MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 18. mars 2009 Kl.: Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg. Fylkesordføraren opplyste om forfall og møtande varamedlemer. FORFALL Berit W. Eldøy Dan Femoen Magnar Lussand Nils-Olav Nøss Anita Garlid Johannessen MØTANDE VARAMEDLEMER Haakon Thuestad Jørgen Øydvin Sigrid Brattabø Handegard Dag Rune Mo Ottar Tangen Sekretæren heldt namneopprop. DESSE MØTTE DET NORSKE ARBEIDERPARTI 1. Gisle Handeland 2. Joril Christensen 3. Sigmund Olsnes 4. Torill Vebenstad 5. Hans Otto Robberstad 6. Dag Rune Mo 7. Aud Karin Søilen 8. Toralv Mikkelsen 9. Liv Oda Dale 10. Guro Fosse Haraldsen 11. Terje Olav Hermansen 12. Anne-Line Innvær 13. Jan Johnson 1

2 14. Jette Lunemann Hansen FREMSKRITTSPARTIET 1. Terje Søviknes 2. Roald Stenseide 3. Monica Nilsen 4. Helge Andre Njåstad, frå kl Ottar Tangen 6. Stig Høgholm 7. Elisabeth Eide Tharaldsen 8. Bjørn Arne Aakvaag 9. Rosalind Fosse 10. Gustav Bahus 11. Dagfinn Vik 12. Gunnar Bakke 13. Petter Kvinge Tvedt 14. Georg Indrevik HØGRE 1. Tom-Christer Nilsen 2. Mona Røsvik Strømme 3. Stein Inge Ryssdal 4. Haakon Thuestad 5. Einar Lutro 6. Eivind Nævdal-Bolstad 7. Cathrine Schjelderup 8. Torill Eidsheim 9. Jørgen Øydvin 10. Eli Årdal Berland 11. Arne Havnerås KRISTELEG FOLKEPARTI 1. Torill Selsvold Nyborg 2. Pål Kårbø 3. Aslaug Hellesøy 4. Ola Johan Settem 5. Robert Erlandsen SENTERPARTIET 1. Sigrid Brattabø Handegard 2. Bente Bondhus 3. Lene Fløysand Sylta 2

3 4. Kjersti Toppe SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Mette Holmefjord Olsen 2. Kim Eirik Størksen 3. Aud Karin Oen 4. Kjartan Haugsnes RAUDT 1. Sunniva Schultze-Florey 2. Dijana Milicevic Saga VENSTRE 1. Harald Hove 2. Anne Beth Njærheim 3. Inge Børslien MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. Fylkesordføraren sa frå om at fylkestinget var lovleg sett. GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjend utan merknader. MØTEBOKA Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Bente Bondhus og Stein Inge Ryssdal valde. Fylkesordføraren gjorde framlegg om at møteboka vert godkjend av fylkesordføraren og dei to som vart oppnemnde til å skriva under møteboka. Fylkestinget slutta seg samrøystes til dette. YMSE Direktør Torolv Onarheim orienterte kort om den fylkeskommunale verksemda Beredt AS. Gisle Handeland påpeikte at talane med påfølgjande ordskifte på fylkestinget gjev høve for fylkestinget sine medlemer til å ta opp forhold som ikkje er knytt til konkrete saker. Han var difor ikkje nøgd med at det ikkje var talar på dette tinget. Pål Kårbø sette på vegner av KrF, H, AP, SP og V fram slikt forslag til fråsegn: Uttale frå Hordaland fylkesting 18. mars 2009 Bergensprogrammet må sikrast tydeleg støtte ved kommuneproposisjonen i mai! Hordaland fylkesting meiner regjeringa sitt framlegg til NTP for inneber ei omfattande satsing på ei rekkje gode og viktige samferdselsprosjekt for Hordaland fylke. 3

4 Viktige prosjekt som t.d. Sotrasambandet, Nyborgtunnelen og E 39 Svegatjørn Rådal og E134 Stordalstunnelen er komne eit viktig steg vidare. Vi er også glade for at dobbeltspor Arna Bergen er på plass i første del av planperioden. Hordaland fylkesting vil samstundes nytte høvet til å minna om at det også er store forventningar til regjeringa når det gjeld byggetrinn 2 i Bergensprogrammet. Her må staten, gjennom auka rammer i kommuneproposisjonen, leggja til rette for vidare utbygging av Bybanen frå Nesttun til Lagunen og Ringveg vest frå Sandeid til Liavatnet. Fylkestinget ser det som svært viktig å få fram ein bompengesøknad for revisjon av Bergensprogrammet for å sikra kontinuerlig utbygging av Ringveg Vest og Bybanen i Bergen. Fylkestinget vil ta initiativ til nødvendige avklaringar mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Samferdselsdepartementet med sikte på ei rask og smidig gjennomføring av Bergensprogrammet. Kjartan Haugsnes sette fram slikt forslag til fråsegn: Uttale frå Hordaland fylkesting 18. mars 2009 Bergensprogrammet må sikrast tydeleg støtte ved kommuneproposisjonen i mai! Hordaland fylkesting meiner regjeringa sitt framlegg til NTP for inneber ei omfattande satsing på ei rekkje gode og viktige samferdselsprosjekt for Hordaland fylke. Hordaland fylkesting vil samstundes nytte høvet til å minna om at det også er store forventningar til regjeringa når det gjeld byggetrinn 2 i Bergensprogrammet. Her må staten, gjennom auka rammer i kommuneproposisjonen, leggja til rette for vidare utbygging av Bybanen frå Nesttun til Lagunen og Ringveg vest frå Sandeid til Liavatnet. Fylkestinget ser det som svært viktig å få fram ein bompengesøknad for revisjon av Bergensprogrammet for å sikra kontinuerlig utbygging av Ringveg Vest og Bybanen i Bergen. Fylkestinget vil ta initiativ til nødvendige avklaringar mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Samferdselsdepartementet med sikte på ei rask og smidig gjennomføring av Bergensprogrammet. Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetsbehandle forslaga frå Kårbø og Haugsnes. Haugsnes sitt forslag til fråsegn fekk 4 røyster (SV) og fall. Kårbø sitt forslag til fråsegn vart vedteke mot 20 røyster (SV, R, Frp). Mette Holmefjord Olsen sette fram slikt oversendingsforslag: Fylkestinget ber Statens vegvesen straks iverksetja dei tryggingstiltaka som er lova på riksvegen mellom Stord vidaregåande skule sine avdelingar. Fylkestinget vedtok samrøystes å sende Holmefjord Olsen sitt oversendingsforslag til fylkesrådmannen. Notat frå fylkesrådmannen, Trafikksikring Vabakken, Stord kommune status vart utdelt. Helge Andre Njåstad sette fram slikt forslag: Framlegg til fråsegn frå Hordaland fylkesting til Kommunal og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, kommunalkomitéen og samferdselskomitéen på Stortinget: 4

5 - Set fylkeskommunane i stand til å gje innbyggjarane gode ferjetilbod Fylkestinget i Hordaland ønskjer å satse på ferjetilbod når dette ansvaret vert overført i Nøkkelen for å lukkast er at fylkeskommunane får overført midlar til å kunne levere den standarden NTP føreset. Ved utgangen av 2008 hadde vi i Hordaland følgjande oppfylling av dagens NTP-standard: Opningstid: 21 av 22 samband oppfylte målet. Frekvens (tal rundturar): 17 av 22 samband. Attståande kjøretøy: 21 av 22 samband. Desse sambanda i Hordaland oppfyller ikkje dagens NTP-standard: Bruravik Brimnes, Kvanndal Utne, Gjermundshamn Løfallstrand, Krokeide Hufthamar og Fedje Sævrøy. Fylkestinget er uroa over denne formuleringa i NTP-framlegget til regjeringa: Samferdselsdepartementet legger til grunn en videreføring av nivået i budsjettet for 2009 på mill. kr til kjøp av ferjetjenester på riksvegnettet og det nye fylkesvegnettet. Fylkestinget forventar å få overført midlar i kommuneøkonomiproposisjonen til å kunne oppfylle NTP-standard på alle samband når fylkestinget overtar ansvaret Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetsbehandle Njåstad sitt forslag og vedtok deretter samrøystes forslaget til fråsegn. Fylkestinget ber fylkesordføraren sende fråsegna til Kommunal og regional- og Samferdselsdepartementet og til stortingskomitéane kommunal og transport. Fylkesordføraren vert og oppmoda om å ta opp denne saka med andre ferjefylke og gjerne også Vestlandsrådet. Kjartan Haugsnes stilte følgjande spørsmål i ein interpellasjon: Vil fylkesordføraren sjå til at Hordaland fylkeskommune ikkje inngår økonomiske avtalar med selskap der heile eller delar av virksomheiten er straffbar etter folkeretten? Fylkesordføraren svarte at folkeretten i første rekkje gjeld rettsforholdet mellom statar og at ho ikkje ser det som aktuelt å fråvika gjeldande retningslinjer for offentlege anskaffingar med grunnlag i interpellasjon og avisoppslag. I samband med interpellasjonen sette Kjartan Haugsnes fram slikt forslag til fråsegn: Hordaland fylkesting ber regjeringa utarbeida ei endring av gjeldande konkurranselovgjeving slik at kommunar og fylkeskommunar kan unngå økonomiske avtalar med selskap som på oppdrag frå ei okkupasjonsmakt driv virksomheit på okkuperte landområde. Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetsbehandle Haugsnes sitt forslag til fråsegn. Forslaget fekk 24 røyster (SV, A, R, SP) og fall. Fylkestinget behandla sakene 02/09 19/09 i oppsett rekkjefølgje. 5

6 MELDINGAR Periode: 24. april mars 2009 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 1/ Jondalstunnelen - status tunnelmassar og framdrift 2/ Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - Årsmelding / Løns- og arbeidsvilkåra for tilsette innan kollektivselskapa 4/ Vedrørende Veolia`s engasjement i Midtøsten 5/ Tiltakspakke til fylkesvegar i Hordaland 6

7 SAKNR. 2/09 ETABLERING AV EIT FELLES REGIONALT FORSKINGSFOND MELLOM SOGN OG FJORDANE, HORDALAND OG ROGALAND 1. Hordaland fylkeskommune ønskjer å etablere ein forskingfondsregion for Vestlandet saman med Sogn og Fjordane og Rogaland. 2. Fylkesordføraren blir beden om å arbeide vidare for ein slik modell. 3/09 FORVALTNINGSREVISJON AV "OPPFØLGING AV TILDELING AV TILSKOT TIL BARN OG UNGE" - REVISJONSRAPPORT Cathrine E. Schjelderup sette fram slikt forslag på vegner av H, Frp og KrF: Nytt punkt 9: Hordaland fylkeskommune sine retningsliner for tildeling av tilskot til born og unge skal leggjast ved ved avslag og tilsegn på søknader. Schjelderup sitt forslag vart samrøystes vedteke. Fylkestinget ber fylkesrådmannen syta for at: 1. Det vert teke atterhald om høve for fylkeskommunen og fylket sin revisor til å setje i verk kontroll med at midlane vert forvalta slik som føresett ved tildeling av tilskot. 2. Det vert sikra at opplysningar om klageåtgang, klagefrist, klageinstans og nærare framgangsmåte ved klage, vert ivareteke i tråd med forvaltningslova ved tildeling av tilskot. 3. Det bør vere ei målsetjing at søkjarar nyttar eit standard søknadsskjema både elektronisk og manuelt slik at ein oppnår einsarta framstilling av søknadsopplysningar. Det kan bidra til effektiv søknadsbehandling, samt at det kan gje betre statistikk over kva type tiltak det vert gjeve tilskot til. 4. Det internt bør definerast klårare kva som reknast som drift og kva som reknast for å vere prosjekt/aktivitet. 5. Det vert sikra at ein under søknadsbehandlinga fangar opp om søkjar mottek tilskot gjennom andre tilskotsordningar i Hordaland fylkeskommune. 6. Det i dokumentasjon til søknadsbehandlinga vert gjeve ytterligare grunngjeving når det blir gjeve innstilling på tilskot til tiltak som kan vurderast å vere i grenseland i forhold til eit eller fleire punkt i retningslinene. 7. Det vert utarbeidd klare rapporteringskrav, til dømes: a. Samle krav til rapportering i tilsegnsbrevet. b. Krevje rekneskap for sjølve tiltaket. c. Krevje rapport for sjølve tiltaket etter standardskjema som vert vedlagt tilsegnsbrev. d. Setje frist for rapportering. 7

8 8. Det vert etablert rutinar for oppfølging av tilskota overfor tilskotsmottakar. 9. Hordaland fylkeskommune sine retningsliner for tildeling av tilskot til born og unge vert lagt ved ved avslag og tilsegn på søknader. 4/09 TILTAK FOR ARBEID - OPPFØLGJING AV REGJERINGA SIN KRISEPAKKE Joril Christensen sette fram slikt forslag: Tiltak for arbeid Krisa i verdsøkonomien råkar også Hordaland. Fylkeskommunen må difor vera budd på at bedrifter kan gå over ende og arbeidsløysa vil auke. Regjeringa har kome med ei krisepakke som skal gå til tiltak for arbeid. Fylkestinget føreset at desse midlane vert nytta der det har størst sysselsettingseffekt. Fylkestinget sluttar seg til fylkesrådmannen si innstilling med desse endringane: Berekna skattesvikt vert redusert med 5 mill. 5 mill. vert disponert til desse formåla: Heilt eller delvis UG3-løp i skole vert iverksett kun der alt anna er prøvd. Fylkestinget ber rådmannen setje i gang samarbeid med NAV for å realisere bedriftsintern opplæring med midlar tilført til NAV frå regjeringa. Midlane skal stimulera bedrifter til å fullføre og overta opplæringa for lærlingar som mister læreplassen. Det må og gjennom samarbeidet med NAV stimulerast til bedriftsintern opplæring overfor større bedriftsmiljø som må gå til oppseiingar og/eller permitteringar. Det må gjerast lett tilgjengeleg for bedriftene å nytte seg av desse tiltaka. Joril Christensen sette fram slikt oversendingsforslag: Heilt eller delvis UG3-løp i skole vert iverksett kun der alt anna er prøvd. Fylkestinget ber rådmannen setje i gang samarbeid med NAV for å realisere bedriftsintern opplæring med midlar tilført til NAV frå regjeringa. Midlane skal stimulera bedrifter til å fullføre og overta opplæringa for lærlingar som mister læreplassen. Det må og gjennom samarbeidet med NAV stimulerast til bedriftsintern opplæring overfor større bedriftsmiljø som må gå til oppseiingar og/eller permitteringar. Det må gjerast lett tilgjengeleg for bedriftene å nytte seg av desse tiltaka. Harald Hove sette fram slikt forslag: Vedlikehald fylkesvegar Tiltak for betra framkomst kollektivtrafikk Hove sitt forslag fekk 3 røyster (V) og fall. Christensen sitt forslag fekk 24 røyster (A, SP, SV, R) og fall. Christensen sitt oversendingsforslag vart samrøystes vedteke oversendt til opplærings- og helseutvalet. Fylkestinget viser til St.prp. nr. 37 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid, der det er forslag om ekstraordinær løyving til Hordaland fylkeskommune. 8

9 Fylkestinget sluttar seg til fylkesrådmannen sitt forslag om fordeling av det mellombelse tilskotet til vedlikehald og rehabilitering med om lag 1/3 til fylkesvegvedlikehald og om lag 2/3 til vedlikehald av fylkeskommunale eigedommar. Budsjettet for 2009 vert endra slik: Driftsbudsjettet: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art Tekst mindreinnt. meirinnt Vedlikehald fylkesvegar Fylkesvegar momskompensasjon Bilruter Lærlingtilskot Skatt Rammetilskot Andre generelle statstilskot Momskompensasjon frå investeringar Ekstraordinært vedlikehald - tiltakspakke Avsetjing til disposisjonsfond Overføring til investeringsrekneskapen Investeringsbudsjettet: Stad Art Prosjekt Tekst Meirutg. Meirinnt Knarvik vgs. varme/vent.anlegg Knarvik vgs. - overf. frå drift Inndekking av dei resterande om lag 5,0 mill. kr vert å kome attende til på junitinget /09 INNKJØPSPOLICY FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sunniva Schultze-Florey sette fram slikt forslag til vedtak: Tilleggsforslag Hordaland fylkeskommune skal ikkje inngå økonomiske avtalar med selskap som driv verksemd som er i strid med folkeretten. Gisle Handeland sette fram slikt forslag til vedtak: 1. Hordaland fylkesting godkjenner den framlagde innkjøpspolicyen for Hordaland fylkeskommune, med slik endring/tillegg: Hordaland fylkeskommune skal ikkje inngå økonomiske avtalar med selskap som driv verksemd som er straffbar etter folkeretten. Stortingsmelding nr. 10 ( ) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi og stortingsbehandlinga av den skal inngå i arbeidet med utforming av konkurransegrunnlag. 2. Lærlingebedrifter skal prioriterast ved kjøp av varer og tenester. 9

10 Dijana Saga sette fram slikt forslag til endring av retningslinene for innkjøp: Under Samfunnsansvar omdøme 5. kulepunkt vert endra slik: Krav til gjengs norske løns- og arbeidsvilkår skal takast med i tenestekontraktar og bygg- og anleggskontraktar. Anne-Beth Njærheim sette fram slikt oversendingsforslag: Fylkestinget framhevar at det ved innkjøp er viktig med relevant og god spesifisering av produkt/tenester. Joril Christensen sette fram slikt forslag til endring av retningslinene for innkjøp: Under Samfunnsansvar omdøme: 3. kulepunkt vert endra slik: Universell utforming skal takast omsyn til ved alle aktuelle anskaffingar. Verktøykasse for universell utforming i offentlige anskaffelser skal inngå ved utarbeiding av konkurransegrunnlag. 7. kulepunkt vert endra slik: Rettleiar om Etiske krav i offentlege anskaffelser skal inngå ved utarbeiding av konkurransegrunnlag. Schultze-Florey sitt forslag fekk 6 røyster (R, SV) og fall. Handeland sitt forslag, punkt 1 fekk 24 røyster (A, SP, SV, R) og fall. Handeland sitt forslag, punkt 2 fekk 24 røyster (A, SP, SV, R) og fall. Christensen sitt forslag fekk 27 røyster (A, SP, SV, R, V) og fall. Saga sitt forslag fekk 23 røyster (A, SV, R, V) og fall. Njærheim sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. 1. Hordaland fylkesting godkjenner dei framlagte Retningsliner for innkjøp for Hordaland fylkeskommune slik dei ligg føre med desse endringane: Nytt kulepunkt under Andre målsetjingar: Innkjøpsfunksjonen skal ivareta krav om openheit, kontroll og høve til etterprøving. Nytt kulepunkt under Samfunnsansvar omdøme: Det skal takast sikte på å etterleve internasjonale standardar og prinsipp om menneskerettar, arbeidslivsstandardar, miljø og anti-korrupsjon. 2. Retningsliner for innkjøp skal leggjast til grunn for utvikling av det vidare innkjøpsarbeidet i fylkeskommunen. 6/09 BOMPENGESØKNAD FOR VIDAREFØRING AV BERGENSPROGRAMMET - ØKONOMISKE RAMMER Fylkesrådmannen oppmoda fylkestinget om å trekkja saka. Tom-Christer Nilsen sette fram slikt forslag: Saka vert trekt frå saklista. Nilsen sitt forslag vart vedteke mot 6 røyster (SV, R). 10

11 Saka vert trekt frå saklista. 7/09 BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M. Mette Holmefjord Olsen sette fram slikt forslag: Alt. punkt 5: a) Som medlem i styret for Hordaland kollektivservice A/S seinare Bybanen A/S føreslår fylkestinget 4 representantar og leiar og nestleiar. b) Bergen kommune vert invitert til å føreslå 1 representant. Tillegg til punkt 5: Tore Svendsen vert foreslått som medlem i styret for Hordaland Kollektivservice AS seinare Bybanen AS. Alt. punkt 6: Fylkesordførar som generalforsamling i Hordaland kollektivservice A/S seinare Bybanen A/S får fullmakt til å velje 5 medlemer. Innstillingane frå fylkesutvalet og valnemnda vart vedtekne med 39 røyster mot 18 røyster (SV, A) for Holmefjord Olsen sitt forslag. 1. Fylkestinget godkjenner at Hordaland Kollektivservice AS skifter namn til Bybanen AS. 2. I samband med omskiping av selskapet godkjenner fylkestinget at Bybanen AS vert sett økonomisk i stand til oppgåva som infrastrukturselskap ved at budsjettet for 2009 vert endra slik: Investering: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art Prosjekt mindreinnt. meirinnt Kjøp av driftsmidl. frå HKS Bruk av disposisjonsfond Overf. frå drift Drift: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art mindreinnt. meirinnt Bybanen Overføring til investering Tryggleik Hordaland fylkeskommune vil gjennom Bybanen AS vedlikehalda og drifta infrastrukturen for Bybanen. Målet med Bybanen er å etablera og driva ein høgstandard sporveg, som kan fungera som eit attraktivt, sikkert, påliteleg og miljøvenleg transportsystem. 11

12 4. Økonomi Hordaland Fylkeskommune garanterer Bybanen AS tilstrekkelege økonomiske rammer til å vedlikehalda og drifta infrastrukturen i samsvar med jernbanelova, tilhøyrande forskrifter og andre aktuelle lover og forskrifter. Bybanen AS si plikt overfor brukarane av tilbodet vert understreka. Bybanen AS skal skal til ein kvar tid å drifta tilbodet i samsvar med planverket. 5. Som medlemer i styret for Hordaland Kollektivservice AS seinare Bybanen AS foreslår fylkestinget: Torill Vebenstad Ingmar Ljones 6. Fylkesordføraren som generalforsamling i Hordaland Kollektivservice AS seinare Bybanen AS får fullmakt til å velja fem medlemer, leiar og nestleiar i styret. 8/09 BYBANEN I BERGEN - BYGGJESTEG II - AVTALE MED STATENS VEGVESEN - FORSKOTTERING AV GRUNNKJØP Stein Inge Ryssdal gjekk frå som ugild fordi han har engasjement ved bybanekontoret. Det var 56 representantar til stades. Innstillinga, første avsnitt vart samrøystes vedteken. Innstillinga, andre avsnitt vart vedteken mot 14 røyster (Frp). Fylkestinget godkjenner avtale mellom Statens vegvesen Region vest og Hordaland fylkeskommune om korleis statlege midlar og bompengar skal overførast, slik den går fram av vedlegget. Fylkestinget godkjenner at Hordaland fylkeskommune forskotterer kostnader med grunnkjøp i 2009 for byggjesteg II for Bybanen strekninga Nesttun Rådal. Ramma for slik forskottering vert sett til 45 mill. kr. 9/09 BØMLOPAKKEN - GODKJENNING AV REVIDERT BOMPENGESØKNAD Mette Holmefjord Olsen sette fram slikt forslag: Nytt punkt 5: Fylkestinget føreset at prinsipp for bompengefinansiering vert fylgt. Det vil seia at bomstasjonane skal fanga opp den trafikken som nyttar seg av vegnettet. Mette Holmefjord Olsen sette fram slik protokollmerknad på vegner av SV og Frp: Basert på St.m. 24 ( ) NTP og brev frå regionvegsjef Torpp til fylkesrådmannen i Hordaland , meiner desse representantane at Bømlo kommune må plassera bomstasjonar i samsvar med nytteprinsippet, dette må ivaretakast i det vidare arbeidet. Holmefjord Olsen sitt forslag fekk 4 røyster (SV) og fall. Innstillinga vart vedteken mot 20 røyster (SV, FRP, R). 12

13 1. Fylkestinget godkjenner revidert bompengesøknad for Bømlopakken, og tilrår at bompengedelen vert utvida frå maksimalt 313 mill. kr (2005 kr) til 642 mill. kr (2009 kr). 2. Fylkestinget viser til sitt tidlegare vedtak om bompengepakken frå , og vil prioritere dei statlege midlane i finansieringsplanen innanfor ramma for det nye fylkesvegnettet frå I tillegg kjem prioriteringa innanfor ramma av dagens fylkesvegnett. 3. Fylkestinget godkjenner at det vert etablert eit bompengeselskap for Bømlopakken der fylkeskommunen har eigarmajoritet og fleirtal i styret. Fylkesutvalet får fullmakt til å teikne aksjar i selskapet og oppnemne styremedlemer for fylkeskommunen. 4. Hordaland fylkeskommune gjev sjølvskuldargaranti på inntil 350 mill. kr til lån, som bompengeselskapet tek opp til delvis finansiering av Bømlopakken. Garantien gjeld i inntil 15 år. Fylkeskommunen kan krevje pant i retten til å krevja inn bompengar. Protokollmerknad frå SV og Frp Basert på St.m. 24 ( ) NTP og brev frå regionvegsjef Torpp til fylkesrådmannen i Hordaland , meiner desse representantane at Bømlo kommune må plassera bomstasjonar i samsvar med nytteprinsippet, dette må ivaretakast i det vidare arbeidet. 10/09 SØKNAD FRÅ VOSS KOMMUNE OM LØYVE TIL Å FORSKOTTERE PARSELL 2 AV NY VEG TIL BAVALLEN, FV 315 Innstillinga vart vedteken mot 6 røyster (SV, R). 1. Fylkestinget godkjenner at Voss kommune får løyve til å forskottere inntil 14 mill. kr for parsell 2 av ny veg til Bavallen, kostnadsrekna til 12,8 mill. kr. 2. Tidspunkt for tilbakebetaling av forskotteringa vert fastsett i samband med handlingsprogrammet for Forskotteringa vert tilbakebetalt utan renter og kompensasjon for prisauke. 11/09 FYLKESVEGBUDSJETTET UFORDELTE SEKKEPOSTMIDLAR Fylkestinget godkjenner fordeling av attståande ufordelte sekkepostmidlar på investeringsbudsjettet for fylkesvegane for 2009 slik: kr Prosjekt Fv 419 Solenvegen, Austrheim Veg til Hanøytangen, Askøy kommune 465 Hegglandsdalen, Os kommune 500 Kvisti-Bruvik, Osterøy kommune 500 Fv 34 Kathinkasvingen ved Skånevik, Etne kommune Handlingsplan for trafikksikring, Bergen distrikt Handlingsplan for trafikksikring, Voss og Hardanger distrikt Handlingsplan for trafikksikring, Sunnhordland og Haugalandet distrikt 800 Ufordelt reserve

14 Sum /09 ÅRSMELDING KLAGENEMNDA Fylkestinget tek klagenemnda si årsmelding for 2008 til orientering. Fylkestinget meiner saksbehandlingstida i klagesaker framleis er for lang og ber fylkesrådmannen setje i verk tiltak slik at den ikkje overstig 3 månader. 13/09 INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND Anne-Line Innvær sette fram slikt oversendingsforslag: Ved rullering bør samferdsel innarbeidast i internasjonal strategi. Dijana M. Saga sette fram slikt forslag til endring av strategien for det internasjonale arbeidet: Under punkt 2 Prioriterte tema: Nytt punkt e. Reiseliv: Hordaland fylkeskommune stiller seg positiv til at Tyssedal kraftanlegg og andre industriminner i Hordaland blir med i ERIH (European Routes of Industrial Heritage. Saga sitt forslag fekk 10 røyster (R, SV, V, 1 KrF) og fall. Innvær sitt oversendingsforslag vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. Fylkestinget vedtek Strategi for det internasjonale arbeidet slik den ligg føre. 14/09 OPPRETTING AV ELEV- OG LÆRINGEOMBOD I HORDALAND Saksordførar Eivind Nævdal-Bolstad presenterte arbeidet med saka om elev- og lærlingeombod. Hans Otto Robberstad sette fram slikt forslag på vegner av A og R: 1. Det vert oppretta ei ordning med elev- og lærlingeombod i Hordaland. 2. Ombodsordninga vert starta opp frå 1. september Ombodet vert tilsett i fylkeskommunen, men skal ha ei fri rolle og kan engasjere seg i lærlinge- og elevsaker etter mønster av pasientombodet i helsesektoren. 4. Arbeidsinstruks, reglement og tilsetjingsvilkår skal utformast med det som siktemål at saka kan handsamast i utvalet for opplæring og helse i mai. Innstillinga vart vedteken med 33 røyster mot 24 røyster (A, SP, SV, R) for Robberstad sitt forslag. 14

15 1. Det vert ikkje oppretta elevombod/lærlingeombod i Hordaland på noverande tidspunkt. 2. Elevinspektørordninga skal evaluerast. Mellom anna skal det undersøkjast: Kor stor stilling den enkelte elevinspektør har på den enkelte skole (i forhold til elevtal?) Kva nyttar elevinspektøren stillinga si til, og kor stor del av stillinga går med til ulike arbeidsoppgåver? Kjenner elevane til elevinspektørane og deira arbeidsområde? Nyttar elevane seg av elevinspektøren? 15/09 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Tom-Christer Nilsen sette på vegner av H, Frp, KrF, A, SP, SV, R og V fram slik protokollmerknad knytt til punkt 5, 2. setning: Dette hindrar ikkje inngåing av arbeidskontraktar/tilleggsarbeidskontraktar i forhold til normale arbeidsforhold. Dette hindrar heller ikkje at tilsette ved evt. konkurranseutsetjing av fylkeskommunal verksemd kan gje anbod som gruppe eller enkeltperson. Gisle Handeland sette fram slikt forslag: Setning 3 i innleiinga i dei etiske retningslinene vert endra til. eit godt omdømme og styrke Hordaland fylkeskommune som god tenesteytar, samfunnsutviklar, forvaltar og arbeidsgjevar. Handeland sitt forslag fekk 24 røyster (A, SP, SV, R) og fall. 1. Fylkestinget vedtek etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Hordaland fylkeskommune slik dei ligg føre med desse endringane: Punkt 2 skal lyde slik: Tilsette har ein grunnleggjande rett til å ytre seg på eigne vegne og gje uttrykk for sine eigne oppfatningar med mindre opplysningane er teiepliktige, eller det å gje ut opplysningane vil vere i strid med lojalitetsplikta som normalt gjeld i arbeidsforhold. Punkt 5, 2. setning skal lyde slik: Tilsette kan ikkje som leverandør delta i konkurranse eller inngå kontraktar med den avdeling/ eining der ho/han sjølv arbeider. Punkt 10 skal lyde slik: 10. Samfunnsansvar Folkevalde og tilsette i Hordaland fylkeskommune skal vere seg bevisst det samfunnsansvar som følgjer forvaltning av fellesskapet sine ressursar. 2. Fylkestinget føreset at både tilsette og folkevalde leiarar arbeider planmessig for at desse retningslinene skal verte implementerte i heile organisasjonen. 15

16 Protokollmerknad frå fylkestinget knytt til endring i punkt 5, 2. setning Dette hindrar ikkje inngåing av arbeidskontraktar/tilleggsarbeidskontraktar i forhold til normale arbeidsforhold. Dette hindrar heller ikkje at tilsette ved evt. konkurranseutsetjing av fylkeskommunal verksemd kan gje anbod som gruppe eller enkeltperson. 16/09 KVAM BOMPENGESELSKAP AS - VAL TIL STYRET Bente Bondhus sette fram slikt forslag: 1. Som vara for Jette Lunemann Hansen 1. Inge Børslien (vara) Innstillinga med forslaget frå Bondhus vart samrøystes vedteken. Til styret for Kvam bompengeselskap AS nemner fylkestinget opp: Medlemer: 1. Reidun Rasmussen Mjør 2. Dagfinn Vik 3. Jette Lunemann Hansen Leiar: Reidun Rasmussen Mjør Varamedlemer: 1. Elisabeth Eide Tharaldsen 1. Gunvor Sønnesyn 1. Inge Børslien 17/09 SPAREBANKEN VEST - ENDRA FYLKESKOMMUNAL REPRESENTASJON I representantskapet i Sparebanken Vest trer følgjande medlem og varamedlem valde av Hordaland fylkeskommune ut frå og med vala i 2009: Medlem: Brigt O. Gåsdal Varamedlem: Rosalind Fosse Britt Lerøy Som ny varamedlem vert vald: Brigt O. Gåsdal 18/09 SØKNAD OM PERMISJON FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV 1. Lubna Jaffery Fjell, Det norske Arbeiderparti får permisjon frå verva som varamedlem til fylkestinget og varamedlem til kultur- og ressursutvalet for den tida ho er politisk rådgjevar i regjeringa. 16

17 2. Som ny varamedlem i kultur- og ressursutvalet for den tida Lubna Jaffery Fjell har permisjon vert vald Hilde Koppen. 19/09 SØKNAD OM FRITAK FRÅ POLITISKE VERV 1. Etter ei vurdering av vilkåra i kommunelova finn ikkje fylkestinget å kunna gi Kjartan Haugsnes, Sosialistisk Venstreparti, fritak frå verva som medlem i fylkestinget og medlem i samferdselsutvalet. 2. Kjartan Haugsnes vert friteken frå vervet som medlem i styret for I/S Fjordvegen for resten av valperioden Som ny medlem i styret for I/S Fjordvegen vert vald for resten av valperioden : Bjørn Lothe. Torill Selsvold Nyborg Bente Bondhus Stein Inge Ryssdal Gro Stien Thorvaldsen sekretær 17

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 17. oktober 2007 Kl.: Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 17. oktober 2007 Kl.: Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 17. oktober 2007 Kl.: 11.00 14.50 Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesordføraren

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Bergen Kongressenter, Bergen. Kl.: Dato: 12. oktober oktober Stad: Saknr.

MØTEBOK. Valnemnda. Bergen Kongressenter, Bergen. Kl.: Dato: 12. oktober oktober Stad: Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 12. oktober 2009 13. oktober 2009 Kl.: 17.05 17.20 13.30 13.35 Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 7/09-12/09 MØTELEIAR Leiar Tom-Christer Nilsen

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 10. desember 2013 Kl.: 09.05 09.55 Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE MØTTE Valle, Sveinung

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 19. oktober 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 19. oktober 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 19. oktober 2011 Kl.: 11.00-15.05 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg under sak

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Terje Søviknes Medlem FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Terje Søviknes Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Valnemnda Møtestad:, Grand Terminus hotel, Bergen Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Sveinung Valle Nestleiar A Astrid F.

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 09.00 09.50 Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE MØTTE Grung, Ruth (A)

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde.

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde. Saksprotokoll i fylkestinget 14. og 15.06.2016 SAKSBEHANDLING Sakene vart behandla i slik rekkjefølgje: 14. juni: PS 28-46, 54/16. 15. juni: PS 48-51, 64, 65, 52, 53, 55-62, 37/16. OPNING AV FYLKESTINGET

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 12. mars 2009 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen, rom 367 Hordaland Saknr.: 60/09-73/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 12. mars 2009 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen, rom 367 Hordaland Saknr.: 60/09-73/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 12. mars 2009 Kl.: 11.00 15.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen, rom 367 Hordaland Saknr.: 60/09-73/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE ORIENTERINGAR

MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE ORIENTERINGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 07. oktober 2009 Kl.: 10.30 14.15 Stad: Bergen lufthavn, Flesland Saknr.: 69/09-70/09 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE MØTTE Hansen, Jette Lunemann

Detaljer

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M.

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200800350-39 Arkivnr. 822 Saksh. Stiansen, Johnny Saksgang Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 12.03.2009 17.03.2009-18.03.2009 17.03.2009-18.03.2009

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr. MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 04. oktober 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.: 38/11-42/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Robberstad,

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Møteinnkalling Utval: Møtestad: Fylkesvalstyret Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset, Bergen Dato: 19.06.2014 Tid: 11:00 Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Tillegg til PS 27/2015 i valnemnda og PS 84/2015 i fylkestinget ( ) Val til styre, råd, utval og nemnder for perioden

Tillegg til PS 27/2015 i valnemnda og PS 84/2015 i fylkestinget ( ) Val til styre, råd, utval og nemnder for perioden Kommunikasjonsseksjonen- Øk og Org avd Fylkessekretariat - Øk og Org avd Notat Dato: 18.12015 Arkivsak: 2015/8173-102 Saksbehandlar: ingtakl Til: Frå: Valnemnda Fylkestinget Fylkesrådmannen Tillegg til

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Administrasjonsutvalet Dato: 22. mars 2012 Kl.: 11.00 12.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 1/12 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 25. november 2010 Kl.: 10.30 11.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 3. etg. Saknr.: 8/10-13/10 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11976-38 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 03.12.2015 Omklassifisering

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg DESSE MØTTEandeland,

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Magne Ivar Fauskanger Medlem FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Magne Ivar Fauskanger Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 10:00 13.15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.05.11 Kl.: 09.00 11.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Sara Økland Medlem H. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Sara Økland Medlem H. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 13.02.2017 Tidspunkt: 10:00 14.45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Inge Reidar Kallevåg

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Bømlo rådhus Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: 10:00 15:00 (kurs kl. 10.00-12.00) Følgjande

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.04.10 Kl.: 09.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/10 21/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 17.09.13 Kl.: 14.00 18.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/13 29/13 MØTELEIAR Jens Harald Abotnes (Krf) DESSE MØTTE Elin Dyrseth Liøen (Ap) Lena

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 19. november 2013 Kl.: 10.00 12.10 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 25. august 2010 Kl.: Stad: Fleischer's Hotel, Voss Saknr.: 25/10-31/10. MØTELEIAR Hermansen, Terje (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 25. august 2010 Kl.: Stad: Fleischer's Hotel, Voss Saknr.: 25/10-31/10. MØTELEIAR Hermansen, Terje (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 25. august 2010 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Fleischer's Hotel, Voss Saknr.: 25/10-31/10 MØTELEIAR Hermansen, Terje (A) DESSE MØTTE Vik, Dagfinn (FRP) Schei,

Detaljer

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune Administrasjonseksjonen - Org avd Arkivnr: 2014/15940-1 Saksbehandlar: Brit Mari Heggøy/Ingeborg Borgen Takle Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 13.05.2014 Opplærings-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201204259-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 06.06.2012 21.06.2012 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 05.12.2016 Sak nr.: 16/3228-304 Internt l.nr. 41741/16 Sak: 134/16 Tittel: Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 01.06.2015 Tidspunkt: 11:00-13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Dato: 11. februar 2009 Kl.: 11.00-16.20 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 13/09-23/09

Dato: 11. februar 2009 Kl.: 11.00-16.20 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 13/09-23/09 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 11. februar 2009 Kl.: 11.00-16.20 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 13/09-23/09 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 32/10 39/10. MØTELEIAR Amram Hadida (Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 32/10 39/10. MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 01.11.10 Kl.: 12.00 16.00 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 32/10 39/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll 1 Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.06.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 16/12 30/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. mars 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Royal Hotel (Bryggen), Bergen Saknr.: 1/11-22/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. mars 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Royal Hotel (Bryggen), Bergen Saknr.: 1/11-22/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 15. mars 2011 Kl.: 10.00 15.00 Stad: Radisson Blu Royal Hotel (Bryggen), Bergen Saknr.: 1/11-22/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg. Fylkesordføraren

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 11. februar 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 1/13-7/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 11. februar 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 1/13-7/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 11. februar 2013 Kl.: 10.00 14.20 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 1/13-7/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 16. februar 2012 Kl.: 10.00 16.00 Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Lauritsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-19:45. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-19:45. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 15.09.2016 Tid: kl.17:00-19:45 Innkalling til møtet vart gjort elektronisk tilgjengeleg 08.09.2016 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200473-2 Arkivnr. 812 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Onarheim, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:40 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE

Detaljer

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:30-12:15

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:30-12:15 Møteprotokoll Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:30-12:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Ullensvang herad Møteprotokoll

Ullensvang herad Møteprotokoll Ullensvang herad Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Ullensvang herad Møtestad: Kantina, Heradshuset i Kinsarvik Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 08:45 11.15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEBOK. Vestlandsrådet. Møtestad Quality Hotell, Florø Møtedato 26.02.2009 Kl. 0900 1400. Faste medlemer til stades

MØTEBOK. Vestlandsrådet. Møtestad Quality Hotell, Florø Møtedato 26.02.2009 Kl. 0900 1400. Faste medlemer til stades MØTEBOK Organ Vestlandsrådet Møtestad Quality Hotell, Florø Møtedato 26.02.2009 Kl. 0900 1400 Faste medlemer til stades Forfall til møtet: Varamedlemer til stades: Til stades med tale-/framleggsrett: Sekretariat

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Johannes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/295-2 Løpenummer:13/3454 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 06.06.2013 Tid: 16:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/10 38/10. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/10 38/10. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 27.09.10 Kl.: 09.00 11.30 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/10 38/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE I N S T R U K S FOR FORVALTNING AV TILSKOT TIL TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I KOMMUNANE

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE I N S T R U K S FOR FORVALTNING AV TILSKOT TIL TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I KOMMUNANE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE I N S T R U K S FOR FORVALTNING AV TILSKOT TIL TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I KOMMUNANE Mars 2013 1. Formål med og målgruppe for ordninga Sogn og Fjordane fylkeskommune løyver

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro

Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro Slik gjorde me det Hardangerbrua As Stifta 8.januar 1987 Selskapets formål er bygging av bro

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 10.09.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Johannes

Detaljer

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Inge Reidar Kallevåg Leiar H Kristian Helland Nestleiar FL KRF/SP

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Inge Reidar Kallevåg Leiar H Kristian Helland Nestleiar FL KRF/SP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Stord hotel Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 11:00 12.15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Inge Reidar Kallevåg Leiar H Kristian Helland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

06/12 Plan for forvaltingsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan

06/12 Plan for forvaltingsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 14.02.12 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 01/12 10/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13 Fussa kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 03.10.2013 Kl.: 11.00 14.00 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13 MØTELEIAR Leiar i kontrollutvalet Arild Legland DESSE MØTTE Leiar i kontrollutvalet

Detaljer

Forfall til møtet: Roald G. Bergsaker (R H) Liv Signe Navarsete (S og Fj Sp) Eirin Kristin Sund (R A) Anne Jorunn Hammerø Hatle (M og R Sp)

Forfall til møtet: Roald G. Bergsaker (R H) Liv Signe Navarsete (S og Fj Sp) Eirin Kristin Sund (R A) Anne Jorunn Hammerø Hatle (M og R Sp) MØTEBOK Organ Vestlandsrådet Møtestad Hordaland fylkeskommune Møtedato 18.11.2005 Kl. 0900-1230 Faste medlemer til stades: Nils R. Sandal (S og Fj Sp) Tor Bremer (S og Fj A) Mathias Råheim (S og Fj H)

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 06. desember 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 06. desember 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Administrasjonsutvalet Dato: 06. desember 2012 Kl.: 11.00-12.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 3/12 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Orienteringar: Einingsleiar Terje Raunsgard orienterte om tenestene i den nye eininga Samfunnsutvikling, økonomi og service

MØTEPROTOKOLL. Orienteringar: Einingsleiar Terje Raunsgard orienterte om tenestene i den nye eininga Samfunnsutvikling, økonomi og service FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 08.05.2014 Tid: 18:00 I Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart

Detaljer

Kontrollutvalet Møteprotokoll

Kontrollutvalet Møteprotokoll Kontrollutvalet Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Samnanger kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret.

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/13 36/13 Før møtet starta (kl. 09.00 10.00) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Formannskapssalen, Bømlo rådhus Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

MERKNADER TIL INNKALLINGA

MERKNADER TIL INNKALLINGA MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.00-11.15 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 15/13-18/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Stenseide,

Detaljer