Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 1 2003 ISSN 1502-3273"

Transkript

1 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr ISSN Bygda gav nytt liv til biblioteket s 1 Folkebibliotekstatistikk for s 8 Bokbåten i Hordaland blir sponsa av Omorganisering i Hordaland fylkeskommune..s 9 Sparebank1 Vest.s 2 Ny fylkeskultursjef i Hordaland... s 9 Kurs og samlingar i april, mai og juni s 2 Artig samarbeidsprosjekt mellom Kulturnett Prosjekt Breiband til alle i Hordaland siste fase.. s 3 Eit bibliotek.no?.s 5 Hordaland og 9 av musea i Hordaland!...s 9 Plan for bibliotek i vidaregåande skular.s 10 Nytt om namn og bibliotek i Hordaland.s 10 Samlingsutvikling for lånarar på slang...s 7 Diverse biblioteknytt..s 11 Lobbyverksemd fram mot kommunevalet.s 8 og når vi ikkje jobbar, speler vi fiskespel!..s 12 Nytt om namn og oppgåver ved Hordaland fylkesbibliotek s 8 av Ellen Tveit, biblioteksjef Sveio folkebibliotek Haugland filial i Sveio heldt hus i eit lokale som var prega av mange tiårs manglande vedlikehald. Folk i bygda tok saka i eigne hender. Dei flytta biblioteket til den nedlagde skulen, som har gjenoppstått som lokalt grendahus, drive av bygdalaget og 7 andre organisasjonar. Bygdefolket har pussa opp den gamle gymnastikksalen frå golv til tak for å gje biblioteket nye, trivelege lokale. I opningstida til biblioteket driv dei kafé i den eine delen av rommet. 29. januar var det høgtideleg nyopning av biblioteket, som har skifta namn til Valestrand filial. Det var eldsjelar frå bygda som sto for programmet på opninga òg. Ordførar Olav Haugen var hyrt inn for å klyppa den raude snora, elevar frå musikkskulen spelte gitar, og bygdas eigen Einar Økland fortalde om kva tyding biblioteket har hatt for han opp gjennom åra. De driv sivil ulydnad når de held liv i ein liten filial som eigentleg skulle vore nedlagd, slo han fast og gratulerte bygdefolket med det. Nærare 90 personar fann vegen til biblioteket på opningsdagen, og besøket har halde seg jamnt høgt etter det òg. Som biletet viser, må filialstyrar Anitha Ramsdal framleis greia seg utan tekniske hjelpemiddel. Neste utfordring for biblioteksjefen vert å finna pengar til dette, i eit budsjett der det er sett av kr 0,- til datautstyr og den slags.

2 av Eva Mostraum Hordaland fylkeskommune har ein trong økonomi og bokbåten fekk eit budsjett for 2003 som ikkje var tilstrekkeleg. Vi er derfor svært takksame for at Sparebank1 Vest har valt å støtte bokbåten i Hordaland med kr ,-, som gjer at bokbåten kan gå i 2003 utan reduksjon i kultur- og bokbudsjettet. Overrekkinga av gåva vil finne stad om bord i bokbåten Epos, på Flatøy torsdag 20. mars kl Flatøy er første stoppet på bokbåten sin vårtur i 2003, som varer frå 20. mars til 8. april. Vi byrjar i Nordhordland der vi har med oss Sissel Kvambe frå Asker som underhaldar. Den 28. mars vender båten kursen sørover for å vitje resten av fylket og her har vi med oss musikar og bokbåtveteran Alf Bugge Gjerstad som underhaldar. Rute og programomtalar finn de på bokbåten sine nettsider: m Frå vårturen i Hordaland 2002 Frå kursoversikta på Internett finn du oppdaterte program og påmeldingsskjema: Merk at vi har lagt opp til ein ekstra kursdag i mai med tema etter ønskje. Kom gjerne med tilbakemeldingar på kurs de ønskjer: / Hugs og at det er høve for bibliotektilsette i Hordaland å delta på kurs i regi av fylkesbiblioteka i dei andre vestlandsfylka når dei har ledig kapasitet. Bibliotektilsette i dei tre fylka kan og delta på kurs hos oss. Følg med på kurssidene til Rogaland: Sogn og Fjordane: og Møre og Romsdal: APRIL Den tredje Nordiske kongress i eldrepedagogikk Samling for bibliotektilsette i vidaregåande skular. Askøy videregående skole Biblioteket går til filmen. Eit kurs om film i bibliotek MAI Folkebiblioteka i nettverksamfunnet - eit nasjonalt seminar om utvikling, organisering og bruk av digitalt innhald Kursdag etter ønskje JUNI Bibliotekleiarmøte på Solstrand Fjord Hotel, Osøyro 2

3 ! ""#$ av Elin Golten og Lena Jensen Oppsummering og planar for resten av prosjektperioden Frå september 2001 har fylkesbiblioteket arbeidd med prosjekt Breiband til alle i Hordaland. Fokus for prosjektarbeidet har i løpet av perioden fram til no gått meir over til innhaldsdelen enn det ein såg for seg i prosjektsøknaden. Det viser seg at denne delen av prosjektet gir svært positive resultat. Diskusjonen om utbygging av breiband kan sjåast på like mykje som ein diskusjon om å bygge samarbeidsnettverk, som ein diskusjon om forbetra teknologi. Breiband gjer det enklare å samarbeide, fordi ein kan nytte felles løysingar og kommunisere med betre verktøy. I breibandprosjekt med mange involverte er det ein lang prosess for å inngå avtalar om samarbeid før ein går i gang med å bestemme løysingar for dei teknologiske verktøya ein vil ta i bruk. I biblioteka finst eksisterande nettverk og tradisjonar for samarbeid. I Hordaland er det dessutan stor interesse for å få til eit tettare samarbeid mellom folkebiblioteka i fylket, og brei forståing for at ulike typar fagleg og teknisk samarbeid mellom to eller fleire kommunar vil føre til betre tenester til publikum og betre utnytting av ressursane. Dette er eit godt grunnlag for å arbeide med nye og nærare samarbeidsformer og knyte nye samarbeidspartnarar til. Ved å legge vekt på BBB-delprosjektet (Breiband basert på breibandkommunikasjon), legg vi grunnlaget for å samordne bibliotektenester og utvikle nye, utan at alle har fått breiband og utan ei felles breibandutbygging. Utfordringa ligg i å utnytte det teknologiske grunnlaget som kommunane faktisk byggjer opp. Elin Golten er tilsett i 70 % stilling ut prosjektperioden for å arbeide med tilrettelegging og igangsetting av bibliotekfagleg samarbeid mellom kommunar i fylket. Vi vil i tillegg arbeide med å utvikle Biblioteknett Hordaland som bindeledd mellom biblioteka og vårt saumlause grensesnitt mot ressursane. Testinga av videokonferansetenester i biblioteka vil og gå vidare i siste del av prosjektet. Som eit ledd i å dele erfaringar med andre og auke kunnskapen arrangerer vi det nasjonale seminaret Folkebiblioteka i nettverksamfunnet i Bergen 12. mai Programmet er laga på bakgrunn av erfaringar og problemstillingar frå arbeidet med prosjekt Breiband til alle i Hordaland. Målet med seminaret er å diskutere utvikling, organisering og bruk av digitale informasjonsressursar og tenester, og sjå på korleis desse ressursane kan vere med på å styrke folkebiblioteka for alle bibliotekbrukarar. Seminaret vil sjå framover på rolla til ABM-utvikling, forminga av eit norsk digitalt bibliotek, gi døme på tenesteproduksjon og sjå nærmare på korleis vi kan planlegge eit bibliotek for framtida. Mellom anna kjem desse for å halde innlegg: Leikny Haga Indergaard, Avdelingsdirektør for utviklingsavdelinga ved ABM-utvikling, Professor Helge Salvesen, leiar for arbeidsgruppa som har utgreidd digitalt bibliotek for ABMutvikling, Bengt Källgren, prosjektleiar for prosjektet "KULDA konsortiesamköp av nätttjänster" ved Regionbibliotek Västra Götaland og Igal Voronel, prosjektleiar for "Nye Deichman på Vestbanen". Her finn du heile programmet og påmeldingsskjema: 3

4 Her kan du laste ned delrapport for Breiband til alle i Hordaland frå september 2001 til februar 2003, og rapportar frå to av delprosjekta; Biblioteksamarbeid på øya Stord og Bibliotek med nye oppgåver : band/omprosjektet.htm Biblioteksamarbeid Ein er no i gang med tre ulike biblioteksamarbeidsprosjekt i Hordaland, der dei samarbeidande biblioteka er knytt til same breibandsnettet. I Biblioteksamarbeid på øya Stord har kommunane Fitjar og Stord underskrive ei samarbeidsavtale for Det er og underskrive ei samarbeidsavtale for datatenester som går på felles biblioteksystem (Bibliofil) og katalog. I prosjektet Grenselaust bibliotek er folkebiblioteka i Granvin og Ulvik i gang med å utforme eit samarbeidsprosjekt som delprosjekt i det interkommunale samarbeidet mellom dei to kommunane. Kommunane Kvam og Jondal er og i gang med å planlegge eit bibliotekssamarbeid. I begge desse prosjekta er det aktuelt med samarbeid om bruk av biblioteksystemet Mikromarc. I prosjektsøknaden til Breiband til alle i Hordaland heiter det at prosjektet skal utgreie og prøve ut ein felleskatalog for alle folkebiblioteka i Hordaland og/eller moglegheit for samsøk. Sentral drifting av system og utnytting av breiband som intranett mellom biblioteka i fylket klarer vi ikkje utan vidare så lenge kommunane er knytt til ulike breibandnettverk. Utan felles breibandløysing der biblioteka inngår som einingar i eitt stor nettverk (som dei vidaregåande skulane) blir det endå viktigare å bruke Internett som samarbeidsverktøy. Med katalogane på Internett kan ein og lage samkatalogar for folke- og skulebiblioteka. I BBB-prosjektet blir det utgreidd korleis ein kan fusjonere katalogar i ulike registreringssystem og gjere dei tilgjengelege på Internett. Som eit ledd i dette arbeidet blei det arrangert eit informasjonsmøte om biblioteksamarbeid i Mikromarc 18. mars på fylkesbiblioteket med Jens Kristian Strandos frå Bibliotekenes IT-senter. Representantar frå ni kommunar deltok og fekk mellom anna nyttig informasjon om ulike løysingar for katalogsamarbeid. Deltakarane fekk og ein demonstrasjon av SAMSØK-funksjonen som ein no får tilgang til i Mikromarc også. Frå møtet om samarbeid i Mikromarc 18. mars 4

5 Eit bibliotek.no? sentrale omgrep for samsøk Samsøk betyr å ha ein felles søkeinngang til fleire databasar - meir eller mindre samtidig og meir eller mindre saumlaust. Samsøk kan setjast opp mellom fleire avdelingar som har same biblioteksystem. (jfr. Nordhordlandsbiblioteka) eller ein kan nytte ein standard for kommunikasjon mellom datasystem (til dømes Z39.50) til å gjere samsøk på tvers av ulike bibliotekeiningar og biblioteksystem. Våre nordiske naboar i Danmark og Sverige har allereie danna samsøk-katalogar for alle sine bibliotek. Den danske katalogen gir høve for brukaren å reservere lån, medan den svenske katalogen ikkje gir høve for dette. I Norge har ein Norsk Samkatalog som omfattar om lag 360 norske bibliotek, men det finst ikkje nokon database med tilgang til søk i ALLE norske bibliotekkatalogar. Innstillinga Norsk digitalt bibliotek, gitt av ei arbeidsgruppe oppnemnd av ABM-utvikling, konkluderer med eit forslag om å opprette eit 5-årig innsatsprogram kalla Norsk digitalt bibliotek (NDB). NDB står for ei organisert samling tenester og innhaldsressursar som gir brukarar tilgang til informasjon i digital form formidla via Internett. Ei av tenestene og tiltaka i Norsk digitalt bibliotek er ei samsøk-teneste som ideelt sett skal gi tilgang til alt som finst i bibliotekkatalogar, artikkeldatabasar osv., altså eit slags Bibliotek.no. I dag står mykje litteratur i lange tider ubenytta i eigarbiblioteket. Eit samsøk mellom alle norske bibliotek vil gi betre utnytting av den samla bokstamma. Ei slik teneste kan og bryte ned grensene mellom fag- og forskingsbibliotek utifrå tanken om at dei alle er offentlege bibliotek. Ei samsøkteneste for Bibliotek-Norge vil vere svært ressurskrevande. Dersom staten ikkje går inn med midlar til eit slikt prosjekt, er det truleg ikkje mogleg å gjennomføre det. I artikkelen Bibliotek.no visjon eller virkelighet skisserer Unni Knudsen tre modellar for tekniske løysningar for eit bibliotek.no: 1. Samsøk i landets bibliotekkatalogar ved z39.50 eller liknande Mange bibliotek har katalogen tilgjengeleg på Internett. Ei slik teneste vil søke i katalogane utan forflytting av data. Desverre vil svara ved ei slik søketeneste bli lange og uoversiktlege grunna mangel på dublettkontroll og sentrale autoritetsregister. Teknisk kan det vere ei smertegrense på bibliotek som kan omfattast av eit samsøk-grensesnitt. Mindre bibliotek må og truleg ha auka serverkapasitet, fordi open aksess (tilgang) i samsøkmiljø vil belaste linene med konstant spørjing frå andre bibliotek. 2. Samsøk ved lenking av felleskatalogar Eit slik samsøk vil fungere betre. Responstida vil vere kortare, og det vil vere mindre problem med dublettar og uklare svar. Sverige sitt Bibliotek.se er bygd etter denne modellen. 5

6 3. Søk mot samkatalog Med denne modellen må data flyttast frå biblioteka til ein sentral samkatalog, noko som er ressurskrevjande. Søk mot ein samkatalog gir rask responstid og klare svar, og er truleg den modellen som gir best sluttbrukarteneste. Danmark sitt Bibliotek.dk er bygd etter denne modellen. Kva er Z39.50? Z39.50 er namnet på ein internasjonal standard for kommunikasjon mellom datasystem. Z39.50 er ein klient/tenarbasert protokoll for å søkje i og hente informasjon frå ulike databasar (tenarar). Det finst i dag to versjonar av protokollen; versjon 2 (frå 1992) og versjon 3 (frå 1995). Z39.50 har utspring frå, og er særleg nytta i bibliotekverda. Norsk Z39.50 standard er utvikla av Norzig, som står for "Norsk Z39.50 Interessegruppe". Norzig vart stifta i Oslo i 1998, og har som overordna mål å arbeide for utbreiing av Z39.50 i Norge, på ein måte som fremjer interoperabilitet mellom systema. For å kunne nytte Z39.50 må ein ha ein server-del og ein klient-del. Serverdelen er den mest kompliserte, og gjer at kvart enkelt biblioteksystem må utvikle sin eigen server. Som klient-del kan ein nytte ulike program på marknaden for å søkje i Z39.50-serverar. Alle leverandørane av biblioteksystem til norske folkebibliotek har høve til å tilby server og klient-løysingar for Z Lenker: Norzig: Litteraturliste: Knudsen, Unni: Bibliotek.no visjon eller virkelighet, Synopsis nr, Norsk digitalt bibliotek, Innstilling gitt av arbeidsgruppe oppnevnt av ABM-utvikling for å utrede hovedutfordringer for etablering av et norsk digitalt bibliotek, februar Sundby, Ole: Samsøk i et sømløst landskap, Synopsis 3, 2002, 6

7 $ " " av Helge Skurtveit Mange brukarar kjem til biblioteket med lite spesifiserte ønske for kva dei søkjer. Det er hovudresultatet i ei undersøking som Lis Byberg frå Høgskolen i Oslo, fortalde om på kurset i samlingsutvikling 20. februar i Bergen. Å jakte langs hyllene etter noko interessant, kallar vi på engelsk for browsing. Byberg nytta omgrepet gressing om slik brukaråtferd. I fruktfylket Hordaland kan det likne på å gå på slang, sjølv om det er lovlydige forsøk på å få tak i smaksrike godbitar! Dersom berre eitt av ti besøk opnar med å kontakte bibliotekaren om ein spesiell tittel eller ein forfattar, korleis utviklar vi samlinga slik at lånarane ofte blir freista til å plukke med seg ei bok, ei plate eller ein video? Byberg si oppskrift er at det enkelte bibliotek skil ut det ho kallar delsamlingar / emneområde. Delsamlingane bør helst ha eigne budsjettpostar, og for kvar delsamling vert det skrive ei målsetjing som er mest mogeleg konkret. I forkant analyserer vi behova til dei noverande brukarane. Er det berre det nyaste materialet som er interessant, eller er brukarane også ute etter eldre titlar? Brukast media til studium eller i fritida? Når vi vurderer bruken av dette emneområdet, sett i forhold til andre delar av samlinga, kor stor bør denne delsamlinga vere? Byberg peikar på at lånarane som har god greie på emneområdet, kan trekkjast med i prosessen rundt utvikling av delsamlinga. Målsetjingane er gode reiskap for innkjøp og kassering. Byberg viste til fleire måtar for å finne bøker som er verdige til å kassere. Nokre metodar er vist i skriftene under. Fylkesbiblioteket kjøper inn boka til Niels Ole Pors, og heftet kan du laste ned frå Internett. Lis Byberg er ein engasjert og flink foredragshaldar, og dei 30 kursdeltakarane gav uttrykk for at det var nyttig å få fram dette temaet. Byberg la vekt på at biblioteka skal spegle brukarinteresser, samstundes som bibliotekaren har med seg det godt fagvitet, slik at det er ikkje meininga å opne ukritisk for alt innan lettare populærkultur. Formidling av eigne favorittar og kvalitet er framleis viktige oppgåver, og smale kulturfondbøker bør få si plass i sola, meiner Byberg. Men ho vil ikkje gi dei denne plassen så lenge, om dei ikkje blir utlånte. Folkebiblioteka skal ikkje vere små nasjonalbibliotek, og dei har ikkje ansvar for å oppbevare media for alltid, med unntak for lokallitteratur, sa Byberg, og meinte at titlar som brukarane i liten grad etterspør, kan lånast inn via fjernlån. Pors, Niels Ole: Tilgængelighed og græsning : om bibliotekernes brugere, materialer og servicekvalitet / Niels Ole Pors. Ballerup : Danmarks Biblioteksforenings Forlag, 1994 Pors, Niels Ole: Kassation i folkebiblioteker; introduktion til en metode / Niels Ole Pors. København : Biblioteksstyrelsen, s. ISBN Du kan skrive ut denne teksten lett frå PDF-format via Publikationer på nettsida til Biblioteksstyrelsen i Danmark: 7

8 %$ av Siri Sjursen I samband med tiltaket Informasjon til politikarar og bibliotekeigarar/administrasjon i Bibliotekplanen planla Hordaland fylkesbibliotek og NBF, avd Hordaland eit lobbykurs 19. mars. For å sikre tilstrekkelege ressursar til biblioteka må politikarar og den administrative leiinga få kunnskap om kva biblioteka står for. Kva potensiale har biblioteka for å vere med på verdiskapinga i lokalsamfunnet, og kva kan biblioteka nyttast til for å oppnå ulike politiske mål? Kan nyare teoriar innan kommunikasjon, brukarundersøkingar og mediekontakt hjelpe? Kva ønskjer politikarane? Meininga med seminaret var å gi startskotet til marknads- og profileringsarbeid fram mot kommunestyre- og fylkestingsvalet og ein ny valperiode. Diverre blei seminaret avlyst på grunn av få påmelde. Vi lurer på årsaka til at så få har sett av tid til dette viktige temaet, som var eit uttalt ønskje frå bibliotekleiarane under arbeidet med Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland. Kan det vere at kurs- og møteprogrammet fram mot sommaren er for tett? Gi gjerne tilbakemeldingar med synspunkt. Vi ønskjer likevel å ta fatt i dette tiltaket no framover, og kjem tilbake med innspel til måtar å gjere dette på. Følg med på heimesida vår! Det planlagde programmet for lobbykurset kan du sjå her: & $ Elin Golten er tilsett i 70 % stilling i BBB-delprosjektet av Breiband til alle i Hordaland for resten av prosjektperioden, og arbeider med tilrettelegging for og igangsetting av bibliotekfagleg samarbeid mellom kommunar i fylket. Sjå meir om prosjektet her: Astrid Takvam Færås er overført frå Dokumentasjonssenteret til fylkesbiblioteket frå , og er no ansvarleg for dokumentasjonstenestene som er att på fylkesbiblioteket. Dokumentasjonstenestene omfattar m.a. utstilling av politiske saksdokument og utstilling og utsending av plandokument som er produsert i fylkeskommunen. Sjå meir om tenestene her: Siri Sjursen er overført frå Dokumentasjonssenteret til fylkesbiblioteket frå , og er no m.a. ansvarleg for bibliotek i vidaregåande skule, fleirkulturelle bibliotek og nye biblioteklokale. Ho arbeider og med tiltaket Informasjon til politikarar og bibliotekeigarar/administrasjon i bibliotekplanen. Eli Lothe er tilsett i 50 % stilling som spesialkonsulent ved Informasjonstenesta i fylkeskommunen frå På fylkesbiblioteket arbeider ho med prosjektet Vegen til ABM-kjeldene, oppfølgjing av bibliotekplanen, ymse sakshandsaming, årsmelding, statistikk, Emne-ord m.m. '$())( Her finn du ein førebels kommentar til folkebibliotekstatistikken for 2002 i Hordaland: 8

9 *$ Ny organisasjonsmodell i Hordaland fylkeskommune skal setjast i verk Den inneheld seks sektorar, tre stabseiningar og åtte arbeidslag. Informasjon og Juridisk avdeling skal ligge under fylkesrådmannen. Det blir oppretta felles post/arkiv. Fylkesbiblioteket blir ein del av kultursektoren og i arbeidslaga Kompetansefylket Hordaland og Regional IKT-utvikling. Meir om den nye modellen vil kome på heimesidene til fylkeskommunen &$ $ Ingebjørg E. Astrup tok i februar 2003 til i stillinga som fylkeskultursjef i Hordaland fylkeskommune. Astrup er 52 år, og bur i Os. Ho har lang og variert bakgrunn frå kultursektoren, mellom anna som utstillingsleiar, prosjektleiar i kulturseksjonen i LOOC under OL på Lillehammer, kultursjef i Os og programkoordinator i Kulturby Bergen I desse jobbane har ho vore sentral i utvikling og gjennomføring av fleire større kulturprosjekt. +, - av Synnøve Gjermundnes I vel eit år har det vore arbeidd med ei nettutstilling over hovud-plagg i Hordaland. Den er no ferdig. Det byrja som eit forslag om å lage noko som hadde med bunader/nasjonaldrakter å gjere, men resultatet vart både ei avgrensing og ei utviding. Den vart avgrensa til det ein hadde på hovudet men utvida til å gjelde alle slags hovudplagg. Resultatet vart: Ei hovudsak ein kulturhistorisk hatteparade frå ca 1850 og opp til våre dagar. Musea har levert teksten, og ein god del av bilda. Resten har Kulturnett Hordaland hatt ansvaret for, og har elles lagt inn dei fleste tekstane og bilda. Ein god del eldre bilde er tatt med - for å vise bruken av hovudplagga. Firmaet Histos har stått for utforminga av nettsidene, databasen og ein del av bilda. Nettstaden kan utvidast, og vi tek gjerne imot kommentarar. Basen er søkbar på aldersgrupper, bruk, tidsepokar, regionar i tillegg til fritekstsøk, og de finn nettutstillinga under Kulturnett Hordaland Museumsnettet Tema Ei hovudsak: 9

10 !$ Fylkesutvalet vedtok 20. februar at det skal startast opp arbeid med plan for utvikling av biblioteka i dei vidaregåande skulane i Hordaland. På fylkestinget 11. mars vart Jannicke Haugan Larsen (H) oppnemnd som saksordførar for planarbeidet. Ferdig plan skal fram for fylkestinget i mars I planarbeidet skal ein m.a. kartlegge og analysere dagens situasjon og utarbeide ein strategisk handlingsplan for utvikling av skulebibliotek i Hordaland. Les meir om bibliotek i vidaregåande skular her: & Bergen offentlige bibliotek: Dagny Eide er tilsett som førstebibliotekar i Administrasjonen. Karen Marie Loge er tilsett som avdelingsleder for Galleri-avdelingen Elin Huseby er tilsett som avdelingsleder for hovudutlånet. Inger Dyrnesli er tilsett i vikariat som biblioteksjef ved Ullensvang folkebibliotek frå januar 2003 fram til oktober Ho presenterer seg sjølv slik: Eg er 48 år og kjem no frå jobb som flyktningkonsulent i Ullensvang. Ved sidan av denne jobben har eg vore vikar og ekstrahjelp på biblioteket. Utdanninga mi er barnevernpedagog med vidareutdanning i administrasjon, mediekunnskap og kulturfag. Dei ti åra eg har budd i Hardanger har eg også arbeidd som sosialkonsulent og kulturkonsulent i heradet. Eg er interessert i litteratur og bibliotekarbeid og tykkjer det er kjekt å prøva meg meir på dette feltet. Førebels har eg hatt mykje arbeid med å leggja ned filialen på Lofthus. Heldigvis skal me også byggja opp noko. Det skal bli nytt skulebibliotek i Kinsarvik i samband med ny skule. Eg bur i Kinsarvik, er gift, har ein son på 9 år, ein hund på 2 og ein katt på 13. Bibliotekkatalogen til Ullensvang folkeboksamling er no søkbar på Internett. Mona Steiner Sæle er tilsett som biblioteksjef på Radøy folkeboksamling frå mai Ho vil bli nærare presentert i neste utgåve av Emne-ord. Nye medlem frå Hordaland i Vurderingsutvalget for skjønnlitteratur Oddgeir Synnes, prosjektleiar for prosjekt Eldrepedagogikk/Eldreveven og Vibeke Mowinckel Lorentz, Avdelingsleder ved Barneavdelingen, Bergen offentlige bibliotek, er nye varamedlem i Norsk Kulturråd sitt Vurderingsutvalg for innkjøpsordningene for ny norsk skjønnlitteratur , for Norsk Bibliotekforening. Synnes er med i Vurderingsutvalget for prosa og Mowinckel Lorentz i Vurderingsutvalget for barne- og ungdomslitteratur. 10

11 . NBF avdeling Hordaland Årsmøtet 2003 er den 19. mars på fylkesbiblioteket. Innkallinga kan du lese her: Bibliotekarforbundet Hordaland fylkeslag Årsmøtet 2003 er den 21. mars på Bergen offentlige bibliotek. Midlar til nordiske fellesprosjekt NORDBOK - Nordisk litteratur og bibliotekskomité lyser ut prosjektmidlar for Målet med støtteordninga er å fremje samarbeid om litteratur og bibliotek i Norden. Midlane kan gå til kurs og konferansar, forsking, utgreiing og prosjekt med felles nordisk nytteverdi. Søknadsfristen er 1. april. Her finn du rettleiing og søknadsskjema: Ansiktsløft av Bibliotekveiviseren Biblioteksentralen har kome med ei ny utgåve av Bibliotekveiviseren - lenkesamlinga til alle fylkes-, folke- og skulebibliotek: Straffeporto for feiladressering Frå 1. mars belastar Posten avsendaren med straffeporto for feiladresserte pakkar. Den mest vanlege feilen er å ikkje skilje mellom postadresse og besøksadresse/ gateadresse. Sjå meir informasjon her Sjekk og om biblioteka står med riktige adresser i base Bibliotek Nasjonalbiblioteket sin adressekatalog over norske bibliotek: Her kan du rette opp adresser: Ot.prp om biblioteklova i april Avdelingsdirektør Stein Sægrov i Kultur- og kyrkjedepartementet opplyser at Odelstingsproposisjon om biblioteklova vil bli fremja i april 2003 (kjelde: melding frå leiar i NBF Frode Bakken på Biblioteknorge-lista Følg med her: ) 400 år med norsk helsevesen Den første offentlege legen i Noreg, Villads Nielsen ( ), blei utnemnd av kong Christian IV i Nielsen vart stadsmedicus i Bergen same året. Mange kulturinstitusjonar er med og markerer året, men det er langt mellom biblioteka, skriv Harald Skeie frå ABM-utvikling på ein e-post på Biblioteknorge-lista. Fag- og folkebibliotek vert oppfordra til å delta, for eksempel ved å stille ut aktuell litteratur og delta i lokale program. Mellom anna skal Kulturminnedagen, forskingsdagane og grunnskuleveka markere 400-årsjubileet. Les meir om jubileet og arrangementa på 11

12 / $- Sivilarbeidar Anders har brakt ein ny pauseaktivitet til fylkesbiblioteket: Fiskespelet. Spelet er vanvittig spanande og no er det intense øvingar i lunsjpausane fram mot den månadlege fiskemeisterskapen. Den første meisterskapen blei halden i februar med stor stemning blant deltakarar og fullsette tribunar. I den nervepirrande finaleomgangen, som blei spelt med ekstra vanskeleggrad vatn til randen i fiskedammen, gjekk Elen vår kasserar med solid hobbyfiskebakgrunn, elegant av med sigeren! Undervegs i meisterskapen var det tilløp til påstandar om juks og krav om dopingkontroll, men alle var einige i at Elen var ein verdig vinnar. Lena, Oddgeir og Anders i intens konsentrasjon for å få fiskane på kroken i ein typisk pause på fylkesbiblioteket no om dagen. Elin overvakar og er rettferdig dommar. Ruth er litt bekymra for at det skal bli heilt slutt med sjongleringa, som er så sunt for muse-armar, opptrening av evne til å takle mange ballar i lufta på ein gong og ikkje minst skapande diskusjonar i kontordørene, men det skal vi nok ta opp att når våren kjem.den sist ankomne på fylkesbiblioteket, Elin, har allereie lært seg kunsten Legg merke til den dårlege kvotereguleringa mellom nordlendingar og vestlendingar her. Lille Bolla Bølla låg og drog på Hølla, lille Bølla Bolla feska ifra jolla; En kvit kanin og et malarskrin og en hållått vott og ei tissepott og så en pose pottetgull, og då va jolla tel Bolla full. Tra ral lala. Trala... Frå LILLE BOLLA BØLLA. Tekst/Melodi: Jack Berntsen Hordaland fylkesbibliotek, Pb. 7900, 5020 Bergen Tlf , Fax e-post: Fjernlånet, Bergen offentlige bibliotek Strømgt. 6, 5015 Bergen Tlf , Fax e-post: Redaktørar for denne utgåva av Emne-ord : Eli Lothe og Lena Jensen 12

13 13

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Breiband til. alle i Hordaland

Breiband til. alle i Hordaland Breiband til alle i Hordaland Hordaland 2 Hordaland, med ca. 445.000 innbyggjarar, er det tredje mest folkerike fylket i landet. Mellom dei 33 kommunane i fylket finn du den nest folkerikaste kommunen

Detaljer

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplan l i Hordaland d prosessar og konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplanar I Hordaland 1. 1994-1997 2. 1998-2001 3. 2002-2005 4. 2007-2010

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Bibliofil til vgs i Møre og Romsdal

Bibliofil til vgs i Møre og Romsdal Bibliofil til vgs i Møre og Romsdal Eit prosjekt i regi av Møre og Romsdal fylkesbibliotek i samarbeid med Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn: Statlege og fylkeskommunale oppgåver samordna

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

Høyringsuttale Bibliotekreform 2014

Høyringsuttale Bibliotekreform 2014 Høyringsuttale Bibliotekreform 2014 Sogn og Fjordane fylkeskommune har følgjande uttale til Bibliotekreform 2014 : 1. Generelle kommentarar Sogn og Fjordane fylkeskommune støttar hovudtrekka i Bibliotekreform

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

( ) * +,,, Torsdag 19. januar 2006, Radisson SAS Hotel Norge i Bergen

( ) * +,,, Torsdag 19. januar 2006, Radisson SAS Hotel Norge i Bergen Årgang: 33 Nr. 4 2005 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/ Nok eit aktivt bibliotekår har gått, og vi på fylkesbiblioteket har gjort vårt beste for vidare utvikling av biblioteka i Hordaland,

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Leseglede saman for betre lesing i alle fag

Leseglede saman for betre lesing i alle fag Leseglede saman for betre lesing i alle fag Brandsøy skule (1 7 + barnehage) og Krokane skule (1 7), Flora, Sogn og Fjordane Av Mari-Anne Mørk Flora kommune ønskjer å nytte skulebiblioteka meir systematisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

utvikling av bibliotek i vidaregåande Bibliotekmøte 21.10.2009 Ellen Kristin Molvær

utvikling av bibliotek i vidaregåande Bibliotekmøte 21.10.2009 Ellen Kristin Molvær Strategisk tenking og samarbeid for utvikling av bibliotek i vidaregåande skole Bibliotekmøte 21.10.2009 Ellen Kristin Molvær Møre og Romsdal fylkesbibliotek Ei historie frå Møre og Romsdal Eit fylke

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

www.mrbiblioteket.no heile fylket, ein portal

www.mrbiblioteket.no heile fylket, ein portal -Ein tydeleg medspelar www.mrbiblioteket.no heile fylket, ein portal Seminar om nettsidearbeid og digital formidling, Tromsø, 5. juni 2014 Hilde Merete Gjessing, bibliotekrådgivar Møre og Romsdal fylkesbibliotek

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

www.questback.com - print preview

www.questback.com - print preview Side 1 av 9 Kompetanseutvikling i bibliotek-13:44 1) Kva type bibliotek jobbar du i? Fylkesbibliotek Folkebibliotek Bibliotek i vidaregåande skule Universitetsbibliotek Høgskulebibliotek Fagbibliotek 2)

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 2 2005 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Austrheim folkebibliotek har fått nye lokale i det nye kommunehuset. Fredag

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 1 2005 ISSN 1502-3273. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 1 2005 ISSN 1502-3273. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 1 2005 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Det nye hovudbiblioteket i Kvam ligg sentralt plassert i Høgenæsgården i sentrum

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Prosjektrapport nr.14/2010

Prosjektrapport nr.14/2010 Prosjektrapport nr.14/2010 Deltaking i felles transportordning? Analyse basert på synspunkt frå skulebibliotek og skuleleiingar i Vest-Agder Forfattar: Forskar Line Grønstad Prosjektrapport nr. 14/2010

Detaljer

Regional plan for bibliotek til offentleg høyring og ettersyn

Regional plan for bibliotek til offentleg høyring og ettersyn Regional plan for bibliotek 2014-2017 til offentleg høyring og ettersyn Saksnummer Vedtaksdato 073/13 Drifts- og miljøutvalget 23.10.2013 ArkivsakID.: 12/1983 Arkivkode: FE-121, FA-C60 Saksbehandler: Ingvild

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 B B I B L I O T E K M E D D U G L E I K F O R F R A M T I D A STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 Grafisk design og layout:a2g Grafisk, Hild F. Aase.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

21.08.2012 28.08.2012

21.08.2012 28.08.2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201200217-6 Arkivnr. 644 Saksh. Skaar, Ronny/Haugland, Tone Stedal Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 21.08.2012 28.08.2012

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer