel brei semje om at ein må ha eit bevisst forhold til kva løysing som er vald, kva konsekvensar dette medfører og korleis ein kan kompensere for svakheiter og utfordringar

43 Forbruk og pasientstrømmer bosatte i Finnmark Styringsgruppemøte 13. mars 2013

44 Disposisjon Reisetid og boområder i Finnmark Akutt helsehjelp Hjerteinfarkt Hjerneslag Nærmere om poliklinikkforbruk for bosatte i Alta Hammerfest sykehus UNN HF

45 Innbyggertall 2011 Reisetid versus kommunestørrelse Alta Reisetid i minutter

46 Innbyggertall 2011 Reisetid versus kommunestørrelse Ekskl byer med mer enn innbyggere Alta Reisetid i minutter

47 Boområder i Finnmark

48 Akutt hjerteinfarkt - definisjon Døgnopphold med ICD-10-koden I21 Akutt hjerteinfarkt eller I22 Påfølgende hjerteinfarkt (brukes ved nytt infarkt innen 28 dager fra begynnelsen av et tidligere infarkt) Dersom nytt opphold ved UNN HF samme dag eller dagen etter utskrivelse fra eget lokalsykehus, regnes nytt opphold som en overføring til UNN for spesialisert behandling

49 Antall opphold per innbyggere Forekomst - akutt hjerteinfarkt Gjennomsnittlig årlig rate , kjønns- og aldersstandardisert, bosatte i Finnmark (n=1408) Alta (n=271) Hammerfest (n=243) Rest Vest-Finnmark (n=498) Sør-Varanger (n=166) Rest Øst-Finnmark (n=230)

50 Behandlere - akutt hjerteinfarkt Antall og andel innleggelser, etter behandlingssted, bosatte i Finnmark, (n=1408) ,4 % 20,5 % ,1 % ,5 % 10,7 % 38,3 % 26,9 % 53,1 % 17,8 % 6,6 % 20,9 % 48,8 % 29,1 % Innlagt annet sykehus Direkte innlagt UNN Innlagt eget lokalsykehus og overført UNN Innlagt eget lokalsykehus 50 40,6 % 48,6 % 44,6 % 32,2 % 0 Bor i Alta (n=271) Bor i Hammerfest (n=243) Bor i rest Vest- Finnmark (n=498) Bor i Sør-Varanger (n=166) Bor i rest Øst- Finnmark (n=230)

51 Liggetid - akutt hjerteinfarkt Gj.snittlig liggetid ved lokalsykehus før overføring til UNN Tromsø, bosatte i Finnmark, Gj.snitt liggetid Std.avvik liggetid Minimum liggetid Maksimum liggetid Antall opphold Bor i Alta Bor i Hammerfest Bor i rest Vest-Finnmark Bor i Sør-Varanger Bor i rest Øst-Finnmark

52 Oppsummering akutt hjerteinfarkt Alta har størst andel pasienter med hjerteinfarkt som sendes direkte til UNN (30%) 27 % av innleggelsene for Altabosatte ved Hammerfest sykehus, overføres til UNN Bare Rest Vest-Finnmark har en lavere andel overføringer fra lokalsykehus til UNN Tromsø Overføringene er i liten grad forsinket akuttbehandling overførte ligger i gjennomsnitt fire dager ved Hammerfest sykehus før overføring

53 Akutt hjerneslag - definisjon Akutt innleggelse med hjerneblødning eller hjerneinfarkt (ICD-10-kodene 'I61', 'I63' eller 'I64 i hoved- eller bidiagnose) Slag kun i bidiagnose tillates hvis hoveddiagnosen er en annen enn rehabilitering eller annen type hjernekarsykdom (I6-kapitlet) Minst 28 dager mellom hvert akutte slag Dersom nytt opphold ved UNN HF samme dag eller dagen etter utskrivelse fra eget lokalsykehus, regnes nytt opphold som en overføring til UNN for spesialisert behandling

54 Antall opphold per innbyggere Forekomst - akutt hjerneslag Gjennomsnittlig årlig rate , kjønns- og aldersstandardisert, bosatte i Finnmark og Norge i alt (n=790) Gj.snitt Gj.snitt Norge Alta (n=113) Hammerfest (n=91) Rest Vest-Finnmark (n=250) Sør-Varanger (n=123) Rest Øst-Finnmark (n=213) 0.0

55 Behandlere - akutt hjerneslag Antall og andel innleggelser, etter behandlingssted, bosatte i Finnmark, (n=790) ,0 % 15,2 % 200 4,4 % 13,6 % 150 5,6 % Innlagt annet sykehus Direkte innlagt UNN Innlagt eget lokalsykehus og overført UNN ,4 % 76,4 % 77,5 % Innlagt eget lokalsykehus 50 72,6 % 92.3 % 87,8 % 0 Alta (n=113) Hammerfest (n=91) Rest Vest-Finnmark (n=250) Sør-Varanger (n=123) Rest Øst-Finnmark (213)

56 Liggetid - akutt hjerneslag Gj.snittlig liggetid ved lokalsykehus før overføring til UNN, Tromsø, bosatte i Finnmark, Gj.snitt liggetid Std.avvik liggetid Minimum liggetid Maksimum liggetid Antall opphold Bor i Finnmark

57 Oppsummering akutt hjerneslag De fleste hjerneslag behandles lokalt Altabosatte behandles oftere ved UNN enn bosatte i andre deler av Finnmark Slagrammede overføres sjelden til UNN Kun 32 overføringer er identifisert Pasienter som overføres har i gjennomsnitt ligget 5 dager ved lokalsykehus før overføring ikke forsinket akuttbehandling

58 Poliklinikkforbruk ved Hammerfest sh og UNN desentraliserbart? Ambulering fra spesialiserte sykehus til lokalsykehus og fra lokalsykehus til distriktsmedisinske senter i Helse Nord vurdert i 2005 Nærmere beskrivelse av poliklinikkforbruket i Alta i 2011 for utvalgte sykdomsgrupper Forsøk på å identifisere fagområder med ambuleringspotensiale Utfordringer knyttet til manglende opplysninger om spesialitet (DRG brukes i beskrivelsen av kontaktenes innhold)

59 Metodisk grunnlag - kontaktomfang For å vurdere om det er potensial for utvidet ambulering i Alta må poliklinikkforbruket ha et visst omfang Vurdering av nedre terskelverdi 2005: Ambulerende tjeneste ved totalt 400 kontakter pr. fagområde pr. år Lagt til grunn et gjennomsnitt på 10 pasienter pr dag, og at 30% av kontaktene ved Hammerfest og UNN kan desentraliseres, gir dette 12 spesialistdager pr. år

60 Tilnærming kontaktomfang og innhold Plukke ut ICD10-kapittel med rundt 400 polikliniske kontakter ved Hammerfest sykehus og UNN HF Vise mest hyppige DRG for disse kapitlene grov presentasjon Behov for faglig vurdering av innhold og ambuleringspotensial styringsgruppa?

61 Antall og andel polikliniske kons., bosatte i Alta, etter ICD10-kapittel (n>300) og behandlingssted, 2011 Alta Private avt. helsesenter spesialister Eget lokalsykehus Annen behandler ICD10-Kap UNN HF Total Faktorer med betydning for helsetilstand 1358 (27 %) 1584 (31 %) 880 (17 %) 1100 (22 %) 154 (3 %) 5076 (100 %) Sykd i hud og underhud 2120 (87 %) 56 (2 %) 89 (4 %) 140 (6 %) 19 (1 %) 2424 (100 %) Sykd i muskel-skjelettsystemet og bindevev 670 (35 %) 13 (1 %) 298 (15 %) 842 (43 %) 114 (6 %) 1937 (100 %) Svulster 135 (8 %) 182 (11 %) 197 (11 %) 1137 (66 %) 64 (4 %) 1715 (100 %) Sykd i øre og ørebensknute 397 (25 %) 1021 (63 %) 89 (6 %) 103 (6 %) 7 (0 %) 1617 (100 %) Sykdo i urin- og kjønnsorganer 89 (6 %) 765 (52 %) 391 (27 %) 199 (14 %) 16 (1 %) 1460 (100 %) Sykd i øyet og øyets omgivelser 4 (0 %) 791 (61 %) 15 (1 %) 451 (35 %) 28 (2 %) 1289 (100 %) Symptom, tegn, lab.funn, annet 252 (23 %) 380 (34 %) 235 (21 %) 227 (20 %) 25 (2 %) 1119 (100 %)..

62 Antall og andel polikliniske kons., bosatte i Alta, etter ICD10-kapittel (n>300) og behandlingssted, 2011 (forts.) ICD10-Kap Alta helsesenter Private avt. spesialister Eget lokalsyke hus UNN HF Annen behandler Sykd i åndedrettssystemet 85 (8 %) 702 (69 %) 121 (12 %) 79 (8 %) 34 (3 %) 1021 (100 %) Skader, forgiftninger mm 52 (6 %) 68 (8 %) 475 (53 %) 194 (22 %) 105 (12 %) 894 (100 %) Sykd i sirkulasjonssystemet 464 (56 %) 111 (13 %) 123 (15 %) 124 (15 %) 12 (1 %) 834 (100 %) Sykd i fordøyelsessystemet 325 (41 %) 76 (10 %) 263 (33 %) 105 (13 %) 25 (3 %) 794 (100 %) Sykd i nervesystemet 218 (30 %) 130 (18 %) 48 (7 %) 311 (43 %) 21 (3 %) 728 (100 %) Endokrine sykd, ernæringssykd 47 (7 %) 163 (26 %) 103 (16 %) 279 (44 %) 43 (7 %) 635 (100 %) Svangerskap, fødsel og barseltid 40 (8 %) 276 (52 %) 171 (32 %) 34 (6 %) 8 (2 %) 529 (100 %) Total 6413 (28 %) 6393 (28 %) 3588 (16 %) 5520 (24 %) 734 (3 %) (100 %) Total

63 Sykd. i muskel-skjelettsyst. og bindevev., 10 største DRG, behandlet ved Hammerfest og UNN, bosatte i Alta, 2011 DRG Eget %-andel lokalsykehus UNN HF Total av total Polikl kons vedr lidelser og skader i rygg og nakke % Annen polikl kons vedr smerterelaterte tilstander % Polikl kons vedr inflammatorisk leddsykdom % Polikl kons vedr andre sykdommer i bevegelsesapparatet % Tverrfaglig utredning % Polikl kons vedrørende artrose % Polikl kons vedr tendinitt, myositt og bursitt % Polikl behandling av revmatologiske lidelser med infusjon av biologiske legemidler % Ortopedisk diagnostisk UL % Polikl kons vedr systemiske bindevevssykdommer % Øvrige DRG er % Total %

64 Svulster, 10 største DRG, behandlet ved Hammerfest og UNN, bosatte i Alta, 2011 DRG Eget lokalsykehus UNN HF Total %-andel av total Strålebehandling % Polikl kons vedr ondartet svulst i mannlige kjønnsorgan % Polikl kons vedr svulst i fordøyelseskanalen % Polikl kons vedr ondartet svulst i bryst % Polikl kons vedr svulst i lunger, bronkier eller mediastinum % Pol kons vedr lymfom, leukemi, myelomatose og visse andre benmargssykd % Polikl kons vedr ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer % Polikl kons vedrørende svulster i hud og underhud % Eksisjon eller destruksjon av hudlesjon % Andre polikliniske kont for gjføring av middels omfattende prosedyrer % Øvrige DRG'er % Total %

65 Sykd. i urin- og kjønnsorganer, 10 største DRG, behandlet ved Hammerfest og UNN, bosatte i Alta, 2011 DRG Eget lokalsykehus UNN HF Total %-andel av total Polikl kons vedr andre sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer % Endoskopi av nedre urinveier u/overnatting % Polikl kons vedr andre sykdommer i nyre og urinveier % Polikl kons vedrørende infertilitet % Polikl kons vedr andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer % Mindre prosedyre på nedre urinveier u/overnatting % Polikliniske urologiske tiltak, hovedsakelig diagnostiske % Polikl kons vedr sykdommer i bryst % Andre polikliniske kontakter for gjennomføring av middels omfattende prosedyrer % Mindre fertilitetsprosedyre u/overnatting % Øvrige DRG er % Total %

66 Sykd. i øyet og øyets omg., 5 største DRG, behandlet ved Hammerfest og UNN, bosatte i Alta, 2011 DRG Eget lokalsykehus UNN HF Total %-andel av total Større diagnostiske prosedyrer på øye u/overnatting % Polikl behandling av øyetilstand uten signifikant prosedyre % Polikl behandling av AMD med lokal medikamentinjeksjon eller fotodynamisk metode % Allergologisk provokasjonstest u/overnatting % Polikl kons vedr andre sykdommer i hud og underhud % Total % Større diagnostiske prosedyrer på øye u/overnatting inkluderer en del behandling av forkalkning (AMD) 102 av disse oppholdene gjelder slik behandling

67 Skader, 10 største DRG, behandlet ved Hammerfest og UNN, bosatte i Alta, 2011 Eget lokalsykehus UNN HF Total %-andel av total DRG Pol kons vedr brudd, dislokasjon eller bløtdelsskade i armer, ben eller bekken % Ortopedisk bandasjering u/overnatting % Polikl kons vedrørende mindre hudskader % Polikl kons vedr andre sykdommer i bevegelsesapparatet % Polikl kons vedr skader/forgiftninger/skadelige medikamentvirkninger % Polikl kons vedr lidelser og skader i rygg og nakke % Basal sårbehandling % Polikl behandling av sykdommer i nervesystemet uten signifikant prosedyre % Påsetting av prefabrikeft ortose u/overnatting % Polikl kons vedr sykdommer og skader i kjeve, tenner eller munnhule % Øvrige DRG er % Total %

68 Sykd. i fordøyelsessyst., 10 største DRG, behandlet ved Hammerfest og UNN, bosatte i Alta, 2011 DRG Eget lokalsykehus UNN HF Total %-andel av total Polikl kons vedrørende andre fordøyelsessykdommer % Koloskopi u/overnatting % Polikl endoskopi av øvre magetarmkanal % Polikl kons vedr inflammatorisk tarmsykdom % Fysiologisk gastrointestinal undersøkelse u/overnatting % Polikl behandling av mage-tarmlidelser med infusjon av biologiske legemidler % Polikl kons vedr galleveislidelser % Polikl kons vedr hepatitt og andre ikke-maligne leverlidelser % Tannuttrekking & restaurering, inkl implantater % Grupperettet pasientopplæring % Øvrige DRG er % Total %

69 Sykd. i nervesystemet, 10 største DRG, behandlet ved Hammerfest og UNN, bosatte i Alta, 2011 DRG Eget %-andel lokalsykehus UNN HF Total av total Polikl kons vedr søvnapne % Polikl kons vedr sykdom i perifere nerver % Polikl kons vedr MS, degenerative og visse andre nevr lidelser % Polikl behandling av sykd i nervesystemet uten signifikant prosedyre % Polikl diagnostisk intervensjon ved tilstander i sentralnervesystemet % Polikl beh av nevrologiske lidelser med infusjon av biologiske legem % Polikl kons vedrørende epilepsi og andre krampetilstander % Polikl kons vedrørende hodepine % Diagnostisk intervensjon ved søvnapné u/overnatting % Polikl beh av dystoni og spastisitet med lokal injeksjon av botulinumtoksin % Øvrige DRG er % Total %

70 Endokrine sykd., polikliniske kons. 10 største DRG, behandlet ved Hammerfest og UNN, bosatte i Alta, 2011 DRG Eget %-andel lokalsykehus UNN HF Total av total Polikl kons vedrørende diabetes mellitus % Polikl kons vedrørende fedme og overvekt % Polikl kons vedr andre endokrin/ernærings-/stoffskiftesykdommer % Polikl kons vedrørende sykdom i skjoldbruskkjertelen % Større diagnostiske prosedyrer på øye u/overnatting % Grupperettet pasientopplæring % Andre polikliniske kont for gjføring av middels omfattende prosedyrer % Polikl endoskopi av øvre magetarmkanal % Allergologisk provokasjonstest u/overnatting % Polikl kons vedr andre sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer % Øvrige DRG'er % Total %

71 Oppsummering - poliklinikk Gjennomgangen gir et overblikk over hvilket polikliniske tilbud Altabefolkningen får Noe av forbruket ved Hammerfest/UNN kan trolig ivaretas ved ambulering (eller settes ut lokalt private avtalespesialister?) Potensialet større der det finnes ambuleringsordning fra før eller avtale med privatpraktiserende spesialist Behov for at fagfeltene vurderer mulig ytterligere desentralisering av konkrete polikliniske tjenester Arbeidsdeling mellom UNN og Hammerfest bør inngå i en slik vurdering

72 Telemedisin i Alta 13. mars 2013 Bjørn Engum, NST

73 Bakgrunn Utvikling av spesialisttilbudet i Alta Telemedisin skal benyttes og utnyttes Egen arbeidsgruppe for telemedisinske løsninger Telemedisin inngår i alle de andre gruppene Bygge på kjent og utprøvd teknologi - ikke utvikling av teknologi Erfaringer også fra andre områder/land Sykehus kommune/pasient Kommune hjem/pasient

74 Overordnet tilnærming Fase 1 beskrive aktuelle og tilgjengelige tjenester Ta utgangspunkt i rapport fra 2011 Tilsvarende benytte arbeid gjennomført/gjennomføres ved UNN Innhente andre relevante erfaringer Beskrive aktuelle løsninger relativt overordnet Bør være tilgjengelig relativt tidlig i arbeidet til de andre gruppene Fase 2 bistå gruppene Presentere erfaringer og aktuelle telemedisinske løsninger Sammenfatte ønsker/behov Drøfte prioriteringer og tiltak Fase 3 Utarbeide forslag til gjennomføringsplan Bør være felles for hele prosjektet Kommer umiddelbart i etterkant av arbeidsgruppenes anbefalinger

75 Mandat - utkast 1. En innledende og relativt intensiv fase hvor aktuelle telemedisinske løsninger beskrives. Arbeidet baseres på forutsetningene nevnt foran. Resultatet av gruppens arbeid (rapport/oversikt) inngår i de vurderingene de øvrige arbeidsgruppene skal foreta i forhold til anvendelse av telemedisinske løsninger. 2. En mellomfase hvor arbeidsgruppen etter behov, bistår de andre arbeidsgruppene med dokumentasjon, kvalitetssikring, rådgiving, etc. i forhold til mulige og aktuelle telemedisinske tjenester 3. En avslutningsfase hvor arbeidsgruppen utarbeider en tiltaksplan for gjennomføring/innføring av aktuelle telemedisinske tjenester basert på anbefalinger fra arbeidsgruppene.

76 Storskala innføring på UNN Storskala innføring av telemedisin på UNN vedtatt høsten 2012 Forankring i ledergruppen Bygger på erfaringene fra FUNNKe Systematisk gjennomgang av tilgjengelige tjenester Systematisk dialog og forankring i klinikkene/avdelingene En samlet innføringsplan

77 Deltagelse fra NST Seniorrådgiver Leif Erik Nohr (koordinator) Rådgiver Ann Karin Furskognes Spesialkonsulent Oddvar Hagen Rådgiver Eli Arild Andre ved behov

78 Videre oppfølging Beslutte gruppenes sammensetting Beslutte mandat og oppgaver Avklare framdriftsplan Avklare leveranser

79 Spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest- Finnmark møte i HOD med helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Oslo Helse Nord RHF

80 Innbyggertall 2011 Reisetid versus kommunestørrelse Ekskl byer med mer enn innbyggere Alta Reisetid i minutter

81 Bakgrunn konflikt om spesialisthelse/ sykehustilbudet i Finnmark Alta har 26 % av befolkningen i Finnmark Men mangler sykehus Soria Moria- erklæringen: Ingen lokalsykehus skal legges ned Det er ikke rom for tre lokalsykehus i Finnmark Alta har landets ledende Distriktsmedisinske senter Modell for samhandlingsreformen November 2012: Styret i Helse Nord RHF vedtar å utrede tiltak for å styrke spesialisthelsetilbudet i Alta

82 Etablering av styringsgruppe for utredningsprosjektet Styringsgruppe for prosjektet konstituert 7. januar 2013 Ledet av Helse Nord RHF Skal utarbeide en rapport med forslag til tiltak innen årsskiftet (desember 2013/januar 2014) Ambisjonen er at utredningen skal resultere i substansielle forbedringer av spesialisthelsetilbudet i Alta Både styrking av etablerte tiltak og vurdering av nye tiltak Helse Nord RHF har allerede satt av 100 mill kr i investeringer til bygninger/utstyr i Alta for perioden Prosjektet skal samordnes med Utviklingsplanen for Helse Finnmark som pågår parallelt

83 Prosjektets mandat/fokus: Fokusområder: 1. Polikliniske tjenester Inkludert samarbeid med og bruk av private spesialister 2. Videreutvikling/utvidelse av tilbudet innen psykisk helse - Inkludert vurdere å etablere et døgnbasert (24-7) kriseog akuttilbud (utredes primært i Utviklingsplanen for Helse Finnmark) 3. Vurdere og evt etablere en rusbehandlingsenhet i Alta (utredes primært i Utviklingsplanen for Helse Finnmark)

84 Prosjektets mandat forts. Fokusområder forts. 4. Utvidelse av sykestuefunksjonen (flere heldøgnsplasser) - samordnet med styrket fagtilbud i indremedisin/geriatri 5. Planlegge og iverksette effektive telemedisinske løsninger i samarbeid med Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin (NST) 6. Planlegge og etablere en nasjonal kompetansesenterfunksjon for sykestuene i samarbeid mellom Alta, Nordkapp og Universitetet i Tromsø

85 Prosjektets mandat forts. Fokusområder forts: 7. Vurdere å styrke det billeddiagnostiske tilbudet i Alta 8. Vurdere tiltak for å rekruttere helsepersonell til et utvidet helsetilbud i Alta 9. Kvalitetssikring av fødetilbudet for befolkningen i Alta Bl.a. ved hjelp av data fra Medisinsk fødselsregister 10. Kvalitetssikring av den akuttmedisinske kjede for befolkningen i Alta

86 Arbeidsgrupper etablert Gruppe 1: Polikliniske tjenester/dagbehandling, private avtalespesialister Gruppe 2: Sykestuemedisin Utvidet innhold og volum + kompetansesenterfunksjon Gruppe 3: Implementere effektive telemedisinske tjenester» Med Nasjonalt senter for samhandlings og telemedisin (NST) som utreder Gruppe 4: Utvidelse av det billeddiagnostiske tilbudet Gruppe 5: Kvalitetssikring av fødselsomsorgen Gruppe 6: Kvalitetssikring av den akuttmedisinske kjede Gruppe 7: Kartlegging av bygningsmasse ved Helsesenteret i Alta,» med sikte på å forberede og vurdere ekspansjon

87 Krav til sluttrapport Bygge på krav til kvalitet, kunnskap og dokumentasjon Faglig forankring Tiltakene skal være innbyrdes prioritert og kostnadsberegnet Milepæler: kort-, mellom- og lang sikt i et 10 årsperspektiv (2014/ /24) Tiltakene skal være konsekvens vurdert ift øvrig helsetjeneste i Finnmark/Helse Finnmark Bærekraftige løsninger Risiko- og sårbarhetsanalyser skal gjennomføres for de tiltak som foreslås

88 Alta DMS som nasjonalt relevant case Alta DMS har for lengst foregrepet ideene i samhandlingsreformen Planen er nå å ta et steg til videreutvikle DMSet Tilpasset befolkningsunderlag i Alta og avstand til sykehus Vurdere ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenester Konvergens mellom lokalsykehus som omstilles og DMSer som videreutvikles? Hva kan prosjektene i Alta og Nordfjordeid lære av hverandre? Erfaringer fra andre sykestuer (f.eks Vågå i Hallingdal)

89 Det faglig bærekraftige trenger helsepolitisk drahjelp og støtte Helse Nord RHFs vurdering av Alta-prosjektet: Faglig spennende Mulig å gjennomføre Helse Nord RHF har prioritert arbeidet med Altaprosjektet svært høyt Men er avhengig av at målene for Alta-prosjektet har støtte hos helse- og omsorgsministeren /nasjonale helsemyndigheter Noen av tiltakene kan bli kontroversielle og forutsetter ryggdekning F.eks sentralisering av tilbud innen psykisk helse og rusomsorg i Finnmark Styrking av sykestua i Alta med spesialistkompetanse i indremedisin + geriatri Etablering av nye billeddiagnostiske tilbud (CT, MR?) i Alta Konsekvenser for pasientunderlaget til sykehuset i Hammerfest HOD har bevilget betydelig økonomisk støtte til omstillingsprosjektet i Nordfjordeid (75 mill kr) Er det mulig at også Alta-prosjektet kan få slik prosjektstøtte?

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord

Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord Rapport fra prosjektgruppe oppnevnt av Helse Nord RHF 2. mai 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 7 1. Begrunnelser og mål for arbeidet...

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 12. juni 2014 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 12. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3)

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning:... 3 1.1 Om arbeidsgruppen og mandat... 3 2. Dagens situasjon... 1 3. Kjente telemedisinske løsninger... 2 3.1 Akuttmedisin...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200400457-41 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

Sluttrapport Kompetanse og kapasitet Styring og koordinering av legeressursen. Dato 03.05.2012 Versjonsnr 08

Sluttrapport Kompetanse og kapasitet Styring og koordinering av legeressursen. Dato 03.05.2012 Versjonsnr 08 Sluttrapport Kompetanse og kapasitet Styring og koordinering av legeressursen Dato 03.05.2012 Versjonsnr 08 Godkjent av prosjekteier Sveinung Aune Dato 03.05.2012 Innholdsfortegnelse 1 STRATEGISK FORANKRING...

Detaljer

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010 .^Q Sykehuset Innlandet HF Høringsdokument Premisser, mål og utfordringer 30. august 2010 2 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Strategiskfokus 2011-2014 3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/20 GEN Dykkar ref.: Dato: 26.11.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Vi kallar

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF 0 Innhold 1 Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2007-05-11 Møtestad: Haugesund Tilstede: Magnus Skaaden, Toralv Mikkelsen, Bjørg Sandal, Else Berit Støle Aud Lisa Kjøl, Arne Christian Mohn, Anne Margrete

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 8. november 2006 Kl.: 09.30 til ca. 13.00 Sted: Helse Nord RHF s lokaler Sjøgata 10, Bodø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Til HOD sin nettside eller aktuelt for statsrådsbesøk?

Detaljer

Helgelandssykehuset/Helse Nord. Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ Lokalmedisinsk senter Brønnøysund 19.12.2014

Helgelandssykehuset/Helse Nord. Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ Lokalmedisinsk senter Brønnøysund 19.12.2014 Helgelandssykehuset/Helse Nord Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ 19.12.2014 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: ASH / SMJ Dokumenttittel:

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003 NÆRSYKEHUSET - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD Rapport fra prosjektgruppe desember 2003 1 Helse Nord rapport - 2003 Forord To hovedtrender innen sengetall i sykehus er på den ene side

Detaljer