MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 18. mars 2009 Kl.: Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg. Fylkesordføraren opplyste om forfall og møtande varamedlemer. FORFALL Berit W. Eldøy Dan Femoen Magnar Lussand Nils-Olav Nøss Anita Garlid Johannessen MØTANDE VARAMEDLEMER Haakon Thuestad Jørgen Øydvin Sigrid Brattabø Handegard Dag Rune Mo Ottar Tangen Sekretæren heldt namneopprop. DESSE MØTTE DET NORSKE ARBEIDERPARTI 1. Gisle Handeland 2. Joril Christensen 3. Sigmund Olsnes 4. Torill Vebenstad 5. Hans Otto Robberstad 6. Dag Rune Mo 7. Aud Karin Søilen 8. Toralv Mikkelsen 9. Liv Oda Dale 10. Guro Fosse Haraldsen 11. Terje Olav Hermansen 12. Anne-Line Innvær 13. Jan Johnson 1

2 14. Jette Lunemann Hansen FREMSKRITTSPARTIET 1. Terje Søviknes 2. Roald Stenseide 3. Monica Nilsen 4. Helge Andre Njåstad, frå kl Ottar Tangen 6. Stig Høgholm 7. Elisabeth Eide Tharaldsen 8. Bjørn Arne Aakvaag 9. Rosalind Fosse 10. Gustav Bahus 11. Dagfinn Vik 12. Gunnar Bakke 13. Petter Kvinge Tvedt 14. Georg Indrevik HØGRE 1. Tom-Christer Nilsen 2. Mona Røsvik Strømme 3. Stein Inge Ryssdal 4. Haakon Thuestad 5. Einar Lutro 6. Eivind Nævdal-Bolstad 7. Cathrine Schjelderup 8. Torill Eidsheim 9. Jørgen Øydvin 10. Eli Årdal Berland 11. Arne Havnerås KRISTELEG FOLKEPARTI 1. Torill Selsvold Nyborg 2. Pål Kårbø 3. Aslaug Hellesøy 4. Ola Johan Settem 5. Robert Erlandsen SENTERPARTIET 1. Sigrid Brattabø Handegard 2. Bente Bondhus 3. Lene Fløysand Sylta 2

3 4. Kjersti Toppe SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Mette Holmefjord Olsen 2. Kim Eirik Størksen 3. Aud Karin Oen 4. Kjartan Haugsnes RAUDT 1. Sunniva Schultze-Florey 2. Dijana Milicevic Saga VENSTRE 1. Harald Hove 2. Anne Beth Njærheim 3. Inge Børslien MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. Fylkesordføraren sa frå om at fylkestinget var lovleg sett. GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjend utan merknader. MØTEBOKA Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Bente Bondhus og Stein Inge Ryssdal valde. Fylkesordføraren gjorde framlegg om at møteboka vert godkjend av fylkesordføraren og dei to som vart oppnemnde til å skriva under møteboka. Fylkestinget slutta seg samrøystes til dette. YMSE Direktør Torolv Onarheim orienterte kort om den fylkeskommunale verksemda Beredt AS. Gisle Handeland påpeikte at talane med påfølgjande ordskifte på fylkestinget gjev høve for fylkestinget sine medlemer til å ta opp forhold som ikkje er knytt til konkrete saker. Han var difor ikkje nøgd med at det ikkje var talar på dette tinget. Pål Kårbø sette på vegner av KrF, H, AP, SP og V fram slikt forslag til fråsegn: Uttale frå Hordaland fylkesting 18. mars 2009 Bergensprogrammet må sikrast tydeleg støtte ved kommuneproposisjonen i mai! Hordaland fylkesting meiner regjeringa sitt framlegg til NTP for inneber ei omfattande satsing på ei rekkje gode og viktige samferdselsprosjekt for Hordaland fylke. 3

4 Viktige prosjekt som t.d. Sotrasambandet, Nyborgtunnelen og E 39 Svegatjørn Rådal og E134 Stordalstunnelen er komne eit viktig steg vidare. Vi er også glade for at dobbeltspor Arna Bergen er på plass i første del av planperioden. Hordaland fylkesting vil samstundes nytte høvet til å minna om at det også er store forventningar til regjeringa når det gjeld byggetrinn 2 i Bergensprogrammet. Her må staten, gjennom auka rammer i kommuneproposisjonen, leggja til rette for vidare utbygging av Bybanen frå Nesttun til Lagunen og Ringveg vest frå Sandeid til Liavatnet. Fylkestinget ser det som svært viktig å få fram ein bompengesøknad for revisjon av Bergensprogrammet for å sikra kontinuerlig utbygging av Ringveg Vest og Bybanen i Bergen. Fylkestinget vil ta initiativ til nødvendige avklaringar mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Samferdselsdepartementet med sikte på ei rask og smidig gjennomføring av Bergensprogrammet. Kjartan Haugsnes sette fram slikt forslag til fråsegn: Uttale frå Hordaland fylkesting 18. mars 2009 Bergensprogrammet må sikrast tydeleg støtte ved kommuneproposisjonen i mai! Hordaland fylkesting meiner regjeringa sitt framlegg til NTP for inneber ei omfattande satsing på ei rekkje gode og viktige samferdselsprosjekt for Hordaland fylke. Hordaland fylkesting vil samstundes nytte høvet til å minna om at det også er store forventningar til regjeringa når det gjeld byggetrinn 2 i Bergensprogrammet. Her må staten, gjennom auka rammer i kommuneproposisjonen, leggja til rette for vidare utbygging av Bybanen frå Nesttun til Lagunen og Ringveg vest frå Sandeid til Liavatnet. Fylkestinget ser det som svært viktig å få fram ein bompengesøknad for revisjon av Bergensprogrammet for å sikra kontinuerlig utbygging av Ringveg Vest og Bybanen i Bergen. Fylkestinget vil ta initiativ til nødvendige avklaringar mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Samferdselsdepartementet med sikte på ei rask og smidig gjennomføring av Bergensprogrammet. Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetsbehandle forslaga frå Kårbø og Haugsnes. Haugsnes sitt forslag til fråsegn fekk 4 røyster (SV) og fall. Kårbø sitt forslag til fråsegn vart vedteke mot 20 røyster (SV, R, Frp). Mette Holmefjord Olsen sette fram slikt oversendingsforslag: Fylkestinget ber Statens vegvesen straks iverksetja dei tryggingstiltaka som er lova på riksvegen mellom Stord vidaregåande skule sine avdelingar. Fylkestinget vedtok samrøystes å sende Holmefjord Olsen sitt oversendingsforslag til fylkesrådmannen. Notat frå fylkesrådmannen, Trafikksikring Vabakken, Stord kommune status vart utdelt. Helge Andre Njåstad sette fram slikt forslag: Framlegg til fråsegn frå Hordaland fylkesting til Kommunal og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, kommunalkomitéen og samferdselskomitéen på Stortinget: 4

5 - Set fylkeskommunane i stand til å gje innbyggjarane gode ferjetilbod Fylkestinget i Hordaland ønskjer å satse på ferjetilbod når dette ansvaret vert overført i Nøkkelen for å lukkast er at fylkeskommunane får overført midlar til å kunne levere den standarden NTP føreset. Ved utgangen av 2008 hadde vi i Hordaland følgjande oppfylling av dagens NTP-standard: Opningstid: 21 av 22 samband oppfylte målet. Frekvens (tal rundturar): 17 av 22 samband. Attståande kjøretøy: 21 av 22 samband. Desse sambanda i Hordaland oppfyller ikkje dagens NTP-standard: Bruravik Brimnes, Kvanndal Utne, Gjermundshamn Løfallstrand, Krokeide Hufthamar og Fedje Sævrøy. Fylkestinget er uroa over denne formuleringa i NTP-framlegget til regjeringa: Samferdselsdepartementet legger til grunn en videreføring av nivået i budsjettet for 2009 på mill. kr til kjøp av ferjetjenester på riksvegnettet og det nye fylkesvegnettet. Fylkestinget forventar å få overført midlar i kommuneøkonomiproposisjonen til å kunne oppfylle NTP-standard på alle samband når fylkestinget overtar ansvaret Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetsbehandle Njåstad sitt forslag og vedtok deretter samrøystes forslaget til fråsegn. Fylkestinget ber fylkesordføraren sende fråsegna til Kommunal og regional- og Samferdselsdepartementet og til stortingskomitéane kommunal og transport. Fylkesordføraren vert og oppmoda om å ta opp denne saka med andre ferjefylke og gjerne også Vestlandsrådet. Kjartan Haugsnes stilte følgjande spørsmål i ein interpellasjon: Vil fylkesordføraren sjå til at Hordaland fylkeskommune ikkje inngår økonomiske avtalar med selskap der heile eller delar av virksomheiten er straffbar etter folkeretten? Fylkesordføraren svarte at folkeretten i første rekkje gjeld rettsforholdet mellom statar og at ho ikkje ser det som aktuelt å fråvika gjeldande retningslinjer for offentlege anskaffingar med grunnlag i interpellasjon og avisoppslag. I samband med interpellasjonen sette Kjartan Haugsnes fram slikt forslag til fråsegn: Hordaland fylkesting ber regjeringa utarbeida ei endring av gjeldande konkurranselovgjeving slik at kommunar og fylkeskommunar kan unngå økonomiske avtalar med selskap som på oppdrag frå ei okkupasjonsmakt driv virksomheit på okkuperte landområde. Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetsbehandle Haugsnes sitt forslag til fråsegn. Forslaget fekk 24 røyster (SV, A, R, SP) og fall. Fylkestinget behandla sakene 02/09 19/09 i oppsett rekkjefølgje. 5

6 MELDINGAR Periode: 24. april mars 2009 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 1/ Jondalstunnelen - status tunnelmassar og framdrift 2/ Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - Årsmelding / Løns- og arbeidsvilkåra for tilsette innan kollektivselskapa 4/ Vedrørende Veolia`s engasjement i Midtøsten 5/ Tiltakspakke til fylkesvegar i Hordaland 6

7 SAKNR. 2/09 ETABLERING AV EIT FELLES REGIONALT FORSKINGSFOND MELLOM SOGN OG FJORDANE, HORDALAND OG ROGALAND 1. Hordaland fylkeskommune ønskjer å etablere ein forskingfondsregion for Vestlandet saman med Sogn og Fjordane og Rogaland. 2. Fylkesordføraren blir beden om å arbeide vidare for ein slik modell. 3/09 FORVALTNINGSREVISJON AV "OPPFØLGING AV TILDELING AV TILSKOT TIL BARN OG UNGE" - REVISJONSRAPPORT Cathrine E. Schjelderup sette fram slikt forslag på vegner av H, Frp og KrF: Nytt punkt 9: Hordaland fylkeskommune sine retningsliner for tildeling av tilskot til born og unge skal leggjast ved ved avslag og tilsegn på søknader. Schjelderup sitt forslag vart samrøystes vedteke. Fylkestinget ber fylkesrådmannen syta for at: 1. Det vert teke atterhald om høve for fylkeskommunen og fylket sin revisor til å setje i verk kontroll med at midlane vert forvalta slik som føresett ved tildeling av tilskot. 2. Det vert sikra at opplysningar om klageåtgang, klagefrist, klageinstans og nærare framgangsmåte ved klage, vert ivareteke i tråd med forvaltningslova ved tildeling av tilskot. 3. Det bør vere ei målsetjing at søkjarar nyttar eit standard søknadsskjema både elektronisk og manuelt slik at ein oppnår einsarta framstilling av søknadsopplysningar. Det kan bidra til effektiv søknadsbehandling, samt at det kan gje betre statistikk over kva type tiltak det vert gjeve tilskot til. 4. Det internt bør definerast klårare kva som reknast som drift og kva som reknast for å vere prosjekt/aktivitet. 5. Det vert sikra at ein under søknadsbehandlinga fangar opp om søkjar mottek tilskot gjennom andre tilskotsordningar i Hordaland fylkeskommune. 6. Det i dokumentasjon til søknadsbehandlinga vert gjeve ytterligare grunngjeving når det blir gjeve innstilling på tilskot til tiltak som kan vurderast å vere i grenseland i forhold til eit eller fleire punkt i retningslinene. 7. Det vert utarbeidd klare rapporteringskrav, til dømes: a. Samle krav til rapportering i tilsegnsbrevet. b. Krevje rekneskap for sjølve tiltaket. c. Krevje rapport for sjølve tiltaket etter standardskjema som vert vedlagt tilsegnsbrev. d. Setje frist for rapportering. 7

8 8. Det vert etablert rutinar for oppfølging av tilskota overfor tilskotsmottakar. 9. Hordaland fylkeskommune sine retningsliner for tildeling av tilskot til born og unge vert lagt ved ved avslag og tilsegn på søknader. 4/09 TILTAK FOR ARBEID - OPPFØLGJING AV REGJERINGA SIN KRISEPAKKE Joril Christensen sette fram slikt forslag: Tiltak for arbeid Krisa i verdsøkonomien råkar også Hordaland. Fylkeskommunen må difor vera budd på at bedrifter kan gå over ende og arbeidsløysa vil auke. Regjeringa har kome med ei krisepakke som skal gå til tiltak for arbeid. Fylkestinget føreset at desse midlane vert nytta der det har størst sysselsettingseffekt. Fylkestinget sluttar seg til fylkesrådmannen si innstilling med desse endringane: Berekna skattesvikt vert redusert med 5 mill. 5 mill. vert disponert til desse formåla: Heilt eller delvis UG3-løp i skole vert iverksett kun der alt anna er prøvd. Fylkestinget ber rådmannen setje i gang samarbeid med NAV for å realisere bedriftsintern opplæring med midlar tilført til NAV frå regjeringa. Midlane skal stimulera bedrifter til å fullføre og overta opplæringa for lærlingar som mister læreplassen. Det må og gjennom samarbeidet med NAV stimulerast til bedriftsintern opplæring overfor større bedriftsmiljø som må gå til oppseiingar og/eller permitteringar. Det må gjerast lett tilgjengeleg for bedriftene å nytte seg av desse tiltaka. Joril Christensen sette fram slikt oversendingsforslag: Heilt eller delvis UG3-løp i skole vert iverksett kun der alt anna er prøvd. Fylkestinget ber rådmannen setje i gang samarbeid med NAV for å realisere bedriftsintern opplæring med midlar tilført til NAV frå regjeringa. Midlane skal stimulera bedrifter til å fullføre og overta opplæringa for lærlingar som mister læreplassen. Det må og gjennom samarbeidet med NAV stimulerast til bedriftsintern opplæring overfor større bedriftsmiljø som må gå til oppseiingar og/eller permitteringar. Det må gjerast lett tilgjengeleg for bedriftene å nytte seg av desse tiltaka. Harald Hove sette fram slikt forslag: Vedlikehald fylkesvegar Tiltak for betra framkomst kollektivtrafikk Hove sitt forslag fekk 3 røyster (V) og fall. Christensen sitt forslag fekk 24 røyster (A, SP, SV, R) og fall. Christensen sitt oversendingsforslag vart samrøystes vedteke oversendt til opplærings- og helseutvalet. Fylkestinget viser til St.prp. nr. 37 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid, der det er forslag om ekstraordinær løyving til Hordaland fylkeskommune. 8

9 Fylkestinget sluttar seg til fylkesrådmannen sitt forslag om fordeling av det mellombelse tilskotet til vedlikehald og rehabilitering med om lag 1/3 til fylkesvegvedlikehald og om lag 2/3 til vedlikehald av fylkeskommunale eigedommar. Budsjettet for 2009 vert endra slik: Driftsbudsjettet: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art Tekst mindreinnt. meirinnt Vedlikehald fylkesvegar Fylkesvegar momskompensasjon Bilruter Lærlingtilskot Skatt Rammetilskot Andre generelle statstilskot Momskompensasjon frå investeringar Ekstraordinært vedlikehald - tiltakspakke Avsetjing til disposisjonsfond Overføring til investeringsrekneskapen Investeringsbudsjettet: Stad Art Prosjekt Tekst Meirutg. Meirinnt Knarvik vgs. varme/vent.anlegg Knarvik vgs. - overf. frå drift Inndekking av dei resterande om lag 5,0 mill. kr vert å kome attende til på junitinget /09 INNKJØPSPOLICY FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sunniva Schultze-Florey sette fram slikt forslag til vedtak: Tilleggsforslag Hordaland fylkeskommune skal ikkje inngå økonomiske avtalar med selskap som driv verksemd som er i strid med folkeretten. Gisle Handeland sette fram slikt forslag til vedtak: 1. Hordaland fylkesting godkjenner den framlagde innkjøpspolicyen for Hordaland fylkeskommune, med slik endring/tillegg: Hordaland fylkeskommune skal ikkje inngå økonomiske avtalar med selskap som driv verksemd som er straffbar etter folkeretten. Stortingsmelding nr. 10 ( ) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi og stortingsbehandlinga av den skal inngå i arbeidet med utforming av konkurransegrunnlag. 2. Lærlingebedrifter skal prioriterast ved kjøp av varer og tenester. 9

10 Dijana Saga sette fram slikt forslag til endring av retningslinene for innkjøp: Under Samfunnsansvar omdøme 5. kulepunkt vert endra slik: Krav til gjengs norske løns- og arbeidsvilkår skal takast med i tenestekontraktar og bygg- og anleggskontraktar. Anne-Beth Njærheim sette fram slikt oversendingsforslag: Fylkestinget framhevar at det ved innkjøp er viktig med relevant og god spesifisering av produkt/tenester. Joril Christensen sette fram slikt forslag til endring av retningslinene for innkjøp: Under Samfunnsansvar omdøme: 3. kulepunkt vert endra slik: Universell utforming skal takast omsyn til ved alle aktuelle anskaffingar. Verktøykasse for universell utforming i offentlige anskaffelser skal inngå ved utarbeiding av konkurransegrunnlag. 7. kulepunkt vert endra slik: Rettleiar om Etiske krav i offentlege anskaffelser skal inngå ved utarbeiding av konkurransegrunnlag. Schultze-Florey sitt forslag fekk 6 røyster (R, SV) og fall. Handeland sitt forslag, punkt 1 fekk 24 røyster (A, SP, SV, R) og fall. Handeland sitt forslag, punkt 2 fekk 24 røyster (A, SP, SV, R) og fall. Christensen sitt forslag fekk 27 røyster (A, SP, SV, R, V) og fall. Saga sitt forslag fekk 23 røyster (A, SV, R, V) og fall. Njærheim sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. 1. Hordaland fylkesting godkjenner dei framlagte Retningsliner for innkjøp for Hordaland fylkeskommune slik dei ligg føre med desse endringane: Nytt kulepunkt under Andre målsetjingar: Innkjøpsfunksjonen skal ivareta krav om openheit, kontroll og høve til etterprøving. Nytt kulepunkt under Samfunnsansvar omdøme: Det skal takast sikte på å etterleve internasjonale standardar og prinsipp om menneskerettar, arbeidslivsstandardar, miljø og anti-korrupsjon. 2. Retningsliner for innkjøp skal leggjast til grunn for utvikling av det vidare innkjøpsarbeidet i fylkeskommunen. 6/09 BOMPENGESØKNAD FOR VIDAREFØRING AV BERGENSPROGRAMMET - ØKONOMISKE RAMMER Fylkesrådmannen oppmoda fylkestinget om å trekkja saka. Tom-Christer Nilsen sette fram slikt forslag: Saka vert trekt frå saklista. Nilsen sitt forslag vart vedteke mot 6 røyster (SV, R). 10

11 Saka vert trekt frå saklista. 7/09 BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M. Mette Holmefjord Olsen sette fram slikt forslag: Alt. punkt 5: a) Som medlem i styret for Hordaland kollektivservice A/S seinare Bybanen A/S føreslår fylkestinget 4 representantar og leiar og nestleiar. b) Bergen kommune vert invitert til å føreslå 1 representant. Tillegg til punkt 5: Tore Svendsen vert foreslått som medlem i styret for Hordaland Kollektivservice AS seinare Bybanen AS. Alt. punkt 6: Fylkesordførar som generalforsamling i Hordaland kollektivservice A/S seinare Bybanen A/S får fullmakt til å velje 5 medlemer. Innstillingane frå fylkesutvalet og valnemnda vart vedtekne med 39 røyster mot 18 røyster (SV, A) for Holmefjord Olsen sitt forslag. 1. Fylkestinget godkjenner at Hordaland Kollektivservice AS skifter namn til Bybanen AS. 2. I samband med omskiping av selskapet godkjenner fylkestinget at Bybanen AS vert sett økonomisk i stand til oppgåva som infrastrukturselskap ved at budsjettet for 2009 vert endra slik: Investering: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art Prosjekt mindreinnt. meirinnt Kjøp av driftsmidl. frå HKS Bruk av disposisjonsfond Overf. frå drift Drift: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art mindreinnt. meirinnt Bybanen Overføring til investering Tryggleik Hordaland fylkeskommune vil gjennom Bybanen AS vedlikehalda og drifta infrastrukturen for Bybanen. Målet med Bybanen er å etablera og driva ein høgstandard sporveg, som kan fungera som eit attraktivt, sikkert, påliteleg og miljøvenleg transportsystem. 11

12 4. Økonomi Hordaland Fylkeskommune garanterer Bybanen AS tilstrekkelege økonomiske rammer til å vedlikehalda og drifta infrastrukturen i samsvar med jernbanelova, tilhøyrande forskrifter og andre aktuelle lover og forskrifter. Bybanen AS si plikt overfor brukarane av tilbodet vert understreka. Bybanen AS skal skal til ein kvar tid å drifta tilbodet i samsvar med planverket. 5. Som medlemer i styret for Hordaland Kollektivservice AS seinare Bybanen AS foreslår fylkestinget: Torill Vebenstad Ingmar Ljones 6. Fylkesordføraren som generalforsamling i Hordaland Kollektivservice AS seinare Bybanen AS får fullmakt til å velja fem medlemer, leiar og nestleiar i styret. 8/09 BYBANEN I BERGEN - BYGGJESTEG II - AVTALE MED STATENS VEGVESEN - FORSKOTTERING AV GRUNNKJØP Stein Inge Ryssdal gjekk frå som ugild fordi han har engasjement ved bybanekontoret. Det var 56 representantar til stades. Innstillinga, første avsnitt vart samrøystes vedteken. Innstillinga, andre avsnitt vart vedteken mot 14 røyster (Frp). Fylkestinget godkjenner avtale mellom Statens vegvesen Region vest og Hordaland fylkeskommune om korleis statlege midlar og bompengar skal overførast, slik den går fram av vedlegget. Fylkestinget godkjenner at Hordaland fylkeskommune forskotterer kostnader med grunnkjøp i 2009 for byggjesteg II for Bybanen strekninga Nesttun Rådal. Ramma for slik forskottering vert sett til 45 mill. kr. 9/09 BØMLOPAKKEN - GODKJENNING AV REVIDERT BOMPENGESØKNAD Mette Holmefjord Olsen sette fram slikt forslag: Nytt punkt 5: Fylkestinget føreset at prinsipp for bompengefinansiering vert fylgt. Det vil seia at bomstasjonane skal fanga opp den trafikken som nyttar seg av vegnettet. Mette Holmefjord Olsen sette fram slik protokollmerknad på vegner av SV og Frp: Basert på St.m. 24 ( ) NTP og brev frå regionvegsjef Torpp til fylkesrådmannen i Hordaland , meiner desse representantane at Bømlo kommune må plassera bomstasjonar i samsvar med nytteprinsippet, dette må ivaretakast i det vidare arbeidet. Holmefjord Olsen sitt forslag fekk 4 røyster (SV) og fall. Innstillinga vart vedteken mot 20 røyster (SV, FRP, R). 12

13 1. Fylkestinget godkjenner revidert bompengesøknad for Bømlopakken, og tilrår at bompengedelen vert utvida frå maksimalt 313 mill. kr (2005 kr) til 642 mill. kr (2009 kr). 2. Fylkestinget viser til sitt tidlegare vedtak om bompengepakken frå , og vil prioritere dei statlege midlane i finansieringsplanen innanfor ramma for det nye fylkesvegnettet frå I tillegg kjem prioriteringa innanfor ramma av dagens fylkesvegnett. 3. Fylkestinget godkjenner at det vert etablert eit bompengeselskap for Bømlopakken der fylkeskommunen har eigarmajoritet og fleirtal i styret. Fylkesutvalet får fullmakt til å teikne aksjar i selskapet og oppnemne styremedlemer for fylkeskommunen. 4. Hordaland fylkeskommune gjev sjølvskuldargaranti på inntil 350 mill. kr til lån, som bompengeselskapet tek opp til delvis finansiering av Bømlopakken. Garantien gjeld i inntil 15 år. Fylkeskommunen kan krevje pant i retten til å krevja inn bompengar. Protokollmerknad frå SV og Frp Basert på St.m. 24 ( ) NTP og brev frå regionvegsjef Torpp til fylkesrådmannen i Hordaland , meiner desse representantane at Bømlo kommune må plassera bomstasjonar i samsvar med nytteprinsippet, dette må ivaretakast i det vidare arbeidet. 10/09 SØKNAD FRÅ VOSS KOMMUNE OM LØYVE TIL Å FORSKOTTERE PARSELL 2 AV NY VEG TIL BAVALLEN, FV 315 Innstillinga vart vedteken mot 6 røyster (SV, R). 1. Fylkestinget godkjenner at Voss kommune får løyve til å forskottere inntil 14 mill. kr for parsell 2 av ny veg til Bavallen, kostnadsrekna til 12,8 mill. kr. 2. Tidspunkt for tilbakebetaling av forskotteringa vert fastsett i samband med handlingsprogrammet for Forskotteringa vert tilbakebetalt utan renter og kompensasjon for prisauke. 11/09 FYLKESVEGBUDSJETTET UFORDELTE SEKKEPOSTMIDLAR Fylkestinget godkjenner fordeling av attståande ufordelte sekkepostmidlar på investeringsbudsjettet for fylkesvegane for 2009 slik: kr Prosjekt Fv 419 Solenvegen, Austrheim Veg til Hanøytangen, Askøy kommune 465 Hegglandsdalen, Os kommune 500 Kvisti-Bruvik, Osterøy kommune 500 Fv 34 Kathinkasvingen ved Skånevik, Etne kommune Handlingsplan for trafikksikring, Bergen distrikt Handlingsplan for trafikksikring, Voss og Hardanger distrikt Handlingsplan for trafikksikring, Sunnhordland og Haugalandet distrikt 800 Ufordelt reserve

14 Sum /09 ÅRSMELDING KLAGENEMNDA Fylkestinget tek klagenemnda si årsmelding for 2008 til orientering. Fylkestinget meiner saksbehandlingstida i klagesaker framleis er for lang og ber fylkesrådmannen setje i verk tiltak slik at den ikkje overstig 3 månader. 13/09 INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND Anne-Line Innvær sette fram slikt oversendingsforslag: Ved rullering bør samferdsel innarbeidast i internasjonal strategi. Dijana M. Saga sette fram slikt forslag til endring av strategien for det internasjonale arbeidet: Under punkt 2 Prioriterte tema: Nytt punkt e. Reiseliv: Hordaland fylkeskommune stiller seg positiv til at Tyssedal kraftanlegg og andre industriminner i Hordaland blir med i ERIH (European Routes of Industrial Heritage. Saga sitt forslag fekk 10 røyster (R, SV, V, 1 KrF) og fall. Innvær sitt oversendingsforslag vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. Fylkestinget vedtek Strategi for det internasjonale arbeidet slik den ligg føre. 14/09 OPPRETTING AV ELEV- OG LÆRINGEOMBOD I HORDALAND Saksordførar Eivind Nævdal-Bolstad presenterte arbeidet med saka om elev- og lærlingeombod. Hans Otto Robberstad sette fram slikt forslag på vegner av A og R: 1. Det vert oppretta ei ordning med elev- og lærlingeombod i Hordaland. 2. Ombodsordninga vert starta opp frå 1. september Ombodet vert tilsett i fylkeskommunen, men skal ha ei fri rolle og kan engasjere seg i lærlinge- og elevsaker etter mønster av pasientombodet i helsesektoren. 4. Arbeidsinstruks, reglement og tilsetjingsvilkår skal utformast med det som siktemål at saka kan handsamast i utvalet for opplæring og helse i mai. Innstillinga vart vedteken med 33 røyster mot 24 røyster (A, SP, SV, R) for Robberstad sitt forslag. 14

15 1. Det vert ikkje oppretta elevombod/lærlingeombod i Hordaland på noverande tidspunkt. 2. Elevinspektørordninga skal evaluerast. Mellom anna skal det undersøkjast: Kor stor stilling den enkelte elevinspektør har på den enkelte skole (i forhold til elevtal?) Kva nyttar elevinspektøren stillinga si til, og kor stor del av stillinga går med til ulike arbeidsoppgåver? Kjenner elevane til elevinspektørane og deira arbeidsområde? Nyttar elevane seg av elevinspektøren? 15/09 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Tom-Christer Nilsen sette på vegner av H, Frp, KrF, A, SP, SV, R og V fram slik protokollmerknad knytt til punkt 5, 2. setning: Dette hindrar ikkje inngåing av arbeidskontraktar/tilleggsarbeidskontraktar i forhold til normale arbeidsforhold. Dette hindrar heller ikkje at tilsette ved evt. konkurranseutsetjing av fylkeskommunal verksemd kan gje anbod som gruppe eller enkeltperson. Gisle Handeland sette fram slikt forslag: Setning 3 i innleiinga i dei etiske retningslinene vert endra til. eit godt omdømme og styrke Hordaland fylkeskommune som god tenesteytar, samfunnsutviklar, forvaltar og arbeidsgjevar. Handeland sitt forslag fekk 24 røyster (A, SP, SV, R) og fall. 1. Fylkestinget vedtek etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Hordaland fylkeskommune slik dei ligg føre med desse endringane: Punkt 2 skal lyde slik: Tilsette har ein grunnleggjande rett til å ytre seg på eigne vegne og gje uttrykk for sine eigne oppfatningar med mindre opplysningane er teiepliktige, eller det å gje ut opplysningane vil vere i strid med lojalitetsplikta som normalt gjeld i arbeidsforhold. Punkt 5, 2. setning skal lyde slik: Tilsette kan ikkje som leverandør delta i konkurranse eller inngå kontraktar med den avdeling/ eining der ho/han sjølv arbeider. Punkt 10 skal lyde slik: 10. Samfunnsansvar Folkevalde og tilsette i Hordaland fylkeskommune skal vere seg bevisst det samfunnsansvar som følgjer forvaltning av fellesskapet sine ressursar. 2. Fylkestinget føreset at både tilsette og folkevalde leiarar arbeider planmessig for at desse retningslinene skal verte implementerte i heile organisasjonen. 15

16 Protokollmerknad frå fylkestinget knytt til endring i punkt 5, 2. setning Dette hindrar ikkje inngåing av arbeidskontraktar/tilleggsarbeidskontraktar i forhold til normale arbeidsforhold. Dette hindrar heller ikkje at tilsette ved evt. konkurranseutsetjing av fylkeskommunal verksemd kan gje anbod som gruppe eller enkeltperson. 16/09 KVAM BOMPENGESELSKAP AS - VAL TIL STYRET Bente Bondhus sette fram slikt forslag: 1. Som vara for Jette Lunemann Hansen 1. Inge Børslien (vara) Innstillinga med forslaget frå Bondhus vart samrøystes vedteken. Til styret for Kvam bompengeselskap AS nemner fylkestinget opp: Medlemer: 1. Reidun Rasmussen Mjør 2. Dagfinn Vik 3. Jette Lunemann Hansen Leiar: Reidun Rasmussen Mjør Varamedlemer: 1. Elisabeth Eide Tharaldsen 1. Gunvor Sønnesyn 1. Inge Børslien 17/09 SPAREBANKEN VEST - ENDRA FYLKESKOMMUNAL REPRESENTASJON I representantskapet i Sparebanken Vest trer følgjande medlem og varamedlem valde av Hordaland fylkeskommune ut frå og med vala i 2009: Medlem: Brigt O. Gåsdal Varamedlem: Rosalind Fosse Britt Lerøy Som ny varamedlem vert vald: Brigt O. Gåsdal 18/09 SØKNAD OM PERMISJON FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV 1. Lubna Jaffery Fjell, Det norske Arbeiderparti får permisjon frå verva som varamedlem til fylkestinget og varamedlem til kultur- og ressursutvalet for den tida ho er politisk rådgjevar i regjeringa. 16

17 2. Som ny varamedlem i kultur- og ressursutvalet for den tida Lubna Jaffery Fjell har permisjon vert vald Hilde Koppen. 19/09 SØKNAD OM FRITAK FRÅ POLITISKE VERV 1. Etter ei vurdering av vilkåra i kommunelova finn ikkje fylkestinget å kunna gi Kjartan Haugsnes, Sosialistisk Venstreparti, fritak frå verva som medlem i fylkestinget og medlem i samferdselsutvalet. 2. Kjartan Haugsnes vert friteken frå vervet som medlem i styret for I/S Fjordvegen for resten av valperioden Som ny medlem i styret for I/S Fjordvegen vert vald for resten av valperioden : Bjørn Lothe. Torill Selsvold Nyborg Bente Bondhus Stein Inge Ryssdal Gro Stien Thorvaldsen sekretær 17

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 7. juni 2011 8. juni 2011 Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 Stad: Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11 MØTELEIAR Fylkesordførar

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg DESSE MØTTEandeland,

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 28. november 2012 201111067-60/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Det vert med dette

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer