Revidert nasjonalbudsjett styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak"

Transkript

1 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2005/ / /SR Hans K. Stenby, Revidert nasjonalbudsjett styrking av lokala - forslag til tiltak Vi viser til departementets brev Helse Vest RHF vil fremme følgjande søknad om midlar. 1. BAKGRUNN Det blei i revidert nasjonalbudsjett 2005 avsett 100 mill kr til planprosessar og tiltak for å forsera prosessen med styrking og omstilling av lokala, til styrking av lokalfunksjonen og til realisering av samhandlingstiltak med primærhelsetenesta. Midlane kan nyttast til ekstra kostnader til ombygging, kostnader med å leggja til rette for nye tiltak og til planprosessar og iverksetjing. Departementet ber i brev av om forslag til tiltak som er aktuelle for disse lokalmidla. Departementet ber om søknad innan 10. august Tiltaka må vere forankra i heilskapelege strategiar og planer for lokalsjukhusa. Helse Vest oppfattar at midla kan nyttas til tiltak ved dei mindre a i regionen men og til å understøtte lokalfunksjonen ved dei store a. 2. OVERORDNA MÅL OG STRATEGIAR I HELSE VEST Helse Vest vil vidareutvikle strukturen i tråd med overordna nasjonale føringar. I samsvar med den faglege og teknologiske utvikling og av ressursmessige omsyn er det gjort nokon endringar i akuttfunksjonen ved dei mindre a. Det er samstundes viktig at dei mindre a blir sett betre i stand til å gi eit godt tilbod til dei store pasientgruppene som særleg treng nærleik til tenestene. Helse Vest RHF har i plandokumentet i årleg melding for 2004 lagt et særleg fokus på plan- og utviklingsarbeid innan: diagnostikk og behandling av personar med kreft personar med psykiske lidingar og rusmiddelmisbruk

2 personar med samansette og kronisk lidingar samhandling med primærhelsetenesta I forlenginga av dette har Helse Vest RHF utarbeidd overordna mål og strategiar for samhandling mellom 1. og 2. linjetenesta og utvikling av lokalt tilgjengelege tenester. Det vises her til styresak 54/05 og bestillardokument for 2005 til Helse Vest RHF. Helse Vest legg til grunn at det skal oppretthaldas og utviklast desentraliserte tenestetilbod og samhandlingstiltak saman med kommunane i nedslagsfeltet. Lokala skal, gjennom eigne tilbod og i samarbeid med primærhelsetenesta og meir spesialiserte tenestetilbod, kunne dekke dei behova store deler av befolkninga har. Lokala skal utnytta fordelen dei har med å være i nærleiken av pasientar, pårørande og primærhelsetenesta, og utvikle desentraliserte tenestetilbod og samhandlingstiltak til beste for pasientane. Helseføretaka har ansvar for vidareutvikling og å setja i verk konkrete tiltak. Helse Vest RHF er også ferd med å utarbeide ein regional plan for dei tverrfagleg spesialiserte tenestene retta mot rusmiddelmisbruk. Det vil her ligge som ei sentral føring at det skal vere basisfunksjonar innan kvart helseføretaksområde. Basisfunksjonar vil mellom anna vere vurdering og utredning, poliklinikk, stabilisering og korttids døgntilbod. Det vil gi betre nærleik og tilgjenge til tenestene og understøtte ein betre samordning av dei rusfaglege tenestene og dei andre tenestene innan psykisk helsevern og somatikk. I dag er desse tenestene minst utbygd i Helse Førde-området, særleg når det gjeld døgntilbod. Utvikling av tilbodet til pasientar med kroniske lidingar og andre pasientgrupper som treng nærleik til og tett oppfølging frå tenestene og som har behov for godt integrerte tenester, er like viktig ved dei store a i regionen. Lokalfunksjonen ved dei store a må også vidareutviklas i nært samarbeid med primærhelsetenesta. Helse Vest RHF har i denne omgang valt å leggja mest vekt på utvikling av tilbodet ved dei mindre a eller lokala. Det vil seie at tiltak som understøttar utvikling av lokala eller lokale einingar i tråd med dei overordna nasjonale føringane er prioritert høgast. Det betyr at ein særleg har vurdert tiltak knytt til Nordfjord, Lærdal, Næret i Florø, Voss, Stord, Odda, Haugesund avd. Sauda og Stavanger universitets avd. Eigersund. Det må likevel understrekas at det er store utfordringane knytt til lokalfunksjonen ved dei store a i regionen og. 3. TILTAK I HELSE FØRDE HF Det er i Helse Førde utvikla ein plan for utvikling av a som også omfattar lokala, Nordfjord, Lærdal og Næret i Florø. Det gis her ein oversikt over aktuelle tiltak i Helse Førde HF: A. Korttids døgntilbod for tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk ved Nordfjord og ved Næret i Florø Side 2

3 I tråd med det som er sagt ovanfor, vil det vere ei prioritert oppgåve å styrke rusbehandlingstilbodet i Helse Førde-området. Det gjeld basisfunksjonar som vurdering og utredning, polikliniske tenester og korttids døgnbehandling. Det foreslås å etablera eit korttids døgntilbod ved Nordfjord med inntil 12 plassar. Sjukehuset har eigna bygningsmasse som kan ombyggas til formålet. Det vil leggje til rette for ein god integrering mellom rusfaglege, psykiatriske og somatiske tenester slik rusreforma har understreka. Det styrkar dessutan nærleiken til tenestene. Det er berekna ein investeringskostnad på 10 mill. kr. Det er også aktuelt å bygge opp eit korttids døgntilbod ved Næret i Florø. Dette krev nærare planlegging. Det søkes om 3 mill. kr til prosjektleiing og ombygging for eit korttidstilbod med 6 plassar. B. Styrke rehabilitering og opptrening ved Nordfjord og Lærdal Det foreslås eit rehabiliterings- og opptreningstilbodet i Nordfjord. Det er behov for noko ombygging, utstyr og styrking av kompetansen. Det er berekna ein kostnad på 1 mill. kr. Det er etablert ein ortopedklinikk ved Lærdal. Det er her ønskelig å foreta mindre ombyggingar slik at ein betre kan leggja til rette for rehabilitering og opptrening av pasientane. Det søkes også om 1 mill. kr til utstyr og mindre opprusting ved Lærdal for rehabilitering og opptrening. Det også aktuelt å vurdere ei utvikling av rehabiliteringstenester og opptrening ved Næret i Florø. Dette krev ei nærare utgreiing og er ikkje beløpsfesta. C. MR-tilbod ved Nordfjord Det er ein MR-maskin i Helse Førde. Det er vurdert å vere behov for 2 maskinar for befolkninga i Sogn og Fjordane. Det er ønskelig å plassere den 2. MR-maskin ved Nordfjord. Kostnadene er berekna til 13 mill. kr samla, 3 mill. kr til ombygging og etablering av tenlege lokale og 10 mill. kr til innkjøp av maskin. Ein innsamlingsaksjon skal prøva og samla inn 2 mill. kr. Det er fremja forslag om eit tilskott til MR-maskin på 1 mill. kr. D. Desentral dialysebehandling (satelittar) i Helse Førde HF Det er ønskelig å få i stand eit desentralisert tilbod for dialysepasientar i Helse Førde. Ei arbeidsgruppe utgreiar saka. Side 3

4 Det er berekna ein kostnad på 0,5 mill. kr pr satellitt. Det inneber to maskinar på kvar stad. Ein ønskjer at tilbodet kan lokaliserast i Nordfjord og i Sogn eventuelt i et samarbeid med kommunane. Det er fremja forslag om 1 mill. kr til desentralisert dialysetilbod i Helse Førde HF. E. Felles jordmortenester i kommunane og ved fødestova ved Lærdal Eit element i utvikling av kvaliteten i den forsterka fødestova i Lærdal har vore å auke samarbeidet om jordmortenestene i svangerskapsomsorg og fødselsomsorg. Dette er gjort i nokon grad. Det er ønskelig å etablere samarbeid med fleire kommunar om å dele på jordmorkompetansen og slik skape større kontinuitet og betre kvalitet i svangerskapsomsorg og fødselsomsorg for kvinnene. Det søkes om prosjektmidlar til eit prosjekt om felles jordmorteneste i indre Sogn. Det søkes om 0,5 mill. kr. F. Utvikling av samarbeidsmodellar kring kommunal legevakt og akuttmottak i indre Sogn Det er ønskelig å utvikla samarbeidsmodellar for felles legevakt i kommunane lokalisert saman med akuttmottaket ved Lærdal. Det søkes om prosjektmidlar på 0,5 mill. kr. G. Evaluering av Næret i Florø Næret i Florø blei etablert frå etter lengre tids planlegging. Næret er ein ny modell for samarbeid mellom spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta. Det er ønskelig å gjere ei evaluering av denne modellen samstundes som ein vidareutviklar modellen. Det søkes om 1,6 mill. kr evaluering og vidare utvikling av tenestene i Næret. H. Smerteteam ved Førde sentral Styrking av kreftbehandlinga er et høgt prioritert område. Det gjeld også smertebehandling. Det er ønskelig å etablere eit smerteteam som kan vere ein kompetansebase og arbeide ambulant med pasientbehandling og med kompetanseutvikling i heile helseføretaket og i primærhelsetenesta. Dette er i tråd med regional kreftplan for Helse Vest. Det søkes om 0,5 mill. kr til etablering av ambulant smerteteam. I. Utvikling av ambulante tenester innan geriatri og psykogeriatri Geriatritilbodet i Helse Førde er søkt utvikla bl.a. gjennom eit eige geriatriprosjekt. Det er fortsett vanskar med å rekruttere geriater ikkje minst til dei mindre einingane. Det er meir realistisk å laga eit kompetansemiljø med ambulerande tenester også til kommunehelsetenesta. Side 4

5 Det søkes om 0,5 mill. kr til prosjektleiar for å utvikle gode tilbod på dette området. J. Hospitering mellom primær- og spesialisthelsetenesta og praksiskonsulentordning Helse Førde arbeider med å etablera ordning med praksiskonsulentar og gjensidig hospitering for anna fagpersonell. Det søkes om 0,5 mill. kr til dette føremålet. 4. TILTAK I HELSE BERGEN HF Haukeland universitets (HUS) er det største et i regionen og har saman med Haraldsplass diakonale ansvar for lokalfunksjonen i Bergensområdet. I tillegg inngår Voss i Helse Bergen HF. A. Utvikling av mottaks- og observasjonsfunksjonen ved Haukeland universitets Det er behov for å utvida akuttmottaket ved HUS. I første omgang krev det ombygging av ca 500 kvm brutto areal slik at ein kan leggja til rette for ei betre mottaks- og observasjonseining. Det er nødvendig for styrke kapasiteten i akuttmottaket og å sikra riktig kompetanse og nødvendige støttetenester tidlig i pasientforløpet, hindra unødige innleggingar og sikra at pasienten får behandling på rett nivå. Kostnaden er berekna til 10 mill. kr. I samband med dette søkes det og om midlar til å prøve ut praksiskonsulentordninga ved HUS i et samarbeid mellom akuttmottak, Bergen kommune (fastlegane og legevakten). Det søkes om 0,5 mill. kr. B. Evaluering av samarbeidsprosjekt om 1 ½ linetenestetilbod Det er etablert eit samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen HF og Bergen kommune om eit halvannanlinetilbod. Helse Bergen vil dekka utgiftene til forsterka bemanning ved ein sjukeheimsavdeling som kan gje aktiv behandling og pleie. Pasientane vil bli overført frå mottak eller observasjonspost i et etter avklaring og diagnostisering. Tiltaket startar i september 2005 og det søkes om 0,5 mill. kr til evaluering av tiltaket. C. Evaluering av modell for undervisning og vegleiing av primærhelsetenesta knytt til kroniske lidingar og kreftsjukdomar. Det søkes om 0,5 mill. kr til evaluering av ein modell for undervisning og vegleiing av primærhelsetenesta knytt til kroniske lidingar og kreftsjukdomar. D. Evaluering av psykiatrisk akuttmottak og bruk av mobile team Det søkes like eins om 0,5 mill. kr til evaluering av det nye psykiatriske akuttmottaket og utvikling av ambulante team i knytt til dette. Side 5

6 E. Etablering av lærings- og meistringssenter ved Voss Helse Bergen har arbeidet med planer for etablering og drift av eit lærings- og meistringssenter knytt til Voss. Prosjektet er mellom anna støtta av Nasjonalt kompetansesenter. Det er behov for tilrettelegging av bygg, inventar og utstyr og kompetanseoppbygging. Det søkes om 1 mill. kr til delfinansiering av etablering av lærings- og mestringssenteret. F. Lokale for psykiatrisk rehabiliteringsteam ved Voss I tråd med utbygging av tilbodet innan psykisk helsevern er det behov for å utvida lokala for psykiatrisk rehabiliteringsteam ved Voss. Det søkes om 1,2 mill. kr til dette føremålet. G. Styrking av samhandlinga mellom Voss og primærhelsetenesta Det er etablert eit samarbeidsråd med kommunane ved Voss. Rådet har fleire underutval som er sett saman av representantar for kommunane og avdelingane. I dei prioriterte tiltak i inngår etablering av eiga heimeside for samarbeidsrådet og hospiteringsordningar. Det søkes om 0,5 mill. kr til delfinansiering av slike samarbeidstiltak. 5. TILTAK I HELSE FONNA HF Helse Fonna HF har tre somatiske, Stord, Odda og Haugesund som og har ein avdeling i Sauda. Det er laga ein plan for utvikling av a. Helse Fonna har lagt vekt å bli god på dei vanligaste sjukdomane og pasientar med kroniske sjukdomar. Alle a skal vere i stand til desse pasientgruppene. God diagnostikk vil vere ein viktig føresetnad for eit godt fungerande lokal. Ulike elektroniske billedløysingar som PACS, andre teleradiologiske tenester, elektronisk overføring av EKG, formidling av prøver osv vil understøtte lokala. Helse Fonna har laga ei overordna prosjektskisse men det gjenstår ei nærare konkretisering med berekning av kostnader. Det stipuleras ei prosjektstøtte på 1,5 mill. kr. 6. TILTAK I HELSE STAVANGER HF I Helse Stavanger HF er det eit somatisk (psykiatrisk) Stavanger Universitets. Sjukehuset har ei avdeling i Eigersund med 20 rehabiliteringssenger, polikliniske tenester og dagkirurgi. Helse Stavanger har valt å utvikle eininga i Eigersund gjennom: Side 6

7 etablering av eit gastromedisinsk senter for å auke kapasiteten innanfor diagnostikk spesielt for tidlig å oppdage mage- og tarmkreft etablering av ein satellitt hudpoliklinikk med moderne lysterapi for vanlege og kroniske hudsjukdomar samtidig som ein med laserkirurgi kan behandla pasientar med hudkreft. Utviding av rehabiliteringstilbodet med gruppepoliklinikk retta mot pasientar med kroniske sjukdomar, utviding av tilbodet ved lærings- og meistringssenteret og etablering av ambulante team. Det vil vidare bli lagt til rette for ein auke av eksisterande tenestetilbod innan for indremedisin og dagkirurgi. Ein vil satse på omlegging av til meir moderne laboratorie- og røntgentenester og etablera ein tappestasjon for blodprodukt. Det er berekna bygningsmessig investeringar på 3 mill. kr, 1,5 mill. kr til utstyr/telemedisinløysingar og 0,5 mill. kr til organisatoriske endringsprosessar. Tiltaka er dels sett i verk i inneverande år. 7. ANDRE TILTAK A. Styrking av lokalfunksjonen for eldre pasientar med bruddskader Haraldsplass diakonale har lokalfunksjon innan mellom anna kirurgi og ortopedi i Bergensområdet. Sjukehuset ønskjer å styrke behandlingstilbodet til eldre pasientar med bruddskader. Pasientar som treng det vil få oppfølging frå eit tverrfagleg geriatrisk team. Det skal startas ei intern utgreiing der fagmiljøa både innan ortopedi og geriatri deltar. Det søkes 0,85 mill. kr til prosjektleiing, studiereise, utstyr og mindre bygningsmessige endringar. B. Omfang og potensiale ved telemedisinske løysingar i Helseregion Vest Telemedisinske løysingar må understøtte verksemda ved lokala. Frå Nasjonalt senter for telemedisin har vi fått forslag om eit prosjekt kor ein ser nærare på bruk av slike løysingar i dag og kva potensiale det er for meir bruk av telemedisinske løysingar som ledd i utvikling av lokala. Det søkes om 0,55 mill. kr til eit slikt prosjekt. 8. PRIORITERING AV TILTAK I HELSE VEST Som sagt innleiingsvis, legg Helse Vest RHF til grunn at dei omsøkte midlane i størst mogeleg grad skal gå til styrking av lokala. Dei omsøkte tiltaka må understøte dei overordna planane Helse Vest RHF har for utvikling av tenestetilbodet og bruken av lokala. Mellom dei prosjekta/tiltak som er skissert ovanfor, gjer med følgjande prioritering: Tiltak 1 Korttids døgntilbod for tverrfagleg behandling av rusmiddelmisbruk ved Nordfjord ombyggingskostnader Sjukehus/ område Nordfjord Mill. kr 10,0 Side 7

8 2 Desentral dialysebehandling (satelittar) i Helse Førde HF Lærdal og 1,0 maskinar og utstyr Nordfjord 3 Felles jordmorteneste i kommunane og fødestova ved Lærdal Lærdal 0,5 prosjektmidlar 4 Lærings- og meistringssenter ved Voss delfinansiering Voss 1,0 av etableringskostnadar 5 Lokale for psykiatrisk rehabiliteringsteam ved Voss Voss 1,2 ombyggingskostnadar 6 Styrking av samhandlinga mellom Voss og Voss 0,5 primærhelsetenesta tilskott til heimeside og hospiteringsordningar 7 Styrking av tilbodet ved Stavanger Universitets avd. SUS avd. 4,0 Eigersund gastromedisinsk senter, hudpoliklinikk og rehabilitering ombyggings- og utstyrskostnadar Eigersund 8 Utvikling av lokala i Helse Fonna prosjektstøtte Helse Fonna 1,5 9 Rehabilitering og opptrening ved Nordfjord og Lærdal Nordfjord 0,5 ombygging, utstyr og kompetanseoppbygging og Lærdal 10 Etablering av smerteteam ved Førde sentral kostnadar Helse Førde 0,5 til frikjøp av personell og kompetanseoppbygging 11 Utvikling av samarbeidsmodellar kring kommunal legevakt og Lærdal 0,5 akuttmottak i indre Sogn prosjektmidlar 12 Styrking av lokalfunksjonen for eldre pasientar med Haraldsplass 0,9 bruddskader prosjektleiing, studiereise, utstyr og mindre ombygging diakonale 13 Omfang og potensiale for telemedisinske løysingar i Helseregion Helse Vest 0,6 Vest prosjekt i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin 14 Utvikling av ambulante tenester innan geriatri og psykogeriatri - Helse Førde 0,5 midlar til prosjektleiar 15 Evaluering av samarbeidsprosjekt om 1 ½ line tenestetilbod Helse 0,5 prosjektmidlar Bergen 16 Evaluering av modell for undervisning og vegleiing av Helse 0,5 primærhelsetenesta knytt til kroniske lidingar og kreftsjukdomar prosjektmidlar Bergen 17 Evaluering og utvikling av Næret i Florø - prosjektmidlar Næret 1,6 i Florø 18 Korttids døgntilbod for tverrfagleg spesialisert behandling av Nærsjuke- 3,0 rusmiddelmisbruk ved Næret i Florø ombygging og prosjektleiing huset Florø 19 Utvikling av mottaks- og observasjonsfunksjonen ved Haukeland universitets - ombygging 10 mill kr og 0,5 til praksiskonsulentordning Haukeland 10,5 Med helsing Hans K. Stenby plansjef Side 8

9 Side 9

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

1 Overordna tiltak og føresetnader

1 Overordna tiltak og føresetnader 1 Overordna tiltak og føresetnader 1.1.5 1.1.7 A Mål: Styrkje samarbeidet med primærhelsetenesta Byggje vidare på og utvikle eksisterande samarbeidsavtalar med kommunane og nye samarbeidsløysingar for

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 Samhandlingsreforma - deltaking i samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans Kristian Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Utbyggingsprosjekt ved Haraldsplass

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest Rapport frå prosjektgruppa Utkast mai 2012 Innhald: 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Grunnlagsdokument... 5 1.3

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Tenesteavtale4 Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 4 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 4 2.1 Avtalen byggjer på 4 2.2 Nærare

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer