Informasjonsdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsdokument"

Transkript

1 Informasjonsdokument Knyttet til foreslått fusjon mellom Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank Tilrettelegger Norne Securities AS 22. mars 2013

2 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Viktig informasjon Dette informasjonsdokumentet ( Informasjonsdokumentet ) er utarbeidet i forbindelse med den planlagte sammenslåingen/fusjonen av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank, med Nes Prestegjelds Sparebank som selskapsrettslig og regnskapsmessig overtakende sparebank. Formålet er å gi en beskrivelse av Det Fusjonerte Selskapets stilling etter Fusjonen. Ingen andre enn de som er beskrevet i Informasjonsdokumentet er gitt tillatelse til å gi informasjon eller tilsagn på vegne av Selskapene eller Tilrettelegger i forbindelse med sammenslutningen omhandlet i dette Informasjonsdokumentet. Dersom noen andre likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Informasjonsdokumentet er utarbeidet i medhold av løpende forpliktelser overfor Oslo Børs (pkt 3.5) og Verdipapirhandelloven 7-5 (5). Informasjonsdokumentet kan ikke distribueres til andre jurisdiksjoner hvor dette er ulovlig eller medfører krav til ytterligere registrering eller offentlig godkjennelse. Utlevering av Informasjonsdokumentet innebærer ikke at det ikke har funnet sted endringer i forhold som vedrører Nes Prestegjelds Sparebank eller Hol Sparebank etter Informasjonsdokumentets dato. All informasjon og beregninger som gjelder fremtidige forhold er basert på vurderinger etter beste skjønn. Informasjonen som fremkommer i Informasjonsdokumentet skal være korrekt pr. dato for Informasjonsdokumentet og er basert på kilder som er ment å være pålitelige. Enhver tvist om Informasjonsdokumentet skal være underlagt norsk lov, og endelig avgjørelse skal tas av norsk domstol. Informasjonsdokumentet er kun utarbeidet på norsk. Vedleggene til Informasjonsdokumentet er å anse som en del av Informasjonsdokumentet. Vennligst se side 71 for definisjoner. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG RISIKOFAKTORER Generell risiko Risiko knyttet til Det Fusjonerte Selskapets virksomhet Annen risiko Risiko knyttet til gjennomføringen av Fusjonen ERKLÆRINGER Ansvarserklæring fra styret i Nes Prestegjelds Sparebank Ansvarserklæring fra styret i Hol Sparebank Tredjepartsinformasjon OM FUSJONEN Bakgrunnen for og formålet med Fusjonen Sammenslutningsavtalen Nærmere om Fusjonen Omkostninger Tilrettelegger Øvrige rådgivere DET FUSJONERTE SELSKAPET Informasjon om det Fusjonerte selskapet Organisasjon, styre og ledelse Beskrivelse av Det Fusjonerte Selskapets virksomhet Proforma finansiell informasjon for Det Fusjonerte Selskapet Eierstyring og ledelse Forskning og utvikling, patenter og lisenser Miljø NES PRESTEGJELDS SPAREBANK Generell informasjon Organisasjon, styre og ledelse Utlånsportefølje og markedsposisjon Kredittprosessen, risikoklassifisering, tap og mislighold Resultatutvikling Egenkapital og soliditet Finansiering Finansiell informasjon HOL SPAREBANK Generell informasjon Organisasjon, styre og ledelse Utlånsportefølje og markedsposisjon Kredittprosessen, risikoklassifisering, tap og mislighold Resultatutvikling Egenkapital og soliditet Finansiering Finansiell informasjon EIERANDELSKAPITAL OG EGENKAPITALBEVISEIERE Eierandelskapitalen i Det Fusjonerte Selskapet Største egenkapitalbeviseiere i Nes Prestegjelds Sparebank Største egenkapitalbeviseiere i Hol Sparebank Egne egenkapitalbevis SKATTEMESSIGE FORHOLD Innledning Skattemessig virkning av Fusjonen Skatt for egenkapitalbeviseierne skattemessig bosatt i Norge Skatt for egenkapitalbeviseierne skattemessig bosatt i utlandet JURIDISKE FORHOLD Selskapsrettslig virkning av Fusjonen Tvister Forholdet til Eika Gruppen AS DOKUMENTER TIL GJENNOMSYN DEFINISJONER DOKUMENTER SOM INNTAS VED HENVISNING VEDLEGG... 73

4 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 1. SAMMENDRAG Bakgrunn for og formålet med Fusjonen Styrene i Hol Sparebank og Nes Prestegjelds Sparebank vedtok i møte den 21. februar 2013 en sammenslutningsavtale. Forslaget ble enstemmig vedtatt i begge bankenes styrer. Hovedprinsippene for avtalen reflekterer en balansert løsning basert på likeverdighet mellom partene. Sammenslutningsavtalen legges frem for forstanderskapene i Hol Sparebank og Nes Prestegjelds Sparebank for behandling og eventuell vedtakelse 4. april Se vedlegg 1. Målsetningen med Fusjonen er et ønske om å styrke bankenes lokale konkurransekraft, lønnsomhet, samt evnen til å bidra til lokalsamfunnets videre utvikling. Dette for å bidra til at man kan hevde seg i den økte konkurransen i dagens bank- og finansmarked. Målsetningen er å skape en fremtidsrettet og konkurransedyktig sparebank med sterk lokal forankring i Hallingdal og med vekstmuligheter i Buskerud. Styrene har et felles syn på fremtidige utfordringer innenfor norsk sparebank- og finansnæring. Stigende konkurranse og økte regulatoriske krav skaper et behov for å realisere stordriftsfordeler som skapes gjennom å etablere et større kapitalgrunnlag og kundegrunnlag. På grunnlag av dagens markeds- og konkurransesituasjon ser styrene det som viktig å opprettholde og styrke grunnlaget for en fremtidig selvstendig sparebank med lokal forankring i regionen. Det er viktig å skape en sterk lokal sparebank som kan tilby et bredt spekter av bank- og finansprodukter. Som følge av fusjonen med Hol Sparebank vil hovedtallene for Nes Prestegjelds Sparebank (som overtakende selskap) endre seg. Det nye selskapet vil, relativt til Nes Prestegjelds Sparebanks regnskap for 2012 innen Fusjonen, for regnskapsåret 2012 øke netto rente- og kredittprovisjonsinntekter med 47 % mens driftsresultatet før tap øker med 34 %. Totale eiendeler øker med 41 % og egenkapitalen øker med 55 %. Fusjonen gjennomføres ved at virksomhet, eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Hol Sparebank overføres til Nes Prestegjelds Sparebank. Det Fusjonerte Selskapet skal på lik linje med Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank være aksjonær i Eika Gruppen AS samt være medlem av Finans Norge. Gjennomføring av Fusjonen Fusjonen skal gjennomføres etter reglene i sparebankloven, finansieringsvirksomhetsloven og allmennaksjeselskapsloven, samt skattelovens bestemmelser om skattefri fusjon og på de vilkår som fremgår av avtale og plan om sammenslåing. Fusjonen gjennomføres ved at virksomhet, eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Hol Sparebank overføres til Nes Prestegjelds Sparebank. Hol Sparebank opphører og eierandelskapitalen i Nes Prestegjelds Sparebank forhøyes med NOK ved utstedelse av egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 30. De nye Egenkapitalbevisene tilfaller egenkapitalbeviseierne i Hol Sparebank, og da slik at det utstedes ett egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank som vederlag for ett egenkapitalbevis i Hol Sparebank. Selskapsrettslig trer Fusjonen i kraft ved endelig registrering i Foretaksregsregisteret. Melding om registrering sendes Foretaksregisteret når kreditorfristen er utløpt alle offentlige godkjennelser foreligger. Selskapsrettslig registrering innebærer at Hol Sparebank er oppløst Eierandelskapitalen i Nes Prestegjelds Sparebank er forhøyet Vedtektene i Nes Prestegjelds Sparebank er endret Egenkapitalbevis i Hol Sparebank er byttet til egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank Virksomheten, eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført fra Hol sparebank til Nes Prestegjelds Sparebank 4

5 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Den sammensluttede sparebank skal ha forretningsadresse i Hol kommune. Bankens operative ledelse skal være i Hallingdal. Forut for fastsettelse av bytteforholdet er det vedtatt nedsettelse av eierandelskapitalen i Nes Prestegjelds Sparebank ved innløsning av B-egenkapitalbevis (preferansekapital) utstedt til Statens Finansfond. Bytteforholdet er fastsatt etter forhandlinger mellom sparebankene og bygger på en prosess som inneholder gjennomgang av bankenes årsregnskap pr 31. desember 2012 og en vurdering foretatt av sparebankenes felles rådgivere. Det er ikke foretatt fullstendig due diligence av Nes Prestegjelds Sparebank eller Hol Sparebank i forbindelse med Fusjonen, men ressurspersoner fra bankene har gjennomgått utvalgte engasjementer og arbeidsrutiner, blant annet sammen med revisor. Bytteforholdet er bygget på et prinsipp om at egenkapitalen i de to bankene vil bidra forholdsmessig til fremtidens verdiskapning i den sammenslåtte bank. Det vil utstedes ett nytt egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank som vederlag for hvert egenkapitalbevis i Hol Sparebank, tilsvarende totalt nye egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank. Totalt antall utestående egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken (etter innløsning av B-egenkapitalbevis) vil bli Forut for sammenslutningen, men etter nedskriving av preferansekapitalen, har Nes Prestegjelds Sparebank utstedt egenkapitalbevis med samlet pålydende NOK og Hol Sparebank egenkapitalbevis for samlet pålydende NOK Ved overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Hol Sparebank til Nes Prestegjelds Sparebank forhøyes eierandelskapitalen med NOK til NOK fordelt på egenkapitalbevis hver pålydende kr 30. I forbindelse med Fusjonen utstedes nye egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank. Dette innebærer at egenkapitalbeviseiere i Nes Prestegjelds Sparebank vil eie 78,95 % av egenkapitalbeviseiernes kapital i den Fusjonerte banken. Egenkapitalbeviseierne i Hol Sparebank vil eie 21,05 %. I forbindelse med gjennomføringen av Fusjonen vil overtakende selskap, Nes Prestegjelds Sparebank, videreføre sin notering på Oslo Børs, foreløpig under tickerkoden NESG, inntil det er besluttet nytt navn på Det Fusjonerte Selskapet. Egenkapitalbevisene i Hol Sparebank vil søkes slettet fra Oslo Børs. Etter gjennomføringen av Fusjonen vil Det Fusjonerte Selskapet sannsynligvis beholde Nes Prestegjelds Sparebanks ISIN-nummer. De forventede hovedpunktene for gjennomføring av Fusjonen er angitt nedenfor (med forbehold om endringer): Indikativ tidsplan for Fusjonen 21. februar 2013 Vedtak i styremøte i bankene om sammenslutningsavtale (gjennomført) 4. april 2013 Behandling av Fusjonen i bankenes forstanderskapsmøte Primo april 2013 Juni 2013 September 2013 Kreditorfrist igangsettes og søknad om offentlige godkjennelser Antatt tidspunkt for vedtak om tillatelse fra Finansdepartementet, utløp av kreditorfrist, selskapsrettslig gjennomføring, herunder utstedelse av nye Egenkapitalbevis, navneendring og regnskapsmessig virkning Valgprosess for ny valgkomité Fusjonen antas gjennomført med regnskapsmessig virkning fra tidspunktet for selskapsrettslig virkning, det vil si fra det tidspunkt sammenslutningen blir registrert gjennomført i Foretaksregisteret. Ansatte 5

6 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Ingen skal sies opp eller få sine pensjonsrettigheter redusert som følge av sammenslutningen. Det er videre en forutsetning at ansatte skal beholde opparbeidet ansiennitet og lønnsvilkår på samme nivå som i dag. Når det gjelder avansement skal det tilstrebes at de sammensluttede sparebankers ansatte skal stilles likt, slik at det er den enkeltes kvalifikasjoner og dyktighet som skal være utslagsgivende. Proforma finansiell informasjon for Det Fusjonerte Selskapet Tabellen under viser proforma resultatregnskap for Det Fusjonerte Selskapet for 2012, herunder tall fra revidert årsregnskap for Nes Prestegjelds Sparebank som overtakende selskap, Hol Sparebank som overdragende selskap og de elimineringer som har blitt gjennomført for å reflektere Det Fusjonerte Selskapet som én økonomisk enhet. (NOK 1.000) Proforma resultatregnskap pr Noter Nes Prestegjelds Sparebank Hol Sparebank Proformajustering Proforma Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Utbytte o.a. inntekter av verdipapirer C Netto gevinst/ tap på finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler B Andre driftskostnader Tap på utlån og garantier Inntekter fra investeringer i TS B RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad B ÅRSRESULTAT Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Estimatavvik på pensjonsordninger UTVIDET RESULTAT ETTER SKATT ÅRETS TOTALRESULTAT

7 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Tabellen under viser proforma balanse for Det Fusjonerte Selskapet for 2012, herunder tall fra revidert årsregnskap for Nes Prestegjelds Sparebank som overtakende selskap, Hol Sparebank som overdragende selskap og de elimineringer som har blitt gjennomført for å reflektere Det Fusjonerte Selskapet som én økonomisk enhet. (NOK 1.000) Proforma eiendeler pr Noter Nes Prestegjelds Sparebank Hol Sparebank Proforma Kontanter og fordringer på sentralbanker B Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån før nedskrivninger B Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån og fordringer på kunder Verdipapir til virkelig verdi over resultatet C Verdipapir som holdes til forfall Finansielle derivatinstrumenter Investeringsportefølje: - tilgjengelig for salg Eierinteresser i tilknyttede selskaper B Utsatt skattefordel B Immaterielle eiendeler Goodwill Varige driftsmidler B Investeringseiendom Andre eiendeler SUM EIENDELER (NOK 1.000) Proforma gjeld og egenkapital pr Noter Nes Prestegjelds Sparebank Hol Sparebank Proformajustering Proformajustering Proforma Gjeld til kredittinstitusjoner B Innskudd fra kunder B Finansielle derivatinstrumenter Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir B Ansvarlig lånekapital B7,C Betalbar skatt Annen gjeld Utsatt skatt B Pensjoner SUM GJELD Innskutt egenkapital B Opptjent egenkapital Negativ goodwill Ikke-kontrollerende eierinteresser B SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Det vises til kapittel 5.4 i informasjonsdokumentet for fullstendig informasjon om proforma finansiell informasjon. 7

8 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Risikofaktorer Investeringer i egenkapitalbevis er beheftet med risiko. Nedenfor er det angitt en del risikoforhold som anses som relevante for å vurdere risikoen knyttet til en investering i egenkapitalbevis i Det Fusjonerte Selskapet. Beskrivelsen er gjort etter beste skjønn, men er ikke nødvendigvis uttømmende og beskriver ikke nødvendigvis alle mulige risikofaktorer. Generell Risiko Rammebetingelser og myndigheters handlinger Diverse risiko knyttet til Det Fusjonerte Selskapet Risiko knyttet til Det Fusjonerte Selskapets virksomhet Kredittrisiko Risiko for reduksjon av verdien eller likviditeten av Det Fusjonerte Selskapets sikkerhetsobjekter Konsentrasjonsrisiko Likviditetsrisiko Markedsrisiko Det Fusjonerte Selskapets beholdning av verdipapirer er eksponert for variasjoner i markedskurs Marginpress Konkurransesituasjon Risiko knyttet til Det Fusjonerte Selskapets operasjonelle virksomhet Ansatte Uventede inntekts- og kostnadssvingninger Generell nedgang i Det Fusjonerte Selskapets markeder Det Fusjonerte Selskapet er utsatt for systemrisiko Det Fusjonerte Selskapet er eksponert for risiko i forbindelse med mulige fremtidige strategiske transaksjoner Risiko knyttet til interessekonflikter Det Fusjonerte Selskapet er eksponert for risiko knyttet til sin pensjonssparing Omdømmerisiko Risiko knyttet til Det Fusjonerte Selskapets kontrakter Annen risiko Markedsverdien på Egenkapitalbevisene kan svinge Risiko for redusert likviditet i Egenkapitalbevisene Det vil ikke nødvendigvis bli vedtatt utbytte på Egenkapitalbevisene og Det Fusjonerte Selskapets evne til å betale utbytte er avhengig av om det finnes frie midler til utdeling Eventuelle framtidige egenkapitalemisjoner kan ha en vesentlig negativ innvirkning på Egenkapitalbevisenes markedskurs Store Egenkapitalbeviseieres eventuelle fremtidige salg av Egenkapitalbevis kan få vesentlig negativ innvirkning på Egenkapitalbevisenes markedskurs Risiko knyttet til godkjennelse av Fusjonen Godkjennelse av Fusjonen Offentlige godkjennelser Samtykker fra kontraktsparter 8

9 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 2. RISIKOFAKTORER Investeringer i egenkapitalbevis er beheftet med risiko. Nedenfor er det beskrevet en del risikoforhold som anses som relevante for å vurdere risikoen knyttet til en investering i Egenkapitalbevis i Det Fusjonerte Selskapet. Beskrivelsen er gjort etter beste skjønn, men er ikke nødvendigvis uttømmende og beskriver ikke nødvendigvis alle mulige risikofaktorer. Enhver investering i Det Fusjonerte Selskapets Egenkapitalbevis, er beheftet med risiko. Potensielle investorer bør derfor vurdere de risikofaktorene som er inntatt i nedenfor, i tillegg til informasjon som er inntatt andre steder i dette Informasjonsmemorandumet, før det fattes en beslutning om å eventuelt investere i egenkapitalbevis. Dersom noen av risikofaktorene nedenfor skulle materialisere seg, vil det kunne komme til å ha en vesentlig negativ innvirkning på Nes Prestegjelds Sparebank, Hol Sparebank og Det Fusjonerte Selskapet, inkludert dets virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller framtidsutsikter, i tillegg til at verdien av egenkapitalbevisene kan reduseres og investorer kan derfor risikere å miste hele eller deler av investeringen. En investor bør ikke investere i egenkapitalbevis dersom vedkommende ikke har råd til å tape hele investeringen. Samtlige av risikofaktorene som er presentert under må anses å være viktige og er ikke beskrevet i prioritert rekkefølge Generell risiko Rammebetingelser og myndigheters handlinger Statlige myndigheter kan til enhver tid innenfor rammene av EØS-avtalen innføre regelverk eller gjennomføre finans- eller pengepolitiske tiltak, herunder endringer i skatte-, avgifts- og valutalovgivningen, som vil kunne påvirke bankers og resten av finansindustriens inntekter og kostnader. Myndighetene kan også innføre andre tiltak som kan påvirke bankers virksomhet; eksempelvis gjennom skjerpede soliditetskrav eller andre spesifikke krav. Gjennom sin kontroll med tilsyns- og styringsinstitusjonene i penge- og kredittmarkedet, vil myndighetene også kunne foreta disponeringer som påvirker bankers virksomhet direkte. Som følge av blant annet finanskrisen er omfanget av finansreguleringen innen EU de senere år blitt betydelig utvidet. Tilsynet er også vesentlig styrket. Myndighetenes mål er at når de såkalte Basel III-regler og -prinsipper er vedtatt, og nasjonal implementering er gjennomført, vil sannsynligheten for og omfanget av kriser i finanssektoren bli redusert. Det er forventet at dette skjer gradvis i tidsperioden Ytterligere informasjon vedrørende Basel-komitéens standard finnes på Baselkomitéen og Finanstilsynets hjemmesider og For finansnæringen innebærer nye/endrede rammebetingelser blant annet: Økte krav til kjernekapitaldekning Nye krav til sammensetning av kjernekapitalen Økte krav til likviditetsstyring og likviditetsbuffere Nye rammebetingelser vil kunne medføre ytterligere press på Bankens rentemargin, kostnader og egenkapitalavkastning. Dette er en generell utfordring for hele finansnæringen, og det forventes at deler av merkostnaden må tas igjen gjennom økte priser. Det Fusjonerte Selskapet Kursen på Det Fusjonerte Selskapets egenkapitalbevis vil påvirkes av den generelle utviklingen i aksjemarkedet. Således vil kursen kunne variere uavhengig av de underliggende verdier i Det Fusjonerte Selskapet. Prissettingen av Det Fusjonerte Selskapets egenkapitalbevis vil kunne påvirkes av likviditetsmessige forhold. Egenkapitalbevis i mindre sparebanker har tradisjonelt hatt relativt lav likviditet, og dette medfører at større handler over korte perioder vil kunne gi store kursutslag. Statlige myndigheter kan til enhver tid foreta finans- eller pengepolitiske tiltak, herunder endringer skatte-, avgifts- og valutalovgivningen som vil kunne påvirke Det Fusjonerte Selskapets og resten av finansnæringens resultater. Et eksempel på dette er beskatning av utbytte. Myndighetene kan dessuten innføre andre tiltak som 9

10 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK kan påvirke Det Fusjonerte Selskapet, herunder endrede soliditetskrav eller andre tiltak. Gjennom tilsyns- og styringsinstitusjonene i penge- og kredittmarkedet vil myndigheten kunne foreta disponeringer som kan påvirke Det Fusjonerte Selskapet direkte. Det Fusjonerte Selskapets fremtidige utvikling vil påvirkes av konkurranseforholdene i bransjen. Økt konkurranse i Det Fusjonerte Selskapets markeder kan gi negativt resultat for Det Fusjonerte Selskapet og en negativ kursutvikling for Det Fusjonerte Selskapets Egenkapitalbevis Risiko knyttet til Det Fusjonerte Selskapets virksomhet Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som faren for tap som følge av at kunder eller motparter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor Det Fusjonerte Selskapet. Kredittrisiko oppstår i tre av Det Fusjonerte Selskapets forretningsområder; i) utlån, kreditter og garantier til personkunder, ii) utlån, kreditter og garantier til bedrifter; og iii) utlån og investering i banker, obligasjoner og ansvarlige lån. Det Fusjonerte Selskapets tilgang til korrekt og fullstendig finansiell informasjon og generell kredittinformasjon om låntakere er avgjørende for Det Fusjonerte Selskapets vurdering av den kredittrisiko som er knyttet til den enkelte låntaker. Slik informasjon er mer begrenset tilgjengelig for små bedrifter og privatpersoner enn for større foretak, og ettersom utlån til små bedrifter samt privatpersoner utgjør en stor del av Bankens utlånsportefølje, utgjør dette en risiko. Det Fusjonerte Selskapet er således eksponert for en vesentlig risiko knyttet til tap som følge av at låntakere ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor Det Fusjonerte Selskapet. I tillegg til den spesifikke risiko som ligger i Det Fusjonerte Selskapets utlånsportefølje, vil Det Fusjonerte Selskapets fremtidige tapsutvikling også påvirkes av andre faktorer som for eksempel den generelle økonomiske utviklingen, fremtidig rentenivå og Det Fusjonerte Selskapets løpende håndtering av kredittrisikoen. En mer detaljert oversikt over Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank sin kreditteksponering er gitt hhv i kapittel 6.4 og 7.4. Risiko for reduksjon av verdien eller likviditeten av Det Fusjonerte Selskapets sikkerhetsobjekter En betydelig andel av Det Fusjonerte Selskapets lån er til enhver tid sikret ved pant i eiendom, driftstilbehør, varelager og lignende. Dersom, og i den utstrekning, verdien av disse sikkerhetsobjektene faller eller muligheten til å realisere slike objekter blir forringet, vil dette øke risikoen for at Det Fusjonerte Selskapet vil lide tap dersom låntaker misligholder sitt engasjement med Det Fusjonerte Selskapet, som igjen vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på Det Fusjonerte Selskapets virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller framtidsutsikter. Risikoen for en forringelse av verdien av disse sikkerhetsobjektene og muligheten til å realisere slike objekter øker ved nedgangskonjunkturer og finansielle kriser. Konsentrasjonsrisiko Konsentrasjonsrisiko oppstår når det er lav diversifisering i eksponeringen mot motparter med hensyn til geografiske områder, bransjer, produkter, risikoklasser osv. Dersom eller i den utstrekning privatpersoner eller bedrifter i Det Fusjonerte Selskapets lokale marked får redusert tilbakebetalingsevne i forhold til andre områder, vil Det Fusjonerte Selskapets konsentrasjon av kunder i lokalmarkedet øke risikoen for betalingsmislighold. Dersom eller i den utstrekning privatpersoner eller bedrifter i Det Fusjonerte Selskapets lokalmarked får redusert låne- eller spareevne, vil dette kunne redusere Det Fusjonerte Selskapets aktivitet og medføre redusert inntjening. Dersom de bransjer Det Fusjonerte Selskapet er eksponert i blir utsatt for negativ markedsutvikling, vil dette kunne påvirke låne- og spareevnen, samt påvirke faren for mislighold. Likviditetsrisiko Det Fusjonerte Selskapet er avhengig av tilgang til ekstern kapital på tilfredsstillende vilkår for å kunne innfri sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Denne likviditetsrisikoen er latent innenfor bankvirksomhet, og kan særskilt gjøre seg gjeldende på grunn av for stor avhengighet til en bestemt finansieringskilde, endringer i kredittrankinger eller mer generelle endringer i markedet, for eksempel naturkatastrofer. Det Fusjonerte Selskapet er videre avhengig av tilstrekkelig finansiering for å kunne drive sin utlånsvirksomhet. Det Fusjonerte Selskapets utlånsvirksomhet er primært dekket gjennom kundeinnskudd. Slike innskudd er imidlertid utsatt for variasjoner som skyldes hendelser utenfor Det Fusjonerte Selskapets kontroll, som for 10

11 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK eksempel bortfall i kunders tiltro til markedet og økt konkurranse, som kan føre til at Det Fusjonerte Selskapet i en periode får en vesentlig reduksjon i sine kundeinnskudd. I tillegg kan enhver usikkerhet knyttet til Det Fusjonerte Selskapets finansielle stilling føre til vesentlige kontantuttak som kan resultere i et finansieringsunderskudd hos Det Fusjonerte Selskapet. Det Fusjonerte Selskapets lånekunder ønsker som regel langsiktig finansiering, mens Det Fusjonerte Selskapets innskuddskunder i praksis, på meget kort varsel, kan disponere sine innskudd. Det Fusjonerte Selskapet har derfor et tidsgap som medfører en risiko for tap dersom Det Fusjonerte Selskapet ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger i eiendelene uten vesentlige ekstrakostnader. Denne likviditetsrisikoen oppstår idet løpetiden på kundeinnskudd og innlån fra kapitalmarkedet er ulik kunders låneperiode. Selv om Det Fusjonerte Selskapet har en konservativ holdning til likviditetsrisiko, og Det Fusjonerte Selskapet til enhver tid søker å diversifisere sine kilder til finansiering for å bli mest mulig uavhengig av hendelser i det enkelte marked, medfører den typen virksomhet Det Fusjonerte Selskapet driver en latent likviditetsrisiko som vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på Det Fusjonerte Selskapets resultat, likviditet og finansielle stilling. Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tap som skyldes endringer i observerbare markedsvariabler. Det Fusjonerte Selskapet er eksponert for markedsrisiko primært gjennom endringer i rentenivået (renterisiko), kursrisiko på finansielle eiendeler og forpliktelser (inkl. endringer i risikopremie/kredittspread) og valutakurser (valutarisiko). Endringer i markedsrenten ligger utenfor Det Fusjonerte Selskapets kontroll, men resultatet av driften til Det Fusjonerte Selskapet vil i stor utstrekning bero på Det Fusjonerte Selskapets evne til å styre Det Fusjonerte Selskapets sensitivitet i forhold til renteendringer. Ettersom Det Fusjonerte Selskapet ikke, ved en endring i markedsrenten, umiddelbart parallelt kan gjennomføre renteendring for alle balanseposter dersom disse har ulik rentebindingstid, vil en endring i markedsrenten gi en økning eller reduksjon av rentenettoen (strukturell renterisiko). Det Fusjonerte Selskapet forsøker å holde den strukturelle renterisikoen innenfor visse rammer ved at eiendeler, forpliktelser og ulike derivater matches mot hverandre, men ettersom Det Fusjonerte Selskapets resultat i stor utstrekning er avhengig av inntekter knyttet til rentenettoen vil manglende sensitivitet i forhold til dette kunne ha en vesentlig negativ effekt på virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller framtidsutsikter. Selv om Det Fusjonerte Selskapets valutaeksponering anses som begrenset, vil valutasvingninger medføre risiko for tap. Det Fusjonerte Selskapets beholdning av verdipapirer er eksponert for variasjoner i markedskurs Det Fusjonerte Selskapet har en egen beholdning av verdipapirer som består av både aksjer, obligasjoner og sertifikater. Markedsverdien for disse verdipapirene påvirkes av svingninger og generell utvikling på flere områder, blant annet rentesatser, valutasatser og kredittspredning. Finansmarkedene har, og vil også fremover, oppleve perioder med brå nedgang i den antatte og faktiske verdien av eiendeler, som igjen har påvirket kursen og likviditeten i verdipapirene. Dette vil kunne ha en negativ innvirkning på Det Fusjonerte Selskapets verdipapirer, som igjen vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på Det Fusjonerte Selskapets virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller framtidsutsikter. Marginpress Rentemarginen for norske banker har over lang tid vært under press. Det Fusjonerte Selskapets utlånsvekst har bidratt til å kompensere delvis for effekten av press på rentenettoen, men et forsterket press på rentenetto, sammen med eventuell lavere volumvekst, kan i fremtiden bidra til å svekke Det Fusjonerte Selskapets virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller fremtidsutsikter. Konkurransesituasjon Det Fusjonerte Selskapets fremtidige økonomiske resultater vil kunne påvirkes av konkurransemessige forhold. Spesielt vil dette være tilfelle dersom eksisterende eller nye aktører intensiverer sin tilstedeværelse på de 11

12 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK områder som er Det Fusjonerte Selskapets satsningsområder. Det forventes at den fremtidige utvikling i banksektoren fortsatt vil preges av sterk konkurranse om kunder og prosjekter. Økt konkurranse kan gi reduserte marginer, som igjen vil kunne ha en negativ virkning på Det Fusjonerte Selskapets virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller framtidsutsikter. Risiko knyttet til Det Fusjonerte Selskapets operasjonelle virksomhet Det Fusjonerte Selskapet er eksponert for betydelig risiko knyttet til sin operasjonelle virksomhet og kan komme til å lide vesentlige tap som følge av for eksempel menneskelig svikt og utilstrekkelig kompetanse, svikt i IKTsystemer, uklar policy, strategi eller rutiner, i tillegg til kriminalitet og interne misligheter. Det Fusjonerte Selskapets teknologitjenester leveres gjennom Eika Gruppen AS, hvor SDC Danmark er Eika Gruppen AS hovedleverandør av teknologitjenester. SDC Danmark har ansvaret for den daglige drift av Eika Gruppen AS systemer. Det foreligger et omfattende avtaleverk som blant annet regulerer ansvaret mellom partene og fastsetter definerte krav til oppetid og konsekvenser dersom dette ikke blir overholdt. En vesentlig svikt i disse systemene vil likevel ha en vesentlig innvirkning på Det Fusjonerte Selskapets virksomhet og dens kunders tilfredshet, som igjen vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller framtidsutsikter. Ansatte Det Fusjonerte Selskapets strategi er avhengig av den kollektive innsatsen til Det Fusjonerte Selskapets høyt kvalifiserte arbeidstakere på alle nivå. Det er konkurranse om de beste medarbeiderne innen finansiell sektor, men også blant bedrifter utenfor finansbransjen. Dersom Det Fusjonerte Selskapet ikke er i stand til å beholde og tiltrekke seg tilstrekkelig personell med riktig kompetanse kan dette få negative konsekvenser for Det Fusjonerte Selskapets virksomhet. Videre kan tap av nøkkelpersonell og Ledelse ha en vesentlig negativ innvirkning på Det Fusjonerte Selskapets virksomhet, strategi, finansielle situasjon og driftsresultat. Uventede inntekts- og kostnadssvingninger Det Fusjonerte Selskapet er utsatt for uventede svingninger i inntekter og kostnader som kan inntreffe i ulike forretnings- eller produktsegmenter. Ettersom det vesentligste av Det Fusjonerte Selskapets inntekter kommer fra kjernevirksomheten og omfatter rentenetto og provisjonsinntekter fra andre banktjenester som betalingsformidling, forsikring og lignende, er Det Fusjonerte Selskapets kostnader også tilpasset disse kjerneaktivitetene. Det er likevel en risiko for at uforutsette konjunktursvingninger eller endret kundeadferd kan forekomme. Dette kan igjen medføre at Det Fusjonerte Selskapets kostnader vesentlig overskrider Det Fusjonerte Selskapets inntekter, som igjen vil kunne ha en vesentlig innvirkning på Det Fusjonerte Selskapets driftsresultat, likviditet og finansielle situasjon. Generell nedgang i Det Fusjonerte Selskapets markeder Økonomiske nedgangstider i de markeder der Det Fusjonerte Selskapet driver sin virksomhet vil påvirke resultatene til Det Fusjonerte Selskapet negativt ved at etterspørselen etter Det Fusjonerte Selskapets produkter og tjenester vil kunne avta. Videre vil økonomiske nedgangstider kunne medføre at kredittverdigheten til Det Fusjonerte Selskapets låntakere vil kunne forverres, som igjen øker risikoen for at disse misligholder sine engasjementer i Det Fusjonerte Selskapet. Dette vil igjen kunne ha en negativ virkning på Det Fusjonerte Selskapets virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og framtidsutsikter. Det Fusjonerte Selskapet er utsatt for systemrisiko Det høye nivået av avhengighet mellom de ulike institusjonene i finansnæringen medfører at Det Fusjonerte Selskapet er spesielt utsatt for forverringer i kommersiell og finansiell soliditet, eller oppfattet soliditet, av andre finansinstitusjoner. Innenfor finansnæringen kan finansielle institusjoners mislighold påvirke og føre til soliditets- og likviditetsrisiko hos andre finansielle institusjoner. Tvil rundt, eller mislighold av, kun én institusjon i finansnæringen kan føre til betydelige likviditetsproblemer, tap eller mislighold av andre institusjoner. Dette henger sammen med den kommersielle og finansielle soliditeten knyttet til finansinstitusjoner som følge av kreditt, handel, clearing eller andre relasjoner. Selv en oppfatning av, eller spørsmål om, mangel på kredittverdighet hos en motpart kan føre til likviditetsproblemer. Dette kan refereres til som systemrisiko og kan få en vesentlig negativ effekt på de finansielle mellomledd, for eksempel clearing 12

13 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK agencies, clearing houses, banker, verdipapirforetak, og ytelser fra dem som Det Fusjonerte Selskapet samarbeider med og er avhengig av i det daglige. Systemrisikoen kan ha vesentlige negative effekter på Det Fusjonerte Selskapets evne til å skaffe ny kapital til sin virksomhet, på dens finansielle posisjon, på driftsresultat, på likviditet og/eller framtidsutsikter. Det Fusjonerte Selskapet er eksponert for risiko i forbindelse med mulige fremtidige strategiske transaksjoner Det Fusjonerte Selskapet opererer innenfor en rekke forretningsområder og i flere geografiske områder. Som en del av en Det Fusjonerte Selskapets fremtidige strategi, kan Det Fusjonerte Selskapet velge å gjennomføre strategiske transaksjoner (inkludert, men ikke begrenset til, oppkjøp, salg og inngåelse av joint venture samarbeid) for enten å styrke driften innenfor eller trekke seg ut av et virksomhetssegment eller geografisk område. Det er ingen garanti for at Det Fusjonerte Selskapet vil være i stand til å fullføre integreringen av eventuelle oppkjøpte enheter, fullføre salg, inngå joint ventures som planlagt eller å identifisere alle potensielle forpliktelser før transaksjonene er avsluttet. Enhver slik hendelse kan ha en vesentlig negativ effekt på Det Fusjonerte Selskapets virksomhet, finansielle situasjon, likviditet og/eller driftsresultat. Risiko knyttet til interessekonflikter I Det Fusjonerte Selskapets daglige virksomhet, eller ved en eventuell utvidelse av omfanget av Det Fusjonerte Selskapets virksomhet og kundebase pliktes Det Fusjonerte Selskapet til i økende grad å løse potensielle interessekonflikter, herunder situasjoner der Det Fusjonerte Selskapets tjenester til en bestemt kunde, egen investering, eller andre interesser kommer i konflikt, eller blir oppfattet å komme i konflikt, med interessene til en annen kunde, så vel som situasjoner der enkelte deler av Det Fusjonerte Selskapets virksomheter har tilgang til materiale som ikke er offentlig informasjon og ikke deles med øvrige deler i Det Fusjonerte Selskapet. En tilfredsstillende identifisering og håndtering av interessekonflikter er kompleks, delvis fordi interne brudd på fremgangsmåter kan være vanskelig å oppdage. Dersom Det Fusjonerte Selskapet ikke lykkes, eller det fremstår som om den ikke lykkes, i å behandle interessekonflikter på en tilfredsstillende måte, kan dette skade Det Fusjonerte Selskapets omdømme og berøre kunders villighet til å inngå transaksjoner. Det Fusjonerte Selskapet er eksponert for risiko knyttet til sin pensjonssparing Ansatte i Nes Prestegjelds Sparebank som ble ansatt før 1. september 2009 er tilknyttet en ytelsesbasert pensjonsordning, mens ansatte tilsatt etter 1. september 2009 er tilknyttet en innskuddsbasert pensjonsordning. Ansatte i Hol Sparebank er tilknyttet en ytelsesbasert pensjonsordning. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. Dersom verdien av forpliktelsene blir høyere enn forventet, eller verdien av eiendelene blir lavere enn forventet, vil Det Fusjonerte Selskapet forpliktes til, eller kan velge, å gjøre avsetninger på sine pensjonsforpliktelser. Slike avsetninger kan være betydelige og kan få en vesentlig negativ effekt på Det Fusjonerte Selskapets finansielle situasjon og/eller driftsresultatet. Det Fusjonerte Selskapets pensjonsforpliktelse knyttet til den ytelsesbaserte pensjonsordningen beregnes på løpende basis og inntas i inntektsregnskap og balanse. Ved innskuddsplaner betaler banken innskudd til privat administrerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Bankens har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er betalt. Innskuddene kostnadsføres i takt med at de forfaller. Forskuddsbetalte innskudd føres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger. Omdømmerisiko Det Fusjonerte Selskapet er avhengig av å opprettholde et godt omdømme og tillit i markedet for å tiltrekke seg nye, og beholde eksisterende, kunder. Det Fusjonerte Selskapet er også avhengig av et godt omdømme hos motparter, egenkapitalbevismarkedet og hos myndighetene. Dersom Det Fusjonerte Selskapet ikke klarer å opprettholde det nødvendige omdømmet og den nødvendige tillit i markedet, vil det kunne medføre frafall av 13

14 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK kunder, som igjen vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på Det Fusjonerte Selskapets virksomhet, resultat, likviditet og finansielle stilling. Risiko knyttet til Det Fusjonerte Selskapets kontrakter Det Fusjonerte Selskapets virksomhet er i stor grad regulert av kontrakter med kunder, motparter og leverandører og Det Fusjonerte Selskapet vil kunne lide tap dersom en kontrakt ikke kan gjennomføres som forutsatt. Hva slags tap og omfanget av et tap vil avhenge av hva slags kontrakt som eventuelt ikke oppfylles. Manglende gjennomføring av en kontrakt kan for eksempel skyldes faktorer som utilstrekkelig dokumentasjon, at en motpart ikke har rett til å inngå kontrakten, usikkerhet om lovligheten av en kontrakt eller kontraktklausul, eller problemer med å gjennomføre en kontrakt i en konkurs eller konkursliknende situasjon. I tillegg inneholder enkelte av Det Fusjonerte Selskapets innlånsavtaler ulike vilkår som er egnet til å begrense Det Fusjonerte Selskapets handlefrihet. Dette gjelder i hovedsak negative pantsettelsesklausuler og forbud mot vesentlige disposisjoner. I tillegg inneholder enkelte avtaler klausuler om opprettholdelse av solvensmargin samt overholdelse av kapitaldekningskrav. Brudd på slike vilkår innebærer som hovedregel at motparten kan bringe avtalen til førtidig opphør, noe som vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på Det Fusjonerte Selskapets resultat, likviditet og finansielle stilling Annen risiko Markedsverdien på Egenkapitalbevisene kan svinge Kursen på Egenkapitalbevisene vil påvirkes av den generelle utviklingen i egenkapitalmarkedene. Dette innebærer at kursen på Egenkapitalbevisene vil kunne gå opp eller ned uavhengig av Det Fusjonerte Selskapets underliggende utvikling. Fastsettelsen av prisen på Egenkapitalbevisene vil også kunne påvirkes av likviditetsmessige forhold, eller handelen i Egenkapitalbevisene kan være preget av lite omsetning. Dette kan medføre at eventuelle store handler innenfor et kort tidsintervall kan føre til sterke kursutslag. Risiko for redusert likviditet i Egenkapitalbevisene Redusert likviditet i Egenkapitalbevisene kan ha en negativ effekt for eiere av Egenkapitalbevisene da redusert omsetning av Egenkapitalbevis kan føre til betydelige svingninger i prisen på Egenkapitalbevisene. I tillegg kan andre sparebankers omdanning til egenkapitalbevis føre til redusert interesse for Egenkapitalbevisene. Det vil ikke nødvendigvis bli vedtatt utbytte på Egenkapitalbevisene og Det Fusjonerte Selskapets evne til å betale utbytte er avhengig av om det finnes frie midler til utdeling Norsk lov fastsetter at all utbetaling av utbytte skal vedtas av Forstanderskapet. Når Det Fusjonerte Selskapet kan utbetale utbytte og maksimal størrelse på utbytte er regulert i lov. I Forstanderskapets vurdering kan det også hensyn tas omfanget av frie midler til utdeling, at utbetalingen er forsvarlig tatt i betraktning størrelse, art, omfang og risiko forbundet med Det Fusjonerte Selskapets virksomhet, samt Det Fusjonerte Selskapets behov for å styrke sin balanse, likviditet og finansielle posisjon. Videre kan Det Fusjonerte Selskapet ikke utbetale utbytte som vil føre til at Det Fusjonerte Selskapet er i strid med gjeldende kapitalkrav. I praksis kan også investorers og ratingbyråers bekymringer knyttet til Det Fusjonerte Selskapets virksomhet begrense utbetaling av utbytte. Som en generell regel kan Forstanderskapet ikke vedta høyere utbytte enn Styret har foreslått eller godkjent. Dersom Forstanderskapet, uavhengig av årsak, ikke vedtar utbytte i samsvar med Styrets forslag, vil ikke Egenkapitalbeviseierne ha krav på forklaring av en slik manglende utbetaling, og selskapet vil ikke være forpliktet til å betale utbytte i den aktuelle perioden. Eventuelle framtidige egenkapitalemisjoner kan ha en vesentlig negativ innvirkning på Egenkapitalbevisenes markedskurs På datoen for dette Prospektet, foreligger det ingen planer om etterfølgende emisjon av Egenkapitalbevis. Det Fusjonerte Selskapet kan likevel, for å styrke sin kapitalbase eller av andre grunner, velge å utstede nye Egenkapitalbevis i fremtiden. Eventuelle tegninger av nye Egenkapitalbevis kan i fremtiden bli tilbudt til en 14

15 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK rabatt av gjeldende markedspris og dermed ha en vesentlig negativ effekt på markedsprisen av utestående Egenkapitalbevis. Store Egenkapitalbeviseieres eventuelle fremtidige salg av Egenkapitalbevis kan få vesentlig negativ innvirkning på Egenkapitalbevisenes markedskurs Et salg av en større andel Egenkapitalbevis av en eller flere av Det Fusjonerte Selskapets store Egenkapitalbeviseiere, eller et eventuelt salg av nye Egenkapitalbevis, kan bli gjennomført med en rabatt i forhold til gjeldende markedspris og kan ha en vesentlig negativ effekt på markedsprisen til de Egenkapitalbevisene Risiko knyttet til gjennomføringen av Fusjonen Godkjennelse av Fusjonen I henhold til sparebankloven må Fusjonen godkjennes av forstanderskapene i Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank ved deres annen gangs behandling av Fusjonen. Slik godkjennelse krever flertall som for vedtektsendring, det vil si tilslutning fra minst to tredeler av de forstanderne som er tilstede og minst halvparten av alle forstanderne i hver av bankene. Uten slik godkjennelse vil Fusjonen ikke kunne gjennomføres. I henhold til egenkapitalbevisforskriften 10 kan egenkapitalbeviseiere som representerer minst 1/10 av eierandelskapitalen i den aktuelle banken kreve at det innkalles til egenkapitalbeviseiermøte som skal ta stilling til om eierandelskapitalen skal kreves innløst. Egenkapitalbeviseiere som representerer til sammen minst 2/3 av den samlede eierandelskapitalen i den aktuelle banken, kan beslutte å kreve sine bevis innløst til markedsverdi. Ved en slik beslutning forutsetter gjennomføringen av Fusjonen at styrene i begge bankene er enige om dette. Offentlige godkjennelser Gjennomføringen av Fusjonen krever tillatelse fra Finansdepartementet. Konkurranseloven gir Konkurransetilsynet anledning til å gripe inn mot Fusjonen dersom det finner at den vil lede til en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med konkurranselovens formål. Samtykker fra kontraktsparter Enkelte kontraktsparter kan ha betinget seg rett til å si opp kontrakter eller har andre særskilte rettigheter som utløses ved Sammenslutningen. Styrene anser risikoen for at dette vil skje som liten. 15

16 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 3. ERKLÆRINGER 3.1. Ansvarserklæring fra styret i Nes Prestegjelds Sparebank Styret i Nes Prestegjelds Sparebank bekrefter at opplysningene i Informasjonsdokumentet, så langt styret kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre Informasjonsdokumentet betydningsinnhold. Styret har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. 22. Mars 2013 Styret i Nes Prestegjelds Sparebank Marit Sand Deinboll Gro Øverby Kine Hagaeie Tyribakken Fred Arne Kramer Grethe Solberg Styreleder George Fulford 3.2. Ansvarserklæring fra styret i Hol Sparebank Styret i Hol Sparebank bekrefter at opplysningene i Informasjonsdokumentet, så langt styret kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre Informasjonsdokumentet betydningsinnhold. Styret har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. 22. Mars 2013 Styret i Hol Sparebank Randi Frellumstad Eli L G Kleven Per Egil Gauteplass Ronny Eriksen Nestleder Kåre Trillhus Styreleder Lars Terje Slåke 3.3. Tredjepartsinformasjon Ved enkelte tilfeller er det i Informasjonsdokumentet gjengitt informasjon som stammer fra tredjepart. I slike tilfeller er kilden alltid oppgitt. Det bekreftes at opplysningene er korrekt gjengitt og etter det styrene i Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra tredjemann, er det ikke utelatt fakta som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. 16

17 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 4. OM FUSJONEN 4.1. Bakgrunnen for og formålet med Fusjonen Målsetningen med Fusjonen er et ønske om å styrke bankenes lokale konkurransekraft, lønnsomhet, samt evnen til å bidra til lokalsamfunnets videre utvikling. Dette for å bidra til at man kan hevde seg i den økte konkurransen i dagens bank- og finansmarked. Målsetningen er å skape en fremtidsrettet og konkurransedyktig sparebank med sterk lokal forankring i Hallingdal og med vekstmuligheter i Buskerud. Styrene har et felles syn på fremtidige utfordringer innenfor norsk sparebank- og finansnæring. Stigende konkurranse og økte regulatoriske krav skaper et behov for å realisere stordriftsfordeler som skapes gjennom å etablere et større kapitalgrunnlag og kundegrunnlag. På grunnlag av dagens markeds- og konkurransesituasjon ser styrene det som viktig å opprettholde og styrke grunnlaget for en fremtidig selvstendig sparebank med lokal forankring i regionen. Det er viktig å skape en sterk lokal sparebank som kan tilby et bredt spekter av bank- og finansprodukter. Det Fusjonerte Selskapet skal på lik linje med Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank være aksjonær i Eika Gruppen AS samt være medlem av Finans Norge. Begge banker har utstedt egenkapitalbevis. Nes Prestegjelds Sparebank har utstedt egenkapitalbevis à NOK 30, samlet eierandelskapital på NOK Eierandelskapitalen er fordelt på NOK i A- eierandelskapital og NOK i B-eierandelskapital. B-eierandelskapitalen er preferansekapital utstedt til Statens Finansfond, og er vedtatt innløst. Innløsningen er forutsatt gjennomført forut for gjennomføring av fusjonen. Hol Sparebank har utstedt egenkapitalbevis à NOK 100, samlet eierandelskapital på NOK Transaksjonens betydning i korte trekk Som følge av fusjonen med Hol Sparebank vil hovedtallene for Nes Prestegjelds Sparebank (som overtakende selskap) endre seg. Det nye selskapet vil, relativt til Nes Prestegjelds Sparebanks regnskap for 2012 innen Fusjonen, for regnskapsåret 2012 øke netto rente- og kredittprovisjonsinntekter med 47 % mens driftsresultatet før tap øker med 34 %. Totale eiendeler øker med 41 % og egenkapitalen øker med 55 %. Fusjonen gjennomføres ved at virksomhet, eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Hol Sparebank overføres til Nes Prestegjelds Sparebank Sammenslutningsavtalen Styrene i Hol Sparebank og Nes Prestegjelds Sparebank vedtok i møte den 21. februar 2013 en sammenslutningsavtale. Forslaget ble enstemmig vedtatt i begge bankenes styrer. Hovedprinsippene for avtalen reflekterer en balansert løsning basert på likeverdighet mellom partene. Sammenslutningsavtalen legges frem for forstanderskapene i Hol Sparebank og Nes Prestegjelds Sparebank for behandling og eventuell vedtakelse 4. april Nærmere om Fusjonen Fusjonen skal gjennomføres etter reglene i sparebankloven, finansieringsvirksomhetsloven og allmennaksjeselskapsloven, samt skattelovens bestemmelser om skattefri fusjon og på de vilkår som fremgår av avtale og plan om sammenslåing. Fusjonen gjennomføres ved at virksomhet, eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Hol Sparebank overføres til Nes Prestegjelds Sparebank. Hol Sparebank opphører og eierandelskapitalen i Nes Prestegjelds Sparebank forhøyes med NOK ved utstedelse av egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 30. De nye egenkapitalbevisene tilfaller egenkapitalbeviseierne i Hol Sparebank, og da slik at det utstedes ett egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank som vederlag for ett egenkapitalbevis i Hol Sparebank. 17

18 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Selskapsrettslig trer Fusjonen i kraft ved endelig registrering i Foretaksregsregisteret. Melding om registrering sendes Foretaksregisteret når kreditorfristen er utløpt og alle offentlige godkjennelser foreligger. Selskapsrettslig registrering innebærer at Hol Sparebank er oppløst Eierandelskapitalen i Nes Prestegjelds Sparebank er forhøyet Vedtektene i Nes Prestegjelds Sparebank er endret Egenkapitalbevis i Hol Sparebank er byttet til egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank Virksomheten, eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført fra Hol sparebank til Nes Prestegjelds Sparebank Den sammensluttede sparebank skal ha forretningsadresse i Hol kommune. Bankens operative ledelse skal være i Hallingdal. Bytteforholdet Forut for fastsettelse av bytteforholdet er det vedtatt nedsettelse av eierandelskapitalen i Nes Prestegjelds Sparebank ved innløsning av B-egenkapitalbevis (preferansekapital) utstedt til Statens Finansfond. Bytteforholdet er fastsatt etter forhandlinger mellom sparebankene og bygger på en prosess som inneholder gjennomgang av bankenes årsregnskap pr 31. desember 2012 og en vurdering foretatt av sparebankenes felles rådgivere. Det er ikke foretatt fullstendig due diligence av Nes Prestegjelds Sparebank eller Hol Sparebank i forbindelse med Fusjonen, men ressurspersoner fra bankene har gjennomgått utvalgte engasjementer og arbeidsrutiner, blant annet sammen med revisor. Bytteforholdet er bygget på et prinsipp om at egenkapitalen i de to bankene vil bidra forholdsmessig til fremtidens verdiskapning i den sammenslåtte bank. Det vil utstedes ett nytt egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank som vederlag for hvert egenkapitalbevis i Hol Sparebank, tilsvarende totalt nye egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank. Totalt antall utestående egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken (etter innløsning av B-egenkapitalbevis) vil bli Utstedelsen av de nye egenkapitalbevisene i Nes Prestegjelds Sparebank medfører at dagens egenkapitalbeviseiere i Nes Prestegjelds Sparebank vil eie 78,95 % av egenkapitalbeviseiernes kapital i den Fusjonerte banken. Egenkapitalbeviseierne i Hol Sparebank vil eie 21,05 %. Kapitalforhøyelse i forbindelse med Fusjonen Forut for fastsettelse av bytteforholdet er det vedtatt nedsettelse av eierandelskapitalen i Nes Prestegjelds Sparebank. Nes Prestegjeld Sparebank har i dag en eierandelskapital på NOK fordelt på NOK i A- eierandelskapital og NOK i B-eierandelskapital, hvoretter det er utstedt eierandelsbevis à NOK 30. Hol Sparebank har utstedt egenkapitalbevis à NOK 100, samlet eierandelskapital på NOK B-eierandelskapitalen i Nes Prestegjelds Sparebank er preferansekapital utstedt til Statens Finansfond. Nes Prestegjelds Sparebank har fått tillatelse fra Finanstilsynet om å innløse denne. Preferansekapitalen er som følge av dette vedtatt nedskrevet til NOK 0 ved at B-eierandelskapitalen tilbakebetales til Statens Finansfond forut for vedtak om kapitalforhøyelse som følge av sammenslåing. Det foreslås at forstanderskapet i Nes Prestegjelds Sparebank i denne forbindelse treffer følgende vedtak: 1. Forhøyelse av eierandelskapitalen som følge av sammenslåing "a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK ved utstedelse av nye egenkapitalbevis. b) Egenkapitalbevisene pålydende skal være NOK

19 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK c) Tegningskursen pr egenkapitalbevis er lik volumveiet gjennomsnittskurs på Oslo Børs på egenkapitalbevisene i Nes Prestegjelds Sparebank på dagen for forstanderskapenes vedtakelse av fusjonsplanen, tentativt 4. april Dersom det ikke omsettes egenkapitalbevis denne dagen, skal tegningskursen settes lik tilsvarende børskurs den dagen egenkapitalbevisene sist ble omsatt. Innskuddet gjøres opp ved overtakelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Hol Sparebank i overensstemmelse med sammenslutningsavtale (fusjonsplan). Overkursen, som er differansen mellom tegningskurs og pålydende, tilføres overkursfondet. d) Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett fravikes. e) De nye egenkapitalbevisene tilfaller egenkapitalbeviseierne i Hol Sparebank og tegnes ved at forstanderskapet i Hol Sparebank godkjenner sammenslutningsavtalen (fusjonsplanen). f) Egenkapitalbevisene gjøres opp samtidig med iverksettelse av sammenslutning mellom Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank, jf finansieringsvirksomhetsloven 3c-6 ved. g) Egenkapitalbevisene skal være likestilt med øvrige egenkapitalbevis fra registrering av kapitalforhøyelse i Foretaksregisteret, herunder ha rett til fullt utbytte fra og med regnskapsåret Vedtektenes 2-2, 2. ledd vil etter dette lyde: "Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr fordelt på egenkapitalbevis à kr 30, fullt innbetalt." Eierandelskapital i det Fusjonerte selskapet Forut for sammenslutningen, men etter nedskriving av preferansekapitalen, har Nes Prestegjelds Sparebank utstedt egenkapitalbevis med samlet pålydende NOK og Hol Sparebank egenkapitalbevis for samlet pålydende NOK Ved overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Hol Sparebank til Nes Prestegjelds Sparebank forhøyes eierandelskapitalen med NOK til NOK fordelt på egenkapitalbevis hver pålydende kr 30. I forbindelse med Fusjonen utstedes nye egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank. Dette innebærer at egenkapitalbeviseiere i Nes Prestegjelds Sparebank vil eie 78,95 % av egenkapitalbeviseiernes kapital i den Fusjonerte banken. Egenkapitalbeviseierne i Hol Sparebank vil eie 21,05 %. Betingelser for gjennomføringen av Sammenslutningen Nærværende avtale om sammenslutning og videreføring av sparebankvirksomhet er avhengig av at: 1. Forstanderskapene i Hol Sparebank og Nes Prestegjelds Sparebank treffer de nødvendige vedtak. 2. Kreditorvarselperioden på to måneder i henhold til finansieringsvirksomhetsloven 2c-5 (2), jf allmennaksjeloven skal være utløpt og forholdet til bankens kreditorer skal ikke være til hinder for gjennomføringen. 3. Finansdepartementet og Finanstilsynet gir nødvendig godkjenning av avtale og felles plan for sammenslutning. 4. Konkurransetilsynet ikke stiller vilkår som etter bankenes styrers oppfatning vesentlig endrer de forutsetninger partene har lagt til grunn for avtalen om sammenslutning. 5. Rett offentlig myndighet gir nødvendig godkjenning til vedtak om kapitalnedsettelse i Nes Prestegjelds Sparebank. 6. Statens Finansfond gir nødvendig godkjenning til en felles avtale og felles plan for sammenslutning, samt tilbakebetaling av preferansekapital. 7. Vedtak om nedsettelse av preferansekapital er trådt i kraft. Egenkapitalbevisenes rettigheter i forbindelse med Fusjonen I henhold til egenkapitalbevisforskriften 10 kan egenkapitalbeviseiere som representerer minst 1/10 av eierandelskapitalen kreve at det innkalles til egenkapitalbeviseiermøte som skal ta stilling til om eierandelskapitalen skal kreves innløst. 19

20 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Egenkapitalbeviseiere som representerer til sammen minst 2/3 av den samlede eierandelskapitalen i den aktuelle banken, kan beslutte å kreve sine egenkapitalbevis innløst til markedsverdi. Ved en slik beslutning forutsetter gjennomføringen av Fusjonen at styrene i begge bankene er enige om dette. VPS-registrering og notering på Oslo Børs Egenkapitalbevisene i Nes Prestegjelds Sparebank er pr. dato for Informasjonsdokumentet notert på Oslo Børs med tickerkoden NESG. Egenkapitalbevisene er videre registrert i VPS med ISIN-nr. NO Egenkapitalbevisene i Hol Sparebank er pr. dato for Informasjonsdokumentet notert på Oslo Børs med tickerkoden HOLG. Egenkapitalbevisene er videre registrert i VPS med ISIN-nr. NO I forbindelse med gjennomføringen av Fusjonen vil overtakende selskap, Nes Prestegjelds Sparebank, videreføre sin notering på Oslo Børs, foreløpig under tickerkoden NESG, inntil det er besluttet nytt navn på Det Fusjonerte Selskapet. Egenkapitalbevisene i Hol Sparebank vil søkes slettet fra Oslo Børs. Etter gjennomføringen av Fusjonen vil Det Fusjonerte Selskapet beholde Nes Prestegjelds Sparebanks ISIN-nummer NO Utvanning av eierandel Fusjonen medfører en reduksjon av egenkapitalbeviseierne i Nes Prestegjelds Sparebanks andel av egenkapitalbevisene i Det Fusjonerte Selskapet fra 100 % til 78,95 % samtidig som de tidligere eierne i Hol Sparebank får en andel av egenkapitalbevisene i Det Fusjonerte Selskapet på 21,05 %. Dette innebærer at alle egenkapitalbeviseierne får en mindre andel av et større selskap. Tidsplan for Fusjon De forventede hovedpunktene for gjennomføring av Fusjonen er angitt nedenfor (med forbehold om endringer): Indikativ tidsplan for Fusjonen 21. februar 2013 Vedtak i styremøte i bankene om sammenslutningsavtale (gjennomført) 4. april 2013 Behandling av Fusjonen i bankenes forstanderskapsmøte Primo april 2013 Juni 2013 September 2013 Kreditorfrist igangsettes og søknad om offentlige godkjennelser Antatt tidspunkt for vedtak om tillatelse fra Finansdepartementet, utløp av kreditorfrist, selskapsrettslig gjennomføring, herunder utstedelse av nye Egenkapitalbevis, navneendring og regnskapsmessig virkning Valgprosess for ny valgkomité Fusjonen antas gjennomført med regnskapsmessig virkning fra tidspunktet for selskapsrettslig virkning, det vil si fra det tidspunkt sammenslutningen blir registrert gjennomført i Foretaksregisteret. Regnskapsmessig behandling Transaksjoner i den overdragende bank, Hol Sparebank, skal regnskapsmessig anses å være foretatt for Nes Prestegjelds Sparebanks regning fra og med den dagen hvor sammenslutningen gjennomføres. Gjennomføringen skjer ved melding til Foretaksregisteret etter finansieringsvirksomhetsloven 2 c-6 og er planlagt til juni Avtaler med ledelse/styre i forbindelse med Fusjonen Det tilkommer ingen særlige rettigheter eller fordeler for styremedlemmer, daglig leder eller øvrige ledende ansatte i Nes Prestegjelds Sparebank eller Hol Sparebank. Ansatte Ingen skal sies opp eller få sine pensjonsrettigheter redusert som følge av sammenslutningen. Det er videre en forutsetning at ansatte skal beholde opparbeidet ansiennitet og lønnsvilkår på samme nivå som i dag. Når det gjelder avansement skal det tilstrebes at de sammensluttede sparebankers ansatte skal stilles likt, slik at det er den enkeltes kvalifikasjoner og dyktighet som skal være utslagsgivende. 20

21 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Fusjonen skal ikke føre til at ansatte skal behøve å skifte arbeidssted for å gjennomføre sine daglige arbeidsoppgaver Omkostninger Omkostningene i forbindelse med Fusjonen forventes å utgjøre ca. NOK 2,5-3,0 millioner inkl. mva. for Det Fusjonerte Selskapet, forutsatt at Fusjonen blir vedtatt gjennomført. Kostnadene dekker honorar til Tilrettelegger, juridisk rådgiver og revisor. Det må også påregnes utgifter til trykking og utsendelse av informasjonsdokument, prospektavgift til Oslo Børs, og det kan også påløpe andre kostnader i forbindelse med gjennomføringen av Fusjonen. Den enkelte Egenkapitalbeviseier i de to bankene vil ikke bli belastet med noen omkostninger Tilrettelegger Norne Securities AS er finansiell rådgiver og Tilrettelegger av Fusjonen. Tilretteleggers adresse er Fortunen 1, 5013 Bergen eller Parkveien 61, 0254 Oslo Øvrige rådgivere Kvale Advokatfirma DA har vært juridisk rådgiver i forbindelse med Fusjonen. Adressen er: Fridtjof Nansens Plass 4, Postboks 1752 Vika, 0122 Oslo. PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 1621, 3007 Drammen er revisor for både Nes Prestegjelds Sparebank, Hol Sparebank og Det Fusjonerte Selskapet. 21

22 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 5. DET FUSJONERTE SELSKAPET Dette kapitlet presenterer Det Fusjonerte Selskapet men gir ikke detaljert informasjon om alle deler av virksomheten og heller ikke regnskapstall for Nes Prestegjelds Sparebank eller Hol Sparebank. Denne informasjonen fremgår av presentasjonen av Nes Prestegjelds Sparebank i kapittel 6 og Hol Sparebank i kapittel Informasjon om det Fusjonerte selskapet Det Fusjonerte Selskapet har som målsetning å være en fremtidsrettet og konkurransedyktig sparebank med sterk lokal forankring i Hallingdal og med vekstmuligheter i Buskerud. Den sammensluttede sparebank skal ha forretningsadresse i Hol kommune og bankens operative ledelse skal være i Hallingdal. Det Fusjonerte Selskapets forretningsadresse vil være Geilovegen 34, 3580 Geilo, telefon Det Fusjonerte Selskapet vil operere i Norge og virksomheten reguleres av norsk rett. Forslag til vedtekter for Det Fusjonerte Selskapet fremgår av vedlegg 2. Bankens juridiske navn, herunder endring av vedtektenes 1-1, er ventet å bli vedtatt innen 4. april Organisasjon, styre og ledelse Forslag til organisasjonsstruktur er som følger: Forstanderskapet 32 medlemmer Kontrollkomité 3 medlemmer Revisor PricewaterhouseCoopers v/sigmund Landaas Styret 5-8 medlemmer Styrets leder: George Fulford Banksjef Hans Kristian Glesne Forstanderskap For perioden frem til valg av Forstanderskap våren 2015 er følgende foreslått å gjelde: Det Fusjonerte Selskapet skal ha et forstanderskap bestående av 32 medlemmer med 19 varamedlemmer med følgende fordeling: 5 medlemmer og 3 varamedlemmer skal være kommunevalgte og av disse skal 2 medlemmer og 1 varamedlem velges av Nes kommune og 3 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av Hol kommune; 10 medlemmer og 7 varamedlemmer velges av innskytere, 8 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av ansatte, og 9 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av egenkapitalbeviseiere. Innskytervalgte medlemmer til forstanderskapet velges på det årlige valgmøte blant personer som har sitt sete i Hol kommune (3 medlemmer og 2 varamedlemmer), Hallingdal (3 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav minst et medlem og et varamedlem skal ha bosted i Nes kommune), Numedal (2 medlemmer og 1 varamedlem), Sigdal kommune (1 medlem og 1 varamedlem) og Drammen kommune (1 medlem og 1 varamedlem) og som har i de siste seks måneder hatt et innskudd på minst kroner 500,-. For perioden fra og med valg våren 2015 er følgende skal foreslått å gjelde: 22

23 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Det Fusjonerte Selskapet skal ha et forstanderskap bestående av 24 medlemmer med 12 varamedlemmer med følgende fordeling: 4 medlemmer og 2 varamedlemmer skal være kommunevalgte med 2 medlemmer og et varamedlem fra hhv Hol kommune og Nes kommune, 8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av innskytere, 6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av ansatte, og 6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av egenkapitalbeviseiere. Innskytervalgte medlemmer til forstanderskapet velges på det årlige valgmøte. De 8 medlemmer og 4 varamedlemmer som skal velges til forstanderskapet skal ha sin bopel i sparebankens forretningsområde og som har i de siste seks måneder hatt et innskudd på minst kroner 500,- etter følgende fordeling: 2 medlemmer og 1 varamedlem skal ha bopel i Hol kommune, 3 medlemmer og 1 varamedlem skal ha bopel i Nes og/eller Flå kommune, 1 medlem og 1 varamedlem skal ha bopel i Sigdal kommune 1 medlem og 1 varamedlem skal ha bopel i Nore og Uvdal kommune 1 medlem fra øvrige kommuner Ansattevalgte medlemmer til forstanderskapet velges i samsvar med bestemmelser fastsatt av finansdepartementet. De seks medlemmer og 3 varamedlemmer skal ha sin bopel i forretningsområdet etter følgende fordeling: 2 medlemmer og 1 varamedlem skal ha bopel i Hol kommune 2 medlemmer og 1 varamedlem skal ha bopel i Nes kommune 2 medlemmer og 1 varamedlem fra øvrige kommuner (kommunene Flå, Nore og Uvdal, Sigdal, Drammen og Gol) Valg av egenkapitalbeviseiere skjer i samsvar med forskrift av egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper av 29. juni Valget i Det Fusjonerte Selskapet forutsettes første gang å skje etter de prinsipper som gjelder for første gangs valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet, dog slik at valgte medlemmer av forstanderskapene i henholdsvis Hol Sparebank og Nes Prestegjelds Sparebank fortsetter i sine verv i den sammensluttede sparebank for den perioden det enkelte medlem er valgt. Det foreslås at Kjetil Larsgard velges til leder og Kjell Tore Finnerud velges som nestleder av Forstanderskapet i den sammensluttede sparebank. Kontrollkomité Det Fusjonerte Selskapet skal ha en kontrollkomité på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer som skal oppnevnes av forstanderskapet. Som følge av lovens krav til et medlem av kontrollkomiteens utdannelse og behovet for kontinuitet i komiteens arbeid, er følgende foreslått som kontrollkomité: Hallvard Lilleslett, leder Odd Eide Fredriksen, medlem Eva Gullingsrud, medlem Frank Kolsrud, varamedlem Trond Augunset, varamedlem Styret Det Fusjonerte Selskapet skal ha et styre bestående av fra 5 til 8 medlemmer med 3 varamedlemmer som velges av forstanderskapet. Et av styremedlemmene med varamedlem skal være valgt av og blant de ansatte. Ved første gangs valg av medlemmer og varamedlemmer i den sammensluttede sparebank, er følgende foreslått som styre valgt: 23

24 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK George Fulford (styreleder) - valgt for 2 år Lars Terje Slåke (nestleder) - valgt for 1 år Kåre Trillhus (styremedlem) - valgt for 2 år Marit Sand-Deinboll (styremedlem) - valgt for 2 år Fred Arne Kramer (styremedlem) - valgt for 1 år Randi Frellumstad (styremedlem) valgt for 1 år (Navn) (styremedlem/ansattes representant) valgt for 2 år (Navn) (styremedlem/ansattes representant) valgt for 2 år Gro Øverby (varamedlem) valgt for 1 år Eli Grimsgård Kleven (varamedlem) valgt for 1 år (Navn) (varamedlem/ ansattes representant) (Navn) (varamedlem/ ansattes representant) Verv som styreleder og nestleder velges for et år av gangen. Valgene av medlemmer til styret skjer første gang for et tidsrom frem til ordinært valg 2014 for 3 medlemmer og frem til ordinært valg 2015 for 3 medlemmer. Varamedlemmene velges for et år av gangen. De ansatte skal være representert med 2 styremedlemmer med varamedlemmer frem til valget våren 2015 og deretter med 1 styremedlem og varamedlem. Ledelsen Administrerende banksjef Hans Kristian Glesne i Nes Prestegjelds Sparebank blir administrerende banksjef i Det Fusjonerte Selskapet. Ansatte Det Fusjonerte Selskapet vil ha 92 årsverk. Den kompetanse og ressursbase de ansatte representerer, vil være en viktig suksessfaktor for Det Fusjonerte Selskapets videre utvikling og vekst. Revisor I henhold til Sammenslutningsavtalen vil PricewaterhouseCoopers v/sigmund Landaas velges som revisor i Det Fusjonerte Selskapet Beskrivelse av Det Fusjonerte Selskapets virksomhet Det Fusjonerte Selskapets virksomhet vil være preget av at selskapet skal være en lokalbank og banken vil i, likhet med de fusjonerende bankene, tilby et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester i samarbeid med Eika Gruppen AS. Det Fusjonerte Selskapet vil yte et utvidet tilbud av standardiserte produkter og tjenester. I tillegg skal det også kunne tilbys individuelle tilpasninger som kunden etterspør. For å oppnå en kostnadseffektiv drift skal salget av produkter være basert på bruk av moderne teknologi. De enkelte produktene/tjenestene som Det Fusjonerte Selskapet vil tilby er beskrevet i mer detalj i det nedenstående. Spareprodukter/plassering Det Fusjonerte Selskapet vil tilby spareprodukter til person- og bedriftskunder. Produktene er innenfor følgende kategorier: Alle typer innskuddskonti, herunder brukskonti, sparekonti, BSU, IPA, osv. Obligatorisk tjenestepensjon er en del av produktspekteret som tilbys gjennom Eika Gruppen AS Aksjefond og andre spareprodukter fra Eika Gruppen AS 24

25 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Finansiering Det Fusjonerte Selskapet vil tilby finansieringsprodukter til personkunder, bedriftskunder og offentlig sektor. Produktene omfatter finansiering både med og uten sikkerhet. Det tilbys avdragslån med flytende rente, fast rente, kontokreditter og valutalån. Øvrige produkter Øvrige produkter inkluderer: Alle typer betalingsformidling Skade- og livprodukter via Eika Gruppen AS 5.4. Proforma finansiell informasjon for Det Fusjonerte Selskapet Proforma finansiell informasjon for Det Fusjonerte Selskapet har blitt utarbeidet som om Fusjonen skjedde på et tidligere tidspunkt (senest pr. 1. januar 2012), men for øvrig på de vilkår som for Fusjonen. Proforma finansiell informasjon har blitt utarbeidet utelukkende for veiledende formål og er av en slik art at de beskriver en hypotetisk situasjon og derfor ikke avspeiler bankens faktiske finansielle stilling eller resultat. Proforma finansiell informasjon har blitt utarbeidet i samsvar med EU-regulering nr 809/2004 som hjemlet i Verdipapirhandellovens I utarbeidelsen av proforma finansiell informasjon har virksomheten til Hol Sparebank blitt tillagt virksomheten til Nes Prestegjelds Sparebank, reflekterende en vurdering av at Nes Prestegjelds Sparebank regnskapsmessig er overtakende bank og Hol Sparebank regnskapsmessig er overdragende bank. Vurderingen reflekterer en totalvurdering, men hvor bankens størrelse, målt etter forvaltningskapital, egenkapital og antatt virkelig verdi, har blitt tillagt særlig vekt. Transaksjoner mellom bankene har blitt eliminert. Det er foretatt en foreløpig merverdiallokering etter prinsippene i IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger som er reflektert i pro forma justeringene. Endelig merverdiallokering vil først foreligge på gjennomføringstidspunktet og kan avvike fra den foreløpige. Det ikke kontantvederlag knyttet til Fusjonen, og det har således ikke vært behov for å foreta proforma justeringer for finansiering av virksomheten. Som utgangspunkt for utarbeidelsen av konsolidert proforma finansiell informasjon er de reviderte årsregnskapene for 2012 blitt benyttet. Begge bankene avlegger sine årsregnskap i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. Eliminering av transaksjoner mellom selskapene har blitt foretatt basert på faktiske transaksjoner og posisjoner. 25

26 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Proforma resultatregnskap Tabellen under viser proforma resultatregnskap for Det Fusjonerte Selskapet for 2012, herunder tall fra revidert årsregnskap for Nes Prestegjelds Sparebank som overtakende selskap, Hol Sparebank som overdragende selskap og de elimineringer som har blitt gjennomført for å reflektere Det Fusjonerte Selskapet som én økonomisk enhet. (NOK 1.000) Proforma resultatregnskap pr Noter Nes Prestegjelds Sparebank Hol Sparebank Proformajustering Proforma Renteinntekter og lignende inntekter C Rentekostnader og lignende kostnader C Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Utbytte o.a. inntekter av verdipapirer C Netto gevinst/ tap på finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler B Andre driftskostnader Tap på utlån og garantier Inntekter fra investeringer i TS B RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad B ÅRSRESULTAT Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Estimatavvik på pensjonsordninger UTVIDET RESULTAT ETTER SKATT ÅRETS TOTALRESULTAT

27 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Proforma balanse Tabellen under viser proforma balanse for Det Fusjonerte Selskapet for 2012, herunder tall fra revidert årsregnskap for Nes Prestegjelds Sparebank som overtakende selskap, Hol Sparebank som overdragende selskap og de elimineringer som har blitt gjennomført for å reflektere Det Fusjonerte Selskapet som én økonomisk enhet. (NOK 1.000) Proforma eiendeler pr Noter Nes Prestegjelds Sparebank Hol Sparebank Proforma Kontanter og fordringer på sentralbanker B Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån før nedskrivninger B Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån og fordringer på kunder Verdipapir til virkelig verdi over resultatet C Verdipapir som holdes til forfall Finansielle derivatinstrumenter Investeringsportefølje: - tilgjengelig for salg Eierinteresser i tilknyttede selskaper B Utsatt skattefordel B Immaterielle eiendeler Goodwill Varige driftsmidler B Investeringseiendom Andre eiendeler SUM EIENDELER (NOK 1.000) Proforma gjeld og egenkapital pr Noter Nes Prestegjelds Sparebank Hol Sparebank Proformajustering Proformajustering Proforma Gjeld til kredittinstitusjoner B Innskudd fra kunder B Finansielle derivatinstrumenter Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir B Ansvarlig lånekapital B7,C Betalbar skatt Annen gjeld Utsatt skatt B Pensjoner SUM GJELD Innskutt egenkapital B Opptjent egenkapital Negativ goodwill B Ikke-kontrollerende eierinteresser B SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL

28 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Noter til proforma oppstillingene Som utgangspunkt for proformatallene er konsernregnskap for 2012 for begge bankene lagt til grunn. Det er gjort følgende justeringer for Nes Prestegjelds Sparebanks resultat for 2012 og balanse pr i henhold til foreløpig oppkjøpsanalyse utarbeidet i henhold til kravene i IFRS 3. b1. Brutto utlån. Merverdier knyttet til brutto utlån gjelder merverdi på fastrente utlån i Hol Sparebank og utgjør TNOK Virkelig verdi av utlån fremgår av note 3.4 i årsregnskapet til Hol Sparebank for b2. Eierinteresser i tilknyttede selskaper. Merverdier knyttet til andelene i Geilo Informasjonssenter AS er beregnet til å være TNOK Verdsettelsen av eierandelen og merverdier knyttet til investeringen er beregnet på basis av ekstern takst på eiendommen i Geilo Informasjonssenter AS. Inntekt fra tilknyttede selskaper er redusert med TNOK 79 i proforma resultat for 2012 og utgjør andel av avskrivning på merverdi etter skatt. b3. Varige driftsmidler. Det er identifisert merverdier knyttet til eiendom på TNOK Merverdiene er knyttet til bankbygget på Hol med TNOK og bankbygget på Geilo med TNOK Verdsettelsen av bankbyggene er foretatt på grunnlag av eksterne eiendomstakster. Merverdiene er avskrevet med TNOK 465 i proforma resultat for 2012 basert på avskrivninger på 2 % (lineære) av anskaffelseskost). Tilhørende skatteeffekt på avskrivningene er TNOK 130. Bankbygget på Geilo er eiet gjennom et 88,3 % eiet datterselskap. Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av de identifiserte merverdier utgjør TNOK og øker Ikkekontrollerende eierinteresser i balansen b4. Gjeld til kredittinstitusjoner. Hol Sparebank hadde TNOK i innlån fra kredittinstitusjoner. For enkelte av disse lånene avvek avtalt margin over NIBOR til dels vesentlig fra lånebetingelser som banken kunne låne til ved utgangen av Det er beregnet en merverdi på TNOK for denne porteføljen. b5. Innskudd fra kunder. Merverdier knyttet til innskudd fra kunder gjelder merverdi på fastrente innskudd i Hol Sparebank og utgjør TNOK 334. Virkelig verdi av innskudd fremgår av note 3.4 i årsregnskapet til Hol Sparebank for b6. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir. Hol Sparebank hadde TNOK i innlån fra utstedelse av verdipapir. For enkelte av disse lånene avvek avtalt margin over NIBOR til dels vesentlig fra lånebetingelser som banken kunne låne til ved utgangen av Det er beregnet en mindreverdi på TNOK 39 for denne porteføljen. b7. Ansvarlig lånekapital. Hol Sparebank hadde TNOK i ansvarlige lån. For enkelte av disse lånene avvek avtalt margin over NIBOR til dels vesentlig fra lånebetingelser som banken kunne låne til ved utgangen av Det er beregnet en merverdi på TNOK for denne porteføljen. b8. Utsatt skatt. Utsatt skatteforpliktelse relaterer seg til de ovennevnte justeringer og utsatt skatt på disse justeringene er beregnet til TNOK b9. Negativ goodwill. Negativ goodwill fremkommer som forskjellen mellom virkelig verdi av overtatte eiendeler og gjeld, og kapitalutvidelsen i Nes Prestegjelds Sparebank målt til børskurs Negativ goodwill beløper seg til TNOK og er i proforma resultat og balanse forutsatt inntektsført før som om transaksjonen hadde vært gjennomført på dette tidligere tidspunkt. b10. Innløsning av preferansekapital. I fusjonsplanens pkt. 3.8 er det foreslått at B-eierandelskapitalen i Nes Prestegjelds Sparebank utstedt til Statens Finansfond skal innløses i forbindelse med fusjonen. I proforma balanse er dette hensyntatt ved at innløsning er forutsatt gjennomført før Elimineringer ved sammenslåing av de to bankene oppstår som følge av at Nes Prestegjelds Sparebank har investeringer i egenkapitalbevis og ansvarlig lånekapital utstedt av Hol Sparebank. 28

29 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK c1. Utbytte. Mottatt utbytte på egenkapitalbevis fra Hol Sparebank til Nes Prestegjelds Sparebank i 2012 på TNOK 20 er eliminert. c2. Ansvarlig lån. Nes Prestegjelds Sparebank eide andel av ansvarlig lån i Hol Sparebank på TNOK Lånet er eliminert i balansen og renteinntekter/rentekostnader knyttet til dette lånet er eliminert i resultatet med TNOK 91. Det er ingen av justeringene i resultatet som er engangseffekter som følge av transaksjonen, og justeringene forventes derfor å ha fortsatt innvirkning. Det er heller ingen oppkjøpsanalysejusteringer i resultatet som er engangseffekter som følge av transaksjonene, og disse forventes også å ha fortsatt innvirkning på utsteder. Revisorerklæring Uttalelse fra PricewaterhouseCoopers vedrørende proforma-oppstillingen er inntatt som vedlegg Eierstyring og ledelse Det Fusjonerte Selskapet tar sikte på å følge Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) datert 23. oktober 2012, med unntak av innkallingsfrist i pkt 6, hvor begge banker har fulgt innkallingsfristen i sparebanklovens Forskning og utvikling, patenter og lisenser Det Fusjonerte Selskapet vil ikke drive med forskning og utvikling i tradisjonell forstand, men vil arbeide kontinuerlig med å videreutvikle sine produkter og systemer, i samarbeid med bankene i Eika Gruppen AS. Banken har ingen patenter, og har heller ingen lisenser av vesentlig betydning for Bankens virksomhet Miljø Det Fusjonerte Selskapet vil ikke anvende innsatsfaktorer eller produksjonsmetoder som har miljøkonsekvenser av betydning. Det Fusjonerte Selskapets påvirkning av det ytre miljø vil være begrenset til materiell og energi som er nødvendige for at Det Fusjonerte Selskapet skal kunne drive sin virksomhet. 29

30 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 6. NES PRESTEGJELDS SPAREBANK 6.1. Generell informasjon Nes Prestegjelds Sparebank er en norsk sparebank med organisasjonsnummer Virksomheten i banken er i hovedsak regulert av Sparebankloven, Finansieringsvirksomhetsloven og Finansavtaleloven. Nes Prestegjelds Sparebank driver ingen virksomhet som kan påvirke det ytre miljø. Kontaktinformasjon for banken er som følger: Nes Prestegjelds Sparebank Jordeshagen Nesbyen Telefon: Faks: Internett: E-post: Nes Prestegjelds Sparebank har hovedkontor på Nesbyen og avdelingskontor i Drammen, Flå, Gol, Nore og Uvdal og Sigdal kommuner. Bankens administrasjon og fellesfunksjoner er samlet i hovedkontoret på Nesbyen. Her utøves og ivaretas bankens fellesfunksjoner. Den kunderettede virksomheten utøves ved alle kontorene. Nes Prestegjelds Sparebank er totalleverandør av produkter og tjenester innen områdene finansiering, sparing og plassering, betalingsformidling og forsikring. All finansiell informasjon i dette kapitlet er hen tet fra Nes Prestegjelds Sparebanks årsrapporter og er revidert. Historikk Nes Prestegjelds Sparebank ble opprettet 26. november 1842, og er den eldste banken i Hallingdal. Medvirkende årsak til opprettelse av banker på den tiden var den lånetrang som gjorde seg gjeldende, da man etter hvert gikk over fra natural- til pengehusholdning. Mange av de nyopprettede bankene ble tuftet på de gamle kornmagasinenes grunn. Dette skjedde også her i Nes og Flå. Det var sogneprest Thomas Stang som 4. juli 1838 kom med forslaget om å selge kornmagasinene i Nes og Flå og opprette en låne- og sparebank. Dette ble gjort, men det tok noen år før alt var i orden. Den 2. februar 1842 gjorde herredsstyret det endelige vedtaket om opprettelsen. Sogneprest Stang var ordfører i Nes og Flå på den tiden. Nes Prestegjelds Sparebanks grunnfond oppgis å være spd. og 3 ort. Vedtaket i herredsstyret måtte stadfestes av kongen. Dette ble gjort 26. november 1842 og denne datoen regnes som bankens startdag. Formål Nes Prestegjelds Sparebank ble opprettet 26. november Sparebanken har sitt hovedkontor på Nesbyen og har som formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere, levere finansielle tjenester til publikum, næringsliv og offentlig sektor, og å forvalte på en trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker. Strategi Nes Prestegjelds Sparebank skal fremstå som en ledende lokalbank i Buskerud, i tillegg til utflyttede personkunder og hytteeiere i markedsområdet. Nes Prestegjelds Sparebank skal yte totalrådgivning overfor kundene innen kjerneprodukter og mersalgsprodukter og har en klar ambisjon om vekst og utvikling. Bankens forretningsvolum skal økes samtidig som balanse mellom vekst og soliditet opprettholdes. 30

31 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK De viktigste produktene som leveres av Nes Prestegjelds Sparebank er: Utlån/kreditter Betalingsformidling Formidling av personforsikring Formidling av skadeforsikring Sparing og plassering Det er ikke lansert vesentlige nye produkter/tjenester i 2012 eller planlagt nye i løpet av Organisasjon, styre og ledelse Organisasjonsstrukturen i Nes Prestegjelds Sparebank er som følger: Forstanderskapet 20 medlemmer Leder: Tore Bergstøl Kontrollkomité 3 medlemmer Leder: Hans V. Haug Revisor PricewaterhouseCoopers v/sigmund Landaas Styret 7 medlemmer Styrets leder: George Fulford Banksjef Hans Kristian Glesne Datterselskaper Nes Prestegjelds Sparebank har ett datterselskap, Nes Eiendom AS (eies 100 %), med kontoradresse i Nes Kommune. Nes Eiendom AS driver utvikling og utleie av fast eiendom. Ansatte Nes Prestegjelds Sparebank sysselsatte i medarbeidere i hel- eller deltidsstillinger, for til sammen 57,5 årsverk. 31

32 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Forstanderskapet Forstanderskapet i Nes Prestegjelds Sparebank har pr. dato for Informasjonsmemorandumet følgende sammensetning: Forstanderskapet i Nes Prestegjelds Sparebank Antall egenkapitalbevis Innskytervalgte Hallingdal Eva Østvold 0 Vigdis Helene Røragen 0 Odd Egil Stavn 0 Innskytervalgte Numedal Tore Berstøl, leder 150 Bjørg Hjalland 0 Innskytervalgte Sigdal Helje Medalen 0 Innskytervalgte Drammen Helge Ludvigsen 150 Kommunevalgte Nes 0 Tor O. Magnussen 0 Alf Majormoen Egenkapitalbeviseiere Svein Thorsen Knut Johnny Gustafsson Eli Jorde Tilghman 300 Inge Furu 200 Anne Marie Kollhus 3 Kjell Tore Finnerud, nestleder Ansatterepresentanter May Britt Halland 0 Geir Hovden 0 Bent Ole Bjørnsen 0 Leif Inge Reime 0 Oline Skriudalen 100 Antall egenkapitalbevis inkluderer egenkapitalbevis i eget samt nærstående personers eie, som definert i Verdipapirhandelloven 2-5. Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen i Nes Prestegjelds Sparebank har pr. dato for Informasjonsmemorandumet følgende sammensetning: Kontrollkomiteen i Nes Prestegjelds Sparebank Antall egenkapitalbevis Hans Haug, leder 0 Eva Gullingsrud 0 Frank Kolsrud 300 Antall egenkapitalbevis inkluderer egenkapitalbevis i eget samt nærstående personers eie, som definert i Verdipapirhandelloven

33 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Styret Styret i Nes Prestegjelds Sparebank har pr. dato for Informasjonsmemorandumet følgende sammensetning: George Fulford (f. 1951) - Styreleder i Nes Prestegjelds Sparebank, forretningsadresse Jordeshagen 5, 3540 Nesbyen Advokat. Partner i Fulford Pettersen & Co Advokatfirma DA. Styremedlem siden 2005, styrets leder siden Har juridisk embedseksamen samt utdannet revisor og bedriftsøkonom fra BI. Har tidligere arbeidet hos Fylkesskattesjefen i Buskerud, Skatte direktoratet samt vært dommerfullmektig ved Eiker, Modum, Sigdal Sorenskriverembede. Var banksjef i Sparebanken Buskerud/Sparebanken NOR fra Siden 1994 har han vært partner i advokatfimaet Fulford Pettersen & Co DA. Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 300 Geir Olav Brøto (f. 1975) - Nestleder i Nes Prestegjelds Sparebank (fratrådt juni 2012), forretningsadresse Jordeshagen 5, 3540 Nesbyen Regnskapsfører og medeier i HallingRegnskap AS. Styremedlem siden 2003, styrets nestleder fra Han er autorisert Regnskapsfører og har arbeidet som daglig leder ved Nesbyen Regnskapskontor. Siden 2003 har han vært regnskapsfører og styremedlem ved HallingRegnskap AS. Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 200 Gro Øverby (f. 1967) - Styremedlem i Nes Prestegjelds Sparebank, forretningsadresse Jordeshagen 5, 3540 Nesbyen Økonomisjef i Modum kommune. Har vært styremedlem siden Er utdannet diplomøkonom fra BI. Har erfaring fra Prestfoss postkontor og fra Lier kommune Har vært økonomisjef i Sigdal kommune. Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 0 Marit Sand Deinboll (f. 1969) - Styremedlem i Nes Prestegjelds Sparebank, forretningsadresse Jordeshagen 5, 3540 Nesbyen Jobber som adv. fullmektig i tillegg å være selvstendig næringsdrivende som rettshjelper. Har vært styremedlem siden Hun har juridisk embedseksamen og har tidligere jobbet som kunderådgiver i Nes Prestegjelds Sparebank. Hun har også erfaring fra Nore og Uvdal kommune som konsulent og har vært daglig leder for Nore og Uvdal Næringsselskap BA fra Nå jobber hun som adv.fullmektig i tillegg til å ha eget firma som rettshjelper (Numedal Rettshjelp). I sistnevnte har hun for det meste utviklingsprosjekt og faste oppdrag. Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 0 Fred Arne Kramer (f. 1949) - Styremedlem i Nes Prestegjelds Sparebank, forretningsadresse Jordeshagen 5, 3540 Nesbyen Pensjonist. Har vært styremedlem siden Han er utdannet jurist. Fra 1985 til 2009 var han rådmann i Nes kommune. Før han kom til Nes hadde han erfaring fra Fylkesskattesjefen i Nordland og som rådmann i Moskenes kommune. Jobbet som spesialkonsulent i Nes kommune fra Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 0 Grethe Solberg (f. 1981) - Styremedlem i Nes Prestegjelds Sparebank, forretningsadresse Jordeshagen 5, 3540 Nesbyen Regnskapsfører, ansatt hos Visma Services Norge AS. Har vært styremedlem siden Er utdannet diplomøkom fra BI. Har jobbet i selskapet siden 2006, og vært autorisert regnskapsfører siden Startet i Visma sin avdeling på Gjøvik og har vært nestleder der fra 2008 til 2010, deretter nestleder for avdelingen i Hallingdal siden Tar over som avdelingsleder i Hallingdal fra påske i Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 0 33

34 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Kine Hagaeie Tyribakken (f. 1974) - Styremedlem i Nes Prestegjelds Sparebank, forretningsadresse Jordeshagen 5, 3540 Nesbyen Regnskapsmedarbeider ved hovedkontoret i Nes Prestegjelds Sparebank. Har vært styremedlem siden 2011 og ansattes varamedlem fra Hun er utdannet diplomøkonom fra BI, og har tidligere jobbet som kundebehandler i Sparebanken NOR. Hun har vært ansatt i banken siden Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 0 -- Antall egenkapitalbevis oppgitt ovenfor inkluderer egenkapitalbevis i eget samt nærstående personers eie, som definert i Verdipapirhandelloven 2-5. Det tilkommer ingen særlige rettigheter eller fordeler for styremedlemmer i Nes Prestegjelds Sparebank. Ledelsen Ledelsen i Nes Prestegjelds Sparebank har pr. dato for Informasjonsmemorandumet følgende sammensetning: Hans Kristian Glesne (f. 1973) Forretningsadresse Jordeshagen 5, 3540 Nesbyen Adm. banksjef. Ansatt i Er utdannet markedsøkonom fra Næringsakademiet, bedriftsøkonom fra BI og har i tillegg en bachelor grad i Bank og finans fra BI. Han har tidligere hatt stilling som banksjef med ansvar for person - kundemarkedet i Sparebanken Øst hvor han var fra Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 0 Geir Hovden (f. 1969) Forretningsadresse Jordeshagen 5, 3540 Nesbyen Leder finans og assisterende banksjef. Ansatt i Er utdannet siviløkonom i finans og markedsføring fra University of Oregon, USA og datahøyskolekandidat fra Datahøyskolen i Oslo. Har variert yrkeserfaring som IKTansvarlig hos Defa AS, IT-ingeniør hos Telenor IT Service og Installasjon, konsulent hos TerraMar Prosjektledelse AS og systemkoordinator hos Oslo Lufthavn AS. Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 0 Nils Halvard Bråten (f. 1964) Forretningsadresse Jordeshagen 5, 3540 Nesbyen Banksjef for avdeling Nes. Ansatt fra Diplomøkonom innen bankfag fra Bankakademiet. Han har lang og bred erfaring fra ulike stillinger i banken, blant annet som kunderådgiver og leder for næringsliv. Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: Elin Røe Gullingsrud (f. 1968) Forretningsadresse Jordeshagen 5, 3540 Nesbyen Banksjef personmarked. Ansatt i 2007 som forsikringsrådgiver. Hun har utdanning fra Handelshøyskolen BI og er autorisert forsikringsmegler fra Forsikringsakademiet. Hun har vært i forsikringsbransjen i Oslo fra 1989 til 2003, i Storebrand Livsforsikring, Skagerak Forsikringsmegling AS og Link Forsikringsmegling AS. Fra 2003 jobbet hun i trygdeetaten i Buskerud som trygdesjef for Gol/Hemsedal og også som leder i NAV. Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: Ingrid Marit Lien Sagabråten (f. 1970) Forretningsadresse Jordeshagen 5, 3540 Nesbyen Økonomisjef. Ansatt i Er utdannet siviløkonom og cand. merc. fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Har hovedfag i tysk med spesialisering i økonomisk/juridisk fagspråk. Hun har tidligere yrkeserfaring som forskningsstipendiat/ foreleser ved Norges Handelshøyskole og revisjonsmedarbeider hos Deloitte AS. Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 0 34

35 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Terje Bale (f. 1955) Forretningsadresse Jordeshagen 5, 3540 Nesbyen Kredittsjef. Ansatt som avdelingsbanksjef for Gol i Han har utdanning fra bankakademiet og har lang og allsidig yrkeserfaring fra bank. Han har vært kontorsjef for Buskerudbanken AS, senere Fokus Bank AS fra Fra 1992 til 2006 var han kontorsjef og siden banksjef i Hallingbanken Aal Sparebank, senere Sparebank 1 Hallingdal. Han har også vært selvstendig næringsdrivende som bedriftsrådgiver og hatt flere styreverv før han ble ansatt i Nes Prestegjelds Sparebank. Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 0 Marit Siri Jorde (f. 1960) Forretningsadresse Jordeshagen 5, 3540 Nesbyen Personalsjef og sekretær for bankens styre. Ansatt i 1997 som leder administrasjon. Utdannet cand. scient fra Universitetet i Oslo og har lektorkompetanse innen realfag. Har arbeidet på IT-avdelingen i Norsk Medisinaldepot fra og vært studieinspektør ved Nesbyen videregående skole fra Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: Antall egenkapitalbevis oppgitt ovenfor inkluderer egenkapitalbevis i eget samt nærstående personers eie, som definert i Verdipapirhandelloven 2-5. Det tilkommer ingen særlige rettigheter eller fordeler for daglig leder eller øvrige ledende ansatte i Nes Prestegjelds Sparebank. Eierstyring og ledelse Nes Prestegjelds Sparebank har vedtatt å følge Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) datert 23. oktober 2012 så langt denne er relevant for bankens virksomhet, og er av den oppfatning at man tilfredsstiller denne, med unntak av at innkallingsfristen i Sparebankloven benyttes, ref. pkt. 5.5 Tjenestekontrakter Administrerende banksjef har en avtale vedrørende sluttvederlag ved oppsigelse fra bankens side før oppnådd pensjonsalder. Sluttvederlaget skal tilsvare en årslønn inklusive verdi av pensjonsordningen. For øvrig finnes det, mellom medlemmer av styre, ledelse eller tilsynsorganer og Nes Prestegjelds Sparebank, ingen tjenestekontrakter som fastsetter ytelser ved avslutning av ansettelsesforholdet. 35

36 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 6.3. Utlånsportefølje og markedsposisjon Geografisk lokalisering og distribusjonsnettverk Bankens primære marked er Buskerud fylke. Nes Prestegjelds Sparebank hadde i 2010 konsesjon for verdipapirhandel. Dette medførte at banken hadde en vesentlig portefølje av syntetiske valutalån i egen balanse. Da banken i 2011 valgte å levere inn verdipapirkonsesjonen, ble disse lånene flyttet til DNB som garanterte lån. Dette er årsaken til at banken hadde en reduksjon i utlån og en økning i garantier fra 2010 til Denne endringen fremkommer særlig i tallene for Nes kommune. Endringene for øvrig viser en vekst spesielt knyttet til områdene i den sørlige delen av Buskerud fylke. På grunn av negativ konjunktur i næringsutviklingen i fjellstrøkene, har banken valgt å begrense sin deltagelse i nye finansieringer i øvre Buskerud. Banken har i stedet satset på en moderat vekst i nedre Buskerud. Dette har også sin bakgrunn i at banken ønsker en større risikospredning i så vel geografi som på typer næring. Utlån og garantier fordelt etter geografi (NOK 1.000) 2012 Utlån 2012 Garantier 2011 Utlån 2011 Garantier 2010 Utlån 2010 Garantier Nes Flå Nore og Uvdal Sigdal Drammen Gol Øvrige Buskerud Oslo og Akershus Andre Utlandet SUM Sektor og næring Banken har økt sin andel privatkunder (PM) fra 60,0 % i 2010 til 64,6 % i Banken har ønsket å redusere andelen næringslivsengasjement (BM) noe, og økningen i PM-andel har derfor vært en bevisst strategi fra bankens side. Utlån fordelt på sektor og næring (NOK 1.000) 2012 Utlån 2011 Utlån 2010 Utlån Fordelt etter sektor Privatkunder Offentlig sektor Andre Fordelt etter næring Primærnæringer Industri og bergverk Bygg og anlegg, kraft og vannfors Varehandel / hotell- og restaurant Transport og telekomm Eiendomsforvaltning og drift Tjenesteytende næringer SUM Konkurransesituasjon Nes Prestegjelds Sparebanks hovedkonkurrenter for innskudd, utlån og betalingsformidling i Buskerud fylke er: Sparebanker i omliggende kommuner, deriblant Sparebank 1 Hallingdal Valdres, Modum Sparebank og Sparebanken Øst Nasjonale banker som DnB, Posten, Handelsbanken, Skandiabanken, m.fl. Innen person- og skadeforsikring er hovedkonkurrentene Gjensidige, Storebrand, Sparebank1 Forsikring og sparebanker i omliggende kommuner. 36

37 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 6.4. Kredittprosessen, risikoklassifisering, tap og mislighold Risikoklassifisering Banken benytter et risikoklassifiseringssystem for å overvåke kredittrisiko i nærings - og personkundeporteføljen. Banken har utviklet et risikoklassifiseringssystem som inneholder 5 risikoklasser. Klassene benevnes A, B, C, D og E. A defineres som meget gode engasjement, B som gode engasjement, C som svake engasjementer med iboende tapsrisiko og D og E som engasjementer hvor sannsynligheten for tap har oppstått. Engasjementer i klasse D og E er engasjement hvor tapsnedskrivning er foretatt. Engasjement i klasse D søkes løst i samarbeid med kunde. Engasjementer i klasse E er kunder hvor banken selv må ta ansvar for fremdrift og realisering. Næringsengasjementene vurderes ut ifra økonomisk godhet, sikkerhetsmessig vurdert dekningsgrad, samt andre faktorer som eiere, ledelse, organisasjon, bransje og marked. Med bakgrunn i tapshistorikk på bedriftsmarked samt markedsutsikter og andre generelle betraktninger, har banken valgt å differensiere metodene for risikoberegningen og inndelt porteføljen i tre engasjementstyper. De tre engasjementstypene er eiendomsdrift, eiendomsutvikling (utbygging av infrastruktur, forretningsbygg, leiligheter, hytter osv.), samt øvrige næringer som benevnes som standard. Engasjementstype Økonomi Sikkerhet Andre faktorer Standard 50 % 35 % 15 % Eiendomskreditt 50 % 40 % 10 % Eiendomsutvikling 40 % 40 % 20 % Alle næringslivsengasjementer (BM) i risikoklasse C, D og E samt nye engasjementer risikoklassifiseres uansett størrelse. Videre klassifiseres alle næringslivsengasjement i gruppe A og B dersom engasjementet er større enn NOK 1 mill. Gjennomgang og oppdatering av porteføljen gjennomføres kvartalsvis. Her blir samtlige engasjement i risikoklasse C, D og E gjennomgått i tillegg til alle engasjement større enn NOK 3 millioner uavhengig av risikoklasse. Inndeling i risikoklassene for personkunder (PM) er identisk som for næringslivskundene. A og B er gode kunder. Risikoklasse C er svake engasjement med iboende tapsrisiko. D og E engasjementene er lån og kreditter hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning på kunde. Grunnlaget for klassifisering er vektet 50 % på økonomi og 50 % på sikkerheter basert på hhv. likviditet og dekningsgrad på sikkerheter. Alle PM kunder med engasjement over NOK skal klassifiseres. Kvartalsvis gjennomgang på PM kunder blir foretatt etter samme retningslinjer som for BM. Totalt engasjement er for den enkelte kunde definert som summen av saldo lån, garantiramme, ramme på kreditt, samt påløpte renter. Individuelle nedskrivninger foretas på PM og BM i overensstemmelse med Finanstilsynets forskrifter. Gruppenedskrivninger er vurdert i forhold til mulige tap basert individuelt på næringstype på BM og engasjementsformål på PM. Faktorverdi som benyttes til å fastslå størrelse på gruppenedskrivning på den enkelte næring på BM og formål på PM er basert på historiske erfaringstall samt utsikter i markedet. Alle engasjement som er klassifisert som gruppe C inngår i grunnlaget for gruppenedskrivning. Gruppenedskrivninger er vurdert i forhold til bankens tapseksponering totalt, og er ikke tilordnet de enkelte næringer. Risikoklassifisering privatkunder (morbank) Brutto engasjement Individuelle nedskrivninger (NOK 1.000) A B C D, E Uklassifisert Totalt

38 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Risikoklassifisering næringslivskunder (morbank) Brutto engasjement Individuelle nedskrivninger (NOK 1.000) A B C D, E Uklassifisert Totalt Mislighold og tap Tabellene nedenfor gir en oversikt over Nes Prestegjelds Sparebank tap på utlån for morbank de siste tre regnskapsårene. I regnskapsårene 2008 og 2009 ble det gjennomført en vesentlig opprydding i bankens utlånsportefølje. Likeledes ble det innført en streng praktisering av adgang til innvilgelse av overtrekk, overhopp på låneterminer osv. Dette medførte at man i etterkant har hatt en økning i mislighold som videre har ført til en økning i tapene. Det blir imidlertid jobbet meget effektivt med nettopp oppfølging av bl.a. misligholdsutviklingen, og tallene som nå fremgår av regnskapene viser et mer riktig bilde av bankens porteføljekvalitet. Så vel tap som mislighold anses nå å være under kontroll, og bankens nivå er å anse som normalt basert på sammensetningen av låneporteføljen. (BM/PM). Tap på utlån (NOK 1.000) Individuelle nedskrivninger pr Konstaterte tap i perioden på engasjementer hvor det tidligere er foretatt tapsnedskrivninger Økte individuelle tapsnedskrivninger i perioden Nye individuelle tapsnedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle tapsnedskrivninger i perioden Sum individuelle tapsnedskrivninger pr Tap på utlån (NOK 1.000) Gruppenedskrivninger pr /- Periodens gruppenedskrivning Sum gruppenedskrivninger pr Tapskostnader (NOK 1.000) Periodens endring i individuelle tapsnedskrivninger Periodens endring i gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap som det tidligere år er foretatt individuell tapsnedskrivning for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er foretatt individuell tapsnedskrivning for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Tap på utlån, garantier Misligholdte låneengasjement Tabellen nedenfor gir en oversikt over Nes Prestegjelds Sparebank tapsutsatte lån pr de siste tre regnskapsårene. Tapsutsatte lån (NOK 1.000) Tapsutsatte lån Tapsnedskrivninger Netto tapsutsatte lån Tabellen nedenfor gir en oversikt over Nes Prestegjelds Sparebank misligholdte engasjement pr de siste tre regnskapsårene. Misligholdte engasjement (NOK 1.000) Misligholdte engasjementer over 90 dager Tapsnedskrivninger Netto misligholdte engasjement

39 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 6.5. Resultatutvikling Nes Prestegjelds Sparebank oppnådde i 2010 et resultat av ordinær drift etter skatt på NOK 28,5 millioner. Banken hadde i 2010 et stabilt nivå på netto rente- og kredittprovisjonsinntekter (1,66 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital), lave tap på utlån og lav avkastning på finansielle investeringer. I tillegg hadde banken lave driftskostnader, dels som følge av reversering av pensjonskostnader og avskrivninger på immaterielle eiendeler. Disse engangseffektene utgjorde NOK 5,4 millioner. I 2011 utgjorde bankens driftsresultat etter skatt NOK 15,4 millioner. Årsaken til resultatnedgangen fra året før var i hovedsak nedskrivninger og urealisert tap på verdipapirer, samt økning i tap på utlån. Økningen i tap på utlån skyldtes til dels tap i forbindelse med salg av overtatte eiendeler i datterselskap. Dette tapet utgjorde NOK 3,2 millioner. Videre ble driftsresultatet i 2011 påvirket av økte kostnader som følge av engangsføringer i 2010 og Bankens hadde i 2011 engangskostnader på NOK 1,4 millioner i forbindelse med en avsluttet rettssak. Banken hadde i 2012 et driftsresultat etter skatt på NOK 42,3 millioner. Årsaken til resultatøkningen fra 2011 var hovedsakelig regnskapsmessige effekter av at banken har overtatt aksjer i Terra BoligKreditt AS (TBK). 80 % av aksjene i TBK ble overtatt som utbytte og resultatført over ordinært resultat. Samtidig ble aksjene i Terra- Gruppen AS nedskrevet, dels over ordinært resultat og dels som en tilbakeføring av tidligere oppskrivning over utvidet resultat. Netto resultateffekt av disse transaksjonene var på 13,5 mill. kroner før skatt. Videre preges resultatet i 2012 av at banken hadde positiv avkastning på finansielle investeringer, mens det i 2011 ble bokført et relativt stort verdipapirtap. Rentenettoen holdt seg på et stabilt nivå i 2012, bankens driftskostnader ble noe redusert, og tap på utlån var på et moderat nivå. Se kapittel 6.8 for historisk finansiell informasjon. Utvikling siden siste rapportering pr Det er ikke skjedd vesentlige endringer i markedet, produktporteføljen eller inntjeningsbildet for Nes Prestegjelds Sparebank siden Egenkapital og soliditet Sparebankens fond ble tilført NOK 41,9 millioner og økte til NOK 203,3 millioner i I tillegg har Nes Prestegjelds Sparebank innskutt egenkapital på NOK 176,3 millioner, evigvarende fondsobligasjoner på NOK 115,0 millioner samt evigvarende ansvarlige lån på NOK 76,2 millioner. Netto ansvarlig kapital er NOK 524,1 millioner, eller 15,2 % vektet kapitaldekning. Kjernekapitalen er NOK 463,1 millioner eller 13,5 %. Styret vurderer bankens stilling som meget solid Finansiering Per utløpet av 2012 har Nes Prestegjelds Sparebank NOK 227 millioner i kontanter og fordringer på sentralbanker. Banken har ingen finansieringsbehov utover refinansiering av utstedte gjeldsinstrumenter som angitt under. Løpetid for gjeldsposter er også angitt nedenfor. Se kapittel 6.8 for oversikt over historisk gjeldsfinansieringen for Nes Prestegjelds Sparebank pr de siste tre regnskapsårene. For informasjon om Nes Prestegjelds Sparebank risiko- og kapitalstyring og annen tilknyttet informasjon, vennligst se styrets årsberetning (kapittelet «risiko- og kapitalstyring»), samt relevant noter, spesielt note 1 og 2, i Nes Prestegjelds Sparebanks årsrapport for 2012, inntatt som vedlegg 6. Innskudd Totalt innskudd fra kunder viste en reduksjon på 0,4 % for Innskuddsdekningen var 81,9 % i 2012 mot 88,2 % i Ekstern finansiering Tabellen nedenfor gir en oversikt over utstedte verdipapirer for Nes Prestegjelds Sparebank pr de siste tre regnskapsårene. 39

40 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (NOK 1.000) Låneopptak Siste forfall Pålydende Amortisering Gj.snitt rente Ansvarlig lån NO Evigvarende Avdragsfritt (bullett) N3+2,75% innløsningsrett N3+3,50 % N3+3,75 % NO Evigvarende Avdragsfritt (bullett) innløsningsrett Fast 8,40 % (deretter hvert år) Fondsobligasjon NO Evigvarende Avdragsfritt (bullett) innløsningsrett Statens Finansfond N3+3,50 % N3+3,75 % N3+2,15 % N3+3,76 % 2009 Evigvarende Avdragsfritt (bullett) Flytende innløsningsrett ref.rente+6% Flytende ref.rente+7% Flytende ref.rente+8% Obligasjonslån NO N3+2,50 % NO N3+1,00 % NO N3+1,35 % NO N3+1,30 % NO N3+0,90 % NO N3+1,55 % Sertifikatlån NO Fast 3,28 % NO Fast 3,01 % Nes Prestegjelds Sparebank har i 2013 forfall på obligasjonslån for til sammen NOK 242 millioner og sertifikatlån for til sammen NOK 250 millioner. I 2014, 2015 og 2016 er det forfall av hhv. NOK 200 millioner, NOK 400 millioner og NOK 250 millioner i obligasjonslån. Nes Prestegjelds Sparebank har fokus på å sikre refinansiering i god tid før forfall på gjeldsinstrumenter, eller ved utlån til kunder, gjennom bruk av kundeinnskudd, penge- og kapitalmarkedene samt sentralbanken. Gjeld til kredittinstitusjoner (NOK 1.000) - Konsern Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelse Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelse Løpetid inntil 1 mnd Løpetid 1-3 mnd Løpetid 3-12 mnd Løpetid 1-5 år Sum gjeld

41 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Restriksjoner for bruk av kapital Nes Prestegjelds Sparebank er bundet av noen restriksjoner for bruken av kapital gjennom avtalene om kapitalinnskudd fra Statens finansfond (SFF). Banken kan ikke utnytte kapitalinnskuddet fra SFF i sin markedsføring eller til å gjennomføre aggressive kommersielle strategier. Videre kreves det i innskuddsperioden skriftlig samtykke fra SFF for å vedta eller gjennomføre: betydelige investeringer, herunder lån, garantier o.l., i tilknyttet foretak fisjon, fusjon, omdanning eller oppkjøp av annen virksomhet betydelige konsernbidrag, utdelinger, gaver eller transaksjoner med gaveelement til et selskap i samme konsern som morbanken, bortsett fra utbytte på ordinære aksjer/egenkapitalbevis innenfor rammene av klausul i avtalen og utdeling som skjer ved tilbakebetaling etter eventuelle avvikling av banken betydelige investeringer, herunder lån, garantier o.l. til fordel for eller på vegne av andre enheter i samme konsern som morbanken, For øvrig skal alle nye vesentlige engasjementer og investeringer godkjennes av bankens styre. Restløpetid på balanseposter (eksklusive derivater) Tabellen viser kontraktsmessige udiskonterte kontantstrømmer relatert til finansielle forpliktelser (eksklusiv derivater), fordelt på gjenværende løpetid på balansedagen. Restløpetid pr (NOK 1.000) - Konsern Inntil 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Sum Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kredittkunder Innskudd fra og gjeld/kunder Gjeld v/utsted. av verdipapir Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Eiendeler Sum eiendeler Ubenyttede kreditter og lånetilsagn Andre utenom balanseposter

42 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Avtalt endring av rentebetingelser Tabellen viser tidspunkt for avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser pr Avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser pr (NOK 1.000) - Konsern Inntil 1 Ikke rentebærende 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år mnd Sum Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld/kunder Finansielle derivatinstrumenter Gjeld v/utsted. av verdipapir Ansvarlig lånekapital Annen gjeld Sum gjeld Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner/sertifikater Aksjer/andeler/EK-bevis Finansielle derivatinstrumenter Sum eiendeler Arbeidskapital Etter styrets vurdering er arbeidskapitalen tilstrekkelig til å dekke bankens nåværende behov. 42

43 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 6.8. Finansiell informasjon Avsnittet gir en oversikt over Nes Prestegjelds Sparebanks finansielle stilling, resultatet av virksomheten og kontantstrømmer for regnskapsårene som ble avsluttet 31. desember 2012, 2011 og Årsregnskapene har vært underlagt fullstendig revisjon. Nes Prestegjelds Sparebanks regnskaper er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og forskrifter samt god norsk regnskapsskikk. For å få en mest mulig fullstendig oversikt over Nes Prestegjelds Sparebanks finansielle stilling, resultatet av virksomheten og kontantstrømmer, bør informasjonen i dette kapitlet leses i sammenheng med Nes Prestegjelds Sparebanks reviderte årsregnskaper. Historisk finansiell informasjon i form av reviderte årsregnskap, samt delårsrapporter, kan lastes ned fra Nes Prestegjelds Sparebanks internettside og fra Historisk finansielle tall I dette avsnittet presenteres det reviderte årsregnskapet for Nes Prestegjelds Sparebank for regnskapsårene 2012, 2011 og Årsrapport for 2012 er vedlagt dette dokumentet mens årsrapporter for 2011 og 2010 er henholdsvis tilgjengelig på følgende internettadresser: 2011: 2010: 43

44 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Tabellen viser Nes Prestegjelds resultatregnskap for de tre siste regnskapsår. Resultatregnskap pr (NOK 1.000) Renter mv fra kredittinstitusjoner Renter mv fra utlån til og fordringer på kunder Renter mv fra sertifikater, obligasjoner Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter mv til kredittinstitusjoner Renter mv til kunder Renter og lignende på utstedte verdipapirer Renter og lignende på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende inntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Aksjeutbytte mv Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap sertifikater, obligasjoner Netto verdiendring og gevinst/tap aksjer og andre verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap fastrente utlån Netto gevinst på valuta Netto gevinst av valuta og verdipapirer Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Administrasjonskostnader og annet Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap på utlån Resultat før skatt Nedskrivning/reversering og gev/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret (totalresultat) Totalresultatet tilordnes Ordinære egenkapitalbeviseiere Statens finansfond Sparebankens grunnfond Fond for urealiserte gevinster Annen opptjent egenkapital

45 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Tabellene viser Nes Prestegjelds balanse for de tre siste regnskapsår. Eiendeler pr Konsern (NOK 1.000) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån og fordringer på kunder Verdipapirer til virkelig verdi over resultatet Verdipapir som holds til forfall Finansielle derivatinstrumenter Investeringsportefølje - tilgjengelig for salg Eierinteresser i konsernselskaper Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringseiendom Andre eiendeler SUM EIENDELER Gjeld og egenkapital pr (NOK 1.000) Sum gjeld til kredittinstitusjoner Sum innskudd fra og gjeld til kunder Finansielle derivatinstrumenter Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Betalbar skatt Annen gjeld Pensjoner SUM GJELD Sum innskutt egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL

46 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Tabellen viser Nes Prestegjelds kontantstrøm for de tre siste regnskapsår. Kontantstrøm siste tre år (NOK 1.000) - Konsern Resultat før skattekostnad Avskrivninger mv av varige driftsmidler Tap/gevinst ved salg av driftsmidler Tap/gevinst ved salg av verdipapirer Verdiendring valuta Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn/utbet. i pensjonsordninger Verdiendring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipap og ans lånekapital Verdiendring aksjer, sertifikater og obligasjoner Endring i nedskrivninger på utlån Betalte skatter Netto endring kundefordringer Netto endring utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto endring utlån til kunder Netto endring finansielle derivatinstrumenter Netto endring øvrige fordringer Netto endring gjeld til kredittinstitusjoner Netto endring innskudd fra kunder Netto endring avsetning påløpte kostnader og forpliktelser Netto endring annen gjeld Netto kontantstrøm fra virksomheten Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datterselskap/tilknyttet selskap Innbetalinger ved salg av aksjer i datterselskap/tilknyttet selskap Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Innbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Utbetalinger av konsernbidrag til datterselskap/tilknyttet selskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved utstedelse av ansvarlig lånekapital Utbetalinger ved tilbakebetaling av ansvarlig lånekapital Innbetalinger ved utstedelse av obligasjonsgjeld, sertifikatlån, ans.lån Utbetalinger ved utstedelse av obligasjonsgjeld, sertifikatlån, ans.lån Innbetalinger ved utstedelse av preferansekapital Utbetalinger av utbytte/gaver Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Likviditetsbeholdning 1/ Likviditetsbeholdning 31/

47 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Tabellen viser Nes Prestegjelds endring i egenkapital for de tre siste regnskapsår. Endring i egenkapital Konsern (NOK 1.000) Eierandelskapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum Overkursfonbankens Spare- Utj.fond Annen opptj. Gavefond Fond for ureal. gevinster grunnfond EK Egenkapital Implementering IAS 19R Egenkapital omarbeidet Årsresultat Utvidet resultat Årets totalresultat Utbetalt utbytte for Utbetalt gaver Egenkapital Årsresultat Utvidet resultat Årets totalresultat Utbetalt utbytte for Utbetalt gaver Egenkapital Endringer i finansiell stilling eller markedsstilling Det har ikke skjedd noen vesentlige endringer i Nes Prestegjelds Sparebanks finansielle stilling eller markedsstilling etter utløpet av siste regnskapsår. Trendinformasjon Det er ingen kjente utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, krav, forpliktelser eller hendelser som sannsynligvis vil ha en vesentlig innvirkning på Nes Prestegjelds Sparebanks framtidsutsikter. Det har ikke skjedd noen vesentlige endringer eller trender utover den normale driften siden 31. desember 2012, og frem til dato for Informasjonsdokumentet med unntak for forhold som er omtalt i Informasjonsdokumentet. Revisor Nes Prestegjelds Sparebanks revisor, PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 1621, 3007 Drammen, Norway, har avgitt revisjonsberetning for Nes Prestegjelds Sparebank for regnskapsårene uten forbehold eller presiseringer. Ansvarlig for revisjonen er statsautorisert revisor Sigmund Landaas. PricewaterhouseCoopers er medlem av Den norske Revisorforening. Revisorberetningene for disse årene er inntatt i de respektive årsrapportene som er inntatt som vedlegg eller ved henvisning. 47

48 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 7. HOL SPAREBANK 7.1. Generell informasjon Hol Sparebank er en norsk sparebank med organisasjonsnummer Virksomheten i banken er i hovedsak regulert av Sparebankloven, Finansieringsvirksomhetsloven og Finansavtaleloven. Hol Sparebank driver ingen virksomhet som kan påvirke det ytre miljø. Kontaktinformasjon for banken er som følger: Hol Sparebank Geilovegen Geilo Telefon: Faks: Internett: E-post: Hol Sparebank har hovedkontor på Geilo med avdelingskontor i Hol kommune. Bankens administrasjon og fellesfunksjoner er samlet i hovedkontoret. Her utøves og ivaretas bankens fellesfunksjoner. Den kunderettede virksomheten utøves i tillegg ved avdelingskontoret. Hol Sparebank er en selvstendig sparebank som tilbyr banktjenester, forsikring og verdipapirhandel. All finansiell informasjon i dette kapitlet er hentet fra Hol Sparebanks årsrapporter og er revidert. Historikk Hol Sparebank ble opprettet 4. august Banken startet sin virksomhet i Hol. I 1919 ble det opprettet kontor på Geilo. Hol Sparebank har i alle år vært den største banken i Hol kommune og den eneste selvstendige banken i kommunen. Banken foretok en emisjon av grunnfondsbeviskapital i juni 1998 og ble notert på Oslo Børs i august Formål Hol Sparebank ble opprettet 4. august Sparebanken skal ha sitt sete i Hol Kommune. Den har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og å forvalte på en trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker. Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med sparebanklovens bestemmelser. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten - utover eventuelt utbytte på egenkapitalbevis. Strategi Hol Sparebank skal være en selvstendig, lokal sparebank i Hol kommune. Banken skal dekke behovet for sparing, kreditt, betalingsformidling og tilknyttede tjenester, ha høy kvalitet på sine tjenester og ha et personale som er motivert og faglig dyktig. Hol Sparebank tar sikte på å være en lønnsom og solid sparebank som gjennom konkurransedyktige produkter skal være en markedsleder i Hol kommune. Banken ønsker også å opprette og vedlikeholde/utvikle relasjoner til kundegrupper som ikke bor i Hol kommune, men som har tilknytning til kommunen eller banken gjennom oppvekst, flytting, turisme, samarbeidende selskaper, eierskap etc. Banken ønsker å ha en høy kundetilfredshet. Videre ønsker banken å være en attraktiv arbeidsplass for de ansatte. Banken har som mål at grunnfondsbeviseierne skal få en tilfredsstillende og konkurransedyktig avkastning på sin kapital. 48

49 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Bankens virksomhet preges av at Hol kommune er en av Norges største turistkommuner. Som andre lokale sparebanker satser Hol Sparebank på nærhet til kundene, god lokalkunnskap, enkle beslutningsmekanismer og god kompetanse. I tillegg til tradisjonelle bankprodukter vil banken også satse på mer utfyllende økonomisk rådgivning, forsikring og eiendomsmegling. Det er ikke lansert vesentlige nye produkter/tjenester i 2012 eller planlagt nye i løpet av Organisasjon, styre og ledelse Organisasjonsstrukturen i Hol Sparebank er som følger: Forstanderskapet 12 medlemmer Leder: Kjetil Larsgard Kontrollkomité 3 medlemmer Leder: Hallvard Lilleslett Revisor PricewaterhouseCoopers v/sigmund Landaas Styret 7 medlemmer Styrets leder: Lars Terje Slåke Banksjef Trond Erik Birkeland Datterselskaper Hol Sparebank har ett datterselskap, Fremstad AS (eies 88,3 %), med kontoradresse i Hol Kommune. Fremstad AS er et eiendomsselskap som har som formål å leie ut kontorer og forretningslokaler. Ansatte Hol Sparebank sysselsatte i medarbeidere i hel- eller deltidsstillinger, for til sammen 29,3 årsverk. Forstanderskapet Forstanderskapet i Hol Sparebank har pr. dato for Informasjonsmemorandumet følgende sammensetning: Forstanderskapet i Hol Sparebank Antall egenkapitalbevis Innskytervalgte Kjetil Larsgard (leder) 0 Arne Ramberg 0 Karianne Bakken 0 Kommunevalgte Hol Erik Kaupang 100 Barbro Håvardsrud 0 Claus Quist-Hanssen 200 Egenkapitalbeviseiere Ola J. Aarset Leif Gunnar Gauteplass Liv Fossgård Christensen Ansatterepresentanter Marit Løken 0 Irene Lyngstad 0 Randi Jorde

50 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Antall egenkapitalbevis inkluderer egenkapitalbevis i eget samt nærstående personers eie, som definert i Verdipapirhandelloven 2-5. Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen i Hol Sparebank har pr. dato for Informasjonsmemorandumet følgende sammensetning: Kontrollkomiteen i Hol Sparebank Antall egenkapitalbevis Hallvard Lilleslett (leder) 0 Odd Eide-Fredriksen 0 Trond B. Augunset 0 Antall egenkapitalbevis inkluderer egenkapitalbevis i eget samt nærstående personers eie, som definert i Verdipapirhandelloven 2-5. Styret Styret i Hol Sparebank har pr. dato for Informasjonsmemorandumet følgende sammensetning: Lars Terje Slåke (f. 1947) - Styreleder i Hol Sparebank, forretningsadresse Geilovegen 34, 3580 Geilo Ansatt i Ustekveikja Energi siden 2001 som økonomiansvarlig. 2 år i kommunerevisjon, 6 år Highland Hotel som organisasjonssjef og i Kreditkassen på Geilo som kontorsjef.utdannet innen økonomi via Bankakademiet. Styremedlem fra 2010, og styreleder siden Antall egenkapitalbevis i Hol Sparebank: 0 Kåre Trillhus (f. 1950) - Nestleder i Hol Sparebank, forretningsadresse Geilovegen 34, 3580 Geilo Ansatt som daglig leder i Hallingdal Kraftnett siden Oslo Energi Produksjon i perioden Styreverv i Hallingdal Trepellets AS, Hallingdal Bioenergi AS, Kittilviken Kraftverk AS og Torpomoen Drift AS. Utdannet ved Norges Tekniske Høyskole (NTNU). Styremedlem siden 2000 og nestleder siden Antall egenkapitalbevis i Hol Sparebank: 0 Eli Grimsgård Kleven (f. 1960) - Styremedlem i Hol Sparebank, forretningsadresse Geilovegen 34, 3580 Geilo Ansatt som rådgiver i økonomi Hol Kommune siden Jobbet tidligere i Buskerud Fylkeskommune som økonomikonsulent. Bedriftsøkonom BI. Styremedlem siden Antall egenkapitalbevis i Hol Sparebank: 0 Per Egil Gauteplass (f. 1970) - Styremedlem i Hol Sparebank, forretningsadresse Geilovegen 34, 3580 Geilo Ansatt som kunderådgiver i Hol Sparebank i 20 år. I tillegg er han forsikringsansvarlig i banken. Hol Lensmannskontor i 5 år. Ansattrepresentant i styret. Utdanning vgs Handel & Kontor. Styremedlem siden Antall egenkapitalbevis i Hol Sparebank: 0 Randi Frellumstad (f. 1963) - Styremedlem i Hol Sparebank, forretningsadresse Geilovegen 34, 3580 Geilo Ansatt ved som lektor ved NTG Geilo siden I tillegg har hun vært Økonomisjef ved Sogn Videregående Skole. Før det jobbet hun som økonomisjef i Tjøme Kommune. Utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, klassisk arkeolog hovedfag fra Universitetet i Oslo. Styremedlem i Hallingfisk AS siden Styremedlem siden Antall egenkapitalbevis i Hol Sparebank: 100 Ronny Eriksen (f. 1950) - Styremedlem i Hol Sparebank, forretningsadresse Geilovegen 34, 3580 Geilo Ansatt som byggmester og prosjektleder i Geilobygg AS. Eier 20% av aksjene i firmaet. Utdannet som byggmester. Styremedlem i Geilobygg AS og Ronny Invest AS. Styremedlem siden

51 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Antall egenkapitalbevis i Hol Sparebank: 0 -- Antall egenkapitalbevis oppgitt ovenfor inkluderer egenkapitalbevis i eget samt nærstående personers eie, som definert i Verdipapirhandelloven 2-5. Det tilkommer ingen særlige rettigheter eller fordeler for styremedlemmer i Hol Sparebank. Ledelsen Ledelsen i Hol Sparebank har pr. dato for Informasjonsmemorandumet følgende sammensetning: Trond Erik Birkeland (f. 1956) Forretningsadresse Geilovegen 34, 3580 Geilo Banksjef og leder bedriftsmarked. Ansatt som banksjef og leder bedriftsmarked. Før han kom til Geilo var han ansatt i Skandiabanken. Regionsjef Skandia Finansrådgivning , Markedsdirektør Skandiabanken Norge og markedsdirektør Skandia Insurance Company (Stockholm). Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. Antall egenkapitalbevis i Hol Sparebank: 0 Sissel Dymbe (f. 1961) Forretningsadresse Geilovegen 34, 3580 Geilo Leder personmarked. Ansatt som kunderådgiver i Hol Sparebank i 32 år. Var ansatt ved Hol Lensmannskontor i 1 år. Utdanning Personlig Økonomi på BI, i tillegg til fagkurs på Bankakademiet og ved Handelshøyskolen Gjøvik. Antall egenkapitalbevis i Hol Sparebank: 100 Merete Kvammen (f. 1977) Forretningsadresse Geilovegen 34, 3580 Geilo Leder salg og marked. Ansatt i Utdannelse fra Handelshøyskolen BI. Bachelor i Markedsføring, Internasjonalisering og ledelse. Antall egenkapitalbevis i Hol Sparebank: 0 Geir Tufte Uthus (f. 1978) Forretningsadresse Geilovegen 34, 3580 Geilo Økonomisjef/Leder økonomi og forretningsstøtte. Ansatt i Er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Antall egenkapitalbevis i Hol Sparebank: 0 -- Antall egenkapitalbevis oppgitt ovenfor inkluderer egenkapitalbevis i eget samt nærstående personers eie, som definert i Verdipapirhandelloven 2-5. Det tilkommer ingen særlige rettigheter eller fordeler for daglig leder eller øvrige ledende ansatte i Hol Sparebank. Eierstyring og ledelse Hol Sparebank har vedtatt å følge Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) datert 23. oktober 2012 så langt denne er relevant for bankens virksomhet, og er av den oppfatning at man tilfredsstiller denne. Tjenestekontrakter Det finnes, mellom medlemmer av styre, ledelse eller tilsynsorganer og Hol Sparebank, ingen tjenestekontrakter som fastsetter ytelser ved avslutning av ansettelsesforholdet. 51

52 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 7.3. Utlånsportefølje og markedsposisjon Geografisk lokalisering og distribusjonsnettverk Bankens primære marked er Buskerud fylke. Den geografiske fordelingen har ikke endret seg vesentlig de siste årene. Utlån fordelt etter geografi - Morbank (NOK 1.000) Utlån % Utlån % Utlån % Buskerud , , ,7 Oslo , , ,2 Akershus , , ,8 Hordaland , , ,7 Vestfold , , ,1 Øvrige fylker (under 1 %) , , ,5 SUM , , ,0 Sektor og næring Andelen næringslån er redusert gradvis fra år til år. Reduksjonen har primært funnet sted i næringen omsetning og drift av fast eiendom. Utlån fordelt på sektor og næring - Morbank (NOK 1.000) 2012 Utlån 2011 Utlån 2010 Utlån Fordelt etter sektor Privatkunder Fordelt etter næring Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industri Elektrisitets-, gass-, damp og varmtvannsforsyning Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av motorvogner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet Omsetning og drift av fast Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting Undervisning Helse- og sosialtjenester Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter Annen tjenesteyting SUM Konkurransesituasjon Hol Sparebanks hovedkonkurrenter for innskudd, utlån og betalingsformidling i Buskerud fylke er: Sparebanker i omliggende kommuner, deriblant Nes Prestegjelds Sparebank og Sparebank1 Hallingdal/Valdres Nasjonale banker som DnB, Posten, Handelsbanken, Skandiabanken, m.fl. 52

53 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Innen person- og skadeforsikring er hovedkonkurrentene Gjensidige, Storebrand, Sparebank1 Forsikring og sparebanker i omliggende kommuner Kredittprosessen, risikoklassifisering, tap og mislighold Risikoklassifisering Risikoklassifiseringen er en integrert del av bankens kredittvurderingsprosess. Systemet muliggjør god overvåkning og måling av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Klassifiseringen av næringskunder er basert på nøkkeltall fra kundens regnskap samt tilknyttede sikkerheter. Begge faktorene er vektet 50 %. Risikoklassifiseringen oppdateres hver gang det startes en ny sak på kunden, samt ved årlig vurdering av regnskaper. Banken tar bevisst hensyn til risikoklassifiseringen ved prising av nye engasjementer. I risikoklassene Liten risiko og Normal risiko vil det normalt ikke forekomme tap. For risikoklassen Moderat lav vil normalt renteinntektene overstige forventet tap. Risikoklassene Moderat høy og Høy er engasjement hvor banken forventer å bli påført noe tap. Risikoklassifisering næringskunder (morbank) Brutto engasjement Individ. nedskrivninger Gruppenedskrivninger (NOK 1.000) Liten risiko Normal risiko Moderat lav risiko Moderat høy risiko Høy risiko Totalt Klassifisering av bankens personkunder er basert på tre hovedfaktorer. Nøkkeltall fra kundens personlige økonomi utgjør 50 % av totalklassifiseringen, mens sikkerheter utgjør 40 %. Øvrige faktorer består av saksbehandlers vurdering av kundehistorikk og kundens gjeldsbetjeningsevne, og utgjør 10 % av total risikoklassifisering. Ved prising av privatengasjementer har man tradisjon for å vurdere belåning av sikkerheten ved fastsettelse av pris. Prisingen er derfor mindre avhengig av risikoklassen enn prisingen av næringsengasjementer. Risikoklassifiseringen oppdateres hver gang det startes ny sak på kunden, samt hvert 5. år på de kundene hvor det ikke har vær noen endringer på engasjementet. Etter bankens vurdering sikrer dette en god oppfølging av kredittrisikoen for det enkelte engasjement. Risikoklassen Liten risiko vil normalt være forbeholdt solide kunder med et langvarig problemfritt kundeengasjement i banken. En ny kunde vil normalt etter omleggingen vises i risikoklassene Normal risiko og moderat lav risiko. Moderat høy risiko vil normalt være kunder hvor bankens forventede renteinntekter overstiger forventet tap. Høy risiko utgjør engasjement som er oversendt til inkasso eller øvrige misligholdte engasjementer. Risikoklassifisering privatkunder (morbank) Brutto engasjement Individ. nedskrivninger Gruppenedskrivninger (NOK 1.000) Liten risiko Normal risiko Moderat lav risiko Moderat høy risiko Høy risiko Totalt

54 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Mislighold og tap Tabellene nedenfor gir en oversikt over Hol Sparebank misligholdte lån og tap på utlån de siste tre regnskapsårene. Totale tapsnedskrivninger i forhold til brutto utlån er stabil i hele treårs perioden, rundt ca. 1,3 %. Tapskostnaden er i samme periode også stabil, rundt ca. 0,15 % i forhold til brutto utlån. Bokførte tap er i hovedsak knyttet til næringsengasjement. Tapsutsatte og misligholdte engasjement over 90 dager viser liten endring. Noen få engasjement utgjør mesteparten av misligholdet, og banken jobber aktivt for å finne løsninger på disse. Tap på utlån (NOK 1.000) Individuelle nedskrivninger pr Konstaterte tap i perioden på engasjementer hvor det tidligere er foretatt tapsnedskrivninger Økte individuelle tapsnedskrivninger i perioden Nye individuelle tapsnedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle tapsnedskrivninger i perioden Sum individuelle tapsnedskrivninger pr Tap på utlån (konsern) (NOK 1.000) Gruppenedskrivninger pr /- Periodens gruppenedskrivning Sum gruppenedskrivninger pr Tapskostnader (NOK 1.000) Nedskrivninger tap på utlån og garantier mv Nedskrivninger tap på utlån og garantier mv Periodens konstaterte tap Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Amortiserte renter Tap på utlån, garantier mv Misligholdte låneengasjement Tabellen nedenfor gir en oversikt over Hol Sparebank tapsutsatte lån pr de siste tre regnskapsårene. Tapsutsatte lån (NOK 1.000) Tapsutsatte lån Tapsnedskrivninger Netto tapsutsatte lån Tabellen nedenfor gir en oversikt over Hol Sparebank misligholdte engasjement pr de siste tre regnskapsårene. Misligholdte engasjement (NOK 1.000) Misligholdte engasjementer over 90 dager Tapsnedskrivninger Netto misligholdte engasjement

55 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 7.5. Resultatutvikling Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble på 40,7 mill. kroner i 2012, mot 36,9 mill. kroner i Dette er en økning på 3,9 mill. kroner. Bakgrunnen for økningen i rentenettoen er bl.a. høyt fokus på likviditetsstyring og moderat utlånsvekst. Målt i forhold til konsernets gjennomsnittlige forvaltningskapital er rentenettoen økt fra 1,62 prosent pr til 1,77 % prosent pr Andre driftsinntekter Netto gevinster/tap på verdipapirer og valuta var -1,7 mill. mot 0,2 mill. kroner i Konsernets beholdning i det ansvarlige lånet Vestjysk Bank ble nedskrevet med 2,7 mill. kroner i desember 2012, og netto er obligasjonsporteføljen nedskrevet med 1,6 mill. kroner i Inntekter fra utbytter har økt med 10,5 mill. kroner i 2012 sammenlignet med I inntekter fra utbytter inngår utbytte på egenkapitalbevis og aksjer. Hol Sparebank overtok i 2. kvartal sin andel av aksjer i Terra Boligkreditt AS fra Terra Gruppen AS. Som en del av oppgjøret ble 80 % av aksjene overtatt som utbytte. Tingsutbyttet utgjorde 11,4 mill. kroner og dette er resultatført over ordinært resultat. Tidligere bokførte oppskrivninger i Terra Gruppen AS ble tilbakeført over utvidet resultat med til sammen 8,1 mill kroner. Videre ble aksjene i Terra Gruppen AS nedskrevet til ny markedsverdi, over bankens ordinære resultat på 1,4 mill. kroner. Nettoeffekten før skatt av disse transaksjonene øker ordinært resultat med 10,0 mill. kroner, og bankens totalresultat med 1,9 mill. kroner. Netto provisjonsinntekter var på netto 5,4 mill. mot 6,0 mill. kroner i Driftskostnader Samlede driftskostnadene i konsernet utgjorde 35,4 mill. kroner i 2012, som er en økning på 1,0 mill. kroner fra 2011 eller 2,9 prosent. Driftskostnadene utgjorde pr ,54 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,51 prosent i De samlede personalkostnadene ble 19 mill. kroner i 2012 mot 17,4 mill. kroner i 2011, en økning på 1,6 mill. kroner. Lønnskostnadene økte med 0,7 mill. kroner, pensjonskostnader økte med 0,3 mill. kroner, mens sosialkostnader økte med 0,6 mill. kroner. Øvrige administrasjonskostnader ble 7,3 mill. kroner i 2012 mot 6,9 mill. kroner i Avskrivningene var 1,6 mill. kroner i 2012, samme som i Andre driftskostnader ble 7,5 mill. kroner i 2012, mot 8,5 mill. kroner i Driftskostnader i prosent av netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto driftsinntekter var 59,2 prosent pr mot 75,5 prosent pr Tar man bort netto tap eller netto gevinster på verdipapirer og valuta fra netto driftsinntekter utgjorde driftskostnadsnøkkeltallet 60,2 prosent pr mot 75,9 prosent pr Tap og tapsnedskrivninger Konsernet hadde i 2012 netto ca. 3,0 mill. kroner i tap på utlån og garantier mot netto 2,6 mill. kroner i I 2012 er det foretatt individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier med ca. 5,2 mill. kroner, mens gruppenedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier er redusert med ca. 0,8 mill. kroner. Det er konstatert tap på utlån med 1,4 mill. kroner. Tilbakeføring av tidligere individuelle nedskrivninger er ca. 2,2 mill. kroner. Renteamortisering er 0,4 mill. kroner for Se kapittel 7.8 for historisk finansiell informasjon. Utvikling siden siste rapportering pr Det er ikke skjedd vesentlige endringer i markedet, produktporteføljen eller inntjeningsbildet for Hol Sparebank siden

56 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 7.6. Egenkapital og soliditet Sparebankens fond ble tilført NOK 15,3 millioner og økte til NOK 149,2 millioner i I tillegg har Hol Sparebank grunnfondskapital på NOK 40 millioner, fondsobligasjoner på 40 NOK millioner samt ansvarlige lån på NOK 50 millioner. Netto ansvarlig kapital er NOK 259,5 millioner, eller 20,1 % vektet kapitaldekning. Kjernekapitalen er NOK 212,9 eller 16,5 %. Styret vurderer bankens stilling som meget solid Finansiering Per utløpet av 2012 har Hol Sparebank NOK 33,8 millioner i kontanter og fordringer på sentralbanker. Banken har ingen finansieringsbehov utover refinansiering av utstedte gjeldsinstrumenter som angitt under. Løpetid for gjeldsposter er angitt nedenfor. Se kapittel 7.8 for oversikt over historisk gjeldsfinansieringen for Nes Prestegjelds Sparebank pr de siste tre regnskapsårene. Innskudd Totalt innskudd fra kunder viste en økning på 3 % for Innskuddsdekningen var 82,7 % i 2012 mot 83,7 % i Ekstern finansiering Tabellen nedenfor gir en oversikt over utstedte verdipapirer for Hol Sparebank pr de siste tre regnskapsårene. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (NOK 1.000) - Konsern Låneopptak Siste forfall Pålydende Amortisering Gj.snitt rente Ansvarlig lån NO N3+2,10 % 2013 N3+2,85 % Fondsobligasjon NO Evigvarende Avdragsfritt (bullett) innløsningsrett N3+1,15 % 2016 N3+2,15 % Obligasjonslån NO N3+1,65 % NO N3+2,60 % NO N3+0,65 % NO N3+0,89 % Sertifikatlån NO Fast 3,65 % Gjeld til kredittinstitusjoner (NOK 1.000) - Konsern Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelse Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelse Løpetid inntil 1 mnd Løpetid 1-3 mnd Løpetid 3-12 mnd Løpetid 1-5 år Løpetid over 5 år Annet Sum gjeld Restriksjoner for bruk av kapital Hol Sparebank har ingen vesentlige restriksjoner for bruken av kapital. Alle nye vesentlige engasjementer og investeringer skal godkjennes av bankens styre. 56

57 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Restløpetid på balanseposter Tabellen viser kontraktsmessige udiskonterte kontantstrømmer relatert til finansielle forpliktelser, fordelt på gjenværende løpetid på balansedagen. Restløpetid pr (NOK 1.000) - Morbank Inntil 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Sum Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld/kunder Gjeld v/utsted. av verdipapir Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Avtalt endring av rentebetingelser Tabellen viser tidspunkt for avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser pr Avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser pr (NOK 1.000) - Morbank Inntil 1 Ikke rentebærende 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år mnd Sum Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld/kunder Gjeld v/utsted. av verdipapir Andre forpliktelser Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum gjeld Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder Verdipapirer Øvrige eiendelsposter Sum eiendeler Arbeidskapital Etter styrets vurdering er arbeidskapitalen tilstrekkelig til å dekke bankens nåværende behov. 57

58 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 7.8. Finansiell informasjon Avsnittet gir en oversikt over Hol Sparebanks finansielle stilling, resultatet av virksomheten og kontantstrømmer for regnskapsårene som ble avsluttet 31. desember 2012, 2011 og Årsregnskapene har vært underlagt fullstendig revisjon. Hol Sparebanks regnskaper er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og forskrifter samt god norsk regnskapsskikk. For å få en mest mulig fullstendig oversikt over Hol Sparebanks finansielle stilling, resultatet av virksomheten og kontantstrømmer, bør informasjonen i dette kapitlet leses i sammenheng med Hol Sparebanks reviderte årsregnskaper. Historisk finansiell informasjon i form av reviderte årsregnskap, samt delårsrapporter, kan lastes ned fra Hol Sparebanks internettside og fra Historisk finansielle tall I dette avsnittet presenteres det reviderte årsregnskapet for Hol Sparebank for regnskapsårene 2012, 2011 og Årsrapport for 2012 er vedlagt dette dokumentet mens årsrapporter for 2011 og 2010 er henholdsvis tilgjengelig på følgende internettadresser: 2011: 2010: Tabellen viser Hol Sparebank sitt resultatregnskap for de tre siste regnskapsår. Resultatregnskap pr (Konsern) (NOK 1.000) Renter mv fra kredittinstitusjoner Renter mv fra utlån til og fordringer på kunder Renter mv fra sertifikater, obligasjoner Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter mv til kredittinstitusjoner Renter mv til kunder Renter og lignende på utstedte verdipapirer Renter og lignende på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende inntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Aksjeutbytte mv Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap sertifikater, obligasjoner Netto verdiendring og gevinst/tap aksjer og a verdipapirer Netto gevinst på valuta Netto gevinst av valuta og verdipapirer Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn mv. Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader

59 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån Tap på utlån, garantier mv Inntekter fra investeringer i TS Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Estimatavvik pensjonsordninger Resultat for regnskapsåret (totalresultat) Overføringer og disponeringer Overført fra FUG Sum overføringer Til disposisjon Overført til sparebankens fond Overført annen egenkapital Overført til utjevningsfond Utbytte Overført til gavefond Sum disponert

60 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Tabellene viser Hol Sparebank sin balanse for de tre siste regnskapsår. Eiendeler pr (Konsern) (NOK 1.000) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån og fordringer på kunder Verdipapirer Eierinteresser i datterselskap Eierinteresser i tilknyttede selskap Eiendom, anlegg og utstyr Investeringseiendom Utsatt skattefordel Andre eiendeler SUM EIENDELER Gjeld og egenkapital pr (Konsern) (NOK 1.000) Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Andre forpliktelser Betalbar skatt Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjon SUM GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ikke-kontrollerende interesser SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL

61 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Tabellen viser Hol Sparebanks kontantstrøm for de tre siste regnskapsår. Kontantstrømoppstilling siste tre år (NOK 1.000) - Konsern Kontantstrøm fra virksomhet Resultat før skatt Periodens betalte skatt (Gevinst)/tap på salg av varige driftsmidler Avskrivninger (Gevinst)/tap ved salg av aksjer/andeler (Gevinst)/tap ved salg av obligasjoner Opp/nedskrivning aksjer/andeler Opp/nedskrivning obligasjoner Økning/(reduksjon) tapsnedskrivninger utlån/garantier Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalt i pensjonsordning Andel resultat i tilknyttede selskaper Inn-/utbetalinger på nedbetalingslån til kunder Endring i benyttede rammekreditter Innbetalinger på tidligere avskrevne fordringer Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktivitet Innbetaling av og utbetalinger på innskudd fra kunder Innbetalinger for salg av andre verdipapirer med kort løpetid Utbetalinger for kjøp av andre verdipapirer med kort løpetid Innbetalinger av og utbetalinger på innskudd fra andre finansinstitusjoner Inn-/utbetalinger på utlån og fordringer på andre finansinstitusjoner Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra virksomhet Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetalinger ved salg av verdipapirer, eiendommer etc Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer, eiendommer etc Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler m.v Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved utstedelse av fondsobligasjoner Innbetalinger ved utstedelse av ansvarlig lånekapital Utbetalinger ved tilbakebetalinger av ansvarlig lånekapital Innbetalinger ved utstedelse av obligasjonsgjeld Utbetalinger ved tilbakebetalinger av obligasjonsgjeld Utbetalinger av utbytte/gaver Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

62 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Tabellen viser Hol Sparebanks endring i egenkapital for de tre siste regnskapsår. Utvikling i egenkapitalen siste tre år (NOK 1.000) Innskutt egenkapital Aksjekapital/egenkapitalbevis Overkursfond Sum innskutt egenkapitalbevis Bundne fond Sparebankens fond Utjevningsfond Gavefond Fond for urealiserte gevinster Sum bundne fond Sum egenkapital Endringer i finansiell stilling eller markedsstilling Det har ikke skjedd noen vesentlige endringer i Hol Sparebanks finansielle stilling eller markedsstilling etter utløpet av siste regnskapsår. Trendinformasjon Det er ingen kjente utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, krav, forpliktelser eller hendelser som sannsynligvis vil ha en vesentlig innvirkning på Hol Sparebanks framtidsutsikter. Det har ikke skjedd noen vesentlige endringer eller trender utover den normale driften siden 31. desember 2012, og frem til dato for Informasjonsdokumentet med unntak for forhold som er omtalt i Informasjonsdokumentet. Revisor Hol Sparebanks revisor, PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 1621, 3007 Drammen, Norway, har avgitt revisjonsberetning for Hol Sparebank for regnskapsårene uten forbehold eller presiseringer. Ansvarlig for revisjonen er statsautorisert revisor Sigmund Landaas. PricewaterhouseCoopers er medlem av Den norske Revisorforening. Revisorberetningene for disse årene er inntatt i de respektive årsrapportene som er inntatt som vedlegg eller ved henvisning. 62

63 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 8. EIERANDELSKAPITAL OG EGENKAPITALBEVISEIERE 8.1. Eierandelskapitalen i Det Fusjonerte Selskapet Etter gjennomføringen av Fusjonen vil eierandelskapitalen i Det Fusjonerte Selskapet være NOK , fordelt på egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 30. Se nærmere om eierandelskapitalen i Det Fusjonerte Selskapet i avsnitt 4.3. Det vil kun være én klasse med Egenkapitalbevis, alle Egenkapitalbevisene vil ha like rettigheter, og alle Egenkapitalbevis vil være fritt omsettelige. Kontofører utsteder er DnBNOR Bank ASA, Stranden 21, 0250 Oslo. Alle aksjonærer med en eierandel på 5 % eller mer av eierandelskapitalen i Det Fusjonerte Selskapet vil være flaggepliktige i henhold til Verdipapirhandelloven Største egenkapitalbeviseiere i Nes Prestegjelds Sparebank Per dato for Informasjonsdokumentet har Nes Prestegjelds Sparebank en eierandelskapital på NOK fordelt på NOK i A-eierandelskapital og NOK i B-eierandelskapital, hvoretter det er utstedt eierandelsbevis à NOK 30. B-eierandelskapitalen i Nes Prestegjelds Sparebank er preferansekapital utstedt til Statens Finansfond. Nes Prestegjelds Sparebank har søkt Finanstilsynet om å innløse denne. Preferansekapitalen er som følge av dette vedtatt nedskrevet til NOK 0 ved at B-eierandelskapitalen tilbakebetales til Statens Finansfond forut for vedtak om kapitalforhøyelse som følge av sammenslåing. Det er ikke utstedt opsjoner på egenkapitalbevisene i Nes Prestegjelds Sparebank. Tabellen nedenfor viser de største egenkapitalbeviseierne i Nes Prestegjelds Sparebank registrert i VPS pr. 27. februar Nes Prestegjelds Sparebank hadde pr. 27. februar 2013 totalt 598 egenkapitalbeviseiere, hvorav 98,5 % norske og 1,5 % utenlandske, registrert i VPS. 20 største egenkapitalbeviseiere i Nes Prestegjelds Sparebank (A-eierandelskapital) Aksjonær Antall egenkapitalbevis Andel % 1 MP Pensjon ,0 % 2 Svein Thorsen ,0 % 3 Terra Utbytte ,8 % 4 Tromstrygd ,8 % 5 Arne Nilsen ,0 % 6 Børge Døskeland ,6 % 7 Jan Erik Alm ,5 % 8 GG Eiendom AS ,9 % 9 Ring Evensen Holding AS ,4 % 10 Alm Eiendom AS ,4 % 11 Nes Prestegjelds Sparebank ,3 % 12 Sparebanken Øst ,1 % 13 Werpen Eiendom AS ,1 % 14 Katfos Fabrikker AS ,0 % 15 Granada Management AS ,0 % 16 Bessie G Nedberg ,0 % 17 Drangedal og Tørdal Sparebank ,0 % 18 Gunnar Horten ,0 % 19 Allumgården ,9 % 20 Stiftelsen Nore og Uvdal ,9 % Sum 20 største ,6 % Sum andre ,4 % Totalt antall egenkapitalbevis ,00 % 63

64 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 8.3. Største egenkapitalbeviseiere i Hol Sparebank Per dato for Informasjonsdokumentet har Hol Sparebank en eierandelskapital på NOK fordelt på eierandelsbevis à NOK 100. Det er ikke utstedt opsjoner på egenkapitalbevisene i Hol Sparebank. Tabellen nedenfor viser de største egenkapitalbeviseierne i Hol Sparebank registrert i VPS pr. 27. februar Hol Sparebank hadde pr. 27. februar 2013 totalt 378 egenkapitalbeviseiere, hvorav 97,6 % norske og 2,4 % utenlandske, registrert i VPS. 20 største egenkapitalbeviseiere i Hol Sparebank Aksjonær Antall egenkapitalbevis Andel % 1 MP Pensjon ,5 % 2 Terra Utbytte ,4 % 3 Sverre Erling Fossly ,2 % 4 Ola Kaupang AS ,0 % 5 Jan Fredrik Aksdal ,9 % 6 Martin By ,4 % 7 Hans Jørgen Brobakken ,3 % 8 Turid Elisabeth By ,1 % 9 Ole Harry Enersen ,0 % 10 Sigurd Johannes Vikebø ,8 % 11 Arne Arnegård ,5 % 12 Stein Andersson ,4 % 13 Leif Gunnar Gauteplass ,3 % 14 Indre Sogn Sparebank ,3 % 15 Kjell Fossgård ,1 % 16 A E Tufte AS ,1 % 17 Geilo Panorama AS ,1 % 18 Hallingdal Kraftnett AS ,1 % 19 Arne Johannessen ,1 % 20 Leif Brusletto ,1 % Sum 20 største ,6 % Sum andre ,4 % Totalt antall egenkapitalbevis ,0 % 8.4. Egne egenkapitalbevis Som følge av at Nes Prestegjelds Sparebank eier egenkapitalbevis i Hol Sparebank og at Nes Prestegjelds Sparebank eier egne egenkapitalbevis vil Det Fusjonerte Selskapet eie egne egenkapitalsbevis. Ved behandling av Sammenslutningsavtalen vil det også bli behandlet fullmakt for det Fusjonerte Selskap til å eie egne egenkapitalbevis. Per dato for dette Informasjonsmemorandumet har Nes Prestegjelds Sparebank fullmakt til å erverve inntil 10 % av den ordinære egenkapitalbeviskapitel i banken. 64

65 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 9. SKATTEMESSIGE FORHOLD 9.1. Innledning Redegjørelsen nedenfor er basert på gjeldende norske skatteregler og er av generell karakter. Den gir ikke en uttømmende beskrivelse av alle skattemessige forhold som kan være relevante og tar heller ikke sikte på å være noen juridisk eller skattemessig rådgivning rettet mot enkelte skatteytere. Det anbefales å kontakte profesjonelle skatterådgivere hvis man ønsker råd om individuelle skattekonsekvenser. Sparebanker beskattes i hovedsak etter de samme regler som gjelder for aksjeselskaper og andre likestilte selskaper. Likeledes behandles egenkapitalbevis i sparebanker skattemessig i hovedsak på samme måte som aksjer Skattemessig virkning av Fusjonen Fusjonens skattemessige konsekvenser for selskapene Fusjonen gjennomføres i henhold til sparebankloven og finansieringsvirksomhetsloven 2c-1 flg, ved at Hol Sparebank overdrar sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Nes Prestegjelds Sparebank. Fusjonen gjennomføres videre etter bestemmelsene om skattefri fusjon i skatteloven kapittel 11. Fusjonen vil dermed være skattefri for sparebankene, og skatteposisjoner samt ervervstidspunkt og skattemessig inngangsverdi for eiendeler og gjeld i Hol Sparebank vil bli videreført i Det Fusjonerte Selskapet. Fusjonen vil heller ikke utløse merverdiavgift eller dokumentavgift for noen av sparebankene. Fusjonens skattemessige konsekvenser for egenkapitalbeviseierne Fusjonen vil ikke utløse beskatning av egenkapitalbeviseierne. Dette gjelder også egenkapitalbeviseiere i Hol Sparebank, som får ombyttet sine egenkapitalbevis i Hol Sparebank til Egenkapitalbevis i Det Fusjonerte Selskapet. Skattemessig inngangsverdi på egenkapitalbevis i Hol Sparebank videreføres på egenkapitalbevis som mottas i Det Fusjonerte Selskapet i forbindelse med Fusjonen Skatt for egenkapitalbeviseierne skattemessig bosatt i Norge Skatt på utbytte av egenkapitalbevis Generelt Utbytte som utdeles til egenkapitalbeviseierne behandles skattemessig på samme måte som utbytte for aksjeeiere. Utbytte til aksjeselskaper og likestilte selskaper hjemmehørende i Norge Utbytte på egenkapitalbevis som utdeles til aksjeselskaper og likestilte selskaper hjemmehørende i Norge er skattefritt etter fritaksmetoden, likevel slik at 3% av utbyttet skal inntektsføres som alminnelig inntekt og skattlegges 28%. Utbytte til kommuner mv er skattefritt. Utbytte til personlige egenkapitalbeviseiere hjemmehørende i Norge Utdeling av utbytte på egenkapitalbevis til personlige egenkapitalbeviseiere som er skattepliktige til Norge er i prinsippet skattepliktig som alminnelig inntekt for mottakeren. Utbytte til personlige egenkapitalbeviseiere hjemmehørende i Norge beskattes som alminnelig inntekt med 28 %. I skattepliktig inntekt gis det imidlertid et såkalt skjermingsfradrag, som utgjør kostprisen for egenkapitalbeviset multiplisert med en skjermingsrente. Skjermingsrenten fastsettes etterskuddsvis i januar i året etter inntektsåret, og skal tilsvare en risikofri rente. Skatt ved realisasjon av egenkapitalbevis Egenkapitalbeviseiere som er aksjeselskaper og likestilte selskaper Gevinst og tap ved realisasjon av egenkapitalbevis er henholdsvis skattefri og ikke-fradragsberettiget for aksjeselskaper og likestilte selskaper hjemmehørende i Norge. 65

66 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Personlige egenkapitalbeviseiere hjemmehørende i Norge Gevinst ved realisasjon av egenkapitalbevis er skattepliktig som alminnelig inntekt for personlige egenkapitalbeviseiere som er skattepliktige til Norge. Skattesatsen er for tiden 28 %. Likeledes er tap ved realisasjon av egenkapitalbevis fradragsberettiget i alminnelig inntekt. Gevinsten/tapet fastsettes til differansen mellom salgssummen og investors inngangsverdi. Inngangsverdien beregnes ut fra investors kostpris. Dersom egenkapitalbeviseieren har ubenyttet skjermingsfradrag, vil dette tillegges inngangsverdien for egenkapitalbeviset og således redusere den skattepliktige gevinst. Ubenyttet skjermingsfradrag kan imidlertid ikke kreere eller øke et skattemessig tap på egenkapitalbeviset. Kostnader som investor har hatt til megler eller lignende i forbindelse med erverv og realisasjon av egenkapitalbevis kan føres til fradrag i investors alminnelige inntekt i realisasjonsåret. Dersom investor har ervervet egenkapitalbevis i samme sparebank til ulike tidspunkter, og realiserer en del av sine egenkapitalbevis, regnes han for først å ha realisert de egenkapitalbevis som ble ervervet først (først inn først ut FIFUprinsippet). Formuesskatt Verdien av egenkapitalbevis skal medregnes ved formuesbeskatningen av personlig skatteyter bosatt i Norge pr 1. januar i likningsåret. Egenkapitalbevis notert på børs verdsettes til 100 % av kursverdien pr 1. januar i likningsåret. Maksimal marginal skattesats for personlig skattyter er 1,1 % Skatt for egenkapitalbeviseierne skattemessig bosatt i utlandet Utbytte For utbytte til egenkapitalbeviseiere hjemmehørende i utlandet er utgangspunktet at utbyttet ilegges kildeskatt i Norge med en skattesats på 25 %. Ansvaret for å trekke kildeskatten påligger sparebanken, og skal trekkes ved utbetaling fra sparebanken. Dersom egenkapitalbeviseieren er hjemmehørende i en stat som Norge har inngått skatteavtale med, vil kildeskatten normalt være redusert til 15 % eller mindre. Dersom det er trukket for høy kildeskatt, kan egenkapitalbeviseieren søke norske skattemyndigheter om refusjon. Utbyttet kan også være skattepliktig til den stat egenkapitalbeviseieren er hjemmehørende i. Utbytte til personlige egenkapitalbeviseiere som er skattemessig hjemmehørende innenfor EØS-området er gjenstand for norsk kildeskatt med ordinær sats 25 % eller eventuelt lavere sats som fremgår av skatteavtale. Slike egenkapitalbeviseiere kan imidlertid individuelt søke norske skattemyndigheter om refusjon av kildeskatt, i den utstrekning 25 % skatt av utbyttet fratrukket skjermingsfradrag (se ovenfor) er lavere enn kildeskatten etter den sats som følger av skatteavtale. For utbytte som utbetales til egenkapitalbeviseiere som er skattemessig hjemmehørende i utlandet, men som driver virksomhet i Norge, og hvor egenkapitalbevisene er tilknyttet virksomheten i Norge, skal utbyttet beskattes etter de samme regler som for egenkapitalbeviseiere hjemmehørende i Norge. Utbytte som utbetales til egenkapitalbeviseiere som er aksjeselskap eller lignende selskap hjemmehørende i EØS-stater, og som er reelt etablert og driver reell økonomisk virksomhet i vedkommende EØS-stat, ilegges ikke kildeskatt. Utbyttet kan imidlertid være skattepliktig i det land egenkapitalbeviseieren er hjemmehørende. Realisasjon av egenkapitalbevis Gevinst ved realisasjon av egenkapitalbevis er i utgangspunktet ikke skattepliktig til Norge for egenkapitalbeviseiere som er skattemessig bosatt utenfor Norge. Tilsvarende vil tap ikke være fradragsberettiget. Egenkapitalbeviseierne kan imidlertid være skattepliktig til hjemstaten etter reglene der. For personlige egenkapitalbeviseiere som er skattemessig hjemmehørende i Norge, kan latent gevinst bli skattepliktig etter nærmere regler dersom egenkapitalbeviseieren ved utfylling opphører å være skattemessig hjemmehørende i Norge. 66

67 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK Dersom egenkapitalbevisene har vært eiet i tilknytning til næringsvirksomhet som er skattepliktig til Norge, vil gevinstbeskatning ved realisasjon skje etter de samme regler som gjelder for egenkapitalbeviseiere hjemmehørende i Norge. Skatteplikt som følger av norsk intern rett, kan imidlertid være begrenset i skatteavtale mellom Norge og den stat hvor egenkapitalbeviseieren er hjemmehørende. Formueskatt Investorer som er skattemessig hjemmehørende utenfor Norge er normalt ikke formuesskattepliktig til Norge for sine egenkapitalbevis i norsk sparebank. 67

68 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 10. JURIDISKE FORHOLD Selskapsrettslig virkning av Fusjonen Fusjonen gjennomføres ved en sammenslutning av de to sparebankene etter reglene i sparebankloven av 24. mai 1961, finansieringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988, jf allmennaksjeloven, samt skattelovens bestemmelser om skattefri fusjon og på de vilkår som fremgår av denne avtale. Sammenslutningen og videreføring av sparebankdriften gjennomføres ved at virksomhet, eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Hol Sparebank overføres til Nes Prestegjelds Sparebank. Hol Sparebank opphører og egenkapitalbeviskapitalen i Nes Prestegjelds Sparebank forhøyes med NOK ved utstedelse av egenkapitalbevis, hver pålydende NOK 30. De nye egenkapitalbevisene tilfaller egenkapitalbeviseierne i Hol Sparebank, og da slik at det utstedes ett egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank som vederlag for hvert egenkapitalbevis i Hol Sparebank. Selskapsrettslig trer sammenslåingen i kraft når ikrafttredelsen er registrert i Foretaksregisteret. Selskapsrettslig ikrafttredelse innebærer at Hol Sparebank er oppløst og at egenkapitalbeviskapitalen i Nes Prestegjelds Sparebank er forhøyet, at vedtektene i Nes Prestegjelds Sparebank er endret, at egenkapitalbevis i Hol Sparebank er byttet til egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank og at virksomheten, eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført fra Hol Sparebank til Nes Prestegjelds Sparebank Tvister Hverken Nes Prestegjelds Sparebank eller Hol Sparebank er kjent med anlagte eller varslede forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker som involverer bankene de siste 12 måneder og som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på bankenes finansielle stilling eller lønnsomhet Forholdet til Eika Gruppen AS Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank deltar gjennom Eika Gruppen AS, der de eier henholdsvis (1,78 %) og (1,14%) aksjer av totalt aksjer, i et forpliktende samarbeid med andre selvstendige banker. Samarbeidet gjelder produktsamarbeid og banksamarbeid. Det Fusjonerte Selskapet vil eie aksjer (2,91 %) i Eika Gruppen AS. Eika Gruppen AS er både et finanskonsern og en bankallianse som leverer en komplett plattform for bankinfrastruktur samt et fullt spekter av finansprodukt for bank. Eika Gruppen AS er Norges mest solide bankgruppe. Dette gir Eika Gruppen AS og alliansebankene nødvendig handlefrihet både til å oppfylle sine forpliktelser og ambisjoner lokalt og samlet sett som en gruppe. Alliansebankene distributører, kunder og eiere Eika Gruppen AS eies av 80 selvstendige og lokalt forankrede norske banker og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene er hoved-distributører av finanskonsernets produkter og tjenester og utgjør en samlet kundemasse på om lag en million kunder. Eika-bankene har full selvstendighet, eget navn, merkevare og profil. Alliansens mål er at bankene skal beholde og forsterke sin sentrale rolle i lokalsamfunnet. Den lokale kompetansen og profilen til Eika-bankene og OBOS er viktige kvaliteter for Eika Gruppen AS samlede markedskraft. Stor og solid kundemasse Bankene som er tilsluttet Eika Gruppen AS og OBOS har totalt omlag kunder. Eika og de lokale alliansebankene bidrar til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. De har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet i person- og bedriftsmarkedet blant banker med fysisk kundekontakt i Norge. Eika-bankene har totalt betydelig distribusjonskapasitet med 200 bankkontorer i 138 kommuner og en samlet forvaltningskapital på over NOK 280 milliarder. 68

69 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK I tillegg til distribusjon gjennom aksjonærene, selges enkelte produkter og tjenester også direkte til private og institusjonelle kunder. Flere av produktselskapene i Eika Gruppen AS har distribusjonsavtaler med flere uavhengige banker. Stordriftsfordeler Eika Gruppen AS leverer tjenester og produkt som er for kostbare eller krevende for den enkelte lokalbank å produsere eller drive selv. På denne måten får kundene et like bredt tilbud hos en lokalbank som hos en stor forretningsbank. Effektive IKT-løsninger, betalingsformidling og kompetanseutvikling bidrar sammen med de finansielle produktene til økt konkurransekraft både for den enkelte aksjonær og for Eika Gruppen AS. Utover disse fellestjenestene leverer Eika Gruppen AS tjenester innen økonomi- og regnskapsservice, merkevarebygging og kommunikasjon. I tillegg arbeider Eika Gruppen AS med å fremme bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. Som største aksjonær i Skandinavisk Data Center AS, som leverer bankenes IT-systemer, utøver Eika Gruppen AS et tett samarbeid innen drift og utvikling. Med et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø, leverer Eika også nye digitale løsninger som kundeløsninger på nett og mobil, samt integrerte løsninger som effektiviserer kunde- og saksbehandlersystemene i bankene. Produktbredde Eika Gruppen AS er en av de største aktørene i det norske markedet for salg av finansielle produkter og tjenester. Produktselskapene tilbyr en rekke produkter, som debet- og kredittkort, leasing og salgspantlån fra Eika Finans og Kredittbank, skade- og livsforsikring fra Eika Forsikring og fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Eika Forvaltning. I tillegg har konsernet eiendomsmeglerkjeden, Aktiv Eiendomsmegling. Konsernstruktur i Eika Gruppen AS pr. prospektdato. 80 sparebanker og OBOS Eika Gruppen AS Eika Forsikring AS Eika Finans og Kredittbank AS Eika Kapitalforvaltning AS Aktiv Eiendomsmegling AS SDC Holding AS (19 %) 69

70 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 11. DOKUMENTER TIL GJENNOMSYN Alle dokumenter det henvises til i dette Informasjonsdokumentet er tilgjengelig for fysisk inspeksjon hos Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank på følgende adresser: Nes Prestegjelds Sparebank Jordeshagen Nesbyen Telefon: Hol Sparebank Geilovegen Geilo Telefon: Følgende dokumenter (eller kopier av disse) kan innhentes vederlagsfritt: Utkast til vedtekter for Det Fusjonerte Selskapet Sammenslutningsavtale Vedtekter og stiftelsesdokument for Nes Prestegjelds Sparebank Års- og delårsrapporter for Nes Prestegjelds Sparebank for de siste tre regnskapsår Vedtekter og stiftelsesdokument for Hol Sparebank Års- og delårsrapporter for Hol Sparebank for de siste tre regnskapsår Historisk finansiell informasjon i form av årsrapporter og delårsrapporter er for både Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank er publisert via meldinger til Oslo Børs og kan lastes ned fra 70

71 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 12. DEFINISJONER Definisjoner Banken Det Fusjonerte Selskapet Det Fusjonerte Selskapet Sammenslutning av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank, som beskrevet i dette Informasjonsdokumentet Egenkapitalbevis Egenkapitalbevisene i Det Fusjonerte Selskapet Det øverste besluttende organ i en sparebank. Forstanderskapet skal se til at Forstanderskap sparebanken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak Fusjonen Sammenslutningen av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank, som beskrevet i Sammenslutningsavtalen Informasjonsdokument Dette informasjonsdokumentet, datert 22. mars 2013 Lovbestemt kontrollorgan i en bank. Skal føre tilsyn med bankens virksomhet i Kontrollkomité samsvar med Sparebankloven og instruks gitt av Forstanderskapet. Kontrollkomiteen er valgt av bankens forstanderskap. NOK Norske Kroner Sammenslutningsavtale Avtale om sammenslutning av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank, datert 21. februar 2013 Norne Securities Norne Securities AS Tilrettelegger VPS Norne Securities AS Verdipapirsentralen i Norge, elektronisk register for vedlikehold av selskapers aksjonærregistre og investorers beholdning av finansielle instrumenter 71

72 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 13. DOKUMENTER SOM INNTAS VED HENVISNING Henvisning Nes Prestegjelds Sparebank, årsberetning, resultatregnskap og balanse med noter samt revisjonsberetning for 2011 Kapittel i dokumentet 6.8 Inntatt ved henvisning Nes Prestegjelds Sparebank årsrapport for 2011 Referanse storinfo/documents/årsrapporter/års rapport% pdf Nes Prestegjelds Sparebank, årsberetning, resultatregnskap og balanse med noter samt revisjonsberetning for Nes Prestegjelds Sparebank årsrapport for storinfo/documents/årsrapporter/års rapport% pdf Hol Sparebank, årsberetning, resultatregnskap og balanse med noter samt revisjonsberetning for Hol Sparebank årsrapport for ts/regnskap/årsrapport_2011.pdf Hol Sparebank, årsberetning, resultatregnskap og balanse med noter samt revisjonsberetning for Hol Sparebank årsrapport for ts/regnskap/årsrapport_2010.pdf 72

73 INFORMASJONSDOKUMENT NES PRESTEGJELDS SPAREBANK OG HOL SPAREBANK 14. VEDLEGG Vedlegg 1 Sammenslutningsavtale Vedlegg 2 Forslag til vedtekter for det Fusjonerte selskapet Vedlegg 3 Vedtekter for Nes Prestegjelds Sparebank Vedlegg 4 Vedtekter for Hol Sparebank Vedlegg 5 Uttalelse fra revisor vedrørende proformatall Vedlegg 6 Årsrapport 2012 for Nes Prestegjelds Sparebank Vedlegg 7 Årsrapport 2012 for Hol Sparebank 73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86 TILLEGG TIL AVTALE OG FELLES PLAN om sammenslutning (fusjonsplan) mellom Nes Prestegjelds Sparebank 3540 Nesbyen org nr Forretningskommune; Nes kommune og Hol Sparebank Geilov GEILO org nr Forretningskommune; Hol kommune Under henvisning til avtale og felles plan om sammenslutning (fusjonsplan) mellom Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank, avtales følgende presiseringer: 3-8, litra c) I forslag til vedtak vedr kapitalforhøyelse, ref avtalens pkt 3.8, gjøres følgende tilføyelse i pkt c avslutningsvis: "Overkursen, som er differansen mellom tegningskurs og pålydende, tilføres overkursfondet." Ny 3.9 Forholdet mellom eierandelskapital og grunnkapital Det er en forutsetning for gjennomføring av denne avtale at sammenslutningen ikke skal medføre noen endring i forholdet mellom eierandelskapital og grunnkapitalen. Basert på verdijustert egenkapital for den sammensluttede bank pr 31. desember 2012 er egenkapitalbevisbrøken beregnet til 41,99 %. Det følger av regnskapsreglene i IFRS at sammenslutningen regnskapsmessig skal behandles som en transaksjon. Dette innebærer at eiendeler og gjeld i Hol Sparebank regnskapsføres i

87 den sammensluttede sparebank til virkelig verdi av eiendeler og gjeld på gjennomføringstidspunktet. Videre medfører reglene i IFRS at eierandelskapitalen fra Hol Sparebank på gjennomføringstidspunktet reduseres med forskjellen mellom verdien av de utstedte egenkapitalbevis målt til børskurs, og virkelig verdi av eierandelskapitalens andel av eiendeler og gjeld i Hol Sparebank målt til virkelig verdi. Pr. 15. februar 2013 utgjorde denne reduksjonen TNOK Det endelige beløp vil bli beregnet pr gjennomføringstidspunktet. Reduksjonen benevnes negativ goodwill og skal regnskapsmessig inntektsføres i den sammensluttede sparebankens resultatregnskap etter fusjonen. Den regnskapsmessige behandlingen av sammenslutningen medfører ikke en tilsvarende reduksjon i grunnkapitalen og gir dermed en forskjell i regnskapsmessig behandling av egenkapitalbeviskapitalen og grunnkapitalen. For å unngå at regnskapsreglene skal medføre en utilsiktet overføring av verdier fra egenkapitalbeviskapitalen til grunnkapitalen, er det en forutsetning for partene at den etterfølgende inntektsføring av negativ goodwill over resultatregnskapet i sin helhet skal tilordnes eierandelskapitalen og tillegges utjevningsfondet i forbindelse med disponering av den fusjonerte bankens årsresultat for Resten av årsresultatet i den fusjonerte banken for 2013 skal fordeles etter egenkapitalbevisbrøken som normalt. Dette vil gi den forutsatte kontinuitet og dermed sikre at sammenslutningen ikke gjør noen endring i forholdet mellom eierandelskapital og grunnkapital. 7, 2. ledd endres til å lyde: Pr 31. desember 2012 hadde Hol Sparebank en Grunnfondskapital, inkludert gavefond, på ca MNOK 151, mens Nes Prestegjelds Sparebank hadde en Grunnfondskapital, inkludert gavefond, på ca MNOK 158. Verdijustert Grunnfondskapital er beregnet til ca NOK 159,5 for Nes Prestegjelds Sparebank og NOK 175,2 for Hol Sparebank. Verdijustert Grunnfondskapital danner grunnlag for gavetildelinger i henhold vedtektenes 9-1 og ved frigjøring av sparebankens grunnfond ved avvikling, omdanning til aksjesparebank eller andre begivenheter, ref vedtektenes 11-1.

88 21, pkt 3 endres til å lyde: 3. Finansdepartementet og Finanstilsynet gir nødvendig godkjenning av avtale og felles plan for sammenslutning og vedlegg. Vedlegg Utkast til vedtekter for den sammenslåtte bank (vedlegg 5) 9-1 og 11-1 korrigeres som følge av endring i 7, 2. ledd. Oppdatert vedlegg 5 vedlegges nærværende tilleggsavtale. Nes/Hol, 21. mars 2013 For styret i Nes Prestegjelds Sparebank For styret i Hol Sparebank George Harold Fulford (sign) Marit Sand Deinboll (sign) Gro Øverby (sign) Kine Hagaeie Tyribakken (sign) Fred Arne Kramer (sign) Grethe Solberg (sign) Hans Kristian Glesne (sign) Adm. banksjef Lars Terje Slåke (sign) Kåre Trillhus (sign) Randi Frellumstad (sign) Eli Lundamo Grimsgård Kleven (sign) Per Egil Gauteplass (sign) Ronny Eriksen (sign) Trond Erik Birkeland (sign) Adm. banksjef

89 Vedtekter Foreslått for Forstanderskapet Kap. 1. Firma. Kontorkommune Formål 1-1 Hol og Nes Sparebank ble opprettet den 26. november 1842 som Nes Prestegjelds Sparebank. Sparebanken er ved sammenslåing av 4. april 2013 en videreføring av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Hol Kommune og ledes fra Hallingdal. Banken har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere, levere finansielle tjenester til publikum, næringsliv og offentlig sektor, og å forvalte på en trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker. Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med sparebanklovens bestemmelser, samt de investeringstjenester i samsvar med verdipapirhandellovens bestemmelser sparebanken til enhver tid har tillatelse til å tilby. Kap. 2. Grunnfondet 2 1 De opprinnelige grunnfond er eller pliktes ikke tilbakebetalt. Med Kongens/Finansdepartementets samtykke kan forstanderskapet vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i forstanderskapet i henhold til lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven). Sparebankens eierandelskapital i henhold til foranstående ledd utgjør kr , fordelt på egenkapitalbevis a kr 30. Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt. Sparebankens egenkapitalbevis skal registreres i Verdipapirsentralen, (VPS). Erverver av egenkapitalbevis har stemmerett når ervervet er registrert i Verdipapirsentralen. Kap. 3. Forstanderskapet 3-1 Sparebankens forstanderskap skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak. For perioden frem til valg av Forstanderskap våren 2015 skal følgende gjelde: Sparebanken skal ha et forstanderskap bestående av 32 medlemmer med 19 varamedlemmer med følgende fordeling: 5 medlemmer og 3 varamedlemmer skal være kommunevalgte og av disse skal 2 medlemmer og 1 varamedlem velges av Nes kommune og 3 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av Hol kommune; 10 medlemmer og 7 varamedlemmer velges av innskytere, 8 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av ansatte, og 9 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av egenkapitalbeviseiere. Innskytervalgte medlemmer til forstanderskapet velges på det årlige valgmøte blant personer som har sitt sete i Hol kommune (3 medlemmer og 2 varamedlemmer), Hallingdal (3 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav minst et medlem og et varamedlem skal ha bosted i Nes kommune), Numedal (2 medlemmer og 1 varamedlem), Sigdal kommune (1 medlem og 1 varamedlem) og Drammen kommune (1 medlem og 1 varamedlem) og som har i de siste seks måneder hatt et innskudd på minst kroner 500,-. Den sammensluttede sparebank skal ha et forstanderskap bestående av 24 medlemmer med 12 varamedlemmer med følgende fordeling: 4 medlemmer og 2 varamedlemmer skal være kommunevalgte med 2 medlemmer og et varamedlem fra hhv Hol kommune og Nes kommune, 8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av innskytere, 6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av ansatte, og 6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av egenkapitalbeviseiere. Innskytervalgte medlemmer til forstanderskapet velges på det årlige valgmøte. De 8 medlemmer og 4 varamedlemmer som skal velges til forstanderskapet skal ha sin bopel i sparebankens forretningsområde og som har i de siste seks måneder hatt et innskudd på minst kroner 500,- etter følgende fordeling: 2 medlemmer og 1 varamedlem skal ha bopel i Hol kommune, 3 medlemmer og 1 varamedlem skal ha bopel i Nes og /eller Flå kommune, 1 medlem og 1 varamedlem skal ha bopel i Sigdal kommune 1 medlem og 1 varamedlem skal ha bopel i Nore- og Uvdal kommune I medlem fra øvrige kommuner Valget av ansatterepresentanter skjer i samsvar med forskrifte av 23. desember 1977 nr om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer. Valget må være avholdt innen utgangen av januar. De seks medlemmer og 3 varamedlemmer skal ha sin bopel i forretningsområdet etter følgende fordeling: 2 medlemmer og 1 varamedlem skal ha bopel i Hol kommune 2 medlemmer og 1 varamedlem skal ha bopel i Nes kommune 2 medlemmer og 1 varamedlem fra øvrige kommuner (kommunene Flå, Nore og Uvdal, Sigdal, Drammen og Gol) Eiere av egenkapitalbevis velger 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Valget skjer i samsvar med forskrifter av 29. juni 2009 nr. 913 om egnekapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper. Valget må være avholdt innen utgangen av april. Medlemmene av forstanderskapet velges for 4 år. Varamedlemmer som velges av innskyterne velges for 1 år. Varamedlemmer som velges av de ansatte velges for 2 år. Varamedlemmer som velges av kommunestyrene velges for 4 år. Varamedlemmer som velges av eierne av egenkapitalbevis velges for 4 år. Minst tre fjerdedeler av forstanderskapsmedlemmene skal være personer som ikke er ansatt i banken. 3 2 De innskyterne som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 500 kroner, velger hvert år medlemmer og varamedlemmer i henhold til 3-1. Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter. Innskyternes valg av forstanderskapsmedlemmer med varamedlemmer skal foregå på valgdager i samsvar med forskrifter fastsatt av Finansdepartementet. (Jfr. Fin.dep. forskrifter av 19. des. 2005). Til medlemmer og varamedlemmer kan innskyterne bare velge myndige personlige innskytere som har stemmerett etter første ledd, jfr. sparebanklovens 8a. Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av april. For perioden fra og med valg våren 2015 skal følgende gjelde: Side 1 av 4

90 Vedtekter Foreslått for Forstanderskapet Kommunestyret i Nes kommune og Hol kommune velger hvert fjerde år medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i samsvar med 3-1. Valg etter denne paragrafen må være avholdt innen utgangen av januar. 3-4 Egenkapitalbevisforskriften 3 9 gjelder for egenkapitalbeviseiernes valg til forstanderskapet. 3-5 Innskytere som vil delta i valg til forstanderskapet etter 3-2 skal melde seg i bankens lokaler og avgi stemme i åpningstiden på valgdagen. Ved åpning for elektronisk avstemming ved valg i bankens systemer, vil innskyterne kunne stemme via nettbank. Eiere av egenkapitalbevis som vil delta i valg til forstanderskapet etter 3-1 skal melde seg hos banken innen en bestem frist som angis i innkallingen og som ikke skal utløpe tidligere enn fem dager før valget finner sted. Har en eier av egenkapitalbevis ikke meldt seg til rett tid, kan han nektes adgang til å delta i valget. Ved åpning for elektronisk avstemming ved valg i bankens systemer, vil eier av egenkapitalbevis kunne stemme via nettbank. 3-6 Kunngjøring om innskyternes og eiere av egenkapitalbevis valg til forstanderskapet skjer i henholdsvis Hallingdølen, Lågendalsposten, Bygdeposten og Drammens Tidende, samt på bankens nettsider. Kap. 4. Kontrollkomité 4-1 Forstanderskapet velger annet hvert år en kontrollkomité med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Et medlem av komiteen skal tilfredsstille de krav som stilles til dommere etter lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene 54 annet ledd. Leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilt valg. Kap. 5. Styret og revisjonsutvalg 5-1 Styret består av inntil 8 medlemmer med 5 varamedlemmer valgt av forstanderskapet. Av de valgte styremedlemmer skal bosted i Sparebankens forretningsområde hensyntas, slik at det til en hver tid skal være 1 styremedlem med bosted i Hol kommune og 2 styremedlemmer med bosted i Nes kommune. 1 medlem skal være representant fra egenkapitalbeviseierne i banken. Leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg. Ett av medlemmene velges blant de ansatte. For dette medlemmet velges et personlig varamedlem. For perioden frem til styrevalg 2015 skal det velges 2 styremedlemmer med personlige varamedlemmer blant de ansatte. Bare medlemmer av forstanderskapet som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes styremedlem og varamedlem. Samtlige valgte medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år. Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jf. likevel kapittel Leder kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det eller når et styremedlem krever det. Styret er vedtaksført når minst 5 medlemmer er til stede. Vedtak treffes ved alminnelig flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet gjør styrelederens eller møtelederens stemme utslaget. Styrets forhandlingsprotokoll skal underskrives av de tilstedeværende som står til felles ansvar med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær. 5-3 Styret leder sparebankens virksomhet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over, forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret fastsetter instruks for adm. banksjef med særlig vekt på oppgaver og ansvar. Styret skal påse at banken har god intern kontroll for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet. Styrets leder/adm. banksjef eller to av styrets andre medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter med sin underskrift. Styret kan gi prokura og spesialfullmakter. 5-4 Banken skal ha et revisjonsutvalg som skal velges av og blant styrets medlemmer. Revisjonsutvalget skal være et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret. Revisjonsutvalget skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver. Minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon. Styremedlemmer som er ledende ansatte, kan ikke velges til medlemmer av revisjonsutvalget. Revisjonsutvalget skal: a) forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen, b) overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring samt bankens internrevisjon om slik funksjon er etablert, c) ha løpende kontakt med bankens valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet, d) vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jf. revisorloven kapittel 4, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet utgjør en trussel mot uavhengigheten. 5-5 Adm. banksjef har den daglige ledelse av sparebanken og skal følge den instruks og de pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke avgjørelser i saker som etter bankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Adm. banksjef skal sørge for at bankens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Side 2 av 4

91 Vedtekter Foreslått for Forstanderskapet Kap. 6. Valgkomité(er) Kap. 8. Revisjonen Valgkomité for forstanderskapet Forstanderskapet velger en valgkomité blant forstanderskapets medlemmer. Valgkomiteen skal bestå av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer og ha representanter fra alle grupper som er representert i forstanderskapet. Ved valget skal geografisk fordeling i forhold til bankens forretningsområde hensyntas. Valget gjelder for to år om gangen. Valgkomiteens leder velges av forstanderskapet. Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i forstanderskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret unntatt de ansattes representanter (jfr. 5-1), kontrollkomiteens leder og nestleder, medlemmer og varamedlemmer (jfr. 4-1), samt medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf. For styremedlem og varamedlem som velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling. Valgkomité for innskyternes valg 6-2 De innskytervalgte medlemmer av forstanderskapet velger en valgkomité. Valgkomiteen skal ha 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. 1 medlem skal ha bosted i Hallingdal, 1 medlem skal ha bosted Sigdal, 1 medlem skal ha bosted Numedal og 1 medlem skal ha bosted Hol kommune, og varamedlem skal velges etter samme fordeling. Bestemmelsene i 6-1, første ledd om valgperiode og funksjonstid, gjelder tilsvarende. Valgkomiteen skal forberede innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf. 6-3 Valgkomité for valg av eiere av egenkapitalbevis De egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer av forstanderskapet velger en valgkomité. Valgkomitèen skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Bestemmelsene i 6-1, førsteledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende. Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer, samt valget av medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf. Kap. 7. Årsoppgjøret 7-1 Styret skal sørge for at årsoppgjøret (resultatregnskapet, balansen og styrets årsberetning) legges fram for revisor og kontrollkomiteen. Årsoppgjøret skal så vidt mulig være avsluttet og ferdig til revisjon innen utgangen av januar. Når revisor har lagt fram sin beretning, jfr. 5-6 i revisorloven og kontrollkomiteen har gitt sin melding med uttalelse om hvorvidt resultatregnskapet og balansen bør fastsettes som bankens regnskap, jfr. sparebanklovens 13, sjuende ledd, skal styret sende årsoppgjøret, revisjonsberetningen og kontrollkomiteens melding til samtlige forstandere innen 8 dager før det forstanderskapsmøte som behandler årsregnskapet. Forstanderskapet trer sammen hvert år som bestemt i sparebanklovens 11, første ledd pkt. b, for å ta imot styrets årsberetning, revisjonsberetningen og kontrollkomiteens melding og fastsette bankens regnskap og det årlige utbytte på eventuelle egenkapitalbevis. Forstanderskapet velger revisor og fastsetter godtgjørelse. Dersom banken plikter å ha revisjonsutvalg i.h.t. sparebankloven 17 c, skal revisjonsutvalgets uttalelse om forslaget til revisor forelegges forstanderskapet før valget. Slutter revisor kan forstanderskapets leder sammen med kontrollkomiteen engasjere en ny revisor, som tjenestegjør til neste forstanderskapsmøte, hvor endelig valg foretas. Revisor skal granske sparebankens årsoppgjør og regnskaper og behandlingen av dens anliggender for øvrig i samsvar med lov, forskrifter gitt i medhold av lov, vedtekter og eventuelle pålegg gitt av forstanderskapet. Kap. 9. Overskudd - gaver 9-1 Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til bankens fond. Ved beregning av overskudd gjelder finansieringsvirksomhetsloven 2b-18 første ledd. Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven 2b-18. Gaver søkes fordelt med 48,1 % innenfor kommunene Nes, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen, og med 51,9 % innen Hol kommune. Kap. 10. Tjenestetid. Aldersgrense 10-1 Et valgt medlem av eller leder for forstanderskapet, kontrollkomiteen eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år eller ha disse tillitsverv i mer enn 20 år sammenlagt. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden ut Høyeste aldersgrense for adm. banksjef og andre fast ansatte tjenestemenn er 67 år. Kap. 11. Omdanning, avvikling mv 11 1 Frigjøring av sparebankens fond Ved avvikling, omdanning eller andre begivenheter som etter lovgivningen leder til frigjøring helt eller delvis av sparebankens fond, skal de frigjorte midler innenfor rammen av gjeldende lovgivning og Kongens samtykke fordeles med 48,93 % innen Hol kommune og med 51,07 % innen kommunene Nes og Flå. Vedtak om fordeling treffes av forstanderskapet etter innstilling fra medlemmer i forstanderskapet som er valgbare fra disse kommunene. Kap. 12. Vedtektsendring 12-1 Endring av disse vedtekter kan vedtas av forstanderskapet når forslag om det er framsatt i et tidligere møte. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av dem som er til stede, og minst halvdelen av alle forstandere stemmer for det. Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Kredittilsynet Disse vedtekter trer i kraft når de er godkjent overensstemmende med sparebanklovens 5, siste punktum. Fra samme tid oppheves tidligere vedtekter. Side 3 av 4

92 Vedtekter Foreslått for Forstanderskapet Disse vedtekter er vedtatt av forstanderskapet for Nes og Hol Sparebank (tidligere Nes Prestegjelds Sparebank) i møte den 4. april Nesbyen 4. april 2013 Tore Bergstøl Forstanderskapets leder Side 4 av 4

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107 HOL SPAREBANK Side 1 DELPLAN A 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol Kommune. Den har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og å forvalte på en trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker. Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med sparebanklovens bestemmelser. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten - utover eventuelt utbytte på egenkapitalbevis. 2-1 Grunnfondet Kap. 2. Grunnfondet Sparebankens opprinnelige grunnfond kr ,- var ytt av Hol Spareforenings fond. Grunnfondet er tilbakebetalt. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten utover eventuelt utbytte på egenkapitalbevis. Med samtykke fra Kongen/Finansdepartementet kan forstanderskapet vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i forstanderskapet i henhold til lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner(finansieringsvirksomhetsloven). 2-2 Egenkapitalbevis Sparebankens eierandelskapital i.h.t. ovennevnte ledd utgjør kr ,- fordelt på egenkapitalbevis a kr 100,- fullt innbetalt og registrert i Verdipapirsentralen. 3-1 Forstanderskapet Kap. 3. Forstanderskap Sparebankens forstanderskap skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak. Forstanderskapet skal ha 12 medlemmer med 8 varamedlemmer. 3 medlemmer med 2 varamedlemmer skal velges av innskyterne, jfr medlemmer med 2 varamedlemmer skal velges av kommunen, jfr. 3-3.

108 HOL SPAREBANK Side 2 DELPLAN A 3 medlemmer med 2 varamedlemmer skal velges av de ansatte i samsvar med forskrift 23. desember 1977 nr om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer. Dette valget må holdes innen utgangen av januar. 3 medlemmer med 2 varamedlemmer skal velges av egenkapitalbeviseierne i samsvar med forskrift 29. juni 2009 nr. 913 om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper. Dette valget må holdes innen utgangen av april. Medlemmene av forstanderskapet skal velges for 4 år. Varamedlemmer som innskyterne velger, skal velges for 1 år. Varamedlemmer som de ansatte velger, skal velges for 2 år. Varamedlemmer som kommunestyret og egenkapitalbeviseierne velger, skal velges for 4 år. Minst tre fjerdedeler av forstanderskapsmedlemmene skal være personer som ikke er ansatt i banken. 3-2 Innskyternes valg til forstanderskapet De innskytere som bor eller har sitt virke, eller for upersonlige innskytere sitt sete i Hol kommune og som har, og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 500 kroner, velger 3 av 4 år 1 medlem og hvert år 2 varamedlemmer. Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen innskyter. Innskyternes valg av forstandere med varamedlemmer skal skje på valgdager eller valgmøter i samsvar med forskrift fastsatt i medhold av sparebanklovens 8 a femte ledd. Til forstandere og varamedlemmer kan innskyterne bare velge myndige, personlige innskytere som har stemmerett etter første ledd. Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av april. Uttredende medlemmer kan gjenvelges, jfr. dog kap Kommunestyrets valg til forstanderskapet Hol kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar. 3-4 Egenkapitalbeviseiernes valg til forstanderskapet Egenkapitalbevisforskriften 3 9 gjelder for egenkapitalbeviseiernes valg til forstanderskapet. Eventuell aviskunngjøring om egenkapitalbeviseiernes valg skjer i henholdsvis Hallingdølen (lokalavis) og Aftenposten (avis). Kap. 4. Kontrollkomitè

109 HOL SPAREBANK Side 3 DELPLAN A 4-1 Kontrollkomite Forstanderskapet velger en kontrollkomitè med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. Av de valgte medlemmer uttrer henholdsvis 1 og 2 hvert år. Et medlem av komitèen skal tilfredsstille de krav som stilles til dommere etter lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene 54 annet ledd. Valget av dette medlem skal godkjennes av Finanstilsynet. Kontrollkomitèen velger selv sin leder og nestleder. 5-1 Styrets sammensetning Kap. 5. Styret og revisjonsutvalg Styret består av 6 medlemmer med 3 varamedlemmer valgt av forstanderskapet. Leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg. Ett medlem velges blant de ansatte. For dette medlem velges et personlig varamedlem som har møte- og talerett. Bare medlemmer av forstanderskapet som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes styremedlem og varamedlem. Samtlige valgte medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år. Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jfr. dog kap Styret. Innkalling. Vedtak. Protokoll. Lederen kaller styret sammen til møte vanligvis en gang i måneden og ellers så ofte sparebankens virksomhet tilsier det eller når et styremedlem krever det. Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig kreves at minst 3 medlemmer har stemt for det. Ved stemmelikhet gjør lederens eller møtelederens stemme utslaget. Styrets forhandlingsprotokoll skal underskrives av de tilstedeværende som står til felles ansvar, med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær. 5-3 Styrets ansvar og plikter Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og nærmere forskrifter gitt av forstanderskapet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over, forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret fastsetter bevilgningsreglement for sparebanken. Av bevilgningsreglementet skal fremgå i hvilken utstrekning andre enn styret kan bevilge lån og garantier.

110 HOL SPAREBANK Side 4 DELPLAN A Banksjefen eller to av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter. Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse av sparebanken. 5-4 Styret som revisjonsutvalg I samsvar med Finanstilsynets forskrift eller etter samtykke av Finanstilsynet kan bankens samlede styre fungere som revisjonsutvalg i henhold til sparebanklovens 17 c. Styret skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta revisjonsutvalgets oppgaver. Minst ett av medlemmene skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon. Revisjonsutvalgets oppgaver er: a) forberede styrets oppfølgning av regnskapsrapporteringsprosessen, b) overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring samt bankens internrevisjon om slik funksjon er etablert, c) ha løpende kontakt med bankens valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet, d) vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jfr. revisorloven kapittel 4, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet utgjør en trussel mot uavhengigheten. 5-5 Daglig leders ansvar og plikter Banksjefen har den daglige ledelse av sparebanken og skal følge den instruks og de pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke avgjørelser i saker som etter bankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Banksjefen skal sørge for at bankens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 6-1 Valgkomite for forstanderskapets valg Kap. 6. Valgkomitèer Forstanderskapet velger en valgkomitè blant forstanderskapets medlemmer. Valgkomitèen skal bestå av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer og ha representanter fra alle grupper som er representert i forstanderskapet. Valget gjelder for 2 år om gangen. Valgkomitèen skal forberede valg av leder og nestleder i forstanderskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret unntatt ansattes representanter. Valgkomitèen forbereder også valg av kontrollkomitèens medlemmer og varamedlemmer samt medlemmer og varamedlemmer av valgkomitèen. For styremedlem med varamedlem som velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling. 6-2 Valgkomite for innskyternes valg

111 HOL SPAREBANK Side 5 DELPLAN A De innskytervalgte medlemmer av forstanderskapet velger en valgkomitè. Valgkomitèen skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Bestemmelsene i 6-1 første ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende. Valgkomitèen skal forberede innskyternes valg av forstandere med varamedlemmer samt valg av medlemmer og varamedlemmer av valgkomitèen som omhandles i denne paragraf. 6-3 Valgkomite for valg av eiere av egenkapitalbevis Valgkomitèen for egenkapitalbeviseierne blir valgt i egenkapitalbeviseiermøte. Valgkomitèen skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Beslutningen i 6-1 første ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende. Valgkomitèen skal forberede egenkapitalbeviseiernes valg av forstandere med varamedlemmer samt valg av medlemmer og varamedlem av valgkomitèen som nevnt i denne paragraf. 7-1 Årsoppgjøret. Beretninger. Tidsfrister. Kap. 7. Årsoppgjøret Styret skal sørge for at årsoppgjøret (årsregnskapet og årsberetningen) legges fram for revisor og kontrollkomitèen. Årsoppgjøret skal så vidt mulig være avsluttet og ferdig til revisjon innen utgangen av januar. Når revisor har lagt fram sin beretning, jfr. revisorloven 5-6, og kontrollkomitèen har gitt sin melding med uttalelse om hvorvidt resultatregnskapet og balansen bør fastsettes som bankens regnskap, jfr. sparebanklovens 13 sjuende ledd, skal styret sende årsoppgjøret, revisjonsberetningen og kontrollkomitèens melding til samtlige forstandere innen 8 dager før det forstanderskapsmøtet som behandler årsregnskapet. Forstanderskapet trer sammen hvert år som bestemt i sparebanklovens 11 første ledd bokstav b for å ta imot årsberetning, revisjonsberetning og kontrollkomitèens melding og fastsette bankens regnskap og det årlige utbytte av egenkapitalbevis. 8-1 Revisorvalg. Godtgjørelse. Ansvar. Kap. 8. Revisjonen Forstanderskapet velger revisor og fastsetter godtgjørelse. Dersom banken plikter å ha revisjonsutvalg etter 17 c, skal revisjonsutvalgets uttalelse om forslaget til revisor forelegges forstanderskapet før valget. Slutter revisor, kan forstanderskapets leder sammen med kontrollkomitèen engasjere en ny revisor, som tjenestegjør til neste forstanderskapsmøte, hvor endelig valg foretas. 9-1 Overskudd - gaver Kap. 9. Overskudd

112 HOL SPAREBANK Side 6 DELPLAN A Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av eventuelt utbytte på egenkapitalbevis skal legges til sparebankens fond. Ved beregning av overskudd gjelder finansieringsvirksomhetsloven 2b-18 første ledd. Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med finansieringsvirksomhetslovens 2b Tjenestetid for tillitsvalgte Kap. 10. Tjenestetid. Aldersgrense Et valgt medlem eller leder av forstanderskapet, kontrollkomitèen eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år eller ha disse tillitsverv i mer enn 20 år sammenlagt. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden ut Høyeste aldersgrense for tjenestemenn Høyeste aldersgrense for banksjef og andre fast ansatte er 67 år Vedtektsendringer Kap. 11. Vedtektsendringer Endring av disse vedtekter kan vedtas av forstanderskapet når forslag om det er framsatt i et tidligere møte. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er til stede og minst halvparten av alle forstandere stemmer for det. Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Finanstilsynet Vedtektenes ikrafttreden Disse vedtekter trer i kraft når de er godkjent i henhold til sparebanklovens 5 siste punktum. Fra samme tid oppheves tidligere vedtekter, sist godkjent av Kredittilsynet 6/ Disse vedtekter er vedtatt av forstanderskapet for Hol Sparebank i møte den 23/ Gunnhild Haugan (sign.) Forstanderskapets leder

113

114

115

116 Innhold Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Egenkapitaloppstilling 21 noter til årsregnskap for Generelle regnskapsprinsipper 23 noter 29 nøkkeltall 83 Erklæring fra bankens styre og adm. banksjef 85 Årsmelding for kontrollkomitéen 86 Revisjonsberetning 87 Bankens tillitsvalgte 89 Bankens organisasjon 90 3

117 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen 4

118 årsrapport Adm. banksjefs kommentar Adm. BAnKSjEfS KommEntAR Fornøyde kunder sikrer morgendagen for Nes Prestegjelds Sparebank I likhet med tidligere år, er også 2012 et år der vi har fått en rekke positive tilbakemeldinger fra både bedrifter og personkunder. De relasjonene som skapes mellom våre kunder og våre ansatte er basert på de ansattes fag- og lokalkunnskap. Dette er bankens konkurransefortrinn i de områdene vi jobber. I tillegg til relasjonen som skapes i kontorkanalen, samarbeider vi kontinuerlig med Terra Alliansen om å tilrettelegge for gode elektroniske løsninger for våre kunder. Vi har de siste årene fokusert på kompetanseøkning og utvikling av våre medarbeidere. Uten deres innsats og gode samhandling ville ikke fjorårets rekordresultat vært mulig. Norsk økonomi Vi har lagt bak oss et godt år i norsk økonomi. Det har vært preget av solid vekst og høy investeringsaktivitet. Enkelte sektorer, som turistnæringen og eiendomsutvikling i fjellet, har fortsatt store utfordringer. Dette er sektorer som er viktige for våre lokalområder. Både sentralbankens styringsrente og pengemarkedsrenten har falt gjennom året. Etter en periode med turbulens i kredittmarkedene har også marginene blitt redusert mot slutten av Dette bidrar til en mer normalisert innlånskostnad i bankene. Selv om boligprisene har steget på landsbasis, er dette er et fenomen som i stor grad handler om byene. I områdene der banken er lokalisert, er det liten økning i boligpriser. Utsiktene for norsk økonomi neste år ser gode ut. Norge er allikevel sårbar for eventuelle alvorlige tilbakeslag i internasjonal økonomi. Om man skal feste lit til Norges Bank sine prognoser, må man forberede seg på noe høyere renter i Resultat Nes Prestegjelds Sparebank har oppnådd sitt beste resultat på 170 år. Det gode resultatet har klar sammenheng med god bankdrift, regnskapsmessige engangseffekter, reduserte kostnader og moderate tap på utlån. De siste års kontinuerlige arbeid for å styrke kvaliteten i det bankfaglige arbeidet, og tydelig fokus på kjernedrift, har bidratt positivt til det sterke resultatet. Utsikter Banksektoren har over flere år vært utsatt for et betydelig marginpress. Dette har sammenheng med økt konkurranse, som igjen fører til press på bankens inntekter. Samtidig har det vært finansiell uro i de europeiske kapitalmarkedene, noe som har ført til dyrere innlån. På toppen av dette skal banksektoren i årene som kommer tilpasse seg nye regler. Dette vil føre til økte likviditetskostnader og vesentlig høyere kostnader i forbindelse med nye kapitalkrav. Kombinasjonen av reduserte inntekter og økte kostnader, må bankene ha et aktivt forhold til. Til tross for et svært godt resultat i 2012, er det viktig å gjøre tilpasninger. Omgivelsene dette resultatet er skapt i, er under vesentlig endring. Pris ut mot kunde, kostnadsreduksjon og/eller økt forretningsvolum er virkemidler bankene må benytte for å møte fremtidige endringer i krav til oss banker. De bankene som ikke evner å tilpasse seg, og faller for fristelsen til å tro at alt blir som før, vil sakke akterut. I Nes Prestegjelds Sparebank har vi et offensivt syn på fremtiden! Med fjorårets gode resultat ønsker vi å posisjonere oss til å være en bank i utvikling i årene som kommer. Hans Kristian Glesne Adm. banksjef 5

119 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen InnlEdnInG BAnKEnS historie Nes Prestegjelds Sparebank ble opprettet 26. november 1842, og er den eldste banken i Hallingdal. Medvirkende årsak til opprettelse av banker på den tiden var den lånetrang som gjorde seg gjeldende, da man etter hvert gikk over fra natural- til pengehusholdning. Mange av de nyopprettede bankene ble tuftet på de gamle kornmagasinenes grunn. Dette skjedde også her i Nes og Flå. Det var sogneprest Thomas Stang som 4. juli 1838 kom med forslaget om å selge kornmagasinene i Nes og Flå og opprette en låne- og sparebank. Dette ble gjort, men det tok noen år før alt var i orden. Den 2. februar 1842 gjorde herredsstyret det endelige vedtaket om opprettelsen. Sogneprest Stang var ordfører i Nes og Flå på den tiden. Nes Prestegjelds Sparebanks grunnfond oppgis å være spd. og 3 ort. Vedtaket i herredsstyret måtte stadfestes av kongen. Dette ble gjort 26. november 1842 og denne datoen regnes som bankens startdag. VIRKSomhEtEn Konsernet Nes Prestegjelds Sparebank består ved inngangen til 2013 av morselskapet Nes Prestegjelds Spare - bank og det heleide datterselskapet Nes Eiendom AS. Nes Prestegjelds Sparebank er totalleverandør av produk - ter og tjenester innen områdene finansiering, sparing og plassering, betalingsformidling og forsikring. Banken har hovedkontor på Nesbyen og avdelingskontor i Drammen, Flå, Gol, Nore og Uvdal og Sigdal kommuner. Bankens administrasjon og fellesfunksjoner er samlet i hovedkontoret på Nesbyen. Her utøves og ivaretas bankens fellesfunksjoner. Den kunderettede virksomheten utøves ved alle kontorene. Terra-Gruppen bankallianse og finanskonsern Styret har som målsetting å styrke Nes Prestegjelds Sparebank som en selvstendig lokal sparebank. For å oppnå denne målsettingen er banken avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester som banken ikke produserer selv, samt over tid å oppnå kostnadsnivåer på linje med større banker. Banken har på enkelte områder store gevinster av å samarbeide med andre sparebanker for å utvikle infrastruktur og finansielle produkter og er derfor medlem i bankalliansen Terra Gruppen. Terra-Gruppen eies av 77 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker deriblant Nes Prestegjelds Spare - bank. Nes Prestegjelds Sparebank har en eierandel på 1,78 %. Terra-Gruppen arbeider for at Nes Prestegjelds Sparebank og de andre aksjonærene oppnår gode vilkår for effektiv drift. På bankenes vegne framforhandler Terra-Gruppen løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får Terrabankenes kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester som den enkelte lokale sparebank ikke ville kunne produsere og tilby alene. Terra Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap og leverer et bredt spekter skade- og personforsikringsprodukter gjennom bankene. Terra Finans og Kredittbank produserer kort- og salgspantprodukter som debet- og kredittkort og leasing og salgspantlån. Terra Forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Terra Aktiv Eiendomsmegling er landsdekkende med meglerkjedene Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. I 2012 ble det besluttet å slå sammen disse kjedene under navnet Aktiv Eiendomsmegling. Lokalbankene som er tilsluttet Terra-Gruppen har totalt ca kunder og en sterk lokal tilhørighet. Både i personmarkedet og bedriftsmarkedet har bankene landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet blant fysisk betjente banker. Terrabankene har tilsammen en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. ledergruppen Hans Kristian Glesne (f. 1973) Adm. banksjef. Ansatt i Er utdannet markedsøkonom fra Næringsakademiet, bedriftsøkonom fra BI og har i tillegg en bachelor grad i Bank og finans fra BI. Han har tidligere hatt stilling som banksjef med ansvar for person - kundemarkedet i Sparebanken Øst hvor han var fra Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 0 Geir Hovden (f. 1969) Leder finans og assisterende banksjef. Ansatt i Er utdannet siviløkonom i finans og markedsføring fra University of Oregon, USA og datahøyskolekandidat fra Datahøyskolen i Oslo. Har variert yrkeserfaring som IKTansvarlig hos Defa AS, IT-ingeniør hos Telenor IT Service 6

120 årsrapport Innledning Fra venstre: Nils Halvard Bråten, Elin Røe Gullingsrud, Geir Hovden, Ingrid Lien Sagabråten, Terje Bale, Marit Siri Jorde, Hans Kristian Glesne. og Installasjon, konsulent hos TerraMar Prosjektledelse AS og systemkoordinator hos Oslo Lufthavn AS. Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 0 Nils Halvard Bråten (f. 1964) Banksjef for avdeling Nes. Ansatt fra Diplomøkonom innen bankfag fra Bankakademiet. Han har lang og bred erfaring fra ulike stillinger i banken, blant annet som kunderådgiver og leder for næringsliv. Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: Elin Røe Gullingsrud (f. 1968) Banksjef personmarked. Ansatt i 2007 som forsikringsrådgiver. Hun har utdanning fra Handelshøyskolen BI og er autorisert forsikringsmegler fra Forsikringsakademiet. Hun har vært i forsikringsbransjen i Oslo fra 1989 til 2003, i Storebrand Livsforsikring, Skagerak Forsikringsmegling AS og Link Forsikringsmegling AS. Fra 2003 jobbet hun i trygdeetaten i Buskerud som trygdesjef for Gol/Hemsedal og også som leder i NAV. Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: Ingrid Marit Lien Sagabråten (f. 1970) Økonomisjef. Ansatt i Er utdannet siviløkonom og cand. merc. fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Har hovedfag i tysk med spesialisering i økonomisk/juridisk fagspråk. Hun har tidligere yrkeserfaring som forskningsstipendiat/ foreleser ved Norges Handelshøyskole og revisjonsmedarbeider hos Deloitte AS. Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 0 Terje Bale (f. 1955) Kredittsjef. Ansatt som avdelingsbanksjef for Gol i Han har utdanning fra bankakademiet og har lang og allsidig yrkeserfaring fra bank. Han har vært kontorsjef for Buskerudbanken AS, senere Fokus Bank AS fra Fra 1992 til 2006 var han kontorsjef og siden banksjef i Hallingbanken Aal Sparebank, senere Sparebank 1 Hallingdal. Han har også vært selvstendig næringsdrivende som bedriftsrådgiver og hatt flere styreverv før han ble ansatt i Nes Prestegjelds Sparebank. Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 0 Marit Siri Jorde (f. 1960) Personalsjef og sekretær for bankens styre. Ansatt i 1997 som leder administrasjon. Utdannet cand. scient fra Universitetet i Oslo og har lektorkompetanse innen realfag. Har arbeidet på IT-avdelingen i Norsk Medisinaldepot fra og vært studieinspektør ved Nesbyen videregående skole fra Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 200 7

121 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen StyREtS ÅRSBEREtnInG 2012 VISjon Bankens visjon er: nes prestegjelds Sparebank det beste valget! ØKonomISKE hovedmål Nes Prestegjelds Sparebank har følgende økonomiske hovedmål: EGENKAPITALRENTABILITET Egenkapitalrentabiliteten definert som overskudd etter bok førte tap og skatter i prosent av gjennomsnittlig egen - kapital skal utgjøre minimum 7 %. SOLIDITET Kapitaldekningen for konsernet skal være minimum 14 %, hvorav kjernekapital skal utgjøre minst 12 %. TAP PÅ UTLÅN Tap på utlån skal over tid ikke overstige 0,25 % av brutto utlån. KOSTNADER OG EFFEKTIVITET Konsernet skal til enhver tid ha krav til effektivitet som prioritert område. Måltall for kostnadsprosent revideres årlig med sikte på å redusere kostnadsprosenten over tid. Måltall for kostnadsprosent for 2013 er 66 % for konsern. markedsmål DISTRIBUSJONSKANALER Bankens primære distribusjonskanaler er kontornettet, elektroniske kanaler og sosiale medier. Distribusjonskanalene skal underbygge vår relasjon til kunden. MARKEDSOMRÅDE Nes Prestegjelds Sparebank skal fremstå som en ledende lokalbank i Buskerud. Vårt marked er også utflyttede personkunder og hytteeiere i markedsområdet. PRODUKTER Nes Prestegjelds Sparebank skal yte totalrådgivning overfor våre kunder innen kjerneprodukter og mersalgsprodukter. VEKST Nes Prestegjelds Sparebank har en klar ambisjon om vekst og utvikling. Bankens forretningsvolum skal økes samtidig som balanse mellom vekst og soliditet opprettholdes. AdmInIStRAtIV organisering Nes Prestegjelds Sparebank skal ha hoveddelen av sin administrasjon og sine fellesfunksjoner samlet i et hovedkontor i Nesbyen, som utøver og ivaretar bankens fellesfunksjoner. Den kunderettede virksomheten skal utøves av avdelingsog rådgivningskontorene. Avdelings- og rådgivningskontorenes fremste oppgave er å utøve kunderettet virksomhet, samt å selge bankens produkter og tjenester i sitt nærområde. De enkelte kontorer skal ledes og organiseres på en slik måte at man bruker et minimum av ressurser på administrative rutiner og oppgaver. Kontorenes faglige kompetanse skal være rettet mot salg, aktiv kundeutvikling og produktkunnskap. Spesialisering på produkter og fagområder (produktansvar) skal i hovedsak bygges opp på hovedkontoret, som igjen skal yte hjelp og støtte til avdelings- og rådgivningskontorene. ORGANISASJON Nes Prestegjelds Sparebank skal ha en organisasjon hvor systematisk kundeoppfølging og aktiv kundeutvikling fremstår som bankens viktigste aktivitetsområder. Bankens personalpolitikk skal spesielt bidra til å utvikle en kundeog salgsrettet organisasjon som er omstillingsdyktig i forhold til endringer i markedet. Ansatte på alle nivåer i organisasjonen skal ha en bevisst holdning til bankens verdier, strategier og forretningsmål, samt fastsatte krav til kvalitet, effektivitet og kostnadsrammer. INFORMASJONSTEKNOLOGI Aktiv og målrettet informasjonsteknologi skal være et viktig virkemiddel for å nå bankens forretningsmessige mål og strategier, og bidra aktivt til salg av bankens tjenester og produkter. Systemene skal implementeres og organiseres ut i fra bankens totale behov for løsninger. INFORMASJONSPOLITIKK Banken vektlegger en åpen og aktiv informasjonspolitikk, og ønsker å opprettholde et høyt informasjonsnivå. Eierne av egenkapitalbevis, børs og media vil bli holdt orientert om utviklingen i banken gjennom årsrapporter, delårsrapporter, pressemeldinger og presentasjoner av banken. Målsettingen er å øke forståelsen for og kunnskapen om banken og bankens egenkapitalbevis, slik at det skapes og opprettholdes et likvid og effektivt marked for egenkapitalbevisene. Intern informasjon skal være en prioritert lederoppgave. UTBYTTEPOLITIKK Nes Prestegjelds Sparebank har som mål å skape et overskudd som gir god avkastning på bankens egenkapital og et konkurransedyktig utbytte til sine egenkapitalbeviseiere. 8

122 årsrapport Styrets beretning Årsoverskuddet fordeles hvert år mellom eierandelskapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfonds kapi - talen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med de respek - tives andel av bankens egenkapital. Banken vil balansere hensynet til konkurransedyktig utbytte med et vesentlig fokus på kapitalstyrking for å tilpasse seg strengere regulering og myndighetskrav i årene som kommer. For å oppnå målsettingene om sterkere kapitalisering og konkurransedyktig utbytte har banken et langsiktig mål om å dele ut halvparten av egenkapitalbeviseiernes andel av årets overskudd. Dette forutsetter at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. I kommende perioder vil imidlertid utdelingsgraden kunne avvike noe fra den langsiktige målsettingen for å etterleve forventede skjerpelser i myndighetskrav til egenkapitalandel. driftsresultat KonSERn Nes Prestegjelds Sparebank avlegger både konsern- og morbankregnskapet i henhold til den internasjonale regnskapsstandarden International Financial Reporting Standards (IFRS). Regnskapene viser ett års sammenlig - ningstall. Nes Prestegjelds Sparebanks regnskap er avlagt etter forutsetning om fortsatt drift, som etter styrets oppfatning er tilstede. Nes Prestegjelds Sparebank fikk i 2012 et driftsresultat før skatt på 54,4 mill. kroner mot 22,6 mill. kroner i 2011, en økning i resultatet på 31,8 mill. kroner. Årsaken til resultatøkningen er hovedsakelig regnskapsmessige effekter av at banken har overtatt aksjer i Terra BoligKreditt AS (TBK), samt at banken i år har hatt positiv avkastning på finansielle investeringer, mens det året før ble bokført et relativt stort verdipapirtap. Driftsresultat før tap på utlån eksklusiv utbytte, gevinst, tap og nedskrivning på verdipapirer, valuta og finansielle derivater ble på 40,2 mill. kroner mot 38,8 mill. kroner i Resultat før skattekostnad i tusen kroner de siste 5 år: Banken har i 2012 valgt å tidlig implementere revidert IAS 19 Ytelser til ansatte. Hovedforskjell mot tidligere standard er at korridor opphører og pensjonsforpliktelsen i sin helhet er ført i bankens balanse. Dette har resultert i økt pensjonsforpliktelse pr på 7,1 mill. kroner med egenkapitaleffekt på 5,1 mill. kroner. Tilsvarende beløp er 10,8 mill. kroner og 7,8 mill. kroner. netto REntE- og KREdIttpRoVISjonSInntEKtER Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter har økt med 1,4 mill kroner (1,6 %), fra 86,9 mill. kroner i 2011 til 88,3 mill. kroner i Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er rentenettoen på 1,65 % i 2012 mot 1,66 % i AndRE InntEKtER Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning var på 18,2 mill. kroner mot 2,0 mill. kroner i Det høye utbyttet i 2012 skyldes overtakelsen av aksjer i TBK hvor 80 % av aksjene er ført som et tingsutbytte til 17,8 mill. kroner. Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjør 25,5 mill. kroner mot 25,6 mill. kroner i Dette er en reduksjon på 0,5 %. Pga avvikling av bankens meglerbord har provisjonsinntekter fra verdipapiromsetning og forvaltning gått ned fra Banken har imidlertid økt inntektene fra forsikringssalg, betalingsformidling og garantiprovisjoner. Andre inntekter utgjør 2,8 mill. kroner mot 3,2 mill. kroner i Dette er en reduksjon på 0,4 mill. kroner eller 11,4 %. netto GEVInSt/ tap på VERdIpApIRER, VAlutA og finansielle derivater Netto gevinst og positiv verdiendring på verdipapirer, valuta og finansielle derivater er 3,3 mill. kroner mot et netto tap på 8,5 mill. kroner i Netto gevinsten i 2012 består av 4,6 mill. kroner i positiv verdiendring på obligasjonsporteføljen, 0,3 mill. kroner i netto positiv verdiendring på valuta og derivater, samt 1,7 mill. kroner i netto tap/nedskrivning på aksjer, fond og egenkapitalbevis herunder nedskrivning på aksjene i Terra-Gruppen AS på 4,3 mill. kroner. Nedskrivningen av disse aksjene kommer som følge av verdireduksjon ved utskillelsen av Terra BoligKreditt AS. AndRE driftskostnader Driftskostnadene utgjorde 76,3 mill. kroner i 2012 mot 76,9 mill. kroner i 2011, en reduksjon på 0,6 mill. kroner, tilsvarende 0,7%. Lønns- og administrasjonskostnader ut - gjorde 57,5 mill. kroner i 2012 mot 55,4 mill. kroner i Økningen skyldes i hovedsak høyere lønnskostnader. Avskrivninger mv. utgjorde 4,5 mill. kroner i 2012 mot 4,4 mill. kroner i 2011, en økning på 0,1 mill. kroner. Andre driftskostnader var på 14,4 mill. kroner i 2012 mot 17,1 mill kroner året før, en reduksjon på 2,8 mill. kroner. Reduksjonen skyldes i hovedsak at det i 2011 ble ført engangskostnader i forbindelse med en avsluttet rettssak. 9

123 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen tap på utlån og GARAntIER Lån og garantier er gjennomgått og vurdert i samsvar med gjeldende regler. Netto tap på utlån og garantier er redusert fra 9,8 mill. kroner i 2011 til 7,3 mill. kroner i Av årets resultatførte tap er 8,9 mill. kroner økning i individuelle nedskrivninger, 13,1 mill. kroner er konstaterte tap, 12,2 mill. kroner tilbakeføring fra tidligere nedskrivninger, mens 0,4 mill. kroner er inngått på tidligere konstaterte tap. Gruppevise nedskrivninger på utlån er redusert med 2,1 mill. kroner i Brutto misligholdte og tapsnedskrevne engasjementer over 90 dager utgjorde 73,2 mill. kroner pr Dette er en økning på 22,7 mill. kroner, tilsvarende 45,0 % fra Totale tapsnedskrivninger er redusert fra 30,0 mill. kroner i 2011 til 24,1 mill. kroner i Individuelle nedskrivninger er redusert med 3,8 mill. kroner, mens gruppenedskrivninger er redusert med 2,1 mill. kroner. Etter styrets oppfatning er det gjort tilstrekkelige avsetninger i forhold til porteføljens risiko. BAlAnSEn Forvaltningskapitalen var 5.648,5 mill. kroner ved årsskiftet. Dette er en økning på 359,8 mill. kroner eller 6,8 % fra I 2011 hadde banken en økning i forvaltningskapitalen på 68,0 mill. kroner eller 1,3 %. forvaltningskapital i mill. kroner pr. 31. desember de 5 siste årene: disponering AV overskudd Morbankens resultat før skattekostnad ble 54,6 mill. kroner for 2012 mot 23,1 mill. kroner i Årets skattekostnad er på 12,3 mill. kroner, og årets resultat etter skatt er 42,3 mill. kroner. Det er avsatt utbytte til Statens finansfond på 2,3 mill. kroner, mens det ikke er avsatt utbytte på ordinære egenkapitalbevis (klasse A) for Andel tilbakeholdt overskudd som tillegges utjevningsfondet er på 21,4 mill. kroner, mens 0,7 mill. kroner er avsatt til fond for ureali serte gevinster. Sparebankens grunnfond har i 2012 økt med 16,5 mill. kroner, mens 1,4 mill. kroner er avsatt til gavefond. KApItAldEKnInG SolIdItEt Egenkapitalen var ved årsskiftet 377,5 mill. kroner mot 342,1 mill. kroner ved utgangen av fjoråret. Avsatt utbytte på 2,3 mill. kroner er inkludert i bankens opptjente egen - kapital pr Myndighetene har fastsatt kapitalkravet til 8 % i forhold til et risikovektet beregningsgrunnlag. Netto ansvarlig kapital var pr ,1 mill. kroner, og med et beregningsgrunnlag på 3.438,7 mill. kroner, ble kapitaldekningen ved utgangen av året 15,2 % og kjernekapitaldekningen 13,5 %. Tilsvarende tall i fjor var på hhv. 15,7 % og 13,1 %. Kjernekapitaldekning i % av risikovektet balanse: , ,7 12,9 13, , lån til KundER Brutto utlån til kunder var 4.463,4 mill. kroner mot 4.166,9 mill. kroner i Dette utgjør en økning på 296,5 mill. kroner tilsvarende 7,1 %. Utlånsvekst inklusive overføringer til Terra BoligKreditt AS (TBK) har vært på 340,3 mill, tilsvarende 7,3 % i Pr har banken en låneportefølje på 560,3 mill. kroner i TBK som ikke er balanseført. Den gjennomsnittlige utlånsrenten til kunder, inklusive kreditt-/ og provisjonsinntekter, var pr ,01 %, en økning på 0,07 prosentpoeng. GARAntIER Det samlede garantiansvar ved utgangen av 2012 var 523,9 mill. kroner mot 506,5 mill. kroner ved forrige årsskifte. InnSKudd fra KundER De samlede innskudd fra kunder var 3.657,8 mill. kroner mot 3.673,3 mill. kroner i Det er en reduksjon på 15,5 mill. kroner tilsvarende 0,4 %. I 2011 var det en økning på 3,3 %. De høyest forrentede kontiene hadde ved årsskiftet et samlet innestående på i alt 3.223,6 mill. kroner. Dette representerer 87,8 % av de totale innskudd. Den gjennomsnittlige innskuddsrenten til kunder var 2,71 % ved utgangen av året mot 2,69 % i KontAntStRØmoppStIllInG Netto kontantstrømmer fra virksomheten er endret fra 122,9 mill. kroner pr til -383,1 mill. kroner pr. 10

124 årsrapport Styrets beretning Endringen skyldes i hovedsak at banken i motsetning til fjoråret har hatt netto utbetalinger på utlån til kunder og netto innbetalinger på innskudd fra kunder. Videre har banken i 2012 hatt økte utbetalinger på gjeld til kredittinstitusjoner. Bankens netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er endret fra -195,6 mill. kroner pr til 63,9 mill. kroner pr Endringen skyldes i hovedsak økte netto innbetalinger ved kjøp og salg av obligasjoner og rente- og aksjefond. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er endret fra -30,1 mill. kroner i 2011 til 508,0 mill. kroner i År - saken til endringen er økte netto innbetalinger ved utstedelse av obligasjonsgjeld. organisasjon, ARBEIdSmIljØ og likestilling organisasjon Ved utgangen av 2012 sysselsatte konsernet Nes Prestegjelds Sparebank 63 medarbeidere i hel- eller deltidsstillinger. Dette er reduksjon fra 2011 hvor antallet var 66. Antall årsverk i morbank var til sammen 57,5 mot 60,0 årsverk i 2011 Banken ser det som viktig med høy kompetanse og god service, og har et kontinuerlig fokus på kompetanse - utvikling på ulike nivåer og ulike områder. helse, miljø og sikkerhet (hms) Banken er en IA-bedrift og har samarbeidsavtale med Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste om aktiv bruk av verne- og helsepersonell. En av hovedmålsettingene i HMS-arbeidet er at sykefraværet skal reduseres til under 3,5%. Statistikken over sykefravær i morbanken i 2012 viser et sykefravær på 3,68 %. Dette er reduksjon fra 2011 hvor fraværet var 6,51 %. Langtidsfraværet utgjør 66 % av det totale sykefraværet. Medarbeidernes tilfredshet kartlegges jevnlig. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det vurderes og iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Det har i løpet av året ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsulykker eller ulykker som har resultert i personskader eller store materielle skader. Nes Prestegjelds Sparebank har vedtatt egne etiske retningslinjer som gjelder for alle ansatte og tillitsvalgte i banken og dens datterselskap. ytre miljø Nes Prestegjelds Sparebank driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø utover det som er vanlig for bankdrift. Det vurderes å være ubetydelig. likestilling Det er konsernets holdning at ansatte, uavhengig av kjønn, skal behandles likt og gis like muligheter til utvikling. Banken forholder seg videre aktivt til de anbefalinger som er gitt fra Sparebankforeningen vedrørende valg av tillitsvalgte til forstanderskapet med komitèer og styret. Ved rekruttering legges det vekt på faglige kvalifikasjoner, så vel som kjønn. Bankens forstanderskap hadde ved årsskiftet en kvinne - andel på 35 prosent og forstanderskapets valgkomité 25 prosent. Av styrets 6 eksterne styremedlemmer er 3 kvin - ner. Av styrets 2 eksterne varamedlemmer er ingen kvinner. Bankens ledergruppe består ved utgangen av 2012 av tre kvinner og fire menn. Av mellomlederne er kvinneandelen 55 %. Blant alle ansatte i hele organisasjonen er andel kvinner 65 %. RISIKo- og KApItAlStyRInG God risikostyring er helt essensielt for bankens strategiske utvikling, og er et svært viktig tema for både styret og administrasjonen i banken. Bankens risikostyring skal ha et helhetsperspektiv, tilpasset størrelse og kompleksitet. Styret i Nes Prestegjelds Sparebank har en målsetting om at bankens risikovilje skal være betydelig mindre enn risiko - evnen. Risikoevne defineres som bankens økonomiske evne til å ta risiko, både absolutt og i relative former. Den viktigste faktor i en banks risikoevne er egenkapitalen. Andre viktige faktorer er inntjening, likviditet og balanse - sammensetning. Bankens evne til å balansere ambisjoner mot evne og vilje til å ta risiko vil være av stor betydning, blant annet for å sikre tilgang til kapitalmarkedet. Risiko - justert kapital kan benyttes som et uttrykk for bankens risikomåling og risikotoleranse. For å sikre en effektiv og hensiktsmessig prosess for risikoog kapitalstyring er rammeverket basert på følgende elementer: strategier og retningslinjer organisering rapportering og oppfølging internkontroll og compliance (etterlevelse) ORGANISERING OG ANSVAR Ansvaret og gjennomføring av bankens risikostyring og kontroll er delt mellom bankens styre, ledelsen og operative enheter. Styret i Nes Prestegjelds Sparebank har det endelige ansvaret for risikostyringen. Dette innebærer at styret skal godkjenne bankens risikoprofil og påse at banken har en ansvarlig kapital som er tilstrekkelig ut fra ønsket risiko og virksomhet, samt sørge for at banken er tilstrekkelig kapitalisert i forhold til regulatoriske krav. Videre vedtar styret overordnede retningslinjer og rammer for risikostyringen, og påser at målsettinger og retningslinjer blir innført i organisasjonen i samsvar med beslutningene. Administrerende banksjef har ansvaret for å operasjonali - sere styrets målsettinger og retningslinjer, og sammen med den øvrige ledelsen etablere, vedlikeholde og utvikle 11

125 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen rammeverket for risikostyringen. Rammeverket består av metoder, prosesser, konkrete retningslinjer og rutiner som er innført for å utføre aktivitetene i risikostyringen. Administrerende banksjef skal sørge for at det utarbeides rapporter som gir styret grunnlag for å vurdere om risikoen ligger innenfor godkjent risikoprofil. Risikokontrollfunksjonen kontrollerer etterlevelsen av styrets beslutninger og utarbeider faste risikorapporter til ledelsen og styret. Risikostyring er en del av bankens løpende internkontrollprosess, og alle ledere i Nes Prestegjelds Sparebank har ansvar for å styre risiko og sikre god kontroll innenfor eget område i tråd med bankens vedtatte risikoprofil. For å sikre god økonomisk og administrativ styring, skal den enkelte leder ha nødvendig kunnskap om vesentlige risikoforhold innenfor eget område. Banken utarbeider kapitalanalyser (ICAAP) etter de forskriftene for kapitaldekning, Basel II, som kobler faktisk risiko og kapitalbinding. Av praktiske hensyn har banken delt sin risikostyring inn i de samme kategoriene som anvendt i Basel II. For de største risikogruppene er det utarbeidet egne retningslinjer som gir mer detaljerte beskrivelser av risikoen og hvordan banken skal opptre for å redusere risikoen. Det rapporteres periodisk til ledelsen og styret for de ulike risikogruppene. KREDITTRISIKO Kredittrisikoen i bankens utlånsportefølje representerer den største risikoen i Nes Prestegjelds Sparebank og defineres som faren for tap som oppstår som følge av at låntakere ikke har evne eller vilje til å betjene sine forpliktelser overfor banken. Bankens strategi for kredittrisiko er utledet fra bankens hovedstrategi og inneholder retningslinjer for risikoprofil, herunder retningslinjer for porteføljesammensetning mellom personmarked og bedriftsmarked samt bankens retningslinjer for eksponering innenfor spesifikke engasjementstyper eller bransjer. Bankens styre følger løpende opp utlånsporteføljen med det formål å kunne foreta justeringer av bankens retningslinjer for kredittpolicy for å begrense risikoen i porteføljen. Det legges vekt på løpende tilpasning av mål og rammer for økt styring av kredittrisiko. Bankens bevilgningsreglement og fullmakter er basert på risiko knyttet til sannsynligheten for mislighold og sikkerhetsdekning. Fullmaktsstrukturen bygger på rådgivernes kompetanse og risikoklassifiseringsverdiene på kunden. Banken benytter et risikoklassifiseringssystem for å overvåke kredittrisiko i nærings- og personkundeportføljen. Systemet er basert på en modell som avdekker forventet sannsynlighet for mislighold og tap. Risikoklassifiseringssystemet for personmarked bygger på en totalvurdering av økonomi og sikkerheter hvor økonomi blir vektet på netto likviditet og gjeldsgrad, og sikkerheter primært på realisasjonsverdi. Klassifiseringssystemet for bedriftsmarked er basert på spesifikke vurderinger innenfor hovedområdene regnskap /økonomi, sikkerhetsvurdering/risiko og interne /eksterne forretningsmessige forhold. Vektingen er splittet etter type engasjement/ næring basert på erfaringstall og markedsutsikter. Oppdatering av porteføljen avhenger av risikoklasse, dog minimum kvartalvis gjennomgang. Overvåking skjer med bakgrunn i engasjementsstørrelse, risikoklasse og evt. mislighold. Banken foretar løpende evaluering av modellen/systemets parametere i forbindelse med gruppenedskrivninger basert på historikk og generelle vurderinger av markedet. Likeledes vurderes systemets kvalitet kontinuerlig med henblikk på den informasjon den gir om bankens porteføljerisiko. Banken benytter en differensiert nedskrivningsmodell for gruppenedskrivninger som er basert på tapsrisiko i de forskjellige bransjer på bedriftsmarked. På personmarked er det differensiert mellom boliglån og øvrige lån. Individuelle nedskrivninger foretas på person- og næringsengasjement som i overensstemmelse med Finanstilsynets forskrifter er identifisert som tapsutsatte. Banken risikopriser næringsengasjement utfra risikoklasse og sikkerhetsdekning. For personengasjement hensyntas betalingsevne og sikkerhetsdekning ved prising av risiko. Sentralt i Terra-Gruppen er det under utarbeidelse et nytt risikoklassifiseringssystem som forventes implementert i løpet av Systemet bygges opp med vesentlig flere risikoklasser og hyppigere oppdatering enn i dagens system. Det nye systemet vil gi bedre informasjon om migrasjon mellom klassene, og vil derfor bli et bedre styrings- og overvåkningssystem enn det banken har i dag. Det vil også bli utarbeidet et nytt gruppenedskrivningssystem basert på innhentet informasjon i forbindelse med risikoklassifiseringen. MARKEDSRISIKO Markedsrisiko er risiko for tap på poster i og utenfor balansen som følge av svingninger i observerbare markedsvariabler som aksjekurser, valutakurser, renter og råvarepriser. Markedsrisiko oppstår i hovedsak fra bankens investeringer i aksjer, fond, og egenkapitalbevis, plasseringer i sertifikater og obligasjoner, samt kjøp og salg av finansielle derivater, herunder rente- og valutaderivater. Formålet med bankens eksponering i markedsrisiko er å sikre en sunn og langsiktig utvikling og positiv, akseptabel avkastning uten at banken utsettes for risiko som truer dens eksistens på kort eller lang sikt. Markedsrisikoen måles og overvåkes på bakgrunn av rammer fastsatt av styret. Banken benytter ulike porte følje - systemer for å måle markedsrisikoen mot de fastsatte rammene. Rammene revideres årlig, og fastsettes på bakgrunn av stresstester og analyser av negative markedsbevegelser. Overvåking av utviklingen i etablerte risikomål skjer løpende både på konsolidert basis og for delporteføljer, og bankens prosedyrer skal sikre konsistens mellom styrets markedsrisikotoleranse og rammenivået. Bankens markeds risiko rapporteres periodisk til ledelsen og styret. Markedsrisiko består av følgende: 12

126 årsrapport Styrets beretning Renterisiko Renterisiko er risikoen for tap som oppstår ved endringer i rentenivået. Ved overvåking av renterisikoen legger banken til grunn en gap-analyse som viser eksponering for renterelaterte finansielle instrumenter og produkter fordelt på ulike intervaller på rentekurven målt mot fastsatt ramme for netto renteeksponering. Banken har i hovedsak kort rentebinding på sine instrumenter. Kursrisiko Kursrisiko er risikoen for tap som følge av endringer i kursene på bankens beholdning av verdipapirer. Bankens risikoeksponering mot denne formen for risiko er regulert gjennom rammer for maksimale investeringer i de ulike porteføljene. Banken har relativt lav eksponering mot aksjemarkedet. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for tap som oppstår ved endringer i valutakursene. Ved overvåking av valutarisikoen måles bankens valutaposisjoner mot fastsatte rammer for maksimal aggregert valutaposisjon og maksimal posisjon i enkeltvaluta. Banken har lav valutaeksponering ved årsskiftet. LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko er risiko for at banken ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser, erstatter uttrukne kundemidler eller finansierer økninger i eiendelene. Konsekvensen kan være vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, manglende evne til å møte forpliktelser eller vesentlig kostbar finansiering av eiendelene. Banken søker å minimere likviditetsrisikoen gjennom sin likviditetspolicy fastsatt av styret. Likviditetspolicyen skal sikre at likviditetsrisikoen til enhver tid er under kontroll og danner rammer for bankens finansierings- og plasseringstiltak for alle virksomhetsområder. Likviditetspolicyen inneholder interne mål og rammer for finansie - ring, løpetider, likviditetsindikatorer, likviditetsreserve, bufferkapital, egenkapital, stresstester og beredskapsplaner som rapporteres periodisk til styret. Banken har også sikrede trekkrettigheter for å redusere likviditetsrisikoen og å opprettholde fleksibilitet i likviditetsstyringen. Ledelsen er ansvarlig for å gjennomføre likviditetspolicyen og likviditetsstyringen som blant annet innebærer: Daglig overvåking av den finansielle situasjonen, vurdere kjente, framtidige kontantstrømmer og rullerende prognoser for å sikre at forpliktelser kan innfris. Sikre refinansiering i god tid før forfall på gjeldsinstrumenter, eller ved utlån til kunder, gjennom bruk av kundeinnskudd, penge- og kapitalmarkedene, samt sentralbanken. Forvalte bankens rentebærende verdipapirportefølje som del av bankens likviditetsreserve, bufferlikviditet og som pantsikkerhet for lån fra sentralbanken. Overvåke likviditet i balansen mot interne likviditetsmål og myndighetskrav. Styre konsentrasjon og struktur på gjeldsforfall. Likviditetsrapportering til styret baseres i hovedsak på kjente, framtidige kontantstrømmålinger, rullerende prog - no ser på daglig, månedlig og årlig basis, interne rammer, stresstester og myndighetskrav. Banken fordeler finansieringskilder på ulike motparter, finansielle gjeldsinstrumenter og løpetider. OPERASJONELL RISIKO Operasjonell risiko er risikoen for tap pga. utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil eller pga. eksterne hendelser. Operasjonell risiko omfatter risiko innen personal, økonomi, IT- sikkerhet, fysisk sikkerhet, drift, juridisk sikkerhet, forvaltning, kontroll og daglig drift. I dette inngår risikoen for at banken kan bli påført tap eller kostnader som følge av IT-systemer og organisasjon ikke kan behandle transaksjoner på korrekt og tidsriktig måte manglende sikring av omdømme, eiendeler og ressurser m.v. bevisste handlinger fra egne ansatte og/eller utenforstående med sikte på å oppnå urettmessige fordeler manglende sikring av kunders eiendeler eller uakt - som het ved forvaltning av eiendeler på vegne av andre systemtekniske og manuelle kontroller som ikke fungerer Operasjonell risiko er en risikokategori som fanger opp alt det vesentlige av kostnader knyttet til kvalitetsbrister i bankens løpende virksomhet. Den operasjonelle risikoen vil blant annet kunne reduseres gjennom god kvalitetssikring og interne kontrollsystemer. Operasjonell risiko rapporteres periodisk til styret. STRATEGISK RISIKO/ FORRETNINGSRISIKO Strategisk risiko/ forretningsrisiko er basert på en skjønnsmessig vurdering av bankens risiko for tap eller bortfall av inntekter som følge av strategiske valg eller endrede rammebetingelser som ikke dekkes under de øvrige områdene. Nes Prestegjelds Sparebank foretar en løpende vurdering av risikofaktorer som spesielle forretningsområder, strate - giske eierposter, bemanning og investeringer i datter - selskap. Dette innebærer en gjennomgang av endringer i rammebetingelser, herunder endret kundeadferd og endringer i konkurransesituasjonen, krav fra offentlige myndigheter og krav til kompetanse og organisering. KAPITALSTYRING Nes Prestegjelds Sparebanks mål vedrørende kapitalforvaltning er å trygge fortsatt drift for å sikre egenkapitalbeviseierne en god avkastning, samt å opprettholde en optimal kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnadene. Gjennom lovverket er banken underlagt et regelverk for minstekrav til kapitaldekning og soliditet. CEBS (Committee of European Banking Supervisors) har 13

127 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen utarbeidet retningslinjer for prosesser for styring av risiko og kapitalbehov i form av ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Styret har ansvaret for å initiere ICAAP-prosessen og kapitalplanleggingen, og skal sette mål for et kapitalnivå som er tilpasset bankens risikoprofil og forretningsmessige rammebetingelser. ICAAPprosessen er en integrert del av bankens samlede risikostyring. Selv om Nes Prestegjelds Sparebank priser inn en forventet tapskostnad, må banken ha kapitalreserver for å dekke uventede tap. Gjennom ICAAP beregnes risikojustert kapital for alle risikoområder, og banken gjennomfører stresstesting for å identifisere forhold som kan påvirke risikobildet og kapitaldekningen i negativ retning. Risiko - justert kapital angir hvor stort tap som kan oppstå under ekstreme forhold, og er en sentral størrelse i vurderingen av bankens behov for egenkapital for å drive virksomheten på en forsvarlig måte. Den risikojusterte kapitalen og lovmessig minstekrav skal sammenholdes mot bankens faktiske egenkapital. Myndighetene har fastsatt kapitalkravet til 8 % i forhold til et risikovektet beregningsgrunnlag. Styrets målsetting er en kapitaldekning på 14 %, en kjernekapitaldekning på 12 % og en ren kjernekapitaldekning på 10 %. Ved utgangen av 2012 er kapitaldekningen til konsernet 15,2 %, hvorav 13,5 % er kjernekapitaldekning. EIERStyRInG og SElSKApSlEdElSE I nes prestegjelds SpAREBAnK Styret i Nes Prestegjelds Sparebank har vedtatt å følge Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse datert 23. oktober 2012 så langt denne er relevant for bankens virksomhet. Anbefalingen er utarbeidet av Oslo Børs med flere. Nes Prestegjelds Sparebank er en selveiende institusjon med en allmennyttig virksomhet. Banken har utstedt egenkapitalbevis som er notert på Oslo Børs. Bankens styre og administrasjon har fokus på virksomhetsstyring, med spesiell oppmerksomhet på områdene verdigrunnlag, etikk, styrets arbeid og kompetanse. Organiseringen av Nes Prestegjelds Sparebank er i samsvar med sparebankloven og lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner. FORSTANDERSKAPET Forstanderskapet er bankens øverste organ. Forstanderskapet har representanter fra egenkapitalbeviseierne, innskyterne, det offentlige og de ansatte. Forstanderskapet har 20 medlemmer og sammensetningen fremkommer i bankens årsrapport. Forstanderskapet fastsetter bankens vedtekter, vedtar bankens regnskap og disponerer bankens overskudd, velger styre, kontrollkomite og valgkomiteer. Honorering av forstanderskapet fremkommer av note 9 og eierskap til egenkapitalbevis av note 46 i regnskapet. Forstanderskapet ledes av Tore Bergstøl, Nore og Uvdal, med Kjell Tore Finnerud, Sigdal som nestleder. STYRET Styret leder bankens virksomhet etter lover, forskrifter og vedtak i bankens forstanderskap. Organisasjonskartet fremgår i årsrapporten. Styret består av 7 medlemmer og velges av forstanderskapet. Det velges tre medlemmer fra Hallingdal, hvorav ett medlem skal være bosatt i Nes kommune, ett medlem fra Sigdal kommune, ett fra Drammen kommune og ett fra Numedal. De ansatte velger ett med - lem. Administrerende banksjef er i samsvar med Sparebanklovens bestemmelser ikke lenger medlem av styret. Styret er sammensatt som følger: George Fulford, styrets leder. Geir Olav Brøto, styrets nestleder (fratrådt i løpet av 2012). Øvrige medlemmer er Fred Arne Kramer, Grethe Solberg, Gro Øverby, Marit Sand Deinboll og Kine Hagaeie Tyribakken. STYRETS ARBEID Styret i banken har hatt 13 møter i løpet av Styret har utarbeidet en styreinstruks. Videre er det utarbeidet en arbeidsplan som ivaretar gjennomgangen av strategiske tema, resultatoppfølging og risikovurdering, samt mar - keds- og salgsutvikling. I tillegg påhviler det styret å foreta en egenevaluering av styrets arbeid og sammensetning. Det avholdes to styreseminar hvert år hvor styret blant annet fastsetter budsjettforutsetningene, utarbeider arbeidsplanen og evaluerer strategiplanen. GODTGJØRELSE TIL STYRET Styrets godtgjørelse fremgår av note 9 i regnskapet. Godtgjørelse utover dette dekkes eventuelt etter regning. KONTROLLKOMITÈEN Kontrollkomiteen består av tre medlemmer og velges av forstanderskapet. Kontrollkomiteens oppgave er på vegne av forstanderskapet å føre tilsyn med bankens virksomhet og se til at den drives innenfor gjeldende lover og forskrifter, vedtekter og vedtak fattet av forstanderskapet, samt pålegg fra Kredittilsynet. Kontrollkomiteen avgir en melding til forstanderskapet for sitt arbeid. Meldingen for 2012 fremkommer i årsrapporten. Godtgjørelse til kontrollkomiteens medlemmer fastsettes av forstanderskapet og fremgår av note 9 i regnskapet. Kontrollkomiteens sammensetning er vist i oversikten over tillitsvalgte i årsrapporten. Kontrollkomiteens arbeid ledes av advokat Hans V. Haug. VALGKOMITÈEN Valgkomiteen for forstanderskapet består av 4 medlemmer. og har representanter fra alle grupper som er representert i forstanderskapet. Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i forstanderskapet, styreleder og nestleder og øvrige styremedlemmer, kontrollkomiteens leder og nestleder og øvrige medlemmer. Det er i tillegg valgkomiteer for innskyterrepresentanter og represen - tanter for egenkapitalbeviseierne til forstanderskapet. Valgkomiteens innstillinger blir ikke begrunnet, men det blir foretatt en redegjørelse for komiteens arbeid på valgmøtet i forstanderskapet. REVISJON AV VIRKSOMHETEN Den eksterne revisjon utføres av PricewaterhouseCoopers AS ved statsautorisert revisor Sigmund Landaas. Revi - 14

128 årsrapport Styrets beretning sjons beretningen for 2012 er gjengitt i årsrapporten. Styret har årlig møte med ekstern revisor. Honorar for revisjon og konsulentbistand fremgår av note 9. I tillegg til ekstern revisjon gjennomføres et internt kontrollarbeid i samsvar med Forskrift om klargjøring av kontrollansvar, doku - menta sjon og bekreftelse av den interne kontroll med administrativ rapportering til styret, samt rapporter fra kontrollkomiteens arbeid. REVISJONSUTVALG Banken har et revisjonsutvalg bestående av 2 medlemmer fra bankens styre. Revisjonsutvalget skal være et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret. Revisjonsutvalgets oppgaver er i henhold til sparebankloven. Medlemmene i revisjonsutvalget har i 2012 vært George Fulford og Geir Olav Brøto (frem til fratreden). KONSERNLEDELSEN Konsernledelsen i banken har bestått av 7 personer i 2012: Hans Kristian Glesne (adm. banksjef), Geir Hovden (ass. banksjef), Nils Halvard Bråten (banksjef Nes), Elin Røe Gullingsrud (banksjef PM), Marit Siri Jorde (leder personal/administrasjon) Ingrid M. Lien Sagabråten (økonomisjef) og Terje Bale (kredittsjef). Lønn, lån og eierskap til egenkapitalbevis fremgår av notene 9, 46 og 47 i regnskapet. Styret har vedtatt følgende erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte: 1. Rammeverk for godtgjørelse Disse retningslinjene gjelder for godtgjørelse til ledende ansatte i Nes Prestegjelds Sparebank. Godtgjørelse til ledende ansatte kan inneholde følgende elementer: fast lønn bonus ytelsesbasert pensjonsordning andre ytelser Den samlede godtgjørelsen til ledende ansatte bør være konkurransedyktig med godtgjørelsen for tilsvarende stillinger i sammenlignbare banker. Bankens styre fastsetter godtgjørelsen til administrerende banksjef og informasjon om godtgjørelsen til administrerende banksjef gis gjennom årsregnskapet. Styret foretar den endelige godkjennelsen av godtgjørelsen til øvrige ledende ansatte basert på anbefaling fra administrerende banksjef. 2. fast lønn Den faste lønnen til ledende ansatte bør være konkurransedyktig med godtgjørelsen for tilsvarende stillinger i sammenlignbare banker. 3. Bonusordning Avhengig av bankens resultat det enkelte år kan det utbetales bonus. Kriterier og rammer vedtas av bankens styre fra år til år. 4. pensjon Nes Prestegjelds Sparebank har en ytelsesbasert pensjonsordning og en innskuddsbasert pensjonsordning. Den ytelsesbaserte pensjonsordningen ble stengt for nye medlemmer fra og med 1. september 2009 og den innskuddsbaserte ordningen ble opprettet fra samme dato. Ansatte som ble tilsatt før 1. september 2009 er alle blitt stående som medlemmer av den ytelsesbaserte ordningen. Ansatte som er tilsatt etter 1. september 2009 er meldt inn i den innskuddsbaserte ordningen. De ledende ansatte er omfattet av pensjonsordningen på like betingelser som bankens øvrige ansatte. 6. Sluttvederlag Nes Prestegjelds Sparebanks administrerende banksjef har en avtale vedrørende sluttvederlag ved oppsigelse fra bankens side før oppnådd pensjonsalder. Sluttvederlaget skal tilsvare en års lønn inkl. verdi av pensjonsordningen. 7. Andre ytelser Andre ytelser til ledende ansatte kan omfatte enkelte andre elementer slik som kollektiv livsforsikring, personalgaranti og bilgodtgjørelse på vanlige vilkår og i henhold til bankens generelle reglement. SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE Konsernets egenkapital består av innskutt egenkapital på 176,3 mill. kroner og opptjent egenkapital på 201,1 mill. kroner. Morbankens egenkapital er sammensatt av innskutt egenkapital på 176,3 mill. kroner, opptjent egen - kapital på 203,3 mill. kroner. Eierandelskapitalen består av ordinære egenkapitalbevis (klasse A) og preferansekapital fra Statens finansfond (egenkapitalbevis klasse B). De ordinære egenkapitalbevisene gir rett til utbetaling av utbytte av årets overskudd etter eierandelsbrøken, etter at avsetning til fond for urealiserte gevinster og avsetning til preferanseutbytte er foretatt. Banken har et langsiktig mål om å dele ut halvparten av egenkapitalbeviseiernes andel av årets overskudd under forutsetning av at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte på ordinære egenkapitalbevis for inntektsåret Banken ønsker å holde tilbake kapital for å kunne innløse preferansekapitalinnskudd fra Statens finansfond i løpet av første halvår i Styret oppfatter dette som den beste løsningen for å ivareta eierne og bankens soliditetssituasjon og for å posisjonere seg for fremtidige strategiske valg. LIKEBEHANDLING AV EGENKAPITALBEVISEIERNE Egenkapitalbevisene i Nes Prestegjelds Sparebank (NESG) er notert på Oslo Børs og er fritt omsettelige. Det er ingen stemmerettsbegrensninger i egenkapitalbeviset ut over det som er lovpålagt. Bankens styre har fullmakt til å erverve inntil 10 % av den ordinære egenkapitalbeviskapital. Hensikten med fullmakten er å kunne lette omsetningen av beviset på børs. Banken eier egne egenkapitalbevis klasse A (ordinære egenkapitalbevis) ved årsskiftet. Dette utgjør 1,27 % av totalt antall egenkapitalbevis klasse A. FRI OMSETTELIGHET Bankens egenkapitalbevis er fritt omsettelige. EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE For å sikre best mulig deltakelse legges møtestart til etter normal arbeidstid. Innkallingen, sammen med valg- 15

129 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen komiteens innstilling, sendes til samtlige egenkapitalbeviseiere. Valgmøtet kunngjøres i pressen, på bankens hjemme - side og ved børsmelding. FINANSKALENDER OG MARKEDSKOMMUNIKASJON Banken rapporterer regnskapsinformasjon gjennom fire delårsrapporter, samt årsrapport med styrets årberetning. Det vektlegges åpenhet og likebehandling i informasjonshåndteringen. Banken vil offentliggjøre regnskapsutviklingen gjennom børsmeldinger. Komplette delsårsrapporter vil være tilgjengelige på bankens hjemmeside I 2013 offentliggjøres delårsrapportene den 15. mai, 14. august og 8. november. utsiktene for 2013 Utviklingen i norsk økonomi er fortsatt preget av uroen i finansmarkedene, og usikkerheten i verdensøkonomien, selv om situasjonen synes noe mer stabil enn tidligere. I løpet av 2012 er det skjedd en avklaring rundt den europeiske statsgjeldskrisen. Dette har ført til en dempet uro i finansmarkedene. Den betydelige arbeidsledigeheten i Europa er bekymringsfull og vil over tid kunne påvirke stabiliteten i Europa. For norsk økonomi var 2012 et godt år. Veksten i kjøpekraften til folk flest var god fordi det nok en gang ble bevilget normal lønnsvekst samtidig som prisveksten ble svak. Litt overraskende var veksten i privat konsum moderat gjennom hele fjoråret fordi folk satte til side en vesentlig større andel av sin inntekt til sparing enn de gjorde året før. Arbeidsmarkedet viste en gradvis bedring gjennom året. Sysselsettingen i offentlig sektor fortsatte i 2012, men gledelig nok steg også den private sysselsettingen. Tilgangen på arbeidskraft var imidlertid også god i bankens marked og ledigheten holdt seg noenlunde stabil. Uroligheter og finanskrise har gjort konsekvensen av høy gjeld tydelig. Mange år med høy gjeldsvekst og lav sparing vil trolig avløses av noen år med høyere sparing, som igjen vil føre til moderat vekst i norsk økonomi. Husholdningenes gjeld er historisk høy, og høyere i Norge enn i fleste andre land. Spørsmålet er om vi er i en situasjon hvor boligpriser kan falle betydelig eller om prisveksten skyldes underliggende faktorer på tilbuds- og etterspørselsiden. Mye taler for det siste. For bankens kunder sin betjeningsevne vil det være positivt at vi sannsynlig får beholde lav rente gjennom hele Det er imidlertid fortsatt grunn til å følge turist - næringen og eiendomsmarkedet med beslektet virksomhet i våre markedsområder ekstra godt også inneværende år. SAMMENSLÅING MED HOL SPAREBANK Styret i banken har foreslått en sammenslåing med Hol Sparebank. Styret mener at den sammenslåtte banken vil gi en fremtidsrettet lokalbank med utgangspunkt i Hallingdal og vekstmuligheter i hele Buskerud. Sammenslåingen vil bli fremmet for forstanderskapet til endelig vedtak i april takk Styret takker ledelsen og medarbeiderne for å ha skapt en organisasjonskultur preget av dynamikk, fleksibilitet og endringsvilje og evne. Det har vært spesielt viktig i 2012 hvor det er blitt stilt store krav til endringsvilje blant bankens medarbeidere. Styret legger stor vekt på bankens organisasjon og dens virkemåte.. Dette er viktige forutsetninger for å realisere bankens strategiske målsetninger framover. Tillitsvalgte i banken har også i år vist stort engasjement og bidratt med sin kompetanse og innsats i Styret takker også kundene for et godt samarbeid i Etter styrets oppfatning bidrar bankens desentrale organisasjon og beslutningsstruktur til å skape gode kunderelasjoner til beste for lokalmiljøet. Nesbyen, 13. februar

130 årsrapport Styrets beretning Foran fra venstre: Hans Kristian Glesne, George H. Fulford. Bak fra venstre: Grethe Solberg, Marit Sand Deinboll, Fred Arne Kramer, Kine Tyribakken, Gro Øverby. StyREt Styrets leder George h. fulford, drammen (f. 1951) Advokat. Partner i Fulford Pettersen & Co Advokatfirma DA. Styremedlem siden 2005, styrets leder siden Har juridisk embedseksamen samt utdannet revisor og bedriftsøkonom fra BI. Har tidligere arbeidet hos Fylkesskattesjefen i Buskerud, Skattedirektoratet samt vært dommerfullmektig ved Eiker, Modum, Sigdal Sorenskriverembede. Var banksjef i Sparebanken Buskerud/ Sparebanken NOR fra Siden 1994 har han vært partner i advokatfimaet Fulford Pettersen & Co DA. Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 300 Styrets nestleder Geir olav Brøto, nesbyen (f. 1975) Regnskapsfører og medeier i HallingRegnskap AS. Styremedlem siden 2003, styrets nestleder fra Han er autorisert Regnskapsfører og har arbeidet som daglig leder ved Nesbyen Regnskapskontor. Siden 2003 har han vært regnskapsfører og styremedlem ved HallingRegnskap AS. Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 200 Geir Olav Brøto trådte ut av styret juni Gro Øverby, Sigdal (f. 1967) Økonomisjef i Modum kommune. Har vært styremedlem siden Er utdannet diplomøkonom fra BI. Har erfaring fra Prestfoss postkontor og fra Lier kommune Har vært økonomisjef i Sigdal kommune fra og nå i Modum kommune fra Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 0 marit Sand deinboll, nore og uvdal (f. 1969) Jobber som adv. fullmektig i tillegg å være selvstendig næringsdrivende som rettshjelper. Har vært styremedlem siden Hun har juridisk embedseksamen og har tidligere jobbet som kunderådgiver i Nes Prestegjelds Sparebank. Hun har også erfaring fra Nore og Uvdal kommune som konsulent og har vært daglig leder for Nore og Uvdal Næringsselskap BA fra Nå jobber hun som adv.fullmektig i tillegg til å ha eget firma som rettshjelper (Numedal Rettshjelp). I sistnevnte har hun for det meste utviklingsprosjekt og faste oppdrag. Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 0 fred Arne Kramer, nesbyen (f. 1949) Pensjonist. Har vært styremedlem siden Han er utdannet jurist. Fra 1985 til 2009 var han rådmann i Nes kommune. Før han kom til Nes hadde han erfaring fra Fylkesskattesjefen i Nordland og som rådmann i Moskenes kommune. Jobbet som spesialkonsulent i Nes kommune fra Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 0 Grethe Solberg, flå (f. 1981) Regnskapsfører, ansatt hos Visma Services Norge AS. Har vært styremedlem siden Er utdannet diplomøkom fra BI. Har jobbet i selskapet siden 2006, og vært autorisert regnskapsfører siden Startet i Visma sin avdeling på Gjøvik og har vært nestleder der fra 2008 til 2010, deretter nestleder for avdelingen i Hallingdal siden Tar over som avdelingsleder i Hallingdal fra påske i Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 0 Kine hagaeie tyribakken, ansattes representant (f. 1974) Regnskapsmedarbeider ved hovedkontoret i Nes Prestegjelds Sparebank. Har vært styremedlem siden 2011 og ansattes varamedlem fra Hun er utdannet diplomøkonom fra BI, og har tidligere jobbet som kundebehandler i Sparebanken NOR. Hun har vært ansatt i banken siden Antall egenkapitalbevis i Nes Prestegjelds Sparebank: 0 17

131 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen RESultAtREGnSKAp KONSERN MORBANK Omarbeidet Omarbeidet Tall i kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Utbytte o.a. inntekter av verdipapirer Netto gevinst/ tap på finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader 8, Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler 32, Andre driftskostnader Tap på utlån og garantier RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT UTVIDET RESULTAT Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Estimatavvik på pensjonsordninger UTVIDET RESULTAT ETTER SKATT ÅRETS TOTALRESULTAT Årsresultatet tilordnes: Ordinære egenkapitalbeviseiere Statens finansfond Sparebankens grunnfond Fond for urealiserte gevinster Annen opptjent egenkapital Totalresultatet tilordnes: Ordinære egenkapitalbeviseiere Statens finansfond Sparebankens grunnfond Fond for urealiserte gevinster Annen opptjent egenkapital Resultat pr. egenkapitalbevis for den del av årsresultatet som er tilordnet selskapets egenkapitalbeviseiere (NOK pr. egenkapitalbevis) 14,46 4,97 Resultat pr. egenkapitalbevis 13 14,46 4,97 9,90 3,52 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis 13 9,90 3,52 18 Notene på side 29 til 84 er en integrert del av regnskapet

132 årsrapport Resultatregnskap/ Balanse BAlAnSE KONSERN MORBANK Omarbeidet Omarbeidet Tall i kroner Note EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Brutto utlån før nedskrivninger 22, Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån og fordringer på kunder Verdipapir til virkelig verdi over resultatet Verdipapir som holdes til forfall Finansielle derivatinstrumenter Investeringsportefølje: - tilgjengelig for salg 16, Eierinteresser i konsernselskaper Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringseiendom 33, Andre eiendeler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Finansielle derivatinstrumenter Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Ansvarlig lånekapital Betalbar skatt Annen gjeld Pensjoner SUM GJELD Innskutt egenkapital 41, Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Notene på side 29 til 84 er en integrert del av regnskapet 19

133 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen KontAntStRØmoppStIllInG KONSERN MORBANK Omarbeidet Omarbeidet Tall i kroner Note Kontantstrømmer fra virksomheten Resultat før skattekostnad Avskrivninger mv av varige driftsmidler Tap/ gevinst ved salg av driftsmidler 7, Tap/ gevinst ved salg av verdipapirer Verdiendring valuta Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/ utbet. i pensjonsordninger Verdiendring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir og ansvarlig lånekapital Verdiendring aksjer, sertifikater og obligasjoner Endring i nedskrivninger på utlån Betalte skatter 12, Netto endring kundefordringer Netto endring utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto endring utlån til kunder Netto endring finansielle derivatinstrumenter Netto endring øvrige fordringer Netto endring gjeld til kredittinstitusjoner Netto endring innskudd fra kunder Netto endring avsetning påløpte kostnader og forpliktelser Netto endring annen gjeld Netto kontantstrøm fra virksomheten Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datterselskap/ tilknyttet selskap Innbetalinger ved salg av aksjer i datterselskap/ tilknyttet selskap Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Utbetalinger av konsernbidrag til datterselskap/ tilknyttet selskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 0 Innbetalinger ved utstedelse av ansvarlig lånekapital Utbetalinger ved tilbakebetaling av ansvarlig lånekapital Innbetalinger ved utstedelse av obligasjonsgjeld, sertifikatlån, ansvarlig lån Utbetalinger ved tilbakebetaling av obligasjonsgjeld, sertifikatlån, ansvarlig lån Innbetalinger ved utstedelse av preferansekapital Utbetalinger av utbytte/ gaver Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Notene på side 29 til 84 er en integrert del av konsernregnskapet

134 årsrapport Resultatregnskap/ Balanse EGEnKApItAloppStllInG EndRInGER I EGEnKApItAl KonSERn Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Spare- Annen Fond for Eierandels- Overkurs- bankens Utjevnings- Gave- opptjent urealiserte kapital fond grunnfond fond fond egenkapital gevinster Sum Egenkapital Implementering av IAS 19R Egenkapital omarbeidet Årsresultat Utvidet resultat Årets totalresultat i Utbetalt utbytte for Utbetalt gaver Egenkapital Årsresultat Utvidet resultat Årets totalresultat i Utbetalt utbytte for Utbetalt gaver Egenkapital EndRInGER I EGEnKApItAl morbank Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Spare- Fond for Eierandels- Overkurs- bankens Utjevnings- Gave- urealiserte kapital fond grunnfond fond fond gevinster Sum Egenkapital Implementering av IAS 19R Egenkapital omarbeidet Årsresultat Utvidet resultat Årets totalresultat i Utbetalt utbytte for Utbetalt gaver Egenkapital Årsresultat Utvidet resultat Årets totalresultat i Utbetalt utbytte for Utbetalt gaver Egenkapital Notene på side 29 til 84 er en integrert del av regnskapet 21

135 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen noter til IfRS ÅRSREGnSKAp for 2012 GEnEREllE REGnSKApSpRInSIppER Note 1 Finansiell risiko Note 2 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Note 3 Spesifikasjon av netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Note 4 Spesifikasjon av netto provisjonsinntekter og inntekter fra andre banktjenester Note 5 Spesifikasjon av utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning Note 6 Spesifikasjon av netto gevinst/ tap på finansielle instrumenter Note 7 Spesifikasjon av andre inntekter Note 8 Lønn og generelle administrasjonskostnader Note 9 Ytelser til ansatte og tillitsmenn Note 10 Andre driftskostnader Note 11 Leieavtaler Note 12 Skattekostnad Note 13 Resultat pr. egenkapitalbevis Note 14 Kontanter og kontantekvivalenter Note 15 Spesifikasjon av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Note 16 Verdipapir til virkelig verdi over resultatet Note 17 Verdipapir som holdes til forfall Note 18 Finansielle derivatinstrumenter Note 19 Tidspunkt frem til avtalt/ sannsynlig endring av rentebetingelser Note 20 Restløpetid på balanseposter Note 21 Finansielle instrumenter fordelt på valuta Note 22 Utlån til og fordringer på kunder Note 23 Utlån og garantiansvar - risikoklassifisering Note 24 Garantiansvar Note 25 Misligholdte låneengasjementer Note 26 Forfalte, ikke nedskrevne engasjement Note 27 Tapsnedskrivninger og tapskostnader Note 28 Virkelig verdi av finansielle eiendeler og forpliktelser Note 29 Investeringsportefølje tilgjengelig for salg Note 30 Investeringer i datterselskap Note 31 Utsatt skattefordel Note 32 Immaterielle eiendeler Note 33 Varige driftsmidler Note 34 Investeringseiendommer Note 35 Spesifikasjon av andre eiendeler Note 36 Spesifikasjon av gjeld til kredittinstitusjoner Note 37 Innskudd fra kunder Note 38 Ansvarlig lånekapital og sertifikat- og obligasjonslån Note 39 Annen gjeld Note 40 Pensjonsforpliktelser Note 41 Eierandelskapital Note 42 Egne egenkapitalbevis Note 43 Andre reserver Note 44 Beregning av kapitaldekning Note 45 Utbytte pr. egenkapitalbevis Note 46 Egenkapitalbevis Note 47 Nærstående parter Note 48 Hendelser etter balansedagen 22

136 årsrapport Generelle regnskapsprinsipper GEnEREll InfoRmASjon Nes Prestegjelds Sparebank er en selvstendig bank som tilbyr finansielle produkter og tjenester innenfor områdene sparing/ plassering, utlån, betalingsformidling, samt livog skadeforsikring. Bankens målsetting er å være en fullservicebank med stor grad av nærhet til kundene. De viktigste kundene er personkunder, primærnæringer, små og mellomstore bedrifter, samt offentlig sektor. Bankens datterselskap driver utleie av forretningslokaler. Konsernregnskapet består av morbank og datterselskap som fremkommer av note 29. Nes Prestegjelds Sparebank er registrert og hjemmehørende i Norge, med hovedkontor i Nesbyen. Banken har postadresse: Jordeshagen 5, 3540 Nesbyen. Banken er notert på Oslo Børs med egenkapitalbevis og obligasjonsgjeld. Regnskapet gjelder for perioden til Alle tall er presentert i norske kroner og i hele tusen, med mindre annet er spesifisert i note. Bankens funksjonelle valuta er norske kroner. Konsern- og morbankregnskap ble vedtatt av styret den 13. februar 2013 og forstanderskapet den 21. februar Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Som børsnotert konsern avlegger Nes Prestegjelds Spare - bank konsernregnskapet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (International Financial Reportings Standards, IFRS) og regnskapsstandarder (International Accounting Standards, IAS) som fastsatt av EU. Regnskapet for morbanken avlegges etter de samme prinsipper som konsernregnskapet. Resultatregnskap og balanse viser ett års sammenligningstall for både konsern og morbank. Regnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prin - sippet med følgende modifikasjoner: finansielle eiendeler tilgjengelig for salg, finansielle derivater og finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi over resultatet. Det er under regnskapsprinsipper eller den enkelte note til regnskapet for øvrig redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av bankens regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note 2. Nye og endrede standarder som er tatt i bruk av konsernet i 2012 IAS 19 Ytelser til ansatte ble endret i juni Endringen trer i kraft , men konsernet har valgt tidliganvendelse i Endringen medfører at alle estimatavvik føres i utvidet resultat ettersom disse oppstår (ingen korridor), en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening og at man erstatter rente kostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse (eiendel). Som følge av implementeringen er bankens pensjonsforpliktelse økt med TNOK og bankens egenkapital redusert med TNOK pr Tilsvarende tall pr er TNOK og TNOK Sammenlig - ningstall for resultat og balanse er omarbeidet samt omarbeidet balanse er innarbeidet ihht nytt prinsipp. Ingen øvrige nye og endrede standarder har påvirking på konsernets regnskap i Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse Konsernet har ikke valgt tidliganvendelse av følgende nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger: IAS 1 Presentasjon av finansregnskap er endret og medfører at poster i utvidet resultat skal deles inn i to grupper, de som senere omklassifiseres over resul - tatet og de som ikke gjør det. Endringen påvirker ikke hvilke poster som skal inkluderes i utvidet resultat. IFRS 9 Finansielle instrumenter regulerer klassifi - sering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. IFRS 9 ble utgitt i november 2009 og oktober 2010, og erstatter de deler av IAS 39 som omhandler regnskapsføring, klassifisering og måling av finansielle instrumenter. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler deles inn i to kategorier basert på målemetode: de som er målt til virkelig verdi og de som er målt til amortisert kost. Klassifiseringsvurdering gjøres ved første gangs regnskapsføring. Klassifiseringen vil avhenge av selskapets forretningsmodell for å håndtere sine finansielle instrumenter og karakteristikkene ved de kontraktsfestede kontantstrømmene fra instru - mentet. For finansielle forpliktelser er kravene i hovedsak lik IAS 39. Hovedendringen, i de tilfeller hvor man har valgt virkelig verdi for finansielle forpliktelser, er at den delen av en endring i virkelig verdi som skyldes endring i selskapets egen kredittrisiko føres over utvidet resultat i stedet for i resultatregnskapet, dersom dette ikke medfører en 23

137 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen sammenstillingssfeil i resultatmålingen. Konsernet planlegger å anvende IFRS 9 når standarden trer i kraft. IFRS 10 Konsolidering er basert på dagens prinsipper om å benytte kontrollbegrepet som det avgjørende kriteriet for å bestemme om et selskap skal inklu - deres i konsernregnskapet til morselskapet. Standar - den gir utvidet veiledning til vurderingen av om kontroll er til stede i de tilfeller hvor dette er vanskelig. Konsernet har ikke vurdert alle mulige konsekvenser som følge av IFRS 10. IFRS 12 Opplysninger om investeringer i andre selskaper inneholder opplysningskravene for økonomiske interesser i datterselskaper, felleskontrollert virksomhet, tilknyttede selskaper, selskaper for særskilte formål «SPE» og andre ikke-balanseførte selskaper. Konsernet har ikke vurdert den fulle innvirkning av IFRS 12. IFRS 13 Måling av virkelig verdi definerer hva som menes med virkelig verdi når begrepet benyttes i IFRS, gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi skal bestemmes i IFRS og definerer hvilke tilleggsopplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. Standarden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig verdi men gir veiledning om anvendelsesmetode der bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer. Konsernet benytter virkelig verdi som målekriterium for visse eiendeler og forpliktelser. Konsernet har ikke vurdert den fulle innvirkning av IFRS 13. For øvrig er det ingen andre IFRS er eller IFRIC-fortolkninger som ikke er trådt i kraft som forventes å ha en vesentlig påvirkning på regnskapet Konsolideringsprinsipper Datterselskaper Datterselskaper er alle enheter der konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi normalt gjennom eie av mer enn 50 % av stemmeberettiget kapital. Konsernet vurderer også om det foreligger kontroll der man eier mindre enn 50 % av stemmerettene, men likevel er i stand til å styre finansielle og operasjonelle retningslinjer (faktisk kontroll). Datterselskap konsolideres fra tidspunktet hvor konsernet oppnår kontroll, og konsolideringen opphører når kontrollen over datterselskapet opphører. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutningen kostnadføres når de påløper. Når virksomhet erverves i flere trinn skal eierandel fra tidligere kjøp verdsettes på nytt til virkelig verdi med resultatføring av verdiendringen. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet balanseføres som goodwill. Hvis anskaffelseskost er lavere enn virkelig verdi av netto eiendeler, resultatføres differansen på oppkjøpstidspunktet. Interne transaksjoner og mellomværende i konsernet er eliminert. Endring av eierinteresser i datterselskaper uten tap av kontroll Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere i datterselskap som ikke medfører tap av kontroll behandles som egenkapitaltransaksjoner. Ved ytterligere kjøp føres forskjellen mellom vederlaget og aksjenes forholdsmessige andel av nettoeiendeler i datterselskapet mot egen - kapitalen i morselskapet. Gevinst eller tap ved salg til ikkekontrollerende eiere føres tilsvarende mot egenkapitalen. Avhending av datterselskaper Ved tap av kontroll måles evt. gjenværende eierinteresse til virkelig verdi med endring over resultatet. I den videre regnskapsføring utgjør virkelig verdi anskaffelseskost, enten som investering i tilknyttet selskap, felleskontrollert virksomhet eller finansiell eiendel. Segmentinformasjon Segmenter er definert som virksomhetsområder. Det vurderes ikke å foreligge vesentlige forskjeller på risiko og avkastning knyttet til de produkter, tjenester og geografiske markeder banken opererer i, og banken består således av ett segment. Dette er i samsvar med intern rapportering. omregning av utenlandsk valuta Transaksjoner i fremmed valuta omregnes til norske kroner til transaksjonskurs. Realisert valutagevinst eller -tap ved oppgjør og omregning av bankens pengeposter i fremmed valuta til kursen på balansedagen resultatføres. Alle valutagevinster og -tap presenteres på resultatlinjen «netto gevinst/ tap på finansielle instrumenter». Valutavirkningen på ikke-pengeposter (både eiendeler og forpliktelser) inngår som del av vurderingen av virkelig verdi. Valutadifferanser på ikke-pengeposter, slik som derivater, resultatføres som en del av samlet gevinst og tap. finansielle eiendeler Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: Til virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer, investeringer som holdes til forfall og eiendeler tilgjengelige for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse. Klassifisering Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt for handelsformål. En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. Konsernet har klassifisert 24

138 årsrapport Generelle regnskapsprinsipper aksjer, andeler og rentepapirer i denne kategorien. Derivater regnes alltid som til virkelig verdi over resultatet, med mindre de er en del av en sikring. Utlån og fordringer Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. Investeringer som holdes til forfall Investeringer som holdes til forfall er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som konsernet har en positiv intensjon om og evne til å holde til forfall. En liten andel obligasjoner er klassifisert i denne kategorien. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er ikke-derivative finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke er klassifisert i noen annen kategori. Aksjer og andeler som er anskaffet for annet formål enn å oppnå kortsiktig gevinst er plassert i denne kategorien. Regnskapsføring og måling Vanlige kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på transaksjonstidspunktet, som er den dagen konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. Alle finansielle eiendeler som ikke regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet, balanseføres første gang til virkelig verdi pluss transaksjonskostnader. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaf - felsen til virkelig verdi og transaksjonskostnader resultat - føres. Investeringer fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og konsernet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpotensialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet vurderes til virkelig verdi etter førstegangs balanseføring. Endringer i virkelig verdi fastsettes ved bruk av «cleanprice» metode, dvs eksklusiv påløpte renter. Utlån og fordringer med flytende rentebetingelser regn - skaps føres til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden. Banken har også fastrente utlån som vurderes til virkelig verdi med sammenligning av observerbare mar keds - verdier for rentebytteavtaler med tilsvarende løpetid som de aktuelle utlån. Gevinst og tap som skyldes endringer i virkelig verdi føres i resultatregnskapet som verdiendringer. Banken benytter rentebytteavtaler for å redu sere renterisiko på utvalgte fastrente utlån. Disse rentebytteavtalene regnskapsføres til virkelig verdi over resultat og banken anser det dermed for mer relevant med virkelig verdi klassifisering av lånene kan henføres rentebytteavtalene. Opptjente renter og over/underkurs regnskapsføres som renter. Obligasjoner som klassifiseres som holde til forfall, måles til amortisert kost ved en effektiv rentemetode, jfr. omtale av denne metoden under avsnittet om utlån. Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som «finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet», inkludert renteinntekt og utbytte, medtas i resultatregnskapet i den perioden de oppstår. Gevinster og tap presenteres på resultatlinjen «netto gevinst/tap på finansielle instrumenter». Renteinntekt og utbytte presen - teres henholdsvis på linjene «renteinntekter og lignende inntekter» og «utbytte o.a. inntekter av verdipapirer». Utbytte fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er inkludert i andre inntekter når konsernets rett til utbytte er fastslått. Verdiendringer på egenkapitalinstrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg føres direkte mot egenkapitalen. Når verdipapirer klassifisert som tilgjengelig for salg selges eller nedskrives, føres samlet verdiregulering som er ført i egenkapitalen over resultatet som gevinst eller tap fra investeringer i verdipapirer. Dette presenteres i resultat - linjen «netto gevinst/tap på finansielle instrumenter». Virkelig verdi av børsnoterte investeringer er basert på gjeldende kjøpskurs. Hvis markedet for verdipapiret ikke er aktivt (eller hvis det gjelder et verdipapir som ikke er børsnotert), bruker konsernet verdsettelsesteknikker for å fastsette den virkelige verdien. Disse omfatter nylig gjennomførte transaksjoner til markedsvilkår, henvisning til andre instrumenter som i vesentlig grad er like, bruk av diskontert kontantstrømsanalyse og opsjonsmodeller. Teknikkene vektlegger markedsinformasjon i størst mulig grad og i minst mulig grad selskapsspesifikk informasjon. På hver balansedag vurderer konsernet om det finnes objektive indikatorer som tyder på verdiforringelse av enkelte eiendeler eller grupper av finansielle eiendeler. For aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg, vil et betydelig eller langvarig fall i virkelig verdi under anskaffelseskost være en indikator på at aksjen er verdiforringet. Dersom slike objektive indikatorer foreligger for finansielle eien - deler tilgjengelig for salg, tas det samlede tapet målt som differansen mellom anskaffelseskost og virkelige verdi, fratrukket eventuelt tidligere resultatførte nedskrivninger ut av egenkapitalen og regnskapsføres i resultat regn - skapet. Verdiforringelse på aksjer og tilsvarende instru - menter ført i resultatregnskapet reverseres ikke gjennom resultatregnskapet. motregning av finansielle eiendeler og forpliktelser Finansielle eiendeler og forpliktelser skal motregnes og presenteres netto i balansen når det er en motregningsrett som kan håndheves og en har til hensikt å gjøre opp netto eller å realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen samtidig. utlån og nedskrivninger på utlån Utlån er vurdert til amortisert kost i samsvar med IAS 39. Amortisert kost defineres som balanseført verdi ved første gangs måling, justert for mottatte avdrag, evt. akkumulert periodisering av gebyrer, provisjoner og lignende, samt evt. nedskrivning for tap. Amortiseringen skal skje ved bruk av effektiv rentes metode. Effektiv rente er den rente som neddiskonterer den forventede fremtidige kontantstrøm til balanseført verdi av instrumentet 25

139 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen Individuelle nedskrivninger Det foretas en individuell tapsnedskrivning hvis det foreligger objektive indikasjoner på en tapshendelse. Lånet nedskrives til verdien av fremtidige estimerte kontantstrømmer diskontert med eiendelenes opprinnelige effek - tive rente. Gruppenedskrivninger Utlånsporteføljen er inndelt i grupper av utlån med tilnærmet like risikoegenskaper, og nedskrivning foretas dersom det foreligger objektive bevis for verdifall i utlånsgruppen. Utvikling i økonomi og sikkerheter ligger til grunn for privatkunders risikoklasse. Tilsvarende faktorer vurderes for næringslivskunder i tillegg til bedriftsinterne og -eksterne forhold. Endringer i faktiske forhold som bestemmer kunders risikoklassifisering bidrar til forskyvninger av porteføljens risikoklasser og fører til opp- eller nedskrivning på grupper av utlån. Nedskrivningen be - regnes som forskjellen mellom balanseført verdi og amorti - sert kost. Lån som er individuelt vurdert og det er foretatt en nedskrivning er utelatt fra gruppevurderingene. utlånsportefølje i boligkredittselskap Nes Prestegjelds Sparebank har en portefølje av utlån som er plassert i boligkredittselskapet Terra BoligKreditt AS (TBK). Porteføljen bokføres ikke i bankens balanse, og fraregnes altså etter reglene i IAS 39. Overføring av lån til TBK og regnskapsmessig behandling av disse lånene kan deles inn i tre kategorier etter partsstatus: 1. nye lån Når banken etablerer et nytt lån i TBK skjer dette ved opprettelse av en ny låneavtale hvor TBK er eneste långiver og part. Det utstedes nye lånedokumenter hvor det tydelig fremgår at TBK er långiver, og at bankens rolle er å være lokal representant for TBK, herunder å forestå kontakt mellom kunden og TBK. Banken har således ingen partrolle i låneavtalen, og har aldri hatt slik rolle i det låneforholdet som er etablert. Det aktuelle lån har således aldri vært en eiendel i bankens balanse, og fraregning eller ikke er således ikke en problemstilling for bankenes regnskapsføring. 2. nye lån som innfrir lån i banken Banken oppretter et nytt lån i TBK, men hele eller deler av lånet benyttes til å innfri et løpende låneforhold i banken. Det forhold at banken ikke er part i låneavtalen, og heller ikke har vært part i denne låneavtalen, taler for at slike tilfeller ikke behandles annerledes enn lån under kategori 1, og at det lånet som er innfridd i banken fraregnes i bankens balanse på vanlig måte. 3. løpende lån som overføres fra banken balanse til tbk Dette er tilfeller hvor banken har et løpende låneforhold med en kunde, og overdrar (cesjon) dette låneforholdet til TBK. I disse tilfellene har banken vært part i en låneavtale med kunden, og det er denne avtalen som overdras til TBK. Det blir i disse tilfellene ikke opprettet nye låne doku - menter, og TBK overtar bankens rettigheter og forpliktelser etter den gjeldende låneavtale. Slike låneforhold kan gi grunnlag for en nærmere vurdering mht om lånet kan fraregnes. Bankens portefølje i TBK består i all hovedsak lån i kategori 1. I tillegg er det overført et mindre volum i kategori 3. For lån som er overført fra bankens balanse til TBK har ny eier (TBK) overtatt alle rettighter og plikter knyttet til låneforholdet, herunder risiko og fortjenestepostensiale ved eierskapet, og lånene er derfor fraregnet i bankens balanse. Bankens volum i TBK i de ulike kategoriene er oppgitt i note 22. Sikringsbokføring og finansielle derivater Derivater balanseføres til virkelig verdi på det tidspunkt derivatkontrakten inngås, og deretter løpende til virkelig verdi Regnskapsføringen av tilhørende gevinster og tap avhenger av hvorvidt derivatet er utpekt som et sikringsinstrument etter IAS 39. Konsernet benytter virkelig verdi sikring gjennom bruk av rentebytteavtaler til sikring av renteeksponering. Endring i virkelig verdi på øremerkede derivater som kvalifiserer for virkelig verdisikring og som er effektive, føres over resultatregnskapet sammen med endringen i virkelig verdi knyttet til den sikrede risikoen på den tilhørende sikrede forpliktelse. Virkelig verdisikring benyttes til sikring av fastrente innlån og plasseringer i fastrente obligasjoner, samt reduksjon av rentebinding på flytende innlån. Gevinst eller tap knyttet til både effektiv og ineffektiv del av rentebytteavtaler som sikrer innlån og plasseringer regnskapsføres under netto gevinst/ tap på finansielle instrumenter. Renter fra derivater føres i resultatregnskapet som en justering til bankens øvrige renteinntekter/- kostnader. Ved inngåelse av sikringsforhold dokumenterer konsernet sammenhengen mellom sikringsinstrumentene og sikringsobjektene, i tillegg til formålet med risikostyringen og strategien bak de forskjellige sikringstransaksjonene. Konsernet dokumenterer også sikringens effektivitet både ved inngåelse av sikringsforholdet og løpende i sikringsperioden. Virkelig verdi av derivatene brukt i sikringsrelasjoner er vist i note 18. finansielle garantier En finansiell garantikontrakt er en kontrakt som krever at utstederen erstatter innehaveren for tap som denne pådrar seg når en bestemt debitor unnlater å betale ved forfall ihht vilkårene i et gjeldsinstrument. Konsernet måler garantier ved førstegangsinnregning til virkelig verdi den dagen garantien gis. Virkelig verdi av garantien er null på avtaletidspunktet fordi alle garantier 26

140 årsrapport Generelle regnskapsprinsipper inngås på forretningsmessig basis og avtalt pris tilsvarer verdien av garantiforpliktelsen. Ved etterfølgende målinger vurderes garantiene til høyeste verdi av opprinnelig verdi fratrukket amortiserte gebyrer og beste estimat av det beløp som kreves for å gjøre opp garantien. Provisjonsinntekter føres over garantiens løpetid under «Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester». Bankens garantier er vist i note 24. Renteinntekter og -kostnader Renteinntekter og rentekostnader knyttet til eiendeler og forpliktelser som måles til amortisert kost resultatføres løpende basert på effektiv rentes metode. Alle gebyrer knyttet til rentebærende innlån og utlån inngår i bereg - ningen av effektiv rente og amortiseres over forventet løpetid. Renteinntekter og -kostnader på rentebærende finansielle instrumenter som måles til virkelig verdi over resultatet klassifiseres som renteinntekt eller kostnad. Andre verdiendringer inngår i netto gevinst/tap på finansielle instru - menter. reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Tomter avskrives ikke. Andre driftsmidler avskrives etter den lineære metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost, eller verdiregulerte verdi, avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid, som er Maskiner/ IT utstyr 3-5 år Inventar/ Innredninger 5-15 år Transportmidler 5 år Bankbygg/ Fast eiendom år Tomter avskrives ikke Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, vurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Gevinst og tap ved avgang resultatføres under «andre tap/ gevinster», og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanse ført beløp. Årets ordinære avskrivninger belastes årets driftskostna - der. provisjoner og gebyrer Provisjoner og gebyrer tas inn i resultatet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Etableringsgebyr ved lån blir amortisert over lånets løpetid som en del av effektiv rente. Immaterielle eiendeler EdB programvare Kjøpt EDB programvare balanseføres til anskaffelseskost og avskrives over forventet utnyttbar levetid (5 år). Utgifter til vedlikehold av EDB programvare kostnadsføres etter hvert som de påløper. Utgifter direkte forbundet med utvikling av identifiserbar og unik programvare som eies av konsernet og hvor det er sannsynlig at økonomiske fordeler er høyere enn utgiftene inklusive neste års forventede utgifter, balanseføres som immateriell eiendel. faste eiendommer og andre varige driftsmidler Faste eiendommer og andre varige driftsmidler førstegangsinnregnes til anskaffelseskost og avskrives deretter lineært over forventet levetid. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Etterfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Balanseført beløp knyttet til utskiftede deler resultatføres. Øvrige Investeringseiendom Investeringseiendom er eiendom som benyttes for å opptjene leieinntekter eller for verdistigning på kapital. Konsernet benytter prinsippet om avskrevet historisk kost for investeringseiendommer. Investeringseiendommene av - skri ves etter den lineære metode, slik at eiendommenes anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid, som er år. leieavtaler Leiebetaling ved operasjonelle leieavtaler kostnadsføres lineært over utleieperioden. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter defineres som kontanter og fordringer på Norges Bank. overtatte eiendeler Ved behandlingen av misligholdte lån og garantier overtar konsernet i enkelte tilfeller eiendeler som har vært stilt som sikkerhet for slike engasjementer. Ved overtakelse verdsettes eiendelene til antatt realisasjonsverdi. Overtatte eiendeler måles til den laveste verdien av anskaffelseskost og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter, og presenteres i linjen «andre eiendeler» i balansen. 27

141 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen Innlån Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid. ytelser til ansatte pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene i Nes Prestegjelds Sparebank er generelt finansiert gjennom innbetalinger til et forsikringsselskap, fastsatt på basis av periodiske aktuarberegninger. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Banken har for øvrig en tariffestet førtidspensjon (AFP). I tillegg til den kollektive pensjonsordningen, har tidligere adm. banksjef en tilleggspensjon som finansieres over selskapets drift. Morbanken har en ytelsesbasert pensjonsordning for ansatte som ble tilsatt før 1. september 2009 og en innskuddsbasert pensjonsordning for ansatte som er tilsatt etter 1. september Datterselskapet har en innskuddbaserte ordning. Regnskapsmessig forpliktelse for ytelsesplanene er nåverdien av forpliktelsen på balansedagen med fradrag for virkelig verdi av pensjonsmidlene. Bruttoforpliktelsen er beregnet av uavhengig aktuar som bruker den lineære metode ved beregningen. Bruttoforpliktelsen diskonteres til nåverdi ved bruk av renten på høykvalitets foretaksobligasjoner (OMF) med tilnærmet lik løpetid som utbetalingshorisonten av forpliktelsen. Banken vurderer OMF markedet til å ha tilstrekkelig dybde og tilstrekkelig løpetidsintervaller. Estimatavvik som skyldes erfaringsavvik og endringer i aktuarmessige forutsetninger føres mot egenkapitalen via utvidet resultat i perioden de oppstår. Virkningen av planendringer resultatføres umiddelbart. Ved innskuddsplaner betaler banken innskudd til privat administrerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivilllig basis. Bankens har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er betalt. Innskuddene kostnadsføres i takt med at de forfaller. Forskuddsbetalte innskudd føres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger. Bonusutbetalinger Banken har ingen faste bonusordninger. Sluttvederlag Adm. banksjef har en avtale vedrørende sluttvederlag ved oppsigelse fra bankens side før oppnådd pensjonsalder. Sluttvederlaget skal tilsvare en årslønn inkl. verdi av pensjonsordningen. utsatt skatt Utsatt skatt beregnes på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld, ved bruk av gjeldsmetoden. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Avsetninger Avsetninger regnskapsføres når det eksisterer en juridisk eller faktisk forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør ved en overføring av økonomiske ressurser, og det kan foretas et pålitelig estimat av forpliktelsesbeløpet. utbytte Andelen av bankens overskudd som skal utbetales som utbytte på egenkapitalbevisene klassifiseres som egenkapital inntil det tidspunkt utbyttet er fastsatt av forstanderskapet. 28

142 årsrapport Generelle regnskapsprinsipper/noter IFRS note 1 Finansiell risiko Bankvirksomhet innebærer, i all vesentlighet å ta kalkulerte risikoer, å følge opp og styre disse, samt å ta seg betalt for dette. Høy risiko kan innebære høyere inntekter i en periode, men også økt sannsynlighet for problemer og i verste fall konkurs eller offentlige pålegg som fratar banken dens selvstendighet. På samme måte kan for lav risiko over tid gi for lav inntjening, og redusere bankens evne til vekst, allokering av egenkapital eller å delta i nødvendig strategisk utvikling. God risikostyring er derfor helt essensielt for bankens strategiske utvikling, og kanskje det aller viktigste tema for både styret og administrasjonen i banken. Bankens risikostyring skal ha et helhetsperspektiv, tilpasset størrelse og kompleksitet. For å sikre en effektiv og hensiktsmessig prosess for risiko- og kapitalstyring er rammeverket basert på følgende elementer: strategier og policies organisering rapportering og oppfølging internkontroll og compliance (etterlevelse) Av praktiske hensyn har banken delt sin risikostyring inn i de samme kategorier som anvendt i Basel II. Risikostyring er sentral i bankens policy for styring og kontroll og er en del av bankens løpende internkontrollprosess. For de største risikogruppene er det utarbeidet egne retningslinjer/ policies som gir mer detaljerte beskrivelser av risikoen og hvordan banken skal opptre for å redusere risikoen. Det rapporteres periodisk til ledelsen og styret for de ulike risikogruppene. Nedenfor er det gitt en nærmere beskrivelse av finansiell risikostyring knyttet til kredittrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko, samt bruk av finansielle derivater og sikringsaktiviteter. Kredittrisiko Kredittrisikoen i bankens utlånsportefølje defineres som faren for tap som oppstår som følge av at låntakere ikke har evne eller vilje til å betjene sine forpliktelser overfor banken. Bankens strategi for kredittrisiko er utledet fra bankens hovedstrategi og inneholder retningslinjer for risikoprofil, herunder retningslinjer for porteføljesammensetning mellom personmarked og bedriftsmarked samt bankens retningslinjer for eksponering innenfor spesifikke engasjementstyper eller bransjer. Bankens styre følger løpende opp utlånsporteføljen med det formål å kunne foreta justeringer av bankens retningslinjer for kredittpolicy for å begrense risikoen i porteføljen. Det legges vekt på løpende tilpasning av mål og rammer for økt styring av kredittrisiko. Bankens bevilgningsreglement og fullmakter er basert på risiko knyttet til sannsynligheten for mislighold og sikkerhetsdekning. Fullmaktsstrukturen bygger på rådgivernes kompetanse og risikoklassifiseringsverdiene på kunden. Sikkerheter Som sikkerhet for bankens utlånsportefølje benyttes i hovedsak: pant i fast eiendom registrerbart løsøre, landbruksløsøre og driftstilbehør fordringer og varelager pant i bankinnskudd finansiell pant registrert i VPS, aksjer og obligasjoner kausjonister Generelt kreves sikkerhet for alle typer lån, med unntak av lønnskontokreditt. Måling og overvåking Banken benytter et risikoklassifiseringssystem for å overvåke kredittrisiko i nærings- og personkundeportføljen. Systemet er basert på en modell som avdekker forventet sannsynlighet for mislighold og tap. Oppfølging av porteføljen avhenger av risikoklasse, dog minimum kvartalvis gjennomgang. Overvåking skjer med bakgrunn i engasjementsstørrelse, risikoklasse og evt. mislighold. Banken foretar løpende evaluering av modellen/systemets parametere i forbindelse med gruppenedskrivninger basert på historikk og generelle vurderinger av markedet. Likeledes vurderes systemets kvalitet kontinuerlig med henblikk på den informasjon den gir om bankens porteføljerisiko. Banken benytter en differensiert nedskrivningsmodell for gruppenedskrivninger som er basert på tapsrisiko i de forskjellige bransjer på bedriftsmarked. På personmarked er det differensiert mellom boliglån og øvrige lån. Individuelle nedskrivninger foretas på person- og næringsengasjement som i overensstemmelse med Finanstilsynets forskrifter er identifisert som tapsutsatte. Banken risikopriser næringsengasjement utfra risikoklasse og sikkerhetsdekning. For personengasjement hensyntas betalingsevne og sikkerhetsdekning ved prising av risiko. Gruppenedskrivninger er vurdert i forhold til bankens tapseksponering totalt basert på risikoklassifisering. I prinsippet er alle engasjementer hvor det ikke er foretatt individuelle nedskrivninger inntatt i nedskrivningsgrunnlaget for gruppenedskrivninger. 29

143 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen For å styrke bankens utlånsportefølje er det i tillegg til kontinuerlig porteføljeovervåkning løpende interne opplæringsprogram for å øke kvaliteten i kredittarbeidet i organisasjonen. For ytterligere informasjon vises til notene 22, 23, 24, 25, 26, 27 og 28. Markedsrisiko Markedsrisiko er risiko for tap på poster i og utenfor balansen som følge av svingninger i observerbare markedsvariabler som aksjekurser, valutakurser, renter og råvarepriser. Markedsrisiko oppstår i hovedsak fra bankens investeringer i aksjer, fond, og egenkapitalbevis, plasseringer i sertifikater og obligasjoner, samt kjøp og salg av finansielle derivater, herunder rente- og valutaderivater. Formålet med bankens eksponering i markedsrisiko er å sikre en sunn og langsiktig utvikling og positiv, akseptabel avkastning uten at banken utsettes for risiko som truer dens eksistens på kort eller lang sikt. Måling og overvåking Markedsrisikoen måles og overvåkes på bakgrunn av rammer fastsatt av styret. Banken benytter ulike porteføljesystemer for å måle markedsrisikoen mot de fastsatte rammene. Rammene revideres årlig, og fastsettes på bakgrunn av stresstester og analyser av negative markedsbevegelser. Overvåking av utviklingen i etablerte risikomål skjer løpende både på konsolidert basis og for delporteføljer, og bankens prosedyrer skal sikre konsistens mellom styrets markedsrisikotoleranse og rammenivået. Bankens markedsrisiko rapporteres periodisk til ledelsen og styret. Markedsrisiko består av følgende: Renterisiko Renterisiko er risikoen for tap som oppstår ved endringer i rentenivået. Ved overvåking av renterisikoen legger banken til grunn en gap-analyse som viser eksponering for renterelaterte finansielle instrumenter og produkter fordelt på ulike intervaller på rentekurven målt mot fastsatt ramme for netto renteeksponering. Banken har i hovedsak kort rentebinding på sine instrumenter. Kursrisiko Kursrisiko er risikoen for tap som følge av endringer i kursene på bankens beholdning av verdipapirer. Bankens risikoeksponering mot denne formen for risiko er regulert gjennom rammer for maksimale investeringer i de ulike porteføljene. Banken har lav eksponering mot aksjemarkedet. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for tap som oppstår ved endringer i valutakursene. Ved overvåking av valutarisikoen måles bankens valutaposisjoner mot fastsatte rammer for maksimal aggregert valutaposisjon og maksimal posisjon i enkeltvaluta. Banken har ved utgangen av 2012 lav valutaeksponering. For ytterligere informasjon vises til notene 16, 19 og 21. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risiko for at banken ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser, erstatter uttrukne kundemidler eller finansierer økninger i eiendelene. Konsekvensen kan være vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, manglende evne til å møte forpliktelser eller vesentlig kostbar finansiering av eiendelene. Likviditetsstyring Banken søker å minimere likviditetsrisikoen gjennom sin likviditetspolicy fastsatt av styret. Likviditetspolicy skal sikre at likviditetsrisikoen til enhver tid er under kontroll og danner rammer for bankens finansierings- og plasseringstiltak for alle virksomhetsområder. Likviditetspolicyen inneholder interne mål og rammer for finansiering, løpetider, likviditetsindikatorer, likviditetsreserve, bufferkapital, egenkapital, stresstester og beredskapsplaner som rapporteres periodisk til styret. Banken har også sikrede trekkrettigheter for å redusere likviditetsrisikoen og å opprettholde fleksibilitet i likviditetsstyringen. Måling og overvåking Ledelsen er ansvarlig for å gjennomføre likviditetspolicyen og likviditetsstyringen som blant annet innebærer: Daglig overvåking av den finansielle situasjonen, vurdere kjente, framtidige kontantstrømmer og rullerende prognoser for å sikre at forpliktelser kan innfris. Sikre refinansiering i god tid før forfall på gjeldsinstrumenter, eller ved utlån til kunder, gjennom bruk av kundeinnskudd, penge- og kapitalmarkedene, samt sentralbanken. Forvalte bankens rentebærende verdipapirportefølje som del av bankens likviditetsreserve og bufferlikviditet og som pantsikkerhet for lån fra sentralbanken. Overvåke likviditet i balansen mot interne likviditetsmål og myndighetskrav. Styre konsentrasjon og struktur på gjeldsforfall. Likviditetsrapportering til styret baseres i hovedsak på kjente, framtidige kontantstrømmålinger, rullerende prognoser på daglig, månedlig og årlig basis, interne rammer, stresstester og myndighetskrav. 30

144 årsrapport Noter IFRS Finansieringskilder Banken fordeler finansieringskilder på ulike motparter, finansielle gjeldsinstrumenter og løpetider. For ytterligere informasjon vises til note 20. Finansielle derivater og sikringsaktiviteter Derivater er finansielle instrumenter hvor prisen er avledet fra ett eller flere underliggende instrumenter og gjelder typisk rentevilkår, valutakurser eller verdi av egenkapitalinstrumenter. Nes Prestegjelds Sparebank benytter følgende finansielle derivater for sikringsformål: Rente- og valutabytteavtaler er forpliktelser til å utveksle en kontantstrøm for en annen. Slike bytteavtaler medfører utveksling av kontantstrømmer i valuta eller rentebeløp, eksempelvis byttes en kontantstrøm med fast rente mot en kontantstrøm med flytende rente. Klassifisering Hovedstolene på derivatkontraktene er ikke uten videre sammenlignbare med derivatenes fremtidige kontantstrømmer eller virkelige verdi og reflekterer derfor ikke bankens eksponering mot markedsrisiko. Hovedstolene på finansielle derivater bør derfor ikke sammenlignes direkte med balanseførte finansielle instrumenter. Derivatinstrumentene klassifiseres som eiendeler dersom virkelig verdi er positiv, og gjeld dersom virkelig verdi er negativ på måletidspunktet. Virkelig verdi av bankens derivater påvirkes av variasjoner i markedsrenter eller valutakurser i forhold til derivatkontraktenes vilkår, og virkelig verdi av finansielle derivater kan variere vesentlig fra en periode til en annen. Sikringsaktiviteter Nes Prestegjelds Sparebank benytter rentebytteavtaler til sikring av renteeksponering. Rentebytteavtaler benyttes for sikring av lån med fast rente til kunder og bankens innlån. Rentebytteavtaler inngått for sikring av fastrente innlån, samt for å redusere rentebinding på flytende innlån, regnskapsføres som virkelig verdisikring etter IAS 39. Øvrige rentebytteavtaler inngått for økonomisk sikring av fastrente utlån regnskapsføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Verdsettelse og estimater Virkelig verdi av finansielle rentederivater fastsettes av bankens motparter som beregner gjeldende markedspris på balansedagen ved hjelp av motpartens interne mark-to-market verdsettelsesmetoder. For ytterligere informasjon vises til notene 18, 20 og 28. Kapitalforvaltning Konsernets mål vedrørende kapitalforvaltning er å trygge fortsatt drift for å sikre egenkapitalbeviseierne en god avkastning, samt å opprettholde en optimal kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnadene. Gjennom lovverket er banken underlagt et regelverk for minstekrav til kapitaldekning og soliditet. CEBS (Committee of European Banking Supervisors) har utarbeidet retningslinjer for prosesser for styring av risiko og kapitalbehov i form av ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Styret har ansvaret for å initiere ICAAP-prosessen og kapitalplanleggingen, og setter mål for et kapitalnivå som er tilpasset bankens risikoprofil og forretningsmessige rammebetingelser. ICAAP-prosessen er en integrert del av bankens samlede risikostyring. Selv om Nes Prestegjelds Sparebank priser inn en forventet tapskostnad, må banken ha kapitalreserver for å dekke uventede tap. Gjennom ICAAP beregnes risikojustert kapital for alle risikoområder, og banken gjennomfører stresstesting for å identifisere forhold som kan påvirke risikobildet og kapitaldekningen i negativ retning. Risikojustert kapital angir hvor stort tap som kan oppstå under ekstreme forhold, og er en sentral størrelse i vurderingen av bankens behov for egenkapital for å drive virksomheten på en forsvarlig måte. Den risikojusterte kapitalen og lovmessig minstekrav sammenholdes mot bankens faktiske egenkapital. For ytterligere informasjon vises til note

145 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen note 2 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av dette vil pr. definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår, drøftes nedenfor. Tap på lån og garantier Individuelle og gruppevise tapsnedskrivninger blir foretatt når det foreligger objektive indikasjoner for tap på utlån og garantier. Banken benytter historiske erfaringer, risikoklassifisering, og objektive indikasjoner til å fastsette nedskrivningen. Nedskrivning av tilgjengelig for salg investeringer Vurdering av virkelig verdi på tilgjengelig for salg investeringer som ikke handles i et aktivt marked er blant annet basert på investeringsobjektets økonomiske stilling og likviditet, markedsforholdene i den aktuelle bransje og endringer i teknologi. Dersom det forligger indikatorer på et langvarig eller betydelig fall i virkelig verdi, skal investeringen nedskrives. Verdivurdering faste eiendommer Ved overgangstidspunktet til IFRS ble det foretatt ny verdivurdering av bankens faste eiendommer basert på takst. Ved etterfølgende verdimålinger vil prinsippet om avskrevet historisk kost benyttes. Virkelig verdi finansielle instrumenter Ved fastsettelse av virkelig verdi på renteswapper, aksje- og valutaindekserte opsjoner, valutaswapper og valutaterminer benyttes teoretisk beregnede markedsverdier som oppgis av de meglerforetakene som er motpart ved inngåelse av avtalene. Pensjoner Nåverdien av pensjonsforpliktelsene avhenger av flere ulike faktorer som er bestemt av en rekke aktuarmessige forutsetninger. Forutsetningene som benyttes ved beregning av netto pensjonskostnad (inntekt) inkluderer diskonteringsrenten. Endringer i disse forutsetningene vil påvirke balanseført verdi av pensjonsforpliktelsene. Konsernet bestemmer egnet diskonteringsrente ved utgangen av hvert år. Dette er renten som skal brukes til å beregne nåverdien av fremtidige estimerte utgående kontantstrømmer som kreves for å gjøre opp pensjonsforpliktelsene. Ved fastsettelse av egnet diskonteringsrente, benytter konsernet markedsrenten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). En del andre pensjonsforutsetninger er delvis basert på markedsbetingelser. Tilleggsinformasjon er gitt i note

146 årsrapport Noter IFRS note 3 Spesifikasjon av netto rente- og kredittprovisjonsinntekter KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Renteinntekter og lignende inntekter Renter o.l. kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter o.l. kostnader på innskudd fra kunder Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Av netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjør renteinntekter på nedskrevne lån TNOK for Tilsvarende tall for 2011 er TNOK note 4 Spesifikasjon av netto provisjonsinntekter og inntekter fra andre banktjenester KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Garantiprovisjon Salg forsikring Verdipapiromsetning og forvaltning Formidlingsprovisjoner Betalingsformidling/ interbankgebyr/ årsgebyr Andre gebyrer og tjenester Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

147 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen note 5 Spesifikasjon av utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Inntekter av aksjer o.a. verdipapir m/ variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Utbytte o.a. inntekter av verdipapirer Mottatt utbytte i 2012 fra Terra-Gruppen AS, tingsutbytte av Terra BoligKreditt AS, utgjør TNOK note 6 Netto gevinst/ tap på finansielle instrumenter KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Netto gevinst/ tap på sertifikater og obligasjoner Netto gevinst/ tap på aksjer o.a. verdipapir m/ var. avkastning Netto gevinst/ tap på fastrente utlån Netto gevinst/ tap på valuta og finansielle derivater Netto gevinst/ tap på finansielle instrumenter Netto gevinst/tap etter klasser av finansielle instrumenter KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Netto gevinst/ tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet Netto gevinst/ tap på aksjer tilgjengelig for salg Netto gevinst/ tap på finansielle instrumenter

148 årsrapport Noter IFRS note 7 Spesifikasjon av andre inntekter KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter note 8 Lønn og generelle administrasjonskostnader KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Lønn Pensjonskostnader innskuddsbaserte pensjonsordninger Pensjonskostnader ytelsesbaserte pensjonsordninger (Note 40) Arbeidsgiveravgift og andre ytelser Sum lønn mv Ekstern databehandling Telefon, leie av datalinjer, portokostnader Øvrige administrasjonskostnader Sum administrasjonskostnader SUM LØNN OG GENERELLE ADM.KOSTNADER Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet var 59,8 i 2012 og 61,0 i Gjennomsnittlig antall årsverk i morbanken var 58,8 i 2012 og 60,0 i Konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og konsernet har pensjonsordninger som oppfyller kravene etter denne lov. Datterselskapene har innskuddsbaserte pensjonsordninger, mens morbanken har ytelsesbaserte ordninger for alle som er ansatt før 1. september For ansettelsesforhold etter 1. september 2009 har morbanken innført innskuddsbasert pensjonsordning. 35

149 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen note 9 Ytelser til ansatte og tillitsmenn KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Godtgjørelse til ledende ansatte m.m Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til kontrollkomiteen Godtgjørelse til forstanderskapet Godtgjørelse til valgkomitéer Øvrig godtgjørelse Ordinær lønn til adm. banksjef Hans Kristian Glesne Pensjonsutgifter adm. banksjef Hans Kristian Glesne Andre sk.pl. ytelser adm. banksjef Hans Kristian Glesne Ordinær lønn til ass. banksjef Geir Hovden Pensjonsutgifter ass. banksjef Geir Hovden Andre sk.pl. ytelser ass. banksjef Geir Hovden Ordinær lønn til banksjef Nils Halvard Bråten Pensjonsutgifter banksjef Nils Halvard Bråten Andre sk.pl. ytelser banksjef Nils Halvard Bråten Lønn og annen godtgjørelse til bankens ansatte og tillitsvalgte var 33,6 mill. kroner i 2012 og 32,3 mill. i Av dette utgjorde: Godtgjørelse til styret: Styrets leder George Fulford, styrehonorar Styrets leder George Fulford, øvrig godtgjørelse 8 16 Tidl. styrets nestleder Geir Olav Brøto, styrehonorar Tidl. styrets nestleder Geir Olav Brøto, øvrig godtgjørelse 8 16 Styremedlem Fred Arne Kramer styrehonorar Styremedlem Marit Sand Deinboll, styrehonorar Styremedlem Grethe Solberg, styrehonorar 55 - Tidl. styremedlem Odd Ragnar Hjulstad, styrehonorar Styremedlem Gro Øverby, styrehonorar Tidl. styremedlem Tone Lian Haraldset, styrehonorar - 11 Styremedlem Kine H. Tyribakken Sum Godtgjørelse til kontrollkomiteen: Kontrollkomite leder Hans Haug Tidl. kontrollkomite medlem Gerd Svantesvold - 6 Kontrollkomite medlem Frank S. Kolsrud Kontrollkomite medlem Eva Gullingsrud Sum Godtgjørelse til forstanderskapet: Forstanderskapets leder Tore Bergstøl Medlemmer forstanderskapet Sum

150 årsrapport Noter IFRS Lån til tjeneste- og tillitsmenn fordeler seg slik: KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Lån til ansatte Lån til ansatte i datterselskapene Lån til tillitsmenn Lån til styremedlemmer og ledende ansatte har følgende lånevilkår (hele tusen kroner): 2012 Hans Kristian Glesne NOK Tilbakebetales månedlig over 24 år, rente 2,41 % Nils Halvard Bråten NOK Tilbakebetales månedlig over 5 år, rente 2,41 % Geir Hovden NOK Tilbakebetales månedlig over 6 år, rente 2,41 % Marit Sand Deinboll NOK Tilbakebetales månedlig over 5 år, rente 4,50 % Gro Øverby NOK 123 Tilbakebetales månedlig over 9 år, rente 4,50 % Kine H. Tyribakken NOK Tilbakebetales månedlig over 6 år, rente 2,41 % 2011 Hans Kristian Glesne NOK Tilbakebetales månedlig over 25 år, rente 2,57 % Nils Halvard Bråten NOK Tilbakebetales månedlig over 6 år, rente 2,57 % Geir Hovden NOK Tilbakebetales månedlig over 7 år, rente 2,57 % Geir Olav Brøto NOK Tilbakebetales månedlig over 27 år, rente 4,90 % Marit Sand Deinboll NOK Tilbakebetales månedlig over 6 år, rente 4,70 % Gro Øverby NOK 142 Tilbakebetales månedlig over 10 år, rente 4,45 % Kine H. Tyribakken NOK Tilbakebetales månedlig over 7 år, rente 2,57 % Lånevilkårene til styrets medlemmer er de samme som de generelle vilkårene som benyttes overfor kunder med unntak av ansattes representant. Lån til kontrollkomitemedlemmer (hele tusen kroner): 2012 Frank S. Kolsrud NOK 754 Eva Gullingsrud NOK Gerd Svantesvold NOK 195 Frank S. Kolsrud NOK 773 Lån til forstanderskapets leder (hele tusen kroner): 2012 Tore G. Bergstøl NOK Tore G. Bergstøl NOK Øvrige medlemmer i styret og kontrollkomiteen har ikke lån i banken pr

151 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen Banken har stilt garantier for kr 2,8 mill. på vegne av tjeneste- eller tillitsmenn. Banken vurderer sikkerheten for lånene som god. Lånene er sikret med pant i fast eiendom. Rentesubsidieringen av lån til ansatte utgjorde ca. kr for Beregningen har tatt utgangspunkt i differansen mellom beste lånerente til kunder med pant i bolig og gjennomsnittlig rentesats innvilget ansatte. Subsidiekostnaden er ikke bokført og er med på å redusere bankens renteinntekter. Godtgjørelse til revisor KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Lovpålagt revisjon (inkl. bistand årsregnskap) Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning (inkl. likningspapirer) Annen bistand 0 7 Honorar til revisor er oppgitt ekskl. mva. note 10 Andre driftskostnader KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Driftskostnader faste eiendommer Leie av lokaler Driftskostnader leide lokaler Tap ved salg av anleggsmidler Andre tap Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader

152 årsrapport Noter IFRS note 11 Leieavtaler Banken har en leieavtale for filialen beliggende i Flå Senter i Flå kommune. Leieavtalen løper til Årlig leiebeløp utgjør kr ,-. Det totale fremtidige leiebeløpet i perioden frem til leieforholdet utløper er kr ,-. Banken har også en leieavtale for filialen beliggende på Rødberg i Nore og Uvdal kommune. Leieforholdet løper med 1 års gjensidig oppsigelse. Årlig leiebeløp utgjør kr ,-. For filialen i Sigdal kommune, foreligger det leieavtale med Sigdal Handelslag om leie av lokaler. Leieforholdet utløper i 2013, men banken har fortrinnsrett til videre leie. Årlig leiebeløp utgjør kr ,-. Det totale fremtidige leiebeløpet i perioden frem til leieforholdet utløper er kr ,-. I tillegg har filialen en leieavtale med Eggedal Handelslag. Den årlige leien utgjør kr 9.600,-. For rådgivningkontoret i Drammen foreligger det en leieavtale med Origo Utleie AS om leie av lokaler. Avtalen løper til 2017 med fortrinnsrett til ytterligere leie år. Årlig leiebeløp utgjør kr ,-. For lokalene i Drammen har banken inngått avtale med Adecco Norge AS, Human Etisk Forbund og Buskerud Eiendomsmegling AS om fremleie. Leieforholdet med Adecco utløper i 2012, men selskapet har fortrinnsrett til fortsatt leie av lokalene i ytterligere 3 år. For 2012 utgjør leien fra Adecco kr Leieforholdet med Human Etisk Forbund utløper i 2017, og årlig leiebeløp utgjør kr ,-. Leieforholdet med Buskerud Eiendomsmegling AS utløper i 2017 og årlig leiebeløp utgjør kr ,-. Det totale fremtidige leiebeløpet til Origo Utleie AS i perioden frem til 2017 utgjør kr 12,1 mill ekskl. fremleie. Banken har en leieavtale med D-Invest AS om leie av lokaler til avdelingskontoret på Gol. Avtalen løper til 2016 med mulighet til å forlenge leieforholdet med ytterligere 5 år på samme vilkår. Leiebeløpet indeksreguleres årlig, og leien utgjør kr ,- for Det totale fremtidige leiebeløpet til D-Invest AS i perioden frem til 2016 utgjør kr 1,16 mill. For lokalene på Gol har banken inngått avtale med Kjellstad Øverbygg AS om fremleie. For 2012 utgjør leien fra Kjellstad Øverbygg AS kr ,-. note 12 Skattekostnad KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Betalbar skatt Endring utsatt skatt (note 31) For mye/ lite avsatt i fjor Endring ikke balanseført skatt Skattekostnad Avstemming av skattekostnad Resultat før skatt Beregnet skattekostnad 28% Ikke skattepliktig inntekt Ikke fradragsberettiget kostnad Skattemessig tap hvor det ikke er balanseført utsatt skattefordel Feil i tidligere perioder Skattekostnad

153 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen note 13 Resultat pr. egenkapitalbevis Resultat pr. egenkapitalbevis er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets ordinære egenkapitalbeviseiere (klasse A) med et veid gjennomsnitt av antall ordinære egenkapitalbevis gjennom året, fratrukket evt. egne egenkapitalbevis. KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Årsresultat som er tilordnet ordinære egenkapitalbeviseiere Veid gjennomsnitt av antall utestående ordinære egenkapitalbevis ,46 4,97 Resultat pr. egenkapitalbevis 14,46 4,97 Utvannet resultat pr egenkapitalbevis er beregnet ved å dele årsresultatet tilordnet bankens ordinære egenkapitalbeviseiere med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære egenkapitalbevis hensyntatt effekten av konvertering av alle potensielle egenkapitalbevis som kan medføre utvanning. Pr har banken egenkapitalbevis klasse B som kan medføre utvanning, samt egne egenkapitalbevis klasse A KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Årsresultat som er tilordnet ordinære egenkapitalbeviseierne justert for for konvertering av egenkapitalbevis klasse B Veid gjennomsnitt av antall ordinære egenkapitalbevis justert for konvertering av egenkapitalbevis klasse B ,90 3,52 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis 9,90 3,52 note 14 Kontanter og kontantekvivalenter KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Kontanter Innskudd i Norges Bank Sum kontanter og kontantekvivalenter Effektiv rentesats på kortsiktige plasseringer i Norges Bank var på 1,50 % i 2012 og 1,75 % i Det er ingen løpetid på plasseringene. Kontanter og kontantekvivalenter i kontantstrømoppstillingen består av ovennevnte. 40

154 årsrapport Noter IFRS note 15 Spesifikasjon av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Plasseringer i kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Utlån til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner før nedskrivninger Nedskrivninger på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid pr består av et innskudd i Terra Kortbank på NOK 30,1 mill. og et evigvarende ansvarlig lån til Enter Card AS på NOK 2,0 mill. Alle utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner har flytende rente Utlån til kredittinstitusjoner pålydende NOK 6,3 mill. er brukt som sikkerhetsstillelse for valutalån til kunder pr NOK 6,5 mill. ble brukt som sikkerhetsstillelse for valutalån til kunder pr note 16 Verdipapir til virkelig verdi over resultatet KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Aksjer Aksjefond Rente- og pengemarkedsfond Egenkapitalbevis Ordinære obligasjoner/ obl. med fortrinnsrett Sertifikater Ansvarlige lån og fondsobligasjoner Sum verdipapir til virkelig verdi over resultatet Obligasjoner pålydende NOK 2 mill. har fast rente. Øvrige obligasjoner har flytende rente. Balanseførte opptjente renter på obligasjoner og sertifikater utgjør TNOK pr og TNOK pr Balanseført verdi av obligasjoner stilt som sikkerhet for lån i Norges Bank er pr NOK 103 mill. og pr NOK 181 mill. 41

155 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen Sensitivitetsanalyse egenkapitalinstrumenter Kursendring % -10 % 10 % 20 % Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjefond Egenkapitalbevis til virk. verdi over res Aksjer tilgjengelig for salg Sum balanseført verdi herav verdipapir til virk. verdi over res herav investeringsportefølje tilgj. for salg Sum verdiendring herav verdiendring over resultatet herav verdiendring utvidet resultat Kursendring % -10 % 10 % 20 % Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjefond Egenkapitalbevis til virk. verdi over res Aksjer tilgjengelig for salg Sum balanseført verdi herav verdipapir til virk. verdi over res herav investeringsportefølje tilgj. for salg Sum verdiendring herav verdiendring over resultatet herav verdiendring utvidet resultat Kredittkvalitet på obligasjoner, sertifikater og ansvarlige lån Stat/fylkeskommuner/kommuner 0 0 Bank/finans/kredittforetak Industri Sum* * Sum inkludert obligasjoner som holdes til forfall. Banken har interne krav til kredittkvalitet på utstedere av sertifikater, obligasjoner, ansvarlige lån og fondsobligasjoner: Utsteder Skandinaviske statsgaranterte papirer, fylkeskommuner og kommuner Banker og finansieringsselskaper OBX noterte selskaper og unoterte selskaper innen transport og infrastruktur Minimum ratingkrav Ingen Inntil BBB-, uoffisiell Inntil BBB-, uoffisiell 42

156 årsrapport Noter IFRS Spesifikasjon av plasseringer i aksjer, andeler og EK-bevis til virk. verdi over resultatet pr Antall Pålydende Anskaff- Balanseført aksjer verdi kost verdi Aksjer til virkelig verdi over resultatet Statoil ASA 660 1, Sum 92 Andeler til virkelig verdi over resultatet Terra Vekst , Terra Norge , Terra Asia , Landkreditt Kina , Landkreditt Aksje Global , Holberg Norden , DnBNOR OBX , Delphi Europa , Skagen Global , Skagen Kon-Tiki , Nordea India , Holberg Kreditt , Holberg Likviditet OMF , Terra Sparebank , Sum Egenkapitalbevis til virkelig verdi over resultatet Hol Sparebank , Sparebanken Nord-Norge , Klepp Sparebank , Setskog og Høland Sparebank , Sum

157 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen Spesifikasjon av plasseringer i aksjer, andeler og EK-bevis til virk. verdi over resultatet pr Antall Pålydende Anskaff- Balanseført aksjer verdi kost verdi Aksjer til virkelig verdi over resultatet Statoil ASA 660 1, Sum 101 Andeler til virkelig verdi over resultatet Terra Vekst , Terra Norge , Terra Asia , Landkreditt Kina , Landkreditt Aksje Global , Holberg Norden , DnBNOR OBX , Delphi Europa , Skagen Global , Skagen Kon-Tiki , Nordea India , Banklikviditet Norge 332 1, Holberg Likviditet , Holberg Likviditet OMF , Terra Sparebank , Sum Egenkapitalbevis til virkelig verdi over resultatet Hol Sparebank , Sparebanken Nord-Norge , Klepp Sparebank , Setskog og Høland Sparebank , Sum note 17 Verdipapir som holdes til forfall KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Obligasjoner Sum obligasjoner som holdes til forfall Obligasjoner som holdes til forfall har flytende rente. Balanseførte opptjente renter på obligasjonene utgjør TNOK 27 pr Virkelig verdi av obligasjoner som holdes til forfall er TNOK

158 årsrapport Noter IFRS note 18 Finansielle derivatinstrumenter Derivater til sikringsformål (hele tusen kroner) Kontraktsbeløp Eiendeler Forpliktelser Kontraktsbeløp Eiendeler Forpliktelser Rentebytteavtaler til virkelig verdi Valutaterminer til virkelig verdi Utstedte opsjoner Kjøpte opsjoner Sum Herav langsiktig (anleggsmidler) Rentebytteavtaler til virkelig verdi Valutaterminer til virkelig verdi Utstedte opsjoner Kjøpte opsjoner Herav kortsiktig (omløpsmidler) Rentebytteavtaler til virkelig verdi Valutaterminer til virkelig verdi Utstedte opsjoner Kjøpte opsjoner Derivater til handelsformål (hele tusen kroner) Kontraktsbeløp Eiendeler Forpliktelser Kontraktsbeløp Eiendeler Forpliktelser Rentebytteavtaler til virkelig verdi Valutaterminer til virkelig verdi Kjøpte opsjoner Sum Herav langsiktig (anleggsmidler) Rentebytteavtaler til virkelig verdi Valutaterminer til virkelig verdi Kjøpte opsjoner Herav kortsiktig (omløpsmidler) Rentebytteavtaler til virkelig verdi Valutaterminer til virkelig verdi Kjøpte opsjoner

159 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen Følgende rentederivater til sikringsformål er virkelig verdi sikring etter IAS 39 pr : Sikringsinstrument Sikringsobjekt Resultateffekt Rentebytteavtale Fastrente ansv. obl.lån pålyd. NOK 25 mill Rentebytteavtale Sertifikatlån pålydende NOK 150 mill Rentebytteavtale Fastrenteobligasjon Sum Øvrige rentederivater til sikringsformål er økonomisk sikring av fastrentelån til kunder. Sensitivitetsanalyse bankens valutaposisjoner Pr Kurssvekkelse Opprinnelig verdi Måletidspunkt Endring Endring i % 40 % 30 % 20 % 10 % Valutaterminer Sum verdiendring Pr Kurssvekkelse Opprinnelig verdi Måletidspunkt Endring Endring i % 40 % 30 % 20 % 10 % Valutaterminer Sum verdiendring

160 årsrapport Noter IFRS note 19 Tidspunkt fram til avtalt/ sannsynlig endring av rentebetingelser Tabellen viser konserntall Inntil 1 mnd. 3 mnd. 1 år Over Ikke rente- (hele tusen kroner) 1 mnd. til 3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år bærende Sum EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner/ sertifikater Aksjer/ andeler / egenkapitalbevis Finansielle derivatinstrumenter Sum eiendeler GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld/ kunder Finansielle derivatinstrumenter Gjeld v/ utsted. av verdipapir Ansvarlig lånekapital Annen gjeld Sum gjeld Nto. renteeksponering på balanseposter Årlig effekt av 1% renteendring Inntil 1 mnd. 3 mnd. 1 år Over Ikke rente- (hele tusen kroner) 1 mnd. til 3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år bærende Sum EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner/ sertifikater Aksjer/ andeler / egenkapitalbevis Finansielle derivatinstrumenter Sum eiendeler GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld/ kunder Finansielle derivatinstrumenter Gjeld v/ utsted. av verdipapir Ansvarlig lånekapital Annen gjeld Sum gjeld Nto. renteeksponering på balanseposter Årlig effekt av 1% renteendring

161 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen note 20 Restløpetid på balanseposter eksklusiv derivater Tabellen viser kontraktsmessige udiskonterte kontantstrømmer relatert til finansielle forpliktelser, eksklusiv derivater, fordelt på gjenværende løpetid på balansedagen Tabellen viser konserntall Pr Inntil 1 mnd. 3 mnd. 1 år Over (hele tusen kroner) 1 mnd. til 3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år Sum GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Renter Avdrag Innskudd fra kredittinstitusjoner Renter Avdrag Innskudd fra og gjeld/ kunder Renter Avdrag Gjeld v/ utsted. av verdipapir Renter Avdrag Annen gjeld Renter Avdrag Ansvarlig lånekapital Renter Avdrag Sum gjeld EIENDELER Sum eiendeler Ubenyttede kreditter og lånetilsagn Andre utenom balanseposter Restløpetid på derivater a) Derivater med netto oppgjør Derivater med netto oppgjør: Rentederivater: Rentebytteavtaler og rentegulvavtaler Valutaderivater: Valutaterminkontrakter, valutabytteavtaler og valutaopsjoner Tabellen viser derivatforpliktelser med netto oppgjør fordelt på gjenværende løpetid på balansedagen. Beløpene viser udiskonterte kontraktsfestede kontantstrømmer. 48

162 årsrapport Noter IFRS Pr Inntil 1 mnd. 3 mnd. 1 år Over (hele tusen kroner) 1 mnd. til 3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år Sum DERIVATER TIL HANDELSFORMÅL Rentederivater Valutaderivater DERIVATER TIL SIKRINGSFORMÅL Rentederivater Valutaderivater Sum Restløpetid på derivater b) Derivater med brutto oppgjør Derivater med brutto oppgjør: Rentederivater: Rentebytteavtaler og rentegulvavtaler Valutaderivater: Valutaterminer, valutabytteavtaler og valutaopsjoner Tabellen viser derivatforpliktelser med brutto oppgjør fordelt på gjenværende løpetid på balansedagen. Beløpene viser udiskonterte kontraktsfestede kontantstrømmer. Pr Inntil 1 mnd. 3 mnd. 1 år Over (hele tusen kroner) 1 mnd. til 3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år Sum DERIVATER TIL HANDELSFORMÅL Rentederivater Utbetalinger Innbetalinger Valutaderivater Utbetalinger Innbetalinger DERIVATER TIL SIKRINGSFORMÅL Rentederivater Utbetalinger Innbetalinger Valutaderivater Utbetalinger Innbetalinger Sum utbetalinger Sum innbetalinger

163 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen Pr Inntil 1 mnd. 3 mnd. 1 år Over (hele tusen kroner) 1 mnd. til 3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år Sum GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Renter Avdrag Innskudd fra kredittinstitusjoner Renter Avdrag Innskudd fra og gjeld/ kunder Renter Avdrag Gjeld v/ utsted. av verdipapir Renter Avdrag Annen gjeld Renter Avdrag Ansvarlig lånekapital Renter Avdrag Sum gjeld EIENDELER Sum eiendeler Ubenyttede kreditter og lånetilsagn Andre utenom balanseposter Restløpetid på derivater a) Derivater med netto oppgjør Derivater med netto oppgjør: Rentederivater: Rentebytteavtaler og rentegulvavtaler Valutaderivater: Valutaterminkontrakter, valutabytteavtaler og valutaopsjoner Tabellen viser derivatforpliktelser med netto oppgjør fordelt på gjenværende løpetid på balansedagen. Beløpene viser udiskonterte kontraktsfestede kontantstrømmer. 50

164 årsrapport Noter IFRS Pr Inntil 1 mnd. 3 mnd. 1 år Over (hele tusen kroner) 1 mnd. til 3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år Sum DERIVATER TIL HANDELSFORMÅL Rentederivater Valutaderivater DERIVATER TIL SIKRINGSFORMÅL 0 Rentederivater Valutaderivater Sum Restløpetid på derivater b) Derivater med brutto oppgjør Derivater med brutto oppgjør: Rentederivater: Rentebytteavtaler og rentegulvavtaler Valutaderivater: Valutaterminer, valutabytteavtaler og valutaopsjoner Tabellen viser derivatforpliktelser med brutto oppgjør fordelt på gjenværende løpetid på balansedagen. Beløpene viser udiskonterte kontraktsfestede kontantstrømmer. Pr Inntil 1 mnd. 3 mnd. 1 år Over (hele tusen kroner) 1 mnd. til 3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år Sum DERIVATER TIL HANDELSFORMÅL Rentederivater Utbetalinger Innbetalinger Valutaderivater Utbetalinger Innbetalinger DERIVATER TIL SIKRINGSFORMÅL Rentederivater Utbetalinger Innbetalinger Valutaderivater Utbetalinger Innbetalinger Sum utbetalinger Sum innbetalinger

165 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen note 21 Finansielle instrumenter fordelt på valuta Tabellen viser konserntall (hele tusen kroner) NOK EUR CHF JPY USD Andre Sum EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder Valutaderivater Sum eiendeler GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kredittinstitusjoner Valutaderivater Sum gjeld Netto balanseposter Garantier (hele tusen kroner) NOK EUR CHF JPY USD Andre Sum EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder Valutaderivater Sum eiendeler GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kredittinstitusjoner Valutaderivater Sum gjeld Netto balanseposter Garantier

166 årsrapport Noter IFRS note 22 Utlån til og fordringer på kunder KONSERN (hele tusen kroner) Kundefordringer Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Brutto utlån Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger Netto utlån og fordringer på kunder Balanseførte opptjente renter på utlån utgjør TNOK pr og TNOK pr Pr har banken en låneportefølje på NOK 560,3 mill i Terra BoligKreditt AS (TBK) som ikke er balanseført. Pr hadde banken en låneportefølje i TBK på NOK 516,4 mill. Av totalt volum i TBK pr er NOK 45,2 mill løpende lån som har blitt overført fra bankens balanse til TBK. Tilsvarende tall var NOK 23,7 mill. Øvrig portefølje består av nye lån opprettet i TBK. For oversikt over bankens garantiansvar overfor TBK se note 24 Brutto utlån og garantier fordelt etter sektor, næring, geografi, misligholdte- / tapsutsatte engasjementer og individuelle tapsnedskrivninger Brutto Ubenyttede Misligh. Tapsuts. Indiv. Pr (hele tusen kroner) utlån % Garantier % trekkrettigh. eng.ment eng.ment nedskr. Fordelt etter sektor Privatkunder , , Offentlig sektor ,03 0 0, Andre , , Fordelt etter næring Primærnæringer , , Industri og bergverk , , Bygg og anlegg, kraft og vannfors , , Varehandel / hotell - og restaurantdrift , , Transport og telekommunikasjon , , Eiendomsforvaltning og -drift , , Tjenesteytende næringer , , Sum brutto utlån og garantier , ,

167 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen Brutto Ubenyttede Misligh. Tapsuts. Indiv. Pr (hele tusen kroner) utlån % Garantier % trekkrettigh. eng.ment eng.ment nedskr. Fordelt etter sektor Privatkunder , , Offentlig sektor ,04 0 0, Andre , , Fordelt etter næring Primærnæringer , , Industri og bergverk , , Bygg og anlegg, kraft og vannfors , , Varehandel / hotell - og restaurantdrift , , Transport og telekommunikasjon , , Eiendomsforvaltning og -drift , , Tjenesteytende næringer , , Sum brutto utlån og garantier , , Gruppenedskrivninger er vurdert i forhold til bankens tapseksponering totalt, og er ikke tilordnet de enkelte næringer Utlån og garantier fordelt etter geografi Utlån Garantier Utlån Garantier Nes kommune Flå kommune Nore og Uvdal kommune Sigdal kommune Drammen kommune Gol kommune Buskerud øvrige Oslo og Akershus Andre Utlandet Sum MORBANK (hele tusen kroner) Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Brutto utlån Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger Netto utlån og fordringer på kunder

168 årsrapport Noter IFRS Brutto utlån og garantier fordelt etter sektor, næring, geografi, misligholdte- / tapsutsatte engasjementer og individuelle tapsnedskrivninger Brutto Ubenyttede Misligh. Tapsuts. Indiv. Pr (hele tusen kroner) utlån % Garantier % trekkrettigh. eng.ment eng.ment nedskr. Fordelt etter sektor Privatkunder , , Offentlig sektor ,03 0 0, Andre , , Fordelt etter næring Primærnæringer , , Industri og bergverk , , Bygg og anlegg, kraft og vannfors , , Varehandel, hotell- og restaurantdrift , , Transport og telekommunikasjon , , Eiendomsforvaltning og -drift , , Tjenesteytende næringer , , Sum brutto utlån og garantier , , Brutto Ubenyttede Misligh. Tapsuts. Indiv. Pr (hele tusen kroner) utlån % Garantier % trekkrettigh. eng.ment eng.ment nedskr. Fordelt etter sektor Privatkunder , , Offentlig sektor ,04 0 0, Andre , , Fordelt etter næring Primærnæringer , , Industri og bergverk , , Bygg og anlegg, kraft og vannfors , , Varehandel / hotell- og restaurantdrift , , Transport og telekommunikasjon , , Eiendomsforvaltning og -drift , , Tjenesteytende næringer , , Sum brutto utlån og garantier , , Utlån og garantier fordelt etter geografi Utlån Garantier Utlån Garantier Nes kommune Flå kommune Nore og Uvdal kommune Sigdal kommune Drammen kommune Gol kommune Buskerud øvrige Oslo og Akershus Andre Utlandet Sum

169 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen note 23 Utlån og garantiansvar - risikoklassifisering Banken benytter et risikoklassifiseringssystem for å overvåke kredittrisiko i nærings og personkundeporteføljen. Banken har utviklet et risikoklassifiseringssystem som inneholder 5 risikoklasser. Klassene benevnes A,B,C,D og E. A defineres som meget gode engasjement, B som gode engasjement, C som svake engasjementer med iboende tapsrisiko og D og E som engasje - menter hvor sannsynligheten for tap har oppstått. Engasjementer i klasse D og E er engasjement hvor tapsnedskrivning er foretatt. Engasjement i klasse D søkes løst i samarbeid med kunde. Engasjementer i klasse E er kunder hvor banken selv må ta ansvar for fremdrift og realisering. Næringsengasjementene vurderes ut ifra økonomisk godhet, sikkerhetsmessig vurdert dekningsgrad, samt andre faktorer som eiere, ledelse, organisasjon, bransje og marked. Med bakgrunn i tapshistorikk på bedriftsmarked samt markedsutsikter og andre generelle betraktninger, har banken valgt å differensiere metodene for risikoberegningen og inndelt porteføljen i tre engasjementstyper. De tre engasjementstypene er eiendomsdrift, eiendomsutvikling (utbygging av infrastruktur, forretningsbygg, leiligheter, hytter osv. ), samt øvrige næringer som benevnes som standard. Engasjementstype Økonomi Sikkerhet Andre faktorer Standard 50 % 35 % 15 % Eiendomsdrift 50 % 40 % 10 % Eiendomsutvikling 40 % 40 % 20 % Alle næringslivsengasjementer (BM) i risikoklasse C,D og E samt nye engasjementer risikoklassifiseres uansett størrelse. Videre klassifiseres alle næringslivsengasjement i gruppe A og B dersom engasjementet er større enn NOK 1 mill. Gjennomgang og oppdatering av porteføljen gjennomføres kvartalsvis. Her blir samtlige engasjement i risikoklasse C,D og E gjennomgått i tillegg til alle engasjement større enn 3 mill uavhengig av risikoklasse. Inndeling i risikoklassene for personkunder (PM) er identisk som for næringslivskundene. A og B er gode kunder. Risikoklasse C er svake engasjement med iboende tapsrisiko. D og E engasjementene er lån og kreditter hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning på kunde. Grunnlaget for klassifisering er vektet 50% på økonomi og 50% på sikkerheter basert på hhv. likviditet og dekningsgrad på sikkerheter. Alle PM kunder med engasjement over NOK skal klassifiseres. Kvartalsvis gjennomgang på PM kunder blir foretatt etter samme retningslinjer som for BM. Totalt engasjement er for den enkelte kunde definert som summen av saldo lån, garantiramme, ramme på kreditt, samt påløpte renter. Individuelle nedskrivninger foretas på PM og BM i overensstemmelse med Finanstilsynets forskrifter. Gruppenedskrivninger er vurdert i forhold til mulige tap basert individuelt på næringstype på BM og engasjementsformål på PM. Faktorverdi som benyttes til å fastslå størrelse på gruppenedskrivning på den enkelte næring på BM og formål på PM er basert på historiske erfaringstall samt utsikter i markedet. Alle engasjement som er klassifisert som gruppe C inngår i grunnlaget for gruppenedskrivning. Pr (hele tusen kr) PERSONKUNDER NÆRINGSLIVSKUNDER Ubenyttede Indiv. taps- Ubenyttede Indiv. taps- Bto. utlån Garantier trekkrettigh. nedskr. Bto. utlån Garantier trekkrettigh. nedskr. A B C D, E Uklassifisert Totalt Virkelig verdi av sikkerheter Pr (hele tusen kr) PERSONKUNDER NÆRINGSLIVSKUNDER Ubenyttede Indiv. taps- Ubenyttede Indiv. taps- Bto. utlån Garantier trekkrettigh. nedskr. Bto. utlån Garantier trekkrettigh. nedskr. A B C D, E Uklassifisert Totalt Virkelig verdi av sikkerheter

170 årsrapport Noter IFRS note 24 Garantiansvar (hele tusen kroner) Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Annet garantiansvar Sum garantiansvar Inkludert i lånegarantier er bankens garantiansvar overfor Terra BoligKreditt AS (TBK). Garantiansvar overfor TBK består av følgende: - Andel av felles garantiramme utgjør 1% av bankens totale låneportefølje ved utgangen av året. - Saksgaranti beregnes for hele lånebeløpet i perioden fra banken anmoder om utbetaling til lånets pantsikkerhet har oppnådd rettsvern og bankens depotavdeling har kontrollert dokumentasjonen. - Tapsgaranti beregnes for den delen av lånebeløpet som har sikkerhet utover 50% av forsvarlig verdigrunnlag for lånets panteobjekt(er). Uansett lånebeløp og lånets sikkerhet er bankens tapsgaranti minimum kr pr. lån. Garantien gjelder i 6 år fra det tidspunkt lånets pantesikkerhet har oppnådd rettsvern, eventuelt fra dato for anmodning om utbetaling hvis dette er senere. Garantiansvar overfor Terra BoligKreditt AS (hele tusen kroner) Andel av felles garantiramme Saksgaranti Tapsgaranti Sum I tillegg til garantien gjelder i det enkelte låneforhold at TBK har rett til å motregne eventuelle tap i bankens provisjon for en periode på inntil 3 år. Øvrige utenom-balanse poster Aldersfordelingen på kontraktsfestede ubenyttede kreditter, samt lånetilsagn som ikke er utbetalt er oppsummert i tabellen under: Pr (hele tusen kroner) Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Ubenyttede kreditter Lånetilsagn, ikke utbetalt Sum Pr (hele tusen kroner) Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Ubenyttede kreditter Lånetilsagn, ikke utbetalt Sum

171 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen note 25 Misligholdte låneengasjement Tapsutsatte lån (hele tusen kroner) Tapsutsatte lån Tapsnedskrivninger Netto tapsutsatte lån Misligholdte engasjement (hele tusen kroner) Misligholdte engasjementer over 90 dager Tapsnedskrivninger Netto misligholdte engasjement Misligholdte engasjement - aldersfordelt Virkelig verdi Pr (hele tusen kroner) Restgjeld Tapsnedskrivning av sikkerhet Misligholdt over 1 år Misligholdt 6-12 måneder Misligholdt 3-6 måneder Misligholdt 1-3 måneder Misligholdt under 1 måned Sum Virkelig verdi Pr (hele tusen kroner) Restgjeld Tapsnedskrivning av sikkerhet Misligholdt over 1 år Misligholdt 6-12 måneder Misligholdt 3-6 måneder Misligholdt 1-3 måneder Misligholdt under 1 måned Sum Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt innen 30 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 30 dager etter at rammekreditten er overtrukket. Opplysninger om reforhandlede engasjement Inkludert er engasjement med betalingsutsettelser, endringer i betalingsplan og overhopp på lån. Når refinansieringsavtaler er fulgt, settes kundens status til normal. Retningslinjer og praksis for reforhandling er basert på at betalingen mest sannsynlig, etter bankens skjønn, vil skje som forutsatt fremover. Reforhandlede engasjement som ellers ville vært misligholdt utgjør: Sum lån og kreditter

172 årsrapport Noter IFRS note 26 Forfalte, ikke nedskrevne engasjement (hele tusen kroner) Kreditter Nedbetalingslån Forfalte engasjement 0-30 dager Sum Virkelig verdi av sikkerheter (hele tusen kroner) Kreditter Nedbetalingslån Forfalte engasjement 0-30 dager Sum Virkelig verdi av sikkerheter note 27 Tapsnedskrivninger og tapskostnader KONSERN MORBANK Individuelle tapsnedskrivninger (hele tusen kroner) Individuell tapsnedskrivning pr Konstaterte tap i perioden på engasjementer hvor det tidligere er foretatt tapsnedskrivning Økte individuelle tapsnedskrivninger i perioden Nye individuelle tapsnedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle tapsnedskrivninger i perioden Individuell tapsnedskrivning pr herav tapsnedskrivning på garantier Sum individuelle tapsnedskrivninger på utlån pr Gruppenedskrivninger (hele tusen kroner) Gruppenedskrivning pr /- Periodens gruppenedskrivning Gruppenedskrivning pr

173 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen Tapskostnader (hele tusen kroner) Periodens endring i individuelle tapsnedskrivninger Periodens endring i gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap som det tidligere år er foretatt individuell tapsnedskrivning for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er foretatt individuell tapsnedskrivning for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Tap på utlån, garantier Tap fordelt på sektor/ næringer tusen kr % tusen kr % Fordelt etter sektor Privatkunder , ,34 Offentlig sektor 0 0,00 0 0,00 Andre 0 0,00 0 0,00 Fordelt etter næring 0,00 0,00 Primærnæringer 0 0,00 0 0,00 Industri og bergverk 0 0,00 0 0,00 Bygg, anlegg, kraft og vannfors , ,84 Varehandel, hotell - og restaurantdrift 242 2, ,04 Transport, post og telekomm. 0 0,00 0 0,00 Eiendomsforvaltning- og drift 152 1, ,02 Tjenesteytende virksomh. ellers , ,76 Sum brutto utlån og garantier , ,00 Endring nedskrivning grupper Sum netto tap utlån og garantier Opplysninger om engasjement med individuell nedskrivning (hele tusen kroner) PM BM Sum PM BM Sum Engasjement med individuell nedskrivning Virkelig verdi sikkerheter Opplysninger om overtatte sikkerheter I løpet av 2012 er det overtatt sikkerheter med antatt verdi pr på NOK 1,0 mill. Overtatte sikkerheter selges så snart det er praktisk mulig, og realisert vederlag utover prioriterte krav benyttes til å redusere utestående gjeld. 60

174 årsrapport Noter IFRS note 28 Virkelig verdi av finansielle eiendeler og forpliktelser Tabellen viser konserntall Balanseført Virkelig (hele tusen kroner) verdi verdi FINANSIELLE EIENDELER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Brutto utlån før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån og fordringer på kunder Verdipapir til virkelig verdi over resultatet Finansielle derivatinstrumenter Investeringsportefølje: - tilgjengelig for salg FINANSIELLE FORPLIKTELSER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Finansielle derivatinstrumenter Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Ansvarlig lånekapital Egne bankremisser UTENFOR BALANSE POSTER Finansielle garantier For beregning av virkelig verdi av utlån med fast rente til kunder og innskudd med fast rente benyttes interpolering av observerbare NIBOR markedsrenter på balansedagen for restløpetiden for det aktuelle utlån eller innskudd. Risikofri rente i form av statspapirer benyttes som diskonteringssats ved beregning av virkelig verdi. For beregning av kontantstrømmer på flytende innlån benyttes NIBOR etter angitt rentekurve med påslag av aktuell margin ifølge låneavtalen. For beregning av kontantstrømmer på innlån med fast rente benyttes låneavtalens rentesats. Følgende annualiserte marginpåslag, eventuelt angitt med løpetider, er benyttet i diskonteringssatser ved beregning av virkelig verdi av innlån og gjeld til kredittinstitusjoner: Obligasjons- og sertifikatlån: 1 år: 0,09%, 2 år: 0,75%, 3 år: 1,10%, 4 år: 1,31%, 5 år: 1,52% Ansvarlig lån: 4,00% Fondsobligasjon: 5,20% 61

175 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen VURDERING AV VIRKELIG VERDI Under vises en tabell med virkelig verdimålinger for finansielle instrumenter på balansedagen. Etter IFRS 7 er følgende nivåinndeling for måling av virkelig verdi benyttet: - Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse - Nivå 2: Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) enn notert pris (brukt i nivå 1) for eiendelen eller forpliktelsen. - Nivå 3: Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke observerbare forutsetninger) Sum. (hele tusen kroner) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 virkelig verdi FINANSIELLE EIENDELER Brutto utlån før nedskrivninger Verdipapir til virkelig verdi over resultatet Finansielle derivatinstrumenter Investeringsportefølje: - tilgjengelig for salg FINANSIELLE FORPLIKTELSER Finansielle derivatinstrumenter Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelige fra en børs, handler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på en «armlengdes avstand». Markedsprisen som benyttes for finansielle eiendeler er gjeldende kjøpskurs; for finansielle forpliktelser benyttes gjeldende salgskurs. Disse instrumentene er inkludert i nivå 1 og omfatter børsnoterte aksjer, egenkapitalinstrumenter, børsnoterte obligasjoner og ansvarlige lån, aksjeog pengemarkedsfond klassifisert som verdipapir til virkelig verdi over resultatet eller tilgjengelig for salg. Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked (for eksempel OTC derivater) bestemmes ved å bruke verdsettelsesmetoder. Disse verdsettelsesmetodene maksimerer bruken av observerbare data der det er tilgjengelig, og baseres minst mulig på konsernets egne estimater. Dersom alle vesentlige data som kreves for å fastsette virkelig verdi av et instrument er observerbare data, er instrumentet inkludert i nivå 2. Dersom en eller flere vesentlige data ikke er basert på observerbare markedsdata, er instrumentet inkludert i nivå 3. Inkludert i investeringsportefølje tilgjengelig for salg nivå 3 er verdien av bankens aksjer i Terra-Gruppen AS. Siste tilgjengelig pris på aksjen bygger på emisjons - prospektet fra juni Spesielle verdsettelsesmetoder som brukes til å verdsette finansielle instrumenter inkluderer: - Notert markedspris eller handelspris for tilsvarende instrumenter - Virkelig verdi av rentebytteavtaler er beregnet som nåverdien av estimert fremtidig kontantstrøm basert på observerbar avkastningskurve. - Virkelig verdi av valutaterminkontrakter er bestemt ved å benytte terminkursen for valutaen på balansedagen, med resultatverdi diskontert til nåverdi. - Andre teknikker, slik som diskonterte kontantstrømmer, er benyttet for å fastsette virkelig verdi på de resterende finansielle instrumentene. Finansielle Avstemming av nivå 3 elementer forpliktelser Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Sum holdt for Sum eiendeler handelsformål forpliktelser Verdipapir til virkelig Investeringsportefølje: verdi over resultatet tilgjengelig for salg Obligasjoner, sertifikater Egenkapital- Egenkapitalog rentepapirer instrumenter instrumenter Virkelig verdi Tilgang Avgang Netto verdiendring på finansielle eiendeler Endringer inn/ut av nivå Virkelig verdi

176 årsrapport Noter IFRS FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER Til virkelig Tilgjengelig Utlån og verdi over for fordringer til Holde til (hele tusen kroner) resultatet salg amortisert kost forfall Sum Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner/ sertifikater Aksjer/ andeler / grunnfondsbevis Finansielle derivatinstrumenter Sum finansielle eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Finansielle derivatinstrumenter Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Egne bankremisser Sum finansielle forpliktelser Balanseført Virkelig (hele tusen kroner) verdi verdi FINANSIELLE EIENDELER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Brutto utlån før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån og fordringer på kunder Verdipapir til virkelig verdi over resultatet Finansielle derivatinstrumenter Investeringsportefølje: - tilgjengelig for salg FINANSIELLE FORPLIKTELSER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Finansielle derivatinstrumenter Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Ansvarlig lånekapital Egne bankremisser UTENFOR BALANSE POSTER Finansielle garantier

177 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen For beregning av virkelig verdi av utlån med fast rente til kunder og innskudd med fast rente benyttes interpolering av observerbare NIBOR markedsrenter på balansedagen for restløpetiden for det aktuelle utlån eller innskudd. Aktuell markedsrente med påslag for gjeldende marginkrav på balansedagen benyttes som diskonteringssats ved beregning av virkelig verdi. For beregning av kontantstrømmer på flytende innlån benyttes NIBOR etter angitt rentekurve med påslag av aktuell margin ifølge låneavtalen. For beregning av kontantstrømmer på innlån med fast rente benyttes låneavtalens rentesats. Følgende annualiserte marginpåslag, eventuelt angitt med løpetider, er benyttet i diskonteringssatser ved beregning av virkelig verdi av innlån og gjeld til kredittinstitusjoner: Obligasjonslån og F-lån: 1 år: -0,05%, 2 år: 1,13%, 3 år: 1,55%, 4 år: 1,85%, 5 år: 2,20% Ansvarlig lån: 4,50% Fondsobligasjon: 5,50% VURDERING AV VIRKELIG VERDI Under vises en tabell med virkelig verdimålinger for finansielle instrumenter på balansedagen. Etter IFRS 7 er følgende nivåinndeling for måling av virkelig verdi benyttet: - Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse - Nivå 2: Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) enn notert pris (brukt i nivå 1) for eiendelen eller forpliktelsen. - Nivå 3: Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke observerbare forutsetninger) Sum (hele tusen kroner) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 virkelig verdi FINANSIELLE EIENDELER Brutto utlån før nedskrivninger Verdipapir til virkelig verdi over resultatet Finansielle derivatinstrumenter Investeringsportefølje: - tilgjengelig for salg FINANSIELLE FORPLIKTELSER Finansielle derivatinstrumenter Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelige fra en børs, handler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på en «armlengdes avstand». Markedsprisen som benyttes for finansielle eiendeler er gjeldende kjøpskurs; for finansielle forpliktelser benyttes gjeldende salgskurs. Disse instrumentene er inkludert i nivå 1 og omfatter børsnoterte aksjer, egenkapitalinstrumenter, børsnoterte obligasjoner og ansvarlige lån, aksjeog pengemarkedsfond klassifisert som verdipapir til virkelig verdi over resultatet eller tilgjengelig for salg. Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked (for eksempel OTC derivater) bestemmes ved å bruke verdsettelsesmetoder. Disse verdsettelsesmetodene maksimerer bruken av observerbare data der det er tilgjengelig, og baseres minst mulig på konsernets egne estimater. Dersom alle vesentlige data som kreves for å fastsette virkelig verdi av et instrument er observerbare data, er instrumentet inkludert i nivå 2. Dersom en eller flere vesentlige data ikke er basert på observerbare markedsdata, er instrumentet inkludert i nivå 3. Inkludert i investeringsportefølje tilgjengelig for salg nivå 3 er verdien av bankens aksjer i Terra-Gruppen AS. Siste tilgjengelig pris på aksjen bygger på emisjonsprospektet fra mai Spesielle verdsettelsesmetoder som brukes til å verdsette finansielle instrumenter inkluderer: - Notert markedspris eller handelspris for tilsvarende instrumenter - Virkelig verdi av rentebytteavtaler er beregnet som nåverdien av estimert fremtidig kontantstrøm basert på observerbar avkastningskurve. - Virkelig verdi av valutaterminkontrakter er bestemt ved å benytte terminkursen for valutaen på balansedagen, med resultatverdi diskontert til nåverdi. - Andre teknikker, slik som diskonterte kontantstrømmer, er benyttet for å fastsette virkelig verdi på de resterende finansielle instrumentene. 64

178 årsrapport Noter IFRS Avstemming av nivå 3 elementer Finansielle forpliktelser Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Sum holdt for Sum eiendeler handelsformål forpliktelser Verdipapir til virkelig Investeringsportefølje: verdi over resultatet tilgjengelig for salg Obligasjoner, sertifikater Egenkapital- Egenkapitalog rentepapirer instrumenter instrumenter Virkelig verdi Tilgang Avgang Netto verdiendring på finansielle eiendeler Endringer inn/ut av nivå Virkelig verdi FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER Til virkelig Tilgjengelig Utlån og verdi over for fordringer til (hele tusen kroner) resultatet salg amortisert kost Sum Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner/ sertifikater Aksjer/ andeler / grunnfondsbevis Finansielle derivatinstrumenter Sum finansielle eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Finansielle derivatinstrumenter Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Egne bankremisser Sum finansielle forpliktelser

179 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen note 29 Investeringsportefølje tilgjengelig for salg (hele tusen kroner) Balanseført verdi Tilgang Avgang Nedskrivning på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg over resultat Netto urealisert gevinst ved verdiregulering ført i utvidet resultat Balanseført verdi Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg består av: Unoterte aksjer og egenkapitalbevis Noterte aksjer Sum aksjer Det er i 2012 solgt en aksjepost med en gevinst på TNOK 197 som er inntektsført over resultatet. I 2011 ble det solgt en aksjepost med en gevinst på TNOK 165. Det er foretatt nedskrivning av aksjepost i Terra Gruppen som et resultat av tingsutbytte Terra Boligkreditt i Nedskrivningen er på TNOK Spesifikasjon av plasseringer i aksjer, andeler og egenkapitalbevis pr Antall Pålydende Anskaff- Balanseført aksjer verdi kost verdi Aksjer tilgjengelig for salg Realia AS 50 20, Sparebankmateriell AS , Dataconsult AS , Hallingdal Infosenter AS , Numedal Næringshage , Terra Gruppen AS , Aberdeen Norden ASA , Norgesinvestor Opportunities AS , North Bridge Nordic Property , Spar Kapital Investor AS , German Property AS , EELD Investor AS , Norgesinvestor Pro AS , Nordito Property AS , PBS Holding AS , Hjelmeland Sparebank , Kvinesdal Sparebank , Terra BoligKreditt AS , Visa Inc. A-aksjer ,00* Visa Inc. B-aksjer ,00* Sum

180 årsrapport Noter IFRS Spesifikasjon av plasseringer i aksjer, andeler og egenkapitalbevis pr Antall Pålydende Anskaff- Balanseført aksjer verdi kost verdi Aksjer tilgjengelig for salg Realia AS 50 20, Sparebankmateriell AS , Dataconsult AS , Hallingdal Infosenter AS , Numedal Næringshage , Terra Gruppen AS , Aberdeen Norden ASA , Norgesinvestor Opportunities AS , North Bridge Nordic Property , Spar Kapital Investor AS , German Property AS , EELD Investor AS , Norgesinvestor Pro AS , Spar Kapital Avkastning AS , Nordito Property AS , PBS Holding AS , Hjelmeland Sparebank , Kvinesdal Sparebank , Visa Inc. A-aksjer ,00* Visa Inc. B-aksjer ,00* Sum * Pålydende verdi oppgis i hele NOK, med unntak av for Visa Inc. A- og B-aksjer hvor pålydende oppgis i USD. note 30 Investeringer i datterselskap Datterselskap pr Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Nes Eiendom AS Nes kommune 100 % 100 % 67

181 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen note 31 Utsatt skattefordel KONSERN Utsatt skatt/ skattefordel fremkommer slik: Eiendeler Forpliktelser Netto Verdipapirer Finansielle instrumenter Varige driftsmidler Innskudd fra kunder Pensjoner Fastrentelån Ansvarlig lånekapital Gevinst- og tapskonto Underskudd til fremføring Utsatt skatt/skattefordel Nettoføring utsatt skatt/skattefordel Ikke balanseført utsatt skattefordel Balanseført utsatt skatt/skattefordel Avstemming av endringer i utsatt skatt gjennom året: Resultatført Over utvidet i året resultat Verdipapirer Finansielle instrumenter Varige driftsmidler Innskudd fra kunder Pensjoner Fastrentelån Ansvarlig lånekapital Gevinst- og tapskonto Underskudd til fremføring Ikke balanseført utsatt skattefordel Utsatt skatt/skattefordel Utsatt skattefordel knyttet til fremførbart skattemessig underskudd er balanseført i den grad det er sannsynlig at konsernet kan anvende dette mot fremtidig skattepliktig overskudd. 68

182 årsrapport Noter IFRS MORBANK Utsatt skatt/ skattefordel fremkommer slik: Eiendeler Forpliktelser Netto Verdipapirer Finansielle instrumenter Varige driftsmidler Innskudd fra kunder Pensjoner Fastrentelån Ansvarlig lånekapital Utsatt skatt/skattefordel Nettoføring utsatt skatt/skattefordel Balanseført utsatt skatt/skattefordel Avstemming av endringer i utsatt skatt gjennom året: Resultatført Over utvidet i året resultat Verdipapirer Finansielle instrumenter Varige driftsmidler Innskudd fra kunder Pensjoner Fastrentelån Ansvarlig lånekapital Utsatt skatt/skattefordel

183 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen note 32 Immaterielle eiendeler KONSERN MORBANK Andre Andre immaterielle immaterielle eiendeler Sum eiendeler Sum Regnskapsåret 2011 Balanseført verdi Tilgang Avgang Nedskrivninger Årets avskrivninger Balanseført verdi Pr. 31. desember 2011 Anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivninger Balanseført verdi Regnskapsåret 2012 Balanseført verdi Tilgang Avgang Nedskrivninger Årets avskrivninger Balanseført verdi Pr. 31. desember 2012 Anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivninger Balanseført verdi Andre immaterielle eiendeler er aktiverte utviklingskostnader for programvare som avskrives over 5 år. 70

184 årsrapport Noter IFRS note 33 Varige driftsmidler KONSERN MORBANK Maskiner, Maskiner, inventar, inventar, transport- Bygninger Invest.- transport- Bygninger Invest.- midler og tomter eiendom Sum midler og tomter eiendom Sum 2011 Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Anlegg under utførelse er reklassifisert og presenteres under andre eiendeler (se note 34). 71

185 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen note 34 Investeringseiendommer KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Balanseført verdi Tilgang Avgang Avskrivning Balanseført verdi Se for øvrig note 33 Virkelig verdi av konsernets investeringseiendom er NOK 25,3 mill. Verdivurderingene bygger på takster fra uavhengig takstmann for to av investeringseiendommene samt kjøpesum for de to øvrige. Leieinntekter fra investeringeiendom utgjør pr TNOK for morbanken og TNOK for konsernet. Tilsvarende tall for 2011 er hhv. TNOK og TNOK Kostnader til reparasjoner og vedlikehold av investeringseiendom utgjør pr TNOK 35 for morbanken og TNOK 55 for konsernet. Tilsvarende tall for 2011 er hhv. TNOK 218 og TNOK 373. note 35 Spesifikasjon av andre eiendeler KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Opptjente ikke betalte inntekter og forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Andre forskuddbetalte kostnader Overtatte eiendeler Varelager for salg Andre eiendeler Sum andre eiendeler

186 årsrapport Noter IFRS note 36 Spesifikasjon av gjeld til kredittinstitusjoner KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelse Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelse Løpetid inntil 1 mnd Løpetid 1-3 mnd Løpetid 3 mnd.- 1 år Løpetid 1-5 år Sum gjeld til kredittinstitusjoner Konsernet har følgende uutnyttede lånefasiliteter: Flytende rente Utløper innen ett år Utløper etter mer enn ett år NOK 110 mill. av fasilitetene som utløper innen ett år er årlige fasiliteter som må fornyes ved årsskiftet 2013/ NOK 50 mill. er toårige trekkrettigheter som utløper i 4. kvartal All gjeld til kredittinstitusjoner har flytende rente. note 37 Innskudd fra kunder KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Kortsiktig innlån fra kunder Anfordring Lønnskonto Honnørkonto Utgiftskonto Høyrentekonto Bundne innskudd Særvilkår Sum innskudd fra/ gjeld til kunder Innskudd fra kunder på NOK 24,4 mill. er brukt som sikkerhetsstillelse for utlån til kunder. Det tilsvarende beløpet for 2011 var NOK 21,5 mill. Banken har kun små innskudd med fast rente. Øvrige innskudd har flytende rente. 73

187 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen note 38 Ansvarlig lånekapital og sertifikat- og obligasjonslån Pr Dato for Bokført Lånetype/ ISIN nr låneopptak Siste forfall Pålydende verdi Amortisering Rentebetingelser Ansvarlig lån NO Evigvarende Avdragsfritt (bullet) Flytende, N3+2,75% Innløsningsrett Flytende, N3+3,50% Flytende, N3+3,75% deretter hvert år NO Evigvarende Avdragsfritt (bullet) Fast, 8,40 % Innløsningsrett Flytende, N3+3,50% Flytende, N3+3,75% deretter hvert år Fondsobligasjon NO Evigvarende Avdragsfritt (bullet) Flytende, N3+2,15% Innløsningsrett Flytende, N3+3,76% Statens finansfond Evigvarende Avdragsfritt (bullet) Flytende ref.rente + 6% Innløsningsrett Flytende ref.rente + 7% Flytende ref.rente + 8% Obligasjonslån NO Avdragsfritt (bullet) Flytende, N3+2,50% NO Avdragsfritt (bullet) Flytende, N3+1,00% NO Avdragsfritt (bullet) Flytende, N3+1,35% NO Avdragsfritt (bullet) Flytende, N3+1,30% NO Avdragsfritt (bullet) Flytende, N3+0,90% NO Avdragsfritt (bullet) Flytende, N3+1,55% Sertifikatlån NO Avdragsfritt (bullet) Fast, 3,28% NO Avdragsfritt (bullet) Fast, 3,01% Påløpte renter pr er inkludert i bokført verdi på det enkelte lån. Påløpte renter på ansvarlig lånekapital, sertifikat- og obligasjonslån utgjør NOK 15,4 mill pr

188 årsrapport Noter IFRS Pr Dato for Bokført Lånetype/ ISIN nr låneopptak Siste forfall Pålydende verdi Amortisering Rentebetingelser Ansvarlig lån NO Evigvarende Avdragsfritt (bullet) Flytende, N3+2,75% Innløsningsrett Flytende, N3+3,50% Flytende, N3+3,75% deretter hvert år NO Evigvarende Avdragsfritt (bullet) Fast, 8,40 % Innløsningsrett Flytende, N3+3,50% Flytende, N3+3,75% deretter hvert år Fondsobligasjon NO Evigvarende Avdragsfritt (bullet) Flytende, N3+2,15% Innløsningsrett Flytende, N3+3,76% Statens finansfond Evigvarende Avdragsfritt (bullet) Flytende ref.rente + 6% Innløsningsrett Flytende ref.rente + 7% Flytende ref.rente + 8% Obligasjonslån NO Avdragsfritt (bullet) Flytende, N3+2,50% NO Avdragsfritt (bullet) Flytende, N3+1,00% NO Avdragsfritt (bullet) Flytende, N3+1,35% NO Avdragsfritt (bullet) Flytende, N3+1,30% NO Avdragsfritt (bullet) Flytende, N3+0,90% Sertifikatlån NO Avdragsfritt (bullet) Fast, 3,28% NO Avdragsfritt (bullet) Fast, 3,54% Påløpte renter pr er inkludert i bokført verdi på det enkelte lån. Påløpte renter på ansvarlig lånekapital, sertifikat- og obligasjonslån utgjør NOK 13,9 mill pr note 39 Annen gjeld KONSERN MORBANK (hele tusen kroner) Påløpte renter / provisjoner Skyldig off.avg., påløpte feriepenger m.v Påløpte andre kostnader Konsernbidrag Egne bankremisser Annen gjeld Sum annen gjeld Virkelig verdi av egne bankremisser vises i note

189 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen note 40 Pensjonsforpliktelser Omarbeidet (hele tusen kroner) Balanseført forpliktelse: Pensjonsytelser Forpliktelse i balansen Kostnad belastet resultatregnskapet Pensjonsytelser Sum pensjonskostnad i ordinært resultat Estimatavvik over utvidet resultat (før skattekostnad) Kumulativt estimatavvik over utvidet resultat (før skattekostnad) PENSJONSYTELSER Balanseført forpliktelse er fastsatt som følger: Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse for ytelsesbaserte ordninger Virkelig verdi av pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift Underdekning i fondsbaserte ordninger Nåverdi av forpliktelse for ikke-fondsbaserte ordninger Arbeidsgiveravgift for ikke-fondsbaserte ordninger Ikke resultatførte estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse i balansen Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser i løpet av året januar Nåverdien av årets pensjonsopptjening Rentekostnad Estimatavvik - tap og -gevinst Kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening Utbetalte ytelser desember Endring i pensjonsmidlenes virkelige verdi januar Forventet avkastning på pensjonsmidler Estimatavvik - tap og -gevinst Innbetaling fra arbeidsgiver Utbetalte ytelser desember Samlet resultatført kostnad Kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening Netto rentekostnad på netto forpliktelse Kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Sum, inkludert i lønnskostnader Faktisk avkastning på pensjonsmidlene

190 årsrapport Noter IFRS Prosentvis sammensetning av pensjonsmidler Aksjer 9,20 % 9,20 % 13,90 % Omløpsobligasjoner 15,60 % 15,20 % 23,30 % Pengemarked 18,30 % 22,30 % 8,00 % Anleggsobligasjoner 36,80 % 35,00 % 35,70 % Eiendom 18,30 % 17,80 % 16,60 % Annet 1,90 % 0,40 % 2,30 % Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn for beregning av pensjonsforpliktelsene: Diskonteringsrente kollektiv ordning 3,90 % 2,60 % 4,00 % DiskonteringsrenteTop Hat ordning 3,90 % 2,60 % 3,60 % Diskonteringsrente førtidspensjon tidligere adm. banksjef 2,32 % 1,50 % 2,30 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,90 % 2,60 % 5,40 % Årlig forventet lønnsvekst 3,50 % 3,50 % 4,00 % Årlig forventet G-regulering 3,25 % 3,25 % 3,75 % Årlig regulering av pensjoner kollektiv ordning og Top Hat ordning 0,20 % 0,10 % 1,30 % Årlig regulering av førtidspensjon tidligere adm. banksjef 3,50 % 0,10 % 0,90 % Dødlighetstabell: K /15 Uføretabell: IR02 Forventet premieinnbetaling i 2013 er TNOK Effekten av å gå over til OMF som diskonteringsrente er redusert brutto pensjonsforpliktelse med TNOK (inkl aga) pr note 41 Eierandelskapital Antall egenkapitalbevis Pålydende Sum Pr Nedsettelse av eierandelskapital Innbetalt ved utstedelse av egenkapitalbevis klasse B Pr Innbetalt ved utstedelse av egenkapitalbevis Pr Innbetalt ved utstedelse av egenkapitalbevis Pr Innbetalt ved utstedelse av egenkapitalbevis Pr Banken kjøpte i egne egenkapitalbevis gjennom kjøp på Oslo Børs den 5. juni og 5. desember hhv. til kurs NOK 121 og NOK 113 pr. egenkapitalbevis. Anskaffelseskost er trukket fra i egenkapitalen (se note 42) Eierandelskapitalen består av ordinære egenkapitalbevis (klasse A) og preferansekapital fra Statens finansfond (egenkapitalbevis klasse B). De ordinære egenkapitalbevisene gir rett til utbetaling av utbytte av årets overskudd etter eierandelsbrøken etter at avsetning til fond for urealiserte gevinster og avsetning til preferanseutbytte er foretatt. I henhold til avtale om kapitalinnskudd fra Statens finansfond kan utbytte på ordinære egenkapitalbevis kan ikke overstige 50% av eierandelskapitalens andel av korrigert overskudd, og utbetalt utbytte i % kan ikke være høyere enn gjennomsnittlig rente/ utbytte til Statens finansfond. 77

191 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen note 42 Egne egenkapitalbevis Ved kjøp av egne egenkapitalbevis blir kjøpesummen ført som reduksjon i egenkapitalen. Pålydende av egne egenkapitalbevisbevis blir ført til reduksjon av eierandelskapitalen, resten som reduksjon av overkursfondet Antall egne egenkapitalbevis 1/ Kjøpte egenkapitalbevis 0 0 Solgte egenkapitalbevis 0 0 Antall egne egenkapitalbevis 31/ note 43 Andre reserver (hele tusen kroner) Urealiserte gevinster Urealiserte gevinster Sum fond for mot egenkapital over resultat urealiserte gevinster Balanse 1. januar Endring av virkelig verdi tilgjengelig for salg Endring urealisert gevinst på verdipapirer og fin.derivater Balanse 31. desember Endring av virkelig verdi tilgjengelig for salg Endring urealisert gevinst på verdipapirer og fin.derivater Balanse 31. desember Fond for urealiserte gevinster representerer bundet egenkapital etter lovgivningen, og avsetningskravet begrenser adgangen til å dele ut utbytte. 78

192 årsrapport Noter IFRS note 44 Kapitaldekning Ansvarlig kapital (hele tusen kroner) MORBANK KONSERN Eierandelskapital ,0 % ,0 % Overkursfond ,1 % ,1 % Sparebankens grunnfond ,6 % ,5 % Utjevningsfond ,2 % ,2 % Gavefond ,0 % ,0 % Fond for urealiserte gevinster ,1 % ,1 % Hybridkapital ,2 % ,2 % - fradrag for utsatt skattefordel og andre immaterielle aktiva ,1 % ,1 % - fradrag for urealisert gev. på vp klassifisert som tilgj. for salg ,1 % ,1 % - fradrag for utbytte og konsernbidrag avsatt til utdeling ,1 % ,1 % - ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner (50%) ,5 % ,5 % Netto kjernekapital ,5 % ,5 % Ansvarlig lånekapital ,2 % ,2 % 45 % av nto.urealisert gev. på vp klassifisert som tilgj. for salg ,0 % ,0 % - ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner (50%) ,5 % ,5 % Sum netto ansvarlig kapital ,3 % ,2 % Beregningsgrunnlag (hele tusen kroner) MORBANK KONSERN Grunnlag Kapitalkrav Grunnlag Kapitalkrav Kredittrisiko Engasjementsbeløp pr. sektor: Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Massemarked Pantsikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Øvrige engasjementer Fradrag i kapitalkravet Operasjonell risiko Totalt beregningsgrunnlag ,0 % ,0 % Overskudd av ansvarlig kapital

193 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen note 45 Utbytte pr. egenkapitalbevis Utbetalt utbytte for 2011 var på kr 2,48 pr egenkapitalbevis klasse A, totalt kr 3,7 mill. I tillegg ble det utbetalt kr 2,6 mill. i utbytte på preferansekapital fra Statens finansfond for Det foreslås at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2012 på egenkapitalbevis klasse A. Avtalt utbytte på preferansekapital fra Statens finansfond (egenkapitalbevis klasse B) er på kr 2,3 mill. for regnskapsåret Preferanseutbyttet tilsvarer årlig rente av utestående preferansekapital lik referanserenten med tillegg av margin på 7,0 %. Referanserenten er en rente tilsvarende gjennomsnittet av siste fem handledager før rentefastsettelsesdag for norsk syntetisk årlig effektiv rente på statskasseveksler med 6 mnd. bindingstid. Vedtak om utbetaling av utbytte fattes på forstanderskapsmøte den 21. februar Det avtalte utbyttet på preferansekapitalen er ikke medtatt i årsregnskapet. note 46 Egenkapitalbevis Egenkapitalbeviseiere Ordinære egenkapitalbevis (klasse A) Totalt antall egenkapitalbeviseiere pr var 602. eiet av styre- og forstanderskapets Antall ordinære egenkapitalbeviseiere (klasse A) var 601. medlemmer og primærinnsidere Antall egenkapitalbeviseiere klasse B var 1. Egenkapitalbevis klasse A Antall % Antall De 20 største var: Svein Thorsen MP Pensjon ,00 Stift. Nore og Uvdal Brannkasse 2. Svein Thorsen ,00 v/ Knut Johnny Gustavson Terra Utbytte ,81 Nils Halvard Bråten Tromstrygd Gjensidige Sjøforsikring ,79 Kjell Tore Finnerud Arne Nilsen ,99 Gunnar Åmellem Børge Døskeland ,59 Elin Røe Gullingsrud Jan Erik Alm ,53 Marit Siri Jorde GG Eiendom AS ,86 George H. Fulford Ring Evensen Holding AS ,39 Frank Kolsrud Alm Eiendom AS ,37 Eli Jorde Tilghman Nes Prestegjelds Sparebank ,27 Espen Forsberg Sparebanken Øst ,13 Kari Anne Kolsrud Bråten Werpen Eiendom AS ,07 Inge Furu Katfoss Fabrikker As ,03 Torun Kristiansen Granada Management AS ,01 Tore Bergstøl Bessie H. Gadborg Nedberg ,00 Helge Ludvigsen Drangedal og Tørdal Sparebank ,00 Beate Gjesdal Juven Gunnar Horten ,99 Berit Løkken Nilsen Allumgården ,92 Oline Skriudalen Stiftelsen Nore og Uvdal Brannkasse ,91 Anne Marie Kollhus 3 Sum 20 største egenkapitalbeviseiere ,64 Øvrige egenkapitalbeviseiere kl. A ,36 Det er tatt med egenkapitalbevis tilhørende Totalt antall egenkapitalbevis kl. A ,00 ektefelle og mindreårige barn, og andre selskaper der vedkommende har avgjørende Egenkapitalbevis klasse B innflytelse, jfr. Aksjeloven 1-5 Statens finansfond ,00 Totalt antall egenkapitalbevis kl. B ,00 80 Totalt antall egenkapitalbevis kl. A og B

194 årsrapport Noter IFRS Spredning av ordinære egenkapitalbevis (klasse A) pr Antall Antall egenkapitaleiere % bevis % ,95 % ,04 % ,31 % ,15 % ,28 % ,93 % ,31 % ,08 % ,66 % ,96 % ,33 % ,41 % ,50 % ,19 % ,33 % ,96 % ,83 % ,49 % ,50 % ,81 % ,00 % ,00 % Ordinære egenkapitalbevisbeviseiere (klasse A) fordelt på kommuner Antall Antall egenkapitaleiere % bevis % Nes ,29 % ,78 % Flå 34 5,66 % ,41 % Nore og Uvdal 27 4,49 % ,31 % Sigdal 18 3,00 % ,90 % Drammen 17 2,83 % ,06 % Gol 4 0,67 % ,12 % Oslo 80 13,31 % ,86 % Øvrige ,76 % ,56 % Totalt ,00 % ,00 % 81

195 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen note 47 Nærstående parter Konsernet er kontrollert av Nes Prestegjelds Sparebank som pr har datterselskapet Nes Eiendom AS med eierandel 100 %. Nes Eiendom AS eier datterselskapet Næringstunet AS med 100 % eierandel. Morbank har vært involvert i følgende transaksjoner med nærstående parter: (hele tusen kroner) Resultatposter: Leieinntekter/ leiekostnader fra/ til datterselskap 0 0 Renter og kredittprovisjoner fra datterselskap Renter og kredittprovisjoner til datterselskap 36 1 Utbytte aksjer 0 0 Balanseposter: Samlede fordringer på datterselskaper Samlet gjeld til datterselskaper Lån til nærstående parter: Lån til styremedlemmer og ledende ansatte: Balanseført verdi Lån gitt i løpet av året Lån tilbakebetalt i løpet av året Belastede renter Innbetalte renter Balanseført Lån til datterselskap: Balanseført verdi Lån gitt i løpet av året 0 0 Lån tilbakebetalt i løpet av året Belastede renter Innbetalte renter Balanseført note Hendelser etter balansedagen Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank har innledet drøftelser om sammenslåing Styrene i Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank har innledet drøftelser med sikte på en sammenslåing av de to bankene. Målet med sammenslåingen er et ønske om å styrke bankenes lokale konkurransekraft, lønnsomhet, samt evnen til å bidra til utviklingen av sine lokalsamfunn. Styrene har lagt som premiss for en mulig sammenslutning at virksomhetene og arbeidsplassene blir opprettholdt. Den sammensluttede sparebankens forretningsadresse vil være på Geilo i Hol kommune, og vil ha kontorer på Nesbyen, Hol, Gol, Drammen, Flå, Rødberg og Sigdal. Navnet på den sammensluttede banken er ikke fastsatt og vil offentliggjøres på et senere tidspunkt. Begge banker har utstedt egenkapitalbevis, som er notert på Oslo Børs. Partene skal forhandle om bytteforholdet mellom egenkapitalbevisene. Begge banker er aksjeeiere i Terra-Gruppen AS. Basert på bankenes nøkkeltall pr 3Q 2012 ville den sammensluttede sparebank hatt en forvaltningskapital på 7,8 milliarder kroner (8,4 milliarder inkludert Terra BoligKreditt) og 96 årsverk. Sammenslutningsavtalen mellom sparebankene forventes å være ferdig i løpet av 1. kvartal Den skal deretter forelegges sparebankenes forstanderskap for godkjennelse før endelig godkjenning av myndighetene. Sparebankene antar at en sammenslutning vil kunne gjennomføres i løpet av 2. halvår Innløsing av preferansekapital fra Statens finansfond Styret i Nes Prestegjelds Sparebank anbefaler innløsing av preferansekapitalinnskudd fra Statens finansfond overfor forstanderskapet i banken. Preferansekapitalinnskuddet er på kr i form av preferansekapitalbevis pålydende kr 30 og søkes innløst i sin helhet i løpet av første halvår 2013 basert på årsresultatet for Innløsing av preferansekapitalinnskuddet er betinget av vedtak om kapitalnedsettelse og vedtektsendringer i forstanderskapet. Preferansekapitalinnskuddet er klassifisert som egenkapitalbevis klasse B og betinger nedsettelse av eierandelskapitalen og tilhørende vedtektsendringer knyttet til betingelser ved preferansekapitalen. Vedtaket om innløsing av preferansekapitalen er betinget av Finanstilsynets godkjennelse.

196 årsrapport Nøkkeltall IFRS nøkkeltall IfRS KONSERN MORBANK RESULTATREGNSKAPET Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter ekskl. nto. gevinst/tap verdipapirer/ fin. instr Netto verdiendring og gev./tap verdipapirer/ finansielle instrumenter Netto inntekter Driftskostnader Tap på utlån, garantier Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat RESULTATREGNSKAPET I % AV GJENNOMSNITTLIG FORVALTNINGSKAPITAL Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,65 % 1,66 % 1,66 % 1,65 % 1,66 % 1,67 % Netto andre driftsinntekter ekskl. netto gevinst/tap verdipapirer/ finansielle instrumenter 0,87 % 0,59 % 0,60 % 0,86 % 0,57 % 0,57 % Netto verdiendring og gev./tap verdipapirer/ finansielle instrumenter 0,06 % -0,16 % 0,00 % 0,05 % -0,24 % -0,07 % Netto inntekter 2,58 % 2,09 % 2,26 % 2,56 % 1,99 % 2,18 % Driftskostnader 1,43 % 1,47 % 1,40 % 1,40 % 1,43 % 1,36 % Tap på utlån, garantier 0,14 % 0,19 % 0,07 % 0,14 % 0,13 % 0,07 % Resultat før skattekostnad 1,02 % 0,43 % 0,78 % 1,02 % 0,44 % 0,74 % Skattekostnad 0,23 % 0,14 % 0,22 % 0,23 % 0,16 % 0,23 % Årsresultat 0,79 % 0,29 % 0,56 % 0,79 % 0,28 % 0,51 % NØKKELTALL FRA BALANSEN Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Brutto utlån Brutto utlån i % av forvaltningskapitalen 79,0 % 78,8 % 80,5 % 78,9 % 78,7 % 80,6 % Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder i % av forvaltningskapitalen 64,8 % 69,5 % 67,0 % 64,8 % 69,4 % 66,9 % Innskuddsdekning (innskudd i % av brutto utlån ) 81,9 % 88,2 % 83,2 % 82,1 % 88,1 % 83,0 % 83

197 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen KONSERN MORBANK Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kapitaldekning i % 15,2 % 15,7 % 18,6 % 15,3 % 15,8 % 18,8 % Kjernekapitaldekning i % 13,5 % 13,1 % 12,9 % 13,5 % 13,2 % 13,0 % Ren kjernekapitaldekning i % 10,3 % 9,8 % 9,4 % 10,4 % 9,9 % 9,6 % Egenkapital Egenkapitalavkastning i % (årsoverskudd i % av gjennomsn. egenkapital) 11,8 % 4,5 % 8,6 % 11,7 % 4,2 % 7,7 % Driftskostnader i % av netto inntekter 55,3 % 70,4 % 62,2 % 54,8 % 71,6 % 62,6 % Driftskostn. i % av nto inntekter, ekskl. nto verdiendring og gev./tap på vp 56,6 % 65,3 % 62,2 % 55,9 % 63,8 % 60,6 % Gjennomsnittlig antall årsverk Antall kontorer NØKKELTALL ORDINÆRE EGENKAPITALBEVIS (KLASSE A) Børskurs (pr. egenkapitalbevis) Antall utstedte egenkapitalbevis klasse A (i hele kr) Beholdning egne egenkapitalbevis (i hele kr) Eierandelskapital, ekskl. preferansekapital (mill.kr) Utjevningsfond (mill. kr) Overkursfond (mill.kr) Ordinær eierandelskapital i % av egenkapital 11,4 % 12,6 % 12,5 % 11,3 % 12,5 % 12,4 % Egenkapitalbevisbrøk ,0 % 55,9 % 56,8 % 55,0 % 55,9 % 56,8 % Egenkapitalbevisbrøk ,5 % 55,0 % 55,9 % 54,5 % 55,0 % 55,9 % Kontantutbytte pr. egenkapitalbevisbevis (kroner) 0,00 2,48 4,79 0,00 2,48 4,79 Kontantutbytte pr. egenkapitalbevis i % av børskurs ,0 % 4,4 % 6,3 % 0,0 % 4,4 % 6,3 % Kontantutbytte i % av egenkapitalbeviseiernes andel av korrigert årsoverskudd 0,0 % 46,9 % 45,2 % 0,0 % 49,8 % 50,0 % Effektiv avkastning (utbytte pr. egenkapitalbevis pluss kursstigning i prosent av børskurs 1/1) 16,5 % -20,1 % 40,7 % 16,5 % -20,5 % 39,0 % Fortjeneste pr. egenkapitalbevis i kr (egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet dividert på veid gjennomsnitt av antall utestående egenkapitalbevis) 14,72 4,76 9,82 14,72 4,45 8,80 Bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis i kr (eierandelskapital, overkursfond, utjevn.fond , samt egenkapitalbeviseiernes andel av ufordelt EK dividert på antall utestående egenkapitalbevis) 128,43 119,44 114,83 130,07 120,90 114,77 P/E (Børskurs dividert på fortjeneste pr. egenkapitalbevis) 3,43 11,77 7,74 3,43 12,58 8,64 P/B (Børskurs dividert på bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis) 0,39 0,47 0,66 0,39 0,46 0,66 84

198 årsrapport Nøkkeltall IFRS/Erklæring fra styrets medlemmer og adm. banksjef ERKlæRInG fra StyREtS medlemmer og AdmInIStREREndE BAnKSjEf Styret og administrerende banksjef har i dag behandlet og godkjent årsberetningen og årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2012 inklusive ett års sammenligningstall. Etter styrets og administrerende banksjefs beste overbevisning er årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2012 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av morbankens og konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet pr. 31. desember Etter styrets og administrerende banksjefs beste overbevisning gir årsberetningen en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på årsregnskapet. Beskrivelsen av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode gir også en rettvisende oversikt. 85

199 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen 86

200 årsrapport Årsmelding for kontrollkomitéen/revisors beretning 87

201 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen 88

202 årsrapport Revisors beretning/bankens tillitsvalgte BAnKEnS tillitsvalgte forstanderskapet 2012 Innskytervalgte Hallingdal Eva Østvold Vigdis Helene Røragen Odd Egil Stavn Innskytervalgte Numedal Tore Bergstøl, leder Bjørg Hjalland Innskytervalgte Sigdal Helje Medalen Innskytervalgte Drammen Helge Ludvigsen Kommunevalgte Nes Tor O. Magnussen Alf Majormoen Egenkapitalbeviseiere Svein Thorsen Knut Johnny Gustafsson Eli Jorde Tilghman Inge Furu Anne Marie Kollhus Kjell Tore Finnerud, nestleder Ansattes representanter May Britt Halland Geir Hovden Bent Ole Bjørnsen Leif Inge Reime Oline Skriudalen StyREt George Fulford, leder Geir Olav Brøto, nestleder (fratrådt) Fred Arne Kramer Marit Sand Deinboll Grethe Solberg Gro Øverby Kine Hagaeie Tyribakken ansattes representant REVISjonSKomItE George Fulford Geir Olav Brøto (fratrådt) KontRollKomItE Hans Haug, leder Eva Gullingsrud Frank Kolsrud VAlGKomItèER Forstanderskapets valgkomite May Britt Halland Alf Majormoen Odd Egil Stavn Lars Kirkevollen Innskytervalgtes valgkomite Nils Gudbrandsplass Guri Sørlie Helje Medalen Helge Ludvigsen Egenkapitalbeviseieres valgkomite Arild Syversen Magne Fremo Inger Johanne Sorteberg 89

203 nes prestegjelds sparebank en bank i terra-gruppen BAnKEnS organisajson funksjoner og fag STYRE REVISJONSKOMITÉ COMPLIANCE ADM. BANKSJEF INTERNKONTROLL PERSONAL RISIKOSTYRING KREDITT FINANS ØKONOMI PERSONMARKED BEDRIFTSMARKED KREDITT PM INNLÅN REGNSKAP MARKED PM MARKED BM KREDITT BM FINANS AVDELINGS- BANKER PM AVDELINGS- BANKER BM MISLIGHOLD LIKVIDITET FORSIKRING PM FORSIKRING BM LÅNE - ADMINISTRASJON / DEPOT VERDIPAPIRER SPARING / PLASSERING OPPFØLGING SPESIAL- ENGASJEMENT IKT 90 Trykk: Hallingdal Trykk, Bildene er tatt av: Terje Bjørnsen (av ledergruppen), Espen Forsberg (av styret) og Tore Haraldset (av Hans Kristian Glesne).

204

205

206

207 Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) Børskurs (Pr. egenkapitalbevis) 68,00 72,75 2. Antall utstedte egenkapitalbevis (Hele tusen) Innskutt egenkapital (Hele tusen) Overkursfond (Hele tusen) Utjevningsfond (Hele tusen) Egenkapitalbevisbrøk ,38 25,23 7. Egenkapitalbevisbrøk ,50 24,38 8. Kontantutbytte pr egenkapitalbevis (kroner) 12,50 5,00 9. Kontantutbytte pr egenkapitalbevis i % av børskurs ,38 6, Kontantutbytte i % av egenkapitalbeviseiernes andel av korrigert årsoverskudd 98,17 104, Effektiv avkastning (%) 10,65 % 6,87 % 12. Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (kroner) 12,73 4, Bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis (kroner) 112,82 115, P/E (Kurs/Fortjeneste) 5,34 15, P/B (Kurs/Bokført egenkapital) 0,60 0, Egenkapitalrentabilitet (%) 8,23 3,33 Forklaringer: 6. Innskutt egenkapital, utjevningsfond og overkursfond i prosent av den totale egenkapitalen justert for fond for urealiserte gevinster. 10. Utbytte i prosent av egenkapitalbeviseiernes andel av korrigert årsoverskudd (morbank) Korrigert årsoverskudd utgjør resultat for regnskapsåret korrigert for overføringer fra og til fond for urealiserte gevinster. Egenkapitalbeviseiernes andel regnes ut på grunnlag av egenkapitalbevisbrøken Utbytte pr egenkapitalbevis pluss kursstigning i prosent av børskurs Egenkapitalbeviseiernes andel av morbankens årsoverskudd dividert på antall utestående egenkapitalbevis Utvannet resultat pr egenkapitalbevis utgjør det samme 13. Innskutt egenkapital, utjevningsfond, overkursfond samt andel av fond for urealiserte gevinster dividert på antall utestående egenkapitalbevis pr Børskurs dividert på fortjeneste pr egenkapitalbevis 15. Børskurs dividert på bokført egenkapital pr egenkapitalbevis 16. Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 2

208 ÅRET 2012 Året 2012 markerte et veiskille for Hol Sparebank. På den ene siden står banken fram som en tydelig og sterk lokalbank, med svært positive resultater. Dette er betryggende med tanke på fremtiden. Samtidig ser vi mot en framtid med betydelige utfordringer både for bransjen som helhet, og mindre sparebanker især. Det er siden finanskrisen lansert et trettitalls nye krav til næringen. De fleste av disse har bakgrunn i banknæringens utfordringer, især i Europa, og et behov for mer likvide og solide banker. Som en mindre lokalbank vil dette utfordre Hol Sparebank på tre viktige måter. Som følge av økte krav til både likviditet og egenkapital, vil bankene bli påført store merkostnader. Dette vil ramme de små bankene spesielt hardt, og i følge FNO vil de i snitt måtte betale 0,5 til 1 prosentpoeng mer for penger enn storbankene. Utover at det vil være en generell utfordring å få kundene til både å forstå og akseptere høyere priser, vil det være svært konkurransevridende i småbankenes disfavør. I tillegg til økte kostnader, vil nye regulatoriske krav stille store krav til kompetanse, især innen risikostyring og kontroll, herunder kapital- og likviditetsstyring. Dette er kompetanse som både er kostbar og vanskelig å skaffe, især i distriktene hvor de mindre bankene opererer. Når vi samtidig pålegges å redusere personrisiko ved at enda flere skal besitte spesialkompetanse, vil også dette ramme de små bankene ekstra hardt. De nye kravene bransjen står overfor, vil dessuten tvinge bankene til å bli mer innadvendte. Utover at redusert kundefokus er en generell uheldig utvikling, vil det være en ekstra belastning for de mindre lokalbankene. Våre fremste konkurransefordeler er nærheten til kunden og kunderelasjonen. Dersom både banksjef og andre kundemedarbeidere tvinges til mer internt arbeid og fokus, vil dette ramme lokalbankens konkurransefortrinn ekstra hardt. Summen av dette innebærer at vi som en liten lokalbank må foreta noen viktige vei valg. Valg som ikke alltid er ønsket, men som handler om hvordan vi best mulig kan sikre en sterk og trygg lokalbank også i framtiden. Dette er vårt viktigste fokus nå. Trond Erik Birkeland Banksjef 3

209 Innhold Nøkkeltall egenkapitalbevis Morbank side 2 Årsberetning side 5 Eierstyring og selskapsledelse side 18 Utvalgte nøkkeltall side 21 Resultatregnskap side 22 Balanse side 23 Endringer i egenkapital side 24 Kontantstrømoppstilling side 26 Noter til regnskapet side 27 Erklæring fra styret og daglig leder side 68 Kontrollkomiteens beretning side 69 Revisjonsberetning side 70 Bankens administrasjon side 72 4

210 HOL SPAREBANK ÅRSBERETNING FOR 2012 MAKROØKONOMISK UTVIKLING I 2012 OG UTSIKTENE FREMOVER Fjoråret var et år med økonomisk uro, med økende arbeidsledighet i Europa, særlig blant de unge, og usikkerhet knyttet til det såkalte eurosamarbeidet. Krisen i Hellas og flere andre europeiske land, herunder usikkerheten knyttet til flere lands kredittverdighet, fortsatte. Samlet sett avtok den økonomiske veksten og vekstutsiktene svekket seg markert. Mange land må stramme kraftig inn i offentlige budsjetter samtidig som husholdningene i en rekke land tynges av høy arbeidsledighet og lav lønnsvekst især i euroområdet. Gjeldskrise i Europa Statsgjeldkrisen i Hellas, Italia og flere europeiske land, samt og utsikter til svak vekst internasjonalt førte til stor usikkerhet i finansmarkedene, og rentene på statsobligasjoner i land med svake statsfinanser økte kraftig. Mot slutten av året stabiliserte situasjonen seg noe, og med en global økonomi i stabilt sideleie, økte tilliten i markedene noe, og spreadene tok seg inn utover høsten. De makroøkonomiske utsikter framover er flate, og det forventes svak økonomisk vekst i eurosonen. Oppgang i norsk økonomi Norsk økonomi var i 2012 preget av solid vekst, godt hjulpet av høy investeringsaktivitet i våre energinæringer og i bygg og anlegg. Sysselsettingen steg og arbeidsledigheten holdt seg på langt lavere nivåer enn i våre naboland. Finansnæringen fikk et godt år, godt hjulpet av små tap i bankene og lave skadeprosenter i skadeforsikring. Norges Bank vurderer det slik at risikoen i det norske finanssystemet er samlet sett noe redusert i løpet av året. Sentralbanken senket sin styringsrente, foliorenten, fra 1,75 pst til 1,5 pst ved sitt rentemøte i mars. Pengemarkedsrentene falt med et helt prosentpoeng gjennom året til i underkant av 2 pst. Kredittmarkedene som tidvis var turbulente, endte året med ganske normale marginer for de fleste kredittyper. Fra 1. januar til årets slutt steg Oslo Børs med sterke 16 pst. Boligprisene økte i alle deler av landet, med sterkest vekst i de mest populære byene. Årsveksten ble 7,7 pst for året sett under ett, sammenlignet med fjoråret. Kredittveksten lå gjennom store deler av fjoråret på om lag 7 pst. Husholdningene lånevekst var stabil, mens bedriftene låneetterspørsel tok seg gradvis opp gjennom fjoråret. Konsumprisveksten var relativt lave 0,8 pst i 2012, til tross for at lønnsveksten trolig havnet på i overkant av 4 pst. Til tross god vekst i kjøpekraften, nedgang i rentenivåene og stigende boligpriser holdt spareraten til husholdningene seg høy gjennom fjoråret. Deres innskudd i bank økte markert. Utsiktene for neste år er i skrivende stund gode både for Norge og for norske banker. Bankenes marginer er på mange produktområder høyere enn de var for ett år siden. Boligprisene ventes å stige, om enn svakere enn i fjor. Låneveksten antas å være ganske robust i år, uten at vi ser noen markert økning i tap. Norge er likevel sårbar for eventuelle alvorlige tilbakeslag i internasjonal økonomi. Norges Bank har varslet at de kan komme til å øke rentene både i år og neste år. Aktiviteten i norsk økonomi hadde samlet sett en oppgang i 2012, og BNP for fastlands-norge økte samlet sett med om lag 2½ prosent. Sysselsettingen steg og arbeidsledigheten holdt seg stabil på rundt 3¼ prosent, som er et meget lavt nivå både i historisk og i internasjonalt perspektiv. Husholdningenes disponible inntekter økte samtidig bl.a. som følge av lave renter, økt sysselsetting og klar reallønnsvekst. Privat konsum hadde likevel en svak vekst i Lokale forhold Arbeidsledigheten i Hallingdal og i Hol har vært lav, til tross for global økonomisk uro og dens virkninger på realøkonomien. Markedet og etterspørselen etter fritidseiendommer er fortsatt lav, men 5

211 svakt stigende især i lavere og middels prisklasser. I annet halvår har både omsetning av og prisene på hytter i disse prisklassene tatt seg noe opp. Befolkningstallet i Hol har stabilisert seg, etter flere års nedgang. Dette skyldes i hovedsak betydelig arbeidsinnvandring fra utlandet. Hittil har prisene på eneboliger og leiligheter holdt seg godt oppe på Geilo, og prisene har økt noe de siste årene i Hol, delvis som en avlastning som følge av høye priser på Geilo. Omsetningshastigheten for boliger i øvre prisklasse (4 mill. +) er dog meget lav. I Hol kommune er det ca fritidseiendommer. Byggingen av disse og eiernes bruk av disse eiendommene har medført opprettholdelse av sysselsetting og et grunnlag i tillegg til etterspørsel fra lokalbefolkningen når det gjelder kjøp fra varehandelsbedrifter samt etterspørsel fra tjenesteytende næringer. Det har de siste år vært en strukturrasjonalisering i reiselivsbransjen i Hol, spesielt på Geilo, med derav færre hotellsenger. Den finansielle uro i Europa medførte likevel et generelt lavere belegg, spesielt fra utlendinger. Enkelt bedrifter sliter med lave belegg og lav lønnsomhet og soliditet. Generelt er egenkapital og soliditet samt lønnsomhet og likviditet for svak i flere lokale bedrifter. Nøkkelmannrisikoen er også stor. Men høy arbeidsinnsats fra eiere, lavt privatforbruk og bra økonomistyring er positive faktorer. Høy sysselsetting og lavt rentenivå har medført at personmarkedet i Hol har klart seg bra i Lavere renteutgifter har medført økning i disponible inntekter, og enkelte har også nedbetalt gjeld i større grad. Vi er ikke kjent med at det har vært tvangssalg av boligeiendommer i Hol i BANKENS VERDIGRUNNLAG, MÅL OG STRATEGIER Bankens verdigrunnlag er innarbeidet i en strategiplan, i tillegg til det som følger av lover og regler. Strategiplanen gjennomgås minimum årlig. Det er høsten 2010 utarbeidet ny strategiplan som gjelder for perioden og frem til I tillegg til dette har banken etiske retningslinjer. Bankens hovedformål er å fremme sparing ved å ta i mot innskudd og forvalte på en trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som gjelder for sparebanker. Hol Sparebank skal dekke privatpersoners, næringslivets og det offentliges behov for tjenester med lønnsomhet for kundene og banken. Banken har som mål å være en sterk lokalbank i Hol kommune og delta i Terra Alliansen for å sikre lønnsomme produkter og lave innkjøpskostnader. Banken vil være en fullservicebank innenfor pengeplassering, kreditt, betalingsformidling og forsikring. TERRA GRUPPEN STYRKER LOKALBANKEN Hol Sparebank er aksjonær i Terra-Gruppen og med i Terra-alliansen sammen med 77 andre lokalbanker. Terra-Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbankene. Finanskonsernet Terra-Gruppen ble etablert i 1997 og er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker samt OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene i Terra-Gruppen utgjør til sammen en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 270 milliarder kroner (inkludert Terra BoligKreditt). Selskapet besluttet i 2012 å skifte navn til Eika. Navneskiftet vil bli gjennomført 1. kvartal En viktig allianse med høy kundelojalitet Terra og sparebankene bidrar til et viktig mangfold i finansnæringen, med lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Lokalbankene som er tilsluttet Terra-Gruppen har totalt ca kunder og en sterk lokal tilhørighet. Både i personmarkedet og bedriftsmarkedet har bankene landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet blant fysisk betjente banker. Terrabankene har til sammen en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Kostnadseffektive og konkurransedyktige løsninger Terra-Gruppen styrker lokalbankene gjennom leveranser av kostnadseffektive tjenester og konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker bankenes og kundenes behov. Terra Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap og leverer et bredt spekter skade- og personforsikringsprodukter gjennom bankene. Terra Finans og Kredittbank produserer kort- og 6

212 salgspantprodukter som debet- og kredittkort og leasing og salgspantlån. Terra Forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Terra Aktiv Eiendomsmegling er landsdekkende med meglerkjedene Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. I 2012 ble det besluttet å slå sammen disse kjedene under navnet Aktiv Eiendomsmegling. I 2012 ble Terra BoligKreditt AS skilt ut fra Terra-Gruppen slik at selskapet i dag er direkte eid av aksjonærene i Terra-Gruppen AS. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 50 milliarder og er med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig fundingkilde for lokalbankenes boliglånsportefølje. Stordriftsfordeler for lokalbankene Terra-Gruppens datterselskap Terra-Alliansen sørger for at lokalbankene får tilgang til gode fellesskapsløsninger der hver enkelt bank selv er for liten. Det er i hovedsak løsninger innen IT og infrastruktur inkludert betalingsformidling, kompetanseutvikling med Terra skolen, styring og kontroll med Terra ViS og økonomi- og regnskapstjenester med Terra Økonomiservice. Med et profesjonalisert prosjekt og utviklingsmiljø i selskapet leverer Terra Alliansen også en lang rekke digitale løsninger. Det gjelder kundeløsninger på nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer kunde og saksbehandlersystemene i bankene. Utover disse fellestjenestene arbeider Terra-Gruppen for lokalbankene innenfor områder som kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. BANKENS VIRKSOMHET I ble et regnskapsmessig godt år for Hol Sparebank med et overskudd før skatt for morbanken på 19,0 mill. kroner. Sammenlignet med 2011 har rentenettoen økt, og banken mottok tingsutbytte i forbindelse med overtakelsen av bankens eierandel i Terra Boligkreditt på 11,4 mill. Tap på utlån og garantier har blitt redusert i forhold til 2011, men de totale driftskostnader har økt med 2,6 prosent. Banken har en sterk posisjon som lokalbank for privatpersoner og næringslivskunder i Hol kommune. Dette er også bankens primærområde. Banken har også kunderelasjoner til utflyttet ungdom fra Hol, hyttekunder og mange andre som ønsker å benytte en lokalbank øverst i Hallingdal. Bankens utlånsvekst i 2012 var på 4,2 prosent mot 3,5 prosent i Banken har også i 2012 hatt fokus på å redusere enkelte store engasjementer, styrke kvaliteten i utlånsmassen med god kredittvurdering samt å redusere mislighold ved refinansieringer og salg. Til tross for ovennevnte faktorer, samt avdragsbetalinger, er utlånsveksten høyere enn i fjor. Innskudd fra publikum økte med 2,9 prosent i I 2011 hadde banken en økning i innskudd på 1,6 prosent. Konkurranse og store innskytere medfører svingninger i innskudd i løpet av året. Bankens likviditet og funding anses å være tilfredsstillende. Innskudd fra publikum som finansierer utlån til publikum er 82,2 prosent pr mot 83,3 prosent pr I løpet av 2012 har banken innfridd innlån på til sammen 145 mill. Det er opptatt nye innlån på til sammen 50 mill i løpet av Bankens brutto mislighold på lån over 90 dager er pr ,9 mill. kroner mot 66,6 mill. kroner pr Tap på utlån og garantier utgjør 0,15 prosent av brutto utlån pr , mot 0,13 prosent i fjor. Når det gjelder forsikring, har banken pr opparbeidet et premievolum på kr 6,5 mill. kroner på skadeforsikringer mot 6,1 mill. kroner pr Premievolum pr på personforsikringer utgjorde 0,6 mill. kroner, mot 0,5 i Utbetalte provisjonsinntekter til Hol Sparebank fra forsikringssalg var 0,9 mill. kroner i 2012, mot 0,7 i Antall kunder som benytter banken var i 2012 ca , tilsvarende som i

213 Bekreftelse om fortsatt drift Med bakgrunn i bankens økonomi og soliditet bekrefter banken at det er grunnlag for fortsatt drift. KONSERNETS RESULTATUTVIKLING Regnskapsprinsipper Konsern- og selskapsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. Prinsippendring, implementering IAS 19R Banken har valgt å tidlig implementere IAS 19R Ansatteytelser. Regnskapet pr omarbeidet for å kunne presentere sammenlignbare tall. Som følge av implementeringen er bankens pensjonsforpliktelse redusert med 5,5 mill. kroner og egenkapitalen er økt med ca 4 mill. kroner pr Pr er pensjonsforpliktelsene ytterligere redusert med 4,6 mill. kroner og egenkapitalen økt med 3,3 mill. kroner. Det henvises til note 28 og egenkapitaloppstillingen. Driftsresultat Konsernets driftsresultat før skatt for 2012 ble et overskudd på 18,7 mill. kroner, mot et overskudd på 8,3 mill. kroner i fjor. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet i ,81, mot 0,36 i Rentenettoen er økt i 2012 med ca. 10,4 prosent til 40,7 mill. kroner. Utbytter på verdipapirer er økt med 10,5 mill. i 2012, hovedsakelig som følge av tingsutbytte fra Terra-Gruppen AS i forbindelse med overtakelsen av bankens eierandel i Terra Boligkreditt AS. Netto provisjonsinntekter fra bl.a. betalingsformidling og garantier er i 2012 redusert fra 6,0 mill i 2011 til 5,4 mill i Netto tap på verdipapirer og valuta utgjør for ,7 mill. kroner mot 0,2 mill. kroner for De samlede driftskostnadene i konsernet er i 2012 økt med 1,0 mill. kroner til 35,4 mill. kroner. Driftsresultatet før tap på utlån og garantier og netto gevinster/tap på aksjer, andre verdipapirer og rentebærende verdipapirer er økt fra 9,3 mill. kroner i 2011 til 11,7 mill. kroner i Tap på utlån og garantier er 3,0 mill. kroner i 2012 mot 2,6 mill. kroner i Styret er av den oppfatning at årets resultat er tilfredsstillende. Året er preget av høyere utbytteinntekter og god utvikling i bankens rentenetto. Resultatet har medført et overskudd som styrker bankens soliditet samt gir grunnlag for utbytte på egenkapitalbevis samt avsetninger til gaver og gavefond. Konsernets skattekostnad er beregnet til 2,5 mill. kroner, slik at ordinært resultatet etter skatt ble 16,3 mill. kroner. Dette tilsvarer en egenkapitalrentabilitet på 8,0 prosent. I 2011 var resultatet etter skatt 6,1 mill. kroner og egenkapitalrentabiliteten var 3,2 prosent. Disponering av årets resultat i morbank Korrigert årsoverskudd: Årsresultat etter skatt kr ,- + overføring fra andre reserver(utvidet resultat) kr ,- - overføring fra fond for urealiserte gevinster kr ,- Grunnlag for beregning av utbytte kr ,- Styret forslår følgende disponeringer når det gjelder årets overskudd: Avsetning til gaver kr ,- Utbytte kr 12,50 pr. bevis kr ,- Avsetning til utjevningsfond kr ,- Avsetning til sparebankens fond kr ,- 8

214 Gaver til allmennyttige formål forelås å utgjøre kr ,-. Dette beløpet inngår som en del av årets overskuddsdisponering. Banken har formulert følgende utbyttepolitikk: Forstanderskapet fastsetter etter forslag fra styret hvert år utbytte på egenkapitalbevisene på bakgrunn av årets resultat. Hol Sparebank har som mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god avkastning på den samlede egenkapitalen. Det tas sikte på at egenkapitalbeviseierne skal ha en andel av overskuddet som tilsvarer deres andel av egenkapitalen. Hol Sparebank vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. Inklusive overkursfondet og utjevningsfondet utgjorde egenkapitalbevisbrøken ved begynnelsen av ,38 prosent av bankens korrigerte ansvarlige kapital. Som følge av økningen i sparebankens fond i 2012 samt avsetningen til gaver vil egenkapitalbevisbrøken bli redusert til 22,50 prosent ved begynnelsen av I 2b-18 i Finansieringsvirksomhetsloven står nevnt at institusjonen ved disponering av utbyttemidler skal legge vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig. Banken mener å ha oppfylt denne bestemmelsen i og med den marginale endringen i egenkapitalbevisbrøken. Det er foreslått å dele ut kr. 12,50 pr. egenkapitalbevis i utbytte for Dette vil innebære at 0,23 kroner pr. bevis tilføres utjevningsfondet. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble på 40,7 mill. kroner i 2012, mot 36,9 mill. kroner i Dette er en økning på 3,9 mill. kroner. Bakgrunnen for økningen i rentenettoen er bl.a. høyt fokus på likviditetsstyring og moderat utlånsvekst. Målt i forhold til konsernets gjennomsnittlige forvaltningskapital er rentenettoen økt fra 1,62 prosent pr til 1,77 % prosent pr Andre driftsinntekter Netto gevinster/tap på verdipapirer og valuta var -1,7 mill. mot 0,2 mill. kroner i Konsernets beholdning i det ansvarlige lånet Vestjysk Bank ble nedskrevet med 2,7 mill. kroner i desember 2012, og netto er obligasjonsporteføljen nedskrevet med 1,6 mill. kroner i Inntekter fra utbytter har økt med 10,5 mill. kroner i 2012 sammenlignet med I inntekter fra utbytter inngår utbytte på egenkapitalbevis og aksjer. Hol Sparebank overtok i 2. kvartal sin andel av aksjer i Terra Boligkreditt AS fra Terra Gruppen AS. Som en del av oppgjøret ble 80 % av aksjene overtatt som utbytte. Tingsutbyttet utgjorde 11,4 mill. kroner og dette er resultatført over ordinært resultat. Tidligere bokførte oppskrivninger i Terra Gruppen AS ble tilbakeført over utvidet resultat med til sammen 8,1 mill kroner. Videre ble aksjene i Terra Gruppen AS nedskrevet til ny markedsverdi, over bankens ordinære resultat på 1,4 mill. kroner. Nettoeffekten før skatt av disse transaksjonene øker ordinært resultat med 10,0 mill. kroner, og bankens totalresultat med 1,9 mill. kroner. Netto provisjonsinntekter var på netto 5,4 mill. mot 6,0 mill. kroner i Driftskostnader Samlede driftskostnadene i konsernet utgjorde 35,4 mill. kroner i 2012, som er en økning på 1,0 mill. kroner fra 2011 eller 2,9 prosent. Driftskostnadene utgjorde pr ,54 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,51 prosent i De samlede personalkostnadene ble 19 mill. kroner i 2012 mot 17,4 mill. kroner i 2011, en økning på 1,6 mill. kroner. Lønnskostnadene økte med 0,7 mill. kroner, pensjonskostnader økte med 0,3 mill. 9

215 kroner, mens sosialkostnader økte med 0,6 mill. kroner. Øvrige administrasjonskostnader ble 7,3 mill. kroner i 2012 mot 6,9 mill. kroner i Avskrivningene var 1,6 mill. kroner i 2012, samme som i Andre driftskostnader ble 7,5 mill. kroner i 2012, mot 8,5 mill. kroner i Driftskostnader i prosent av netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto driftsinntekter var 59,2 prosent pr mot 75,5 prosent pr Tar man bort netto tap eller netto gevinster på verdipapirer og valuta fra netto driftsinntekter utgjorde driftskostnadsnøkkeltallet 60,2 prosent pr mot 75,9 prosent pr Tap og tapsnedskrivninger Låne- og garantiporteføljen er gjennomgått og vurdert i samsvar med forskrift fra Finanstilsynet om regnskapsmessig behandling av tap på utlån og garantier. Det er etter styrets oppfatning etablert gode interne kontrollrutiner. Konsernet hadde i 2012 netto ca. 3,0 mill. kroner i tap på utlån og garantier mot netto 2,6 mill. kroner i I 2012 er det foretatt individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier med ca. 5,2 mill. kroner, mens gruppenedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier er redusert med ca. 0,8 mill. kroner. Det er konstatert tap på utlån med 1,4 mill. kroner. Tilbakeføring av tidligere individuelle nedskrivninger er ca. 2,2 mill. kroner. Renteamortisering er 0,4 mill. kroner for Samlet er individuelle tapsnedskrivninger og gruppenedskrivninger økt fra 26 mill. kroner pr til 28,2 mill. kroner pr Styret anser tapsnedskrivningene for å være tilstrekkelige i forhold til porteføljens risiko og kjenner for øvrig ikke til lån eller garantier som vil kunne føre til store tap for banken i KONSERNETS BALANSE Forvaltningskapitalen Konsernets forvaltningskapital var ved utgangen av året 2.318,9 mill. kroner, som er en reduksjon på ca. 46,1 mill. kroner fra 2011 eller 1,9 prosent. I 2011 var det en økning på ca. 104 mill. kroner eller 4,6 prosent. Innskudd Ved årets slutt var innskudd fra kunder 1.697,6 mill. kroner. Dette er en økning på 48,8 mill. kroner eller 3,0 prosent sammenlignet med forrige årsskifte. I 2011 var det en økning i innskudd på 93,3 mill. kroner eller 6,0 prosent. Privatmarkedet representert ved lønnsmottakere og pensjonister etc. har innskudd pr på 780,4 mill. kroner mot 755,4 mill. kroner pr Offentlig sektor har hatt en innskuddsreduksjon på 2,9 prosent. Innskudd fra næringslivet viser en økning på ca. 5,8 prosent i 2012, og utgjør ved årsskiftet 601,4 mill kroner. Pr hadde konsernet fastrenteinnskudd på 71,8 mill. kroner, som er en økning på 35,1 mill. kroner fra forrige årsskifte. Ved årets slutt var gjeld til kredittinstitusjoner 127,8 mill. kroner, som er en reduksjon på 20,3 mill. kroner fra Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer utgjorde 175,6 mill. kroner pr som er en reduksjon på 76,9 mill. kroner fra forrige årsskifte. Ovennevnte innlån har en løpetid på fra ca. 6 mnd. til ca. 2,5 år. Banken har også et ansvarlig lån på 50 mill. kroner som har en løpetid på 10 år fra mars 2008 og et fondsobligasjonslån på 40 mill. kroner opptatt i

216 Utlån Brutto utlån økte i 2012 med 83,5 mill. kroner til 2.052,2 mill. kroner eller med 4,2 prosent. I 2011 var utlånsveksten 3,5 prosent. Utlån til privatmarkedet gjelder lån til lønnsmottakere, boliglån og andre utlån til privatkunder som kjøp av fritidseiendommer og biler etc, og utgjorde 1.500,4 mill. kroner. Utlånsveksten utgjorde her 67,5 mill. kroner i 2012 eller 4,7 prosent. Utlån til næringslivet viste en vekst på 16,0 mill. kroner i 2012 eller 2,9 prosent. Pr hadde konsernet fastrenteutlån til kunder på 93,8 mill. kroner, som er en reduksjon på ca. 2,0 mill. kroner fra forrige årsskifte. Garantier Konsernets samlede garantiansvar ved utgangen av 2012 var 50,0 mill. kroner. Ved forrige årsskifte var det samlede garantiansvar 51,1 mill. kroner. Konsernets garantier for kunders valutalån utgjør 28,8 mill. Verdipapirer Konsernets beholdning av plasseringer i verdipapirer var pr ,2 mill. kroner, mot 211,4 mill. kroner ved forrige årsskifte. Obligasjonsporteføljens gjennomsnittlige løpetid er ved årsskiftet 2,7 år mot 2,9 år ved årsskiftet i Obligasjoner er frivillig klassifisert til virkelig verdi over resultat. Obligasjonsbeholdningen er vurdert til markedsverdi. I løpet av året er beholdningen av rentebærende verdipapirer redusert med netto ca. 21,7 mill. kroner. Beholdningen er netto nedskrevet i løpet av året med ca. 1,6 mill. kroner. Konsernets beholdning i Vestjysk Bank ble nedskrevet med 2,7 mill. kroner i desember Obligasjoner er vesentlig plassert i banksektoren. Ca. 33,7 prosent av obligasjonene løper til fast rente og resten til flytende rente. I løpet av 2012 er det foretatt kjøp og salg av obligasjonsfond og pengemarkedsfond. Beholdningen av aksjer, egenkapitalbevis, aksjer tilgjengelig for salg og pengemarkedsfond m.v. er redusert med ca. 48,3 mill. kroner. Det er resultatført realisasjoner, nedskrivinger og tilbakeføringer av nedskrivinger på netto ca. -0,7 mill. kroner. Verdien av bankens beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis var 66,9 mill. kroner ved årsskiftet. Det er utarbeidet retningslinjer for forvaltning og handel med verdipapirer. Bankens styre har fastsatt maksimumsrammer for disse aktiviteter. Det foretas en løpende kontroll av at virksomheten holdes innenfor disse rammer. SOLIDITET Ved årsskiftet hadde konsernet en netto ansvarlig kapital på 261,1 mill. kroner. Risikovektet kapitalkrav beløp seg til 103,3mill. kroner. Kapitaldekningen for konsernet Hol Sparebank var pr ,2 % og kjernekapitaldekningen 16,6 %. I bankens ICAAP, samt i strategiplan, er målene for henholdsvis kapitaldekning og kjernekapitaldekning 18 % og 14 % for konsernet. KONSERNSELSKAP Sparebanken eier 88,3 prosent av aksjene i Fremstad AS, som således er et datterselskap. Pålydende verdi av aksjeposten er kr ,- og bokført verdi er kr ,-. Selskapets aksjekapital er på kr ,-. Banken har videre et leieboerinnskudd i selskapet bokført til kr ,-. Banken mottok i 2012 renteinntekter på leieboerinnskuddet etter en rentesats på 6 prosent. AS Fremstad noterte et årsunderskudd for 2012 på 0,1 mill. kroner etter skatt. Selskapets egenkapital pr var på 0,2 mill. kroner. 11

217 Datterselskapets regnskap er omarbeidet til IFRS i utarbeidelsen av konsernregnskapet. KONTANTSTRØMOPPSTILLINGEN Konsernet hadde en positiv netto kontantstrøm fra virksomheten med 115,7 mill. kroner i I 2011 var kontantstrømmen positiv med netto 23,2 mill. kroner. Forskjellen mellom dette og driftsresultatet for de siste to år skyldes i vesentlig grad økte kundeinnskudd og reduksjon i bankens verdipapirportefølje. Likvide midler er i hovedsak tilført gjennom salg av verdipapirer. For 2012 var netto tilbakebetalt obligasjonsgjeld 95 mill. kroner. Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av året var 33,8 mill. kroner mot 11,9 mill. kroner i FINANSIELL RISIKOSTYRING MORBANK Bankens aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Den finansielle risikoen reduseres ved bruk av rutiner og rammer i tillegg til de lovregler som gjelder. Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring gjennom bankens instruksverk, policy for intern kontroll og etablerte nøkkelkontroller. Bankens administrasjon har ansvar for å følge opp den daglige risikostyringen. Styret holdes løpende orientert gjennom månedlige rapporter. Internkontrollen er det vesentligste hjelpemiddelet for å redusere den operasjonelle risikoen. Banken har en løpende oppfølging av denne. Bankens internrevisjon rapporterer jevnlig til styret. Markedsrisiko Markedsrisiko består for banken av kursrisiko, renterisiko og valutarisiko. Når det gjelder verdipapirer, kan bankens plasseringer oppdeles i egenkapitalinstrumenter og renteinstrumenter. Egenkapitalinstrumenter består av bl.a. aksjer, aksjefond, egenkapitalbevis, andeler i pengemarkedsfond og plasseringer i eiendom. Porteføljen er pr ca. 66,9 mill. kroner. Ca 5,5 mill. kroner av denne porteføljen utsettes direkte for svingninger på Oslo Børs og internasjonale børser. Ved en gjennomsnittlig 30 prosent reduksjon i kurser vil porteføljen av aksjefond, aksjer og egenkapitalbevis gi en resultateffekt på ca. 1,7 mill. kroner. Bankens portefølje av obligasjoner, pr ca. 74,3 mill. kroner, påvirkes av endringer i korte og lange renter og margin/spreader. Fastrenteobligasjoner utgjør ca. 33,7 prosent av den totale portefølje, og denne andelen påvirkes ved endringer i lange renter. Sensitiviteten i obligasjonsporteføljen kan klassifiseres ved eksponering ved 1 prosent endring i rente. Denne eksponeringen var 0,7 mill. kroner pr , mens bankens ramme for dette er 4 mill. kroner. Porteføljen av flytende rente obligasjoner f.t. ca. 66,3 prosent påvirkes når det gjelder renteavkastning av utvikling i NIBOR- rente. Høyere korte markedsrenter gir høyere avkastning på denne porteføljen og lavere når markedsrentene faller. Bankens innlån utover innskudd samt ansvarlige lån og fondsobligasjonslån er knyttet opp mot NIBOR- rente. Banken har også noen ordinære innskudd og utlån som er knyttet opp mot NIBOR- rente. Når rentene stiger, vil den negative effekten på bankens resultat bli større, siden banken har en større andel på passivasiden enn aktivasiden som er knyttet opp mot NIBOR- rente. Når NIBOR- renten faller, får det motsatt effekt. Bankens rentenetto påvirkes av rentemargin på utlån/innskudd og renteavkastning på obligasjoner og renter på innlån. Rentemarginen utlån/innskudd påvirkes av rentenivå og konkurranse. Rentenettoen er 1,84 prosent pr mot 1,68 prosent p.a. pr Rentemarginen er 2,11 prosent pr mot 2,14 prosent pr Styret har utarbeidet rutine for plasseringer i verdipapirer med angivelse av totale rammer for plasseringer og rammer for plasseringer i type verdipapirer, bransjer og selskaper. Det foreligger også ramme for durasjon i obligasjonsporteføljen. 12

218 Når det gjelder valutarisiko, har banken ikke plasseringer i valutainnskudd og heller ikke egne valutalån. Markedsrisikoen når det gjelder valutalån, anses for å være liten. Markedsrisikoen når det gjelder utlån og verdipapirer samt innlån anses for å være middels. Kredittrisiko Kredittrisiko for banken oppstår som følge av plasseringer i utlån og garantier samt i verdipapirer. Banken har i strategiplan og budsjett fastsatt rammer og tall for vekst i utlån. Strategiplan omhandler også rammer for størrelse og antall store engasjementer. Det foreligger som nevnt verdipapirrutine. Store engasjementer blir rapportert på egne lister til adm. og styret samt på styrerapporter til styret. Administrasjonen har ansvar for å følge opp utviklingen i store engasjementer. Bankens utlånsvirksomhet styres av banksjef, som også er kredittansvarlig. Pr utgjorde de 20 største engasjementene 265,0 mill. kroner av totale utlån på 2.064,5 mill. kroner Banken har fastsatt rammer for utlån til jordbruk, skogbruk og fiske, bygge- og anleggsvirksomhet, overnattings- og serveringsvirksomhet samt omsetning og drift av fast eiendom. Kredittrisiko oppstår på utlån/garantier som følge av mislighold eller hendelser som må medføre nedskrivninger. Banken gjennomgår portefølje av utlån og garantier og foretar individuelle nedskrivninger. Gruppenedskrivninger på utlån og garantier foretas med basis i risikoklassifiseringer samt makroutvikling og lokalutvikling. Brutto mislighold på utlån over 90 dager pr er 68,9 mill. kroner, som utgjør 3,3 prosent av totale utlån, som er samme nivå som Tapsnedskrivninger er 28,2 mill. kroner pr , som utgjør 1,37 prosent av totale utlån mot 1,31 prosent i fjor. Kredittrisiko i obligasjonsportefølje oppstår som følge av konkurs, gjeldsforhandlinger eller makrohendelser. Som følge av denne risiko benyttes rammer i rutine og plasseringer for å spre risiko på mange selskaper. Endringer i valutakurser kan medføre høyere kredittrisiko på valutalån, som banken har garantert for. Denne porteføljen er 28,8 mill. kroner pr Det har ikke vært tapshendelser på garantier for valutalån i Kredittrisiko på utlån anses å være middels, og kredittrisiko på verdipapirer anses å være lav. Likviditetsrisiko Bankens likviditetsrisiko er risikoen for ikke å kunne betale gjeld ved forfall. Økonomisjef og banksjef har den daglige oppfølgingen av likviditet. Likviditetsrapportering inngår i den månedlige styrerapporten. Virkemidler i likviditetsstyringen er bl.a. likviditetsrapporter, likviditetsbudsjetter, likviditetsindikatorer, innskuddsdekning, trekkfasiliteter, funding og oversikt over utlån/innskudd og innlån fra markedet. Det foretas stresstesting. Likviditetsindikator 1 var pr på 100,8 som er et negativt avvik sammenlignet med referansegjennomsnittet til Finanstilsynet. Forfallsoversikt over innlån og ansvarlig lån/fondsobligasjonslån viser forfallsdatoer fra juni 2012 og til mars Trekkfasiliteter i andre banker har vært benyttet i Ca. 100 prosent av verdipapirer i handelsporteføljen pr anså banken som likvide verdier. Banken fokuserer på oppfølging av likviditet. Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende. LCR kravet var ikke innfridd pr , men banken er i rute sammenlignet med utarbeidede handlingsplaner. Banken har en innskuddsdekning på 82,2 prosent. Prisen på innlån i obligasjonsmarkedet har falt i slutten av 2012 som følge av reduserte spreader. Likviditetsrisikoen anses for å være moderat. 13

219 EGENKAPITALBEVIS Hol Sparebank hadde 366 egenkapitalbeviseiere ved utgangen av 2012, hvorav 115 er hjemmehørende i Hol kommune. Kursen på egenkapitalbevisene var pr kr 68,00 og har gjennom året ligget i området kr 68,00 til kr 79,75. Omsetningen på Oslo Børs i 2012 var bevis eller 3,65 prosent av totalt antall utstedte bevis. Det er utarbeidet finansiell kalender for 2013, som er oversendt Oslo Børs. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Banken har til hensikt å følge Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse utgitt av Oslo Børs m.v., så langt den passer for banken. Et eget avsnitt i årsrapporten dokumenterer hvordan anbefalingen følges. Banken er også underlagt et omfattende lov- og regelverk, som for en stor del ivaretar god eierstyring og selskapsledelse. Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Banken har etter organisasjonsplanen fire ledende ansatte, banksjef/leder BM, økonomisjef, leder PM og leder salg & marked. Godtgjørelse til banksjef behandles og avgjøres av styret en gang i året. Styrets leder og nestleder har normalt et møte eller kontakt med banksjef en gang i året, hvor godtgjørelse gjennomgås. Før møtet innhentes bl.a. opplysninger om lønnsutvikling og lønnsnivå for banksjefer som er daglige ledere i sparebanker av tilsvarende størrelse, lønnsutvikling generelt i banker og i samfunnet for øvrig, bankens økonomiske utvikling etc. Etter at kontakt med banksjef er gjennomført fremlegger styrets leder og nestleder et forslag til godtgjørelse, som behandles av styret i banken, som avgjør om og hvilken endring godtgjørelse skal ha. Godtgjørelse til øvrige ledende ansatte behandles og avgjøres av banksjef normalt en gang i året. Banksjef foretar en gjennomgang, som baserer seg på lønnsutvikling i sammenlignbare banker, lønnsutvikling internt i banken, endring av ansvar og oppgaver m.v., økonomisk utvikling i banken etc. Med bakgrunn i disse faktorer foretar banksjefen en avgjørelse om og eventuelt hvilken endring som skal skje i godtgjørelsen. Disse retningslinjene er veiledende for styret. Dersom styret i en avtale fraviker retningslinjene, skal begrunnelsen for dette angis i styreprotokollen. Når det gjelder tilleggsytelser utover ordinær lønn, omfattes ledende ansatte av en ytelsesbasert pensjonsording, som de øvrige ansatte. Det er inngått førtidspensjonsavtale med banksjefen. Banksjefen har en fri bilordning samt at telefon og internett dekkes av banken. Øvrige ledende ansatte har telefongodtgjørelse. Banken har en bonusavtale som trer i kraft når bankens lønnsomhet er god nok. Banksjef og ledende ansatte omfattes av denne på samme måte som de øvrige ansatte. Det foreligger for øvrig ingen andre tilleggsytelser til ledende ansatte, ingen etterlønnsordninger til ledende ansatte og heller ingen variable elementer i godtgjørelsene til ledende ansatte. Det er ikke inngått noen avtaler eller endret noen avtaler i det foregående regnskapsåret som medfører avtaler om godtgjørelse som nevnt i almennaksjeloven 6-16 a, først ledd tredje punktum nr. 1 til 6, som har virkning for selskapet og egenkapitalbeviseiere. 14

220 ORGANISASJON Forstanderskapet og styret På forstanderskapets valgmøte i 2012 ble Kjetil Larsgard valgt som leder for 1 år og Liv Fossgård Christensen ble valgt som ny nestleder for 1 år. Lars Terje Slåke ble gjenvalgt som styreleder for 2 år og Kåre Trillhus ble gjenvalgt som styrets nestleder for 1 år. Videre ble Eli L.G. Kleven ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år. Personalet Hol Sparebank hadde ved årets slutt 32 hel- og deltidsansatte medregnet vaktmester og renholdspersonale. Omregnet utgjorde bemanningen 29,3 årsverk, mot 29,7 et år tidligere. Utviklingen innenfor finansnæringen krever at banken stadig har fokus på opplæring og kompetanseheving. Både ved intern opplæring og ved eksterne og interne kurs har de ansatte vist stor interesse for å delta, og dette er viktig for banken fremover. Det er nødvendig å holde kompetansen på et høyt nivå, i forhold til hva myndighetene, bransjen, kundene og markedet krever. Høyere kompetanse sikrer også en bedre arbeidsfordeling og fleksibilitet og gir mindre sårbarhet i banken. Vi er i gang med ytterligere kompetanseheving i forhold til medarbeidernes kunnskaper innenfor finansiell rådgivning som følge av bransjekrav innenfor dette området. Banken har for de ansatte etablert kollektiv pensjonsforsikring og gruppelivsforsikring gjennom DNB Livsforsikring ASA. Yrkesskadeforsikring og yrkessykdomsforsikring er dekket gjennom Terra Skadeforsikring. Yrkesreiseforsikring er dekket gjennom Gjensidige. HELSE, ARBEIDSMILJØ, SIKKERHET OG LIKESTILLING Styret vurderer arbeidsmiljøet i banken som godt. Gjennom HMS-arbeidet internt i banken, Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste (HaVa) og utviklingssamtaler kartlegges det interne arbeidsmiljøet i banken. Resultatene brukes som grunnlag for å sette i verk forbedringstiltak. Totalt sykefravær i 2012 var 4,7 prosent mot 4,8 prosent i Hol Sparebank vil i samarbeid med bedriftshelsetjenesten arbeide aktivt for å holde sykefraværet på et lavt nivå. Det har ikke vært noen skader eller ulykker blant arbeidstakerne under utførelsen av arbeidet. Banken vektlegger likestilling når det gjelder kjønn i tilsettinger i nye stillinger inkl. lederstillinger og ved omorganiseringer. Valgkomiteene i sparebankene som foreslår medlemmer til forstanderskap, styre og kontrollkomité har fra Sparebankforeningen blitt oppfordret til å foreslå flere kvinner til disse organene, dersom kvinnene er svakt representert. Ved slutten av 2012 var 2 kvinner medlemmer av bankens styre, en andel lik 33 prosent. Banken har også kvinne som nestleder i forstanderskapet. I ledende stillinger i banken var det pr menn og 2 kvinner. I banken legges det vekt på at sikkerheten ved kontorene skal være god, og sikkerheten holdes løpende under overvåkning. Bankens sikkerhetsrutiner vurderes som gode. Sikkerhetsarbeidet og HMS drives etter gjeldende lover og regler. Etter styrets oppfatning forurenser ikke bankens virksomhet det ytre miljø. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak på miljøområdet i FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Banken har ikke hatt noen forskningsaktiviteter i 2012 og har heller ikke planer om noen i I løpet av året utvikles banken gjennom kurs og møter som de ansatte deltar på samt bankens deltakelse i Terra, Sparebankforeningen, samarbeid med andre banker m.v. I tillegg pågår det en rekke aktiviteter for å utvikle kompetansen hos de ansatte i banken innenfor mange fagområder og for å tilfredsstille bransjenormer og lover og regler. 15

221 KAPITALDEKNINGSREGELVERK Finansdepartementet fastsatte 14/ en ny forskrift om kapitalkrav, som også gjelder sparebanker. Formålet med forskriften er å styrke det finansielle system, mer risikofølsomme kapitalkrav, bedre risikostyring og kontroll, tettere tilsyn og mer informasjon til markedet. Kapitaldekningsregelverket består av tre pilarer: Pilar 1 Nye minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2 Krav til vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging Pilar 3 Markedsdisiplin krav til offentliggjøring av informasjon Hol Sparebank har gjennomført risiko- og kapitalvurderingsprosess (ICAAP) for ICAAPrapporten ble godkjent av styret. Banken har også utarbeidet et eget Pilar 3 dokumentet. TVISTESAKER Banken er ikke involvert i tvistesaker som forventes å påvirke bankens resultat vesentlig. HENDELSER ETTER Det er ikke oppstått forhold etter avslutningen av regnskapsåret som har innvirkning på bedømmelsen og vurderingen av regnskapet for 2012 utover det som er nevnt i denne årsberetningen og utsiktene for UTSIKTENE FOR 2013 Det forventes en lav arbeidsledighet i bankens markedsområde samt at antall konkurser vil være få. På den annen side er det ikke vekst i folketallet i Hol kommune. Bedrifter som har tilknytning til reiseliv har utfordringer når det gjelder opprettholdelse og økning av volum på omsetning og belegg. Dette vil gi seg utslag i fortsatt svak lønnsomhet og likviditet. Bedrifter i enkelte andre bransjer er også sårbare når det gjelder omsetning, bruttofortjeneste og likviditet. Bankkonkurransen vil øke i tiden framover. Dette vil påvirke rentenetto og utlånsvekst. Utlånsveksten vil også bli påvirket av at banken vil fortsette arbeidet med opprydding i misligholdte låneengasjementer og bedring av kredittkvaliteten i utlånsmassen. Banken vil også vektlegge god kredittvurdering. Innskudd fra publikum påvirkes av konkurranse, generell økonomi og inntekter og rentenivå, men også av størrelsen på innskudd. Innskudd vil derfor som vanlig svinge en del i løpet av året. Det forventes at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret gjennom hele Bankenes utlånsog innskuddsrenter ventes tilsvarende å holdes uendret. Banken vil arbeide for å øke rentenettoen i kroner i Vi regner samtidig med lave netto inntekter på verdipapirer i Tap på utlån forventes å være på samme nivå som i Basert på ovennevnte forventer banken et positivt driftsresultat for Styret i Hol Sparebank har med bakgrunn i økte regulatoriske krav, herunder økt krav til likviditet (LCR) og soliditet (Basel III/CRD IV), og tilhørende utfordringer på kostnads- og kompetansesiden, besluttet å innlede forhandlinger med Nes Prestegjelds Sparebank om en eventuell fusjon. Det er bankens utgangspunkt at formålet med en eventuell fusjon skal være å bevare og videreutvikle en fortsatt sterk lokalbank. En fusjonsplan er planlagt fremlagt for forstanderskapet til beslutning i møte den Dersom forstanderskapet i begge bankene vedtar en fusjon, vil denne ventelig bli gjennomført i løpet av høsten Vi vil fokusere på gode kunderelasjoner, konkurransedyktige produkter, god organisasjon og mer effektiv drift, slik at banken i årene fremover kan fremlegge bra økonomiske resultater og være en god 16

222 lokalbank og arbeidsplass. Med solid økonomi og høy kompetanse skal banken stå godt rustet til å ta hånd om de oppgaver den har i lokalsamfunnet. Viktige oppgaver for banken i 2013 vil bli oppfølging på kreditt- og verdipapirområdet, utvikling av kompetanse og organisasjonen, fokus på lønnsom drift og kostnadskontroll samt generell kontroll og reduksjon av risiko. TAKK Styret vil rette en stor takk til våre mange kunder for den tillit de har vist banken ved å bruke banken til sine forretninger. Styret retter også en stor takk til bankens medarbeidere for stor innsats og godt samarbeid i året som har gått. Geilo,

223 Eierstyring og selskapsledelse Redegjørelse Bankens prinsipper og policy skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift. Prinsippene skisserer de overordnede føringene og skal sikre et godt samspill mellom bankens ulike interessenter som egenkapitalbeviseiere, långivere, kunder, ansatte, styringsorganer, ledelse og samfunnet for øvrig. Prinsippene for god eierstyring og selskapsledelse beskriver således hvordan banken blir styrt og kontrollert for å skape verdier for banken og dens interessenter. Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse er konkretisert i ulike styringsdokumenter for Hol Sparebanks virksomhet. Dette omfatter bl.a. bankens vedtekter, strategier, styreinstruks, rammeverk for styring og kontroll, etiske retningslinjer og rutiner for egenhandel. Prinsippene framgår av herværende dokument, jfr. Regnskapslovens 3 3b. Virksomhet Hol Sparebank har flere interessenter, og det er en målsetting å skape mest mulig verdi for alle bankens interessenter. Bankens formål fremkommer av vedtektene. Den strategiske utvikling ivaretas gjennom 3 års rullerende strategiplaner. Gjennom periodiske mål, løpende oppfølging og gjennomføring av tiltak styrkes bankens forretningsmessige grunnlag til fordel for både långivere, kunder og ansatte. Hol Sparebank er en lokalbank med et omfattende samfunnsansvar som ivaretas på flere måter. Hovedsakelig skjer dette gjennom gaver og annen økonomisk støtte, samt deltakelse og medvirkning i ulike fora for samfunns- og næringsliv. Hol Sparebank har en kunderettet og en teambasert organisasjon med fokus på både person- og bedriftsmarked. Dette er supplert med støtte-/fagområder og stabsfunksjoner. Selskapskapital og utbytte samt likebehandling av egenkapitalbeviseiere Hol Sparebank er i hovedsak en selveiende institusjon. Ekstern egenkapitaltilførsel finner sted ved utstedelse av egenkapitalbevis. Eiere av egenkapitalbevis skal ha forutsigbare vilkår både med hensyn til likebehandling, avkastning og styringsmessig innflytelse. Børsnoteringen av egenkapitalbevisene sikrer at banken aksepterer og imøtekommer de markedsvilkår som til enhver tid gjelder for egenkapital Når det gjelder utbytte, fastsetter bankens forstanderskap etter forslag fra styret hvert år utbytte på egenkapitalbevisene på bakgrunn av årets resultat. Det tas sikte på at egenkapitalbeviseierne skal ha en andel av overskuddet som tilsvarer deres andel av egenkapitalen. Hol Sparebank vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. Transaksjoner med nærstående Dersom nærstående av primærinnsidere foretar kjøp eller salg av egenkapitalbevis, vil banken foreta en børsmelding på kjøpet eller salget. 18

224 Fri omsettelighet Egenkapitalbevisene kan fritt omsettes på Oslo Børs. Forstanderskap, valgkomiteer og styre/sammensetning og uavhengighet Forstanderskapet består av tolv medlemmer. Tre medlemmer velges av Hol kommune, tre medlemmer velges av egenkapitalbeviseierne, tre medlemmer velges av innskyterne og tre medlemmer velges av de ansatte. Medlemmer og varamedlemmer fra Hol kommune velges av kommunestyret i Hol kommune. Medlemmer og varamedlemmer fra egenkapitalbeviseierne velges av egenkapitalbeviseiermøtet etter forslag fra en valgkomité, nedsatt av egenkapitalbeviseierne. Medlemmer fra innskyterne velges på innskytervalgmøte, etter forslag fra en valgkomité fra innskyterne. Banken har også en valgkomité nedsatt av forstanderskapet, som kommer med forslag til styremedlemmer, styreleder og nestleder i styret, leder og nestleder i forstanderskapet samt medlemmer i kontrollkomité og valgkomité. Styret består av seks medlemmer, hvorav fem velges på fritt grunnlag av forstanderskapet og ett medlem velges av forstanderskapet blant de ansatte, etter forslag fra de ansattes medlemmer i forstanderskapet. Ved valg av de fem medlemmene som velges fritt vektlegges kompetanse, uavhengighet, kjennskap til økonomi, næringsliv og lokalsamfunn, alder og kjønn. Styrets arbeid Det er utarbeidet en styreinstruks. Styret setter opp en møteplan (årshjul) hvor faste og lovpålagte saker for ulike møter framgår. Det avholdes elleve ordinære styremøter i året og i tillegg ekstramøter etter behov. Strategi, regnskap, budsjetter, risikovurderinger, gjennomgang av rapporter fra administrasjonen og behandling av låne- og garantisaker er viktige deler av styrets arbeid. Risikostyring og intern kontroll Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring gjennom bankens instruksverk, policy for intern kontroll og etablerte nøkkelkontroller. Bankens administrasjon har ansvar for å følge opp den daglige risikostyringen. Styret holdes løpende orientert gjennom månedlige rapporter. Internkontrollen er det vesentligste virkemiddelet for å redusere den operasjonelle risikoen. Banken har en løpende oppfølging av denne. Bankens internrevisjon rapporterer jevnlig til styret. Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til styret bestemmes av bankens forstanderskap, etter forslag fra kontrollkomiteen. Det tilstrebes at godtgjørelsen skal være på nivå med banker av samme størrelse. Godtgjørelse til ledende ansatte Godtgjørelse til banksjef bestemmes av bankens styre. Godtgjørelse til øvrige ledere bestemmes av banksjef. Informasjon og kommunikasjon Hol Sparebank legger vekt på å gi en relevant og tidsriktig informasjon til markedet. Dette foretas normalt gjennom børsmeldinger, hvor regnskapspresentasjoner er sentrale. Gjennom ekstern rating 19

225 søker Hol Sparebank å tilføre informasjon til markedet samtidig som bankens rating skal bidra til å sikre bankens finansielle troverdighet. Selskapsovertakelse Siden banken i hovedsak er en selveiende institusjon, er det ikke aktuelt å nedfelle hovedprinsipper for hvordan styret bør opptre ved eventuelle overtakelsestilbud. Revisor Ekstern revisor skal se til at bankens formuesforvaltning og regnskapsførsel er ivaretatt på en betryggende måte og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Intern revisor skal påse at det er gjennomført en tilstrekkelig og effektiv intern kontroll. Intern revisor rapporterer direkte til styret, mens ekstern revisor rapporterer til forstanderskapet. 20

226 Nøkkeltall for Hol Sparebank Morbank Konsern Resultatregnskap (hele tusen) Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån Årsresultat etter skatt Balanse (hele tusen) Brutto utlån Individuelle- og gruppenedskrivninger Innskudd fra kunder Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Gjennomsnittlig egenkapital Nøkkeltall (%) Rentenetto 1,84 1,68 1,77 1,62 2. Driftskostnader 1,57 1,54 1,54 1,51 3. Kostnadsprosent 61,95 75,97 61,99 76,22 4. Kostnadsprosent korrigert 60,15 76,33 60,16 76,58 5. Innskuddsdekning 82,23 83,25 82,72 83,75 6. Innskuddsvekst 2,95 5,97 2,96 6,00 7. Tapsprosent utlån 0,15 0,13 0,15 0,13 8. Misligholdsprosent 3,33 3,36 3,35 3,38 9. Utlånsvekst 4,22 3,49 4,24 3, Totalkapitalrentabilitet 0,72 0,28 0,71 0, Egenkapitalrentabilitet 8,23 3,33 8,04 3, Kapitaldekning 20,10 19,01 20,22 19,14 Definisjoner 1. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2. Personalkostnader, datakostnader, ordinære avskrivninger og andre driftskostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 3. Driftskostnader i % av netto rente- og kredittprovisjonsinntekter pluss netto driftsinntekter 4. Driftskostnader i % av netto rente- og kredittprovisjonsinntekter pluss netto driftsinntekter eksklusiv gevinst/tap på verdipapirer 5. Innskudd i % av brutto utlån 6. Vekst i innskudd fra kunder siste 12 måneder 7. Tap på utlån i % av brutto utlån 8. Netto misligholdte engasjementer over 30 dager i % av brutto utlån 9. Vekst i utlån til kunder siste 12 måneder 10. Årsresultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 11. Årsresultat minus ekstraordinære inntekter i % av gjennomsnittlig egenkapital 12. Se note 36 21

227 Resultatregnskap (Hele tusen) Morbank Konsern Noter Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto provisjonsinntekter Utbytte Andre gevinster/(tap) netto Andre driftsinntekter Driftskostnader før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat Inntekter fra investeringer i TS Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Årsresultat Kontrollerende interesser Ikke-kontrollerende interesser Resultat pr egenkapitalbevis Resultat pr egenkapitalbevis 31 12,73 4,69 12,62 4,52 Utvannet resultat pr egenkapitalbevis 31 12,73 4,69 12,62 4,52 Utvidet resultatregnskap Årsresultat Utvidet resultat: Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Estimatavvik pensjonsordninger Utvidet resultat etter skatt Årets totalresultat Totalresultat tilordnes: Kontrollerende interesser Ikke-kontrollerende interesser Årets totalresultat Postene i utvidet resultat er etter skatt. 22

228 Balanse Eiendeler (Hele tusen) Morbank Konsern Noter Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Verdipapirer Eierinteresser i datterselskap Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eiendom, anlegg og utstyr Investeringseiendom Utsatt skattefordel Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Morbank Konsern Noter Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Andre forpliktelser Betalbar skatt Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner Sum gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital Ikke-kontrollerende interesser Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Geilo, 8/

229 Endringer i egenkapital Morbank Opptjent egenkapital (Hele tusen) Note Innskutt kapital Sparebankens Utjevnings- Sum Gavefond FUG og overkurs fond fond egenkapital Egenkapital pr Implementeringseffekt IAS19R Egenkapital pr Årsresultat Utvidet resultat Verdiendring tilgjengelig for salg Estimatavvik pensjoner Sum utvidet resultat Årets totalresultat Transaksjoner med eierne Utbytte for Egenkapital pr Årsresultat Utvidet resultat Verdiendring tilgjengelig for salg Estimatavvik pensjoner Sum utvidet resultat Årets totalresultat Transaksjoner med eierne Utbytte for Egenkapital pr

230 Endringer i egenkapital Konsern (Hele tusen) Note Innskutt kapital og overkurs Sparebankens fond Opptjent egenkapital Utjevnings - fond Gavefond FUG Annen egenkapital Sum kontrollere nde Ikke kontrollere nde Sum egenkapital Egenkapital Implementeringseffekt IAS19R Egenkapital pr Årsresultat Utvidet resultat Verdiendring tilgjengelig for salg Estimatavvik pensjoner Sum utvidet resultat Årets totalresultat Transaksjoner med eierne Utbytte for Egenkapital pr Årsresultat Utvidet resultat Verdiendring tilgjengelig for salg Estimatavvik pensjoner Sum utvidet resultat Årets totalresultat Transaksjoner med eierne Utbytte for Egenkapital pr

231 Kontantstrømoppstilling (Hele tusen) Morbank Konsern Kontantstrøm fra virksomhet Resultat før skatt Periodens betalte skatt (note 11 og 21) (Gevinst)/tap på salg av varige driftsmidler Avskrivninger (note 19) (Gevinst)/tap ved salg av aksjer/andeler (Gevinst)/tap ved salg av obligasjoner Opp/nedskrivning aksjer/andeler Opp/nedskrivning obligasjoner Økning/(reduksjon) tapsnedskrivninger utlån/garantier Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalt i pensjonsordning Andel resultat i tilknyttede selskaper (note 18) Inn-/utbetalinger på nedbetalingslån til kunder Endring i benyttede rammekreditter Innbetalinger på tidligere avskrevne fordringer Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktivitet Innbetaling av og utbetalinger på innskudd fra kunder Innbetalinger for salg av andre verdipapirer med kort løpetid Utbetalinger for kjøp av andre verdipapirer med kort løpetid Innbetalinger av og utbetalinger på innskudd fra andre finansinstitusjoner Inn-/utbetalinger på utlån og fordringer på andre finansinstitusjoner Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra virksomhet Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetalinger ved salg av verdipapirer, eiendommer etc Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer, eiendommer etc Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler m.v Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved utstedelse av fondsobligasjoner Innbetalinger ved utstedelse av ansvarlig lånekapital Utbetalinger ved tilbakebetalinger av ansvarlig lånekapital Innbetalinger ved utstedelse av obligasjonsgjeld Utbetalinger ved tilbakebetalinger av obligasjonsgjeld Utbetalinger av utbytte/gaver (note 32) Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt (note 14)

232 Noter til regnskapet 1. Generell informasjon Hol Sparebank er en selvstendig lokal sparebank som tilbyr banktjenester, forsikring og verdipapirhandel. Bankens datterselskap bedriver utleie av forretningslokaler. Konsernet tilbyr primært sine banktjenester til lokalsamfunnet men har også kunder ut over kommunegrensen. Konsernregnskapet består av morselskap Hol Sparebank og datterselskap AS Fremstad. Hol Sparebank er registrert og hjemmehørende i Norge, med hovedkontor på Geilo, Norge. Hol Sparebank har postadresse; Postboks 190, 3581 Geilo. Selskapet er notert på Oslo Børs med egenkapitalbevis og obligasjonsgjeld. Regnskapet gjelder for perioden til Alle tall i konsern og selskapsregnskap er presentert i norske kroner og i hele tusen, med mindre annet er spesifisert i notene. Konsern- og selskapsregnskapet ble vedtatt av styret 08. februar 2013 og Forstanderskapet 21. februar Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av regnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. 2.1 Basisprinsipper Konsern- og selskapsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomite (IFRIC), som fastsatt av EU. For det avlagte konsernregnskapet er det ingen forskjeller mellom IFRS som fastsatt av EU og IASB. Konsern- og selskapsregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet med følgende modifikasjoner: revaluering av tomter, finansielle derivater og finansielle eiendeler og forpliktelser samt investeringseiendommer er vurdert til virkelig verdi over resultatet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger eller høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note 4. Konsernregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift a) Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger Nye og endrede standarder med ikrafttredelse i 2012 Det er ingen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som er trådt i kraft for 2012-årsregnskapet som er vurdert å ha eller forventet å få en vesentlig påvirkning på konsernet. b) Endringer i standarder hvor konsernet har valgt tidlig anvendelse IAS 19 Employee Benefits ble endret i juni Endringen medfører at alle estimatavvik føres i utvidet resultat ettersom disse oppstår (ingen korridor), en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening og at man erstatter rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse (eiendel). Som følge av implementeringen er bankens pensjonsforpliktelse redusert med 4.559, og bankens egenkapital økt med pr Pr er pensjonsforpliktelsen ytterligere redusert med og egenkapitalen økt med Det henvises videre til egenkapitaloppstillingen og note 28. c) Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse IFRS 9 Financial Instruments regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. IFRS 9 ble utgitt i november 2009 og oktober 2010, og erstatter de deler av IAS 39 som omhandler 27

233 regnskapsføring, klassifisering og måling av finansielle instrumenter. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler deles inn i to kategorier basert på målemetode: de som er målt til virkelig verdi og de som er målt til amortisert kost. Klassifiseringsvurdering gjøres ved første gangs regnskapsføring. Klassifiseringen vil avhenge av selskapets forretningsmodell for å håndtere sine finansielle instrumenter og karakteristikkene ved de kontraktsfestede kontantstrømmene fra instrumentet. For finansielle forpliktelser er kravene i hovedsak lik IAS 39. Hovedendringen, i de tilfeller hvor man har valgt virkelig verdi for finansielle forpliktelser, er at den delen av en endring i virkelig verdi som skyldes endring i selskapets egen kredittrisiko føres over utvidet resultat i stedet for i resultatregnskapet, dersom dette ikke medfører en periodiseringsfeil i resultatmålingen. Konsernet planlegger å anvende IFRS 9 når standarden trer i kraft og er godkjent av EU. Standarden trer i kraft for regnskapsperioder som begynner 1. januar IFRS 10 Consolidated Financial Statements er basert på dagens prinsipper om å benytte kontrollbegrepet som det avgjørende kriteriet for å bestemme om et selskap skal inkluderes i konsernregnskapet til morselskapet. Standarden gir utvidet veiledning til vurderingen av om kontroll er til stede i de tilfeller hvor dette er vanskelig. Konsernet har ikke vurdert alle mulige konsekvenser som følge av IFRS 10. Konsernet planlegger å anvende standarden for regnskapsperioder som begynner 1. januar IFRS 12 Disclosures of Interest in Other Entities inneholder opplysningskravene for økonomiske interesser i datterselskaper, felleskontrollert virksomhet, tilknyttede selskaper, selskaper for særskilte formål SPE og andre ikkebalanseførte selskaper. Konsernet har ikke vurdert den fulle innvirkning av IFRS 12. Konsernet planlegger å anvende standarden for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2014 og senere. IFRS 13 Fair Value Measurement definerer hva som menes med virkelig verdi når begrepet benyttes i IFRS, gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi skal bestemmes i IFRS og definerer hvilke tilleggsopplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. Standarden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig verdi, men gir veiledning om anvendelsesmetode der bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer. Konsernet benytter virkelig verdi som målekriterium for visse eiendeler og forpliktelser. Konsernet har ikke vurdert den fulle innvirkning av IFRS 13. Konsernet planlegger å anvende IFRS 13 for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2013 og senere. For øvrig er det ingen andre IFRS er eller IFRIC-fortolkninger som ikke er trådt i kraft som forventes å ha en vesentlig påvirkning på regnskapet. 2.2 Konsolideringsprinsipper a) Datterselskaper Datterselskaper er selskaper der konsernet har makt til å utforme enhetens finansielle og operasjonelle retningslinjer (kontroll), normalt gjennom aksjeeie med mer enn halvparten av stemmerettene. Ved fastsettelse av om det foreligger kontroll tas også virkningen av potensielle stemmeretter som kan utøves eller konverteres på balansedagen med i vurderingen. Datterselskaper konsolideres. Konsernet vurderer også om det foreligger kontroll der man ikke har mer enn 50 % av stemmerettene, men likevel i praksis er i stand til å styre finansielle og operasjonelle retningslinjer (såkalt faktisk kontroll). Faktisk kontroll kan oppstå i situasjoner hvor øvrige stemmeretter er spredt på et stort antall eiere som ikke realistisk er i stand til å organisere sin stemmegivning. I vurderingen av faktisk kontroll tillegges det faktum at konsernet kan velge det styret de ønsker avgjørende vekt. Datterselskaper konsolideres fra det tidspunktet hvor konsernet oppnår kontroll, og konsolideringen opphører når kontrollen over datterselskapet opphører. Virksomhetssammenslutningen regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutningen kostnadsføres når de påløper. Identifiserbare eiendeler, og gjeld regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler. Når virksomhet erverves i flere trinn skal eierandel fra tidligere kjøp verdsettes på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen. 28

234 Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget skal i henhold til IAS 39 resultatføres eller føres som en endring i det utvidete resultatregnskapet dersom det betingede vederlaget klassifiseres som en eiendel eller gjeld. Det foretas ikke ny verdimåling av betingede vederlag klassifisert som egenkapital, og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen. Dersom summen av vederlaget, virkelig verdi av tidligere eierandeler og eventuell virkelig verdi av ikke-kontrollerende eierinteresser overstiger virkelig verdi av identifiserbare nettoeiendeler i det oppkjøpte selskapet, balanseføres differansen som goodwill. Er summen lavere enn selskapets nettoeiendeler, resultatføres differansen. Konserninterne transaksjoner, mellomværender, inntekter og kostnader elimineres. Gevinst- og tapselement i en balanseført eiendel oppstått som følge av en konsernintern transaksjon elimineres også. Regnskapene til datterselskapene omarbeides når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. b) c) Endring i eierinteresser i datterselskaper uten tap av kontroll Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere i datterselskaper som ikke medfører tap av kontroll behandles som egenkapitaltransaksjoner. Ved ytterligere kjøp føres forskjellen mellom vederlaget og aksjenes forholdsmessige andel av balanseført verdi av nettoeiendeler i datterselskapet mot egenkapitalen til morselskapets eiere. Gevinst eller tap ved salg til ikke-kontrollerende eiere føres tilsvarende mot egenkapitalen. Avhending av datterselskap Ved tap av kontroll måles eventuell gjenværende eierinteresse til virkelig verdi med endring over resultatet. Virkelig verdi utgjør deretter anskaffelseskost for den videre regnskapsføring, enten som investering i tilknyttet selskap, felleskontrollert virksomhet eller finansiell eiendel. Beløp som tidligere er ført i utvidet resultat relatert til dette selskapet behandles som om konsernet hadde avhendet underliggende eiendeler og gjeld. Dette vil kunne innebære at beløp som tidligere er ført i utvidet resultat omklassifiseres til resultatet. d) Tilknyttede selskaper Tilknyttede selskaper er selskaper der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt der konsernet har mellom 20 og 50 % av stemmerettene. Investeringer i tilknyttete selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. På kjøpstidspunktet regnskapsføres investering i tilknyttede selskaper til anskaffelseskost, og konsernets andel av resultater i etterfølgende perioder inntektsføres eller kostnadsføres. Balanseført beløp inkluderer eventuell implisitt goodwill identifisert på kjøpstidspunktet. Ved reduksjon av eierandel i tilknyttet selskap hvor konsernet opprettholder betydelig innflytelse, omklassifiseres kun en forholdsmessig andel av beløp som tidligere er ført i utvidet resultat til resultatet. Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringen. Konsernets andel av utvidet resultat i det tilknyttede selskapet føres i utvidet resultat i konsernet og tillegges også balanseført beløp for investeringene. Konsernet resultatfører ikke andel av underskudd hvis dette medfører at balanseført verdi av investeringen blir negativ (inklusive usikrede fordringer på enheten), med mindre konsernet har påtatt seg forpliktelser eller foretatt betalinger på vegne av det tilknyttede selskapet. Konsernet avgjør ved slutten av hver regnskapsperiode hvorvidt det foreligger nedskrivningsbehov på investeringen i det tilknyttede selskapet. I så fall beregnes nedskrivningsbeløpet som forskjellen mellom gjenvinnbart beløp av investeringen og dens bokførte verdi, og resultatfører differansen i på egen linje sammen med regnskapslinjen Andel resultat i tilknyttede selskaper. Dersom det oppstår gevinst eller tap på transaksjoner mellom konsernet og dets tilknyttede selskaper regnskapsføres kun den forholdsmessige andelen som knytter seg til aksjonærer utenfor konsernet. Urealiserte tap elimineres med mindre det foreligger et nedskrivningsbehov på eiendelen som var gjenstand for transaksjonen. Der det har vært nødvendig er regnskapsprinsipper i de tilknyttede selskaper omarbeidet for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. 2.3 Segmentinformasjon Virksomheten har splittet utlån og innskudd etter sektor og næring, samt geografi.. Det henvises til note 5, samt note 16 og 25 for utlån og innskudd. Dette tilsvarer rapportering til interne beslutningstakere. 29

235 2.4 Omregning av utenlandsk valuta Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres. 2.5 Varige driftsmidler Tomter og bygninger består hovedsakelig av filialer og kontorer til bankdrift. Forretningsbygningenes anskaffelseskost er dekomponert og blir avskrevet. Anskaffelseskost inkluderer kostnader som er direkte henførbare til anskaffelsen av eiendommen. Bygningene avskrives lineært over forventet brukstid. Tomter er vurdert til revaluert verdi, basert på verdivurderinger utført av eksterne uavhengige takstmenn. Øvrige varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger. Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. En økning i balanseført verdi som følge av revaluering av tomter regnskapsføres i utvidet resultat og spesifiseres separat. Nedregulering av balanseført verdi ved revaluering som utligner tidligere verdiøkning av samme driftsmiddel føres også direkte i egenkapitalen. Ytterligere nedregulering som følge av revaluering resultatføres. Tomter avskrives ikke. Andre driftsmidler avskrives etter den lineære metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost, eller revaluert verdi, avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid, som er: Bygninger Maskiner og datautstyr Kjøretøy Inventar år 3-10 år 5 år 3-15 år Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, revurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Gevinst og tap ved avgang resultatføres og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi. Når revaluerte driftsmidler selges, overføres revaluert beløp i egenkapitalen knyttet til driftsmidlet til opptjent egenkapital. 2.6 Investeringseiendommer Investeringseiendommer er bokført til virkelig verdi. Merverdi utover kostpris er bokført på fond for urealiserte gevinster fratrukket utsatt skatt. Endringer i den virkelige verdien resultatføres i perioden når gevinsten eller tapet oppstår. Eiendommene eies av foretaket og leies ut i henhold til en eller flere operasjonelle leieavtaler. Leieinntektene er bokført i regnskapet under posten andre driftsinntekter. Verdivurderingen av investeringseiendommene blir foretatt av en uavhengig takstmann minimum hvert tredje år. Eiendommene er verditaksert ved befaring av eiendommene og med grunnlag i hva tilsvarende eiendommer er solgt for i samme tidsperiode. Prisene er justert iht. den siste utviklingen/ nedgangen i markedet. 2.7 Overtatte eiendeler Som ledd i behandlingen av misligholdte lån og garantier, kan banken i enkelte tilfeller overta eiendeler som har vært stilt som sikkerhet for slike engasjementer. Ved overtakelse verdsettes eiendommene til antatt realisasjonsverdi. Eventuelle tap/gevinster ved avhendelse eller revurdering av verdi på slike eiendeler føres som tap/reduksjon i tap på utlån. 30

236 2.8 Immaterielle eiendeler Edb programvare Kjøpt edb programvarer balanseføres til anskaffelseskost (inkludert utgifter til å få programmene operative) og avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid (5 år). Utgifter til vedlikehold av programvare kostnadsføres etter hvert som de påløper. Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design og testing av en identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir balanseført som en immateriell eiendel når følgende kriterier er oppfylt: - det er teknisk mulig å ferdigstille programvaren slik at den vil være tilgjengelig for bruk; - ledelsen har til hensikt å ferdigstille programvaren og bruke den; - det er mulig å bruke programvaren; - det kan påvises hvordan programvaren vil generere sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler; - tilstrekkelige tekniske, finansielle eller andre ressurser er tilgjengelige for å ferdigstille og ta i bruk programvaren; og - utgiftene kan måles pålitelig. Direkte henførbare utgifter som balanseføres som en del av en programvare inkluderer ytelser til ansatte som utvikler softwaren og en forholdsmessig andel av relevante fellesutgifter. Andre utviklingsutgifter som ikke oppfyller disse kriteriene blir kostnadsført etter hvert som de påløper. Utviklingsutgifter som er kostnadsført kan ikke balanseføres som en eiendel i senere perioder. 2.9 Verdifall på ikke-finansielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar levetid avskrives ikke og vurderes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidige kontantstrømmer ikke kan forsvare balanseført verdi. En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler Finansielle eiendeler Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: til virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer og eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse. a) Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Denne kategorien har to underkategorier: finansielle eiendeler holdt for handelsformål, og finansielle eiendeler som ledelsen initielt har valgt å klassifisere som til virkelig verdi over resultatet. En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger, eller dersom ledelsen velger å klassifisere den i denne kategorien. Eiendelens virkelig verdi på balansedagen benyttes i finansregnskapet for denne kategorien. Eiendeler frivillig klassifisert til virkelig verdi inngår i bankens likviditetsbuffer og skal raskt kunne omsettes. Eiendelene inngår i bankens risiko og investeringsstrategi, og utviklinger i porteføljen rapporteres månedlig til styret. Renteinntekter knyttet til verdipapirer inkluderes i Renteinntekter etter effektiv rente metoden. Øvrige verdiendringer inngår i linjen Andre gevinster/(tap) netto. b) Utlån og fordringer Utlån er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke er omsatt i et aktivt marked, og som ikke er definert som eiendeler vurdert til virkelig verdi over resultat eller finansielle eiendeler, tilgjengelig for salg. Banken har klassifisert Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner, Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner og Utlån og 31

237 fordringer på kunder i denne kategorien. Utlån bokføres etter amortisert kost i finansregnskapet. c) Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er ikke-derivative finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke er klassifisert i noen annen kategori. Hensikten med disse eiendelene er å generere inntekter over en lengre tidshorisont, eller strategiske plasseringer hos samarbeidspartnere. Eiendelens virkelig verdi på balansedagen benyttes i finansregnskapet for denne kategorien. Vanlige kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på transaksjonstidspunktet, som er den dagen konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. Alle finansielle eiendeler som ikke regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet, balanseføres første gang til virkelig verdi pluss transaksjonskostnader. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonskostnader resultatføres. Investeringer fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og konsernet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpotensialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet vurderes til virkelig verdi etter førstegangs balanseføring. Utlån og fordringer og holdt til forfall investeringer regnskapsføres til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden. Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet medtas i resultatregnskapet under andre gevinster/(tap) netto i den perioden de oppstår. Endring i amortisert kost resultatføres. Urealisert gevinst eller tap for finansielle eiendeler klassifisert tilgjengelig for salg innregnes i utvidet resultat, bortsett fra nedskrivninger ved verdifall, som resultatføres. Ved avhendelse blir akkumulert verdiendring på det finansielle instrumentet som tidligere er regnskapsført mot egenkapitalen reversert og gevinst blir resultatført. Virkelig verdi av børsnoterte investeringer er basert på gjeldende kjøpskurs. Hvis markedet for verdipapiret ikke er aktivt (eller hvis det gjelder et verdipapir som ikke er børsnotert), bruker konsernet verdsettelsesteknikker for å fastsette den virkelige verdien. Disse omfatter nylig gjennomførte transaksjoner til markedsvilkår, henvisning til andre instrumenter som i vesentlig grad er like, og bruk av diskontert kontantstrømsanalyse. Teknikkene vektlegger markedsinformasjon i størst mulig grad og i minst grad selskapsspesifikk informasjon. På hver balansedag vurderer konsernet om det finnes objektive indikatorer som tyder på verdiforringelse av enkelte eiendeler eller grupper av finansielle eiendeler. For egenkapitalinstrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg, vil en vesentlig eller en langvarig reduksjon i virkelig verdi av instrumentet under anskaffelseskost også være en indikasjon på at eiendelen er utsatt for verdifall. Dersom det foreligger slike indikasjoner, og verdireduksjoner tidligere har vært ført mot utvidet resultat, skal det kumulative tapet som er innregnet i utvidet resultat omklassifiseres til det konsoliderte resultatregnskapet. Beløpet måles som differansen mellom anskaffelseskost og dagens virkelige verdi, med fradrag for tap ved verdifall som tidligere er resultatført. Tap ved verdifall innregnet i det konsoliderte resultatregnskapet for en investering i et egenkapitalinstrument skal ikke reverseres over det konsoliderte resultatregnskapet Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter og innskudd i Norges Bank Innlån og innskudd fra og gjeld til kunder Innlån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av innlånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres innlån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over innlånets løpetid. Banken har klassifisert Gjeld til kredittinstitusjoner, Innskudd fra og gjeld til kunder, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer, Ansvarlig lånekapital og Fondsobligasjoner i denne kategorien. 32

238 2.13 Utsatt skatt Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld, ved bruk av gjeldsmetoden. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller fra investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper, bortsett fra når konsernet har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene, og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid Pensjonsforpliktelser, bonusordninger og andre kompensasjonsordninger overfor ansatte a) Pensjonsforpliktelser Det er kun morbank som har pensjonsordning. Bankens pensjonsordning oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen er generelt finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap, fastsatt basert på periodiske aktuarberegninger. Konsernets pensjonsordning er en ytelsesplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Bruttoforpliktelsen diskonteres til nåverdi ved bruk av markedsrenten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Banken vurderer OMF markedet til å ha tilstrekkelig dybde, og tilstrekkelige løpetidsintervaller. Aktuarmessige gevinster og tap (estimatavvik) oppstår som følge av erfaringsavvik og endringer i aktuarmessige forutsetninger og føres mot egenkapitalen via utvidet resultat i perioden de oppstår. Virkningen av planendringer resultatføres umiddelbart. b) Bonusplaner Konsernet regnskapsfører en forpliktelse og en kostnad for bonuser basert på en beregning som tar hensyn til avkastningen etter visse justeringer. Konsernet regnskapsfører en avsetning der det foreligger kontraktsmessige forpliktelser eller der det foreligger en tidligere praksis som skaper en selvpålagt forpliktelse Avsetninger Konsernet regnskapsfører avsetninger for rettslige krav når: Det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør i form av en overføring av økonomiske ressurser og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. I tilfeller hvor det foreligger flere forpliktelser av samme natur, fastsettes sannsynligheten for at forpliktelsen vil komme til oppgjør ved å vurdere gruppen under ett. Avsetning for gruppen regnskapsføres selv om sannsynligheten for oppgjør knyttet til gruppens enkeltelementer kan være lav. Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Det benyttes en diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. Økningen i forpliktelsen som følge av endret tidsverdi føres som rentekostnad Inntektsføring Konserninternt salg elimineres. Inntekter resultatføres som følger: a) Salg av tjenester Salg av tjenester resultatføres i den perioden tjenesten utføres. 33

239 b) Renteinntekter Renteinntekter resultatføres proporsjonalt over tid i samsvar med effektiv rente metoden. Effektiv rentes metode er en måte å inntektsføre renteinntekt over relevant periode. Effektiv rente er den renten som nøyaktig neddiskonterer estimerte fremtidige kontantstrømmer over forventet levetid til den finansielle eiendelen. Kontantstrømmen blir fastsatt etter kontraktslige bestemmelser. Ved nedskrivning av fordringer, reduseres fordringens balanseførte verdi til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er estimert fremtidig kontantstrøm diskontert med opprinnelig effektive rente. Etter nedskrivning resultatføres renteinntekter basert på opprinnelig effektiv rentesats. c) Inntekt fra utbytte Utbytteinntekter resultatføres når rett til å motta betaling oppstår Utbytte Utbyttebetalinger til selskapets egenkapitalbeviseiere klassifiseres som gjeld fra og med det tidspunkt utbyttet er fastsatt av forstanderskapet. 3. Finansiell risikostyring Banken har i sin strategiplan definert som mål å oppnå driftsresultater før tap på utlån i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital på over 0,7 %. Det er videre sagt at egenkapitalavkastningen minimum bør være over 3 mnd NIBOR pluss 2 % i planperioden. For verdipapirporteføljen er målet at denne bør gi en avkastning minimum lik bankens vektede fundingkostnad. Tap på utlån til kunder bør ikke overstige 0,4 % av brutto utlån. I strategiplanen ønsker styret å opprettholde en kjernekapitaldekning på over 14 %, og en kapitaldekning på over 18 %. Banken vil iverksette tiltak hvis kapitaldekningen faller under dette nivået. Bankens kapitaldekning er vist i note 36. I strategiplanen uttrykker styret at banken skal ha tilfredsstillende likviditet for å kunne imøtekomme sine forpliktelser. Det vektlegges at banken skal ha god likviditetsstyring og planlegging. Bankens finansielle risiko består hovedsakelig av risiko knyttet til utlån, verdipapirer, likviditet og derav utvikling i resultat og soliditet. Bankens målsetting med finansiell risiko er å sikre en god avkastning på eiendeler til en forsvarlig risiko. Den finansielle risikoen reduseres ved bruk av rutiner og rammer i tillegg til de lovregler som gjelder. I tillegg kommer god kredittvurdering ved lånesaksbehandling og kjøp av verdipapirer, samt bruk av derivater/rentebytteavtaler for å redusere risiko som følge av fastrente på utlån og verdipapirer. Bankens kapitalforvaltning når det gjelder innlån og plassering i egenkapital- og fremmedkapitalinstrumenter krever kompetanse og jevnlig fokus på spredning på innlån og plasseringer samt på avkastning, risiko og rente- og markedssyn. Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring gjennom bankens instruksverk, policy for internkontroll og etablerte nøkkelkontroller. Bankens administrasjon har ansvar for å følge opp den daglige risikostyringen. Styret holdes løpende orientert gjennom månedlige rapporter. Bankens aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Den finansielle risikoen reduseres ved bruk av rutiner og rammer i tillegg til de lovverk som gjelder. Bankens internkontroll er det vesentligste hjelpemiddelet for å redusere den operasjonelle risikoen. Banken har løpende oppfølging av denne. Bankens internrevisjon rapporterer jevnlig til styret. 3.1 Kredittrisiko Kredittrisiko for banken oppstår som følge av plasseringer i utlån og garantier samt i verdipapirer. Kredittrisiko kan påføre banken tap hvis motpart ikke makter å innfri sine forpliktelser ovenfor banken. 34

240 Banken har i sin strategiplan og sitt budsjett fastsatt rammer og tall for vekst i utlån. Strategiplanen omhandler også rammer for størrelse og antall store engasjementer. Det foreligger også en detaljert verdipapirrutine for å styre kredittrisiko i verdipapirporteføljen Brutto utlån og garantier Utlån og garantier er oppsummert som følger i regnskapet: Morbank Konsern Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før tapsnedskrivninger Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Påløpte renter utlån til kunder Sum utlån til og fordringer på kunder Garantier (Note 34) I løpet av 2011 har banken hatt en vekst i brutto utlån på 4,2 % mot 3,5 % i Banken har hatt en vekst i privat markedet på ca 4,7 % i 2012 (2011: 7,0 %). Utlån til næring har en vekst lik 2,9 % (2011: -4,8 %) Sikkerheter Verdien av deponerte sikkerheter skal være tilstrekkelig til å sikre engasjementet ved eventuell realisering, både på kort og lang sikt. Sikkerhetsobjekter som er ukjente for oss, skal dokumentere sin verdi gjennom offentlig takst der det er relevant. For sikkerheter som pant i fordringer, pant i varelager, pant i driftstilbehør m.v. bruker banken egne definerte forholdstall som gir mest mulig reell verdi ved eventuell realisering. Banken har ikke overtatt eiendommer i 2012 som følge av mislighold og konstaterte tap. Morbanken hadde følgende registrerte sikkerheter for utlån og fordringer på kunder til pålydende verdi: Fritidsbolig Pant i innestående Landbrukseiendom med bolig Næringseiendom med bolig Bolig og forretningsbygg Selveierleilighet Enebolig Totale sikkerheter Engasjementstørrelse Et engasjement er definert som kundens utlån, garantier og ubenyttede trekkfasiliteter. Dette utgjør bankens maksimale kredittrisiko. Totale engasjement fremkommer i punkt fordelt på sektorene næring og privat. Store engasjementer blir rapportert på egne lister og styrerapporter til styret. Administrasjonen har ansvar for å følge opp utviklingen i store engasjementer. Bankens utlånsvirksomhet styres av banksjef. Pr utgjorde de 20 største engasjementene (2011: ) av totale utlån på (2011: ). Banken har også fastsatt rammer for utlån til næringsgruppene A, F, I og L, se note 16, for å styre konsentrasjonsrisiko i utlånsporteføljen Risikoklassifisering Risikoklassifiseringen er en integrert del av bankens kredittvurderingsprosess. Systemet muliggjør god overvåkning og måling av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. 35

241 Næringskunder Klassifiseringen av næringskunder er basert på nøkkeltall fra kundens regnskap samt tilknyttede sikkerheter. Begge faktorene er vektet 50 %. Risikoklassifiseringen oppdateres hver gang det startes en ny sak på kunden, samt ved årlig vurdering av regnskaper. Banken tar bevisst hensyn til risikoklassifiseringen ved prising av nye engasjementer. I risikoklassene Liten risiko og Normal risiko vil det normalt ikke forekomme tap. For risikoklassen Moderat lav vil normalt renteinntektene overstige forventet tap. Risikoklassene Moderat høy og Høy er engasjement hvor banken forventer å bli påført noe tap. Risikoklassifisering næringskunder (Morbank) Individuelle Gruppe- Brutto engasjement Netto engasjement % nedskrivninger nedskrivninger Liten risiko ,67 26,19 Normal risiko ,19 48,38 Moderat lav risiko ,17 21,18 Moderat høy risiko ,77 4,25 Høy risiko ,19 0,00 Totalt ,00 100, Personkunder Klassifisering av bankens personkunder er basert på tre hovedfaktorer. Nøkkeltall fra kundens personlige økonomi utgjør 50 % av totalklassifiseringen, mens sikkerheter utgjør 40 %. Øvrige faktorer består av saksbehandlers vurdering av kundehistorikk og kundens gjeldsbetjeningsevne, og utgjør 10 % av total risikoklassifisering. Ved prising av privatengasjementer har man tradisjon for å vurdere belåning av sikkerheten ved fastsettelse av pris. Prisingen er derfor mindre avhengig av risikoklassen enn prisingen av næringsengasjementer. Risikoklassifiseringen oppdateres hver gang det startes ny sak på kunden, samt hvert 5. år på de kundene hvor det ikke har vær noen endringer på engasjementet. Etter bankens vurdering sikrer dette en god oppfølging av kredittrisikoen for det enkelte engasjement. Risikoklassen Liten risiko vil normalt være forbeholdt solide kunder med et langvarig problemfritt kundeengasjement i banken. En ny kunde vil normalt etter omleggingen vises i risikoklassene Normal risiko og moderat lav risiko. Moderat høy risiko vil normalt være kunder hvor bankens forventede renteinntekter overstiger forventet tap. Høy risiko utgjør engasjement som er oversendt til inkasso eller øvrige misligholdte engasjementer. Risikoklassifisering personkunder (Morbank) Brutto engasjement Individuelle Gruppenedskrivninger nedskrivninger Netto engasjement % Liten risiko ,51 52,47 Normal risiko ,73 39,98 Moderat lav risiko ,30 5,62 Moderat høy risiko ,44 1,84 Høy risiko ,00 0,08 Totalt ,00 100, Misligholdte og tapsutsatte engasjementer Kredittrisiko oppstår på utlån/garantier som følge av at engasjementer misligholdes eller det oppstår hendelser som gjør det overveiende sannsynlig at engasjementet vil påføres tap på et senere tidspunkt. Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Misligholdte engasjementer gjennomgås og behandles fortløpende av bankens administrasjon. Bankens styre mottar månedlig rapporter vedrørende utviklingen på mislighold. 36

242 Misligholdte engasjementer over 90 dager: Brutto misligholdte engasjementer - Individuelle tapsnedskrivninger Netto misligholdte engasjementer Totale engasjementer som har forfalt på rapporteringstidspunktet: Privat- Nærings- Totalt 2012 kunder kunder Under 1 mnd Over 1 t.o.m 3 mnd Over 3 t.o.m 6 mnd Over 6 t.o.m 12 mnd Over 1 år Sum Under 1 mnd Over 1 t.o.m 3 mnd Over 3 t.o.m 6 mnd Over 6 t.o.m 12 mnd Over 1 år Sum Misligholdte ikke nedskrevne engasjement: Privat- Nærings- Totalt 2012 kunder kunder Under 1 mnd Over 1 t.o.m 3 mnd Over 3 t.o.m 6 mnd Over 6 t.o.m 12 mnd Over 1 år Sum Under 1 mnd Over 1 t.o.m 3 mnd Over 3 t.o.m 6 mnd Over 6 t.o.m 12 mnd Over 1 år Sum Sikkerheten til misligholdte engasjement anses som gode, se tabell under punkt Totale engasjementer uten tilhørende sikkerhet beløper seg til (2011: 6.687). Tapsutsatte utlån, er utlån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer en overveiende sannsynlighet for at et allerede oppstått tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt. Rentene på slike utlån løper som normalt inntil mislighold inntrer. Tapsutsatte engasjementer Brutto tapsutsatte ikke misligholdte engasjementer - Individuelle tapsnedskrivninger Netto tapsutsatte, ikke misligholdte engasjementer Refinansiering av utlån til kunder Restruktureringsaktiviteter inkluderer utvidelse av løpetid, godkjenning av endringer i strategier og rentejusteringer. Restruktureringspraksisen er basert på vurdering av forhold som gir bankens ledelse indikasjoner på at fremtidig betaling sannsynligvis vil forekomme. Restrukturering er mest aktuelt for nedbetalingslån. 37

243 Refinansierte utlån og fordringer på kunder Utlån med videreføring av nedskrivning etter refinansiering Utlån uten nedskrivning etter refinansiering, som ellers ville vært tapsvurdert Utlån uten nedskrivning etter refinansiering, som ellers ikke ville vært tapsvurdert 0 0 Totalt Nedskrivninger Hvis det foreligger objektive indikasjoner for tap på engasjement, blir engasjementet nedskrevet til verdien av fremtidige kontantstrømmer neddiskontert basert på effektiv rente. Utlånsporteføljen er inndelt i grupper med tilnærmet lik risikoprofil, og nedskrives hvis det foreligger objektive indikasjoner for tap på grupper. Individuelt vurderte lån trekkes ut av tilhørende gruppe og er ikke med i grunnlaget for gruppenedskrivninger. Banken gjennomgår portefølje av utlån og garantier og foretar individuelle nedskrivninger. Gruppenedskrivninger på utlån og garantier foretas med basis i risikoklassifiseringen. Brutto mislighold på utlån over 90 dager pr er (2011: ), som utgjør 3,33 prosent (2011:3,36 %) av brutto utlån. Totale tapsnedskrivninger er pr (2011: ), som utgjør 1,37 prosent (2011: 1,31 %) av brutto utlån. Individuelt vurderte utlån til kunder som er grunnlag for nedskrivning utgjorde i (2011: ). Renteinntekter på individuelt nedskrevne utlån var i (2011: 3.229) Kredittrisiko på verdipapirer Kredittrisiko i obligasjonsportefølje oppstår som følge av konkurs, gjeldsforhandlinger eller makrohendelser. Som følge av denne risiko benyttes rammer i rutine og plasseringer for å spre risiko på mange selskaper. På grunn av betydelig usikkerhet rundt tilbakebetaling av bankens beholdning av Obligasjonsforetaket III ble papiret nedskrevet til kurs lik 20 % i I kroner utgjorde nedskrivningen Banken har tilbakeført nedskrivning på 200 i 2012 og totalt er nå til sammen tilbakeført. I 2012 nedskrev banken beholdningen av Vestjysk Bank AS til kurs 44,375. Det ansvarlige lånet ble ikke callet i september Bankens obligasjonsportefølje har følgende kredittkvalitet. Vurderingen av bankobligasjoner er basert på DNB Markets sin vurdering, øvrige sektorer er basert på Moody s vurdering AAA AA- til AA A- til A Lavere enn A- (til BB) Uten rating 0 0 Totalt Banken ønsker at porteføljen av finansielle instrumenter skal ha en lav kredittrisikoprofil, og det investeres fortrinnsvis i banker, solide foretak samt stat og statsgaranterte foretak. Kredittkvaliteten ansees som tilfredsstillende. 3.2 Markedsrisiko Hensikten med bankens eksponering i markedsrisiko er i hovedsak kortsiktig plassering av overskuddslikviditet for å oppnå meravkastning. Eksponeringen skal ha lav risiko. Banken er utsatt for markedsrisiko på sine finansielle instrumenter igjennom svingninger i markedspriser. Markedsrisiko består for banken av kursrisiko, renterisiko og valutarisiko. Bankens plasseringer i verdipapirer kan oppdeles i egenkapitalinstrumenter og renteinstrumenter. Banken deler porteføljens eksponering for markedsrisiko ved å klassifisere i virkelig verdi over resultat og verdipapirer tilgjengelig for salg. Verdipapirer som er klassifisert som handelsportefølje er anskaffet for aktivt kjøp og salg for om mulig å realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger. Handelsporteføljen vurderes til virkelig verdi. Porteføljen som er klassifisert som tilgjengelig for salg er mindre likvide verdipapirer som banken har til hensikt å eie over en ubestemt tidsperiode og inngår ikke i likviditetsbufferen. 38

244 Banken har utarbeidet detaljerte rammer og retningslinjer for plasseringer i verdipapirer for å styre konsentrasjonsrisiko. Dette er rammer for plassering i enkelt papirer, bransjer og overordnet størrelse på de forskjellige porteføljene. Styret mottar månedlig rapporter som viser reelle beholdninger i forhold til bankens retningslinjer. Tabellen under gjelder morbank. Datterselskapet har ingen eksponering av betydning. Finansielle eiendeler og forpliktelser Frivillig Finansielle Virkelig verdi Tilgjengelig klassifisert til eiendeler og gjeld handelsformål for salg virkelig verdi til amortisert kost Totalt Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Verdipapirer Utlån til kunder Sum finansielle eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjon Sum finansielle forpliktelser Finansielle eiendeler og forpliktelser Virkelig verdi handelsformål Frivillig klassifisert til virkelig verdi Tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler og gjeld til amortisert kost Totalt Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Verdipapirer Utlån til kunder Sum finansielle eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjon Sum finansielle forpliktelser Kursrisiko Egenkapitalinstrumenter består av bl.a. aksjer, egenkapitalbevis og plasseringer i eiendom. Porteføljen er pr (2011: ) (2011: 4.970) av denne porteføljen (aksjer og egenkapitalbevis) er klassifisert som handelsportefølje og utsettes direkte for svingninger på Oslo Børs og internasjonale børser. Resultateffekt Gjennomsnittlig reduksjon i kurser handelsportefølje % % % Porteføljen tilgjengelig for salg, totalt (2011: ), har en akkumulert verdiøkning over kostpris på (2011: 9.049). Ved følgende gjennomsnittlige endringer vil resultat kunne påvirkes gitt at verdifallet er vesentlig og/eller varig: 39

245 Gjennomsnittlig reduksjon i kurser tilgjengelig for salg % % % Renterisiko Renterisiko er risikoen for at bankens fremtidige kontantstrømmer av finansielle instrumenter vil svinge som følge av endringer i markedsrenten. Bankens portefølje av obligasjoner, pr (2011: ), påvirkes av endringer i korte og lange renter. Fastrenteobligasjoner utgjør ca. 34 prosent av den totale porteføljen (2011: 42 %). Ved 1 prosent renteendring utgjør prissensitiviteten 670 (2011: 795), mens bankens ramme er Porteføljen av flytende rente obligasjoner, f.t. ca. 66 prosent, påvirker bankens rentenetto ved endringer i NIBOR- renten. Høyere korte markedsrenter gir høyere renteinntekt på denne porteføljen og lavere når markedsrentene faller. Bankens portefølje av obligasjoner innregnes til virkelig verdi over resultatet. Renter påvirker rentenetto og kursendringer påvirker Andre gevinster/(tap) netto. Bankens innlån i tillegg til ordinære innskudd samt ansvarlige lån og fondsobligasjonslån er knyttet opp mot NIBOR-rente. Banken har i tillegg noen ordinære innskudd og utlån som er knyttet opp mot NIBOR-rente. Når rentene stiger, vil den negative effekten på bankens resultat bli større, siden banken har en større andel på passivasiden enn aktivasiden som er knyttet opp mot NIBOR-rente. Bankens rentenetto påvirkes av rentemargin på utlån/innskudd, og renteavkastning på obligasjoner og innlån. Rentemarginen på utlån/innskudd fra kunder påvirkes av rentenivå og konkurranse. Bankens rentenetto er 1,84 prosent pr (2011: 1,68 %). Rentemarginen er 2,11 prosent pr (2011: 2,14 %). Sensitivitet på rentenetto Økning i basispunkter Økning rentenetto Økning rentenetto Reduksjon i basispunkter Reduksjon rentenetto Reduksjon rentenetto Tabellen viser morbankens eksponering for avtalte/sannsynlige endringer i rentebetingelser: Pr 31. desember 2012 Inntil 1 3 mnd-1 Uten rente- 1-3 mnd. 1-5 år Over 5 år mnd. år eksponering Sum Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Verdipapirer Øvrige eiendelsposter Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Andre forpliktelser Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto renteeksponering på balanseposter

246 Pr 31. desember 2011 Sum eiendeler Sum gjeld og egenkapital Netto renteeksponering på balanseposter Valutarisiko Banken har ikke plasseringer i valutainnskudd eller egne valutalån. Banken er kun utsatt for valutarisiko på bankens kontantbeholdning av valuta. Bokført verdi av valutabeholdning er (2011: 1.126). Endringer i valutakurser kan medføre høyere kredittrisiko på valutalån, som banken har garantert for. Denne porteføljen er pr (2011: ). Det har ikke vært tapshendelser på garantier for valutalån i Banken tar sikkerhet i fasteiendom innenfor 60 % av forsvarlig verdi for disse garantiene. Sikkerheten skal utgjøre 120 % av pålydende lånebeløp i NOK. 3.3 Likviditetsrisiko Bankens likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser ved forfall Likviditetsstyring Økonomiansvarlig og banksjef har den daglige oppfølgingen av likviditet. Banken benytter Monte Carlo simulering for å estimere likviditetsutviklingen daglig. Likviditetsrapportering inngår i den månedlige styrerapporten og omhandler bl.a. rullerende likviditetsbudsjetter, likviditetsindikatorer og utvikling i innskuddsdekningen. Rapporteringen omfatter også bankens trekkfasiliteter, likviditetsbuffer, funding og forfallsoversikt over bankens innlån fra markedet. Bankens legger også vekt på at deler av verdipapirporteføljen skal bestå av likvide papirer som raskt kan omsettes for å fremskaffe likviditet. Banken har utarbeidet en beredskapsplan for likviditetskriser som er vedtatt i styret. Det foretas jevnlig stresstesting for å avdekke eventuelle endringer i risikobildet Funding I prosessen rundt funding skal både prising og risiko vurderes. Det skal tas hensyn til både renterisiko og likviditetsrisiko (refinansieringsrisikoen). Normalt har kortsiktig funding lavere kostnader, men likviditetsrisikoen er høyere enn ved langsiktig funding. Kortsiktig funding regnes som funding med forfall innen 1 år. Det skal være en intensjon om at fundingen har optimal spredning på forfall, for å redusere refinansieringsrisikoen. Banken har flere finansieringskilder som banken kan henvende seg til for å fremskaffe funding Restløpetid Tabellen under viser den finansielle gjeldens kontraktslige restløpetid, til forfall på de ulike balansepostene. Tabellene er utarbeidet for morbank, forskjellen mellom morbank og konsern er neglisjerbar. Pr 31. desember 2012 Inntil 1 3 mnd mnd mnd år 1-5 år Over 5 år Sum Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner Sum forpliktelser Pr 31. desember 2011 Inntil 1 3 mnd mnd mnd år 1-5 år Over 5 år Sum Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner Sum forpliktelser

247 3.3.4 Likviditetsrisiko pr Finanstilsynets modul for evaluering av likviditetsrisiko (Likviditetsindikator 1) beregner andel illikvide eiendeler som vurderes å ha stabil finansiering. Hol Sparebanks Likviditetsindikator 1 pr viser forholdstallet 100,8 % (2011: 107,5 %), Referansegruppe- gjennomsnittet som er basert på gjennomsnittet til 13 større banker er fastsatt til 107,2 prosent pr Banken har således et negativt avvik. Forfallsoversikt over innlån og ansvarlige lån/fondsobligasjonslån viser forfalldatoer fra mars 2013 og til april Trekkfasiliteter i andre banker har vært benyttet noen få dager i prosent av verdipapirer i handelsporteføljen pr (2011: 97 %) anså banken som likvide verdier. Banken fokuserer på oppfølging av likviditet. Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende. Banken har historisk sett hatt høy innskuddsdekning og den er ved utgangen av 2012 ca. 82,2 prosent (2011: 83,3 %). Spreadene på innlån i obligasjonsmarkedet har vært høye også i 2012 som følge av risiko i finansmarkedene, men har trukket noe inn i 2. halvår Finansielle eiendeler stilt som sikkerhet Banken har deponert av obligasjonsporteføljen (2011: ) som sikkerhet for likviditetslån i Norges Bank. Pr utgjør virkelig verdi (2011: ). Låneverdien til Norges Bank er beregnet til (2011: ). 3.4 Vurdering av virkelig verdi Tabellen under viser finansielle instrumenter til virkelig verdi etter verdsettelsesmetode. De ulike nivåene er definert som følger: Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse. Nivå 2: Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) enn notert pris (brukt i nivå 1) for eiendelen eller forpliktelsen. Nivå 3: Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke observerbare forutsetninger). Følgende tabell presenterer morbank og konsernets eiendeler målt til virkelig verdi pr 31. desember Morbank og konsern har ikke finansiell gjeld som måles til virkelig verdi. Eiendeler 2012 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total Finansielle eiendeler til virkelig verdi - Verdipapirer holdt for handelsformål Aksjer Egenkapitalbevis Fond - Verdipapirer frivillig klassifisert til virkelig verdi Noterte verdipapirer Unoterte verdipapirer Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg - Egenkapitalinstrumenter Aksjer Aksjefond/Verdipapirandeler Sum eiendeler

248 Eiendeler 2011 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total Finansielle eiendeler til virkelig verdi - Verdipapirer holdt for handelsformål Aksjer Egenkapitalbevis Aksjefond Verdipapirer frivillig klassifisert til virkelig verdi Noterte verdipapirer Unoterte verdipapirer Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg - Egenkapitalinstrumenter Aksjer Aksjefond/Verdipapirandeler Sum eiendeler Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder, slik som verdipapirer som holdt for handelsformål og verdipapirer frivillig klassifisert til virkelig verdi, er fullt ut basert på omsetningskurs på Oslo Børs eller internasjonale børser på balansedagen. Omsetningskursen som benyttes for finansielle eiendeler er gjeldende kjøpskurs; for finansielle forpliktelser benyttes gjeldende salgskurs. Disse instrumentene er inkludert i nivå 1. Verdipapirandeler innenfor kategorien tilgjengelig for salg bokføres til virkelig verdi. Institusjonen mottar månedlige rapporter fra leverandør med markedsverdier som benyttes i finansregnskapet. Verdipapirene handles ikke i et aktivt marked, men verdiene er ikke basert på konsernets egne estimater. Dersom alle vesentlige data som kreves for å fastsette virkelig verdi av et instrument er observerbare data, er instrumentet inkludert i nivå 2. Dersom en eller flere vesentlige data ikke er basert på observerbare markedsdata, er instrumentet inkludert i nivå 3. Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked (egenkapitalinstrumenter tilgjengelig for salg), og hvor det ikke finnes observerbare data, bestemmes virkelig verdi ved å bruke verdsettelsesteknikker. Teknikkene som er benyttet er registrert andel av bokført egenkapital i aktuelt selskap og nylige emisjonskurser hvor dette har vært tilfellet. Konsernet gjør forutsetninger basert på markedsforholdene som eksisterer på hver balansedag. Andre teknikker, slik som diskontert verdi på fremtidige kontantstrømmer benyttes for å fastsette virkelig verdi for øvrige finansielle instrumenter. Bankens beholdning av aksjer i Terra Gruppen AS og Terra Boligkreditt AS utgjør det vesentligste av beholdningen i Nivå 3. Selskapet har ingen notert kurs i et aktivt marked og banken har derfor benyttet siste kjente kurs ved armlengdes avstand transaksjon. Bankens post i Terra Boligkreditt vil bli vesentlig redusert i løpet av 1. halvår Dette siden eierandelene skal reallokeres basert på bankenes andel av utlånsporteføljen i TBK. Det henvises til note 17 for ytterligere informasjon rundt verdipapirer. Følgende tabell presenterer endringene i instrumentene klassifisert i nivå 3 pr 31. desember Egenkapitalinstrumenter Totalt Aksjer Verdipapirandeler Åpningsbalanse Overføring til nivå Kjøp Salg Gevinst eller tap ført under Andre gevinster/(tap) netto Gevinst eller tap ført i utvidet resultat Utgående balanse

249 Følgende tabell presenterer endringene i instrumentene klassifisert i nivå 3 pr 31. desember Egenkapitalinstrumenter Totalt Aksjer Verdipapirandeler Åpningsbalanse Overføring til nivå Kjøp Salg Gevinst eller tap ført under netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter i resultatet Gevinst eller tap ført i utvidet resultat Utgående balanse Utlån til og fordringer på kunder bokføres til amortisert kost. Hvis det foreligger objektive indikasjoner for tap på utlån, blir engasjementet nedskrevet til verdien av fremtidige kontantstrømmer neddiskontert basert på effektiv rente. Utlånsporteføljen er inndelt i grupper med tilnærmet lik risikoprofil, og nedskrives hvis det foreligger objektive indikasjoner for tap på grupper. Individuelt vurderte lån trekkes ut av tilhørende gruppe og er ikke med i grunnlaget for gruppenedskrivninger. Virkelig verdi knyttet til bankens fastrenteutlån og fastrenteinnskudd til kunder er beregnet ved å neddiskontere fremtidige kontantstrømmer med tilhørende markedsrente. Virkelig verdi er tilnærmet lik bokført verdi. Innlån blir bokført til amortisert kost. Virkelig verdi er beregnet ved å neddiskontere forventede kontantstrømmer med gjeldende markedsrente inkludert forventet spread banken må betale ved opptak av innlån i dagens marked. Tabellen sammenligner bokført verdi og virkelig verdi: Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Verdipapirer til virkelig verdi Verdipapirer frivillig klassifisert til virkelig verdi Verdipapirer tilgjengelig for salg Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner

250 4. Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. Banken forventer ingen endringer i nøkkelforutsetningene som vil medføre vesentlige endringer i bokførte verdier av eiendeler og forpliktelser i løpet av neste år. 4.1 Viktige regnskapsestimater og antagelser/forutsetninger Konsernet utarbeider estimater og gjør antagelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av dette vil pr. definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antagelser/forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår, drøftes nedenfor. a) Tap på utlån og garantier Individuelle og gruppenedskrivninger blir fortatt når det foreligger objektive indikasjoner for tap på utlån og garantier. Vurderingene er basert på lokale og nasjonale observasjoner. Banken benytter historiske erfaringer samt risikoklassifiseringen og objektive indikasjoner til å fastsette nedskrivningen. b) Pensjonsforpliktelser Endringer i pensjonsforpliktelser er basert på estimater for levetid, rentesatser mv. Banken har valgt å benytte markedsrenten til OMF-er som diskonteringsrente. OMF markedet vurderes som tilstrekkelig i forhold til både dybde og løpetidsintervaller. Usikkerhet er knyttet til disse estimater. c) Virkelig verdi på finansielle instrumenter Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked (for eksempel unoterte derivater) fastsettes ved å benytte verdsettelsesteknikker. Konsernet vurderer og velger metoder og forutsetninger som hovedsakelig er basert på markedsforholdene på balansedagen. 5. Segmentinformasjon Virksomheten har splittet utlån og innskudd etter sektor og næring. Det henvises til note 16 og 25 for utlån og innskudd for ytterligere informasjon vedrørende næringsfordeling. Banken har videre splittet utlånsporteføljen prosentvis fordelt på fylker. Banken har fordelt resultatregnskapet etter næring. Konsernets balanse fordelt på primærmarkedene: Balanse Privatkunder Næringskunder Ufordelt Totalt Brutto utlån til kunder Individuelle tapsnedskrivninger utlån Gruppenedskrivninger utlån Andre eiendeler Sum eiendeler pr segment Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Sum gjeld pr segment Egenkapital Sum gjeld og egenkapital pr segment

251 Balanse Privatkunder Næringskunder Ufordelt Totalt Brutto utlån til kunder Individuelle tapsnedskrivninger utlån Gruppenedskrivninger utlån Andre eiendeler Sum eiendeler pr segment Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Sum gjeld pr segment Egenkapital Sum gjeld og egenkapital pr segment Konsernets resultat fordelt på primærmarkedene: 31. desember 2012 Resultat Privat- Næringsmarked marked Finansiell Ufordelt Totalt Netto renteinntekt Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Tap på utlån Driftskostnader Resultat før skatt desember 2011 Resultat Privat- Næringsmarked marked Finansiell Ufordelt Totalt Netto renteinntekt Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Tap på utlån Driftskostnader Resultat før skatt Bankens geografiske spredning av utlånsporteføljen fordelt på fylker: Fylke Buskerud 66,76 % 65,92 % Oslo 11,83 % 13,28 % Akershus 7,16 % 7,17 % Hordaland 7,41 % 6,42 % Vestfold 2,66 % 3,20 % Øvrige fylker (Under 1 %) 4,18 % 4,01 % Totalt 100,00 % 100,00 % 46

252 6 Netto renteinntekt Morbank Konsern Renteinntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter Rentekostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på obligasjoner Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Sum rentekostnader Netto renteinntekt Provisjoner Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjoner: Gebyr betalingsformidling Gebyr sikkerhetsbokser Gebyr forsikring Øvrige provisjoner og gebyrer Sum gebyr- og provisjonsinntekter Sum provisjonskostnader Netto provisjonsinntekt Utbytte Handelsformål Tilgjengelig for salg Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Banken overtok i 2. kvartal sin andel av aksjer i Terra Boligkreditt AS fra Terra Gruppen AS. Som en del av oppgjøret ble 80 % av aksjene overtatt som utbytte. Tingsutbyttet utgjorde 11,4 mill. kroner og dette er resultatført over ordinært resultat. Tidligere bokførte oppskrivninger i Terra Gruppen AS ble tilbakeført over utvidet resultat med til sammen 8,1 mill kroner. Videre ble aksjene i Terra Gruppen AS nedskrevet til ny markedsverdi, over bankens ordinære resultat på 1,4 mill. kroner. Det henvises til note Andre gevinster/(tap) netto Etter klasse Rentebærende verdipapirer Ikke rentebærende verdipapirer Netto valutagevinster / (tap) Nedskrivning/Reversering av nedskrivning rentebærende verdipapirer Andre gevinster/(tap) netto For oversikt over årets verdiendring som er bokført direkte til egenkapital henvises det til note 17. Etter kategori Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Finansielle eiendeler frivillig klassifisert til virkelig verdi Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Andre gevinster/(tap) netto

253 10 Andre inntekter Morbank Konsern Inntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre inntekter Driftskostnader før tap på utlån Morbank Konsern Personalkostnader (note 13) Ekstern databehandling Telefon, porto, frakt Øvrige administrasjonskostnader Avskrivninger (note 19) Driftskostnader faste eiendommer Kostnader leide lokaler Innredning og varige driftsmidler Øvrige driftskostnader Formuesskatt Sum driftskostnader Tap på utlån og garantier Nedskrivninger tap på utlån og garantier. m.v (note 16) Nedskrivninger tap på utlån og garantier. m.v (note 16) Konstatert tap i perioden Inngang på tidligere konstatert tap Amortiserte renter Tap på utlån, garantier m.v Personalkostnader Morbank Konsern Lønn, honorarer Pensjonskostnader (note 28) Sosiale kostnader Sum personalkostnader Antall ansatte pr Antall ansatte Antall årsverk 29,3 29,7 (Bankens datterselskap har ingen fast ansatte) 14 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter Bankinnskudd i Norges Bank Sum kontanter og kontantekvivalenter I kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter og kontantekvivalenter ovennevnte. 48

254 15 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Kortsiktig (Under 12 mnd) Langsiktig (Over 12 mnd) Konsernet har følgende uutnyttede trekkfasiliteter: Morbank Konsern Flytende rente Utløper innen ett år Utløper etter mer enn ett år Fasiliteten som utløper innen ett år er en årlig fasilitet som må fornyes på i løpet av Det henvises også til note Lån til og fordringer på kunder Morbank Konsern Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før tapsnedskrivninger Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Påløpte renter utlån til kunder Sum utlån til og fordringer på kunder Kortsiktig (Under 12 mnd) Langsiktig (Over 12 mnd) Brutto utlån fordelt etter sektor og næring: Morbank Konsern Fordelt etter sektor Privatkunder Fordelt etter næring A - Jordbruk, skogbruk og fiske B - Bergverksdrift og utvinning C - Industri D - Elektrisitets-, gass-, damp og varmtvannsforsyning E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet F - Bygge- og anleggsvirksomhet G - Varehandel, reparasjon av motorvogner H - Transport og lagring I - Overnattings- og serveringsvirksomhet J - Informasjon og kommunikasjon K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet L - Omsetning og drift av fast eiendom M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting N - Forretningsmessig tjenesteyting P - Undervisning Q - Helse- og sosialtjenester R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter S - Annen tjenesteyting Sum brutto utlån

255 Endring i individuelle tapsnedskrivninger: Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier m.v Konstatert tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidl. er foretatt individuell nedskrivning Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger Tilbakeføring av individuell nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån pr Nye individuelle nedskrivninger garantier 0 0 Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier m.v Endring i gruppenedskrivninger på utlån til kunder: Gruppenedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier m.v /- Periodens gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån, garantier m.v Gruppenedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier mv Nedskrivninger på utlånsporteføljen fordelt på sektor og næring: Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Fordelt etter sektor Privatkunder Fordelt etter næring A - Jordbruk, skogbruk og fiske B - Bergverksdrift og utvinning C - Industri D - Elektrisitets-, gass-, damp og varmtvannsforsyning E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet F - Bygge- og anleggsvirksomhet G - Varehandel, reparasjon av motorvogner H - Transport og lagring I - Overnattings- og serveringsvirksomhet J - Informasjon og kommunikasjon K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet L - Omsetning og drift av fast eiendom M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting N - Forretningsmessig tjenesteyting P - Undervisning Q - Helse- og sosialtjenester R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter S - Annen tjenesteyting T - Lønnet arbeid i private husholdninger Sum nedskrivninger

256 17 Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Børsnoterte verdipapirer Holdt for handelsformål: Aksjer Egenkapitalbevis Unoterte verdipapirer Holdt for handelsformål: Aksjefond 0 0 Rentefond Sum Finansielle eiendeler frivillig klassifisert til virkelig verdi over resultat Noterte verdipapirer Frivillig klassifisert til virkelig verdi over resultat: Obligasjoner Unoterte verdipapirer Frivillig klassifisert til virkelig verdi over resultat: Obligasjoner Sum Påløpte renter Obligasjonsportefølje Sum Obligasjoner Finansielle eiendeler klassifisert tilgjengelig for salg med verdiendring over egenkapital Unoterte verdipapirer Tilgjengelig for salg: Aksjer Aksjefond/Verdipapirandeler Sum Sum finansielle eiendeler Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er inkludert i seksjonen om endringer i operasjonelle aktiviteter i kontantstrøm oppstillingen. Endringer i virkelig verdi på finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet inngår i posten andre gevinster/(tap) netto i resultatregnskapet (note 9). Virkelig verdi av alle egenkapitalinstrumentene er basert på kjøpskurs dersom det foreligger i et aktivt marked. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Balanseført verdi Tilgang Avgang Resultatføring Netto urealisert gevinst/tap ført direkte mot egenkapitalen før skatt Balanseført verdi Alle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg er notert i NOK. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat 2012 Selskapets navn: Antall Pålydende verdi Eierandel > 10 % Anskaffelseskost Bokført verdi Aksjer og Egenkapitalbevis Høland og Setskog Sparebank , Indre Sogn Sparebank , Klepp Sparebank , Melhus Sparebank , Norsk Hydro , Statoil ASA , Subsea ,00 USD Telenor ASA , Yara International , Sum aksjer og egenkapitalbevis Handelsportefølje til virkelig verdi

257 Finansielle eiendeler Tilgjengelig for salg med endring over egenkapital 2012 Selskapets navn: Antall Pålydende verdi Eierandel > 10 % Anskaffelseskost Bokført verdi Aksjer tilgjengelig for salg Eiendomskreditt , German Property AS , Kvinesdal Sparebank , Nets Holding AS , Nordito Property AS , SPAMA AS , Terra Boligkreditt AS Terra Gruppen AS , Visa Inc. A- aksjer 127 0,0001 USD Visa Inc. C- aksjer 297 0,0001 USD Sum aksjer tilgjengelig for salg Andeler tilgjengelig for salg DE Residential Co-Invest AS , FO Distressed 2008 IS 16, FO Global Infrastruktur 2008 IS 15, FO Global Private Equtiy 2007 IS 1, FO Nordic Private Equity 2008 IS 1, FO Secondaries Direct III IS 19, Nordisk Eiendomsinvest AS , NR Logistikkbygg (III) IS 2, NR Kontor og handelseiendom , Nye Lørenveien Eiendom AS 20, Lagårdveien Eiendomsinvest AS , Sum andeler verdipapirfond Sum verdipapirer tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat 2011 Selskapets navn: Antall Pålydende verdi Eierandel > 10 % Anskaffelseskost Bokført verdi Andeler til virkelig verdi DnB NOR Obligasjon 20 (IV) , Banklikviditet Norge , Sum andeler rentefond Aksjer og Egenkapitalbevis Høland og Setskog Sparebank , Indre Sogn Sparebank , Klepp Sparebank , Melhus Sparebank , Norsk Hydro , Statoil ASA , Subsea ,00 USD Sum aksjer og egenkapitalbevis Handelsportefølje til virkelig verdi

258 Finansielle eiendeler Tilgjengelig for salg med endring over egenkapital 2011 Selskapets navn: Antall Pålydende verdi Eierandel > 10 % Anskaffelseskost Bokført verdi Aksjer tilgjengelig for salg Eiendomskreditt , Geilosmiu AS , German Property AS , Kvinesdal Sparebank , PBS Holding , Nordito Property AS , SPAMA , Terra Gruppen AS , Visa Inc. A- aksjer 127 0,0001 USD Visa Inc. C- aksjer 297 0,0001 USD Sum aksjer tilgjengelig for salg Andeler tilgjengelig for salg DE Residential Co-Invest AS , Diversifiserte Globale aksjer , FO Distressed 2008 IS 16, FO Global Infrastruktur 2008 IS 15, FO Global Private Equtiy 2007 IS 1, FO Nordic Private Equity 2008 IS 1, FO Secondaries Direct III IS 19, Nordisk Eiendomsinvest AS , NR Logistikkbygg (III) IS 2, NR Kontor og handelseiendom , Nye Lørenveien Eiendom AS 20, Lagårdveien Eiendomsinvest AS , Sum andeler verdipapirfond Sum verdipapirer tilgjengelig for salg Investeringer i tilknyttede selskaper (Konsern) Balanseført verdi Endringer tilknyttet selskap 0 0 Andel av resultat etter skattekostnad¹ Omregningsdifferanser 0 0 Andre bevegelser i egenkapitalen 0 0 Balanseført verdi ¹Andel av resultat er etter fradrag for skatt Konsernets andel av resultat, eiendeler og gjeld i de tilknyttede selskapene, hvorav ingen er børsnoterte, er følgende: Navn Registrert i Eiendeler Gjeld Inntekt Tap/Inntekt Eierandel i % 2012 Geilo Informasjonssenter AS Norge (Hol) Geilo Informasjonssenter AS Norge (Hol)

259 19 Eiendommer, anlegg og utstyr Morbank Tomter og bygninger Maskiner og transportmidler Driftsløsøre Sum Regnskapsåret 2012 Balanseført verdi Tilgang Avgang Årets avskrivninger Balanseført verdi Pr. 31. desember 2012 Anskaffelseskost Revaluert verdi Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Regnskapsåret 2011 Balanseført verdi Tilgang Avgang Årets avskrivninger Balanseført verdi Pr. 31. desember 2011 Anskaffelseskost Revaluert verdi Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Konsern Tomter og bygninger Maskiner og transportmidler Driftsløsøre Sum Regnskapsåret 2012 Balanseført verdi Tilgang Avgang Årets avskrivninger Balanseført verdi Pr. 31. desember 2012 Anskaffelseskost Revaluert verdi Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Regnskapsåret 2011 Balanseført verdi Tilgang Avgang Årets avskrivninger Balanseført verdi Pr. 31. desember 2011 Anskaffelseskost Revaluert verdi Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi

260 Konsernets tomter er revaluert av uavhengig takstmann ved implementering av IFRS. Verdivurderingen ble basert på markedspriser. Konsernets bankbygg ble dekomponert med utgangspunkt i opprinnelig anskaffelseskost ved bygging. Byggene avskrives over forventet brukstid. Morbankens avskrivninger på 857 (2011: 933) er resultatført som avskrivninger. Konsernets avskrivninger på (2011: 1.626) er resultatført som avskrivninger. Kostnader knyttet til leieavtaler utgjør for eiendommer (2011: 1.680). Leiekostnadene/inntektene er eliminert i regnskapet. Dersom tomter og bygninger hadde blitt regnskapsført tilopprinnelig avskrivningsprofil, ville balanseført verdi vært: Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Investeringseiendommer Investeringseiendommer til virkelig verdi Balanseført verdi Tilgang 0 0 Avgang 0 0 Endringer i verdivurdering (Note 9) 0 0 Balanseført verdi Det foreligger ingen restriksjoner for realisasjon av eiendommene. Pr sto ingen eiendommer ledig. Leieinntekter bokført i perioden for investeringseiendommene var 84 (2011: 89). Bokførte driftskostnader i perioden for investeringseiendommene var 50 (2011: 39). Urealisert gevinst ført mot fond for urealisert gevinst utgjør pr (2011: 3.095). Eiendommene er verdivurdert av uavhengig takstmann august Utviklingen i markedet den siste tiden tilsier at det ikke er vesentlige forskjeller i verdi på balansedagen. 21 Skattekostnad Morbank Konsern Skattekostnad: Betalbar skatt Utsatt skatt (Note 22) For mye avsatt i fjor For lite avsatt i fjor Sum Skattekostnad Skattekostnad: Resultat før skatt Skatt beregnet Skatteeffekt av permanente forskjeller For mye avsatt i fjor For lite avsatt i fjor Skattekostnad

261 22 Utsatt skattefordel Utsatt skatt nettoføres når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansen og dersom den utsatte skatten er til samme skattemyndighet. Følgende beløp har blitt nettoført: Morbank Konsern Utsatt skattefordel: Utsatt skattefordel som reverseres om mer enn 12 mnd Utsatt skattefordel som reverseres innen 12 mnd Sum Utsatt skatt: Utsatt skatt som reverseres om mer enn 12 mnd Utsatt skatt som skal betales innen 12 mnd Sum Netto balanseført utsatt skattefordel Endring i balanseført utsatt skattefordel: Morbank Konsern Balanseført verdi pr Resultatført i perioden (Note 21) Skatt ført direkte mot egenkapitalen tilgjengelig for salg Skatt ført direkte mot egenkapitalen - pensjoner Balanseført verdi Utsatt skatt/ utsatt skattefordel består av: Morbank Konsern Utsatt skattefordel: Driftsmidler Netto pensjonsforpliktelse Verdipapirer Andre forskjeller Sum Utsatt skatt: Investeringseiendommer (til FUG) Sum Endring utsatt skattefordel i resultatregnskapet består av følgende poster: Morbank Konsern Forskjell avskrivninger Pensjonsforpliktelse Verdipapirer over resultat Andre forskjeller Skatt ført direkte mot egenkapitalen Sum Andre eiendeler Morbank Konsern Overtatte eiendeler Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Andre fordringer Sum andre eiendeler Kortsiktig (Under 12 mnd) Langsiktig (Over 12 mnd)

262 24 Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Kredittforeningen for sparebanker, løpetid 7 år NIBOR +0, Kredittforeningen for sparebanker, løpetid 5 år NIBOR +1, Kredittforeningen for sparebanker, løpetid 2,6 år NIBOR +1, Kredittforeningen for sparebanker, løpetid 1 år NIBOR +0, Eksport Finans, løpetid 7 år NIBOR + 0, Andre Sum Gjeld til kredittinstitusjoner Påløpte renter Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig (Under 12 mnd) Langsiktig (Over 12 mnd) Innskudd fra og gjeld til kunder Morbank Konsern A - Jordbruk, skogbruk og fiske B - Bergverksdrift og utvinning C - Industri D - Elektrisitets-, gass-, damp og varmtvannsforsyning E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet F - Bygge- og anleggsvirksomhet G - Varehandel, reparasjon av motorvogner H - Transport og lagring I - Overnattings- og serveringsvirksomhet J - Informasjon og kommunikasjon K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet L - Omsetning og drift av fast eiendom M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting N - Forretningsmessig tjenesteyting P - Undervisning Q - Helse- og sosialtjenester R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter S - Annen tjenesteyting T - Lønnet arbeid i private husholdninger Lønnsmottakere mv Offentlig forvaltning Finans Påløpte renter innskudd Sum innskudd og gjeld til kunder Kortsiktig (Under 12 mnd) Langsiktig (Over 12 mnd) Et fåtall innskudd har fast rente med binding under ett år. Alle andre kundeinnskudd har flytende rente. 57

263 26 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikatlån Rente NO Hol Sparebank FIX 11/12 Fast 3,65 % Påløpte renter Sertifikatlån Sum Sertifikatlån Langsiktige lån Rente NO Hol Sparebank FRN 09/12 NIBOR + 1, NO Hol Sparebank FRN 08/13 NIBOR + 2, NO Hol Sparebank FRN 11/13 NIBOR + 0, NO Hol Sparebank FRN 12/14 NIBOR + 0, Obligasjonslån Påløpte renter Obligasjonslån Sum Obligasjonslån Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Rente Step-up (År) NO Hol Sparebank FRN 08/18 NIBOR + 2,10 NIBOR + 2,85 (2013) Ansvarlig lånekapital Påløpte renter Ansvarlig lån Sum Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjon Rente Step-up (År) NO Hol Sparebank FRN 06/- NIBOR + 1,15 NIBOR + 2,15 (2016) Fondsobligasjoner Påløpte renter Fondsobligasjoner Sum Fondsobligasjoner Total gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Konsernet er eksponert for renteendringer på lånene basert på følgende reprisingsstruktur: måneder eller mindre måneder år 0 0 Over 5 år Forfall for verdipapirene er som følger: Under 12 måneder Mellom 1 og 2 år Mellom 2 og 5 år Over 5 år Effektiv rente på balansedagen var som følger: NO Hol Sparebank FRN 09/12-4,65 % NO Hol Sparebank FIX 11/12-3,65 % NO Hol Sparebank FRN 08/13 4,46 % 5,73 % NO Hol Sparebank FRN 11/13 2,48 % 3,55 % NO Hol Sparebank FRN 12/14 2,72 % - NO Hol Sparebank FRN 08/18 3,93 % 5,00 % NO Hol Sparebank FRN 06/- 3,10 % 4,12 % 58

264 Balanseført verdi og virkelig verdi på gjeld: Balanseført verdi Virkelig verdi NO Hol Sparebank FRN 09/ NO Hol Sparebank FIX 11/ NO Hol Sparebank FRN 08/ NO Hol Sparebank FRN 11/ NO Hol Sparebank FRN 08/ NO Hol Sparebank FRN 12/ NO Hol Sparebank FRN 06/ Andre forpliktelser Morbank Konsern Offentlige avgifter Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Annen gjeld Sum andre forpliktelser Pensjoner Omarbeidet Balanseført forpliktelse Forsikret pensjonsforpliktelse Pensjonsavtale Banksjef AFP forpliktelse gammel ordning Sum forpliktelse Kostnad belastet resultatregnskapet (note 13): Forsikret pensjonsforpliktelse Pensjonsavtale Banksjef Pensjonskostnader over drift Sum pensjonskostnader Aktuarmessige gevinster og tap (estimatavvik) før skatt Forsikret pensjonsforpliktelse Pensjonsavtale Banksjef AFP forpliktelse gammel ordning Sum estimatavvik over utvidet resultat før skatt Pensjonsytelser I) Forsikret pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Resultatførte estimatendringer og estimatavvik 0 0 Kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening 0 0 Arbeidsgiveravgift Sum kostnad forsikret ordning Faktisk avkastning på pensjonsmidler Beste estimat basert på oppnådd avkastning pr. 3. kvartal

265 Pensjonsforpliktelsen Omarbeidet Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse Virkelig verdi på pensjonsmidler Sum faktisk netto forpliktelse Ikke resultatførte estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse i balansen Prosentvis sammensetning av pensjonsmidler Kontrakten er forsikret i porteføljen til DNB Livsforsikring ASA Aksjer 9,20 % 10,40 % 15,10 % Omløpsobligasjoner 15,60 % 15,20 % 15,40 % Pengemarked 18,30 % 21,70 % 17,40 % Anleggsobligasjoner 36,80 % 33,40 % 33,70 % Eiendom 18,30 % 18,00 % 16,80 % Annet 1,90 % 1,20 % 1,50 % Demografiske forutsetninger Anvendt dødelighetstabell K2005 K2005 Anvendt uføretariff IR02 IR02 Forventet uttakshyppighet AFP 8 % til 0 % 8 % til 0 % for alle for alle Antall personer omfattes av ordningen Aktive Pensjonister Totalt II) Pensjonsavtale Banksjef Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad Resultatført planendring 0 0 Resultatførte estimatendringer og estimatavvik 0 0 Kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening 0 0 Arbeidsgiveravgift Sum kostnad uforsikret ordning Faktisk avkastning på pensjonsmidler Beste estimat basert på oppnådd avkastning pr. 3. kvartal Pensjonsforpliktelsen Omarbeidet Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse Virkelig verdi på pensjonsmidler Sum faktisk netto forpliktelse Ikke resultatførte estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse i balansen Demografiske forutsetninger Anvendt dødelighetstabell K2005 K2005 Anvendt uføretariff IR02 IR02 Forventet uttakshyppighet AFP 0 % 0 % Antall personer omfattes av ordningen Aktive 1 1 Pensjonister 0 0 Totalt

266 III) Pensjonskostnad over drift Pensjon over drift Avsetninger til AFP, gammel ordning Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn for beregning av pensjonsforpliktelsene: Diskonteringsrente 3,90 % 2,60 % 3,60 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,90 % 2,60 % 5,00 % Årlig lønnsvekst 3,50 % 3,50 % 4,00 % G-regulering 3,25 % 3,25 % 3,75 % Årlig regulering av pensjoner 0,20 % 0,10 % 0,90 % Arbeidsgiveravgift sats 10,60 % 10,60 % 10,60 % Endring i pensjonsforpliktelsen DBO ved periodens begynnelse Årets pensjonsopptjening, Service Cost Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Planendring 0 0 Aktuarielt tap/(gevinst) Pensjonsutbetalinger DBO ved periodens slutt Endring i pensjonsmidlene Pensjonsmidler ved periodens begynnelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Aktuarielt (tap)/gevinst Administrasjonskostnader Innbetaling Pensjonsutbetalinger Pensjonsmidler ved periodens slutt Pr 31. desember Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse Virkelig verdi på pensjonsmidler Underskudd/(overskudd) Sensitiviteten til pensjonsforpliktelsen for +0,5 %/-0,5 % endringer i de vektede økonomiske forutsetningene er: +0,5 % -0,5 % Diskonteringsrente -7 % 8 % Lønnsregulering 3 % 3 % G-regulering -1 % 1 % Regulering av pensjoner 5 % -4 % 61

267 29 Innskutt Egenkapital Antall egenkapitalbevis Innskutt kapital Overkurs Sum Pr. 1. januar Innbetalinger Beholdning av egne egenkapitalbevis Pr. 31. desember Innbetalinger Beholdning av egne egenkapitalbevis Pr. 31. desember Aksjeopsjoner benyttes ikke som en del av bankens avlønningssystem. 30 Fond for urealiserte gevinster Urealiserte gevinster mot egenkapital Urealiserte gevinster over resultat Sum FUG Balanse 1. januar Oppskrivning av virkelig verdi tilgjengelig for salg til utvidet resultat Endring urealiserte gevinster over FUG Balanse 31. desember Oppskrivning av virkelig verdi tilgjengelig for salg til utvidet resultat Endring urealiserte gevinster over FUG Balanse 31. desember Resultat pr. egenkapitalbevis Resultat pr. egenkapitalbevis er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets egenkapitalbevis eiere med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære egenkapitalbevis gjennom året, fratrukket egne egenkapitalbevis Årsresultat som er tilordnet selskapets egenkapitalbeviseiere Veid gjennomsnitt av antall utstedte egenkapitalbevis (i tusen) (note 30) Resultat pr. egenkapitalbevis 12,73 4,69 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis Ved beregning av utvannet resultat pr. egenkapitalbevis, benyttes det veide gjennomsnitt av antall utstedte ordinære egenkapitalbevis i omløp regulert for effekten av konvertering av alle potensielle egenkapitalbevis som kan medføre utvanning. Selskapet har ingen potensielle egenkapitalbevis som kan medføre utvanning Årsresultat som er tilordnet selskapets egenkapitalbevis eiere Gjennomsnittlig antall utstedte, ordinære egenkapitalbevis (tusen) Gjennomsnittlig antall ordinære egenkapitalbevis for beregning av utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (tusen) Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis 12,73 4,69 32 Utbytte pr. egenkapitalbevis Utbetalt utbytte for 2011 var (5,00 pr. egenkapitalbevis). Foreslått utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2012 er kr 12,50 pr egenkapitalbevis, totalt Vedtak om utbytteutdeling fattes på forstanderskapsmøtet 21. februar Det foreslåtte utbyttet er ikke medtatt i årsregnskapet. 62

268 33 Nærstående parter Konsernet er kontrollert av Hol Sparebank (registrert i Norge) som eier 88,34 % av datterselskapet AS Fremstads aksjer. De resterende 11,66 % av aksjene eies av en aksjonær. Hol Sparebanks eierandel av det tilknyttede selskapet Geilo Informasjonssenter AS er 50 % (Note 18). Konsernet har vært involvert i transaksjoner med følgende nærstående parter: i) Resultatposter Leieinntekter/leiekostnader fra/til datterselskap Renter og kredittprovisjoner fra datterselskap Renter og kredittprovisjoner til datterselskap 0 1 Utbytte aksjer 0 0 ii) Balanseposter ved årets slutt Fordringer på nærstående parter: Utlån til AS Fremstad Bokført verdi aksjer i AS Fremstad Leieboerinnskudd til AS Fremstad Gjeld til AS Fremstad Lån til datterselskap forfaller til betaling 15. september 2032 og rentesatsen er på 7,75 % iii) Lån til nærstående parter Lån til styremedlemmer og ledende ansatte (og deres familier): Balanseført verdi Lån gitt i løpet av året Lån tilbakebetalt i løpet av året Belastede renter Innbetalte renter Endring som følge av endringer i styret/ledelse Balanseført verdi Lån til datterselskap: Balanseført verdi Lån gitt i løpet av året 0 0 Lån tilbakebetalt i løpet av året Belastede renter Innbetalte renter Balanseført verdi Lån til tilknyttede selskaper: Balanseført verdi Lån gitt i løpet av året Lån tilbakebetalt i løpet av året Belastede renter Innbetalte renter Balanseført verdi

269 Lån til styremedlemmer og ledende ansatte har følgende lånevilkår: 2012 Navn: Lånebeløp: Lånetype: Rente: Utløpsdato: Trond Erik Birkeland Gjeldsbrevlån 1,60 % Lars Terje Slåke 636 Gjeldsbrevlån 3,60 % Eli G. Kleven Flexilån 3,70 % Randi Frellumstad 823 Gjeldsbrevlån 3,60 % Per Egil Gauteplass Fastrente 5 år 2,60 % Per Egil Gauteplass 138 Gjeldsbrevlån 1,60 % Ronny Eriksen Flexilån 3,70 % Navn: Lånebeløp: Lånetype: Rente: Utløpsdato: Øyvind Strand 521 Gjeldsbrevlån 1,80 % Øyvind Strand 891 Fastrente 5 år 2,60 % Øyvind Strand 972 Flexilån 1,90 % Øyvind Strand Fastrente 10 år 2,90 % Trond Erik Birkeland Gjeldsbrevlån 1,80 % Lars Terje Slåke 848 Gjeldsbrevlån 3,80 % Eli G. Kleven 891 Flexilån 3,90 % Randi Frellumstad 773 Fastrente 3 år 4,30 % Randi Frellumstad 850 Gjeldsbrevlån 3,80 % Per Egil Gauteplass Fastrente 5 år 2,60 % Per Egil Gauteplass 125 Gjeldsbrevlån 1,80 % Ronny Eriksen Flexilån 3,90 % Ronny Eriksen 100 Gjeldsbrevlån 3,80 % Lån til nærstående av styret og øvrige ansatte: 2012 Navn: Lånebeløp: Rentevilkår: Nærstående av styret og ledende ansatte I henhold til bankens prisliste Ansatte i Hol sparebank Funksjonærvilkår 2011 Nærstående av styret og ledende ansatte I henhold til bankens prisliste Ansatte i Hol sparebank Funksjonærvilkår Det har ikke vært nødvendig å gjøre nedskrivninger på lån til styremedlemmer, ledende ansatt, nærstående, datterselskap eller ansatte. Godtgjørelse til ledende ansatte: Lønn og andre kortsiktige ytelser til Banksjef Trond Erik Birkeland Innbetalt pensjonspremie Banksjef Andre skattepliktige ytelser til Banksjef Banken benytter ingen form for aksjebasert avlønning. Godtgjørelse til ledende organer: Godtgjørelse til styret: Styreleder Lars Terje Slåke Nestleder Kåre Trillhus Styremedlem Randi Frellumstad Ansatterepresentant Per Egil Gauteplass Styremedlem Eli G. Kleven Styremedlem Ronny Eriksen

270 Godtgjørelse til kontrollkomiteen: Leder Hallvard Lilleslett Medlem Odd Eide-Fredriksen Medlem Trond Augunset 11 7 Godtgjørelse til forstanderskapet: Tidligere LederGunnhild Svidal Ny Leder Kjetil Larsgard 1 1 Møtegodtgjørelse øvrige medlemmer Revisjonshonorar: Lovpålagt revisjon inklusiv mva Andre attestasjonstjenester inklusiv mva 20 0 Skatterådgivning inklusiv mva 0 0 Andre tjenester utenfor revisjonen inklusiv mva Betingede utfall og garantier Tvistesaker Verken morbank eller konsern er involvert i tvistesaker som forventes å påvirke resultatet vesentlig. Garantiansvar Lånegarantier Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Annet garantiansvar Sum garantiansvar Egenkapitalbeviseiere Egenkapitalbeviseiere Egenkapitalbevis eiet av styre- og forstanderskaps- Det var 366 egenkapitalbeviseiere pr , og de 20 medlemmer samt av bankens ledende ansatte: største var: Antall % Antall 1 MP Pensjon ,51 Sigurd Vikebø Terra Utbytte ,80 Leif Gunnar Gauteplass Sverre Fossly ,21 Ola Aarset Ola Kaupang AS ,00 Liv Fossgård Christensen Jan Aksdal ,88 Claus Quist-Hanssen Martin By ,42 Erik Kaupang Hans Jørgen Brobakken ,25 Randi Frellumstad Turid E. By ,05 Randi Jorde Ole Enersen ,00 Sissel Dymbe Sigurd Vikebø ,84 11 Arne Arnegård ,50 12 Kjell Fossgård ,38 13 Stein Andersson ,38 14 Leif Gunnar Gauteplass ,27 15 Indre Sogn Sparebank ,25 16 Arne Johannessen ,13 17 A.E. Tufte AS ,13 18 Hallingdal Kraftnett AS ,13 19 Geilo Panorama AS ,13 20 Signe Markegård ,10 Sum 20 største egenkapitalbeviseiere ,36 Øvrige egenkapitalbeviseiere ,64 Totalt antall egenkapitalbevis ,00 Banken har ingen beholdning av egne egenkapitalbevis. Tallene angir hvor mange egenkapitalbevis vedkommende eide pr For styret, kontrollkomité og ledende ansatte er det også tatt med egenkapitalbevis tilhørende nærstående av disse. Forstanderskapets medlemmer er bare oppført med personlig eide egenkapitalbevis. 65

271 Spredning av egenkapitalbevis pr Intervall: Antall eiere: % Antall egenkapitalbevis % ,09 6 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 Egenkapitalbeviseiere fordelt på kommuner pr Kommunenavn Antall eiere % Antall egenkapitalbevis % Hol , ,54 Hallingdalskommunene for øvrig 11 3, ,53 Buskerud for øvrig 31 8, ,43 Oslo 43 11, ,82 Bergen 21 5, ,04 Norge for øvrig , ,96 Utlandet 9 2, ,68 Totalt , ,00 36 Kapitaldekning Morbank Konsern Kjernekapital Innskutt egenkapital Overkursfond Opptjent egenkapital Fond for urealiserte gevinster Ikke-kontrollerende interesser Tillegg/fradrag Fondsobligasjon 40 mill. 3 mnd NIBOR + 1,15 %, call Fondsobligasjon utover 15 % av kjernekapital Fond for urealiserte gevinster Justering for urealiserte verdiendringer Avsatt foreslått utbytte Utsatt skatt og andre immaterielle eiendeler Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 50 % Sum Kjernekapital Tilleggskapital Fondsobligasjoner utover 15 % av kjernekapital % av urealiserte gevinster Ansvarlig lånekapital 50 mill 3 mnd NIBOR + 2,10 % call Tillegg/fradrag - Ansvarlig lånekapital > 50 % av kjernekapital før fondsobligasjon Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 50 % Sum Tilleggskapital Sum Netto ansvarlig kapital

272 Morbank Konsern Kapitalkrav pr Engasjementskategori Stater og sentralbanker Lokale og regionale myndigheter Offentlig eide foretak Multilaterale utviklingsbanker Internasjonale organisasjoner Institusjoner Foretak Massemarkedsengasjementer Engasjement med pantsikkerhet i eiendom Forfalte engasjement Høyrisikoengasjement Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Kapitalkrav for kredittrisiko Kapitalkrav operasjonell risiko Fradrag i kapitalkrav Totalt kapitalkrav Kapitaldekning Pilar I Kjernekapitaldekning 16,49 % 14,93 % 16,63 % 15,08 % Kapitaldekning 20,10 % 19,01 % 20,22 % 19,14 % 37 Hendelser etter balansedagen Hol Sparebank og Nes Prestegjelds Sparebank innleder drøfting om sammenslutning. Styret i Hol Sparebank og Nes Prestegjelds Sparebank har besluttet å innlede arbeid med sikte på en sammenslutning av de to bankene. Bakgrunnen er et ønske om å styrke bankenes lokale konkurransekraft, lønnsomhet, samt evnen til å bidra til lokalsamfunnets videre utvikling. Sparebankene antar at en sammenslutningsavtale vil være ferdig i løpet av februar Sammenslutningsavtalen mellom sparebankene skal forelegges sparebankenes forstanderskap for godkjennelse, samt deretter forelegges offentlige myndigheter for godkjennelse. 67

273 Erklæring fra styret og daglig leder Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2012 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapet og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på årsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner med nærstående. Geilo, 08. februar

274 BERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteen har ført tilsyn med at Hol Sparebanks virksomhet I 2012 har vært drevet i samsvar med sparebanklovens og finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser, bankens vedtekter, forstanderskapets vedtak, retningslinjer fra Finanstilsynet og andre forskrifter og bestemmelser som banken plikter å rette seg etter. Komiteen har løpende gjennomgått styrets protokoller og for øvrig foretatt den kontroll som sparebankloven og finansieringsvirksomhetsloven pålegger, samt kontrollkomiteens instruks bestemmer. Kontrollkomiteen har gjennomgått årsoppgjøret samt revisors beretning, Kontrollkomiteen har ingen ytterligere kommentarer og vil anbefale forstanderskapet å fastsette resultatregnskapet og balansen som bankens regnskap for Geilo,

275 70

276 71

277 Tillitsvalgte 2012 STYRET: Lars Terje Slåke (leder) Kåre Trillhus (nestleder) Eli Grimsgård Kleven Per Egil Gauteplass Randi Frellumstad Ronny Eriksen Varamedlemmer til styret: Rune Hallingstad Elin Blomseth Gjertrud Gauteplass KONTROLLKOMITÈ: Hallvard Lilleslett (leder) Odd Eide-Fredriksen (nestleder) Trond B. Augunset Varamedlemmer: Herman Trillhus Ottar Kaupang REVISJON: PriseWaterhouseCoopers AS FORSTANDERSKAPET: Valgt av innskyterne: Kjetil Larsgard (leder) Arne Ramberg Karianne Bakken Varamedlemmer: Tor Olav Reime Kari Håvardsrud Oppnevnt av Hol Kommune: Erik Kaupang Barbro Håvarsrud Claus Quist-Hanssen Varamedlemmer: Nils Arne Herleiksplass Vinnie Merethe Hansen Medlemmer valgt av Egenkapitalbeviseiere: Ola J. Aarset Leif Gunnar Gauteplass Liv Fossgård Christensen (nestleder) Varamedlemmer: Claus Quist-Hanssen Sigurd Vikebø Valgt av ansatte: Marit Løken Irene Lyngstad Randi Jorde Varamedlemmer: Lars Haugerud Britt Karin Sataøen 72

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Informasjonsdokument. Høland Sparebank. Setskog Sparebank. Høland og Setskog Sparebank

Informasjonsdokument. Høland Sparebank. Setskog Sparebank. Høland og Setskog Sparebank Informasjonsdokument i forbindelse med foreslått fusjon mellom Høland Sparebank og Setskog Sparebank Det fusjonerte selskapets navn blir Høland og Setskog Sparebank Tilrettelegger: Juridisk rådgiver: 8.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2014

FORELØPIG REGNSKAP 2014 FORELØPIG REGNSKAP 2014 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2014. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 17.03.2015 og vil offentliggjøres

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Foreløpig Årsregnskap 2015 Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Noen hovedtall Konsern 2015 2014 Resultat etter skatt 85,2 mill 131,8 mill Egenkapitalavkastning 6,7 % 11,6 % Netto renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000 400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000 400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000 400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5-42 millioner Tegningsperiode

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer