Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 7. juni juni 2011 Kl.: Stad: Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesordføraren opplyste om forfall og møtande varamedlemer. FORFALL MØTANDE VARAMEDLMER Monica Nilsen Inger Signe Ulvund Rosalind Fosse Renate Møgster Klepsvik Petter Kvinge Tvedt Ottar Tangen Georg Indrevik Dag Helge Hellen Gunnar Bakke Karin Groth Stein Inge Ryssdal Lisbeth Lunde Axelsen Eli Årdal Berland Jørgen Øydvin Ola Johan Settem Randi Veland Terje Hermansen Tordis Nysæter Aud Karin Søilen Dag Rune Mo Jan Johnson Christopher Beckham Kjartan Haugsnes Ida Karlsen Roald Stenseide Anne Lauritsen Stig Høgholm Gunnar Kvåle Sekretæren heldt namneopprop. DESSE MØTTE DET NORSKE ARBEIDERPARTI Gisle Handeland 2. Joril Christensen 3. Sigmund Olsnes 4. Torill Vebenstad 5. Hans Otto Robberstad 1

2 6. Nils-Olav Nøss 7. Dag Rune Mo 8. Toralv Mikkelsen 9. Liv Oda Dale 10. Guro Fosse Haraldsen 11. Tordis Nysæter 12. Anne-Line Innvær 13. Christopher R. Beckham 14. Jette Lunemann Hansen FREMSKRITTSPARTIET 1. Terje Søviknes 2. Anne Lauritsen Roald Stenseide 3. Inger Signe Ulvund 4. Helge Andre Njåstad 5. Anita Garlid Johannessen 6. Stig Høgholm Gunnar Kvåle 7. Elisabeth Eide Tharaldsen 8. Bjørn Arne Aakvaag 9. Renate Møgster Klepsvik 10. Gustav Bahus 11. Dagfinn Vik 12. Karin Groth 13. Ottar Tangen 14. Dag Helge Hellen HØGRE 1. Tom-Christer Nilsen 2. Mona Røsvik Strømme 3. Lisbeth Lunde Axelsen 4. Berit W. Eldøy 5. Einar Lutro 6. Egil Helland Smørås 7. Torill Eidsheim 8. Dan Stian Femoen 9. Jørgen Øydvin 10. Arne Havnerås 11. Haakon Thuestad 2

3 KRISTELEG FOLKEPARTI 1. Torill Selsvold Nyborg 2. Pål Kårbø 3. Aslaug Hellesøy 4. Randi Veland 5. Gunvor Sønnesyn SENTERPARTIET 1. Magnar Lussand 2. Bente Bondhus 3. Lene Fløysand Sylta 4. Sammy Olsen SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Mette Holmefjord Olsen 2. Kim Eirik Størksen 3. Aud Karin Oen 4. Ida Karlsen RAUDT 1. Dijana M. Saga 2. Terje Kollbotn VENSTRE 1. Harald Hove 2. Anne Beth Njærheim 3. Bjørn Magne Hufthammer MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. Fylkesordføraren sa frå om at fylkestinget var lovleg sett. GODKJENNING AV SAKLISTA Sak 34/11 vert behandla som første sak. Med denne merknaden vart saklista godkjend. GODKJENNING AV MØTEBOKA Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Einar Lutro og Hans Otto Robberstad valde. Fylkesordføraren gjorde framlegg om at møteboka vert godkjend av fylkesordføraren og dei to som vart oppnemnde til å skriva under møteboka. Fylkestinget slutta seg til dette. 3

4 FYLKESTINGET 07. JUNI 2011 Ordførar i Eidfjord, Anved Johan Tveit, ønskte fylkestinget velkomen til Eidfjord og orienterte om Eidfjord kommune. Fylkesordføraren heldt opningstalen sin til fylkestinget. Fylkesrådmannen heldt sin tale. Etter talane var det ordskifte. 7 representantar hadde ordet. Mette Holmefjord Olsen sette fram slikt oversendingsforslag: Administrasjonen vert beden om å vurdera korleis eit tilbod om terapiriding ved Stend vgs. eventuelt kan vidareførast, gjerne i dialog med brukargruppene og Bergen kommune. Holmefjord Olsen sitt forslag vart samrøystes vedteke oversend til fylkesrådmannen. Gisle Handeland sette fram slikt forslag: Fylkestinget viser til tidlegare vedtak i fylkesutval og samferdselsutval om etablering av eit samkøyringsprosjekt i bergensområdet, der det vart lagt opp til nær dialog med statlege styresmakter med sikte på realisering av prosjektet. Fylkestinget ber om at det no vert tatt initiativ til dialog om finansiering og oppstart. Fylkeskommunal delfinansiering kan eventuelt skje gjennom belønningsordninga. Terje Kollbotn sette fram slikt forslag til uttale: Hordaland fylkeskommune bør berre nytte overnattingstader som har tariffavtale eller kan dokumentere minst like gode løns- og arbeidsvilkår. Terje Kollbotn sette fram slikt forslag til uttale: Hordaland fylkesting har forståing og sympati for aksjonistane som markerer seg mot bygging av monstermastene gjennom Hardanger i strekninga Sima-Samnanger. Dette regjeringsvedtaket overkøyrde opinionen i både Hardanger og Hordaland, inkludert Hordaland fylkesting. Terje Kollbotn overleverte LO-opprop for lokalsjukehusa! frå LO i Indre Hardanger til fylkesordføraren. Aud Karin Oen sette fram slikt oversendingsforslag: Hordaland fylkeskommune syter for at alle terminalar får universell utforming og at billettsystema på Bybanen vert tilrettelagt for blinde og svaksynte. Oen sitt forslag vart samrøystes vedteke oversend til fylkesrådmannen. På slutten av tingsetet vil fylkestinget ta stilling til om Handeland sitt forslag og Kollbotn sine forslag til uttalar skal realitetsbehandlast. Miljøprisen for 2010 vart delt ut til Eidesvik Offshore ASA ved administrerande direktør Jan Fredrik Meling. Leiaren i kultur- og ressursutvalet Helge Andre Njåstad delte ut prisen. 4

5 Fylkestinget behandla sakene 34, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 og 37 og i denne rekkefølgja. FYLKESTINGET 08. JUNI 2011 Nils-Olav Nøss hadde sendt slikt spørsmål til fylkesordføraren: Betre billettløysingar for kollektivtrafikken! I Trondheim har ein innført billettering ved bruk av SMS på trikkelinja Gråkallbanen. I tillegg har ein fått på plass billettløysingar for smarttelefonar, i første omgang gjennom eigen App til Iphone. Bystyret i Oslo har også gjort vedtak om at dei ønskjer å innføra system for billettering ved hjelp av mobiltelefon. Andre brukarar er busstrafikken i Grenlandsområdet, DSB i Danmark samt i Praha og fleire byar i Slovakia. Fordelane med å tilby kundane billettering ved hjelp av mobiltelefon er mange. I Hordaland har vi hatt tildels store utfordringar med kapasiteten på billettmaskiner langs Bybanetraseen. Dersom ein del kundar i staden hadde kjøpt billett ved hjelp av mobiltelefon ville problemet blitt mindre. For busstrafikken tek det mykje tid med manuell billettering ombord på bussane. Her kunne ein redusert talet på passasjerar som trong manuell billettering, og med redusert haldeplasstida og rutetida. I tillegg vil billettering ved hjelp av mobiltelefon gjere det lettare for brukarar som har vanskeleg for å bruka dei vanlege billettmaskinene, til dømes rullestolbrukarar. Spørsmålet til fylkesordføraren er følgjande: Når kan vi rekne med å få på plass løysingar for billettering med SMS og smarttelefon i Hordaland? Fylkesordføraren hadde m.a. slikt svar: Det er starta eit nasjonalt arbeid knytt til mobil billettering, og dei fleste fylka i Noreg avventar dette arbeidet før ytterlegare innføring av løysingar knytt til mobilen som salskanal. I Skyss vert det også jobba med å følgje opp tiltakslista initiert av den nasjonale arbeidsgruppa knytt til ran og vald (tiltak både på kort og lengre sikt). Rapportering om framdrift her vil skje som ein del av kvartalsvis rapportering knytt til Utviklingsplanen for Skyss. Rapporten om ran og vald er nyleg gitt ut, etter eit arbeid i regi av Arbeidsdepartementet for å sjå på tiltak mot ran i kollektivtrafikken. Skyss/Hordaland fylkeskommune har vore representert i dette arbeidet gjennom vår medlemskap i Kollektivtrafikkforeningen. I rapporten og foreininga er det semje om følgjande tiltak: 2011/2012: To-prissystem, fleire kommisjonærar, internett som salskanal osb. 2013: Mobil billettering skal takast i bruk. Utdrag frå rapporten: Når det gjelder mobil billettering, er det uavklart når løsninger for alvor kan tas i bruk. Et foreløpig estimat tilsier 2013, forutsatt at de nødvendige forarbeider er gjennomført og at vedtak om innføring foreligger. Avklaringer som må gjøres før innføring av mobil billettering er bl.a.: 5

6 Mobiltelefonen som billettbærer Mobiltelefonen som betalingsløsning Sikkerhet, mulighet for forfalskninger Personvern Universell utforming, tilgjengelighet for alle på hele reisen Samferdselsdepartementet (SD) sende ut PM om standard for mobil billettering (oppfølging av tiltak i ransrapport) der dei kunngjer oppstart av eit utviklingsarbeid.) SD har gitt Vegdirektoratet oppdrag å leia utviklingsarbeidet, og Skyss deltek i dette arbeidet gjennom si deltaking i arbeidsgruppa og medlemskapen i Kollektivtrafikkforeningen. Arbeidet skal vera ferdig i første kvartal 2012 slik at mobile betalingsløysingar kan takast i bruk i løpet av Fylkestinget behandla sakene 38, 39, 40 og 41/11 og i denne rekkefølgja. Behandling av forslag sett fram Gisle Handeland sitt forslag om samkøyringsprosjekt Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetsbehandle forslaget. Gisle Handeland sette fram slikt forslag: Siste setning i forslaget frå vert trekt. Pål Kårbø sette fram slikt forslag: Fylkestinget viser til tidlegare sak i fylkesutval og samferdselsutval om etablering av eit samkøyringsprosjekt i bergensområdet, der det vart lagt opp til nær dialog med statlege styresmakter med sikte på realisering av prosjektet. Fylkestinget ber om at det no vert tatt initiativ til dialog om evt. oppstart og finansiering. Kårbø sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK Fylkestinget viser til tidlegare sak i fylkesutval og samferdselsutval om etablering av eit samkøyringsprosjekt i bergensområdet, der det vart lagt opp til nær dialog med statlege styresmakter med sikte på realisering av prosjektet. Fylkestinget ber om at det no vert tatt initiativ til dialog om evt. oppstart og finansiering. Terje Kolbotn sitt forslag til uttale om tariffavtale Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetsbehandle forslaget. 6

7 Kollbotn sitt forslag fekk 23 røyster (R, SV, V, A) og fall. Terje Kolbotn sitt forslag til uttale om demonstrantar Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetsbehandle forslaget. Terje Kolbotn endra ordet aksjonistar til demonstrantar. Kollbotn sitt forslag fekk 9 røyster (R, SV, V) og fall. ARBEIDSSEMINAR OM KOLLEKTIVTRANSPORT Målsetjingar og resultat for kollektivdrifta i fylket (2020) ein statusrapport ved samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke Oppbygging av ei fylkeskommunal kollektivdrift eit samordna kollektivnett ved direktør i Skyss Oddmund Sylta Kva må til for å nå målsetjinga om auke i kollektivandelen i Bergensområdet? Ved forskar Arvid Strand, Transportøkonomisk institutt Det var spørsmålsrunde knytt til Strand sitt innlegg og plenumsdebatt. 7

8 MELDINGAR Periode: 15. mars juni 2011 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 6/ Vedtak om midlertidig delegering av myndighet i visse saker i henhold til kulturminneloven 8 første, andre og fjerde ledd til Akershus, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Oppland, Rogaland, Sør-trøndelag, Vestfold og Østfold fylkeskommuner og Oslo 7/ Forvaltningsreforma - rapport frå første året av reforma 8/ Forvaltningsrevisjon om vedlikehald av skulebygg 9/ Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - Årsmelding / Årsmelding / Vedtak i sak om lovlegkontroll - Hordaland fylkeskommune - sak 65 / 10 - Årsbudsjett Økonomiplan

9 SAKNR. 23/11 GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAP 2010 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Rekneskapen for Hordaland fylkeskommune for 2010 vert godkjend. 24/11 FINANSFORVALTNINGA I 2010 Fylkestinget tek rapporten om finansforvaltninga i 2010 til orientering. 25/11 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2011 Fylkestinget tek finansrapporten for 1. tertial til orientering. 26/11 BUDSJETT REVIDERING Gisle Handeland sette fram slikt forslag på vegner av A og SV: Innstillinga, med slik endring: Dei føreslåtte innsparingane på skulebudsjettet vert halverte. Det vert ikkje gjennomført rutereduksjonar i kollektivtransporten. Reduksjonen i overføring frå drift til investering vert endra til 82 mill. kr. Innstillinga vart vedteken med 32 røyster mot 24 røyster (A, SV, Sp, R) for Handeland sitt forslag. 1. Fylkestinget godkjenner slike endringar i driftsbudsjettet: 9

10 Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art Tekst mindreinnt. meirinnt Fylkesrådmannen fellesutgifter Utviklingsmidlar regionaldirektør Regionalt utviklingsprogram Til rådvelde for næringsføremål Prosjekt med førebels driftstilskot Liv og lyst Internasjonal seksjon Regionale utviklingsprosjekt Strategi og handlingsplan - KID Bilruter Bilruter - billettinntekter Tilsk. til andre kulturførem.(lost Weekend) Kulturelt utviklingsprogram Tannhelsetenesta - bruk av fond Tannhelsedistrikt Sentrum Tannhelsedistrikt Nord Tannhelsedistrikt Vest Tannhelsedistrikt Sør Tannhelsedistrikt Aust Utstyr vg. skolar Ekstern spesialundervisning Vidaregåande skolar (hjelpekonto) "Motpost" til underskot Skatt Rammetilskot Lønsavsetjing Momskompensasjon frå investeringar Konsesjonskraftinntekter Olav Bjordalsvei - husleigeinntekt Overføring til investeringsbudsjettet Fylkestinget godkjenner slike endringar i investeringsbudsjettet: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art Prosjekt Tekst mindreinnt. meirinnt Fylkesvegar Overf. frå andre (bompengar) Bruk av lån Driftsmidlar

11 Amalie Skram vgs Bruk av lån /11 TIDSPUNKT FOR VAL AV KONTROLLUTVAL FOR PERIODEN Kontrollutvalet skal veljast på det konstituerande møtet i fylkestinget, saman med fylkesutval, fylkesordførar og fylkesvaraordførar. 28/11 ÅRSMELDING 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Pål Kårbø sette fram slikt oversendingsforslag: Ønskjer at temaet spesialundervisning vert med i opplistinga av Kostratal på s. 12. Ida Karlsen sette fram slikt oversendingsforslag: Fylkestinget ber administrasjonen vurdera korleis det fysiske arbeidsmiljøet ved Årstad vgs. kan betrast, og leggja dett fram for opplærings- og helseutvalet. Det må særleg takast omsyn til elevdemokratiet og tilhøva under komande byggjeperiode i Årstad bydel. Dijana M. Saga sette fram slik protokollmerknad: Sunniva Schultze-Florey blei vald inn i Hordaland fylkesting i Då ho flytta i 2009, blei Terje Kollbotn nytt fast medlem for partiet Raudt. Aud Karin Oen sette fram slikt oversendingsforslag I: Hordaland fylkestung vil ha slutt på ufrivillig deltid og intensiverer arbeidet med å få større stillingsprosent for kvinner. Aud Karin Oen sette fram slikt oversendingsforslag II: Hordaland fylkesting ber om at ein reduserer bruken av fyringsolje og legg fram tiltak for fylkestinget som viser korleis ein har tenkt å få det til. Forslaga frå Kårbø, Karlsen og Oen vart samrøystes vedteke oversende til fylkesrådmannen. Fylkestinget tek Årsmelding 2010 Hordaland fylkeskommune til orientering. Protokollmerknad frå Raudt Sunniva Schultze-Florey blei vald inn i Hordaland fylkesting i Då ho flytta i 2009, blei Terje Kollbotn nytt fast medlem for partiet Raudt. 11

12 29/11 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET FOR 2010 Aslaug Hellesøy sette fram slikt oversendingsforslag: Fylkestinget oppmodar styra der Hordaland fylkeskommune har eigarinteresse om å innføra etiske retningslinjer for selskapa. Hellesøy sitt forslag vart samrøystes vedteke oversend til fylkesrådmannen. Fylkestinget godkjenner årsmelding 2010 for kontrollutvalet. 30/11 ODDA VEGFINANS AS - SØKNAD OM GARANTI Innstillinga vart vedteken mot 3 røyster (R, 1 Frp). Fylkestinget godkjenner at Odda vegfinans AS får eit fylkeskommunalt lån på inntil 2,5 mill. kr som forskottering av Statens vegvesen sitt planarbeid for E 134 Seljestad-Røldal-Haukelifjell. 31/11 BOMPENGEPAKKEN STORD VESTSIDE - SAK OM FORSKOTTERING OG UTKAST TIL SØKNAD Innstillinga punkt 1 og 2 vart samrøystes vedteken. Innstillinga punkt 3 og 4 vart vedteke mot 16 røyster (Frp, R). 1. Fylkestinget godkjenner at Midtfjellet Vindmøllepark AS får forskottera inntil 10 mill. kr til oppgradering til tofelts veg og etablering av gang- sykkelveg langs vegen mellom Rimbareid og Fitjar sentrum. 2. Refusjonstidspunktet vert fastsett i samband med handsaminga av Handlingsprogram (23) for fylkesvegnettet i Hordaland. Forskotteringa vert refundert utan kompensasjon for renter eller prisauke. 3. Fylkestinget går inn for å løyva 7,5 mill. kr til Bompengepakken Stord vestside. Endeleg løyving vert gjort i samband med handsaminga av fylkesbudsjettet og økonomiplanen. 4. Fylkestinget gjev tilslutnad til at utkast til søknad om delvis bompengefinansiering av Bompengepakken Stord vestside frå vert sendt ut på høyring til kommunane Stord, Fitjar og Os. 12

13 32/11 KJØP AV TOMTEAREAL TIL KOLLEKTIVANLEGG I RÅDALEN 1. Fylkestinget godkjenner avtale om tomtekjøp i Rådalen. 2. Fylkestinget løyver 2,5 millionar kroner til kjøp av tomta. 3. Det vert gjort følgjande endringar i budsjettet: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Prosjekt Art Tekst mindreinnt. meirinnt Bussanlegg Rådalen Bussanlegg Rådalen (auka låneopptak) /11 REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET - VEDTAK AV PLANPROGRAM 1. Fylkestinget vedtek planprogrammet med dei endringane som er foreslått av styringsgruppa. 2. Representant i styringsgruppa er Anita Garlid Johannessen Vararepresentant i styringsgruppa er Sammy Olsen 34/11 REGIONAL PLAN FOR MUSEUM "MUSEA I SAMFUNNET" Saksordførar Berit W. Eldøy orienterte om planen og planprosessen. Helge Andre Njåstad sette på vegner av Frp, V og SV fram slikt forslag: 1. Fylkestinget vedtar Regional plan for museum Musea i samfunnet med fylgjande endringar: - Bergen Sjøfartsmuseum vert på grunn av si særstilling som sjøfartsmuseum som er noko anna enn kystkultur, oppretthalde som eiga museumseining. Alle tiltak i planen som omfattar denne problemstillinga vert endra i tråd med det. - Fylkestinget ynskjer å støtta oppretting av eit nasjonalt jordskiftesenter, lokalisert til Agatunet i Ullensvang herad. Dette senteret er tenkt å vera eit fagleg kunnskapssenter med ein sterk samfunnsprofil, der kunnskap om fortid og samtid skal vera ei kjelde for framtidig eigedomsutvikling og forståing. Senteret skal vera eit bindeledd mellom museum (kulturlandskap og kulturhistorie), forvaltning og forskning. - Fylkestinget ber om at Sunnhordland museum vert tatt inn i Kap. 2 Samfunnsoppdrag, Kystkultur (s. 11 i planen, siste avsnitt, linje 2). - Fylkestinget ber om at følgjande vert tatt inn i planen: Det skal etablerast eit nettverk for mellomalderklostra og pilgrimskyrkjene på Vestlandet der Sunnhordland museum vert ein sentral aktør i kap. 5.4 Stimulere musea til internasjonalt arbeid (s. 46 i planen, siste avsnitt). 13

14 - Fylkestinget ber om at følgjande vert endra i planen: Fartein Valen-senteret bør verte ein del av Sunnhordland museum i kap. 6.1 Tiltak 23: Forvaltning av kunstnarheimar (s. 52 i planen, linje 6). - Fylkestinget ber om at Hardanger sorenskrivargard vert innarbeidd i planen som eit tiltak. 2. Fylkestinget vedtar at handlingsprogrammet skal gjennomførast innanfor rammene av kvart årsbudsjett og vert gjenstand for ei årleg rullering. Liv Oda Dale sette fram slikt forslag I: Det er avgjerande at Museumssenteret i Hordaland får tilført nødvendige ressursar for å kunne løyse dei utfordringane som ligg føre i Nordhordland innanfor museumsfeltet. Det er særleg på plansida og innanfor samlingsforvaltning at utfordringane er store i denne regionen. Det er også behov for magasinplass til særleg viktige kulturhistoriske gjenstandar knytt til samlingar innan frivillig sektor. Liv Oda Dale sette fram slikt forslag II: Tillegg til side 11, Kystkulturar, siste avsnitt, linje 2: - og Museumssenteret i Hordaland når det gjeld kystkulturen i Nordhordland. Mette Holmefjord Olsen sette fram slikt forslag: Tillegg: Det nyetablerte Haugesenteret i Ulvik, som er konsolidert med Aasentunet gjennom Nynorsk Kultursentrum, må få sin naturlege plass og fokus i den nye museumsplanen. Haugesenteret vil verta ein viktig formidlar og forvaltar av nynorsk litteratur, og poesi generelt. Njåstad sitt forslag vart vedteke med 32 røyster mot 25 (H, A) for innstillinga. Dale sitt forslag I fekk 23 røyster (A, SV, 1 R, 3 Sp, 1 Frp) og fall. Dale sitt forslag II fekk 21 røyster (A, SV, 1 R, 2 Sp) og fall. Holmefjord Olsen sitt forslag fekk 12 røyster (SV, Sp, V, 1 R) og fall. 1. Fylkestinget vedtar Regional plan for museum Musea i samfunnet med fylgjande endringar: - Bergen Sjøfartsmuseum vert på grunn av si særstilling som sjøfartsmuseum som er noko anna enn kystkultur, oppretthalde som eiga museumseining. Alle tiltak i planen som omfattar denne problemstillinga vert endra i tråd med det. - Fylkestinget ynskjer å støtta oppretting av eit nasjonalt jordskiftesenter, lokalisert til Agatunet i Ullensvang herad. Dette senteret er tenkt å vera eit fagleg kunnskapssenter med ein sterk samfunnsprofil, der kunnskap om fortid og samtid skal vera ei kjelde for framtidig eigedomsutvikling og forståing. Senteret skal vera eit bindeledd mellom museum (kulturlandskap og kulturhistorie), forvaltning og forskning. 14

15 - Fylkestinget ber om at Sunnhordland museum vert tatt inn i Kap. 2 Samfunnsoppdrag, Kystkultur (s. 11 i planen, siste avsnitt, linje 2). - Fylkestinget ber om å at følgjande vert tatt inn i planen: Det skal etablerast eit nettverk for mellomalderklostra og pilgrimskyrkjene på Vestlandet der Sunnhordland museum vert ein sentral aktør i kap. 5.4 Stimulere musea til internasjonalt arbeid (s. 46 i planen, siste avsnitt). - Fylkestinget ber om å at følgjande vert endra i planen: Fartein Valen-senteret bør verte ein del av Sunnhordland museum i kap. 6.1 Tiltak 23: Forvaltning av kunstnarheimar (s. 52 i planen, linje 6). - Fylkestinget ber om at Hardanger sorenskrivargard vert innarbeidd i planen som eit tiltak. 2. Fylkestinget vedtar at handlingsprogrammet skal gjennomførast innanfor rammene av kvart årsbudsjett og vert gjenstand for ei årleg rullering. 35/11 REGIONALT FORSKINGSFOND VESTLANDET - ÅRSMELDING 2010 Fylkestinget godkjenner årsmeldinga frå arbeidet med Regionalt forskingsfond Vestlandet i /11 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING TILTAK 2011 Fylkestinget sluttar seg til forslaget til Plan for kompetanseutvikling Tiltak /11 BUSSANLEGG BYNESET ASKØY - KJØP AV TILLEGGSTOMT 1. Fylkestinget godkjenner kjøp av eigedomen gnr.10 bnr. 100 i Askøy kommune for kr ,- med tillegg for avgifter og omkostningar. 2. Fylkestinget godkjenner utskiljing av to eigedomar frå gnr. 10 bnr. 13, kvar på ca. 2 dekar. 3. Fylkestinget godkjenner sal av utskild bustadtomt frå gnr. 10 bnr. 13 i Askøy kommune til seljar av g.nr. 10 b.nr. 100 for kr ,-. 4. Fylkestinget godkjenner sal av utskild bustadtomt med hus og naust til marknadspris. 5. Kjøpet av eigedomen under punkt 1 vert finansiert ved låneopptak på 4,25 mill. kr. Salsinntektene frå punkt 4 vert tilført kapitalfondet. 15

16 6. Det vert gjort følgjande endringar i budsjettet for 2011: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art Prosjekt Tekst mindreinnt. meirinnt Bussanlegg Askøy - kjøp av tomt Bruk av lån /11 TERTIALRAPPORT PR. 30. APRIL REKNESKAPSPROGNOSE VEDTAK ( ) Fylkestinget tek rekneskapsprognosen til orientering. 39/11 JONDALSTUNNELEN - OMDISPONERING AV FORVENTA MINDREFORBRUK TIL UTBETRING AV VEGPARSELL PÅ S1 VEDTAK ( ) Fylkestinget godkjenner at 10 mill. kroner av forventa mindreforbruk på prosjektet Jondalstunnelen vert nytta til utbetring av Bergfjelltunnelen og delar av vegstrekninga mellom Austrepollen og Nordrepollen. Med gjennomføring av tiltaket vil ein oppnå tofelts breidde på ei strekning på to kilometer og unngå ein potensiell flaskehals med signalregulering av einvegskøyrd trafikk. 40/11 SKULEHELSETENESTA VED VIDAREGÅANDE SKULAR - OPPFØLGING AV VEDTAK I FYLKESTINGET Gisle Handeland sette på vegner av A, SV, R, SP, V, H, KrF og Frp fram slikt forslag: 1. Fylkestinget ber om at fylkesordføraren går i dialog med kommunane i Hordaland med sikte på å finna ei løysing for å betra skulehelsetenesta slik at tilbodet kjem på høgde med måltala (1 stilling pr. 800 elevar). 2. Skolane som i dag er dårlegast stilt skal ha høgast prioritet i prosessen. 3. Fylkestinget vil be om at staten gjennom lov og forskrift fastset meir spesifikke kvalitetskrav til skulehelsetenesta. Handeland sitt forslag vart samrøystes vedteke. 16

17 VEDTAK ( ) 1. Fylkestinget ber om at fylkesordføraren går i dialog med kommunane i Hordaland med sikte på å finna ei løysing for å betra skulehelsetenesta slik at tilbodet kjem på høgde med måltala (1 stilling pr. 800 elevar). 2. Skolane som i dag er dårlegast stilt skal ha høgast prioritet i prosessen. 3. Fylkestinget vil be om at staten gjennom lov og forskrift fastset meir spesifikke kvalitetskrav til skulehelsetenesta. 41/11 GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE - JUSTERING AV SATSANE Dijana M. Saga sette på vegner av R og SV fram slikt forslag: Godtgjersla til folkevalde vert ikkje auka frå Ressursane bør heller nyttast til å auka gruppestønaden. Innstillinga vart vedteken med 50 røyster mot 6 røyster (R, SV) for Saga sitt forslag. VEDTAK ( ) Fylkestinget godkjenner at godtgjerslene for politisk arbeid vert auka med 4,0 % pr. 1. mai 2011 og at utrekningsgrunnlaget for politiske verv vert fastsett til kr ,-. Satsane for tapt arbeidsforteneste og frikjøpsordning vert justert tilsvarande. Torill Selsvold Nyborg Einar Lutro Hans Otto Robberstad Gro Stien Thorvaldsen sekretær 17

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 17. oktober 2007 Kl.: Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 17. oktober 2007 Kl.: Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 17. oktober 2007 Kl.: 11.00 14.50 Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesordføraren

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Bergen Kongressenter, Bergen. Kl.: Dato: 12. oktober oktober Stad: Saknr.

MØTEBOK. Valnemnda. Bergen Kongressenter, Bergen. Kl.: Dato: 12. oktober oktober Stad: Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 12. oktober 2009 13. oktober 2009 Kl.: 17.05 17.20 13.30 13.35 Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 7/09-12/09 MØTELEIAR Leiar Tom-Christer Nilsen

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 19. oktober 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 19. oktober 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 19. oktober 2011 Kl.: 11.00-15.05 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg under sak

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 09.00 09.50 Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE MØTTE Grung, Ruth (A)

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr. MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 04. oktober 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.: 38/11-42/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Robberstad,

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 10. desember 2013 Kl.: 09.05 09.55 Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE MØTTE Valle, Sveinung

Detaljer

MØTEBOK. Samferdselsutvalet. Westland Hotel Lindås. Kl.: 17.30-18.10 09.00-10.45. Dato: 03. mai 2011 04. mai 2011. Stad: Saknr.: 24/11-27/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Samferdselsutvalet. Westland Hotel Lindås. Kl.: 17.30-18.10 09.00-10.45. Dato: 03. mai 2011 04. mai 2011. Stad: Saknr.: 24/11-27/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 03. mai 2011 04. mai 2011 Kl.: 17.30-18.10 09.00-10.45 Stad: Westland Hotel Lindås Saknr.: 24/11-27/11 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Administrasjonsutvalet Dato: 22. mars 2012 Kl.: 11.00 12.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 1/12 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE

Detaljer

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde.

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde. Saksprotokoll i fylkestinget 14. og 15.06.2016 SAKSBEHANDLING Sakene vart behandla i slik rekkjefølgje: 14. juni: PS 28-46, 54/16. 15. juni: PS 48-51, 64, 65, 52, 53, 55-62, 37/16. OPNING AV FYLKESTINGET

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Terje Søviknes Medlem FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Terje Søviknes Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Valnemnda Møtestad:, Grand Terminus hotel, Bergen Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Sveinung Valle Nestleiar A Astrid F.

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Møteinnkalling Utval: Møtestad: Fylkesvalstyret Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset, Bergen Dato: 19.06.2014 Tid: 11:00 Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE ORIENTERINGAR

MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE ORIENTERINGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 07. oktober 2009 Kl.: 10.30 14.15 Stad: Bergen lufthavn, Flesland Saknr.: 69/09-70/09 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE MØTTE Hansen, Jette Lunemann

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. mars 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Royal Hotel (Bryggen), Bergen Saknr.: 1/11-22/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. mars 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Royal Hotel (Bryggen), Bergen Saknr.: 1/11-22/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 15. mars 2011 Kl.: 10.00 15.00 Stad: Radisson Blu Royal Hotel (Bryggen), Bergen Saknr.: 1/11-22/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg. Fylkesordføraren

Detaljer

Dato: 21. september 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 163/11-178/11

Dato: 21. september 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 163/11-178/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 21. september 2011 Kl.: 13.00 13.50 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 163/11-178/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 06. desember 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 06. desember 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Administrasjonsutvalet Dato: 06. desember 2012 Kl.: 11.00-12.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 3/12 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V)

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: OFFENTLEG SPØRJETID / TEMAMØTE

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: OFFENTLEG SPØRJETID / TEMAMØTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.11.2011 Tid: 17.00 OFFENTLEG SPØRJETID / TEMAMØTE Ordføraren orienterte om vedtaket om bygging av ny skule på Valle og

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg DESSE MØTTEandeland,

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 25. november 2010 Kl.: 10.30 11.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 3. etg. Saknr.: 8/10-13/10 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Pressemelding. Dyrare Amalie Skram vgs. opnar i 2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Pressemelding. Dyrare Amalie Skram vgs. opnar i 2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post: informasjon@post.hfk.no Bergen 18. oktober 2011 Hordaland fylkesting sitt møte

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

Dato: 21. februar 2013 Kl.: Stad: Bergen Wigandgården Agnes Mowinkelsgt. 6 Saknr.: 6/13-7/13

Dato: 21. februar 2013 Kl.: Stad: Bergen Wigandgården Agnes Mowinkelsgt. 6 Saknr.: 6/13-7/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 21. februar 2013 Kl.: 10.15 15.00 Stad: Bergen Wigandgården Agnes Mowinkelsgt. 6 Saknr.: 6/13-7/13 MØTELEIAR Margot Bertheussen DESSE

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 19. november 2013 Kl.: 10.00 12.10 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.05.11 Kl.: 09.00 11.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.03.2016 Tid: 18:00 19:10 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 27. oktober 2010 Kl.: 11.00-13.40 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 27. oktober 2010 Kl.: 11.00-13.40 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 27. oktober 2010 Kl.: 11.00-13.40 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 225/10-235/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 16. februar 2012 Kl.: 10.00 16.00 Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Lauritsen,

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Magne Ivar Fauskanger Medlem FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Magne Ivar Fauskanger Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 10:00 13.15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesrådet for eldre. Storehagen Atrium, Førde. Møtedato Kl. 10:00 15:00

MØTEBOK. Fylkesrådet for eldre. Storehagen Atrium, Førde. Møtedato Kl. 10:00 15:00 MØTEBOK Organ Møtestad Fylkesrådet for eldre Storehagen Atrium, Førde Møtedato 07.02.2017 Kl. 10:00 15:00 Faste medlemer til stades: Harald Ekroll, Aud Karin Netland, Anna Sofia Skaar, Henrik Oppen Forfall

Detaljer

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse:

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Grand Terminus, Bergen Dato: Tidspunkt: Følgjande faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Grand Terminus, Bergen Dato: Tidspunkt: Følgjande faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Grand Terminus, Bergen Dato: 14.10.2015 Tidspunkt: 11.00-12.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Gine Hestetun Fylkesordførar

Detaljer

Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10. Stad:

Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10. Stad: HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. juni 2009 10. juni 2009 Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 20/09-44/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/295-2 Løpenummer:13/3454 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 06.06.2013 Tid: 16:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK Desse møtte: Edvard J. Stangeland Austevoll kommune vara for Renate Klepsvik Sverre Olav

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Fylkeseldrerådet i Hordaland Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3.etg., Fylkeshuset Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 10:15-14:50

Møteprotokoll. Utval: Fylkeseldrerådet i Hordaland Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3.etg., Fylkeshuset Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 10:15-14:50 Møteprotokoll Utval: Fylkeseldrerådet i Hordaland Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3.etg., Fylkeshuset Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 10:15-14:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Margot

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Hans Ekeberg Ap Gustav Folkestad V

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Hans Ekeberg Ap Gustav Folkestad V MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 27.09.2017 Tid: kl.16:00-20:25 Innkalling til møtet vart gjort 15.09.2017 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart

Detaljer

Dato: 02. desember 2009 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Møterom 457 Nordhordland, Bergen Saknr.: 81/09-84/09

Dato: 02. desember 2009 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Møterom 457 Nordhordland, Bergen Saknr.: 81/09-84/09 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 02. desember 2009 Kl.: 10.00-14.15 Stad: Fylkeshuset, Møterom 457 Nordhordland, Bergen Saknr.: 81/09-84/09 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Orienteringar: Einingsleiar Terje Raunsgard orienterte om tenestene i den nye eininga Samfunnsutvikling, økonomi og service

MØTEPROTOKOLL. Orienteringar: Einingsleiar Terje Raunsgard orienterte om tenestene i den nye eininga Samfunnsutvikling, økonomi og service FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 08.05.2014 Tid: 18:00 I Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet, biblioteket Møtedato: Tid: kl.17:00-19:30. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet, biblioteket Møtedato: Tid: kl.17:00-19:30. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet, biblioteket Møtedato: 16.08.2017 Tid: kl.17:00-19:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

Forfall til møtet: Roald G. Bergsaker (R H) Liv Signe Navarsete (S og Fj Sp) Eirin Kristin Sund (R A) Anne Jorunn Hammerø Hatle (M og R Sp)

Forfall til møtet: Roald G. Bergsaker (R H) Liv Signe Navarsete (S og Fj Sp) Eirin Kristin Sund (R A) Anne Jorunn Hammerø Hatle (M og R Sp) MØTEBOK Organ Vestlandsrådet Møtestad Hordaland fylkeskommune Møtedato 18.11.2005 Kl. 0900-1230 Faste medlemer til stades: Nils R. Sandal (S og Fj Sp) Tor Bremer (S og Fj A) Mathias Råheim (S og Fj H)

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.05.10 Kl.: 08.30 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 11/10 20/10 MØTELEIAR Anne Line Innvær (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) gjekk frå møtet etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15.45-17.25 Innkalling til møtet vart gjort

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 27.03.2012 Møtetid: Kl. 15:45 18:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/12-007/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Hallvard Herland Else Marie

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

Tillegg til PS 27/2015 i valnemnda og PS 84/2015 i fylkestinget ( ) Val til styre, råd, utval og nemnder for perioden

Tillegg til PS 27/2015 i valnemnda og PS 84/2015 i fylkestinget ( ) Val til styre, råd, utval og nemnder for perioden Kommunikasjonsseksjonen- Øk og Org avd Fylkessekretariat - Øk og Org avd Notat Dato: 18.12015 Arkivsak: 2015/8173-102 Saksbehandlar: ingtakl Til: Frå: Valnemnda Fylkestinget Fylkesrådmannen Tillegg til

Detaljer

Dato: Kl.: Stad: Møterom 1 på Helse- og tenestsenteret Rong Saknr.: 16/09 25/09

Dato: Kl.: Stad: Møterom 1 på Helse- og tenestsenteret Rong Saknr.: 16/09 25/09 Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 27.04.2009 Kl.: 10.00 16.15 Stad: Møterom 1 på Helse- og tenestsenteret Rong Saknr.: 16/09 25/09 MØTELEIAR Karstein Pahr (KrF) DESSE MØTTE Helga

Detaljer

Dato: 30. september 2008 Kl.: 11.00-14.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 36/08-42/08

Dato: 30. september 2008 Kl.: 11.00-14.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 36/08-42/08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 30. september 2008 Kl.: 11.00-14.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 36/08-42/08 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/ Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 14:00 16.

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/ Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 14:00 16. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/6765-3 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 14:00 16.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Prop. 149 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet 21. september 2012,

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer

29/11 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i valperioden

29/11 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i valperioden Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.10.2011 Kl.: 13.00 17.30 Stad: Blomvåg Fjordhotell, Rong Saknr.: 26/11 34/11 MØTELEIAR Karstein Pahr (KrF) DESSE MØTTE Helga Vik Barnes (Ap) FORFALL

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 17.02.2014 Møtetid: Kl. 15:00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 009/14-017/14 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-17:30. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-17:30. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.01.2017 Tid: kl.12:00-17:30 Innkalling til møtet vart gjort munnleg 16.12.2016 og skriftleg 21.12.2016 i samsvar med 32 i kommunelova

Detaljer

MØTEBOK. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 06. oktober 2009 Kl.: 10.00 14.45 Stad: USF, Georgenes Verft 12, Bergen Saknr.: 106/09-110/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 06. oktober 2009 Kl.: 10.00 14.45 Stad: USF, Georgenes Verft 12, Bergen Saknr.: 106/09-110/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kultur- og ressursutvalet Dato: 06. oktober 2009 Kl.: 10.00 14.45 Stad: USF, Georgenes Verft 12, Bergen Saknr.: 106/09-110/09 MØTELEIAR Njåstad, Helge Andre (FRP) DESSE

Detaljer

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:30-12:15

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:30-12:15 Møteprotokoll Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:30-12:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer