Tenestetilbodet ved Nordfjord sjukehus, Førde sentralsjukehus og Volda sjukehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tenestetilbodet ved Nordfjord sjukehus, Førde sentralsjukehus og Volda sjukehus"

Transkript

1 «Framtidas lokal» Utviklingsprosjekt ved Nordfjord Tenestetilbodet ved Nordfjord, Førde sentral og Volda Versjon

2 Innhald 1 Innleiing Samanstilling av tenestetilbod Tenestetilbod Nordfjord og Nordfjord psykiatrisenter Tenestetilbod Førde sentral Tenestetilbod Volda... 17

3 1 Innleiing Opptaksområdet for Nordfjord (NSH) omfattar innbyggarar i Eid, Bremanger, Vågsøy, Hornindal, Selje, Stryn og Gloppen. Nordfjord høyrer til Helse Førde HF. Med bakgrunn i fritt val kan elektive pasientar i disse kommunane velje å nytte tilbod ved andre enn Nordfjord, som til dømes Førde sentral (FSS) eller Volda (VSH). Volda høyrer til Helse Møre og Romsdal HF. I denne utgreiinga er tenestetilbodet ved Nordfjord, Førde sentral og Volda kartlagd per januar Omtala av Nordfjord er noe meir detaljert presentert. Informasjon om tenestetilbodet ved dei tre a er henta inn frå sentrale kontaktpersonar ved dei ulike a. Tal på aktivitet er henta frå 3 ulike datauttrekk. 1. DRG-gruppert NPR melding 1 (frå NPR) for alle pasientar i Helse Vest RHF, på HF-nivå pr kommune. 2. DRG-gruppert uttrekk innhenta frå Helse Førde HF, dette for å få data på nivå i føretaket. 3. DRG gruppert uttrekk innhenta frå Helse Møre og Romsdal HF, over aktivitet på Volda og Mork for pasientar frå Nordfjord-regionen. I høve talmaterialet kan ein merke seg. Det er et marginalt avvik mellom datagrunnlag for Helse Vest RHF og datagrunnlaget vi har motteke direkte frå Helse Førde HF. Helse Førde HF rapporterer 41 (+1,4 %) fleire dagopphald, 49 (-0,9 %) færre døgnopphald og 4 (-0,01 %) færre polikliniske konsultasjonar enn dei «lukka» filane for Helse Vest RHF. Tellar-eininga i datagrunnlaget, er opphald/konsultasjonar som inngår i ISF-ordninga. Aktivitet som inngår i ISF-grunnlaget er noko lågare enn den totale aktiviteten. For pasientar frå Nordfjord-regionene og ved a Førde sentral, Nordfjord, Volda og Mork rehabiliteringssenter, er avvika som følgjer: døgnopphald 0,2% lågare, dagopphald 1,3 % lågare og polikliniske konsultasjonar 9,9% lågare. Samanlikningar av aktivitetsdata basert på grupperte NPR-meldingar og uttrekk direkte frå DIPS vil ikkje vere direkte samanliknbare på grunn av reglar for generering av opphald, men dette vil avhenge av kva type rapportar ein tek ut frå DIPS. 1 Gruppert NPR-melding: Alle i Noreg innanfor ordninga med Innsatsstyrt finansiering (ISF) er pliktig å rapportere data til Helsedirektoratet månadleg på eit gitt format som kallas NPR-meldinga.. NPR-meldinga inneheld alle avdelingsopphald og polikliniske konsultasjonar som er avslutta ved et i ein gitt periode, samt alle opne «periodar». NPR-meldinga inneheld administrativ informasjon om pasienten, og diagnosar og prosedyrar knyt til episoden. Når Helsedirektoratet har mottatt NPR-meldinga settas denne inn i ein «DRG-grouper» som nyttar den medisinske og administrative informasjonen i NPR-meldinga til å legge til DRG-grupper med tilhørande vekter og eigenskaper på kvar episode 1

4 2 Samanstilling av tenestetilbod Ein samanstilling av tenestetilbodet ved Nordfjord, Førde sentrals og Volda er presentert i tabellane under. Somatiske tenestar, psykiatrisk tilbod og kommunehelseteneste presenterast kvar for seg. Tabell 1 Innhald i somatisk tenestetilbod ved Nordfjord, Førde sentral og Volda 2 f Førde sentral Nordfjord Volda Type Sentral Lokal Lokal Helseføretak Helse Førde HF Helse Førde HF Helse Møre og Romsdal HF Regionalt helseføretak Helse Vest RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Medisinsk avdeling Avdeling for akuttmedisin Kirurgisk avdeling Kvinneklinikken/Gyn / Føde Ortopedisk avdeling Kreftavdeling Lab Medisinsk biokjemi og blodbank Mikrobiologisk avdeling Radiologisk avdeling Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering Barneavdeling Dagkirurgisk senter Lærings- og meistringssenter 2 Kjelde: Sentrale kontaktpersonar ved dei ulike a/institusjonane 2

5 Tabell 2 Ressursar ved somatiske poliklinikkar ved Nordfjord, Førde sentral og Volda 3 Førde sentral Nordfjord Volda Kirurgisk poliklinikk Fulltid - Fulltid Generell skadepoliklinikk Fulltid Fulltid Fulltid Urologi Fulltid dg/veke Gastrokirurgisk poliklinikk Fulltid - 3 dg/veke Gynekologisk Fulltid 3 dg/veke Fulltid poliklinikk/poliklinikk for gravide Ortopedisk poliklinikk Fulltid dg/veke ØNH poliklinikk Fulltid - - Augepoliklinikk Fulltid 1 veke/mnd 4 - Kjevekirurgisk poliklinikk Fulltid - - Medisinsk poliklinikk Kardiologi Fulltid 2 dg/veke Gastro Fulltid 3 dg/veke Fulltid 3-4 dg/veke + sjukepleier 1 dg/veke Endokrinologi Fulltid Kvar 8.veke 2-3 dg/veke Lunge Fulltid - 3 dg/veke Nefrologi Fulltid Geriatri Fulltid dg/veke Hematologi Fulltid - 2 dg/veke Hjertesvikt/ hjerterehabilitering Fulltid - Fulltid Diabetessjukepleiar Fulltid - Fulltid 3 Kjelde: Sentrale kontaktpersonar ved dei ulike a/institusjonane 4 Ambulerande: 2 privatpraktiserande augeleger 1 veke/mnd 5 Dialyse: ambulerande spesialist frå Lærdal 6 Dialyse: ambulerande spesialist frå Ålesund 1 dg/veke 3

6 Førde sentral Nordfjord Volda Lysbehandling Fulltid - 3 dg/veke Kreftpoliklinikk Fulltid 1 dg/veke Fulltid 7 Palliativt team Fulltid - Fulltid Barnepoliklinikk Fulltid 2-4 dg/veke 8 - Revmatologisk poliklinikk Fulltid - - Nevrologisk poliklinikk Fulltid - - Fysikalsk medisinsk poliklinikk Fulltid - Hud poliklinikk Fulltid Tabell 3 Ressursar ved somatiske sengepostar ved Nordfjord, Førde sentral og Volda Fedmepoliklinikk Fulltid - - Førde sentral Nordfjord Volda Tilbod Tilbod Tilbod Ortopedisk sengepost 38 senger - Kirurgisk sengepost 34 senger - 21 senger Barneavdeling, habilitering sengepost 20 senger - - Nevro/revma/rehab sengepost 28 senger - - Pasienthotell/lettpost 23 senger - - Medisinsk sengepost 41 senger 20 senger 29 senger Kreft sengepost 13 senger - - Barsel/Gyn/Fødsel 21 senger 6 senger 16 senger 7 Tilsyn av onkolog frå Ålesund 8 Ambulerande frå Førde sentral 9 Hudlege frå Førde sentral 10 Kjelde: Sentrale kontaktpersonar ved dei ulike a/institusjonane 4

7 Tabell 4 Medisinske støttefunksjonar ved Nordfjord, Førde sentral og Volda 11 Førde sentral Nordfjord Radiologi Mikrobiologi Lab Medisinsk biokjemi og blodbank Brystdiagnostisk senter Volda Førde sentral har utstyr som høyrer til sentralnivå. Ved Nordfjord og Volda er det videokonferanseutstyr, MR, CT og ultralyd. 11 Kjelde: Sentrale kontaktpersonar ved dei ulike a/institusjonane 5

8 Tabell 5 Aktivitet somatiske helsetenester i 2011 ved Nordfjord, Førde sentral og Volda 12 Førde sentral Nordfjord Volda Døgnopphald Ø-hjelp Kirurgisk DRG Medisinsk DRG Ikkje gitt DRG Elektiv Kirurgisk DRG Medisinsk DRG Ikkje gitt DRG Dagopphald Kirurgisk DRG Medisinsk DRG Ikkje gitt DRG Polikliniske kons Kirurgisk DRG Medisinsk DRG Ikkje gitt DRG Nemninga ø-hjelp omfattar hastegrad 1 «akutt utan opphald» til hastegrad 3 «venting mellom 6 og 24 timar». Nemninga elektiv omfattar hastegrad 4 «planlaget eller venting over 24 timar og friske nyfødde». DRG (Diagnose-relaterte-grupper) deles inn i medisinske DRG-er, kirurgiske-drg-er og DRG-er som ikkje er gitt. Dette er ikkje informasjon a sjølv registrerer, men blir styrt av eigenskapen ved ein DRG (diagnose-relatert-gruppe). Dei langt fleste DRG-er for polikliniske konsultasjonar er ikkje typebestemt. Eksempel på andre DRG-er som ikkje er typebestemt, er fødsler. I talgrunnlaget som er henta inn frå Volda er det berre registrert medisinske dagbehandlingar, ikkje kirurgiske. I talgrunnlaget som er henta inn frå Volda for Nordfjordkommunane (sjå tabell neste side), er det derimot registrert både kirurgisk og medisinsk dagbehandling. Årsaka til denne ulikskapen er ikkje kjent. 12 Kjelde: Gruppert NPR melding 6

9 Tabell 6 Aktivitet somatiske helsetenester i 2011 ved Nordfjord, Førde sentral og Volda for innbyggarar i Nordfjord-regionen 13 Førde sentral Nordfjord Volda Døgnopphald Ø-hjelp Kirurgisk DRG Medisinsk DRG Ikkje gitt DRG Elektiv Kirurgisk DRG Medisinsk DRG Ikkje gitt DRG Dagopphald Kirurgisk DRG Medisinsk DRG Ikkje gitt DRG Polikliniske kons Kirurgisk DRG Medisinsk DRG Ikkje gitt DRG Kjelde: Gruppert NPR melding 7

10 Figur 1Aktivitet somatiske helsetenester ved Førde sentral, Nordfjord og Volda for innbyggarane i Nordfjordregionen Kjelde datagrunnlag: Gruppert NPR-melding frå institusjonane Deloitte analyse 8

11 Tabell 7 Psykiatrisk tenestetilbod ved Nordfjord psykiatrisenter, Førde sentral og Volda DPS 15 n Førde sentral Nordfjord psykiatrisenter Volda DPS Tilbod Tilbod Tilbod Psykiatrisk poliklinikk voksen BUP Psykiatriske sengepostar Ungdomspsykiatrisk sengepost Fulltid Fulltid 28 senger 6 senger Fulltid Fulltid 13 senger - Fulltid Fulltid 16 senger - Tabell 8 Aktivitet psykiatrisk tenestetilbod ved Nordfjord psykiatrisenter, Førde sentral og Volda DPS 16 n Førde sentral Nordfjord psykiatrisenter Volda DPS Opphald 577 innlagt i inn/utskrivingar i døgnopphald i dagopphald i 2011 Polikliniske konsultasjonar polikliniske konsultasjonar vaksenpsykiatri i polikliniske konsultasjonar ved BUP i polikliniske konsultasjonar vaksenpsykiatri i polikliniske konsultasjonar ved BUP i polikliniske konsultasjonar vaksenpsykiatri i polikliniske konsultasjonar ved BUP i Kjelde: Sentrale kontaktpersonar ved dei ulike a/institusjonane 16 Kjelde: Sentrale kontaktpersonar ved dei ulike a/institusjonane Merk: Der ein ikkje har fått fatt i tal for 2011, er tal for 2010 presentert 9

12 Tabell 9 Kommunehelseteneste ved Nordfjord, Førde sentral og Volda 17 Førde sentral Nordfjord Volda Kommunehelsetenesta har legevaktslokaler ved FSS for interkommunal legevakt Sunnfjord/ ytre Sogn. Denne inkluderer 11 kommunar. Innhald (kommunehelseteneste) Kommunehelsetenesta har legevaktslokaler ved NSH på kveld, natt og helg. Denne inkluderer 7 kommuner Kommune-helsetenesta har legevaktslokaler ved Volda på kveld, natt og helg. Denne inkluderer 5 kommunar. Følgjande tenestetilbod ved Volda finnast ikkje ved Nordfjord : Somatiske poliklinikkar o Kirurgisk poliklinikk o Urologisk poliklinikk o Gastrokirurgisk poliklinikk o Ortopedisk poliklinikk o Geriatrisk poliklinikk o Hematologisk poliklinikk o Hjertesvikt/hjerterehabilitering o Diabetessjukepleiar o Lysbehandling o Palliativt team Somatiske sengepostar o Kirurgisk sengepost Følgjande tenestetilbod ved Nordfjord finnast ikkje ved Volda Somatiske poliklinikkar o Augepoliklinikk o Barnepoliklinikk o Hudpoliklinikk 17 Kjelde: Sentrale kontaktpersonar ved dei ulike a/institusjonane 10

13 3 Tenestetilbod Nordfjord og Nordfjord psykiatrisenter Ved Nordfjord er det medisinsk sengepost, fødeavdeling og overvakingsavdeling, samt avdeling for akuttmedisin. Sjukehuset har og radiologisk seksjon, laboratorietenestar og blodbank. Det er ambulerende augepoliklinikk, medisinsk poliklinikk, kreft poliklinikk, barnepoliklinikk, hudpoliklinikk og gynekologisk poliklinikk ved et. Ved Nordfjord psykiatrisenter er det distriktspsykiatrisk senter (DPS) og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Det er vedteke at fødeavdelingane ved Nordfjord og Volda skal slås saman og at lokalisering av ein felles fødeavdeling blir i Volda. Samanslåinga setjast i verk når Kviesvegen opnar. Tabell 10 Tenestetilbod Nordfjord og Nordfjord psykiatrisenter Innhald (spesialisthelseteneste) Ressursar Avdelingar ved Nordfjord Sjukehus (NSH) Medisinsk sengepost Fødeavdeling Overvaking Avdeling for akuttmedisin (AMM) Radiologisk seksjon Avdeling ved Nordfjord Psykiatrisenter (NPS) Post 1 Avdelingar ved Nordfjord barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP) BUP Psykisk helsevern (PHV) Somatiske poliklinikkar Augepoliklinikk: 2 privatpraktiserande augeleger 1 veke/mnd Medisinsk poliklinikk: o Kardiologi: 1 kardiologi 2 dagar/veke + 1 vikar 1 veke/mnd o Gastrologi: 1 gastroenterolog 3 dagar/veke + 1 vikar kvar 6.veke o Endokrinologi: 1 vikar kvar 8.veke Kreftpoliklinikk: 2 halve dagar/veke Barnepoliklinikk: Barnelege frå FSS 2-4 dagar/veke Hud poliklinikk: Hudlege frå FSS Gynekologisk poliklinikk: 2 gynekologar 3 dagar /veke Dialyse: spesialist frå Lærdal 11

14 Innhald (kommunehelseteneste) Medisinske- og ikkje-medisinske støttefunksjonar Somatiske sengepostar Medisinsk sengepost: 20 senger Barsel/Gyn/Fødsel: 6 senger Overvaking: 10 senger (for oppvakning da ortopedi er avvikla) Psykiatri Psykiatrisk poliklinikk, NPS: 7 dagar/veke BUP Nordfjord: 5 dagar/veke DPS: 13 senger (2 brukarstyrte) Kommunehelsetenesta har legevaktslokaler ved Nordfjord på kveld, natt og helg. Legevaktstelefonen er knytt til overvakingsavdelinga. Legevaktstelefonen er frå på kvardagar og frå på fredag - måndag morgon kl Opningstider for legevakta er: kvardagar fredag frå til måndag morgon kl Medisinske støttefunksjonar ved Nordfjord Radiologisk seksjon Lab Medisinsk Biokjemi og Blodbank Ikkje-medisinske støttefunksjonar ved Nordfjord Utstyr Teknisk driftsavdeling Servicesenter Matforsyning/Kjøkken Husøkonom Logistikk, innkjøp Videokonferanseutstyr (NSH) MR, CT, Ultralyd og konvensjonell radiologi (NSH) Utrangert ECT-apparat (NPS) 12

15 Aktivitet i 2011 Tal på fysiske plassar Presentert i Tabell 5 Tabell 6 Tabell 8 Fordeling av rom ved NSH: Medisinsk poliklinikk: o Kardiologi: 1 ekkorom, 1 ekg rom, 1 undersøkingsrom o Anna: 2 undersøkingsrom/kontor Gynekologi: 2 undersøkingsrom, 2 kontor Operasjonsstove: 1 (for enkle inngrep på poliklinikken) Ortopedi: 3 undersøkingsrom Augepoliklinikk:1 kontor, 1 undersøkingsrom Barnelege: 1 kontor Kreftpoliklinikk: 2 rom Fordeling av rom ved NPS: 20 sengerom 1 undersøkingsrom 13

16 4 Tenestetilbod Førde sentral Førde sentral skal sørgje for behandlingstilbod for pasientane i lokal- og sentral området. Tabell 11 Tenestetilbod Førde sentral Innhald (spesialisthelseteneste) Ressursar Avdelingar ved Førde Sentral Avdeling for akuttmedisin Kirurgisk avdeling Medisinsk avdeling (generell indremedisinsk avdeling, kardiologi, gastroenterologi, lungemedisin og nefrologi) Kvinneklinikken Ortopedisk avdeling Kreftavdeling Mikrobiologisk avdeling Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering Barneavdeling Dag kirurgisk senter Radiologisk avdeling Lab Medisinsk biokjemi og blodbank Lærings- og meistringssenter Somatiske poliklinikkar Kirurgisk poliklinikk Fedmepoliklinikk Ortopedisk poliklinikk ØNH poliklinikk Augepoliklinikk Kjevekirurgisk poliklinikk Medisinsk poliklinikk Kreftpoliklinikk Barnepoliklinikk Poliklinikk for gravide Revmatologisk poliklinikk Nevrologisk poliklinikk Fysikalsk medisinsk poliklinikk Hud poliklinikk 14

17 Innhald (kommunehelseteneste) Medisinske- og ikkje-medisinske støttefunksjonar Somatiske sengepostar Kirurgisk sengepost: 34 senger (inkl. ØNH og augepasientar) Ortopedisk sengepost: 38 senger Barsel og gyn. Sengepost: 21 senger Barneavdeling, habilitering sengepost: 20 senger Nevro-, revma- og rehab sengepost: 28 senger (14 nevro, 3 revma, 11 spesialisert rehabilitering) Medisinsk sengepost: 41 senger Kreftsengepost: 13 senger Pasienthotell/lettpost: 23 senger Psykiatri Psykiatrisk poliklinikk voksen Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Psykiatriske sengepostar Førde Post 1, akutt: 14 senger Post 2, DPS: 14 senger Ungdomspsykiatrisk sengepost 6 senger Kommunehelsetenesta har legevaktslokaler i FSS for IKL Sunnfjord/ytre Sogn. Denne inkluderer 11 kommunar og er open frå kl yrkedagar. I helgar/høgtider er det opent heile døgnet. Kommunar som deltek: Jølster, Førde, Naustdal, Askvoll, Fjaler, Gaular, Solund, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Balestrand Medisinske støttefunksjonar Radiologi Mikrobiologi Lab Medisinsk Biokjemi og Blodbank Brystdiagnostisk senter med mammografiscreening Ikkje-medisinske støttefunksjonar Teknisk driftsavdeling Fagavdeling Servicesenter Medisinsk teknisk avdeling Matforsyning/Kjøkken Husøkonom Logistikk, innkjøp Pasienthotell 15

18 Aktivitet i 2011 Tal fysiske plassar Utstyr FSS har CT, MR, ultralyd og elles alt utstyr som høyrer til sentral nivå. Det er videokonferanseutstyr i fleire møterom Presentert i Tabell 5 Tabell 6 Tabell behandlingsrom 16

19 5 Tenestetilbod Volda Volda har følgjande kommunar som sitt lokalområde: Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Ørsta og Volda. Totalt utgjer dette omlag innbyggjarar. Ålesund har ansvaret for spesielle funksjonar på Sunnmøre og i heile fylket. Fleire avdelingar er felles mellom Volda og Ålesund. Ved Volda er det kirurgisk avdeling, gynekologisk- og fødeavdeling, medisinsk avdeling og akuttavdeling. Sjukehuset har og radiologisk seksjon, laboratorietenestar og blodbank. Det er kirurgisk poliklinikk, medisinsk poliklinikk, kreftpoliklinikk, palliativt team, gynekologisk poliklinikk og behandlingsplassar for dialyse ved et. Volda har avdeling for vaksenpsykiatri og psykisk helsevern for barn og unge. Tabell 12 Tenestetilbod Volda Innhald (spesialisthelseteneste) Ressursar Avdelingar ved Volda Kirurgisk avdeling (ortopedi, gen. kirurgi, urologi og gastrokirurgi) Gynekologi/føde Medisinsk avd.(gastro, kardiologi, lunge, hematologi, geriatri, dialyseeining (dagbehandling)) Akuttavdelinga (anestesi, intensiv, operasjon) Lab medisinsk biokjemi/blodbank Radiologi Dagkirurgisk senter Vaksenpsykiatri/ Volda DPS Psykisk helsevern barn og unge Somatiske poliklinikkar Kirurgisk poliklinikk Ortopedisk poliklinikk: 4-5 dagar/veke Gen. skadepoliklinikk: 5 dagar/veke Urologi: 2-3 dagar/veke Gastrokirurgisk poliklinikk: 3 dagar/veke Medisinsk poliklinikk Kardiologi. 3-4 dagar/veke + sjukepleiar 1 dag/veke Gastro: 5 dagar/veke Endokrinologi: 2-3 dagar/veke Lunge: 3 dagar/veke Geriatri: 1-2 dagar/veke Hematologi: 2 dagar/veke Hjertesvikt/hjerterehabiliteringspoliklinikk: 5 dagar/veke Diabetessjukepleiar poliklinikk: 5 dagar/veke Lys behandling: 3 dagar/veke 17

20 Innhald (kommunehelseteneste) Medisinske støttefunksjonar Aktivitet i 2011 Kreftpoliklinikk (Tilsyn av onkolog frå Ålesund) Palliativt team Gynekologisk poliklinikk: 5 dagar/veke Jordmorpoliklinikk: 2 dagar/veke Gravidscreening: 1 dag/veke Dialyse: 5 behandlingsplassar, Ambulerande spesialist frå Ålesund 1 dag/veke Somatiske sengepostar Kirurgisk sengepost: 21 senger (6 overlegar/ 2 ass. legar) Barsel og gyn. sengepost: 16 senger (4 overlegar/ 1 ass. legar) Nyfødt 5 senger, barsel 9 senger, gyn 2 senger Medisinsk sengepost: 29 senger (7 overlegar/ 3 ass. legar) Akuttavdelinga: 7 intensivsenger, 3 operasjonsstover, 1 operasjonsstove dag kirurgi Psykiatri Psykiatrisk poliklinikk voksen Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Vaksenpsykiatriske sengepostar: 16 senger (6 overlegar/ 2 ass. legar) Søre Sunnmøre nattlegevaktordning. Lokal legevaktordning fram til kl. 22. Fem kommunar har lokalisert nattlegevakt i Volda. Medisinske støttefunksjonar Utstyr Presentert i Radiologi Lab Medisinsk Biokjemi og Blodbank Fleire studio med videokonferanseutstyr Ultralyd, CT, MR, konvensjonelt røntgen utstyr og lab Tabell 5 Tabell 6 Tabell 8 18

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Analyse av pasientstraumar og forbruksrater i regionen Bruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane Selje, Vågsøy,,,, og Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

Korleis oppnå kravet om 80 % epikrisetid? HELSE FØRDE. Klinikkdirektør Anne Margrethe Øvsthus

Korleis oppnå kravet om 80 % epikrisetid? HELSE FØRDE. Klinikkdirektør Anne Margrethe Øvsthus Korleis oppnå kravet om 80 % epikrisetid? HELSE FØRDE Klinikkdirektør Anne Margrethe Øvsthus Helse Førde HF STYRE ADM. DIR. STAB Støttefunksjonar til klinikkane Psysisk helsevern Prehospital klinikk Klinikk

Detaljer

Visjon og verkelighetframtidas

Visjon og verkelighetframtidas Visjon og verkelighetframtidas lokalsjukehus Samarbeid mellom Nordfjord Psykiatrisenter og medisinsk seksjon Nordfjord sjukehus/førde sentralsjukehus Stavanger 4.juni 2014 Eva Herløsund Søgnen, spesialist

Detaljer

Nordfjord Sjukehus - Forbruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane rundt Nordfjorden

Nordfjord Sjukehus - Forbruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane rundt Nordfjorden Nordfjord Sjukehus - Forbruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane rundt Nordfjorden Innhald Samandrag... 5 1. Bakgrunn og målsetting... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Målsetting... 6 1.3 Arbeidsgruppa

Detaljer

Dei fire hovudoppgåvene

Dei fire hovudoppgåvene Budsjett 2018 Dei fire hovudoppgåvene Budsjettet legg opp til at Helse Førde kan ivareta hovudoppgåvene sine: Behandling av pasientar Utdanning av helsepersonell Forsking Opplæring av pasientar og pårørande

Detaljer

Samhandlingsreforma i Sogn

Samhandlingsreforma i Sogn Samhandlingsreforma i Sogn Sogn regionråd 17.06.11 Vidar Roseth, Helse Førde Status samhandlingsreforma Nasjonal helse- og omsorgsplan og dei to nye lovene vart vedtekne i Stortinget 14. juni Kommuneproposisjonen

Detaljer

Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt

Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt Kommunalsjef Kari Krogh, Eid kommune Seksjonsleiar May Kristin Sæther, Nordfjord psykiatrisenter (NPS) Nordfjordeid/Eid - vertskommune for

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: september 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 803

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD Prehospital klinikk Traumesykehus Ambulansetjeneste Bil, fly, båt Nødnummer 113 Medisinsk nødhjelp Ambulanse Koordineres fra Bodø Ambulanse Koordineres fra Bodø Akuttmedisinsk

Detaljer

Lokalsjukehusfunksjonar i Nordfjord

Lokalsjukehusfunksjonar i Nordfjord Lokalsjukehusfunksjonar i Nordfjord Nordfjordregionen (28.000) Volda N-fjord Førde Opptaksområde Nordfjord Haukeland 2 Lokalsjukehustilbod ved Nordfjord sjukehus og Nordfjord psykiatrisenter Medisinsk

Detaljer

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Mandat arbeidsgrupper: Struktur og funksjonsfordeling, økonomisk berekraft, effektar av samhandlingsreforma og desentralisering av spesialisthelsetenester. Juni

Detaljer

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014 Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda 2010-2013 Kjell Solstad juni 2014 Bruk av Ålesund og Volda sjukehus for døgnpasienter bosatt i Sogn og Fjordane 2010-2013 etter bostedskommune. Prosentandel sykehusopphold

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Suksessfaktorar for bruk av telemedisin NOU 2011:11 Forankring og eigarskap Bygge solide organisatoriske løysingar Etablere

Detaljer

Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus

Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Frå: Styringsgruppeleiar og prosjektleiar Møtedato: 29. 08. 2012 Sak 43/12: Desentrale spesialisthelsetenester ved Nordfjord sjukehus

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: oktober 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 728 833-105

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane 8:30 9:30 Bruk av plo-meldingane i fylket. v/ Kari Støfringsdal (prosjektmedarbeidar Meldingsløftet ) og Gunn Vigdis Myklatun (prosjektleiar for innføring av plo-meldingane i Helse Førde) 9:45 12:15 Kompis

Detaljer

Status dagkirurgi i Helse Førde

Status dagkirurgi i Helse Førde NOTAT Til: Styreleiar Frå: Adm.direktør Sakshandsamar: Lena Haveland Dato: 14.9.1 Status dagkirurgi i Helse Førde Med dette notatet vil ein syne: 1 Utvikling i dagkirurgisk verksemd i Helse Førde frå 6-1

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Målbilete og modellar

Målbilete og modellar Målbilete og modellar Agenda 1. Bakgrunn for arbeidet 2. Om prosessen 3. Krav til innhald og organisering av Helse Førde i framtida 4. Gjennomgang av modellane som er vurderte 5. Nærare om modell 1-3 6.

Detaljer

Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger

Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger Barne- og ungdomsklinikken Pasientmottak 7257 4764 Barn Poliklinikk 7257 4891 Ortopedi inntakskontor/poliklinikk 7257 5929 Trondsletten Habiliteringssenter

Detaljer

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012)

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Sykehus på Innlandet fra 1834 1877 Midlertidig sykehus på Kirkelandet 1877 1899 Sykehus på dagens område 1899 Nytt sykehusbygg i 1956,

Detaljer

Dialogmøte i regionane

Dialogmøte i regionane Dialogmøte i regionane Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? www.sfj.no Elevundersøkinga Kjelde: Skoleporten.no Gjennomføring i vidaregåande opplæring Kull 2011 - ferdig

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 816

Detaljer

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Brita Mauritzen Næss og Terje Nilsen SAKA GJELD: Fritt behandlingsval - utvikling over tid

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Brita Mauritzen Næss og Terje Nilsen SAKA GJELD: Fritt behandlingsval - utvikling over tid STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 30.05.2018 SAKSHANDSAMAR: Brita Mauritzen Næss og Terje Nilsen SAKA GJELD: Fritt behandlingsval - utvikling over tid ARKIVSAK: 2018/503 STYRESAK:

Detaljer

KS & Helse Førde HF ønsker velkommen til. Erfaringskonferansen 2019

KS & Helse Førde HF ønsker velkommen til. Erfaringskonferansen 2019 KS & Helse Førde HF ønsker velkommen til Erfaringskonferansen 2019 Kvifor erfaringskonferanse? Dele erfaringar, reflektere saman og lære av kvarandre. Vi er i dag om lag 140 engasjerte helsearbeidarar

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Mars 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 846 882-36

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: november 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 854

Detaljer

Budsjett 2016. Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Budsjett 2016. Medisinsk klinikk Helse Førde HF Medisinsk klinikk Helse Førde HF INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Status og omstilling... 4 3 Økonomi... 5 4 Aktivitet... 7 5 Bemanning... 10 6 prosess... 11 Medisinsk Klinikk Side 2 1 Samandrag Medisinsk klinikk

Detaljer

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020.

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020. Vedlegg 1 TABELLOVERSIKT Kapittel 3. Mål og utfordringar Tabell 1a Venta befolkningsutvikling 2010 2025 etter helseføretak Endring 2010 2015 Endring 2010 2020 Endring 2010 2025 Helseføretak 2010 2015 2020

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Vurdering av kapasitet og alternativ organisering av føde/gyn tilbodet i randsona Helse Førde/Helse Sunnmøre

Vurdering av kapasitet og alternativ organisering av føde/gyn tilbodet i randsona Helse Førde/Helse Sunnmøre Vurdering av kapasitet og alternativ organisering av føde/gyn tilbodet i randsona Helse Førde/Helse Sunnmøre Prosjektet gjeld Helse Førde HF, Kvinneklinikken Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Prosjekt

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Budsjett 2013. Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Budsjett 2013. Medisinsk klinikk Helse Førde HF 2013 Medisinsk klinikk Helse Førde HF 13.11. INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Status og omstilling... 3 3 Økonomi... 5 3.1.1 Ramme 2013... 5 3.1.2 Føresetnader i budsjett 2013... 6 4 Aktivitetsutvikling... 9

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Velkommen til folkemøte. Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

Velkommen til folkemøte. Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal Velkommen til folkemøte Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal Kva skjer framover? Kort historikk Bestilling i føretaksprotokollen 2011 Utarbeide ei samla plan, kalt utviklingsplan, for alle sjukehusa i Møre

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet Telemedisin Sogn og Fjordane 2014 03 06 Fagrådet SOGN OG FJORDANE Kva vil vi oppnå? Betre kvalitet og tryggleik i helsetenestene i Sogn og Fjordane! Standardisering: Kompetanse: Tverrfaglege team: Miljøaspekt:

Detaljer

Verksemdsrapport frå MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport frå MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport frå MEDISINSK KLINIKK Månad: Desember 2009 AKTIVITET ioden Akkumulert Aktivitet pr. desember 2009 Faktisk Plan vs. vs. I fjor Faktisk Plan I fjor vs. plan i fjor vs. plan i fjor DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: april 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 808 869-61

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Samhandlingsavvik frå 2018 Erfaringskonferansen på Skei februar 2019

Samhandlingsavvik frå 2018 Erfaringskonferansen på Skei februar 2019 Samhandlingsavvik frå 2018 Erfaringskonferansen på Skei februar 2019 11.02.2019 Irene Barmen Hoel Framlegg til ny kategorisering: I Helse Vest blir alle samhandlingssaker kategorisert for å kunne lage

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hege Fjell Urdahl og Terje Beck Nilsen Gjestepasientstraumar innan somatikk over føretaksgrenser internt

Detaljer

Delavtalen er underordna Rammeavtalen mellom Helse Førde og den einskilde kommune.

Delavtalen er underordna Rammeavtalen mellom Helse Førde og den einskilde kommune. 1 Innleiing I samband med staten sin opptrappingsplanen for psykisk helse frå 1999-2008, har statlege mynde gjeve føringar og kome med krav om formalisert samarbeid mellom spesialisthelsetenesta og kommunane.

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte 208 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Elevundersøkinga Kjelde: Skoleporten.no Gjennomføring i vidaregåande opplæring Kull 202 - ferdig i 208 Prosent fullført

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane Telemedisin Sogn og Fjordane Tid og stad for møtet Tid Onsdag, 19. november 2014 kl. 13.00 15.00 Stad Førdegården rom 314/virtuelt møterom 998362 Deltakarar Jan Helge Dale Solveig Horstad Berget Gro Hovland

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Februar 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 820 812

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mai 2018 AKTIVITET DRG-poeng Noko færre inneliggande pasientar enn plan gir eit negativt avvik på 31 poeng i mai. Færre polikliniske konsultasjonar gir ikkje noko

Detaljer

Prosjekt Helse Vest - Concard - PCI (kontinuitetet etter utskrivelse - utblokking av kransarterier) - Samhandling. Dok.dato:

Prosjekt Helse Vest - Concard - PCI (kontinuitetet etter utskrivelse - utblokking av kransarterier) - Samhandling. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: >per2< 19.09.2018 Samarbeidserklæring rosjekt Helse Vest - Concard - C (kontinuitetet etter utskrivelse - utblokking

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Kommune BARNEBØKER Tilvekst Avgang Totalbestand - barnebøker Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER Tilvekst Avgang Totalbestand - barnebøker Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER Tilvekst Avgang Totalbestand - barnebøker Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 75 346 421 7 49 56 1 595 9 765 11 360 Aurland 40 149 189 2 4 6 1 599 7 984 9 583

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Programmet Helse Førdes tilbod til psykisk sjuke pasientar ute i kommunane

Programmet Helse Førdes tilbod til psykisk sjuke pasientar ute i kommunane Programmet 13.00 13.05 Innleiing og presentasjon 13.05 14.15 Helse 2030 14.15 14.30 Pause 14.30 14.50 Helse Førdes tilbod til psykisk sjuke pasientar ute i kommunane 14.50 15.05 Kommunane si plikt i høve

Detaljer

Felles formannskapsdag

Felles formannskapsdag Felles formannskapsdag Sogn regionråd 5.september 2014 Adm.direktør Jon Bolstad Førde sentralsjukehus Sogn og Fjordane 109 000 innb. Hav, fjord, fjell, is, høgt og lågt «Godt vaksen befolkning som bur

Detaljer

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth Helse Førde Nytt frå Helse Førde Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13 Samhandlingssjef Vidar Roseth Tema 1. Litt om stoda i Helse Førde 2. Strategi samhandlingsreforma 3. Eldremedisinsk poliklinikk

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

Nord-Trøndelag legeforening

Nord-Trøndelag legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mai 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802 779 24

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Møte med Sogn regionråd 2. desember 2016 «Eitt sjukehus» fleire inngangar Vi tek utgangspunkt

Detaljer

Samhandling mellom kommunar og spesialisthelseteneste i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege Ål kommune Forskar Vestre Viken HF

Samhandling mellom kommunar og spesialisthelseteneste i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege Ål kommune Forskar Vestre Viken HF Samhandling mellom kommunar og spesialisthelseteneste i Hallingdal Øystein Lappegard Kommuneoverlege Ål kommune Forskar Vestre Viken HF Disposisjon Presentasjon av Hallingdal sjukestugu (HSS) Samarbeidet

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening Dato for datauttrekk: 01.0.2012 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE

Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen skal vise utfordringsbilde, handlingsalternativ og komme med tilrådingar om retning for verksemda fram

Detaljer

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet:

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet: Dette dokumentet viser datagrunnlaget for Odda sjukehus sitt opptaksområde for 2015, slik det ble utarbeidd våren 2016 for prosjektet «Odda og Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan

Detaljer

Østfold lægeforening

Østfold lægeforening Dato for datauttrekk: 0.05.202 Forening nr: : Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: November 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er lågare enn normalt i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane

Detaljer

Interkommunal legevakt ved Lærdal Sjukehus Referat frå møte i arbeidsgruppa

Interkommunal legevakt ved Lærdal Sjukehus Referat frå møte i arbeidsgruppa Interkommunal legevakt ved Lærdal Sjukehus Referat frå møte i arbeidsgruppa Møtedato: 04.10.2012 Tid: 16-18:25 Møtestad: Lærdal sjukehus Deltakarar: Helge Ulvestad (dagleg leiar ved SYS IKL og innleigd

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mars 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 877 837

Detaljer

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Folkerøystingar og spørjeundersøkingar Kommunar med intensjonsavtalar dato type høyring Jølster - Førde - Gaular

Detaljer

Møre og Romsdal legeforening

Møre og Romsdal legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Organisasjonsstruktur i NPR melding

Organisasjonsstruktur i NPR melding Organisasjonsstruktur i NPR melding Hva jeg skal si noe om NPR-melding Organisasjonsstruktur i NPR-melding Hvordan registrere organisasjon i EPJ Praksis NPR-melding Prosjekt for overgang fra flatfil til

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2018 AKTIVITET DRG-poeng Høg aktivitet innanfor døgn, dag, poliklinikk og gjestepasientar gir eit positivt avvik på 50 poeng i juli. Etter sju månader er

Detaljer

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTERET PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING AKTIVITETSOVERSIKT 2015 Medisinsk behandling kan ikkje avhjelpe alle helseproblem når ein får ein kronisk sjukdom. Opplæring har til hensikt

Detaljer

Prakt. spesialisters landsforening

Prakt. spesialisters landsforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Sykehus i nettverk versjon 2.0 og modell for de minste lokalsykehusene? Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet

Sykehus i nettverk versjon 2.0 og modell for de minste lokalsykehusene? Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet Helse Førde Sykehus i nettverk versjon 2.0 og modell for de minste lokalsykehusene? Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet Førde sentralsjukehus Sogn og Fjordane 109 000 innb. Hav,

Detaljer

Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte 2019 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Elevundersøkinga Elevundersøkinga i vidaregåande skule, 2018/2019. VG1, begge kjønn, alle utdanningsprogram. Kjelde:

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 801-46

Detaljer

Helsekommunen Ål og Hallingdal sjukestugu. Samhandlingsreforma i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege (Hol kommune og) Ål kommune

Helsekommunen Ål og Hallingdal sjukestugu. Samhandlingsreforma i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege (Hol kommune og) Ål kommune Helsekommunen Ål og Hallingdal sjukestugu. Samhandlingsreforma i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege (Hol kommune og) Ål kommune Hallingdal Flå ( 990 innb) Nes (3460 innb) Hemsedal (1960 innb)

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 1-Anskaffes Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri, rus, inkl. skadepoliklinikk

Detaljer

Styresak. Jon Bolstad Dagkirurgisk tilbod i Helse Førde - vurdering vedkomande Nordfjord sjukehus

Styresak. Jon Bolstad Dagkirurgisk tilbod i Helse Førde - vurdering vedkomande Nordfjord sjukehus Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde Dato: 13.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jon Bolstad Dagkirurgisk tilbod i Helse Førde - vurdering vedkomande Nordfjord sjukehus Arkivsak 2011/1295/

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 4-Avventes, 5-Plass for i rom Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: februar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 772-17

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 2-Anskaffes hvis budsjett dekning Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

Prakt. spesialisters landsforening

Prakt. spesialisters landsforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Styresak. Hilde Rudlang Vurdering av dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus. Arkivsak 2013/257 Styresak 016/14 Styremøte

Styresak. Hilde Rudlang Vurdering av dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus. Arkivsak 2013/257 Styresak 016/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 28.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Vurdering av dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus Arkivsak 2013/257 Styresak 016/14 Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer