Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 7. juni juni 2011 Kl.: Stad: Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesordføraren opplyste om forfall og møtande varamedlemer. FORFALL MØTANDE VARAMEDLMER Monica Nilsen Inger Signe Ulvund Rosalind Fosse Renate Møgster Klepsvik Petter Kvinge Tvedt Ottar Tangen Georg Indrevik Dag Helge Hellen Gunnar Bakke Karin Groth Stein Inge Ryssdal Lisbeth Lunde Axelsen Eli Årdal Berland Jørgen Øydvin Ola Johan Settem Randi Veland Terje Hermansen Tordis Nysæter Aud Karin Søilen Dag Rune Mo Jan Johnson Christopher Beckham Kjartan Haugsnes Ida Karlsen Roald Stenseide Anne Lauritsen Stig Høgholm Gunnar Kvåle Sekretæren heldt namneopprop. DESSE MØTTE DET NORSKE ARBEIDERPARTI Gisle Handeland 2. Joril Christensen 3. Sigmund Olsnes 4. Torill Vebenstad 5. Hans Otto Robberstad 1

2 6. Nils-Olav Nøss 7. Dag Rune Mo 8. Toralv Mikkelsen 9. Liv Oda Dale 10. Guro Fosse Haraldsen 11. Tordis Nysæter 12. Anne-Line Innvær 13. Christopher R. Beckham 14. Jette Lunemann Hansen FREMSKRITTSPARTIET 1. Terje Søviknes 2. Anne Lauritsen Roald Stenseide 3. Inger Signe Ulvund 4. Helge Andre Njåstad 5. Anita Garlid Johannessen 6. Stig Høgholm Gunnar Kvåle 7. Elisabeth Eide Tharaldsen 8. Bjørn Arne Aakvaag 9. Renate Møgster Klepsvik 10. Gustav Bahus 11. Dagfinn Vik 12. Karin Groth 13. Ottar Tangen 14. Dag Helge Hellen HØGRE 1. Tom-Christer Nilsen 2. Mona Røsvik Strømme 3. Lisbeth Lunde Axelsen 4. Berit W. Eldøy 5. Einar Lutro 6. Egil Helland Smørås 7. Torill Eidsheim 8. Dan Stian Femoen 9. Jørgen Øydvin 10. Arne Havnerås 11. Haakon Thuestad 2

3 KRISTELEG FOLKEPARTI 1. Torill Selsvold Nyborg 2. Pål Kårbø 3. Aslaug Hellesøy 4. Randi Veland 5. Gunvor Sønnesyn SENTERPARTIET 1. Magnar Lussand 2. Bente Bondhus 3. Lene Fløysand Sylta 4. Sammy Olsen SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Mette Holmefjord Olsen 2. Kim Eirik Størksen 3. Aud Karin Oen 4. Ida Karlsen RAUDT 1. Dijana M. Saga 2. Terje Kollbotn VENSTRE 1. Harald Hove 2. Anne Beth Njærheim 3. Bjørn Magne Hufthammer MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. Fylkesordføraren sa frå om at fylkestinget var lovleg sett. GODKJENNING AV SAKLISTA Sak 34/11 vert behandla som første sak. Med denne merknaden vart saklista godkjend. GODKJENNING AV MØTEBOKA Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Einar Lutro og Hans Otto Robberstad valde. Fylkesordføraren gjorde framlegg om at møteboka vert godkjend av fylkesordføraren og dei to som vart oppnemnde til å skriva under møteboka. Fylkestinget slutta seg til dette. 3

4 FYLKESTINGET 07. JUNI 2011 Ordførar i Eidfjord, Anved Johan Tveit, ønskte fylkestinget velkomen til Eidfjord og orienterte om Eidfjord kommune. Fylkesordføraren heldt opningstalen sin til fylkestinget. Fylkesrådmannen heldt sin tale. Etter talane var det ordskifte. 7 representantar hadde ordet. Mette Holmefjord Olsen sette fram slikt oversendingsforslag: Administrasjonen vert beden om å vurdera korleis eit tilbod om terapiriding ved Stend vgs. eventuelt kan vidareførast, gjerne i dialog med brukargruppene og Bergen kommune. Holmefjord Olsen sitt forslag vart samrøystes vedteke oversend til fylkesrådmannen. Gisle Handeland sette fram slikt forslag: Fylkestinget viser til tidlegare vedtak i fylkesutval og samferdselsutval om etablering av eit samkøyringsprosjekt i bergensområdet, der det vart lagt opp til nær dialog med statlege styresmakter med sikte på realisering av prosjektet. Fylkestinget ber om at det no vert tatt initiativ til dialog om finansiering og oppstart. Fylkeskommunal delfinansiering kan eventuelt skje gjennom belønningsordninga. Terje Kollbotn sette fram slikt forslag til uttale: Hordaland fylkeskommune bør berre nytte overnattingstader som har tariffavtale eller kan dokumentere minst like gode løns- og arbeidsvilkår. Terje Kollbotn sette fram slikt forslag til uttale: Hordaland fylkesting har forståing og sympati for aksjonistane som markerer seg mot bygging av monstermastene gjennom Hardanger i strekninga Sima-Samnanger. Dette regjeringsvedtaket overkøyrde opinionen i både Hardanger og Hordaland, inkludert Hordaland fylkesting. Terje Kollbotn overleverte LO-opprop for lokalsjukehusa! frå LO i Indre Hardanger til fylkesordføraren. Aud Karin Oen sette fram slikt oversendingsforslag: Hordaland fylkeskommune syter for at alle terminalar får universell utforming og at billettsystema på Bybanen vert tilrettelagt for blinde og svaksynte. Oen sitt forslag vart samrøystes vedteke oversend til fylkesrådmannen. På slutten av tingsetet vil fylkestinget ta stilling til om Handeland sitt forslag og Kollbotn sine forslag til uttalar skal realitetsbehandlast. Miljøprisen for 2010 vart delt ut til Eidesvik Offshore ASA ved administrerande direktør Jan Fredrik Meling. Leiaren i kultur- og ressursutvalet Helge Andre Njåstad delte ut prisen. 4

5 Fylkestinget behandla sakene 34, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 og 37 og i denne rekkefølgja. FYLKESTINGET 08. JUNI 2011 Nils-Olav Nøss hadde sendt slikt spørsmål til fylkesordføraren: Betre billettløysingar for kollektivtrafikken! I Trondheim har ein innført billettering ved bruk av SMS på trikkelinja Gråkallbanen. I tillegg har ein fått på plass billettløysingar for smarttelefonar, i første omgang gjennom eigen App til Iphone. Bystyret i Oslo har også gjort vedtak om at dei ønskjer å innføra system for billettering ved hjelp av mobiltelefon. Andre brukarar er busstrafikken i Grenlandsområdet, DSB i Danmark samt i Praha og fleire byar i Slovakia. Fordelane med å tilby kundane billettering ved hjelp av mobiltelefon er mange. I Hordaland har vi hatt tildels store utfordringar med kapasiteten på billettmaskiner langs Bybanetraseen. Dersom ein del kundar i staden hadde kjøpt billett ved hjelp av mobiltelefon ville problemet blitt mindre. For busstrafikken tek det mykje tid med manuell billettering ombord på bussane. Her kunne ein redusert talet på passasjerar som trong manuell billettering, og med redusert haldeplasstida og rutetida. I tillegg vil billettering ved hjelp av mobiltelefon gjere det lettare for brukarar som har vanskeleg for å bruka dei vanlege billettmaskinene, til dømes rullestolbrukarar. Spørsmålet til fylkesordføraren er følgjande: Når kan vi rekne med å få på plass løysingar for billettering med SMS og smarttelefon i Hordaland? Fylkesordføraren hadde m.a. slikt svar: Det er starta eit nasjonalt arbeid knytt til mobil billettering, og dei fleste fylka i Noreg avventar dette arbeidet før ytterlegare innføring av løysingar knytt til mobilen som salskanal. I Skyss vert det også jobba med å følgje opp tiltakslista initiert av den nasjonale arbeidsgruppa knytt til ran og vald (tiltak både på kort og lengre sikt). Rapportering om framdrift her vil skje som ein del av kvartalsvis rapportering knytt til Utviklingsplanen for Skyss. Rapporten om ran og vald er nyleg gitt ut, etter eit arbeid i regi av Arbeidsdepartementet for å sjå på tiltak mot ran i kollektivtrafikken. Skyss/Hordaland fylkeskommune har vore representert i dette arbeidet gjennom vår medlemskap i Kollektivtrafikkforeningen. I rapporten og foreininga er det semje om følgjande tiltak: 2011/2012: To-prissystem, fleire kommisjonærar, internett som salskanal osb. 2013: Mobil billettering skal takast i bruk. Utdrag frå rapporten: Når det gjelder mobil billettering, er det uavklart når løsninger for alvor kan tas i bruk. Et foreløpig estimat tilsier 2013, forutsatt at de nødvendige forarbeider er gjennomført og at vedtak om innføring foreligger. Avklaringer som må gjøres før innføring av mobil billettering er bl.a.: 5

6 Mobiltelefonen som billettbærer Mobiltelefonen som betalingsløsning Sikkerhet, mulighet for forfalskninger Personvern Universell utforming, tilgjengelighet for alle på hele reisen Samferdselsdepartementet (SD) sende ut PM om standard for mobil billettering (oppfølging av tiltak i ransrapport) der dei kunngjer oppstart av eit utviklingsarbeid.) SD har gitt Vegdirektoratet oppdrag å leia utviklingsarbeidet, og Skyss deltek i dette arbeidet gjennom si deltaking i arbeidsgruppa og medlemskapen i Kollektivtrafikkforeningen. Arbeidet skal vera ferdig i første kvartal 2012 slik at mobile betalingsløysingar kan takast i bruk i løpet av Fylkestinget behandla sakene 38, 39, 40 og 41/11 og i denne rekkefølgja. Behandling av forslag sett fram Gisle Handeland sitt forslag om samkøyringsprosjekt Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetsbehandle forslaget. Gisle Handeland sette fram slikt forslag: Siste setning i forslaget frå vert trekt. Pål Kårbø sette fram slikt forslag: Fylkestinget viser til tidlegare sak i fylkesutval og samferdselsutval om etablering av eit samkøyringsprosjekt i bergensområdet, der det vart lagt opp til nær dialog med statlege styresmakter med sikte på realisering av prosjektet. Fylkestinget ber om at det no vert tatt initiativ til dialog om evt. oppstart og finansiering. Kårbø sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK Fylkestinget viser til tidlegare sak i fylkesutval og samferdselsutval om etablering av eit samkøyringsprosjekt i bergensområdet, der det vart lagt opp til nær dialog med statlege styresmakter med sikte på realisering av prosjektet. Fylkestinget ber om at det no vert tatt initiativ til dialog om evt. oppstart og finansiering. Terje Kolbotn sitt forslag til uttale om tariffavtale Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetsbehandle forslaget. 6

7 Kollbotn sitt forslag fekk 23 røyster (R, SV, V, A) og fall. Terje Kolbotn sitt forslag til uttale om demonstrantar Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetsbehandle forslaget. Terje Kolbotn endra ordet aksjonistar til demonstrantar. Kollbotn sitt forslag fekk 9 røyster (R, SV, V) og fall. ARBEIDSSEMINAR OM KOLLEKTIVTRANSPORT Målsetjingar og resultat for kollektivdrifta i fylket (2020) ein statusrapport ved samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke Oppbygging av ei fylkeskommunal kollektivdrift eit samordna kollektivnett ved direktør i Skyss Oddmund Sylta Kva må til for å nå målsetjinga om auke i kollektivandelen i Bergensområdet? Ved forskar Arvid Strand, Transportøkonomisk institutt Det var spørsmålsrunde knytt til Strand sitt innlegg og plenumsdebatt. 7

8 MELDINGAR Periode: 15. mars juni 2011 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 6/ Vedtak om midlertidig delegering av myndighet i visse saker i henhold til kulturminneloven 8 første, andre og fjerde ledd til Akershus, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Oppland, Rogaland, Sør-trøndelag, Vestfold og Østfold fylkeskommuner og Oslo 7/ Forvaltningsreforma - rapport frå første året av reforma 8/ Forvaltningsrevisjon om vedlikehald av skulebygg 9/ Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - Årsmelding / Årsmelding / Vedtak i sak om lovlegkontroll - Hordaland fylkeskommune - sak 65 / 10 - Årsbudsjett Økonomiplan

9 SAKNR. 23/11 GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAP 2010 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Rekneskapen for Hordaland fylkeskommune for 2010 vert godkjend. 24/11 FINANSFORVALTNINGA I 2010 Fylkestinget tek rapporten om finansforvaltninga i 2010 til orientering. 25/11 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2011 Fylkestinget tek finansrapporten for 1. tertial til orientering. 26/11 BUDSJETT REVIDERING Gisle Handeland sette fram slikt forslag på vegner av A og SV: Innstillinga, med slik endring: Dei føreslåtte innsparingane på skulebudsjettet vert halverte. Det vert ikkje gjennomført rutereduksjonar i kollektivtransporten. Reduksjonen i overføring frå drift til investering vert endra til 82 mill. kr. Innstillinga vart vedteken med 32 røyster mot 24 røyster (A, SV, Sp, R) for Handeland sitt forslag. 1. Fylkestinget godkjenner slike endringar i driftsbudsjettet: 9

10 Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art Tekst mindreinnt. meirinnt Fylkesrådmannen fellesutgifter Utviklingsmidlar regionaldirektør Regionalt utviklingsprogram Til rådvelde for næringsføremål Prosjekt med førebels driftstilskot Liv og lyst Internasjonal seksjon Regionale utviklingsprosjekt Strategi og handlingsplan - KID Bilruter Bilruter - billettinntekter Tilsk. til andre kulturførem.(lost Weekend) Kulturelt utviklingsprogram Tannhelsetenesta - bruk av fond Tannhelsedistrikt Sentrum Tannhelsedistrikt Nord Tannhelsedistrikt Vest Tannhelsedistrikt Sør Tannhelsedistrikt Aust Utstyr vg. skolar Ekstern spesialundervisning Vidaregåande skolar (hjelpekonto) "Motpost" til underskot Skatt Rammetilskot Lønsavsetjing Momskompensasjon frå investeringar Konsesjonskraftinntekter Olav Bjordalsvei - husleigeinntekt Overføring til investeringsbudsjettet Fylkestinget godkjenner slike endringar i investeringsbudsjettet: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art Prosjekt Tekst mindreinnt. meirinnt Fylkesvegar Overf. frå andre (bompengar) Bruk av lån Driftsmidlar

11 Amalie Skram vgs Bruk av lån /11 TIDSPUNKT FOR VAL AV KONTROLLUTVAL FOR PERIODEN Kontrollutvalet skal veljast på det konstituerande møtet i fylkestinget, saman med fylkesutval, fylkesordførar og fylkesvaraordførar. 28/11 ÅRSMELDING 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Pål Kårbø sette fram slikt oversendingsforslag: Ønskjer at temaet spesialundervisning vert med i opplistinga av Kostratal på s. 12. Ida Karlsen sette fram slikt oversendingsforslag: Fylkestinget ber administrasjonen vurdera korleis det fysiske arbeidsmiljøet ved Årstad vgs. kan betrast, og leggja dett fram for opplærings- og helseutvalet. Det må særleg takast omsyn til elevdemokratiet og tilhøva under komande byggjeperiode i Årstad bydel. Dijana M. Saga sette fram slik protokollmerknad: Sunniva Schultze-Florey blei vald inn i Hordaland fylkesting i Då ho flytta i 2009, blei Terje Kollbotn nytt fast medlem for partiet Raudt. Aud Karin Oen sette fram slikt oversendingsforslag I: Hordaland fylkestung vil ha slutt på ufrivillig deltid og intensiverer arbeidet med å få større stillingsprosent for kvinner. Aud Karin Oen sette fram slikt oversendingsforslag II: Hordaland fylkesting ber om at ein reduserer bruken av fyringsolje og legg fram tiltak for fylkestinget som viser korleis ein har tenkt å få det til. Forslaga frå Kårbø, Karlsen og Oen vart samrøystes vedteke oversende til fylkesrådmannen. Fylkestinget tek Årsmelding 2010 Hordaland fylkeskommune til orientering. Protokollmerknad frå Raudt Sunniva Schultze-Florey blei vald inn i Hordaland fylkesting i Då ho flytta i 2009, blei Terje Kollbotn nytt fast medlem for partiet Raudt. 11

12 29/11 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET FOR 2010 Aslaug Hellesøy sette fram slikt oversendingsforslag: Fylkestinget oppmodar styra der Hordaland fylkeskommune har eigarinteresse om å innføra etiske retningslinjer for selskapa. Hellesøy sitt forslag vart samrøystes vedteke oversend til fylkesrådmannen. Fylkestinget godkjenner årsmelding 2010 for kontrollutvalet. 30/11 ODDA VEGFINANS AS - SØKNAD OM GARANTI Innstillinga vart vedteken mot 3 røyster (R, 1 Frp). Fylkestinget godkjenner at Odda vegfinans AS får eit fylkeskommunalt lån på inntil 2,5 mill. kr som forskottering av Statens vegvesen sitt planarbeid for E 134 Seljestad-Røldal-Haukelifjell. 31/11 BOMPENGEPAKKEN STORD VESTSIDE - SAK OM FORSKOTTERING OG UTKAST TIL SØKNAD Innstillinga punkt 1 og 2 vart samrøystes vedteken. Innstillinga punkt 3 og 4 vart vedteke mot 16 røyster (Frp, R). 1. Fylkestinget godkjenner at Midtfjellet Vindmøllepark AS får forskottera inntil 10 mill. kr til oppgradering til tofelts veg og etablering av gang- sykkelveg langs vegen mellom Rimbareid og Fitjar sentrum. 2. Refusjonstidspunktet vert fastsett i samband med handsaminga av Handlingsprogram (23) for fylkesvegnettet i Hordaland. Forskotteringa vert refundert utan kompensasjon for renter eller prisauke. 3. Fylkestinget går inn for å løyva 7,5 mill. kr til Bompengepakken Stord vestside. Endeleg løyving vert gjort i samband med handsaminga av fylkesbudsjettet og økonomiplanen. 4. Fylkestinget gjev tilslutnad til at utkast til søknad om delvis bompengefinansiering av Bompengepakken Stord vestside frå vert sendt ut på høyring til kommunane Stord, Fitjar og Os. 12

13 32/11 KJØP AV TOMTEAREAL TIL KOLLEKTIVANLEGG I RÅDALEN 1. Fylkestinget godkjenner avtale om tomtekjøp i Rådalen. 2. Fylkestinget løyver 2,5 millionar kroner til kjøp av tomta. 3. Det vert gjort følgjande endringar i budsjettet: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Prosjekt Art Tekst mindreinnt. meirinnt Bussanlegg Rådalen Bussanlegg Rådalen (auka låneopptak) /11 REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET - VEDTAK AV PLANPROGRAM 1. Fylkestinget vedtek planprogrammet med dei endringane som er foreslått av styringsgruppa. 2. Representant i styringsgruppa er Anita Garlid Johannessen Vararepresentant i styringsgruppa er Sammy Olsen 34/11 REGIONAL PLAN FOR MUSEUM "MUSEA I SAMFUNNET" Saksordførar Berit W. Eldøy orienterte om planen og planprosessen. Helge Andre Njåstad sette på vegner av Frp, V og SV fram slikt forslag: 1. Fylkestinget vedtar Regional plan for museum Musea i samfunnet med fylgjande endringar: - Bergen Sjøfartsmuseum vert på grunn av si særstilling som sjøfartsmuseum som er noko anna enn kystkultur, oppretthalde som eiga museumseining. Alle tiltak i planen som omfattar denne problemstillinga vert endra i tråd med det. - Fylkestinget ynskjer å støtta oppretting av eit nasjonalt jordskiftesenter, lokalisert til Agatunet i Ullensvang herad. Dette senteret er tenkt å vera eit fagleg kunnskapssenter med ein sterk samfunnsprofil, der kunnskap om fortid og samtid skal vera ei kjelde for framtidig eigedomsutvikling og forståing. Senteret skal vera eit bindeledd mellom museum (kulturlandskap og kulturhistorie), forvaltning og forskning. - Fylkestinget ber om at Sunnhordland museum vert tatt inn i Kap. 2 Samfunnsoppdrag, Kystkultur (s. 11 i planen, siste avsnitt, linje 2). - Fylkestinget ber om at følgjande vert tatt inn i planen: Det skal etablerast eit nettverk for mellomalderklostra og pilgrimskyrkjene på Vestlandet der Sunnhordland museum vert ein sentral aktør i kap. 5.4 Stimulere musea til internasjonalt arbeid (s. 46 i planen, siste avsnitt). 13

14 - Fylkestinget ber om at følgjande vert endra i planen: Fartein Valen-senteret bør verte ein del av Sunnhordland museum i kap. 6.1 Tiltak 23: Forvaltning av kunstnarheimar (s. 52 i planen, linje 6). - Fylkestinget ber om at Hardanger sorenskrivargard vert innarbeidd i planen som eit tiltak. 2. Fylkestinget vedtar at handlingsprogrammet skal gjennomførast innanfor rammene av kvart årsbudsjett og vert gjenstand for ei årleg rullering. Liv Oda Dale sette fram slikt forslag I: Det er avgjerande at Museumssenteret i Hordaland får tilført nødvendige ressursar for å kunne løyse dei utfordringane som ligg føre i Nordhordland innanfor museumsfeltet. Det er særleg på plansida og innanfor samlingsforvaltning at utfordringane er store i denne regionen. Det er også behov for magasinplass til særleg viktige kulturhistoriske gjenstandar knytt til samlingar innan frivillig sektor. Liv Oda Dale sette fram slikt forslag II: Tillegg til side 11, Kystkulturar, siste avsnitt, linje 2: - og Museumssenteret i Hordaland når det gjeld kystkulturen i Nordhordland. Mette Holmefjord Olsen sette fram slikt forslag: Tillegg: Det nyetablerte Haugesenteret i Ulvik, som er konsolidert med Aasentunet gjennom Nynorsk Kultursentrum, må få sin naturlege plass og fokus i den nye museumsplanen. Haugesenteret vil verta ein viktig formidlar og forvaltar av nynorsk litteratur, og poesi generelt. Njåstad sitt forslag vart vedteke med 32 røyster mot 25 (H, A) for innstillinga. Dale sitt forslag I fekk 23 røyster (A, SV, 1 R, 3 Sp, 1 Frp) og fall. Dale sitt forslag II fekk 21 røyster (A, SV, 1 R, 2 Sp) og fall. Holmefjord Olsen sitt forslag fekk 12 røyster (SV, Sp, V, 1 R) og fall. 1. Fylkestinget vedtar Regional plan for museum Musea i samfunnet med fylgjande endringar: - Bergen Sjøfartsmuseum vert på grunn av si særstilling som sjøfartsmuseum som er noko anna enn kystkultur, oppretthalde som eiga museumseining. Alle tiltak i planen som omfattar denne problemstillinga vert endra i tråd med det. - Fylkestinget ynskjer å støtta oppretting av eit nasjonalt jordskiftesenter, lokalisert til Agatunet i Ullensvang herad. Dette senteret er tenkt å vera eit fagleg kunnskapssenter med ein sterk samfunnsprofil, der kunnskap om fortid og samtid skal vera ei kjelde for framtidig eigedomsutvikling og forståing. Senteret skal vera eit bindeledd mellom museum (kulturlandskap og kulturhistorie), forvaltning og forskning. 14

15 - Fylkestinget ber om at Sunnhordland museum vert tatt inn i Kap. 2 Samfunnsoppdrag, Kystkultur (s. 11 i planen, siste avsnitt, linje 2). - Fylkestinget ber om å at følgjande vert tatt inn i planen: Det skal etablerast eit nettverk for mellomalderklostra og pilgrimskyrkjene på Vestlandet der Sunnhordland museum vert ein sentral aktør i kap. 5.4 Stimulere musea til internasjonalt arbeid (s. 46 i planen, siste avsnitt). - Fylkestinget ber om å at følgjande vert endra i planen: Fartein Valen-senteret bør verte ein del av Sunnhordland museum i kap. 6.1 Tiltak 23: Forvaltning av kunstnarheimar (s. 52 i planen, linje 6). - Fylkestinget ber om at Hardanger sorenskrivargard vert innarbeidd i planen som eit tiltak. 2. Fylkestinget vedtar at handlingsprogrammet skal gjennomførast innanfor rammene av kvart årsbudsjett og vert gjenstand for ei årleg rullering. 35/11 REGIONALT FORSKINGSFOND VESTLANDET - ÅRSMELDING 2010 Fylkestinget godkjenner årsmeldinga frå arbeidet med Regionalt forskingsfond Vestlandet i /11 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING TILTAK 2011 Fylkestinget sluttar seg til forslaget til Plan for kompetanseutvikling Tiltak /11 BUSSANLEGG BYNESET ASKØY - KJØP AV TILLEGGSTOMT 1. Fylkestinget godkjenner kjøp av eigedomen gnr.10 bnr. 100 i Askøy kommune for kr ,- med tillegg for avgifter og omkostningar. 2. Fylkestinget godkjenner utskiljing av to eigedomar frå gnr. 10 bnr. 13, kvar på ca. 2 dekar. 3. Fylkestinget godkjenner sal av utskild bustadtomt frå gnr. 10 bnr. 13 i Askøy kommune til seljar av g.nr. 10 b.nr. 100 for kr ,-. 4. Fylkestinget godkjenner sal av utskild bustadtomt med hus og naust til marknadspris. 5. Kjøpet av eigedomen under punkt 1 vert finansiert ved låneopptak på 4,25 mill. kr. Salsinntektene frå punkt 4 vert tilført kapitalfondet. 15

16 6. Det vert gjort følgjande endringar i budsjettet for 2011: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art Prosjekt Tekst mindreinnt. meirinnt Bussanlegg Askøy - kjøp av tomt Bruk av lån /11 TERTIALRAPPORT PR. 30. APRIL REKNESKAPSPROGNOSE VEDTAK ( ) Fylkestinget tek rekneskapsprognosen til orientering. 39/11 JONDALSTUNNELEN - OMDISPONERING AV FORVENTA MINDREFORBRUK TIL UTBETRING AV VEGPARSELL PÅ S1 VEDTAK ( ) Fylkestinget godkjenner at 10 mill. kroner av forventa mindreforbruk på prosjektet Jondalstunnelen vert nytta til utbetring av Bergfjelltunnelen og delar av vegstrekninga mellom Austrepollen og Nordrepollen. Med gjennomføring av tiltaket vil ein oppnå tofelts breidde på ei strekning på to kilometer og unngå ein potensiell flaskehals med signalregulering av einvegskøyrd trafikk. 40/11 SKULEHELSETENESTA VED VIDAREGÅANDE SKULAR - OPPFØLGING AV VEDTAK I FYLKESTINGET Gisle Handeland sette på vegner av A, SV, R, SP, V, H, KrF og Frp fram slikt forslag: 1. Fylkestinget ber om at fylkesordføraren går i dialog med kommunane i Hordaland med sikte på å finna ei løysing for å betra skulehelsetenesta slik at tilbodet kjem på høgde med måltala (1 stilling pr. 800 elevar). 2. Skolane som i dag er dårlegast stilt skal ha høgast prioritet i prosessen. 3. Fylkestinget vil be om at staten gjennom lov og forskrift fastset meir spesifikke kvalitetskrav til skulehelsetenesta. Handeland sitt forslag vart samrøystes vedteke. 16

17 VEDTAK ( ) 1. Fylkestinget ber om at fylkesordføraren går i dialog med kommunane i Hordaland med sikte på å finna ei løysing for å betra skulehelsetenesta slik at tilbodet kjem på høgde med måltala (1 stilling pr. 800 elevar). 2. Skolane som i dag er dårlegast stilt skal ha høgast prioritet i prosessen. 3. Fylkestinget vil be om at staten gjennom lov og forskrift fastset meir spesifikke kvalitetskrav til skulehelsetenesta. 41/11 GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE - JUSTERING AV SATSANE Dijana M. Saga sette på vegner av R og SV fram slikt forslag: Godtgjersla til folkevalde vert ikkje auka frå Ressursane bør heller nyttast til å auka gruppestønaden. Innstillinga vart vedteken med 50 røyster mot 6 røyster (R, SV) for Saga sitt forslag. VEDTAK ( ) Fylkestinget godkjenner at godtgjerslene for politisk arbeid vert auka med 4,0 % pr. 1. mai 2011 og at utrekningsgrunnlaget for politiske verv vert fastsett til kr ,-. Satsane for tapt arbeidsforteneste og frikjøpsordning vert justert tilsvarande. Torill Selsvold Nyborg Einar Lutro Hans Otto Robberstad Gro Stien Thorvaldsen sekretær 17

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.

MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Sunnhordland 4. et. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.: 8/13-13/13 MØTELEIAR Margot Bertheussen

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 14. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 14. oktober 2008:

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp MØTEBOK Organ Møtestad Finansutvalet Fylkeshuset - møterom Firda Møtedato 24.09.2014 Kl. 09.00 11:30 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Anders Ryssdal,

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2014

Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2014 Sektorar, avdelingar og vidareg, ande skolar i fylket Møre og Romsdal fylkeskommune Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 57390/2010/124 ' Bjørn Nerland, 71 25 86 03 05.01.2011

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsutvalet Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 11. januar 2013 201112482-15/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer