Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 1 2003 ISSN 1502-3273"

Transkript

1 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr ISSN Bygda gav nytt liv til biblioteket s 1 Folkebibliotekstatistikk for s 8 Bokbåten i Hordaland blir sponsa av Omorganisering i Hordaland fylkeskommune..s 9 Sparebank1 Vest.s 2 Ny fylkeskultursjef i Hordaland... s 9 Kurs og samlingar i april, mai og juni s 2 Artig samarbeidsprosjekt mellom Kulturnett Prosjekt Breiband til alle i Hordaland siste fase.. s 3 Eit bibliotek.no?.s 5 Hordaland og 9 av musea i Hordaland!...s 9 Plan for bibliotek i vidaregåande skular.s 10 Nytt om namn og bibliotek i Hordaland.s 10 Samlingsutvikling for lånarar på slang...s 7 Diverse biblioteknytt..s 11 Lobbyverksemd fram mot kommunevalet.s 8 og når vi ikkje jobbar, speler vi fiskespel!..s 12 Nytt om namn og oppgåver ved Hordaland fylkesbibliotek s 8 av Ellen Tveit, biblioteksjef Sveio folkebibliotek Haugland filial i Sveio heldt hus i eit lokale som var prega av mange tiårs manglande vedlikehald. Folk i bygda tok saka i eigne hender. Dei flytta biblioteket til den nedlagde skulen, som har gjenoppstått som lokalt grendahus, drive av bygdalaget og 7 andre organisasjonar. Bygdefolket har pussa opp den gamle gymnastikksalen frå golv til tak for å gje biblioteket nye, trivelege lokale. I opningstida til biblioteket driv dei kafé i den eine delen av rommet. 29. januar var det høgtideleg nyopning av biblioteket, som har skifta namn til Valestrand filial. Det var eldsjelar frå bygda som sto for programmet på opninga òg. Ordførar Olav Haugen var hyrt inn for å klyppa den raude snora, elevar frå musikkskulen spelte gitar, og bygdas eigen Einar Økland fortalde om kva tyding biblioteket har hatt for han opp gjennom åra. De driv sivil ulydnad når de held liv i ein liten filial som eigentleg skulle vore nedlagd, slo han fast og gratulerte bygdefolket med det. Nærare 90 personar fann vegen til biblioteket på opningsdagen, og besøket har halde seg jamnt høgt etter det òg. Som biletet viser, må filialstyrar Anitha Ramsdal framleis greia seg utan tekniske hjelpemiddel. Neste utfordring for biblioteksjefen vert å finna pengar til dette, i eit budsjett der det er sett av kr 0,- til datautstyr og den slags.

2 av Eva Mostraum Hordaland fylkeskommune har ein trong økonomi og bokbåten fekk eit budsjett for 2003 som ikkje var tilstrekkeleg. Vi er derfor svært takksame for at Sparebank1 Vest har valt å støtte bokbåten i Hordaland med kr ,-, som gjer at bokbåten kan gå i 2003 utan reduksjon i kultur- og bokbudsjettet. Overrekkinga av gåva vil finne stad om bord i bokbåten Epos, på Flatøy torsdag 20. mars kl Flatøy er første stoppet på bokbåten sin vårtur i 2003, som varer frå 20. mars til 8. april. Vi byrjar i Nordhordland der vi har med oss Sissel Kvambe frå Asker som underhaldar. Den 28. mars vender båten kursen sørover for å vitje resten av fylket og her har vi med oss musikar og bokbåtveteran Alf Bugge Gjerstad som underhaldar. Rute og programomtalar finn de på bokbåten sine nettsider: m Frå vårturen i Hordaland 2002 Frå kursoversikta på Internett finn du oppdaterte program og påmeldingsskjema: Merk at vi har lagt opp til ein ekstra kursdag i mai med tema etter ønskje. Kom gjerne med tilbakemeldingar på kurs de ønskjer: / Hugs og at det er høve for bibliotektilsette i Hordaland å delta på kurs i regi av fylkesbiblioteka i dei andre vestlandsfylka når dei har ledig kapasitet. Bibliotektilsette i dei tre fylka kan og delta på kurs hos oss. Følg med på kurssidene til Rogaland: Sogn og Fjordane: og Møre og Romsdal: APRIL Den tredje Nordiske kongress i eldrepedagogikk Samling for bibliotektilsette i vidaregåande skular. Askøy videregående skole Biblioteket går til filmen. Eit kurs om film i bibliotek MAI Folkebiblioteka i nettverksamfunnet - eit nasjonalt seminar om utvikling, organisering og bruk av digitalt innhald Kursdag etter ønskje JUNI Bibliotekleiarmøte på Solstrand Fjord Hotel, Osøyro 2

3 ! ""#$ av Elin Golten og Lena Jensen Oppsummering og planar for resten av prosjektperioden Frå september 2001 har fylkesbiblioteket arbeidd med prosjekt Breiband til alle i Hordaland. Fokus for prosjektarbeidet har i løpet av perioden fram til no gått meir over til innhaldsdelen enn det ein såg for seg i prosjektsøknaden. Det viser seg at denne delen av prosjektet gir svært positive resultat. Diskusjonen om utbygging av breiband kan sjåast på like mykje som ein diskusjon om å bygge samarbeidsnettverk, som ein diskusjon om forbetra teknologi. Breiband gjer det enklare å samarbeide, fordi ein kan nytte felles løysingar og kommunisere med betre verktøy. I breibandprosjekt med mange involverte er det ein lang prosess for å inngå avtalar om samarbeid før ein går i gang med å bestemme løysingar for dei teknologiske verktøya ein vil ta i bruk. I biblioteka finst eksisterande nettverk og tradisjonar for samarbeid. I Hordaland er det dessutan stor interesse for å få til eit tettare samarbeid mellom folkebiblioteka i fylket, og brei forståing for at ulike typar fagleg og teknisk samarbeid mellom to eller fleire kommunar vil føre til betre tenester til publikum og betre utnytting av ressursane. Dette er eit godt grunnlag for å arbeide med nye og nærare samarbeidsformer og knyte nye samarbeidspartnarar til. Ved å legge vekt på BBB-delprosjektet (Breiband basert på breibandkommunikasjon), legg vi grunnlaget for å samordne bibliotektenester og utvikle nye, utan at alle har fått breiband og utan ei felles breibandutbygging. Utfordringa ligg i å utnytte det teknologiske grunnlaget som kommunane faktisk byggjer opp. Elin Golten er tilsett i 70 % stilling ut prosjektperioden for å arbeide med tilrettelegging og igangsetting av bibliotekfagleg samarbeid mellom kommunar i fylket. Vi vil i tillegg arbeide med å utvikle Biblioteknett Hordaland som bindeledd mellom biblioteka og vårt saumlause grensesnitt mot ressursane. Testinga av videokonferansetenester i biblioteka vil og gå vidare i siste del av prosjektet. Som eit ledd i å dele erfaringar med andre og auke kunnskapen arrangerer vi det nasjonale seminaret Folkebiblioteka i nettverksamfunnet i Bergen 12. mai Programmet er laga på bakgrunn av erfaringar og problemstillingar frå arbeidet med prosjekt Breiband til alle i Hordaland. Målet med seminaret er å diskutere utvikling, organisering og bruk av digitale informasjonsressursar og tenester, og sjå på korleis desse ressursane kan vere med på å styrke folkebiblioteka for alle bibliotekbrukarar. Seminaret vil sjå framover på rolla til ABM-utvikling, forminga av eit norsk digitalt bibliotek, gi døme på tenesteproduksjon og sjå nærmare på korleis vi kan planlegge eit bibliotek for framtida. Mellom anna kjem desse for å halde innlegg: Leikny Haga Indergaard, Avdelingsdirektør for utviklingsavdelinga ved ABM-utvikling, Professor Helge Salvesen, leiar for arbeidsgruppa som har utgreidd digitalt bibliotek for ABMutvikling, Bengt Källgren, prosjektleiar for prosjektet "KULDA konsortiesamköp av nätttjänster" ved Regionbibliotek Västra Götaland og Igal Voronel, prosjektleiar for "Nye Deichman på Vestbanen". Her finn du heile programmet og påmeldingsskjema: 3

4 Her kan du laste ned delrapport for Breiband til alle i Hordaland frå september 2001 til februar 2003, og rapportar frå to av delprosjekta; Biblioteksamarbeid på øya Stord og Bibliotek med nye oppgåver : band/omprosjektet.htm Biblioteksamarbeid Ein er no i gang med tre ulike biblioteksamarbeidsprosjekt i Hordaland, der dei samarbeidande biblioteka er knytt til same breibandsnettet. I Biblioteksamarbeid på øya Stord har kommunane Fitjar og Stord underskrive ei samarbeidsavtale for Det er og underskrive ei samarbeidsavtale for datatenester som går på felles biblioteksystem (Bibliofil) og katalog. I prosjektet Grenselaust bibliotek er folkebiblioteka i Granvin og Ulvik i gang med å utforme eit samarbeidsprosjekt som delprosjekt i det interkommunale samarbeidet mellom dei to kommunane. Kommunane Kvam og Jondal er og i gang med å planlegge eit bibliotekssamarbeid. I begge desse prosjekta er det aktuelt med samarbeid om bruk av biblioteksystemet Mikromarc. I prosjektsøknaden til Breiband til alle i Hordaland heiter det at prosjektet skal utgreie og prøve ut ein felleskatalog for alle folkebiblioteka i Hordaland og/eller moglegheit for samsøk. Sentral drifting av system og utnytting av breiband som intranett mellom biblioteka i fylket klarer vi ikkje utan vidare så lenge kommunane er knytt til ulike breibandnettverk. Utan felles breibandløysing der biblioteka inngår som einingar i eitt stor nettverk (som dei vidaregåande skulane) blir det endå viktigare å bruke Internett som samarbeidsverktøy. Med katalogane på Internett kan ein og lage samkatalogar for folke- og skulebiblioteka. I BBB-prosjektet blir det utgreidd korleis ein kan fusjonere katalogar i ulike registreringssystem og gjere dei tilgjengelege på Internett. Som eit ledd i dette arbeidet blei det arrangert eit informasjonsmøte om biblioteksamarbeid i Mikromarc 18. mars på fylkesbiblioteket med Jens Kristian Strandos frå Bibliotekenes IT-senter. Representantar frå ni kommunar deltok og fekk mellom anna nyttig informasjon om ulike løysingar for katalogsamarbeid. Deltakarane fekk og ein demonstrasjon av SAMSØK-funksjonen som ein no får tilgang til i Mikromarc også. Frå møtet om samarbeid i Mikromarc 18. mars 4

5 Eit bibliotek.no? sentrale omgrep for samsøk Samsøk betyr å ha ein felles søkeinngang til fleire databasar - meir eller mindre samtidig og meir eller mindre saumlaust. Samsøk kan setjast opp mellom fleire avdelingar som har same biblioteksystem. (jfr. Nordhordlandsbiblioteka) eller ein kan nytte ein standard for kommunikasjon mellom datasystem (til dømes Z39.50) til å gjere samsøk på tvers av ulike bibliotekeiningar og biblioteksystem. Våre nordiske naboar i Danmark og Sverige har allereie danna samsøk-katalogar for alle sine bibliotek. Den danske katalogen gir høve for brukaren å reservere lån, medan den svenske katalogen ikkje gir høve for dette. I Norge har ein Norsk Samkatalog som omfattar om lag 360 norske bibliotek, men det finst ikkje nokon database med tilgang til søk i ALLE norske bibliotekkatalogar. Innstillinga Norsk digitalt bibliotek, gitt av ei arbeidsgruppe oppnemnd av ABM-utvikling, konkluderer med eit forslag om å opprette eit 5-årig innsatsprogram kalla Norsk digitalt bibliotek (NDB). NDB står for ei organisert samling tenester og innhaldsressursar som gir brukarar tilgang til informasjon i digital form formidla via Internett. Ei av tenestene og tiltaka i Norsk digitalt bibliotek er ei samsøk-teneste som ideelt sett skal gi tilgang til alt som finst i bibliotekkatalogar, artikkeldatabasar osv., altså eit slags Bibliotek.no. I dag står mykje litteratur i lange tider ubenytta i eigarbiblioteket. Eit samsøk mellom alle norske bibliotek vil gi betre utnytting av den samla bokstamma. Ei slik teneste kan og bryte ned grensene mellom fag- og forskingsbibliotek utifrå tanken om at dei alle er offentlege bibliotek. Ei samsøkteneste for Bibliotek-Norge vil vere svært ressurskrevande. Dersom staten ikkje går inn med midlar til eit slikt prosjekt, er det truleg ikkje mogleg å gjennomføre det. I artikkelen Bibliotek.no visjon eller virkelighet skisserer Unni Knudsen tre modellar for tekniske løysningar for eit bibliotek.no: 1. Samsøk i landets bibliotekkatalogar ved z39.50 eller liknande Mange bibliotek har katalogen tilgjengeleg på Internett. Ei slik teneste vil søke i katalogane utan forflytting av data. Desverre vil svara ved ei slik søketeneste bli lange og uoversiktlege grunna mangel på dublettkontroll og sentrale autoritetsregister. Teknisk kan det vere ei smertegrense på bibliotek som kan omfattast av eit samsøk-grensesnitt. Mindre bibliotek må og truleg ha auka serverkapasitet, fordi open aksess (tilgang) i samsøkmiljø vil belaste linene med konstant spørjing frå andre bibliotek. 2. Samsøk ved lenking av felleskatalogar Eit slik samsøk vil fungere betre. Responstida vil vere kortare, og det vil vere mindre problem med dublettar og uklare svar. Sverige sitt Bibliotek.se er bygd etter denne modellen. 5

6 3. Søk mot samkatalog Med denne modellen må data flyttast frå biblioteka til ein sentral samkatalog, noko som er ressurskrevjande. Søk mot ein samkatalog gir rask responstid og klare svar, og er truleg den modellen som gir best sluttbrukarteneste. Danmark sitt Bibliotek.dk er bygd etter denne modellen. Kva er Z39.50? Z39.50 er namnet på ein internasjonal standard for kommunikasjon mellom datasystem. Z39.50 er ein klient/tenarbasert protokoll for å søkje i og hente informasjon frå ulike databasar (tenarar). Det finst i dag to versjonar av protokollen; versjon 2 (frå 1992) og versjon 3 (frå 1995). Z39.50 har utspring frå, og er særleg nytta i bibliotekverda. Norsk Z39.50 standard er utvikla av Norzig, som står for "Norsk Z39.50 Interessegruppe". Norzig vart stifta i Oslo i 1998, og har som overordna mål å arbeide for utbreiing av Z39.50 i Norge, på ein måte som fremjer interoperabilitet mellom systema. For å kunne nytte Z39.50 må ein ha ein server-del og ein klient-del. Serverdelen er den mest kompliserte, og gjer at kvart enkelt biblioteksystem må utvikle sin eigen server. Som klient-del kan ein nytte ulike program på marknaden for å søkje i Z39.50-serverar. Alle leverandørane av biblioteksystem til norske folkebibliotek har høve til å tilby server og klient-løysingar for Z Lenker: Norzig: Litteraturliste: Knudsen, Unni: Bibliotek.no visjon eller virkelighet, Synopsis nr, Norsk digitalt bibliotek, Innstilling gitt av arbeidsgruppe oppnevnt av ABM-utvikling for å utrede hovedutfordringer for etablering av et norsk digitalt bibliotek, februar Sundby, Ole: Samsøk i et sømløst landskap, Synopsis 3, 2002, 6

7 $ " " av Helge Skurtveit Mange brukarar kjem til biblioteket med lite spesifiserte ønske for kva dei søkjer. Det er hovudresultatet i ei undersøking som Lis Byberg frå Høgskolen i Oslo, fortalde om på kurset i samlingsutvikling 20. februar i Bergen. Å jakte langs hyllene etter noko interessant, kallar vi på engelsk for browsing. Byberg nytta omgrepet gressing om slik brukaråtferd. I fruktfylket Hordaland kan det likne på å gå på slang, sjølv om det er lovlydige forsøk på å få tak i smaksrike godbitar! Dersom berre eitt av ti besøk opnar med å kontakte bibliotekaren om ein spesiell tittel eller ein forfattar, korleis utviklar vi samlinga slik at lånarane ofte blir freista til å plukke med seg ei bok, ei plate eller ein video? Byberg si oppskrift er at det enkelte bibliotek skil ut det ho kallar delsamlingar / emneområde. Delsamlingane bør helst ha eigne budsjettpostar, og for kvar delsamling vert det skrive ei målsetjing som er mest mogeleg konkret. I forkant analyserer vi behova til dei noverande brukarane. Er det berre det nyaste materialet som er interessant, eller er brukarane også ute etter eldre titlar? Brukast media til studium eller i fritida? Når vi vurderer bruken av dette emneområdet, sett i forhold til andre delar av samlinga, kor stor bør denne delsamlinga vere? Byberg peikar på at lånarane som har god greie på emneområdet, kan trekkjast med i prosessen rundt utvikling av delsamlinga. Målsetjingane er gode reiskap for innkjøp og kassering. Byberg viste til fleire måtar for å finne bøker som er verdige til å kassere. Nokre metodar er vist i skriftene under. Fylkesbiblioteket kjøper inn boka til Niels Ole Pors, og heftet kan du laste ned frå Internett. Lis Byberg er ein engasjert og flink foredragshaldar, og dei 30 kursdeltakarane gav uttrykk for at det var nyttig å få fram dette temaet. Byberg la vekt på at biblioteka skal spegle brukarinteresser, samstundes som bibliotekaren har med seg det godt fagvitet, slik at det er ikkje meininga å opne ukritisk for alt innan lettare populærkultur. Formidling av eigne favorittar og kvalitet er framleis viktige oppgåver, og smale kulturfondbøker bør få si plass i sola, meiner Byberg. Men ho vil ikkje gi dei denne plassen så lenge, om dei ikkje blir utlånte. Folkebiblioteka skal ikkje vere små nasjonalbibliotek, og dei har ikkje ansvar for å oppbevare media for alltid, med unntak for lokallitteratur, sa Byberg, og meinte at titlar som brukarane i liten grad etterspør, kan lånast inn via fjernlån. Pors, Niels Ole: Tilgængelighed og græsning : om bibliotekernes brugere, materialer og servicekvalitet / Niels Ole Pors. Ballerup : Danmarks Biblioteksforenings Forlag, 1994 Pors, Niels Ole: Kassation i folkebiblioteker; introduktion til en metode / Niels Ole Pors. København : Biblioteksstyrelsen, s. ISBN Du kan skrive ut denne teksten lett frå PDF-format via Publikationer på nettsida til Biblioteksstyrelsen i Danmark: 7

8 %$ av Siri Sjursen I samband med tiltaket Informasjon til politikarar og bibliotekeigarar/administrasjon i Bibliotekplanen planla Hordaland fylkesbibliotek og NBF, avd Hordaland eit lobbykurs 19. mars. For å sikre tilstrekkelege ressursar til biblioteka må politikarar og den administrative leiinga få kunnskap om kva biblioteka står for. Kva potensiale har biblioteka for å vere med på verdiskapinga i lokalsamfunnet, og kva kan biblioteka nyttast til for å oppnå ulike politiske mål? Kan nyare teoriar innan kommunikasjon, brukarundersøkingar og mediekontakt hjelpe? Kva ønskjer politikarane? Meininga med seminaret var å gi startskotet til marknads- og profileringsarbeid fram mot kommunestyre- og fylkestingsvalet og ein ny valperiode. Diverre blei seminaret avlyst på grunn av få påmelde. Vi lurer på årsaka til at så få har sett av tid til dette viktige temaet, som var eit uttalt ønskje frå bibliotekleiarane under arbeidet med Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland. Kan det vere at kurs- og møteprogrammet fram mot sommaren er for tett? Gi gjerne tilbakemeldingar med synspunkt. Vi ønskjer likevel å ta fatt i dette tiltaket no framover, og kjem tilbake med innspel til måtar å gjere dette på. Følg med på heimesida vår! Det planlagde programmet for lobbykurset kan du sjå her: & $ Elin Golten er tilsett i 70 % stilling i BBB-delprosjektet av Breiband til alle i Hordaland for resten av prosjektperioden, og arbeider med tilrettelegging for og igangsetting av bibliotekfagleg samarbeid mellom kommunar i fylket. Sjå meir om prosjektet her: Astrid Takvam Færås er overført frå Dokumentasjonssenteret til fylkesbiblioteket frå , og er no ansvarleg for dokumentasjonstenestene som er att på fylkesbiblioteket. Dokumentasjonstenestene omfattar m.a. utstilling av politiske saksdokument og utstilling og utsending av plandokument som er produsert i fylkeskommunen. Sjå meir om tenestene her: Siri Sjursen er overført frå Dokumentasjonssenteret til fylkesbiblioteket frå , og er no m.a. ansvarleg for bibliotek i vidaregåande skule, fleirkulturelle bibliotek og nye biblioteklokale. Ho arbeider og med tiltaket Informasjon til politikarar og bibliotekeigarar/administrasjon i bibliotekplanen. Eli Lothe er tilsett i 50 % stilling som spesialkonsulent ved Informasjonstenesta i fylkeskommunen frå På fylkesbiblioteket arbeider ho med prosjektet Vegen til ABM-kjeldene, oppfølgjing av bibliotekplanen, ymse sakshandsaming, årsmelding, statistikk, Emne-ord m.m. '$())( Her finn du ein førebels kommentar til folkebibliotekstatistikken for 2002 i Hordaland: 8

9 *$ Ny organisasjonsmodell i Hordaland fylkeskommune skal setjast i verk Den inneheld seks sektorar, tre stabseiningar og åtte arbeidslag. Informasjon og Juridisk avdeling skal ligge under fylkesrådmannen. Det blir oppretta felles post/arkiv. Fylkesbiblioteket blir ein del av kultursektoren og i arbeidslaga Kompetansefylket Hordaland og Regional IKT-utvikling. Meir om den nye modellen vil kome på heimesidene til fylkeskommunen &$ $ Ingebjørg E. Astrup tok i februar 2003 til i stillinga som fylkeskultursjef i Hordaland fylkeskommune. Astrup er 52 år, og bur i Os. Ho har lang og variert bakgrunn frå kultursektoren, mellom anna som utstillingsleiar, prosjektleiar i kulturseksjonen i LOOC under OL på Lillehammer, kultursjef i Os og programkoordinator i Kulturby Bergen I desse jobbane har ho vore sentral i utvikling og gjennomføring av fleire større kulturprosjekt. +, - av Synnøve Gjermundnes I vel eit år har det vore arbeidd med ei nettutstilling over hovud-plagg i Hordaland. Den er no ferdig. Det byrja som eit forslag om å lage noko som hadde med bunader/nasjonaldrakter å gjere, men resultatet vart både ei avgrensing og ei utviding. Den vart avgrensa til det ein hadde på hovudet men utvida til å gjelde alle slags hovudplagg. Resultatet vart: Ei hovudsak ein kulturhistorisk hatteparade frå ca 1850 og opp til våre dagar. Musea har levert teksten, og ein god del av bilda. Resten har Kulturnett Hordaland hatt ansvaret for, og har elles lagt inn dei fleste tekstane og bilda. Ein god del eldre bilde er tatt med - for å vise bruken av hovudplagga. Firmaet Histos har stått for utforminga av nettsidene, databasen og ein del av bilda. Nettstaden kan utvidast, og vi tek gjerne imot kommentarar. Basen er søkbar på aldersgrupper, bruk, tidsepokar, regionar i tillegg til fritekstsøk, og de finn nettutstillinga under Kulturnett Hordaland Museumsnettet Tema Ei hovudsak: 9

10 !$ Fylkesutvalet vedtok 20. februar at det skal startast opp arbeid med plan for utvikling av biblioteka i dei vidaregåande skulane i Hordaland. På fylkestinget 11. mars vart Jannicke Haugan Larsen (H) oppnemnd som saksordførar for planarbeidet. Ferdig plan skal fram for fylkestinget i mars I planarbeidet skal ein m.a. kartlegge og analysere dagens situasjon og utarbeide ein strategisk handlingsplan for utvikling av skulebibliotek i Hordaland. Les meir om bibliotek i vidaregåande skular her: & Bergen offentlige bibliotek: Dagny Eide er tilsett som førstebibliotekar i Administrasjonen. Karen Marie Loge er tilsett som avdelingsleder for Galleri-avdelingen Elin Huseby er tilsett som avdelingsleder for hovudutlånet. Inger Dyrnesli er tilsett i vikariat som biblioteksjef ved Ullensvang folkebibliotek frå januar 2003 fram til oktober Ho presenterer seg sjølv slik: Eg er 48 år og kjem no frå jobb som flyktningkonsulent i Ullensvang. Ved sidan av denne jobben har eg vore vikar og ekstrahjelp på biblioteket. Utdanninga mi er barnevernpedagog med vidareutdanning i administrasjon, mediekunnskap og kulturfag. Dei ti åra eg har budd i Hardanger har eg også arbeidd som sosialkonsulent og kulturkonsulent i heradet. Eg er interessert i litteratur og bibliotekarbeid og tykkjer det er kjekt å prøva meg meir på dette feltet. Førebels har eg hatt mykje arbeid med å leggja ned filialen på Lofthus. Heldigvis skal me også byggja opp noko. Det skal bli nytt skulebibliotek i Kinsarvik i samband med ny skule. Eg bur i Kinsarvik, er gift, har ein son på 9 år, ein hund på 2 og ein katt på 13. Bibliotekkatalogen til Ullensvang folkeboksamling er no søkbar på Internett. Mona Steiner Sæle er tilsett som biblioteksjef på Radøy folkeboksamling frå mai Ho vil bli nærare presentert i neste utgåve av Emne-ord. Nye medlem frå Hordaland i Vurderingsutvalget for skjønnlitteratur Oddgeir Synnes, prosjektleiar for prosjekt Eldrepedagogikk/Eldreveven og Vibeke Mowinckel Lorentz, Avdelingsleder ved Barneavdelingen, Bergen offentlige bibliotek, er nye varamedlem i Norsk Kulturråd sitt Vurderingsutvalg for innkjøpsordningene for ny norsk skjønnlitteratur , for Norsk Bibliotekforening. Synnes er med i Vurderingsutvalget for prosa og Mowinckel Lorentz i Vurderingsutvalget for barne- og ungdomslitteratur. 10

11 . NBF avdeling Hordaland Årsmøtet 2003 er den 19. mars på fylkesbiblioteket. Innkallinga kan du lese her: Bibliotekarforbundet Hordaland fylkeslag Årsmøtet 2003 er den 21. mars på Bergen offentlige bibliotek. Midlar til nordiske fellesprosjekt NORDBOK - Nordisk litteratur og bibliotekskomité lyser ut prosjektmidlar for Målet med støtteordninga er å fremje samarbeid om litteratur og bibliotek i Norden. Midlane kan gå til kurs og konferansar, forsking, utgreiing og prosjekt med felles nordisk nytteverdi. Søknadsfristen er 1. april. Her finn du rettleiing og søknadsskjema: Ansiktsløft av Bibliotekveiviseren Biblioteksentralen har kome med ei ny utgåve av Bibliotekveiviseren - lenkesamlinga til alle fylkes-, folke- og skulebibliotek: Straffeporto for feiladressering Frå 1. mars belastar Posten avsendaren med straffeporto for feiladresserte pakkar. Den mest vanlege feilen er å ikkje skilje mellom postadresse og besøksadresse/ gateadresse. Sjå meir informasjon her Sjekk og om biblioteka står med riktige adresser i base Bibliotek Nasjonalbiblioteket sin adressekatalog over norske bibliotek: Her kan du rette opp adresser: Ot.prp om biblioteklova i april Avdelingsdirektør Stein Sægrov i Kultur- og kyrkjedepartementet opplyser at Odelstingsproposisjon om biblioteklova vil bli fremja i april 2003 (kjelde: melding frå leiar i NBF Frode Bakken på Biblioteknorge-lista Følg med her: ) 400 år med norsk helsevesen Den første offentlege legen i Noreg, Villads Nielsen ( ), blei utnemnd av kong Christian IV i Nielsen vart stadsmedicus i Bergen same året. Mange kulturinstitusjonar er med og markerer året, men det er langt mellom biblioteka, skriv Harald Skeie frå ABM-utvikling på ein e-post på Biblioteknorge-lista. Fag- og folkebibliotek vert oppfordra til å delta, for eksempel ved å stille ut aktuell litteratur og delta i lokale program. Mellom anna skal Kulturminnedagen, forskingsdagane og grunnskuleveka markere 400-årsjubileet. Les meir om jubileet og arrangementa på 11

12 / $- Sivilarbeidar Anders har brakt ein ny pauseaktivitet til fylkesbiblioteket: Fiskespelet. Spelet er vanvittig spanande og no er det intense øvingar i lunsjpausane fram mot den månadlege fiskemeisterskapen. Den første meisterskapen blei halden i februar med stor stemning blant deltakarar og fullsette tribunar. I den nervepirrande finaleomgangen, som blei spelt med ekstra vanskeleggrad vatn til randen i fiskedammen, gjekk Elen vår kasserar med solid hobbyfiskebakgrunn, elegant av med sigeren! Undervegs i meisterskapen var det tilløp til påstandar om juks og krav om dopingkontroll, men alle var einige i at Elen var ein verdig vinnar. Lena, Oddgeir og Anders i intens konsentrasjon for å få fiskane på kroken i ein typisk pause på fylkesbiblioteket no om dagen. Elin overvakar og er rettferdig dommar. Ruth er litt bekymra for at det skal bli heilt slutt med sjongleringa, som er så sunt for muse-armar, opptrening av evne til å takle mange ballar i lufta på ein gong og ikkje minst skapande diskusjonar i kontordørene, men det skal vi nok ta opp att når våren kjem.den sist ankomne på fylkesbiblioteket, Elin, har allereie lært seg kunsten Legg merke til den dårlege kvotereguleringa mellom nordlendingar og vestlendingar her. Lille Bolla Bølla låg og drog på Hølla, lille Bølla Bolla feska ifra jolla; En kvit kanin og et malarskrin og en hållått vott og ei tissepott og så en pose pottetgull, og då va jolla tel Bolla full. Tra ral lala. Trala... Frå LILLE BOLLA BØLLA. Tekst/Melodi: Jack Berntsen Hordaland fylkesbibliotek, Pb. 7900, 5020 Bergen Tlf , Fax e-post: Fjernlånet, Bergen offentlige bibliotek Strømgt. 6, 5015 Bergen Tlf , Fax e-post: Redaktørar for denne utgåva av Emne-ord : Eli Lothe og Lena Jensen 12

13 13

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Webdesign for bibliotektilsette nytt studium Stipend til bibliotekstudium Snora

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland-f.kommune.no/fylkesbibl/emne-ord/ Bibliotekleiarmøte og konferanse i Eidfjord 6. - 7. juni. s. 1 Nye

Detaljer

Bokbåtklubben Bibliotek i stuen Nye nettsteder Navn & nyheter. Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek

Bokbåtklubben Bibliotek i stuen Nye nettsteder Navn & nyheter. Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 37 Nr. 2 12. desember 2008 ISSN: 1502-3273 http://hordaland.no/fylkesbibl Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Bokbåtklubben Bibliotek i stuen Nye nettsteder Navn & nyheter Julehelsing frå

Detaljer

Årgang: 33 Nr. 1 2007 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/

Årgang: 33 Nr. 1 2007 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/ Årgang: 33 Nr. 1 2007 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/ Det store fleirtalet av høyringsfråsegner frå kommunane helsar velkomen og sluttar seg til innhaldet i framlegg til fylkesdelplan. Fleire

Detaljer

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND 2007-2010 - HØYRINGSUTKAST 1 Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Innhald Innleiing...

Detaljer

Prosjektrapport nr.14/2010

Prosjektrapport nr.14/2010 Prosjektrapport nr.14/2010 Deltaking i felles transportordning? Analyse basert på synspunkt frå skulebibliotek og skuleleiingar i Vest-Agder Forfattar: Forskar Line Grønstad Prosjektrapport nr. 14/2010

Detaljer

Innleiing, visjonar og mål s. 2

Innleiing, visjonar og mål s. 2 Innhald Innleiing, visjonar og mål s. 2 KAP. 1: Skulebiblioteka som pedagogisk ressurs s. 4 1.1 Læringsmiljø og læringsrammer s. 4 1.2 Skulebibliotek, læringssenter eller studieverkstad s. 5 1.3 Personale

Detaljer

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Bileta som er brukte i denne planen er frå biblioteket ved Sogndal vidaregåande skule og Stryn bibliotek. Fotografar er

Detaljer

Årsmelding 2013. Hordaland fylkesbibliotek

Årsmelding 2013. Hordaland fylkesbibliotek Årsmelding 2013 Hordaland fylkesbibliotek Høgdepunkt i 2013 Halmstadkonferansen vart arrangert i Bergen i april med 230 deltakarar frå Noreg, Sverige og Danmark. Biblioteklandskap i endring 2011-2013,

Detaljer

Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010

Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010 Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010 Telefon: 70162270/70165186 Faks: 70162099 Epost: post@mr.fylkesbibl.no kulturnett@ikamr.no Heimeside: http://www.mr.fylkesbibl.no

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

& $ ! " #$# % $ #%& '&(!) ! # $!) $ Årgang: 33 Nr. 1 2006 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/

& $ !  #$# % $ #%& '&(!) ! # $!) $ Årgang: 33 Nr. 1 2006 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/ Årgang: 33 Nr. 1 2006 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/ " #$# % $ #%& '&() & $ # #%$ $) $ &*( (+ #,--./,--01 $ ) 2'3 Biblioteksjef i Austevoll Laila Blindheim, i det nye biblioteket på

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Bakgrunn S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Partnerar i prosjektet Partnar institusjon Avdeling/inst. Adresse Kontaktperson E-post Høgskolen Stord/ Avdeling for 5409 Stord Harald

Detaljer

NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE

NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE DET NORSKE SAMLAGET NYNORSK KULTURSENTRUM NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE PROSJEKTRAPPORT ODDMUND LØKENSGARD HOEL JULI 2002 NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE PROSJEKTRAPPORT INNHALD Innhald 2 Føreord 3 1 Innleiing

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no 0 Innhald 1. 2005: Gjennombrotet 2 2. Prioriteringar 3 2.1 Mål 3 2.2 Strategi 3 2.3 Viktige uløyste oppgåver 3 3.

Detaljer

Språkmedviten film. Takkar av

Språkmedviten film. Takkar av Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2010 Takkar av Eg er redd for at norsk kan forsvinne. Dei som ikkje er redde for det, bryr seg ikkje, seier avtroppande

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Breiband i Sogn og Fjordane. Handlingsplan

Breiband i Sogn og Fjordane. Handlingsplan VF-rapport nr. 15/2000 Breiband i Sogn og Fjordane Handlingsplan versjon 1.0 Odd Erik Loftesnes, Høgskulen i Sogn og Fjordane, og Svein Ølnes, Vestlandsforsking VF Rapport Tittel Breiband i Sogn og Fjordane

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5 Brukarane tar over Den digitale revolusjonen er i gang nr. 3 2008, årgang 5 leiar Petter Bae Brandtzæg Marika Lüders eborger 2.0 Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon eborgaren

Detaljer

Vedlegg til sak 201011298-1 26.10.2010. Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skolar i Hordaland 2010-2015

Vedlegg til sak 201011298-1 26.10.2010. Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skolar i Hordaland 2010-2015 Vedlegg til sak 201011298-1 26.10.2010 Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skolar i Hordaland 2010-2015 Innhald Innleiing s. 2 1. Forsking og røyndom s. 2 2. Utfordringar i Hordaland s. 4 3. Strategiar

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2006 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela Nettstader

Årsmelding og rekneskap 2006 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela Nettstader Årsmelding og rekneskap 2006 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela Nettstader Innhald STYRETS ÅRSMELDING 1. 2006: Overraskingane 3 2. Prioriteringar 4 2.1 Mål 4 2.2 Strategi 4 2.3 Viktige uløyste oppgåver

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Samandrag frå nasjonalbibliotekaren

Samandrag frå nasjonalbibliotekaren Årsrapport 2013 1 Innhald Samandrag frå nasjonalbibliotekaren... 3 1 STRATEGISKE SATSINGAR... 6 1.1 Det digitale nasjonalbiblioteket... 6 1.2 Nasjonal bibliotekpolitikk og bibliotekutvikling... 7 1.3 Forskingsinfrastruktur...

Detaljer