Samspel for heilskaplege tenester i Sogn. Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samspel for heilskaplege tenester i Sogn. Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke?"

Transkript

1 Samspel for heilskaplege tenester i Sogn Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke?

2 Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom på ein koordinert og rasjonell måte!

3 Spørsmål vi alle må stille oss: Er tenestene våre verknadsfulle? Er tenestene våre trygge og sikre? Er brukarane involverte og gjevne innflytelse? Er tenestene samordna og prega av kontinuitet? Vert ressursane utnytta på ein god måte? Er tenestene tilgjengelege og rettferdig fordelt?

4 Gode lokale helsetenester mot 2020 Kva er eit godt lokalsjukehus? Korleis skape bærekraftige tenester ved hjelp av samarbeid? Har vi velfungerande kommunehelseteneste?

5 Samhandlingsprosjekt (Sogn og Fjordane ): Samhandlingsbarometeret Utskriving Telemedisin Hospiteringsordning Pasientforløp KOLS Pasientforløp hjerneslag Elektronisk meld.utveksling Folkehelse og forsking Døgn-/intermediæravd. Nordfjord Lokalmedisinske tenester Sunnfjord/ytre Sogn Sogn lokalmedisinske senter

6 Prosjekter forts. Felles samfunnsmedisinsk teneste i Nordfjord Felles samfunnsmedisinsk teneste mv. i Sunnfjord og ytre Sogn (inkluderer og miljøretta helsevern og smittevern) Folkehelse og førebyggjande arbeid i Sogn (Luster, Sogndal, Leikanger)

7 Rekruttering: 500 personar i utdanning Om lag per år 60 medisinstudentar 40 turnuslegar 50 legar i spesialisering 15 psykologar i spesialisering 200 sjukepleiarar i praksis 20 spesialsjukepleiarar 10 fysioterapikandidatar 5 bioingeniørstudentar 5-10 radiografstudentar lærlingar (ambulanse, kjøkken, helsefag)

8 God kvalitet og litt betre økonomi Korridorpasientar Resultatutvikling Strykingar Epikrisetider

9 Nasjonal helse- og omsorgsplan Kommunane får utvida oppgåver Kva for pasientgrupper gjeld det? Kva tenester må utviklast? Kva kompetanse blir det bruk for? Kva støtte kan IKT gi?

10 Samhandling, endring og utvikling

11 Brukaren i fokus for utviklinga Felles mål om gode pasientforløp - gir retning om behov for koordinering, oppgåve og ansvarsdeling Sjukehus Sjukeheim Fastlegebesøk Heimeteneste

12 Utfordringar i samhandlinga Organisering Kloke løysingar er lov? Kultur og kommunikasjon Det er lov å snakke saman! Elektronisk samhandling: Legekontora + Pleie og omsorg + sjukehus +? Tryggare tenester?

13 Kulturforskjellar Planlegging Helseproblemer Behandling Pasient helsepersonell forhold Beslutninger Samarbeid med andre Langsiktig mot resten av livet Gjerne flere parallelt og hele spektret av diagnoser ADL orientert tilrettelegging, og pasienten deltar mye selv. Lite/langsom endring Kontinuerlig over mange år, personlig og omfattende. Sterk pasientrolle Tas ofte av helsepersonell alene eller av få, og ofte med vekt på pasientpreferanser Med mange, også utenfor helsetjenesten, og tett med evt. pårørende Kortsiktig tom. utskriving Ett problem, evt. fokus på ett om gangen. Diagnoseorientert og med avansert teknologi. Ofte med store endringer på kort tid Sjelden og oftest bare i korte perioder. Mange involverte samtidig. Svak pasientrolle Tas gjerne i møter med flere og med adheranse først og fremst til faglige retningslinjer I hovedsak med kommunehelsetjenesten, sporadisk kontakt med pårørende

14 Årsak til innlegging i sjukehus Mottakende lege Medisinsk lege i mottak (n = 115) Kirurgisk lege i mottak (n = 60) Totalt for alle sykehusleger i mottak (n = 175) Nyoppstått sykdom 44 (38%) 21 (35%) 65 (37%) Nyoppstått skade 0 (0%) 20 (33%) 20 (12% ) Uklar tilstand som trenger avklaring i sykehus 31 (27%) 8 (13%) 39 (22%) Forverring av kjent lidelse 32 (28%) 4 (7%) 36 (21%) Sosiale årsaker/pleiebehov 11 (10%) 6 (10%) 17 (10%) Annen årsak 0 (0%) 2 (3%) 2 (1%)

15 Fastlegar: oppfølging av eldre sjuke?

16 Lokalsjukehusa våre? Trygge og fagleg gode tenester Desentralisere det vi kan - sentralisere det vi må Kompetanse- og kostnadseffektivitet Tilby dei vanlegaste tenestene lokalt Tilstandar som kan løysast med poliklinisk behandling i form av lokalt plasserte, ambulante tenester eller avtale med private Pasientar som treng gjentekne oppfølgjingar på grunn av kroniske sjukdomar, t.d. eldre med samansette lidingar

17

18 Døgntilbod Tilbod ved Lærdal sjukehus -ogsånye Medisinsk og ortopedisk sengepost ØH for kommunane (av kommunane)? Dagtilbod Utvida tilbod om dagkirurgi, m.a. innan ortopedi, Slagrehabilitering Dialyse (nyresjukdom) Skadepoliklinikk Samlokalisering/sambruk med kommunane om legevaktstelefon/kompetanse/legevakt/?

19 Aktuelle tilbod ved Lærdal sjukehus Breitt spekter av polikliniske, elektive tenester Gyn/tenester i høve svangerskap, fødsel og barselomsorg, følgjeteneste Tilbod til KOLS-pasientar Kreftbehandling vidareutviklar dette no Pasientar med diabetes Øyre, nase, hals (Høyresentral-funksjonar) Hudbehandling (sårbehandling?) Ortopedi/ kirurgi/urologi Indremedisin (hjerte/ lunge) Smertebehandling

20 Aktuelt ved Lærdal sjukehus Andre emne: Radiologi og anestesi Laboratorium/ blodtapping Pasienthotell Telemedisin/IKT Smittevern / hygienetiltak samarbeid med kommunane Lærings - og meistringsskular Samarbeid med privatpraktiserande spesialistar Samarbeid med kommunane om tenester og areal?

21 Eining for svangerskap, barsel og gynekologi Nytt tilbod

22 God start -LSH

23 Jordmorstillingane Kommunejordmor Fødeavdeling God start eininga LSH Forskning Undervisning Følgeteneste

24 Lokalmedisinske tenester 1. Administrasjons- og systemarbeid - helseovervåking, miljørettet helsearbeid, folkehelsearbeid, strategisk planlegging, avtaleverk, IKT-opplæring og drift 2. Interkommunalt samarbeid - der kommunene blir for små til å sikre kompetanse, rekruttering og robuste tjenester (dagens tjenester (f.eks barnevern) og nye tjenester (f.eks ø.hj tilbud i kommunene, mottak av utskrivingsklare)) 3. Desentraliserte spesialisthelsetjenester - DMS, DPS, ambulerende team, deltagelse lokalt og oppfølging ved utskriving 4. Samarbeidstiltak mellom kommuner og sykehus - LMS-senter, ambulante team, akutt poliklinikk, observasjonsplasser/fam, praksiskonsulentordning, hospitering Lokalmedisinske tjenester Tjenester frå kommunane Tjenester frå Helse Førde Moderert fra Hallingdalsprosjektet

25 Fordelar med felles løysingar? Fellesskap mellom kommunar om å tilby faglege forsvarlege tenester; Observasjon, ø-hjelp, behandling som hindrar innlegging, rehabilitering, læring og meistring Samlokalisering med sjukehus kan understøtte trygge tenester Fagmiljøet blir breiare Det ligg til rette for felles bruk av kompetanse Rettleiing og undervisning Felles bruk av utstyr og areal

26 Felles mål best tilgjengeleg behandling og omsorg på rett nivå Felles utfordringar: Kompetanse; kontinuerleg rekruttering og stabilisering Bruke knappe ressursar og kompetanse på rett måte Pasientgrunnlaget - tilstrekkelig volum? Kompetansetryggleik vs. avstandar, tilgjenge og opplevd tryggleik Omforeint oppfatning av beste praksis (sjukehus, fastlegar, omsorgsteneste, politikarar) Optimal bruk av teknologi

27 Jobben vidare er; god kommunikasjon å bidra til god problemløysning i samspel med medarbeidarane. å finne nye arbeidsmåtar og nye arbeidsmetodar

28 Takk for meg

29

30 Aktuelle pasientgrupper ved lokalsjukehusa etter ny modell Samansette problemstillingar innan aldersmedisin/geriatri Forverring av kroniske lidingar ofte prega av brå funksjonssvikt Oppfølging av cellegiftbehandlingar ved kreft, palliativ behandling og omsorg for døyande Dialysebehandling Opptrening/rehabilitering Enkle utgreiingar som krev innlegging Observasjon/behandling/førebuing før vidaresending innan dei ulike problemstillingane som oppstår akutt Opphald etter behandling i Førde og Bergen

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 Innhald 1. Innleiing. 3 2. Avtalar... 3 2.1 Inngåtte avtalar 3 2.2 Avtalar under arbeid... 5 2.3 Planlagde avtalar.

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2005/287-2759/2005 200401394- /SR Hans K. Stenby, 51 96 38 17 07.08.2005 Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokala - forslag til tiltak

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011 Notat Til: Frå: Formannskapet Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011 UTVIDING AV SOGNDAL OMSORGSSENTER 1. Innleiing Rådmannen ønskjer å halda formannskapet orientert om

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE 2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE Innhald 1 INNLEIING... 3 2 SAMANDRAG... 5 3 NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE FØRINGAR... 6 3.1 Brev frå Helse Vest... 6 3.2

Detaljer

Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020

Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020 Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020 Vedtatt av styret i Helse Fonna HF 29. september 2010 å r l e g m e l d i n g 2 0 0 9 h e l s e f o n n a Helse Fonna HF fram mot 2020

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane Ajour pr 19.02.18 1 Innhald 1. Prosjekt som ikkje er knytt til enkeltkommunar/-regionar 3 Samhandlingsbarometeret 3 Betre praksis

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE VEST

REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE VEST REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE VEST 1 2 innhald 1 Innleiing...4 2 Samandrag...4 3 organisering av arbeidet... 5 4 Regionale føringar... 5 5 nasjonale føringar...6 5.1

Detaljer

Høyringsutkast 29.05.15. Høyringsfrist 14.08.15. Vedlegg 4 Ikkjemedisinske 2015-2030 HELSE FØRDE

Høyringsutkast 29.05.15. Høyringsfrist 14.08.15. Vedlegg 4 Ikkjemedisinske 2015-2030 HELSE FØRDE Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Vedlegg 4 Ikkjemedisinske tenester 2015-2030 HELSE FØRDE Om dette vedlegget Dette er eit vedlegg til Helse Førde sin verksemdsmessige utviklingsplan. Områda

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark

Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Referat fra møte i styringsgruppen 13.mars 2013 Tid og sted: Linken, Forskningsparken i Tromsø, 13.mars 2013 kl. 0930-15.40 Til stede: Navn styringsgruppemedlem

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols»

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» RAPPORT PROSJEKT «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» Marit Eikemo Halsnes, sjukepleiar og prosjektleiar 1 Innhaldsregister Oppsummering s. 3 1. Bakgrunn

Detaljer

Styringsdokument for Helse Førde HF 2012

Styringsdokument for Helse Førde HF 2012 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Styringsdokument for Helse Førde HF 2012 0 1 Innleiing... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Høyringsutkast Høyringsfrist: 20.08.2015 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Forord Helse og omsorgsplanen er saman med kommuneplanen det viktigaste dokumentet for helse og omsorgstenestene si

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske Senter

Sogn Lokalmedisinske Senter Sogn Lokalmedisinske Senter Overordna informasjon og prosjektplan for forprosjektet 2012 2013 Eit samhandlingsprosjekt for kommunane i indre Sogn og Helse Førde HF Aurland Kommune - Leikanger Kommune -

Detaljer

Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008

Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008 Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008 SIDE 1 PLAN FOR SPESIALISTHELSETENESTER 2008 Innhold 1.0 Bakgrunnsdokument og føringar... 4 1.1 Definisjonar... 4 2.o Prosess... 4 3.1 Befolkningsutvikling...

Detaljer

1. Oppsummering av rapporten og prioriterte tiltak...2 2. Mandat og arbeidsgruppe...4 2.1 Mandat...4 2.2 Arbeidsgruppa besto av:...5 3.

1. Oppsummering av rapporten og prioriterte tiltak...2 2. Mandat og arbeidsgruppe...4 2.1 Mandat...4 2.2 Arbeidsgruppa besto av:...5 3. 1. Oppsummering av rapporten og prioriterte tiltak...2 2. Mandat og arbeidsgruppe...4 2.1 Mandat...4 2.2 Arbeidsgruppa besto av:...5 3. Om behov og nødvendig prioritering...5 3.1 Demografi...6 3.2 Sjukdomsbilete...7

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

Bygnings messig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE HF

Bygnings messig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE HF Bygnings messig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE HF Innhald Samandrag...3 1 Kopling til verksemdsmessig utviklingsplan...6 1.1 Strategiske styresignal frå VMUP...6 1.2 Styresignal og føringar frå føretaksleiinga...6

Detaljer