Restrukturering av obligasjonslånet - Innkalling til obligasjonseiermøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Restrukturering av obligasjonslånet - Innkalling til obligasjonseiermøte"

Transkript

1 NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO ,10 % Obligasjonsforetaket III AS obligasjonslån 2005/2015 Oslo, 10. Desember 2009 Restrukturering av obligasjonslånet - Innkalling til obligasjonseiermøte Bakgrunn. Norsk Tillitsmann ASA er tillitsmann for ovennevnte obligasjonslån. Uttrykk med stor forbokstav skal ha den mening som er tillagt dem i Låneavtalen. Obligasjonsforetaket III AS ( Låntageren ) har utstedt et obligasjonslån med restgjeld på NOK 684,5 mill som er sikret i 1369 finansielle instrumenter hver pålydende NOK utstedt av Oakham Rated S.A. De finansielle instrumentene er såkalte Credit Linked Notes (CLN). Instrumentene utgjør en transje på ca 2 % av en større finansiell struktur. Transjen hadde i følge forvalter av instrumentene pr en innebygget egenkapital (buffer mot tap) på 7,35 %. Ett år senere - pr var egenkapitalen sunket til 2,75 %. Nedgangen i egenkapitalen kan tilskrives det siste års meget alvorlige problemer i de finansielle markeder der det har det oppstått flere Credit Events knyttet til strukturen. Enhver Credit Event vil tære på egenkapitalen (tapsbufferen) i transjen. Når egenkapitalen har sunket til null eller er nær null vil hele hovedstolen i de finansielle instrumentene kunne gå tapt hvis det oppstår ytterligere Credit Events. Med utgangspunkt i den alvorlige situasjon man kunne identifisere høsten 2008 tok Låntageren et initiativ til en restrukturering av obligasjonslånet med sikte på å øke egenkapitalbufferen. Det ble i denne sammenheng avholdt et obligasjonseiermøte den 27. oktober 2008 som ga sin prinsipielle tilslutning til en slik restrukturering av obligasjonslånet. Den direkte konsekvens for obligasjonslånet av den planlagte restrukturering var: - Lånet løper uten rentebetalinger fra og med 20. september 2008 til forfallsdato den 20. september Lånet forfaller på forfallsdato 20. september 2015 til kurs 110 %. Det var samtidig en underliggende forutsetning at strukturen bak Låntagers CLN-er skulle reforhandles slik at egenkapitalen i strukturen skulle styrkes og forvalterens mandat justeres. MAILING ADDRESS P.O.BOX I47O VIKA, N-OIl6 OSLO LOCATION HAAKON VII GATE I, OSLO, NORWAY phone fax o rg.n r no MVA e-m ail m trustee.no

2 NORSK TILLITSMANN ASA Som meddelt obligasjonseierne ved melding av 1. juli 2009 og 4. september 2009 har er restrukturering av obligasjonslånet basert på de forutsetninger som lå til grunn for vedtaket av 27. oktober 2008 hittil ikke latt seg gjennomføre. Det har imidlertid blitt arbeidet med en alternativ restrukturering der målsettingen fortsatt har vært å styrke egenkapitalbufferen og dermed trygge obligasjonslånets hovedstol. Med bakgrunn i at dette arbeid så ut til å kunne gi en for obligasjonseierne tilfredsstillende løsning, ble rentebetaling til obligasjonseierne pr 20. september 2009 holdt tilbake - jfr. melding til obligasjonseierne av 4. september Obligasjonseiere som ønsker kopi av tidligere utsendte dokumenter kan henvende seg til Norsk Tillitsmann ASA. Forslag til restrukturering. Låntager legger med dette frem et revidert forslag til restrukturering av obligasjonslånet. Forslaget er detaljert beskrevet i det vedlagte notat utarbeidet av Swedbank Markets. Spørsmål vedrørende den foreslåtte restrukturering av Låntagers investering i finansielle instrumenter kan rettes til Swedbank Markets v/knut Kobberstad tlf Forslaget vil i hovedsak ha som konsekvens for obligasjonseierne at lånet vil løpe uten rente fra 20. september 2008 til forfall 20. september 2015, og at lånet forfaller til pari kurs (ikke kurs 110 % som vedtatt på obligasjonseiermøte 27. oktober 2008). Samtidig vil egenkapitalbufferen i Låntagers investerte finansielle instrumenter øke med ca 3 %. Det gjøres oppmerksom på at det er enkelte deler av den foreslåtte struktur som ikke er endelig avklart. Hvis dette ikke er brakt i orden innen 1. februar 2010, vil restruktureringen bli reversert. Dette innebærer i så fall at tilbakeholdt rentetermin (pr 20. september 2009) blir betalt obligasjonseierne med påløpte renter, og at lånet løper videre til forfall på opprinnelige vilkår. Låntageren har anmodet Norsk Tillitsmann om å fremlegge forslaget til endringer av Låneavtalen for avgjørelse på et obligasjonseiermøte. Låntageren har i denne sammenheng også forutsatt at obligasjonseierne gir styret i Låntager ansvarsfrihet med hensyn på gjennomføring av den foreslåtte restrukturering, jfr. siste avsnitt i forslaget til vedtak. Representanter for Låntageren og Swedbank Markets vil være tilstede på møtet. Etter obligasjonseiermøtet 27. oktober 2008 ble det etablert et uformelt rådgivningspanel med Morten Christensen og Tor Sydnes som representanter for obligasjonseierne. Disse er orientert om det foreliggende forslag til restrukturering. Forslaget fremlegges for obligasjonseierne uten ytterligere vurdering eller anbefaling fra tillitsmannen. Obligasjonseierne må på egen hånd vurdere sin stemmegivning over forslaget. Obligasj onseiermøte. Obligasjonseierne innkalles herved til obligasjonseiermøte: 2

3 NORSK TILLITSMANN ASA Tidspunkt: Fredag 18. desember kl Sted: Norsk Tillitsmanns lokaler, Haakon VIIs gate 1, 0161 Oslo, 5. etg. Til behandling foreligger: 1. Godkjennelse av innkallingen. 2. Godkjennelse av dagsorden. 3. Valg av to personer som sammen med møteleder skal underskrive protokollen. 4. Samtykke til endring av Låneavtalen: Det fremsettes følgende forslag til vedtak: 1) Obligasjonslånets kupongrente og innfrielseskurs endres som følger: Lånet løper uten rente fra og med 20. september 2008 til Forfallsdato den 20. september2015. Lånet forfaller p å Forfallsdato til pari kurs (100 % av pålydende). 2) Obligasjonseierne tar til etterretning at styret i Låntageren vil restrukturere sine investeringer i finansielle instrumenter - herunder gjøre endringer/tilpasninger i forvalterens mandat - i henhold til notat fra Swedbank Markets til Låntageren av 11. desember 2009 vedlagt innkallingen til obligasjonseiermøtet. Det forutsettes at restruktureringen av Låntagers investering i finansielle instrumenter innbeærer egenkapitalen i den investerte struktur økes med minimum 3 %. Det forutsettes videre at alle forhold knyttet til restruktureringen er avklart innen 1. februar Hvis slik avklaring ikke foreligger skal tilbakeholdt renteterminbeløp med forfall 20. september 2009 bli betalt til obligasjonseierne og lånet løpe videre m ed opprinnelige vilkår. Obligasjonseierne fraskriver seg retten til å gjøre gjeldende erstatningsansvar mot styremedlemmene i selskapet med mindre styremedlemmene forsettlig påfører selskapet eller obligasjonseierne skade i egenskap av sitt styreverv i forbindelse med den foreslåtte restruktureringen. Obligasjonseierne aksepterer at styret på vegne av selskapet erklærer overfor tredjepart at selskapet skal anses som en kvalifisert motpart i forbindelse med restrukturering av selskapets investeringsportefølje. Ovennevnte vedtak vil etter Låneavtalen kreve tilslutning fra minst 2/3 av avgitte stemmer de på møtet, samt at minimum 2/10 av stemmeberettigede obligasjoner er representert på møtet. Hvis forslaget ikke blir vedtatt vil Låneavtalen løpe videre på uendrede vilkår. 3

4 NORSK TILLITSMANN ASA Vedlagte Obligasjonseierskjema fra Verdipapirregisteret (VPS) angir obligasjonseiers obligasjonsbeholdning på utskriftstidspunktet. Obligasjonseierskjemaet tjener som bevis for eierforholdet og stemmeretten for obligasjonene på obligasjonseiermøtet. (Er obligasjonene registrert via forvalter må forvalteren bekrefte; (i) hvem som er obligasjonseier, (ii) samlet pålydende på obligasjonene og (iii) kontonummer i VPS.) Den enkelte obligasjonseier kan gi Norsk Tillitsmann fullmakt til å stemme på deres vegne. Obligasjonseierskjemaet vil da også tjene som fullmaktsskjema. Fullmakt gis ved å oversende Obligasjonseierskjemaet i undertegnet stand til Norsk Tillitsmann i tilstrekkelig tid før avholdelse av obligasjonseiermøtet (ved scannet , telefax eller post - se første side av dette brev for ytterligere detaljer). Er obligasjoner overført til ny eier etter utskriften av Obligasjonseierskjemaet må ny eier ta med til obligasjonseiermøtet (eller vedlegge fullmakten) bekreftelse som etter Tillitsmannens mening vil være tilstrekkelig bevis for eierskapet til obligasjonene. Av praktiske grunner ber vi om at obligasjonseiere som ønsker å være tilstede personlig eller med fullmektig (annen enn Norsk Tillitsmann) på selve obligasjonseiermøtet melder dette til Norsk Tillitsmann på telefon eller e-post (se første side for detaljer) innen kl 1600 bankdagen før avholdelse av obligasjonseiermøtet. Med vennlig hilsen NORSK TILLITSMANN ASA Hans Bernhard Lind Vedlegg: Obligasjonseierskjema Skriv fra styreleder i Obligasjonsforetaket III AS Notat fra SwedbankMarkets 4

5 Obligasjonsforetaket III AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo 12. desember 2009 Norsk Tillitsmann ASA v/ Hans Bernhard Lind Postboks 1470 Vika 0116 Oslo Obligasjonsforetaket IIIAS har siden høsten 2008 i samarbeid med Swedbank/First Securities jobbet med restrukturering av de ervervede obligasjonene i selskapet. I vedlagte notat er det gjort en beskrivelse av de foreslått endringene som i sin helhet går ut på å styrke bufferkapitalen mot å avstå fra fremtidige renteterminer, men utbetaling av hovedstol på 100 % i motsetning til tidligere forsøk hvor forslaget var utbetaling av hovedstol på 110 %. Den endrede risikoen ved denne restruktureringen er primært, men ikke utelukkende, basis risiko. Basis risiko oppstår som følge av at de legale dokumentene som ligger til grunn for CDSene ikke er like, både fordi markedspraksis har endret seg og fordi det er to ulike investeringsbanker som lager dokumentene. For å minimere (ideelt eliminere) kreditteksponeringen som skapes gjennom CDSen i Oakham CLNene inngås det en CDS hvor man forsøker å eliminere eksponeringen i ovennevnte CDS. I tillegg oppstår basis risiko blant annet fordi det er to ulike Calculation Agents (JP Morgan og Nomura) involvert i transaksjonen. For eksempel dersom Recovery rate i et Credit Event er bestemt ulikt av JP Morgan og Nomura, kan tap av buffer i den gamle CDO være forskjellig fra den buffer som bygges under den eliminerende CDSen. Styret tar anbefalingene fra Swedbank/First Securities til etterretning og ber obligasjonseierne om å ta stilling til den foreslåtte omstruktureringen på et Obligasjonseiermøte. Styret ber også om at dersom Obligasjonseiermøtet vedtar disse endringene, forutsetter dette også vedtak: "Obligasjonseierne fraskriver seg retten til å gjøre gjeldende erstatningsansvar mot styremedlemmene i selskapet med mindre styremedlemmene forsettlig påfører selskapet eller obligasjonseierne skade i egenskap av sitt styreverv i forbindelse med den foreslåtte restruktureringen. Obligasjonseierne aksepterer at styret på vegne av selskapet erklærer overfor tredjepart at selskapet skal anses som en kvalifisert motpart i forbindelse med restrukturering av selskapets investeringsportefølje.

6 Forutsatt at obligasjonseierne vedtar den foreslåtte restrukturering, gir obligasjonseierne styret fullmakt til å fremforhandle og inngå avtaler som gjennomfører restruktureringen i henhold til det som er beskrevet i dette notat og dets vedlegg. Med vennlig hilsen Obligasjonsforetaket IIIA S Styrets leder Vedlegg: Notat fra First Securities ASA

7 NOTAT Til Fra Erik Gjellestad, Obligasjonsforetaket III AS Harald de Lange, Swedbank Markets Dato 11.desember 2009 FORSLAG TIL RESTRUKTURERING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER EIET AV OBLIGASJONSFOREKTAETIIIAS Innledning Obligasjonseiermøtet i Obligasjonsforetaket III AS vedtok den 27. oktober 2008 å la obligasjonslån 6,10% Obligasjonsforetaket III AS obligasjonslån 2005/2015 ( Obligasjonslånet ) løpe uten renter fra og med 20. september 2008 og frem til forfallsdato den 20. september Videre ble det vedtatt at Obligasjonslånet skal forfalle til kurs 110 % på forfallsdato. Styret i Obligasjonsforetaket III AS ble av obligasjonseiermøtet i denne sammenheng oppfordret til å formalisere en økning av egenkapitalen (også kalt bufferen eller subordineringen) i de finansielle instrumenter (såkalte Credit Linked Notes eller CLNer) selskapet eier så snart som mulig. Etter at Obligasjonsforetaket III AS ikke kom i mål med første forsøk på å restrukturere CLNene, har Swedbank Markets på eget initiativ søkt et antall alternative løsninger for selskapet. Swedbank Markets har de siste månedene vært i dialog med Nomura International plc ( Nomura ) angående en mulig restrukturering av CLNene. Dialogen har munnet ut i et forslag til restrukturering av CLNene. Det er fremdeles noen av de økonomiske parameterne i forslaget som ikke er avklart, men man regner med at disse vil falle på plass i løpet av kort tid. Hovedlinjene i forslaget presenteres nedenfor. Markedssituasjonen Kredittspreadene har i snitt over de siste 12 månedene i vesentlig grad komm et inn (blitt mindre). Dette gjelder også for referanseporteføljen knyttet til utstedt av CLNene utstedt av Oakham Rated S.A. ( Oakham ) ( Oakham-CLNene ). I kjølvannet av finanskrisen har det imidlertid inntruffet et antall credit events knyttet til Oakham-CLNenes referanseportefølje, og bufferkapitalen til instrumentene er på grunn av dette blitt redusert fra 7,35 % av referanseporteføljen per oktober 2008 til ca. 2,75 % per oktober følge forvalter, Natixis Asset Management, var ratingen på Oakham-CLNene per oktober 2009 Caal (Moody s) og CCC (Fitch).

8 De mest utsatte kredittene i referanseporteføljen handles dessuten på langt høyere spreader i dag enn for 12 måneder siden. Referanseporteføljen til Oakham-CLNene innholder for eksempel ca. 2,5 % eksponering mot såkalte monolines (MBIA, AMBAC) og samlet 2,5 % eksponering mot CIT Group og IStar. Alle disse eksponeringene handler på kredittspreader fra 21 % til 86 % per år. Dette impliserer en meget høy sannsynlighet for mislighold. Forøvrig er det flere enn 10 kreditter som handles på spreader over 10 %. Historiske data fra Moody s viser at mellom ca 43 % og 61 % av CCC ratede utstedere misligholdt i løpet av en 6 års periode (snitt for periode og , respektivt). Status på Oakham-CLNene De CLNene som Obligasjonsforetaket IIIAS i dag eier, Oakham-CLNene, hadde pr 30. oktober 2009 offisielt en egenkapital på 2,75 % (kilde: Natixis Asset Management). Dette tallet inkluderer ikke tapet knyttet til en credit event som har inntrådt knyttet til CIT Group, da den såkalte recovery rate i forbindelse med credit event en ennå ikke er fastsatt. Det må derfor antas at den reelle egenkapitalen per dato er noe lavere enn 2,75 %. Tabellen under angir offisiell status på Oakham-CLNene på tre ulike tidspunkter: Oakham CLN Initial 30/10/ /10/2009 Moody s A2 A2 Caal Fitch A+ CCC CCC Buffer 7,25 % 7,35 % 2,75 %* Portefølje data Moody s(snt rating) Baa2/Baa3 Bal/Ba2 Bal/Ba2 Snitt spread (5 år) 0,80 % 8,71 % 5,37 % 5 høyeste spreader 24 %- 73 % 25 %- 86 % *C IT ikke hensyntatt Forslag til restrukturering Forslaget til restrukturering av Oakham-CLNene går i hovedsak ut på følgende: Ø knins av esenkapital I tråd med vedtaket fattet på obligasjonseiermøtet 27. oktober 2008, foreslås det at Obligasjonslånet løper uten renter fra og med 20. september 2008 og frem til forfallsdato den 20. september Det foreslås også at Obligasjonslånet forfaller til kurs 100 % av pålydende på forfallsdato. Figur 1 nedenfor søker på en forenklet måte å fremstille de økonomiske hovedtrekkene i den nåværende strukturen og i den restrukturerte strukturen. Den øverste figuren viser dagens situasjon, hvor Obligasjonsforetaket III AS eier Oakham-CLNene. Den nederste figuren viser situasjonen etter en eventuell gjennomføring av den foreslåtte restruktureringen, hvor Obligasjonsforetaket III AS vil eie nye CLNer.

9 A > Periodisk rente og tilbakebetalt beløp ved forfall vil reduseres dersom mer enn buffer spises opp (buffer ca 2,2%) Dersom transjen (tykkelse på 2% ) spis opp fullstendig vil periodisk rente opphøre og pålydende ved forfall vil bli null Figur 1 Periodisk rente og tilbakebetalt beløp ved forfall vil reduseres dersom mer enn buffer spises opp (buffer ca 5,2%*) Dersom transjen (tykkelse på 2% ) spis opp fullstendig vil pålydende ved forfall bli null ** Det vil bli betalt en periodisk kupong fra N ov for å dekke administrative kostnader i Obligasjonsfcretaket III AS Den juridiske strukturen ser annerledes ut, både i forhold til dagens situasjon og etter en eventuell gjennomføring av den foreslåtte restruktureringen. Gjennomføring av den foreslåtte restrukturering vil skje ved at Obligasjonsforetaket III AS selger kupongrenten på Oakham-CLNene som ble utbetalt til Obligasjonsforetaket III AS i september 2009, men som ikke er utbetalt til obligasjonseieme, samt Oakham-CLNene med alle fremtidige kuponger, til Swedbank Markets. Swedbank Markets får samtidig i oppdrag, på markedsmessige betingelser, å fremskaffe Novus-CLNer med tilsvarende pålydende som Oakham-CLNene, med en buffer som initielt ligger minst 3,00 % over bufferkapitalen på Oakham-CLNene på tidspunktet for restruktureringen, og som for øvrig har de egenskaper som fremkommer av dette notatet. Dersom Swedbank Markets lykkes med å fremskaffe Novus-CLNer som angitt foran innen 1. februar 2010, vil Obligasjonsforetaket III AS være pliktig til å motta slike som fullt og endelig oppgjør for de forannevnte solgte aktiva. Dersom Swedbank Markets ikke har gjennomført transaksjon i tråd med det som er angitt foran innen 1. februar 2010, skal samtlige av ovennevnte aktiva, med eventuelle påløpte renter, overføres tilbake til Obligasjonsforetaket III AS, og dette skal utgjøre fullt og endelig oppgjør mellom partene i forbindelse med salget. Etter at restruktureringen er gjennomført vil resultatet være at Obligasjonsforetaket III AS eier ikke-ratede CLNer utstedt av Novus Capital plc ( Novus ), som i sin tur vil eie Oakham-CLN ene.

10 Resultat analyse av potensielle kreditthendelser ( Credit Events ) Tabellen nedenfor illustrerer hvor mange såkalte credit events en CLN med 3 % ekstra buffer kan tåle under ulike antakelser før ytterligere credit events innebærer at den ekstra bufferen i sin helhet er tapt (NB: her inkluderes IKKE konsekvenser av potensiell basis risiko). For eksempel, dersom hver referansekreditt som utsettes for en credit event har en 1 % vekt i porteføljen og påfølgende recovery rate blir 50 %, kan CLNene tåle ytterligere 6 credit events før den ekstra bufferen i sin helhet er tapt. A ntakeiser E k s tra Buffer 3,00 % Beholding 1,00 % Recove ry A ntall ekstra kreditt hendelser m an kan m otstå 0 % 3 25 % 4 50 % 6 75 % 12 Kredittswavver Forvaltningen av kredittswappen ( CDS ) inngått av Oakham vil avsluttes (dvs. kreditteksponeringen vil fryses / bli statisk) i forbindelse med restruktureringen. Novus vil inngå en CDS med Nomura. Denne CDSen vil ha en såkalt Long Component og en Short Component. Short Component av CDSen vil være statisk, og vil være strukturert slik at den søker, økonomisk sett, i størst mulig grad å utlikne kreditteksponeringen knyttet til CDSen inngått av Oakham. (NB! Det er ikke mulig å ulikne eksponeringen knyttet til CDSen utstedt av Oakham 100 %, slik at det vil bli værende igjen såkalt basisrisiko). Long Component av CDSen vil være forvaltet og i utgangspunktet (tidsmessig) vil den underliggende portefølje av referansekreditter være den samme som den statiske portefølje av referansekreditter knyttet til CDSen inngått av Oakham, men egenkapitalen/subordineringen vil være høyere, dvs. de såkalte attachment points og detatchment points vil forflyttes parallelt opp med minimum 3,00 %. (Det vil si at dersom dagens bufferkapital for eksempel er 2,00 % vil egenkapitalen/subordineringen etter restruktureringen minimum være 5,00 %.) Natixis Asset Management, som i dag forvalter CDSen inngått av Oakham, før den i henhold til forslaget om restrukturering blir gjort statisk, vil forvalte Long Component av CDSen inngått av Novus i henhold til en forvaltningsavtale som har likhetstrekk med forvaltningsavtalen knyttet til forvaltningen av Oakham-CDSen, men som er annerledes blant annet for å reflektere dagens markedspraksis. P.t. er man imidlertid ikke kommet til full enighet med forvalter angående forvaltningsavtalen, og på bakgrunn av dette foreslår Swedbank Markets at dersom enighet med forvalter ikke foreligger innen 15. januar 2010, vil også Long Component av CDSen inngått av Novus bli statisk (dvs. ikke forvaltet og referanseporteføljen vil forbli den samme som for Oakham-CLNene).

11 Novus-CLNene skal ikke betale ut annen løpende avkastning enn til å dekke Obligasjonsforetaket III AS kostnader til revisor, forretningsfører, advokater etc., og Novus-CLNene vil ha samme forfallsdato som Oakham-CLNene. Novus-CLNene vil i utgangspunktet betale tilbake 100 % av pålydende beløp. Motstykket til at man sier fra seg den løpende avkastningen på CLNene er at egenkapitalen/subordineringen som beskytter hovedstolen øker. Basisrisiko Basisrisiko oppstår i denne sammenheng hovedsakelig ved at man søker å eliminere den eksponeringen som Oakham-CDSen gir. Det er flere ulike årsaker til at slik basisrisiko oppstår, men én viktig grunn er at den underliggende dokumentasjonen knyttet til Oakham-CLNene og Novus-CLNene, respektivt, ikke er lik. Årsaken til dette er blant annet at praksis i CD S-markedet har endret seg siden Oakham-CDSen ble inngått samt at CDSene er inngått med ulike motparter (Oakham-CDSen ble inngått med Bear Stearns Credit Products Inc. (nå overtatt av J.P. Morgan), mens Novus-CDSen inngås med Nomura). Swedbank Markets har kontaktet J.P. Morgan og anmodet om at dokumentasjonen knyttet til Oakham-CDSen oppdateres ved at ISDAs såkalte July 2009 Supplement / Big Bang auction protocol angående prisfastsettelse gjøres til en del av Oakham-CDSen. Dersom J.P. Morgan aksepterer dette vil Oakham-CDSen bli mer lik Novus-CDSen, og basisrisikoen vil bli redusert. Det kan også tenkes at J.P. Morgan vil kreve betaling for eventuelt å gjøre en slik endring. Swedbank Markets har per dato for dette notatet ikke mottatt tilbakemelding fra J.P. Morgan angående dette, og det kan tenkes at J.P. Morgan overhodet ikke ønsker å gjøre slik endring. Dersom basisrisiko materialiserer seg i negativ retning vil den løpende avkastningen fra Oakham-CDSen og de såkalte Charged Assets i Oakham (Depfa-obligasjoner) være lavere enn de motsvarende forpliktelsene knyttet til Short Component av Novus CDSen. Den på forfallstidspunktet (maturity date) akkumulerte differansen mellom den løpende avkastningen fra Oakham-CLNene og de motsvarende løpende forpliktelsene knyttet til Short Component av Novus CDSen vil dekkes inn ved at det foretas en avregning mot hovedstolen på forfallstidspunktet. Investorene vil derfor kunne oppleve at selv om det er igjen tilstrekkelig med buffer/egenkapital nå forfallstidspunktet til å dekke slik akkumulert differanse, så vil investorene ikke få tilbake 100 % av hovedstolen, men kun hovedstolen minus denne akkumulerte differansen. Eksponeringen mot CIT på 1,50 % av referanseporteføljen kan illustrere hvilke utslag basisrisiko kan gi. Oakham-CDSen er, og Short Component (og i utgangspunktet også Long Component) av Novus-CDSen vil være, eksponert mot CIT. Dersom man antar at recovery rate ved en credit event knyttet til CIT settes til 40 % i settlement prosessen knyttet til Oakham-CDSen, og til 70 % i settlement prosessen knyttet til CDSen mot Nomura, vil Oakham-CDSen måtte ta tap på 0,90 % av referanseporteføljen, mens Short Component av Novus-CDS kun ville ta et tap på 0,45 % av referanseporteføljen (dvs. fordel for Novus da selskapet sitter på den andre siden av denne CDSen). Dersom en slik credit event innebærer til at det spises inn i hovedstolen på Oakham-CDSen, uten at det

12 tilsvarende spises inn i hovedstolen på Short Component av Novus-CDSen, vil hovedstolen på Oakham-CLNene reduseres (og dermed også den løpende renten reduseres) uten at Novus tilføres tilsvarende verdier, og dermed reduseres også verdien av hovedstolen på Novus-CLNene. Dersom basisrisiko ikke hadde materialisert seg (for eksempel recovery rate hadde vært den samme for alle CDSene) ville verdireduksjonen i Oakham blitt oppveiet av tilsvarende utbetaling til i Novus, og hovedstolen på Novus-CLNene ville forblitt inntakt. Forslag På bakgrunn av ovenstående anbefaler Swedbank Markets at obligasjonseiermøtet i Obligasjonsforetaket IIIA S vedtar følgende: Obligasjonslånet (ISIN NO ) fortsetter å løpe uten rente fra og med 20. september 2008 og frem til forfallsdato den 20. september Obligasjonslånet forfaller til kurs 100 % av pålydende på forfallsdato; Kupongrenten på Oakham-CLNene som ble utbetalt til Obligasjonsforetaket III AS i september 2009, men som ikke er ubetalt obligasjonseieme, samt Oakham-CLNene med alle fremtidige kuponger, benyttes å gjennomføre restruktureringen i tråd med det som er beskrevet i dette notatet; Bufferkapitalen på Long Component av kredittswappen inngått av Novus Capital plc skal initielt ligge minst 3,00 % over bufferkapitalen på CDSen inngått av Oakham Rated S.A. på tidspunktet for restruktureringen; Styret i Obligasjonsforetaket III AS gis fullmakt til å fatte nødvendige vedtak og foreta nødvendige handlinger for å gjennomføre restruktureringen i tråd med det som er beskrevet i dette notatet; Styret i Obligasjonsforetaket III AS fortsetter arbeidet med å legge til rette for at Novus-CLNene blir forvaltet. Dersom enighet med forvalter ikke er oppnådd innen 15. januar 2010 vil Novus-CLNene forbli statiske (dvs ikke forvaltet) over den gjenværende løpetid; Styret i Obligasjonsforetaket III AS fortsetter arbeidet med å søke å få J.P. Morgan til å gjøre ISDAs July 2009 Supplement til en del av Oakham-CDSen, og styret har mandat til å betale antatt markedspris for slik endring dersom J.P. Morgan krever dette; Det bekreftes at fullmakt gitt til styret i Obligasjonsforetaket III AS til å fremforhandle modifikasjoner i forvalters mandat, gitt i obligasjonseiermøte avholdt 27. oktober 2008, gjelder tilsvarende for mandatet til forvalter av Novus-CLNene; Styret gir Swedbank Markets i oppdrag å gjennomføre den foreslåtte restruktureringen i tråd med det som fremkommer av dette notatet.

13 MEDDELELSE: Dette dokumentet er kun ment for informasjonsformål og skal ikke anses som et tilbud om, eller invitasjon til, å kjøpe/selge eller tegne finansielle instrumenter. Dokumentet skal ikke, verken helt eller delvis, på noen måte danne grunnlag for noen avtale eller forpliktelse. Selv om Swedbank Markets etter beste evne har søkt å forsikre seg om at den informasjon som dokumentet inneholder er korrekt, og at de synspunkter som det gis uttrykk for i dokumentet er balanserte og fornuftige, så gir Swedbank Markets ingen garantier eller inneståelser, verken implisitte eller eksplisitte, med hensyn til den informasjon, de synspunkter, de prognoser og de beregninger som dokumentet inneholder. Analyser som dette dokumentet inneholder er basert på forutsetninger som, dersom de endres, kan endre de konklusjoner som analysene inneholder. Swedbank Markets har ingen forpliktelse til å oppdatere, modifisere eller endre dette dokumentet, eller på annen måte notifisere leseren av dette dokumentet dersom informasjon i dokumentet, synspunkter, beregninger, estimater, utsagn om fremtiden uttrykt i dokumentet i ettertid skulle vise seg å bli unøyaktige eller ikke lenger være korrekte. Ingen del av dette dokumentet kan distribueres og/eller gjengis til andre enn Obligasjonsforetaket m AS uten skriftlig forhåndssamtykke fra Swedbank Markets, og dokumentet må kun brukes på slik måte som foreskrevet av Swedbank Markets. Swedbank Markets kan på ingen måte anses som rådgiver for de personer og/eller selskaper som leser dette dokumentet, og enhver leser av dette dokumentet anmodes om å kontakte egen uavhengig rådgiver for å få vurdert konsekvenser for seg av den informasjon som dokumentet inneholder. Enhver vurdering dette dokumentet inneholder er kun et uttrykk for Swedbank Markets beste skjønn per denne dato og slike vurderinger vil kunne endre seg. Swedbank Markets kan ikke påta seg noe juridisk og/eller økonomisk ansvar for tap, direkte og/eller indirekte, som følge av bruk av dette dokumentet eller slik informasjon som dette dokumentet inneholder, og Swedbank Markets fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser i dette dokumentet. Ingenting i dette dokumentet skal kunne anses som en inneståelse i forhold til fremtidig utvikling på noe finansielt instrument, kreditt, valuta, sats eller annen markeds- eller økonomisk indikator, i det historisk avkastning ikke nødvendigvis er indikativ for fremtidig utvikling. Dette dokumentet eller den informasjon som dette dokumentet inneholder kan ikke på noen måte gjengis, verken helt eller delvis, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Swedbank Markets.

Restrukturering av obligasjonslånet Innkalling til obligasjonseiermøte

Restrukturering av obligasjonslånet Innkalling til obligasjonseiermøte This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001033677.9 og NO 001033678.7 - Obligasjonsforetaket

Detaljer

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud

Detaljer

Utsettelse av rentebetaling - Innkalling til obligasjonseiermøte

Utsettelse av rentebetaling - Innkalling til obligasjonseiermøte NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001033677.9

Detaljer

- 15 per cent Emerging Europe Land Development AS Secured Callable Bond Issue 2013/2014

- 15 per cent Emerging Europe Land Development AS Secured Callable Bond Issue 2013/2014 NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only, For further information please contact Nordic Trustee ASA. Tilobligasjonseierne i: ISIN: NO 0010691017-15 per cent Emerging Europe

Detaljer

Restrukturering av obligasjonslånet - Innkalling til obligasjonseiermøte

Restrukturering av obligasjonslånet - Innkalling til obligasjonseiermøte NORSK TILLITSMANN ASA www.trustee.no This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001033677.9

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Ulike tiltak relatert til den senere tids bevegelser i finansmarkedene - Innkalling til obligasjonseiermøte

Ulike tiltak relatert til den senere tids bevegelser i finansmarkedene - Innkalling til obligasjonseiermøte NORSK TILLITSMANN ASA www. trustee, n This letter t the bndhlders is issued in Nrwegian nly. Fr further infrmatin please cntact Nrsk Tillitsmann ASA. Til bligasjnseierne i: ISIN: NO 001027789.0-6,10 %

Detaljer

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO 0010486772 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

NORSK TILLITSMANN ASA

NORSK TILLITSMANN ASA This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001041701.7 - FRN Estatia Resort Property AS

Detaljer

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 15.03.2016 Endelig ISIN: NO 0010760010 Rentereguleringsdato: Bankdag konvensjon: 8) Rentetermindato: 9) Rentebærende

Detaljer

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016 SpareBank 1 SR-Bank ASA, prospekt av 03. juni 2016 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO0010760341 VERDIPAPIRDOKUMENT for 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger,

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO 001 0657539 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

TERM SHEET. 05 april 2013

TERM SHEET. 05 april 2013 1 TERM SHEET 05 april 2013 Flytende rente Bamble Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010675002 Bamble Sparebank

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag 27. september 2013, kl. 10.00 i auditoriet, 1. etasje,

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

FRN OBOS-banken AS ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder

FRN OBOS-banken AS ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 16.05.2017 Utkast ISIN: NO 0010792484 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Proxy.pdf, Summons to bondholders.pdf. Fosnavåg, 12. februar 2016

Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Proxy.pdf, Summons to bondholders.pdf. Fosnavåg, 12. februar 2016 MeldingsID: 394878 Innsendt dato: 12.02.2016 09:17 UtstederID: HAVI Utsteder: Havila Shipping ASA Instrument: - Marked: XOSL,XOAM Kategori: ANDRE MELDINGER Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja Vedlegg:

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO 001 0662893 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www.hafslund.no

Detaljer

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på ABM Dato: 23/12/2011 Endelig ISIN: NO 001 0633720 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer] Relevante

Detaljer

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for.

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for. TERM SHEET Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: NO 001065018.7 Utsteder: Haugesund

Detaljer

NORSK TILLITSMANN ASA

NORSK TILLITSMANN ASA NORSK TILLITSMANN ASA This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001024423.9 - Flytende

Detaljer

TERM SHEET. 9. mars 2017 NO OBOS Forretningsbygg AS

TERM SHEET. 9. mars 2017 NO OBOS Forretningsbygg AS TERM SHEET 9. mars 2017 [ ]% OBOS Forretningsbygg AS sikret obligasjonslån 2017/2022 ( Obligasjonene ) ISIN: Utsteder: NO0010788979 OBOS Forretningsbygg AS Konsernet: Utsteder med datterselskap, jfr Lov

Detaljer

FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån ("Obligasjonene") med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser

FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån (Obligasjonene) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser Endelig Term Sheet FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån ("Obligasjonene") med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser ISIN: Låntager/Utsteder: Type lån: Løpetid:

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016 9. desember 2016 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN NO 0010780851 Utstederen Type lån Hemne Sparebank Lånebeløp NOK 30.000.000

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for 1 TERM SHEET 23. juni 2014 Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: NO 0010714249 Utsteder: Type lån: Eiendomskreditt

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001018945.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 5,53 % E-CO Energi AS åpent obligasjonslån 2003/2008

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 Eidsiva Energi AS, Prospekt av 23. juni 2015 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736572 Prospekt Verdipapirdokument for 2,60 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2022 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger:

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne.

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne. ISIN NO 001 026877.4 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,35 % Sparebanken Øst åpent obligasjonslån 2005/2015

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Skipsholding 2 AS den 17. juni 2015 kl. 15.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736580 Prospekt Verdipapirdokument for 3,15 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2030 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger

Detaljer

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat Til aksjeeierne i Boligutleie Holding II AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Boligutleie Holding II AS ( Selskapet ) innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling. Tid: 26.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO 001 0675424 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

LANEAVTALE. Obligasjonsfore taket IIIAS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasj onseierne

LANEAVTALE. Obligasjonsfore taket IIIAS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasj onseierne ISIN NO 001 027789.0 LANEAVTALE mellom Obligasjonsfore taket IIIAS (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasj onseierne i obligasjonslån 6,10% Obligasjonsforetaket III AS obligasjonslån

Detaljer

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aker Philadelphia Shipyard ASA fredag 7. februar 2014 kl. 17.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

LÅNEAVTALE. Bank 1 Oslo AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Bank 1 Oslo AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 014883.6 LÅNEAVTALE mellom Bank 1 Oslo AS (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 7,50 % Bank 1 Oslo AS åpent obligasjonslån 2002/2010

Detaljer

FRN Bien Sparebank Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

FRN Bien Sparebank Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder 03.12.2012 FRN Bien Sparebank Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN NO 001 0665490 Utsteder: Type lån: Bien Sparebank AS Lånebeløp: NOK 25 000 000

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010704414 Prospekt Verdipapirdokument for 4,52 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2029 Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne

Detaljer

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder Side 1 av 5 TERM SHEET 3. mai 2017 FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010792773 SpareBank 1 Modum Ansvarlig

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 NorgesGruppen ASA, 08.05 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010709512 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512 Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Obligasjonsavtale. for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8

Obligasjonsavtale. for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8 Obligasjonsavtale for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA NORSK WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Torsdag 25. april 2013 kl. 10:45 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamlingen vil bli

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023784.5 LÅNEAVTALE mellom Sandnes Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Sandnes Sparebank åpent obligasjonslån

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 10. november 2011 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 026568.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente E-CO Energi AS åpent obligasjonslån

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: Thon Conference Vika

Detaljer

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon* Dette verdipapirdokumentet ( Verdipapirdokumentet ) har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje.

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. Til aksjonærene i Eidsiva Rederi ASA Oslo, 24. mai 2006 Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. DAGSORDEN torsdag, 8. juni

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder TERM SHEET 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010612153 Sparebanken Sogn

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012

VERDIPAPIRDOKUMENT. Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012 ISIN: NO 001 030545.1 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Lånet løper fra 15. mars 2006 til 15. mars 2012. Dette verdipapirdokumentet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: KS Agenda Møtesenter,

Detaljer

TERM SHEET. Flytende rente Landkreditt Bank AS fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. Flytende rente Landkreditt Bank AS fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder TERM SHEET Flytende rente Landkreditt Bank AS fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: Utsteder: Type lån: Lånebeløp ( Obligasjonene/

Detaljer

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: Utsteder: Type lån: Lånebeløp ( Obligasjonene/ Obligasjoner

Detaljer