Veien til Benjaminprisen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veien til Benjaminprisen"

Transkript

1 Er det noen her? Hvem er det som er her? Hvem er det som er stjernene mine? Slik starter alle fellessamlinger på Brandengen skole. Veien til Benjaminprisen Da jeg ble ansatt som rektor på Brandengen skole i 2009 laget vi følgende mål: «Brandengen skole skal skinne fysisk og læringsmessig som 100 åring i 2014.» Et personlig mål for meg var at vi var blitt så gode at vi kunne søke om Benjaminprisen i Veien til Benjaminprisen handler ikke først og fremst om prisen, men om å ha en skole som er så god at den betyr en forskjell for elevenes læring og utvikling. Brandengen skole er en sentral byskole i Drammen. Skolen er tegnet av Arnstein Arneberg og er utformet som en borg. I dag har vi ca. 500 elever og 60 ansatte. Visjonen vår er som overskriften til denne sesjonen: «Mangfold og Mestring i Mulighetenes skole.» Skolen kjennetegnes ved et stort mangfold av elever med opprinnelse fra hele verden. Skolekretsen er mangfoldig, med elever fra middelklassen, så vel som mange fattige elever, og mange elever som flytter mye. Forskning viser at foreldrebakgrunn er av stor betydning for elevenes mestring i norsk skole. Samtidig ser vi at mange minoritetsspråklige elever presterer lavt i norsk skole, og har høyt frafall i videregående utdanning. Dette er et stort problem for den enkelte elev, og for samfunnet. Derfor er det vår oppgave å gi så god tilpasset opplæring som mulig, slik at det fører til mestring for elevene, og slik at de får muligheter til å realisere sitt potensial. Vår kompetanse er alltid viktig. I en flerkulturell skole er det behov for ekstra kompetanse om sosialisering i en minoritetssituasjon og språkinnlæring. Det tar ifølge forskere som Jim Cummins, fra 5 til 7 år å lære et nytt språk, både kognitivt og akademisk. Min masteroppgave viser at dette avhenger veldig av kompetansen på 1. språket. En ting er å vite hva elevene trenger, en annen ting er å gjøre noe med det. Det er vesentlig at elevene er motiverte og tror at de kan lykkes. Vi bruker verdiene våre RESPEKT- ANSVAR OG OMSORG for å fremme mangfold og inkludering og forhindre diskriminering og rasisme. Det er viktig at vi voksne som jobber på Brandengen skole er gode rollemodeller. Vi må være aktive i inspeksjonen vår, vi må rydde søppel og vi skal være høflige mot alle vi møter. Lederne er synlige, vi bryr oss, samtidig som vi stiller krav. Vi må hele tiden være bevisste på «Hvorfor vi er her, og Hvem vi er til for.» VI- sangen: (Kor arti) er skolesangen vår. «Vi er barn fra forskjellige land, som står sammen og viser vi kan 1

2 skape samhold om vi bare vil, -Ingen grenser for hva vi får til. Og vi synger så høyt som vi kan. Vi vil høres i all verdens land. For vi har noe viktig å si; Vi er barn som har mye å gi Veien til Benjaminprisen og dagens skole har vært preget av både store utfordringer, mange læringssløyfer og utrolig mye glede. Det har handlet om å ha langsiktige mål, om å ta i mot hjelp underveis og aldri gi opp. Det handler også om høye forventninger, ikke minst til oss selv, og høye kunnskaper om læring. Drammensskolen: Vi er så heldige at Drammen kommune har høye mål for elevene i kommunen. Visjonen for Drammensskolen lyder slik: «Hver enkelt elev skal oppfylle sitt fulle faglige potensial og bli et trygt, selvstendig og aktivt menneske.» For å få til dette har kommunen opprettet et kompetansesenter, kalt Utviklingsbasen. Hovedoppgaven til Utviklingsbasen er å gi kompetanseheving til skolene gjennom kurs, foredrag, veiledning og nettverk i de grunnleggende ferdighetene, lesing, skriving, regning og sosial kompetanse, men også i engelsk, IKT, fysisk aktiv læring og ledelse. Samtidig er det, i kommunen, stort fokus på rehabilitering og oppgradering av bygg og utstyr i skolene. Utviklingsbasen har vært, og er, svært viktig for utviklingen av Brandengen skole, og de har bidratt på veien til Benjaminprisen. Vi har selv løftet mangfoldet, spåklig, kulturelt, i forhold til evner og i forhold til forutsetninger. Alle er unike, alle er like gode. Vi har hatt god sosial utvikling hele veien, men vi har slitt med å få gode nok faglige resultater. Utviklingsbasen har gitt oss verktøy til å løfte det faglige nivået på skolen. Likevel var resultatene på Nasjonale prøver på 5. trinn høsten 2011 så dårlige at vi var alvorlig bekymret, og jeg lurte på om jeg fortsatt hadde tillitt hos min leder. Tillitt fikk jeg, og sammen ble vi enige om å be om ekstern hjelp. Derfor kontaktet vi «Ringer i vann», med Grethe og Tom Rune, som vi kjente gjennom studieturer til New Zealand og «Ringer i vann konferanser». I desember 2011 gjennomførte de en organisasjonsanalyse sammen med oss. Konklusjonen der var at vi hadde en flott visjon i «Mangfold og Mestring i Mulighetenes skole,» men at det var et sterkt behov for å beskrive og synliggjøre hvem vi er «Brandengen måten å gjøre ting på,» altså hvordan vi arbeider med læringsarbeidet, for å lage rutiner og systemer som sikret kvalitet i alle ledd. Samtidig var og er det viktig å arbeide med arbeidskultur. Det er de ansatte som kan gjøre den største forskjellen for elevenes læring og utvikling. Likevel hviler det største ansvaret på oss i ledelsen. Vi snakket mye om KRAV KONTROLL STØTTE. I virkeligheten krevde og støttet vi, men vi kontrollerte lite. Nå jobber vi med å være tydeligere på krav, vi gir fortsatt støtte og ros, men vi kontrollerer mye mer. For eksempel sjekker vi alle de 500 2

3 elevmappene for å se om utviklingssamtaler gjennomføres og arkiveres, vi kontrollerer at inspeksjoner overholdes, og vi gir tilbakemelding på ting som ikke er fungerer. Grete og Tom Rune har også deltatt på planleggingsdager der hele personalet har vært med å utarbeidet hvordan: 1. ELEVENE PÅ BRANDENGEN SKOLE LÆRER BEST NÅR: Det er god relasjon og samhandling mellom lærer og elev og elevene imellom. De får utfordringer tilpasset sitt nivå. Læreren er en tydelig og forutsigbar voksenperson som utøver god klasseledelse. Elevene får konkrete tilbakemeldinger for vider eutvikling, slik at de kan oppnå sitt fulle potensial. Det stilles de samme høye forventningene til skoleprestasjonene på skolen og hjemme. Det er god relasjon og samhandling mellom hjem og skole. Og 2. Jeg tar ansvar for å opprettholde og videreutvikle et godt arbeidsmiljø på Brandengen skole ved å: Fra 2012 har Grete og Tom Rune fulgt og veiledet skolens lederteam. Både Utviklingsbasen og «Ringer i vann» har bidratt til utviklingen av Brandengen skole. Utviklingsbasen fordi de som jobber der med Eva Høiby i spissen har vært flinke til å vise retning for, og hjelpe oss med, faglig utvikling. «Ringer i vann» fordi de har vært ledelsens kritiske venner og vært helt tydelige på hva vi må endre for å lykkes. Vi er bevisste på «Hvorfor vi er her,» og «Hvem vi er til for». Elevenes LÆRING er det aller viktigste vi gjør.i arbeidet med trivsel er vi opptatt av elevmedvirkning. Derfor har vi satt av tid til en ansatt som er spesielt flink til å arbeide med sosial kompetanse, elevmedvirkning og til å løfte elever med liten selvtillit, eller som har en tendens til å gjøre dårlige valg for seg og andre. Alle skolene i Drammen benytter PALS positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (utarbeidet av atferdssenteret ved universitetet i Oslo) som verktøy i arbeidet med sosial kompetanse. For alle skolens arenaer er det utviklet regler innenfor verdiene RESPEKT- ANSVAR OMSORG. I tillegg har vi ulike kampanjer som elevrådet står bak. En av disse er «Bad Hair Day», der det er om å gjøre å se rarest mulig ut, men samtidig si hyggelige ting til hverandre. Vi har «Lurt å si kampanje» der vi jobber med å ta bort banneord, rasistiske og seksualiserte uttrykk og ukvemsord, og isteden finne ord som løfter og gir god stemning, og vi har «trivelig på toalettet» kampanjer der alle har spesiell fokus på toalettene. Elevrådet og skolens ledelse følger opp med kontroller og noterer når toalettene er kontrollert, slik det gjøres på blant andre bensinstasjoner og offentlige toaletter. 3

4 For å få til faglige løft har vi jobbet mye med lesing og med arbeidsmetoder for å gi best mulig tilpasset opplæring. Vi har egne leselærere på småskoletrinnet og mange av lærerne på skole har vært på New Zealand og lært seg veiledet lesing og stasjonsundervisning. Vi er også bevisste på å rekruttere et mangfold av lærere i ulik alder og med ulike kjønn og etnisitet, men aller viktigst lærere som er engasjerte og som vil være med på å bety en forskjell i elevenes liv. Det handler om: LÆRING FOR MESTRING, UTDANNING, ARBEID, GOD HELSE OG ET GODT LIV. Elever som gjennomfører videregående opplæring lever i gjennomsnitt ni år lengre enn de som ikke gjør det! Vi har derfor et stort ansvar for å gi alle et så godt grunnlag som mulig. De grepene vi har gjort har ført til større grad av måloppnåelse også i resultater på nasjonale prøver. De siste årene har vi ligget rundt landsgjennomsnitt. Det er en god utvikling i et boområde med gjennomsnittlig lave levekår. Kanskje dere tenker, hva er Benjaminprisen og hvor kommer Benjaminprisen inn i Brandengen skoles arbeid? Først vil jeg si noe kort om prisen: «Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen, som ble drept 15 år gammel den 26. januar 2001 av erklærte nynazister. Drapet var rasistisk motivert. Kriterier for prisen Prisen deles ut til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Arbeidet skal være preget av: Forankring: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering skal være forankret i skolens langsiktige arbeid Involvering: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering skal involvere alle skolens aktører Synliggjøring: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering skal være synlig i skole og lokalmiljø.» (www.udir.no) På en skole som Brandengen er det viktig å arbeide for mangfold og inkludering og mot rasisme og diskriminering. Det må vi gjøre hver dag, ved å vise at mangfoldet er viktig, ved at vi jobber for at alle skal lykkes og ved å stoppe diskriminering og rasistiske ytringer. Det er viktig at alle elever føler seg like verdsatt. Det gjør de i større grad om vi anerkjenner mangfoldet som en ressurs. På skolen vår skal det synes at det er elever og voksne med et mangfold av ressurser. Vi har mange språk representert, vi har mange religioner og ulike kulturer og tradisjoner. Derfor kan vi lære av hverandre. Det er ikke alltid lett. Spesielt utfordrende er det at mange av elevene har kort oppholdstid i Norge og strever med det norske språket. Da er det godt å ha ansatte som behersker mange språk. Vi har standarder for hvordan det skal være i et klasserom. Det skal vise mål i ulike fag, men også gjenspeile 4

5 mangfoldet i elevenes bakgrunn. Det kan for eksempel være gjennom ulike alfabet, ord, flagg eller kart. Det viktigste er at elevenes samlede kompetanse anerkjennes i hverdagen i fagene. Vi arbeider mot rasisme og diskriminering og for mangfold og inkludering på mange plan. Først og fremst gjennom hvordan vi møter elevene i hverdagen og gir dem kunnskaper i fag og i sosial kompetanse. Samtidig som vi har laget egne planer for arbeidet med MANGFOLD OG INKLUDERING OG MOT RASISME OG DISKRIMINERING som er knyttet til skolens årshjulsaktiviteter. Disse planene tar utgangspunkt i den generelle delen av lærerplanen og fagplanene i samfunnsfag, RLE og norsk. Årshjulsaktivitetene starter med Holocaustdagen 27. januar. Da har elevene arbeidet med temaene i klassene og vi har fellessamling med sang og appeller fra elevrådet og rektor i skolegården. I mai har vi fellessamling med forberedelse til 17. mai. 21.mai arrangerer vi FNs dag for kulturelt mangfold, med aldersblanding og leker fra ulike land. I juni har vi den store Sommerfesten, «Verden på Brandengen skole og Brandengen skole i verden» som arrangeres på kvelden sammen med FAU. Da er en fellessamling i skolegården med underholdning og matservering. I august presenterer skoleårets ansatte seg gjennom «Eventyret om Brandengen skole.» Det handler om skolens 100årige historie, om hvem VI er og hvorfor VI er her. Om hvor fattig Norge var i 1914, om utvandring, om Norge som rik nasjon med innvandring, og hvor viktig det er å lære, alltid, uansett. I oktober feirer vi FN- dagen. Det er en stor festdag på Brandengen skole, med underholdning og servering med mat fra hele verden. I 2014 avsluttet vi 100års markeringen med fellessamlinger i gymsalen 12. desember. Da markerte vi samtidig årets Nobelprisutdeling. For oss er det like viktig å synliggjøre forbilder som Malala Yousefzai og Kailash Satyarti, som vår lokale helt: Martin Ødegaard. Alle voksne på Brandengen skole må leve de verdiene vi står for. Elevene er mine stjerner, de kan oppnå det de ønsker om de arbeider hardt. Det er et mantra jeg gjentar om og om igjen på alle samlinger. Her er vesten med stjerner og alle elevenes mål for Beviset på at det virker er at tidligere elever som nå går på ungdomsskolen kommer tilbake og sier at de savner å høre det. For å være gode voksne for våre elever er vi avhengige av kompetanse. Det handler både om Beste praksis og Neste praksis. Internasjonalisering er viktig, for å vise at vi anerkjenner mennesker fra alle land, og for å lære av andre. Vi er med i UNESCOs Associated School Project og vi har deltatt i et toårig Comeniusprosject som heter «Over the rainbow to Europe». (www.overtherainbowtoeurope.eu). Boken om det firefargede landet har vært et godt utgangspunkt for å snakke om rasisme og fremmedfrykt. Resultatet er en ny bok og en musikal. Vi har lært at samarbeid på tvers av landegrenser, språk og kulturer er krevende, slik som i hverdagen vår, men utrolig berikende. Resultatet hadde aldri blitt så bra om ikke alle bidro med sine ulike innfallsvinkler og kunnskaper. Med dette som bakteppe søkte vi om Benjaminprisen for Ett år før jeg hadde planlagt, fordi jeg ble oppfordret til det av kommunaldirektør Tore Isaksen. Selve 5

6 prisen ble delt ut på Brandengen skole tirsdag 28. januar. Det var en stor ære for alle på Brandengen skole. Elever, foreldre og ansatte har gjort en stor innsats for at dette skulle bli mulig.som rektor er jeg takknemlig for at jeg får jobbe med så mange flotte elever, foreldre og ansatte, som gjør så mye for at vi skal ha en god skole. Samtidig er jeg svært ydmyk, for det å motta en så alvorlig pris stiller store krav til oss i videre arbeid. Her er begrunnelsen for prisen: Benjaminprisen markerte starten på 100årsfeiringen: Brandengen skole- læring i 100 år Vi har hatt et fantastisk år! Nå handler det om å stake ut kursen 6

7 videre og lage en plan for Vi blir aldri ferdig. Jeg ønsker å avslutte med dette innlegget med følgende: Mangfold finnes overalt, både synlig og usynlig, og det er en berikelse om vi klarer å løfte det fram som en ressurs. Det er viktigere enn noen gang med terrortrusler og stigmatisering. Om vi jobber sammen er det «ingen grenser for hva vi får til». To vers fra Nordahl Griegs Til ungdommen «Her er ditt vern mot vold Her er ditt sverd Troen på livet vårt Menneskets verd Da synker våpnene maktesløst ned Skaper vi menneskeverd Skaper vi fred Tusen takk til alle som går veien sammen med oss på Brandengen skole- VI blir ikke gode uten dere. Og vi trenger dere fremover! Takk for oppmerksomheten! Om dere ønsker det er dere hjertelig velkomne til å følge oss på Facebook. 7