Kl.: Stad:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10. Stad:"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. juni juni 2009 Kl.: Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 20/09-44/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg. Fylkesordføraren opplyste om forfall og møtande varamedlemer. FORFALL Roald Stenseide Monica Nilsen Stig Høgholm Gunnar Bakke Cathrine E. Schjelderup Anne Beth Njærheim Guro Fosse Haraldsen Sunniva Schultze-Florey Dijana M. Saga Terje Hermansen MØTANDE VARAMEDLEMER Inger Signe Ulvund Ottar Tangen Dag Helge Hellen Laila Marie Reiertsen Haakon Thuestad Bjørn Magne Hufthammer Dag Rune Mo Terje Kollbotn Terje Larsson/Natalie Golis Tordis Nysæter Sekretæren heldt namneopprop. DESSE MØTTE DET NORSKE ARBEIDERPARTI Gisle Handeland 2. Joril Christensen 3. Sigmund Olsnes 4. Torill Vebenstad 5. Hans Otto Robberstad 6. Nils-Olav Nøss 7. Aud Karin Søilen 8. Toralv Mikkelsen 1

2 9. Liv Oda Dale 10. Dag Rune Mo 11. Tordis Nysæter 12. Anne-Line Innvær 13. Jan Johnson 14. Jette Lunemann Hansen FREMSKRITTSPARTIET 1. Terje Søviknes 2. Inger Ulvund 3. Ottar Tangen 4. Helge Andre Njåstad Karin Groth 5. Anita Garlid Johannessen 6. Dag Helge Hellen 7. Elisabeth Eide Tharaldsen 8. Bjørn Arne Aakvaag 9. Rosalind Fosse 10. Gustav Bahus 11. Dagfinn Vik 12. Laila M. Reiertsen 13. Petter Kvinge Tvedt 14. Georg Indrevik HØGRE 1. Tom-Christer Nilsen 2. Mona Røsvik Strømme 3. Stein Inge Ryssdal 4. Berit W. Eldøy 5. Einar Lutro 6. Eivind Nævdal-Bolstad 7. Haakon Thuestad 8. Torill Eidsheim 9. Dan Stian Femoen 10. Eli Årdal Berland 11. Arne Havnerås KRISTELEG FOLKEPARTI 1. Torill Selsvold Nyborg 2. Pål Kårbø 3. Aslaug Hellesøy 2

3 4. Ola Johan Settem 5. Robert Erlandsen SENTERPARTIET 1. Magnar Lussand 2. Bente Bondhus 3. Lene Fløysand Sylta 4. Kjersti Toppe SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Mette Holmefjord Olsen 2. Kim Eirik Størksen 3. Aud Karin Oen 4. Kjartan Haugsnes RAUDT 1. Terje Kollbotn 2. Terje Larsson Natalie Golis VENSTRE 1. Harald Hove 2. Bjørn Magne Hufthammer 3. Inge Børslien MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. Fylkesordføraren sa frå om at fylkestinget var lovleg sett. GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjend med den merknaden at ikkje alle hadde motteke sak 44/09. MØTEBOKA Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Aslaug Hellesøy og Harald Hove valde. Fylkesordføraren gjorde framlegg om at møteboka blir godkjend av fylkesordføraren og dei to som vart oppnemnde til å skriva under møteboka. Fylkestinget slutta seg samrøystes til dette. FYLKESTINGET 9. JUNI 2009 Ordførar i Ullensvang herad, Solfrid Borge, ønskte fylkestinget velkomen til Ullensvang og orienterte om heradet. 3

4 Fylkesordføraren heldt minneord om Torgils Lægreid, Bjørn Lothe og Haoko Tveitt. Fylkesordføraren heldt opningstalen sin til fylkestinget. Fylkesrådmannen heldt sin tale. Etter talane var det ordskifte. 11 representantar hadde ordet. I samband med ordskiftet etter talane sette Harald Hove fram slikt oversendingsforslag: Fylkestinget ber om å bli forelagt sak om tiltak for å redusere frafallet i videregående opplæring. Aud Karin Oen sette fram slikt oversendingsforslag: Hordaland fylkesting til folket! Hordaland fylkesting ber om at sak gjeldande overføring av tingsete på nett vert fremja innan oktobertinget. Hordaland fylkesting må skapa blest om seg sjølv og treng nye tiltak for å nå alle innbyggarane i fylket. Sigmund Olsnes sette fram slikt oversendingsforslag: Arbeiderpartiet ber om at det vert vurdert korleis Hordaland fylkeskommune på best mogeleg måte kan medverka til at vidare utbygging av miljøvenlege forbrenningsanlegg og fjernvarme ikkje stoppar opp. Forslaga frå Hove, Oen og Olsnes vart samrøystes vedtekne oversende til fylkesrådmannen. Fylkestinget behandla sakene 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 28 og i denne rekkjefølgja. FYLKESTINGET 10. JUNI 2009 Tom-Christer Nilsen orienterte frå gruppeleiarane sitt møte med arbeidsutvalet for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland. Torill Vebenstad stilte følgjande spørsmål om ventetid på tannbehandling: Kva kan fylkesordføreren gjøre for at ventetiden på denne behandlingsformen blir redusert til et forsvarlig nivå for de som trenger det? Fylkesordføraren gjorde greie for ventetider og svarte at personar med akutte lidingar skal prioriterast og behandlast først. Fylkesrådmannen presiserte at det ikkje er økonomiske, men i stor grad praktiske årsaker knytt til pasienten som gjer at eit lite tal pasientar ventar meir enn seks månader. Terje Kollbotn stilte følgjande spørsmål i ein interpellasjon om industrikraft: 1. Er fylkesordføraren nøgd med regjeringa og stortinget sin innsats i denne saka? 2. Om svaret er nei, kva vil fylkesordføraren ilag med fylkestinget gjere for å påverke regjeringa og stortinget for å få løyst denne saka til fordel for den kraftforedlande industrien i Hordaland og Noreg? Fylkesordføraren svara at ho er utolmodig med regjeringa sitt arbeid med saka. Ho ønskjer at regjeringa snarast vedtar eit føreseieleg, framtidsretta og konkurransedyktig industrikraftregime. Terje Kollbotn sette fram slikt forslag til fråsegn knytt til interpellasjonen: Hordaland fylkesting oppmoda i juni 2007 samrøystes sentrale styresmakter om raskt å få på plass eit nytt industrikraftregime. Fylkestinget understreka i 2007 at mange arbeidsplassar i 4

5 distrikta, også i Hordaland, kan stå i fare om ikkje den kraftintensive industrien får gode og langsiktige rammevilkår. Hordaland fylkesting konstaterer i dag, to år seinare, at ei slik industrikraftløysing enno ikkje er på plass. Det hastar, og fylkestinget ber regjeringa om å gjere sitt ytterste for å sikre framtida for den kraftintensive industrien i Noreg snarast råd. Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetsbehandla forslaget til fråsegn frå Kollbotn og vedtok deretter samrøystes forslaget. I samband med interpellasjonen sette Kjartan Haugsnes fram slikt oversendingsforslag: Hordaland fylkesting oppmodar Regjeringa om å innfri LO-kongressen 2009 sine krav om ei evaluering av EØS avtalen. Fylkestinget vedtok mot 30 røyster (R, A, SV, Sp, V) at forslaget ikkje skulle realitetsbehandlast. Fylkestinget behandla sakene i rekkjefølgje. 5

6 MELDINGAR Periode: 18. mars juni 2009 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 6/ Retningsliner for innkjøp - forslag i marstinget / Sak om drifts- og vedlikehaldsstandarden på fylkesvegane 8/ Årsrekneskap

7 SAKNR. 20/09 TERTIALRAPPORT PR. 30. APRIL REKNESKAPSPROGNOSE VEDTAK ( ) Fylkestinget tek rekneskapsprognosen til orientering. 21/09 BUDSJETT ENDRINGAR OG OPPFØLGJING AV VEDTAK VEDTAK ( ) Fylkestinget godkjenner opptak av lån på 20 mill. kr og vidare utlån av summen til Bystasjonen AS. Fylkesrådmannen får fullmakt til å godkjenna låneavtale mellom Bystasjonen AS og Hordaland fylkeskommune. Budsjettet for 2009 vert endra slik: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art Prosjekt Tekst mindreinnt. meirinnt Billetteringssystem Billetteringssystem - lån Bybanen vognmateriell Bybanen - lån Nordahl Grieg vgs. - nybygg Nordahl Grieg vgs. - lån Amalie Skram - nybygg Amalie Skram - lån Utlån Bystasjonen AS Bystasjonen - lån /09 FINANSFORVALTNINGA I 2008 VEDTAK ( ) Fylkestinget tek rapporten om finansforvaltninga i 2008 til orientering. 7

8 23/09 GARANTI FOR LÅN TIL VOSS OG OMLAND BOMPENGESELSKAP AS Innstillinga vart vedteken mot 2 røyster (R). VEDTAK ( ) Det vert gjeve fylkeskommunal sjølvskuldnargaranti for lån på inntil 780 mill. kr som Voss og Omland bompengeselskap AS tek opp til delvis finansiering av Vossapakken. Garantien gjeld i inntil 20 år. Fylkeskommunen kan krevja pant i retten til å krevja inn bompengar. 24/09 JONDALSTUNNELEN AS - SJØLVSKULDNARGARANTI FOR LÅN. VEDTAK ( ) Fylkestinget viser til sitt vedtak av 15. desember 2004, sak 79, om simpel garanti for lån på inntil 125 mill. kr til Jondalstunnelen AS og godkjenner at denne garantien vert gjeven som sjølvskuldnargaranti. 25/09 OSTERØY BRUSELSKAP AS. SJØLVSKULDNARGARANTI FOR LÅN. Innstillinga vart vedteken mot 2 røyster (R). VEDTAK ( ) Fylkestinget viser til tidlegare vedtak om å gje simple garantiar til Osterøy Bruselskap AS for til saman 230 mill. kr ( ) og godkjenner at desse garantiane no vert gjevne som sjølvskuldnargarantiar pålydande 220 mill. kr ( ). 26/09 BOMPENGEREKNESKAPEN ÅRSNES FERJEKAI - OPPTAK AV LÅN Innstillinga vart vedteken mot 2 røyster (R). VEDTAK ( ) Fylkestinget godkjenner at Hordaland fylkeskommune (som bompengeselskap) tek opp lån på inntil 70 mill. kr til finansiering av ny Årsnes ferjekai og utbetring av Rv 551 Løfallstrand-Årsnes. Lånet vert nedbetalt med bompengar. 27/09 ÅRSMELDING 2008 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Aud Karin Oen sette fram slikt oversendingsforslag: For å få fleire kvinner inn i leiarposisjonar i Hordaland fylkeskommune vil ein nytta radikal kvotering av kvinner til leiande stillingar. Oen sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesordføraren. 8

9 VEDTAK ( ) Fylkestinget tek Årsmelding 2008 Hordaland fylkeskommune til orientering. 28/09 HØYRINGSUTTALE - TIL "HANDLINGSPROGRAM (2019) FOR STATENS VEGVESEN" Terje Kollbotn sette fram slikt forslag I: Tillegg: Fylkestinget går inn for at oppstart av Haukelitunnelane (E 134) blir framskunda til første del av planperioden ( ). Terje Kollbotn sette fram slikt forslag II: Endringsforslag punkt 1: Fylkestinget legg til grunn 100 % statleg finansiering i utbetringsarbeidet på E 39 Jektevik Sandvikvåg. Fylkestinget ber om at staten i handlingsprogrammet aukar løyvingane til prosjektet til 180 mill kr. Kjartan Haugsnes sette fram slikt forslag I: Under omtale av ymse tiltak i Hordaland må E 39 Nyborg-Klauvaneset under riksvegrute 4a takast ut. Kjartan Haugsnes sette fram slikt forslag II: Innstillinga med slik endring: Punkt 3 vert endra til: Punktum vert sett etter..bergen kommune. samt og ut vert stroke. Inge Børslien sette fram slikt forslag: Fylkestinget føreset at det vert sett av midlar til gjennomføring av planarbeid for Haukelitunnelane E 134 i første halvdel av planperioden. Innstillinga vart vedteken med 53 røyster mot 4 røyster (SV) for Haugsnes sitt forslag II. Haugsnes sitt forslag I fekk 4 røyster (SV) og fall. Kollbotn sitt forslag I fekk 4 røyster (R, 1 Sp, 1 V) og fall. Kollbotn sitt forslag II fekk 2 røyster (R) og fall. Børslien sitt forslag fekk 6 røyster (V, R, 1 KrF) og fall. VEDTAK ( ) 1. Fylkestinget legg til grunn 50 % statleg finansiering i utbetringsarbeidet på E39 Jektevik Sandvikvåg. Fylkestinget ber om at staten i handlingsprogrammet aukar løyvingane til prosjektet i samsvar med denne delinga, sum 90 mill. kr. 2. Fylkestinget meiner at den trafikale situasjonen på E 39 mellom Stavanger og Bergen tilseier at det snarleg bør koma ei sjette ferje som skal nyttast på strekningane Halhjem/Sandvikvåg og Årsvågen/Mortavika. 9

10 3. Fylkestinget legg til grunn at Statens vegvesen i nært samarbeid med fylkeskommunen tek hovudansvaret for å initiera og koordinera planlegging, bygging og drift mv. av innfartsparkering, knutepunkt og stoppestadar på riksvegar. Fylkestinget ber om at anlegg for innfartsparkering og kollektivfelt på RV 555 i Fjell og i Bergen kommune samt at anlegg for innfartsparkering langs E 39 i kommunane Lindås, Meland, Bergen og Os vert teke inn i handlingsprogrammet og sikra statleg finansiering. 4. Hordaland fylkeskommune arbeider no med eit finansieringsopplegg for oppgradering og utvikling av busstasjonen i Bergen. Som for bussterminalen i Oslo finn fylkestinget det rimeleg at det også vert lagt opp til statleg medfinansiering av dette viktigaste kollektivknutepunktet på Vestlandet. 29/09 BOMPENGESØKNAD FOR VIDAREFØRING AV BERGENSPROGRAMMET Stein Inge Ryssdal sa frå om at han var tilsett i Bybanen og ba fylketinget vurdere om han var inhabil. Fylkestinget vedtok samrøystes at Ryssdal var habil. Harald Hove sette fram slikt forslag: Tillegg i punkt 4 i innstillinga: Dette gjeld og spørsmål om ulike prisar på ulike tidspunkt av døgnet (køprising). Inge Børslien sette fram slikt forslag: Nytt punkt 6: Fylkestinget vil peike på at ramma for tildeling gjennom øvrige riksvegar bør delast som tidlegare, altså 50 % til Bergen og 50 % til resten av fylket. Kjartan Haugsnes sette fram slikt forslag I: Endring i punkt 1 i innstillinga og nytt punkt 6: Punkt 1: med fylgjande endring; fordelinga i ein ny bompengesøknad bør vera 80 % til kollektivtiltak og 20 % til veg. Kjartan Haugsnes sette fram slikt forslag II: Nytt punkt 6: Skansentunnelen vert ikkje å realisera i dette planprogrammet. Ferdigstilling av Bybanen til Flesland og planlegging og start av bygging av Bybanen til Oasen og NHH inkludert Haukeland sjukehus vert å prioritera. Natalia Golis sette fram slikt forslag I: Vi vil fremme et nytt motforslag til punkt 1-4. Vi vil ikke støtte Bergensprogrammet. Det inneholder store veiprosjekter, noe vi mener det er feil å gå inn i. Vi foreslår at alle motorveiprosjekter tas ut av Bergensprogrammet. Natalia Golis sette fram slikt forslag II: Tillegg til punkt 5: Fylkestinget, sammen med Bergen kommune, skal ha som mål å få statlig finansiering til Bybanen som minst er på linje med den statlige finansiering av den daglige kollektivtrafikken inn og ut av Oslo. 10

11 Det var 56 representantar til stades. Golis sitt forslag I fekk 2 røyster (R) og fall. Haugsnes sitt forslag I fekk 4 røyster (SV) og fall. Innstillinga punkt 1 vart vedteken mot 16 røyster (Frp, R). Innstillinga punkta 2 og 3 vart vedteken mot 16 røyster (Frp, R). Innstillinga punkt 4 vart vedteken mot 16 røyster (Frp, R). Hove sitt forslag fekk 6 røyster (2 V, SV) og fall. Innstillinga punkt 5 vart vedteken mot 14 røyster (Frp). Golis sitt forslag II fekk 2 røyster (R) og fall. Haugsnes sitt forslag II fekk 4 røyster (SV) og fall. Børslien sitt forslag vart vedteke oversendt til samferdselsutvalet. 1. Fylkestinget tilrår opplegg for bompengeinnkreving og finansieringsplan for vidareføring av Bergensprogrammet i samsvar med vedtak i bystyret i Bergen 25. mai Fylkestinget vil prioritere ei årleg fylkeskommunal ramme til vidareføring av Bergensprogrammet på 200 mill. kr. 3. Fylkestinget tilrår at passeringstaket vert endra frå 50 til 60 passeringar i løpet av ein kalendermånad. 4. Fylkestinget tilrår ei nærare vurdering av rabattsatsane i bompengeopplegget i samråd med sentrale vegstyresmakter. 5. Fylkestinget ber om at det i nært samarbeid med Bergen kommune vert sett i gong drøftingar med statlege styresmakter med sikte på å få øyremerkte statlege midlar til Bybanen i tillegg til rammeløyvingane. 30/09 HØYRINGSUTTALE - TIL "KYSTVERKETS HANDLINGSPROGRAM " Innstillinga punkta 1 og 2 vart samrøystes vedteken. Innstillinga punkt 3 vart vedteken mot 4 røyster (SV). 1. Fylkestinget ser det som særs viktig at fiskerihamnprosjektet på Rabben Salthella i Austevoll snarleg vert realisert. Kommunen er ein av dei aller viktigaste fiskerikommunane i landet, og har ein stor og moderne havgåande flåte som treng ny og større liggje- og servicehamn. Prosjektet er viktig for denne flåten, men har og stor regional verdi for fiskeri og sjøfartsnæringa langs vestlandskysten. Fylkestinget går inn for at fiskerihamnprosjektet på Rabben Salthella i Austevoll vert prioritert i første del av planperioden ( ) i Kystverkets handlingsprogram Fylkestinget tar handlingsprogrammet elles til orientering. 3. Fylkestinget vil be om at ny seilingslei til Bergen vert innarbeidd i handlingsprogrammet. 31/09 HØYRINGSUTTALE - TIL "JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM OG FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2010" 11

12 Terje Kollbotn sette fram slikt forslag: Tilleggsforslag: I Fylkestinget ser positivt på at Transport- og kommunikasjonskomitéen i Stortinget ynskjer ei nærare utgreiing av ulike konsept for høgfartsbanar som kan redusere utslepp frå flytrafikken og langdistanse vegtrafikk. II Fylkestinget går og inn for at snøggtog over Haukeli med forgreining både til Bergen, Haugesund og Stavanger blir utgreidd. Terje Kollbotn sette fram slikt oversendingsforslag: Fylkestinget inviterer representanten for Norsk Bane A/S (evt. og Deutche Bahn) til å presentere planane for Haukelibanen på neste møte i fylkestinget. Innstillinga punkta 1 4 vart samrøystes vedteken. Innstillinga punkt 5 vart vedteken mot 4 røyster (SV). Innstillinga punkt 6 var samrøystes vedteken. Innstillinga punkt 7 vart vedteken mot 28 røyster (A, Frp). Innstillinga punkt 8 vart vedteken mot 14 røyster (A). Kollbotn sitt forslag I fekk 9 røyster (R, SV, V) og fall. Kollbotn sitt forslag II fekk 9 røyster (R, SV, V) og fall. Kollbotn sitt oversendingsforslag vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesordføraren. 1. Fylkestinget er nøgd med at det no vert bygd dobbeltspor mellom Arna og Bergen, med forlenging av kryssingsspor i Fløen og to spor i tunnelen gjennom Ulriken. Men mykje av Vossebanen er særs tilårskomen. For å realisera Nye Vossebanen må tiltaka på banenettet halda fram. Fylkestinget ber difor om at arbeidet med ny jernbanetunnel Trengereid - Takvam vert starta opp i NTP-perioden Fylkestinget er positiv til at Ringeriksbanen er prioritert i handlingsprogrammet. Ringeriksbanen er det viktigaste enkeltprosjektet for fornying og modernisering av Bergensbanen. Ringeriksbanen vil effektivisera og betra kapasiteten for gods- og persontrafikk på Bergensbanen, og kunna inngå i ein framtidig trase for høgfartsbane. Fylkestinget krev at planlegging og grunnerverv vert gjennomført straks og at arbeidet med Ringeriksbanen vert sett i gong i første halvdel av planperioden. Ringeriksbanen vert ferdigstilt innanfor NTP-perioden Fylkestinget legg også vekt på at det er viktig å halda fram med arbeidet med rassikring og bygging av kryssingsspor og kryssingsspor med samtidskøyring langs Bergensbanen. 4. Fylkestinget er positiv til at det i Jernbaneverket sitt handlingsprogram er sett av midlar til oppgradering av Voss stasjon til universell utforming. Voss er det viktigaste knute- og bytepunktet mellom buss og bane i indre strok av Hordaland. Det er viktig at dette arbeidet omfattar heile det funksjonelle stasjonsområdet, og ikkje berre det som blir nytta til jernbaneføremål. 5. For å sikra tilkomst og tilstrekkjelege areal for logistikk og godshandtering vil fylkestinget understreka at Jernbaneverket snarast må starta eit utgreiingsarbeid for å klargjere alternativ lokalisering av godsterminalen på Nygårdstangen. 6. Fylkestinget ber om at det vert vurdert å gjennomføra tiltak på Bergensbanen som gjev ei reisetid mellom Oslo og Bergen ned mot 4 timar i planperioden

13 7. Fylkestinget arbeider for at jernbanen skal verta val nr. 1 for kollektivtransport mellom Bergen og Oslo. 8. Fylkestinget vil vera ein god og aktiv samarbeidspartnar for Jernbaneverket for å nå denne målsetjinga. 32/09 OMBYGGING / MINDRE TILBYGG I SKULESEKTOREN - BUDSJETTREGULERING NR Fylkestinget godkjenner tilbygg ved Stord vidaregåande skule med ei kostnadsramme på 30 mill. kr. Budsjettet for 2009 vert endra slik: Stord vgs Tilbygg for tilrettelagt opplæring Nybygg/nyanlegg... + kr , Tilbygg/større ombyggingar i skulesektoren Samleløyving Vedlikehald (Nybygg/nyanlegg)... - kr ,- Restsummen 17 mill. kr vert å dekka av ombyggingskontoen i /09 STIFTELSEN SOLHOVDEN - NY HYTTE PÅ KVAMSKOGEN Rosalind Fosse sette fram slikt forslag på vegner av Frp, H og KrF: Tilleggsforslag: Hordaland fylkesting føreset at tilbodet vert gjort kjend og tilgjengeleg for alle kommunane i Hordaland. Tom-Christer Nilsen sette fram slik protokollmerknad: Desse representantane tek atterhald om stiftingstilsynet si godkjenning. Fosse sitt forslag vart samrøystes vedteke. Fylkestinget godkjenner planane for bygging av hytte på Kvamskogen. Hordaland fylkesting føreset at tilbodet vert gjort kjend og tilgjengeleg for alle kommunane i Hordaland. Budsjettet for 2009 vert endra slik: 13

14 Stad Art Prosjekt Tekst Meirutg. Meirinnt Solhovden - hytte Spelemidlar Bruk av bundne investeringsfond Protokollmerknad frå H: Desse representantane tek atterhald om stiftingstilsynet si godkjenning /09 NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: Forslag til nytt punkt 9: Fylkestinget ber om at strategi, politisk og fagleg styring i det interfylkeskommunale samarbeidet vert handsama i eiga sak. Aud Karin Oen sette fram slikt oversendingsforslag: Fylkestinget vil understreka at deltaking i NDLA ikkje må gå ut over høvet til å velja alternative læremiddel for m.a. å fremja tilrettelagd opplæring. Utvikling av nye læremiddel ved NDLA bør finansierast av friske midlar, gjerne med søknad om statleg støtte. Oen sitt forslag til nytt punkt 9 vart samrøystes vedteke. Oen sitt oversendingsforslag vart samrøystes vedteke oversendt til opplærings- og helseutvalet. 1. Fylkestinget vedtar at det mellom følgjande fylkeskommunar, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold og Østfold, vert etablert eit interfylkeskommunalt samarbeidsorgan, NDLA, med eige styre i medhald av kommunelova 27. Føremålet for samarbeidet er å leggje tilhøva til rette for å kjøpe inn, utvikle, distribuere og leggje til rette for digitale læremiddel for alle fag i vidaregåande opplæring. Resultatet skal vere frie digitale læremiddel som legg til rette for aktivt læringsarbeid og deling. 2. Fylkestinget vedtar det framlagte forslaget til vedtekter for samarbeidet i NDLA. 3. Oppnemning av medlemmar / varamedlemmar i høve til vedtektene 7 vert delegert til fylkesrådmannen. 4. NDLA som 27-samarbeid trer i kraft frå 1. juli Fordeling av økonomisk ansvar og ansvarsdeling vert lagt fram i eiga sak. 6. Fylkestinget sluttar seg i prinsippet til solidarisk ansvar for IS NDLA. 7. Det vert lagt fram ein årleg rapport om aktivitet, resultat og økonomi for opplærings- og helseutvalet og fylkesutvalet. 14

15 8. 7 i vedtektene må presisere at det berre er dei deltakande fylka som er med i representantskapet. 9. Fylkestinget ber om at strategi, politisk og fagleg styring i det interfylkeskommunale samarbeidet vert handsama i eiga sak. 35/09 ETABLERING AV EIT KULTURELT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 1. Det vert oppretta eit Kulturelt Utviklingsprogram for Hordaland med kultur- og ressursutvalet som politisk avgjerdsorgan. Programmet skal vere eit verkemiddel for større programsatsingar innan kulturfeltet. 2. Dei økonomiske rammene for Kulturelt Utviklingsprogram må avklarast nærare gjennom den årlege budsjettbehandlinga. 3. Kulturelle utviklingsprosjekt som har vorte delfinansiert over Regionalt Utviklingsprogram skal heretter handterast innanfor Kulturelt Utviklingsprogram. Det vert derfor årleg overført 1 mill. kroner frå Regionalt Utviklingsprogram til Kulturelt Utviklingsprogram. 4. Innanfor ramma av avsette konsesjonskraftinntekter til større regionale prosjekt vert 3 mill. kroner overført til Kulturelt Utviklingsprogram. 5. Kultur- og ressursutvalet avgjer kva tilskotsordningar innan kulturfeltet som utvalet i dag avgjer som det er aktuelt å leggje inn under Kulturelt Utviklingsprogram. 6. Fylkestinget føreset at det vert utvikla rutinar som sikrar eit godt samarbeid mellom Kulturelt Utviklingsprogram og næringsretta satsingar på kulturnæringane gjennom Regionalt Utviklingsprogram. 7. Fylkestinget skal evaluere ordninga med Kulturelt Utviklingsprogram etter 3 år. 8. Fylkestinget ber rådmannen syte for samhandling mellom administrasjon og det politiske utvalet kultur- og ressursutvalet i samband med støtte til kultur/næring innanfor Kulturelt Utviklingsprogram. 9. Fylkestinget føreset at kontakten med Kultur- og kyrkjedepartementet om statleg medverknad til Kulturelt Utviklingsprogram vert oppretthalde. 36/09 ENDRINGAR I DELEGASJONSREGLEMENTET FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Det var 56 representantar til stades. Mynde delegert etter plan- og bygningslov av nr. 77 vert frå og inntil vidare vidareført for tilsvarande saker etter lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 15

16 bygningslova) (plandelen) av nr. 71 så langt det er dekkjande. For nye saksområde og i tvilstilfelle vert saka lagt fram for fylkesutvalet for avgjerd. Sak om delegasjon av mynde vert lagt fram for fylkestinget i oktober. 37/09 ÅRSMELDING 2008 FOR KONTROLLUTVALET Det var 56 representantar til stades. Fylkestinget godkjenner årsmelding 2008 for kontrollutvalet. 38/09 GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAP 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Det var 56 representantar til stades. Rekneskapen for Hordaland fylkeskommune for 2008 vert godkjend. 39/09 FORVALTNINGSREVISJON HORDALAND FYLKESKOMMUNE - KJØP AV KOLLEKTIVTENESTER II - REVISJONSRAPPORT Fylkestinget ber fylkesrådmannen syta for at det vert: 1. Sikra at fylkeskommunen sine nye etiske retningsliner blir gjort tilstrekkeleg kjent blant dei tilsette, og vurderer om det vil vere føremålstenleg for Skyss å presisere ytterlegare og eksemplifisere kva desse retningslinene inneber for sine tilsette. 2. Sikra at fylkeskommune sine retningsliner for innkjøp blir gjort tilstrekkeleg kjent blant dei tilsette, og vurderer om det vil vere føremålstenleg for Skyss å presisere ytterlegare kva desse retningslinene inneber for sine tilsette. 3. Implementert eit kontraktsadministrasjonssystem slik som planlagt. 4. Sikra protokollføring og dokumentering av anbodsprosessane slik at krav til etterprøvbarhet blir etterlevd. 5. Etablert rutinar for å sikre at ekstern bistand ikkje kjem i konflikt med habilitetsreglar og forretningsetiske vurderingar. 6. Sikra at kunngjering og anbodsgrunnlag er formulert i tråd med lov og forskrift. 7. Sikra at det er tydeleg i anbodsdokumenta kva dokumentasjon fylkeskommunen krev av 16

17 tilbydarane. 8. Sikra likehandsaming av tilbydarar (mellom anna m.o.t. bruk av evalueringskriterium, kva som er avvisingsårsak av tilbod, vurdering av krav om endring av innleverte tilbod). 9. Utarbeida retningsliner for universell utforming av båtar. 40/09 FYLKESKOMMUNALE VERV - NYVAL OG SUPPLERINGSVAL 1. Som ny 2. varamedlem i samferdselsutvalet vert vald: Kåre Grønsnes 2. Som ny medlem i skatteklagenemnda vert vald: Marthe Hammer 3. Som varamedlem i fylkeslandbruksstyret vert vald: Turid Sundt 4. Som ny medlem i innstillingsrådet for Arne Bjørndals fond vert vald: Marit Bleie Mannsåker 5. Som ny medlem i I/S Fjordvegen vert vald: Einar Horvei 6. Oppnemningane under punkta 1 5 gjeld for resten av valperioden /09 SØKNAD FRÅ ETNE KOMMUNE OM FORSKOTTERING TIL OPPRUSTING AV FV 34 OG BYGGING AV GANG- OG SYKKELVEG I SKÅNEVIK 1. Fylkestinget godkjenner at Etne kommune får løyve til å forskottere inntil 15 mill. kr til opprusting, oppgradering av ca meter av Fv 34 og bygging av gang- og sykkelveg frå Skånevik kai til idrettsanlegget i Skånevik. 2. Refusjonstidspunktet vert fastsett i samband med handlingsprogrammet for det fylkeskommunale vegnettet og forskotteringa vert refundert utan renter og kompensasjon for prisauke. 42/09 SUNNHORDLAND LUFTHAVN AS - STYRKING AV EIGENKAPITALEN Pål Kårbø sette fram slikt forslag på vegner av KrF, H og Frp: Nytt: Fylkestinget føreset at det statlege tilskotet til Stord Lufthavn på inntil 12 mill. kr er tilstrekkeleg til å balansera drifta ved Stord Lufthavn. 17

18 Kårbø sitt forslag vart samrøystes vedteke. Fylkestinget løyver kr som ansvarleg lån til styrking av eigenkapitalen i Sunnhordland Lufthavn AS. Budsjettet for 2009 vert endra slik: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art Prosjekt Tekst mindreinnt. meirinnt Sunnhordland Lufthavn - utlån Bruk av investeringsfond Fylkestinget føreset at det statlege tilskotet til Stord Lufthavn på inntil 12 mill. kr er tilstrekkeleg til å balansera drifta ved Stord Lufthavn. 43/09 ETNE VIDAREGÅANDE SKULE - NYE LOKALE I SKAKKE KULTURHUS Fylkestinget godkjenner kjøp av seksjon i prosjektet SKAKKE senter for skule, idrett og kultur i Etne kommune for 42,5 mill. kr. Vilkåret for kjøpet er at Etne kommune går inn på ein gjenkjøpsavtale slik det går fram av saksførelegget. Fylkestinget godkjenner at kjøpet vert finansiert med lån. Budsjettet for 2009 vert endra slik: Stad Art Prosjekt Tekst Meirutg. Meirinnt Etne vgs. - kjøp av bygg Bruk av lån /09 JONDALSTUNNELEN - VAL AV TRASE Harald Hove sette fram slikt forslag på vegner av V, Sp og SV: Fylkestinget viser til vedteken finansieringsplan for Jondalstunnelen på møte 24. april Fylkestinget godkjenner utbygging av alternativ 4, S1+S6+N6. Fylkestinget ber fylkesrådmannen arbeide vidare med finansieringa (auken) og leggje til rette for at staten og kommunane bidreg. Pål Kårbø sette fram slikt forslag: Fylkestinget viser til vedteken finansieringsplan for Jondalstunnelen på møte 24. april Fylkestinget vil auka ramma med 81 mill, (2003 kroner) for soleis å kunne gjennomføra ein rasfri tilkomstveg i sør gjennom S5 alternativet. Samstundes vert N6 vald på Jondalssida. 18

19 Ei fullverdig utbygging med S5+S6+N6 vil gjera sambandet meir attraktivt og dermed gje høgare ÅDT. Auka kostnad vert finansiert med ein kombinasjon av låneopptak og auke i bompengar. Kårbø sitt forslag fekk 7 røyster (KrF, R) og fall. Hove sitt forslag fekk 13 røyster (V, Sp, SV, R) og fall. Innstillinga vart vedteken mot 18 røyster (KrF, Sp, V, SV, R). VEDTAK ( ) 1. Fylkestinget viser til vedteken finansieringsplan for Jondalstunnelen på fylkestinget 24. april 2008 og godkjenner utbygging av alternativ 3, S1+S6+N2 red. 2. Fylkestinget godkjenner at også opsjonane 4, 6 og 8 vert innløyste i samband med kontraktsinngåing for bygging av Jondalstunnelen. Torill Selsvold Nyborg Aslaug Hellesøy Harald Hove Gro Stien Thorvaldsen sekretær 19

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg DESSE MØTTEandeland,

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg.

Detaljer

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 7. juni 2011 8. juni 2011 Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 Stad: Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11 MØTELEIAR Fylkesordførar

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10

Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesvaraordførar

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen. Fylkesordføraren

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11. Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011. Kl.: 11.00-17.15 09.00-14.

MØTEBOK. Fylkestinget. Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11. Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011. Kl.: 11.00-17.15 09.00-14. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011 Kl.: 11.00-17.15 09.00-14.35 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 28. november 2012 201111067-60/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Det vert med dette

Detaljer

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 29. oktober 2008 Kl.: 13.00 14.00 og 15.00 17.00 Saknr.: 236/08-257/08 Stad: Stend hovedgård v/stend vidaregåande skole MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet

Innkalling til møte i fylkesutvalet Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 14. mars 2013 201111067-74/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 200804221-10 KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Her skal det leggjast inn eit bilete i den endelege versjonen Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2008 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009:

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009: Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 9. desember 2009 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer