Restrukturering av obligasjonslånet - Innkalling til obligasjonseiermøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Restrukturering av obligasjonslånet - Innkalling til obligasjonseiermøte"

Transkript

1 NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO ,10 % Obligasjonsforetaket III AS obligasjonslån 2005/2015 Oslo, 10. Desember 2009 Restrukturering av obligasjonslånet - Innkalling til obligasjonseiermøte Bakgrunn. Norsk Tillitsmann ASA er tillitsmann for ovennevnte obligasjonslån. Uttrykk med stor forbokstav skal ha den mening som er tillagt dem i Låneavtalen. Obligasjonsforetaket III AS ( Låntageren ) har utstedt et obligasjonslån med restgjeld på NOK 684,5 mill som er sikret i 1369 finansielle instrumenter hver pålydende NOK utstedt av Oakham Rated S.A. De finansielle instrumentene er såkalte Credit Linked Notes (CLN). Instrumentene utgjør en transje på ca 2 % av en større finansiell struktur. Transjen hadde i følge forvalter av instrumentene pr en innebygget egenkapital (buffer mot tap) på 7,35 %. Ett år senere - pr var egenkapitalen sunket til 2,75 %. Nedgangen i egenkapitalen kan tilskrives det siste års meget alvorlige problemer i de finansielle markeder der det har det oppstått flere Credit Events knyttet til strukturen. Enhver Credit Event vil tære på egenkapitalen (tapsbufferen) i transjen. Når egenkapitalen har sunket til null eller er nær null vil hele hovedstolen i de finansielle instrumentene kunne gå tapt hvis det oppstår ytterligere Credit Events. Med utgangspunkt i den alvorlige situasjon man kunne identifisere høsten 2008 tok Låntageren et initiativ til en restrukturering av obligasjonslånet med sikte på å øke egenkapitalbufferen. Det ble i denne sammenheng avholdt et obligasjonseiermøte den 27. oktober 2008 som ga sin prinsipielle tilslutning til en slik restrukturering av obligasjonslånet. Den direkte konsekvens for obligasjonslånet av den planlagte restrukturering var: - Lånet løper uten rentebetalinger fra og med 20. september 2008 til forfallsdato den 20. september Lånet forfaller på forfallsdato 20. september 2015 til kurs 110 %. Det var samtidig en underliggende forutsetning at strukturen bak Låntagers CLN-er skulle reforhandles slik at egenkapitalen i strukturen skulle styrkes og forvalterens mandat justeres. MAILING ADDRESS P.O.BOX I47O VIKA, N-OIl6 OSLO LOCATION HAAKON VII GATE I, OSLO, NORWAY phone fax o rg.n r no MVA e-m ail m trustee.no

2 NORSK TILLITSMANN ASA Som meddelt obligasjonseierne ved melding av 1. juli 2009 og 4. september 2009 har er restrukturering av obligasjonslånet basert på de forutsetninger som lå til grunn for vedtaket av 27. oktober 2008 hittil ikke latt seg gjennomføre. Det har imidlertid blitt arbeidet med en alternativ restrukturering der målsettingen fortsatt har vært å styrke egenkapitalbufferen og dermed trygge obligasjonslånets hovedstol. Med bakgrunn i at dette arbeid så ut til å kunne gi en for obligasjonseierne tilfredsstillende løsning, ble rentebetaling til obligasjonseierne pr 20. september 2009 holdt tilbake - jfr. melding til obligasjonseierne av 4. september Obligasjonseiere som ønsker kopi av tidligere utsendte dokumenter kan henvende seg til Norsk Tillitsmann ASA. Forslag til restrukturering. Låntager legger med dette frem et revidert forslag til restrukturering av obligasjonslånet. Forslaget er detaljert beskrevet i det vedlagte notat utarbeidet av Swedbank Markets. Spørsmål vedrørende den foreslåtte restrukturering av Låntagers investering i finansielle instrumenter kan rettes til Swedbank Markets v/knut Kobberstad tlf Forslaget vil i hovedsak ha som konsekvens for obligasjonseierne at lånet vil løpe uten rente fra 20. september 2008 til forfall 20. september 2015, og at lånet forfaller til pari kurs (ikke kurs 110 % som vedtatt på obligasjonseiermøte 27. oktober 2008). Samtidig vil egenkapitalbufferen i Låntagers investerte finansielle instrumenter øke med ca 3 %. Det gjøres oppmerksom på at det er enkelte deler av den foreslåtte struktur som ikke er endelig avklart. Hvis dette ikke er brakt i orden innen 1. februar 2010, vil restruktureringen bli reversert. Dette innebærer i så fall at tilbakeholdt rentetermin (pr 20. september 2009) blir betalt obligasjonseierne med påløpte renter, og at lånet løper videre til forfall på opprinnelige vilkår. Låntageren har anmodet Norsk Tillitsmann om å fremlegge forslaget til endringer av Låneavtalen for avgjørelse på et obligasjonseiermøte. Låntageren har i denne sammenheng også forutsatt at obligasjonseierne gir styret i Låntager ansvarsfrihet med hensyn på gjennomføring av den foreslåtte restrukturering, jfr. siste avsnitt i forslaget til vedtak. Representanter for Låntageren og Swedbank Markets vil være tilstede på møtet. Etter obligasjonseiermøtet 27. oktober 2008 ble det etablert et uformelt rådgivningspanel med Morten Christensen og Tor Sydnes som representanter for obligasjonseierne. Disse er orientert om det foreliggende forslag til restrukturering. Forslaget fremlegges for obligasjonseierne uten ytterligere vurdering eller anbefaling fra tillitsmannen. Obligasjonseierne må på egen hånd vurdere sin stemmegivning over forslaget. Obligasj onseiermøte. Obligasjonseierne innkalles herved til obligasjonseiermøte: 2

3 NORSK TILLITSMANN ASA Tidspunkt: Fredag 18. desember kl Sted: Norsk Tillitsmanns lokaler, Haakon VIIs gate 1, 0161 Oslo, 5. etg. Til behandling foreligger: 1. Godkjennelse av innkallingen. 2. Godkjennelse av dagsorden. 3. Valg av to personer som sammen med møteleder skal underskrive protokollen. 4. Samtykke til endring av Låneavtalen: Det fremsettes følgende forslag til vedtak: 1) Obligasjonslånets kupongrente og innfrielseskurs endres som følger: Lånet løper uten rente fra og med 20. september 2008 til Forfallsdato den 20. september2015. Lånet forfaller p å Forfallsdato til pari kurs (100 % av pålydende). 2) Obligasjonseierne tar til etterretning at styret i Låntageren vil restrukturere sine investeringer i finansielle instrumenter - herunder gjøre endringer/tilpasninger i forvalterens mandat - i henhold til notat fra Swedbank Markets til Låntageren av 11. desember 2009 vedlagt innkallingen til obligasjonseiermøtet. Det forutsettes at restruktureringen av Låntagers investering i finansielle instrumenter innbeærer egenkapitalen i den investerte struktur økes med minimum 3 %. Det forutsettes videre at alle forhold knyttet til restruktureringen er avklart innen 1. februar Hvis slik avklaring ikke foreligger skal tilbakeholdt renteterminbeløp med forfall 20. september 2009 bli betalt til obligasjonseierne og lånet løpe videre m ed opprinnelige vilkår. Obligasjonseierne fraskriver seg retten til å gjøre gjeldende erstatningsansvar mot styremedlemmene i selskapet med mindre styremedlemmene forsettlig påfører selskapet eller obligasjonseierne skade i egenskap av sitt styreverv i forbindelse med den foreslåtte restruktureringen. Obligasjonseierne aksepterer at styret på vegne av selskapet erklærer overfor tredjepart at selskapet skal anses som en kvalifisert motpart i forbindelse med restrukturering av selskapets investeringsportefølje. Ovennevnte vedtak vil etter Låneavtalen kreve tilslutning fra minst 2/3 av avgitte stemmer de på møtet, samt at minimum 2/10 av stemmeberettigede obligasjoner er representert på møtet. Hvis forslaget ikke blir vedtatt vil Låneavtalen løpe videre på uendrede vilkår. 3

4 NORSK TILLITSMANN ASA Vedlagte Obligasjonseierskjema fra Verdipapirregisteret (VPS) angir obligasjonseiers obligasjonsbeholdning på utskriftstidspunktet. Obligasjonseierskjemaet tjener som bevis for eierforholdet og stemmeretten for obligasjonene på obligasjonseiermøtet. (Er obligasjonene registrert via forvalter må forvalteren bekrefte; (i) hvem som er obligasjonseier, (ii) samlet pålydende på obligasjonene og (iii) kontonummer i VPS.) Den enkelte obligasjonseier kan gi Norsk Tillitsmann fullmakt til å stemme på deres vegne. Obligasjonseierskjemaet vil da også tjene som fullmaktsskjema. Fullmakt gis ved å oversende Obligasjonseierskjemaet i undertegnet stand til Norsk Tillitsmann i tilstrekkelig tid før avholdelse av obligasjonseiermøtet (ved scannet , telefax eller post - se første side av dette brev for ytterligere detaljer). Er obligasjoner overført til ny eier etter utskriften av Obligasjonseierskjemaet må ny eier ta med til obligasjonseiermøtet (eller vedlegge fullmakten) bekreftelse som etter Tillitsmannens mening vil være tilstrekkelig bevis for eierskapet til obligasjonene. Av praktiske grunner ber vi om at obligasjonseiere som ønsker å være tilstede personlig eller med fullmektig (annen enn Norsk Tillitsmann) på selve obligasjonseiermøtet melder dette til Norsk Tillitsmann på telefon eller e-post (se første side for detaljer) innen kl 1600 bankdagen før avholdelse av obligasjonseiermøtet. Med vennlig hilsen NORSK TILLITSMANN ASA Hans Bernhard Lind Vedlegg: Obligasjonseierskjema Skriv fra styreleder i Obligasjonsforetaket III AS Notat fra SwedbankMarkets 4

5 Obligasjonsforetaket III AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo 12. desember 2009 Norsk Tillitsmann ASA v/ Hans Bernhard Lind Postboks 1470 Vika 0116 Oslo Obligasjonsforetaket IIIAS har siden høsten 2008 i samarbeid med Swedbank/First Securities jobbet med restrukturering av de ervervede obligasjonene i selskapet. I vedlagte notat er det gjort en beskrivelse av de foreslått endringene som i sin helhet går ut på å styrke bufferkapitalen mot å avstå fra fremtidige renteterminer, men utbetaling av hovedstol på 100 % i motsetning til tidligere forsøk hvor forslaget var utbetaling av hovedstol på 110 %. Den endrede risikoen ved denne restruktureringen er primært, men ikke utelukkende, basis risiko. Basis risiko oppstår som følge av at de legale dokumentene som ligger til grunn for CDSene ikke er like, både fordi markedspraksis har endret seg og fordi det er to ulike investeringsbanker som lager dokumentene. For å minimere (ideelt eliminere) kreditteksponeringen som skapes gjennom CDSen i Oakham CLNene inngås det en CDS hvor man forsøker å eliminere eksponeringen i ovennevnte CDS. I tillegg oppstår basis risiko blant annet fordi det er to ulike Calculation Agents (JP Morgan og Nomura) involvert i transaksjonen. For eksempel dersom Recovery rate i et Credit Event er bestemt ulikt av JP Morgan og Nomura, kan tap av buffer i den gamle CDO være forskjellig fra den buffer som bygges under den eliminerende CDSen. Styret tar anbefalingene fra Swedbank/First Securities til etterretning og ber obligasjonseierne om å ta stilling til den foreslåtte omstruktureringen på et Obligasjonseiermøte. Styret ber også om at dersom Obligasjonseiermøtet vedtar disse endringene, forutsetter dette også vedtak: "Obligasjonseierne fraskriver seg retten til å gjøre gjeldende erstatningsansvar mot styremedlemmene i selskapet med mindre styremedlemmene forsettlig påfører selskapet eller obligasjonseierne skade i egenskap av sitt styreverv i forbindelse med den foreslåtte restruktureringen. Obligasjonseierne aksepterer at styret på vegne av selskapet erklærer overfor tredjepart at selskapet skal anses som en kvalifisert motpart i forbindelse med restrukturering av selskapets investeringsportefølje.

6 Forutsatt at obligasjonseierne vedtar den foreslåtte restrukturering, gir obligasjonseierne styret fullmakt til å fremforhandle og inngå avtaler som gjennomfører restruktureringen i henhold til det som er beskrevet i dette notat og dets vedlegg. Med vennlig hilsen Obligasjonsforetaket IIIA S Styrets leder Vedlegg: Notat fra First Securities ASA

7 NOTAT Til Fra Erik Gjellestad, Obligasjonsforetaket III AS Harald de Lange, Swedbank Markets Dato 11.desember 2009 FORSLAG TIL RESTRUKTURERING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER EIET AV OBLIGASJONSFOREKTAETIIIAS Innledning Obligasjonseiermøtet i Obligasjonsforetaket III AS vedtok den 27. oktober 2008 å la obligasjonslån 6,10% Obligasjonsforetaket III AS obligasjonslån 2005/2015 ( Obligasjonslånet ) løpe uten renter fra og med 20. september 2008 og frem til forfallsdato den 20. september Videre ble det vedtatt at Obligasjonslånet skal forfalle til kurs 110 % på forfallsdato. Styret i Obligasjonsforetaket III AS ble av obligasjonseiermøtet i denne sammenheng oppfordret til å formalisere en økning av egenkapitalen (også kalt bufferen eller subordineringen) i de finansielle instrumenter (såkalte Credit Linked Notes eller CLNer) selskapet eier så snart som mulig. Etter at Obligasjonsforetaket III AS ikke kom i mål med første forsøk på å restrukturere CLNene, har Swedbank Markets på eget initiativ søkt et antall alternative løsninger for selskapet. Swedbank Markets har de siste månedene vært i dialog med Nomura International plc ( Nomura ) angående en mulig restrukturering av CLNene. Dialogen har munnet ut i et forslag til restrukturering av CLNene. Det er fremdeles noen av de økonomiske parameterne i forslaget som ikke er avklart, men man regner med at disse vil falle på plass i løpet av kort tid. Hovedlinjene i forslaget presenteres nedenfor. Markedssituasjonen Kredittspreadene har i snitt over de siste 12 månedene i vesentlig grad komm et inn (blitt mindre). Dette gjelder også for referanseporteføljen knyttet til utstedt av CLNene utstedt av Oakham Rated S.A. ( Oakham ) ( Oakham-CLNene ). I kjølvannet av finanskrisen har det imidlertid inntruffet et antall credit events knyttet til Oakham-CLNenes referanseportefølje, og bufferkapitalen til instrumentene er på grunn av dette blitt redusert fra 7,35 % av referanseporteføljen per oktober 2008 til ca. 2,75 % per oktober følge forvalter, Natixis Asset Management, var ratingen på Oakham-CLNene per oktober 2009 Caal (Moody s) og CCC (Fitch).

8 De mest utsatte kredittene i referanseporteføljen handles dessuten på langt høyere spreader i dag enn for 12 måneder siden. Referanseporteføljen til Oakham-CLNene innholder for eksempel ca. 2,5 % eksponering mot såkalte monolines (MBIA, AMBAC) og samlet 2,5 % eksponering mot CIT Group og IStar. Alle disse eksponeringene handler på kredittspreader fra 21 % til 86 % per år. Dette impliserer en meget høy sannsynlighet for mislighold. Forøvrig er det flere enn 10 kreditter som handles på spreader over 10 %. Historiske data fra Moody s viser at mellom ca 43 % og 61 % av CCC ratede utstedere misligholdt i løpet av en 6 års periode (snitt for periode og , respektivt). Status på Oakham-CLNene De CLNene som Obligasjonsforetaket IIIAS i dag eier, Oakham-CLNene, hadde pr 30. oktober 2009 offisielt en egenkapital på 2,75 % (kilde: Natixis Asset Management). Dette tallet inkluderer ikke tapet knyttet til en credit event som har inntrådt knyttet til CIT Group, da den såkalte recovery rate i forbindelse med credit event en ennå ikke er fastsatt. Det må derfor antas at den reelle egenkapitalen per dato er noe lavere enn 2,75 %. Tabellen under angir offisiell status på Oakham-CLNene på tre ulike tidspunkter: Oakham CLN Initial 30/10/ /10/2009 Moody s A2 A2 Caal Fitch A+ CCC CCC Buffer 7,25 % 7,35 % 2,75 %* Portefølje data Moody s(snt rating) Baa2/Baa3 Bal/Ba2 Bal/Ba2 Snitt spread (5 år) 0,80 % 8,71 % 5,37 % 5 høyeste spreader 24 %- 73 % 25 %- 86 % *C IT ikke hensyntatt Forslag til restrukturering Forslaget til restrukturering av Oakham-CLNene går i hovedsak ut på følgende: Ø knins av esenkapital I tråd med vedtaket fattet på obligasjonseiermøtet 27. oktober 2008, foreslås det at Obligasjonslånet løper uten renter fra og med 20. september 2008 og frem til forfallsdato den 20. september Det foreslås også at Obligasjonslånet forfaller til kurs 100 % av pålydende på forfallsdato. Figur 1 nedenfor søker på en forenklet måte å fremstille de økonomiske hovedtrekkene i den nåværende strukturen og i den restrukturerte strukturen. Den øverste figuren viser dagens situasjon, hvor Obligasjonsforetaket III AS eier Oakham-CLNene. Den nederste figuren viser situasjonen etter en eventuell gjennomføring av den foreslåtte restruktureringen, hvor Obligasjonsforetaket III AS vil eie nye CLNer.

9 A > Periodisk rente og tilbakebetalt beløp ved forfall vil reduseres dersom mer enn buffer spises opp (buffer ca 2,2%) Dersom transjen (tykkelse på 2% ) spis opp fullstendig vil periodisk rente opphøre og pålydende ved forfall vil bli null Figur 1 Periodisk rente og tilbakebetalt beløp ved forfall vil reduseres dersom mer enn buffer spises opp (buffer ca 5,2%*) Dersom transjen (tykkelse på 2% ) spis opp fullstendig vil pålydende ved forfall bli null ** Det vil bli betalt en periodisk kupong fra N ov for å dekke administrative kostnader i Obligasjonsfcretaket III AS Den juridiske strukturen ser annerledes ut, både i forhold til dagens situasjon og etter en eventuell gjennomføring av den foreslåtte restruktureringen. Gjennomføring av den foreslåtte restrukturering vil skje ved at Obligasjonsforetaket III AS selger kupongrenten på Oakham-CLNene som ble utbetalt til Obligasjonsforetaket III AS i september 2009, men som ikke er utbetalt til obligasjonseieme, samt Oakham-CLNene med alle fremtidige kuponger, til Swedbank Markets. Swedbank Markets får samtidig i oppdrag, på markedsmessige betingelser, å fremskaffe Novus-CLNer med tilsvarende pålydende som Oakham-CLNene, med en buffer som initielt ligger minst 3,00 % over bufferkapitalen på Oakham-CLNene på tidspunktet for restruktureringen, og som for øvrig har de egenskaper som fremkommer av dette notatet. Dersom Swedbank Markets lykkes med å fremskaffe Novus-CLNer som angitt foran innen 1. februar 2010, vil Obligasjonsforetaket III AS være pliktig til å motta slike som fullt og endelig oppgjør for de forannevnte solgte aktiva. Dersom Swedbank Markets ikke har gjennomført transaksjon i tråd med det som er angitt foran innen 1. februar 2010, skal samtlige av ovennevnte aktiva, med eventuelle påløpte renter, overføres tilbake til Obligasjonsforetaket III AS, og dette skal utgjøre fullt og endelig oppgjør mellom partene i forbindelse med salget. Etter at restruktureringen er gjennomført vil resultatet være at Obligasjonsforetaket III AS eier ikke-ratede CLNer utstedt av Novus Capital plc ( Novus ), som i sin tur vil eie Oakham-CLN ene.

10 Resultat analyse av potensielle kreditthendelser ( Credit Events ) Tabellen nedenfor illustrerer hvor mange såkalte credit events en CLN med 3 % ekstra buffer kan tåle under ulike antakelser før ytterligere credit events innebærer at den ekstra bufferen i sin helhet er tapt (NB: her inkluderes IKKE konsekvenser av potensiell basis risiko). For eksempel, dersom hver referansekreditt som utsettes for en credit event har en 1 % vekt i porteføljen og påfølgende recovery rate blir 50 %, kan CLNene tåle ytterligere 6 credit events før den ekstra bufferen i sin helhet er tapt. A ntakeiser E k s tra Buffer 3,00 % Beholding 1,00 % Recove ry A ntall ekstra kreditt hendelser m an kan m otstå 0 % 3 25 % 4 50 % 6 75 % 12 Kredittswavver Forvaltningen av kredittswappen ( CDS ) inngått av Oakham vil avsluttes (dvs. kreditteksponeringen vil fryses / bli statisk) i forbindelse med restruktureringen. Novus vil inngå en CDS med Nomura. Denne CDSen vil ha en såkalt Long Component og en Short Component. Short Component av CDSen vil være statisk, og vil være strukturert slik at den søker, økonomisk sett, i størst mulig grad å utlikne kreditteksponeringen knyttet til CDSen inngått av Oakham. (NB! Det er ikke mulig å ulikne eksponeringen knyttet til CDSen utstedt av Oakham 100 %, slik at det vil bli værende igjen såkalt basisrisiko). Long Component av CDSen vil være forvaltet og i utgangspunktet (tidsmessig) vil den underliggende portefølje av referansekreditter være den samme som den statiske portefølje av referansekreditter knyttet til CDSen inngått av Oakham, men egenkapitalen/subordineringen vil være høyere, dvs. de såkalte attachment points og detatchment points vil forflyttes parallelt opp med minimum 3,00 %. (Det vil si at dersom dagens bufferkapital for eksempel er 2,00 % vil egenkapitalen/subordineringen etter restruktureringen minimum være 5,00 %.) Natixis Asset Management, som i dag forvalter CDSen inngått av Oakham, før den i henhold til forslaget om restrukturering blir gjort statisk, vil forvalte Long Component av CDSen inngått av Novus i henhold til en forvaltningsavtale som har likhetstrekk med forvaltningsavtalen knyttet til forvaltningen av Oakham-CDSen, men som er annerledes blant annet for å reflektere dagens markedspraksis. P.t. er man imidlertid ikke kommet til full enighet med forvalter angående forvaltningsavtalen, og på bakgrunn av dette foreslår Swedbank Markets at dersom enighet med forvalter ikke foreligger innen 15. januar 2010, vil også Long Component av CDSen inngått av Novus bli statisk (dvs. ikke forvaltet og referanseporteføljen vil forbli den samme som for Oakham-CLNene).

11 Novus-CLNene skal ikke betale ut annen løpende avkastning enn til å dekke Obligasjonsforetaket III AS kostnader til revisor, forretningsfører, advokater etc., og Novus-CLNene vil ha samme forfallsdato som Oakham-CLNene. Novus-CLNene vil i utgangspunktet betale tilbake 100 % av pålydende beløp. Motstykket til at man sier fra seg den løpende avkastningen på CLNene er at egenkapitalen/subordineringen som beskytter hovedstolen øker. Basisrisiko Basisrisiko oppstår i denne sammenheng hovedsakelig ved at man søker å eliminere den eksponeringen som Oakham-CDSen gir. Det er flere ulike årsaker til at slik basisrisiko oppstår, men én viktig grunn er at den underliggende dokumentasjonen knyttet til Oakham-CLNene og Novus-CLNene, respektivt, ikke er lik. Årsaken til dette er blant annet at praksis i CD S-markedet har endret seg siden Oakham-CDSen ble inngått samt at CDSene er inngått med ulike motparter (Oakham-CDSen ble inngått med Bear Stearns Credit Products Inc. (nå overtatt av J.P. Morgan), mens Novus-CDSen inngås med Nomura). Swedbank Markets har kontaktet J.P. Morgan og anmodet om at dokumentasjonen knyttet til Oakham-CDSen oppdateres ved at ISDAs såkalte July 2009 Supplement / Big Bang auction protocol angående prisfastsettelse gjøres til en del av Oakham-CDSen. Dersom J.P. Morgan aksepterer dette vil Oakham-CDSen bli mer lik Novus-CDSen, og basisrisikoen vil bli redusert. Det kan også tenkes at J.P. Morgan vil kreve betaling for eventuelt å gjøre en slik endring. Swedbank Markets har per dato for dette notatet ikke mottatt tilbakemelding fra J.P. Morgan angående dette, og det kan tenkes at J.P. Morgan overhodet ikke ønsker å gjøre slik endring. Dersom basisrisiko materialiserer seg i negativ retning vil den løpende avkastningen fra Oakham-CDSen og de såkalte Charged Assets i Oakham (Depfa-obligasjoner) være lavere enn de motsvarende forpliktelsene knyttet til Short Component av Novus CDSen. Den på forfallstidspunktet (maturity date) akkumulerte differansen mellom den løpende avkastningen fra Oakham-CLNene og de motsvarende løpende forpliktelsene knyttet til Short Component av Novus CDSen vil dekkes inn ved at det foretas en avregning mot hovedstolen på forfallstidspunktet. Investorene vil derfor kunne oppleve at selv om det er igjen tilstrekkelig med buffer/egenkapital nå forfallstidspunktet til å dekke slik akkumulert differanse, så vil investorene ikke få tilbake 100 % av hovedstolen, men kun hovedstolen minus denne akkumulerte differansen. Eksponeringen mot CIT på 1,50 % av referanseporteføljen kan illustrere hvilke utslag basisrisiko kan gi. Oakham-CDSen er, og Short Component (og i utgangspunktet også Long Component) av Novus-CDSen vil være, eksponert mot CIT. Dersom man antar at recovery rate ved en credit event knyttet til CIT settes til 40 % i settlement prosessen knyttet til Oakham-CDSen, og til 70 % i settlement prosessen knyttet til CDSen mot Nomura, vil Oakham-CDSen måtte ta tap på 0,90 % av referanseporteføljen, mens Short Component av Novus-CDS kun ville ta et tap på 0,45 % av referanseporteføljen (dvs. fordel for Novus da selskapet sitter på den andre siden av denne CDSen). Dersom en slik credit event innebærer til at det spises inn i hovedstolen på Oakham-CDSen, uten at det

12 tilsvarende spises inn i hovedstolen på Short Component av Novus-CDSen, vil hovedstolen på Oakham-CLNene reduseres (og dermed også den løpende renten reduseres) uten at Novus tilføres tilsvarende verdier, og dermed reduseres også verdien av hovedstolen på Novus-CLNene. Dersom basisrisiko ikke hadde materialisert seg (for eksempel recovery rate hadde vært den samme for alle CDSene) ville verdireduksjonen i Oakham blitt oppveiet av tilsvarende utbetaling til i Novus, og hovedstolen på Novus-CLNene ville forblitt inntakt. Forslag På bakgrunn av ovenstående anbefaler Swedbank Markets at obligasjonseiermøtet i Obligasjonsforetaket IIIA S vedtar følgende: Obligasjonslånet (ISIN NO ) fortsetter å løpe uten rente fra og med 20. september 2008 og frem til forfallsdato den 20. september Obligasjonslånet forfaller til kurs 100 % av pålydende på forfallsdato; Kupongrenten på Oakham-CLNene som ble utbetalt til Obligasjonsforetaket III AS i september 2009, men som ikke er ubetalt obligasjonseieme, samt Oakham-CLNene med alle fremtidige kuponger, benyttes å gjennomføre restruktureringen i tråd med det som er beskrevet i dette notatet; Bufferkapitalen på Long Component av kredittswappen inngått av Novus Capital plc skal initielt ligge minst 3,00 % over bufferkapitalen på CDSen inngått av Oakham Rated S.A. på tidspunktet for restruktureringen; Styret i Obligasjonsforetaket III AS gis fullmakt til å fatte nødvendige vedtak og foreta nødvendige handlinger for å gjennomføre restruktureringen i tråd med det som er beskrevet i dette notatet; Styret i Obligasjonsforetaket III AS fortsetter arbeidet med å legge til rette for at Novus-CLNene blir forvaltet. Dersom enighet med forvalter ikke er oppnådd innen 15. januar 2010 vil Novus-CLNene forbli statiske (dvs ikke forvaltet) over den gjenværende løpetid; Styret i Obligasjonsforetaket III AS fortsetter arbeidet med å søke å få J.P. Morgan til å gjøre ISDAs July 2009 Supplement til en del av Oakham-CDSen, og styret har mandat til å betale antatt markedspris for slik endring dersom J.P. Morgan krever dette; Det bekreftes at fullmakt gitt til styret i Obligasjonsforetaket III AS til å fremforhandle modifikasjoner i forvalters mandat, gitt i obligasjonseiermøte avholdt 27. oktober 2008, gjelder tilsvarende for mandatet til forvalter av Novus-CLNene; Styret gir Swedbank Markets i oppdrag å gjennomføre den foreslåtte restruktureringen i tråd med det som fremkommer av dette notatet.

13 MEDDELELSE: Dette dokumentet er kun ment for informasjonsformål og skal ikke anses som et tilbud om, eller invitasjon til, å kjøpe/selge eller tegne finansielle instrumenter. Dokumentet skal ikke, verken helt eller delvis, på noen måte danne grunnlag for noen avtale eller forpliktelse. Selv om Swedbank Markets etter beste evne har søkt å forsikre seg om at den informasjon som dokumentet inneholder er korrekt, og at de synspunkter som det gis uttrykk for i dokumentet er balanserte og fornuftige, så gir Swedbank Markets ingen garantier eller inneståelser, verken implisitte eller eksplisitte, med hensyn til den informasjon, de synspunkter, de prognoser og de beregninger som dokumentet inneholder. Analyser som dette dokumentet inneholder er basert på forutsetninger som, dersom de endres, kan endre de konklusjoner som analysene inneholder. Swedbank Markets har ingen forpliktelse til å oppdatere, modifisere eller endre dette dokumentet, eller på annen måte notifisere leseren av dette dokumentet dersom informasjon i dokumentet, synspunkter, beregninger, estimater, utsagn om fremtiden uttrykt i dokumentet i ettertid skulle vise seg å bli unøyaktige eller ikke lenger være korrekte. Ingen del av dette dokumentet kan distribueres og/eller gjengis til andre enn Obligasjonsforetaket m AS uten skriftlig forhåndssamtykke fra Swedbank Markets, og dokumentet må kun brukes på slik måte som foreskrevet av Swedbank Markets. Swedbank Markets kan på ingen måte anses som rådgiver for de personer og/eller selskaper som leser dette dokumentet, og enhver leser av dette dokumentet anmodes om å kontakte egen uavhengig rådgiver for å få vurdert konsekvenser for seg av den informasjon som dokumentet inneholder. Enhver vurdering dette dokumentet inneholder er kun et uttrykk for Swedbank Markets beste skjønn per denne dato og slike vurderinger vil kunne endre seg. Swedbank Markets kan ikke påta seg noe juridisk og/eller økonomisk ansvar for tap, direkte og/eller indirekte, som følge av bruk av dette dokumentet eller slik informasjon som dette dokumentet inneholder, og Swedbank Markets fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser i dette dokumentet. Ingenting i dette dokumentet skal kunne anses som en inneståelse i forhold til fremtidig utvikling på noe finansielt instrument, kreditt, valuta, sats eller annen markeds- eller økonomisk indikator, i det historisk avkastning ikke nødvendigvis er indikativ for fremtidig utvikling. Dette dokumentet eller den informasjon som dette dokumentet inneholder kan ikke på noen måte gjengis, verken helt eller delvis, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Swedbank Markets.

NORSK TILLITSMANN ASA

NORSK TILLITSMANN ASA This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001041701.7 - FRN Estatia Resort Property AS

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: NO 001053848.1 NO

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 026568.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente E-CO Energi AS åpent obligasjonslån

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023063.4 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 5,25 % Troms Kraft AS åpent obligasjonslån 2004/2011

Detaljer

LÅNEAVTALE. Klepp Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Klepp Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 024645.7 LÅNEAVTALE mellom Klepp Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Klepp Sparebank fondsobligasjonslån

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023784.5 LÅNEAVTALE mellom Sandnes Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Sandnes Sparebank åpent obligasjonslån

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023062.6 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Troms Kraft AS åpent obligasjonslån

Detaljer

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne.

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne. ISIN NO 001 026877.4 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,35 % Sparebanken Øst åpent obligasjonslån 2005/2015

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 022970.1 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjonslån

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 028987.9 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Sparebanken Øst åpent ansvarlig obligasjonslån

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Verdipapirdokument. 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095

Verdipapirdokument. 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095 Verdipapirdokument 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 028325.2 LÅNEAVTALE mellom Statnett SF (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,15 % Statnett SF åpent obligasjonslån 2005/2020 INNHOLD

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Verdipapirdokument FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen,

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446.

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446. Sandnes Sparebank, 20.02 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010700446 Verdipapirdokument FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446 Tilretteleggere:

Detaljer

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon* Dette verdipapirdokumentet ( Verdipapirdokumentet ) har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

Åfjord Sparebank (lån tageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

Åfjord Sparebank (lån tageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO O01 024811.5 t LÅNEAVTALE mellom Åfjord Sparebank (lån tageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Åfjord Sparebank fondsobligasjonslån

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634. Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634. Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013 NorgesGruppen ASA, 16.08 2013 Verdipapirdokument ISIN NO0010683634 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634 Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013 Verdipapirdokumentet

Detaljer

ISIN NO 0022521-2. Prospekt. OBLIGASJONSLÅN 2004/2008 med flytende rente. Åpent Lån. Låneramme NOK 500.000.000. Første transje NOK 250.000.

ISIN NO 0022521-2. Prospekt. OBLIGASJONSLÅN 2004/2008 med flytende rente. Åpent Lån. Låneramme NOK 500.000.000. Første transje NOK 250.000. ISIN NO 0022521-2 Prospekt OBLIGASJONSLÅN 2004/2008 med flytende rente Åpent Lån Låneramme NOK 500.000.000 Første transje NOK 250.000.000 Innbetalingsdato: 27.mai 2004 Lånet vil bli søkt børsnotert og

Detaljer

NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o

NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001024422.1

Detaljer

FRN Helgeland Sparebank NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873

FRN Helgeland Sparebank NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 PROSPEKT Verdipapirdokument for FRN Helgeland Sparebank NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 Mo i Rana/Oslo/Bergen, 13. juni 2012

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 500 000 aksjer og maksimum 4 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

Blaker Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

Blaker Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO O01 027399.8 LÅNEAVTALE mellom Blaker Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Blaker Sparebank fondsobligasjonslån

Detaljer

Verdipa. for. Tilretteleggere: 1 av 18

Verdipa. for. Tilretteleggere: 1 av 18 TrønderEnergi AS, Prospekt av 26. september s 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010684244 Prospekt Verdipa apirdokument for 7,10 % TrønderEnergi AS åpent foretaksfondsobligasjonslån 2013/2112 med variabel

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010641806 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Entra Eiendom AS åpent 2012/2017 obligasjonslån Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016.

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016. Prospekt Verdipapirdokument for FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016 Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

ISIN: NO 0010715931. for. Tilretteleggere: Oslo, 26. august 2014. 1 av 12

ISIN: NO 0010715931. for. Tilretteleggere: Oslo, 26. august 2014. 1 av 12 Entra Eiendom, prospekt av 26. august 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010715931 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0715931 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere:

Detaljer