MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Ivar Mortensen, Bengt Larsen, Eli Ann Andreassen Jensen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen, Kjell Egil Johansen, Anita Sebulonsen, Odd Ivar Enoksen, Leif Rubach Marita Mikalsen Forfall: Marita Mikalsen, Jan Harald Jansen Varamedlemmer: Werner Enoksen, Bjørn Abelsen Fra adm. (evt. andre): Rådmann Bjørn Fredriksen Levekårsjef Jorid Meyer Økonomisjef Heidi Jacobsen Nærings- og utviklingsleder Wenche Pedersen Formannskapssekretær Berit Skogland Innkalling: Underskrifter: Postadresse: 9385 Skaland Besøksadresse: Telefon: SkalandTelefaks: OI

2 Ordføreren ønsket velkommen til årets første kommunestyremøte. Det ble så foretatt navneopprop. Innkalling og saksliste godkjent. Til å underskrive protokollen sammen med ordfører ble Iver Mortensen og Werner Enoksen valgt. Orienteringssaker: Fibertilgang- TV Senjahopen havn- ferdig om kort tid. Næringsprosjekter- levendelagring av fisk "kinderegget" utvikling av Senjahopen havn. Senja kirkelige fellesråd - Senja kirkelige fellesråd oppløses l. mai Nye avtaler inngås i samarbeid med Berg kirkelige fellesråd. Prosjekt boligbygging l boligtomter orientering v/rådmannen Berg Montessoriskole- orientering v/levekårsjef. Skriftlig spørsmålsvar til neste kommunestyremøte Status kommunale bygg - Rapport kommer fra kontrollutvalget. Behandling i kommunestyret i april. Endelig organisering adm. Politiråd Kommunestyret ønsker organisasjonskartet fremlagt. Ordfører og rådmann møter politiet 3-4 ganger i året Regnskap status p.t. Økonomisjef orienterte om at regnskapet blir ferdig i løpet av de første dagene. Molo på Skaland Rådmannen orienterte om at arbeidet med å utbedre skadene nå er fullført. Skriftlig spørsmål - svarfrist neste kommunestyremøte. Sykefraværet Sykefraværet ligger for tiden på % Besøk: Politiet v/ Arnold Nilsen Ungdomsrådet v/nicklas Johansen Side 2 av 20

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 14/80 AVTALE OM LEIE A V FIBER MELLOM BREDB Å NDSFYLKET TROMS OG BERG KOMMUNE 2/14 13/16 BERG BOLIGSELSKAP AS - AVVIKLING /563 BEHANDLINGSKRITERIER FOR NÆRINGSFOND I BERG - REVISJON 4/14 13/574 STRATEGISK NÆRINGSPLAN (SNP) - RULLERING /14 13/776 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE - FOLKEVALGTE 6/14 07/1355 VERTSKOMMUNESAMARBEID OM BARNEVERNTJENESTEN MELLOM LENVIK OG BERG 7/14 14/29 MARKERINGSKOMMUNE FYLKESMANNEN /14 11/1550 KOMMUNENS REPRESENTANT I SAMARBEIDSUTVALGENE VED BERG SKOLE OG VED BERG MONTESSORISKOLE 9/14 14/38 VALG A V MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET I KOMREV NORD 10/14 12/42 VALG A V NYTT MEDLEM OG NY LEDER 2012/16 - ELDRER Å DET Side 3 av 18

4 LeifRubach søkte om permisjon fra kl Søknaden innvilget. 1/14 AVTALE OM LEIE AV FIBER MELLOM BREDB Å NDSFYLKET TROMS OG BERG KOMMUNE Innstilling: l. Berg kommune reduserer prisen til Bredbåndsfylket Troms AS med kr ,- per måned fra for leie av fiber fra Bergs botn til Senjahopen. Som motytelse får Berg kommune tilgang til fiber fra siste skjøtepunkt før og fram til Telenorkiosken i Senjahopen. 2. Avtalen mellom Bredbåndsfylket Troms AS og Berg kommune om leie av fiber videreføres ut avtaleperioden uten ytterligere endringer. Behandling: Kommunestyrets behandling av saka i møte : Rådmannen trakk sin opprinnelige innstilling og satte frem følgende ny innstilling: l. Berg kommune bygger ut fibemett i Ersfjord. 2. Berg kommune utreder rimeligste løsning på nødvendig fibertilknytning i Senjahopen. 3. Formannskapet gis fullmakt til å fatte endelig beslutning i saken. 4. Administrasjonen bes utrede legging av fiber mellom Skaland og Bergsbotn. Det ble stemt over rådmannens nye innstilling som ble enstemmig vedtatt. Vedtak: l. Berg kommune bygger ut fibemett i Ersfjord. 2. Berg kommune utreder rimeligste løsning på nødvendig fibertilknytning i Senjahopen. 3. Formannskapet gis fullmakt til å fatte endelig beslutning i saken. 4. Administrasjonen bes utrede legging av fiber mellom Skaland og Bergsbotn. Side 5 av 18

5 2/14 BERG BOLIGSELSKAP AS AVVIKLING Innstilling: Kommunestyret ber seg forelagt en utredning av konsekvenser ved å beholde boligmassen fra Berg boligselskap, kjøpe flere boliger og bygge nye boliger i samarbeid med private aktører. Dette skal holdes opp mot fortsatt avvikling og salg av boligmassen i henhold til tidligere vedtak i kommunestyret i sak 18/13. Saka forelegges kommunestyret i møte Behandling: Kommunestyret behandlet saka i møte Kommunestyret ble enige om å stryke siste del i siste setning og fattet følgende enstemmig Vedtak: Kommunestyret ber seg forelagt en utredning av konsekvenser ved å beholde boligmassen fra Berg boligselskap, kjøpe flere boliger og bygge nye boliger i samarbeid med private aktører. Dette skal holdes opp mot fortsatt avvikling og salg av boligmassen i henhold til tidligere vedtak i kommunestyret i sak 18/13. Saka forelegges kommunestyret. Side 6 av 18

6 3/14 BEHANDLINGSKRITERIER FOR NÆ RINGSFOND I BERG- REVISJON Innstilling: l. Kommunestyret i Berg vedtar framlagt forslag til Behandlingskriterier for næringsfond i Berg. Behandlingskriterier for næringsfond i Berg gjøres gjeldende fra Behandlingskriterier for næringsfond i Berg vedlegges protokoll. 2. Behandling: Kommunestyret behandlet saka i møte og vedtok enstemmig innstillingen med følgene endringer som fremkom i møte: Retningslinjer årlig avsetning fra næringsfond i Berg: Til ordførerens disposisjon Andre avsnitt: Andre setning: Ordføreren avgjør bruk av midlene. Vedtak: l. Kommunestyret i Berg vedtar framlagt forslag til Behandlingskriterier for næringsfond i Berg med følgende endringer: Retningslinjer årlig avsetning fra næringsfond i Berg: Til ordførerens disposisjon Andre avsnitt: Andre setning: Ordføreren avgjør bruk av midlene. 2. Behandlingskriterier for næringsfond i Berg gjøres gjeldende fra Behandlingskriterier for næringsfond i Berg vedlegges protokoll. Side 7 av 18

7 Vedtatt av kommunestyret 19. februar 2014 Behandlingskriterier for næringsfond i Berg l Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunalt utviklingsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg (revideres p.t.) Strategisk næringsplan for Berg (rulleres p.t.) Tilsagnsbrev ved tildeling av midler til kommunale utviklingsfond fra Troms fylkeskommune KM Ds overordna retningslinjer for bruk av midler over kap /61 (forskrift) 2 Fond til næring og utvikling Berg kommune har årlig til rådighet søkbare midler til nærings- og utviklingsprosjekt i Berg, og samarbeidsprosjekt i Midt-Troms regionen. Fondet finansieres ved årlig tilskudd fra Troms fylkeskommune, samt avdrag og renter på lån gitt fra fondet. l tillegg kommer konsesjonsavgift til Kraftfondet. Midlene er satt av på egen rentebærende konto. Rentene fra kontoen tilfaller fondet. Berg kommune har følgende fond til næring og utvikling i Berg: Berg nærings- og utviklingsfond Kraftfondet Søker behøver ikke spesifisere hvilket fond det søkes fra. Saksbehandler vurderer dette. 3 Møteplan og annonsering Dato for næringsfondsmøter framgår av Berg kommunes politiske møtekalender som vedtas av kommunestyret i desember for kommende år. Det legges opp til minimum 4 møter i året, 2 på våren og 2 på høsten. Det skal annonseres i god tid før behandling i næringsfond de 4 fastsatte møtene i året. Annonsering skal skje i "Folkebladet" og på kommunens nettsted, samt ved oppslag aktuelle steder i Berg. Side l av 8

8 Vedtatt av kommunestyret 19. februar Søknad Søknader til nærings- og utviklingsfond i Berg skal fremmes gjennom det elektroniske søknadssystemet på Behov for støtte fra næringsfond skal dokumenteres grundig. 5 Saksbehandling Søknader saksbehandles av nærings- og utviklingsleder. Alle søknader avgjøres av fondsstyre, dersom ikke annet er bestemt i behandlingskriteriene eller vedlagte retningslinjer om årlig avsetning fra næringsfond i Berg. Avgjørelser på søknader som oppfyller de krav som stilles ovenfor kan normalt påregnes innen 6 uker etter søknadsfrist. l henhold til forvaltningsloven 28 kan vedtak i næringsfondet påklages til Klagenemnda i Berg innen 3 uker fra mottak. Klage skal fremsettes skriftlig og sendes til Berg kommune, 9385 Skaland. Kommunens saksbehandler kan gi nærmere informasjon om rettigheter til innsyn i saksdokumenter og hjelp til utforming av klage. 6 Anmodning om utbetaling Anmodning om utbetaling skal fremmes gjennom det elektroniske søknadssystemet på 7 Fordeling tilskudd og lån Som hovedregel skal støtte over næringsfond i Berg gis i form av både lån og tilskudd. Søknader som gjelder såkalt "myk" støtte (konsulentbistand og kunnskapsformidling) kan imidlertid innvilges som tilskudd alene. Lån og tilskudd gis ellers som hovedregel med fordelingen 50/50. Tiltak der målgruppen er ungdom og kvinner gis som hovedregel med fordelingen 30/70 (lån/tilskudd). Minimum 40% av Berg nærings- og utviklingsfond skal gis i form av lån. Side 2 av 8

9 Vedtatt av kommunestyret 19. febmar lån i næringsfondet Nedbetalingstid for lån i næringsfondet: Lånebeløp: Nedbetalingstid: år år år år år år Det tas ikke pant for lån i nærings- og utviklingsfond. Berg kommune har avtale med Lindorff om innkreving av avdrag og renter i nærings- og utviklingsfondet. Rådmannen vurderer løpende eventuell annen modell for innkreving. Det kan søkes om reduksjon eller sletting av lån i nærings- og utviklingsfondet. Slik søknad skal vedlegges dokumentasjon på omstendighetene som gjør at søker ber om reduksjon eller sletting. Søknader legges fram for næringsfondsstyret. 9 Bagatellmessig støtte Tilskudd som gis over nærings- og utviklingsfondet i Berg er å anse som bagatellmessig støtte i henhold til statsstøtteregulativet. Dette vil fremgå av tilsagnsbrev og støttemottaker må før støtten utbetales levere signert erklæring om tidligere innvilget bagatellmessig støtte. 10 Øvre og nedre beløpsgrense Næringsfondsstyret i Berg kan behandle søknader hvor søknadsbeløpet som hovedregel ikke overstiger kroner Næringsfondsstyret kan i spesielle tilfeller, og etter nærmere vurdering, beslutte å behandle søknad som overstiger kroner Søknader hvor søknadsbeløpet er mindre enn behandles administrativt. Rapporteres fortløpende til næringsfondsstyret. Side 3 av 8

10 Vedtatt av kommunestyret 19. februar Støttesatser,-- Støtte til: Investeringer (tilskudd og lån) 50% Investeringer der flere bedrifter samarbeider l nettverk 50% Investeringer som gagner flere enn søker 100% (samfunnsøkonomisk l allmennyttig) Konsulentbistand og kunnskapsformidling 50% Opplæring generell 75% Opplæring spesifikk 40% FOU - industriell forskning og tekniske forstudier 65% FOU - utviklingsaktiviteter før konkurransestadiet 40% Egenkapital ved førstegangs investering 50% (Tilskudd/lån til egenkapital er ikke til bedrift, men til eier.) Kommunale utviklingsprosjekt 40% Bagatellmessig støtte 100% Støttesats inntil: Bagatellmessig støtte kan gis med inntil 100 %. Det er imidlertid kun søknader om støtte til forprosjekt og enkle utredninger som kan oppnå 100% støtte. Ved etablering av!jy virksomhet kan det gis støtte til livsopphold med inntil kr pr måned i en oppstartfase på inntil 6 måneder. Slik støtte skal ikke gis dersom NAV har innvilget arbeidsavklaringspenger under etablering av egen virksomhet. Dersom det viser seg at en påbegynt etablering åpenbart ikke lar seg realisere, skal støtten stanses umiddelbart. For alle andre søknader gjelder støttesatsene i tabellen ovenfor. 12 Bruk av fond til annet enn bedriftsstøtte Årlig avsetning til: ordførerens disposisjon: kr Jfr. egne retningslinjer. stipend til ungdom i videregående skole: kr Jfr. egne retningslinjer. lærlingtilskudd: inntil kr Jfr. egne retningslinjer. administrasjon (annonsering m.v.): 5% av tildelt støtte fra Troms fylkeskommune. "Kulturkraft"- kulturprosjekt i Berg: inntil kr fra kraftfondet. Jfr. egne retningslinjer. Ordningen evalueres årlig. Bruk av fond til utviklingsprosjekt i kommunal regi: Ved behov kan næringsfondsmidler benyttes til utviklingsprosjekt i kommunal regi, i form av infrastrukturtiltak og andre tilretteleggende tiltak for næringsutvikling i Berg. Vedtak fattes av næringsfondsstyret, gjerne etter anbefaling fra kommunestyret. Side 4 av 8

11 Vedtatt av kommunestyret 19. februar 2014 Midler avsatt til spesielle formål som ikke er benyttet ved årsskifte tilbakeføres.fondet. i"viidler det er gitt tilsagn om som ikke er anmodet utbetalt innen gitt frist tilbakeføres fondet. 13 Fondets prioriterte formål Formålet med fondet er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i kommunen. Følgende type prosjekter prioriteres; Utviklingsprosjekter Samarbeidsprosjekter Tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom. Prioritering av søknader i kommunale utviklingsfond skal være strategiske næringsplan (SNP) og vedtatte næringsfyrtårn. tråd med kommunes 14 Støtte fra kommunale utviklingsfond i Berg SKAL IKKE gis til følgende: Investeringer i og ordinær drift av statlig, fylkeskommunal eller kommunal tjenesteproduksjon og bedrifter. Kommunalt hel- eller deleide bedrifter kan ikke motta støtte. Fysiske investeringer som for eksempel veibygging (riks-, fylkes- og kommunale veier), generell energiutbygging, tomtekjøp og offentlige bygg. Unntak er kommunale næringsområder og havner/kaianlegg. Søknader fra søker med pensjon eller annen trygdeytelse med næringsinntekt via bijobb. Utskifting av slitte komponenter, maskiner og utstyr. Redskaper til fiske og landbruk. Etableringer som vil konkurrere med etablert virksomhet i kommunen på en uheldig måte. Kjøp av fiskefartøy eldre enn 15 år. Generell driftsstøtte. Gjeldsanering. Prosjekter som er påbegynt på søknadstidspunktet. Tilskudd fra næringsfondet skal ha utløsende effekt jfr. pkt 2.2 i Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler (KMD). Personer med økonomiske vanskeligheter eller forfalt skattegjeld eller kommunale avgifter. Side 5 av 8

12 Vedtatt av kommunestyret 19. febmar Andre forhold Tilskudd fra næringsfondet er skattefritt. Tilskudd fra kraftfond er skattepliktig. Side 6 av 8

13 Vedtatt av kommunestyret 19. febmar 2014 Vedlegg: Retningslinjer årlig avsetning fra næringsfond i Berg Retningslinjer for midler til ordførerens disposisjon: Årlig avsettes kr til ordførerens disposisjon fra kraftfondet. Ordningen er et omdømmebyggingstiltak. Midlene skal brukes til omdømmebygging utad og innad i kommunen. Ordføreren avgjør om bruk av midlene. Det skal fattes delegert vedtak i hvert enkelt tilfelle. Retningslinjer for midler til stipend til ungdom i videregående skole: Årlig avsettes kr til stipend til ungdom i videregående skole. Ordningen er et omdømmebygningstiltak. Vilkår for å søke er følgende: 1. Elever inntil 20 år fra Berg kommune i videregående skole i alle studieretninger kan søke personlig stipend fra kommunens nærings- og utviklingsfond. Det ytes maks utbetaling for to skoleår pr elev. 2. Total ramme for ordningen hvert semester er kr Stipendet deles ut to ganger pr år, etterskuddsvis pr semester, og med halvparten hver gang. Søknad sendes Berg kommune ved rådmannen. Søknad behandles administrativt. 5. Søknad skal vedlegges dokumentasjon fra skolen som bekrefter elevstatus og linje Forutsetning for å få utbetalt stipend er: a. at det søkes stipend ved oppstart av skoleåret b. at søker følger alle fag som fulltidselev c. at søker legger fram dokumentasjon fra skolen som bekrefter godkjent semester Midlene utlyses årlig med søknadsfrist 15. oktober. Retningslinjer for midler ti/lærlingtilskudd: Årlig avsettes inntil kr til lærlingtilskudd. Ordningen er et rekrutteringstiltak. 1. Berg kommune gir tilskudd kr for lærling som gjennomfører lærlingtid i bedrift lokalisert i Berg. 2. Forenklet søknad sendes fra bedriften til næringsfondet, vedlagt godkjent lærlingkontrakt og opplysning om kontonummer tilskuddet skal utbetales til. 3. Søknader behandles administrativt. Tilskudd utbetales ved tilsagn. Retningslinjer for midler til "Kulturkrajt"- kulturprosjekt i Berg: Side 7 av 8

14 Vedtatt av kommunestyret 19. februar 2014 Årlig avsettes inntil kr fra kraftfondet til kulturprosjekt i Berg. Mål med midlene: Rekruttering og omdømrnebygging Skape engasjement omkring kulturelle aktiviteter som trivselsfaktor i Bergsamfunnet Stimulere til kreativitet og øke mangfoldet av kulturtilbud i Berg Gi gode ideer en starthjelp Hvem kan søke: Lag og foreninger i Berg Ungdom i Berg mellom 13 og 18 år (flere kan gå sammen om å søke, men kun en person er ansvarlig for midlene) Arrangør fra Berg til kulturarrangement i Berg Det gis ikke støtte til elevbedrifter/ungdomsbedrifter Kulturnæringsprosjekt henvises til å søke næringsfondsmidler Kriterier: Det kan søkes om inntil kr ,- pr. tiltak. Ungdom mellom 13 og 18 år kan søke om inntil kr pr. tiltak. Tilskudd til kjøp av utstyr vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det kan søkes om inntil 50% av prosjektets totalkostnad. Resterende 50% skal utgjøres av egenkapital eller eget arbeid. Med eget arbeid regnes alt som gjøres for å få tiltaket i gang og drives. Beregn kr 150,- pr time. (Kr 75 pr time for ungdom mellom 13 og 18 år). Tiltaket må starte opp innen 2 måneder etter at tilsagnsbrevet er mottatt og akseptert av søker og eventuelt foresatte (ungdom mellom 13 og 18 år). Tilskuddet betales ut når enkel rapport og regnskap er levert Berg kommune i etterkant av tiltaket. Inntil 75 % av tilskuddet kan betales ut som forskudd ved dokumentert behov. Ordningen skal normalt ikke brukes til å gi støtte, der andre yter tilskudd til samme prosjekt. Dette punktet kan fravikes etter nærmere vurdering. Søknader som også gis støtte fra kommunens ordinære kulturmidler eller psykiatrimidler vil ikke bli prioritert. Utlysning og saksbehandling: Midlene utlyses på kommunens nettsted. Det kan søkes hele året. Det søkes på eget skjema. Saker behandles fortløpende og administrativt. Bruk av midlene rapporteres til næringsfondsstyret. Kulturpris: Kr av midlene settes av til årlig Kulturpris. Prisen skal gis til person eller organisasjon som gjennom sitt arbeid med kultur bidrar til å nå målene som er satt for kulturkraftmidlene. Prisen utlyses med anmodning om nominasjon av kandidater. En komite bestående av formannskapets medlemmer beslutter hvem av de nominerte som skal få prisen. Ordningen evalueres årlig. Side 8 av 8

15 4/14 STRATEGISK NÆRINGSPLAN (SNP) - RULLERING 2013 Innstilling: l. Kommunestyret fastsetter framlagt forslag til planprogram for Strategisk næringsplan. 2. Planprogram vedlegges protokoll. Behandling: Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Vedtak: l. Kommunestyret fastsetter framlagt forslag til planprogram for Strategisk næringsplan. 2. Planprogram vedlegges protokoll. Side 8 av 18

16 Berg kommune Planprogram for kommunedelplan: Strategisk næringsplan Fastsatt av kommunestyret i Berg

17 Forord l kommuna l planstrategi, vedtatt av kommunestyret , er rullering av SNUP (strategisk nærings- og utviklingsplan) besluttet gjennomført i Ett av satsingsområdene i planstrategien er Utviklingskommune. l forbindelse med utarbeidelse av planprogram til kommuneplanens samfunnsdel, som også er i prosess, er det bestemt at utviklingstemaet skal tas inn i og omtales nærmere i samfunnsdelen. Næringsplanen blir dermed en ren næringsplan, heretter benevnt strategisk næringsplan (SNP). Kommunestyret vedtok oppstart av arbeid med kommunedelplanen strategisk næringsplan (SNP) Arbeidet påbegynnes i 2013 og sluttføres første halvår Formålet med planarbeidet 1.1 Imøtekomme krav fra statlig og regionalt nivå om planverk for næringsutvikling l retningslinjer for kommunale utviklingsfond står følgende: "Prinsipper for bruken av midlene. Tiltak som støttes over posten må være i tråd med mål og strategier i fylkesplanen og fylkesplanens handlingsprogram inklusive regionalt utviklingsprogram. Fylkeskommunen vil ved prioritering av tildeling av midler over Regionalt utviklingsprogram ta hensyn til om prosjekt er prioritert av kommunen over kommunalt utviklingsfond. Kommunen skal som styringsverktøy for bruken av midlene utarbeide egen utviklings/næringsplan som også tar hensyn til ovennevnte.... " Det er spesielt viktig at kommunen har en oppdatert strategisk næringsplan når kommunen opptrer som søker til Regionalt utviklingsprogram (RUP). 1.2 Sammenheng mellom planverk og forvaltning av kommunens næringsfond En oppdatert og aktuell strategisk næringsplan vil være et viktig styringsverktøy for politikere og administrasjon i Berg med tanke på prioritering og bruk av kommunens næringsfond. Det er viktig at kommunen har en oppdatert strategisk næringsplan når kommunen ivaretar sin rolle som forvalter av midler til kommunalt næringsfond. 1.3 Oppfølging av vedtatt planstrategi For å beholde den positive befolkningsu t viklinga, sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge og nødvendig rekruttering til offentlige og private arbeidsplasser, samt ta ut potensialet som ligger i spesielt fiskeri- og reiselivsnæringa, har politikerne i Berg valgt følgende 5 satsingsområder for inneværende periode: o Boligbygging o Omdømmebygging o Samferdsel og infrastruktur o Utviklingskommune o Barn og unge l tillegg til å sette fokus på de nevnte satsingsområdene, vil man i kommuneplanen også belyse hvilke rammebetingelser, forutsetninger og muligheter kommunen faktisk har for næringsutvikling, samfunnsutvikling og utvikling av kommunen som organisasjon og tjenesteyter overfor både innbyggere og andre som måtte oppholde seg i kommunen.

18 1.4 Oppfølging av kommunens vedtatte næringsfyrtårn Berg kommune vedtok følgende næringsfyrtårn i 2011: 1. Senjahopen Fiskerihavn Ferdigstilling av Steinneset som industri- og serviceområde, fortsatt havneplanutvikling. 2. Tiltak for næringsutvikling langs Nasjonal Turistveg Senja Gjennomføring av tiltak i samarbeid med Nasjonal Turistveg og Senjatrollet. Utvidelse og oppgradering av parkeringsplass med tømmestasjon for bobil. Gjennomføres i Prosjektering og utvikling av næringsareal til reiselivsformål i tilknytning til molo på Skaland i samarbeid med grunneier og andre aktører. Gjennomføres i 2011/ BERGmuseum Prosjektering av museum og kulturnæring i Berg med fokus på geologi og industri, med perspektiv på fortid, nåtid og framtid (nikkel, grafitt, olje). Gjennomføres i 2011/2012: Konkret prosjektplan med framdriftsplan og finansieringsløsninger for utvikling av: Fjellet med bergverksmuseum - industrielt kulturmiljø med tilrettelegging for publikum Senjens nikkelverk- industrielt kulturmiljø med tilrettelegging for publikum Utstillingslokale og fagbygg på Skaland -renovering/ombygging til museumsbruk og etablering av permanent utstilling Punkt 1 og 3 er fortsatt like aktuelle. Under punkt 2 er første kulepunkt gjennomført. Her kan det være aktuelt å legge til nye konkrete tiltak. Allerede kan nevnes parkeringsplass og videre tilrettelegging på Ersfjordstranda hvor Nasjonal Turistveg skal bygge toalett, tiltak i Mefjordvær i tilknytning til prosjektet "Der veien slutter-begynner eventyret", og tilrettelegging for parkering i tilknytning til stranda og "Kråkeslottet" på Bøvær. 1.5 Retningsgivende for kommunens arbeid med næringsutvikling Aktuelle tema: Rammebetingelser for næringslivet Infrastruktur Samarbeidsavtaler om næringsutvikling med offentlige og private (Berg har i dag samarbeidsavtale med Innovasjon Norge og Senja Næringshage) Prosjektsamarbeid mellom det offentlige og det private (OPS) Regional samhandling på næringsområdet Sammenheng mellom stedsutvikling og næringsutvikling -jfr. kommunens deltakelse i "Småkommuneprogrammet" Arbeidskraft og kompetanse FoU Fiskeri og havbruk Bergverk Petro Reiseliv og opplevelser Kulturbaserte næringer

19 2 Planprosessen med frister og deltakere 2.1 Varsel l hht. plan- og bygningslovens 11-12, 2. ledd, skal kommunen varsle berørte offentlige myndigheter og andre interesserte om formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. Dette skjer i uke 35 i form av skriv som utsendes på e-post. Adresselisten vedlegges som notat til saken. 2.2 Kunngjøring Kunngjøring skjer i hht. plan- og bygningslovens 11-12, 2. ledd. Kommunen legger ut informasjonen på kommunens hjemmeside og ved kunngjøring i Troms folkeblad. 2.3 Planprosess l framdriftsplan Oppgave Framdrift 1 Oppstartvedtak Varsel om oppstart kunngjøres Informasjon til berørte myndigheter Intern informasjon Invitasjon om innspill til utkast til planprogram Frist: Utkast til plan program behandles i formannskapet Vedtas som forslag. Sendes til høring/legges ut til offentlig ettersyn. 5 Varsel og kunngjøring om planprosessen (Pianprogram) Høring/offentlig ettersyn i 6 uker (Pianprogram) *) Frist: Administrasjonen går gjennom innkomne uttalelser til Uke 2/14 utkast til plan program, og forelegger disse for planutvalget. 8 Planutvalget merknadsbehandler forslag til planprogram. Uke 6/14 9 Kommunestyret behandler og fastsetter planprogrammet. Uke 8/14 10 Adm. følger opp planprogrammet med interne drøftinger Uke 9- og drøftinger med andre berørte. 12/14 11 Adm. utarbeider forslag til strategisk næringsplan og Uke 9- forbereder behandling i PU og KST. 12/14 12 Behandling i planutvalg. Uke 13/14 13 Behandling i kommunestyre. Uke 15/14 14 Forslag til strategisk næringsplan utsendes på høring og Uke 15/14 legges ut til offentlig ettersyn **) Frist: Administrasjonen går fortløpende gjennom Uke 21/14 høringsuttalelser og forelegger disse for planforum innen uke Planutvalget innstiller på godkjenning av kommunedelplan Uke 23/14 "Strategisk næringsplan" 17 Kommunestyret godkjenner kommunedelplan "Strategisk Uke 25/14 næringsplan" 18 Etterarbeid Uke 27/14 Utlegg på kommunens nettsted Utsendelse til berørte (wp =Wenche Pedersen, ba = BJørn Abelsen, ++=ad-hoc-medvlrkmng fra andre 1 kommunen) (PU = planutvalg, FSK =formannskap, KST= kommunestyret) Ansvar KST ba wp wp++ wp FSK wp, ba wp++ wp, ba++ PU KST wp ++ wp ++ PU KST wp ++ wp ++ PU KST wp Blå skrift: Utført.

20 *) l løpet av høringsperioden gjennomføres informasjons- og drøftingsmøter med representanter for næringsliv møter med representanter for organisasjonsliv interne møter i kommunen åpne møter i kommunen møter med representanter for eldre og funksjonshemmede møte med representanter for barn og unge På disse møtene inviteres til/avtales om individuelle oppfølgingsmøter. **) l løpet av høringsperioden gjennomføres informasjons- og drøftingsmøter etter samme mønster som redegjort for i pkt. 6 ovenfor. 3 Opplegg for medvirkning 3.1 Berørte offentlige myndigheter Offentlige myndigheter som berøres mottar varsel om igangsettingen av prosessen. l forkant av dette får de tilsendt utkast til planprogram og inviteres til å komme med innspill til utkast til planprogram. Etter formannskapets behandling av forslag til planprogram, sendes dette på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Samtidig inviteres de berørte myndighetene til drøftings- og informasjonsmøter i høringsperioden. Etter nærmere avtale gjennomføres møte i planforum hvor det gjøres rede for uttalelser innkommet til utkast til planprogram. Det er fylkeskommunen som inviterer til planforum. Møtet gjennomføres som et dialogmøte der man først og fremst avklarer sektormyndighetenes interesser i kommunen, om sektorinteresser står mot hverandre eller mot kommunens eller andre lokale interesser. Det avtales individuelle møter med sektorinteressene med tanke på oppfølging i høringsperioden. Når det er utarbeidet et forslag til strategisk næringsplan, oversendes planforslaget til berørte myndigheter til uttalelse. Høringsperioden er 6 uker. Også i denne høringsperioden inviteres sektormyndighetene til drøftings- og informasjonsmøter om kommunen som plan myndighet eller sektormyndighet finner behov for det. Se vedlagt oversikt over berørte offentlige myndigheter. 3.2 Lokale interessenter På samme måte som for sektorinteressene, inviteres lokale interessenter til å medvirke i planprosessen enten med individuelle møter, gruppemøter eller ved åpne møter. Dette gjelder både i forhold til kunngjøring/ varsel, ved offentlig ettersyn i forbindelse med planprogram eller ved offentlig ettersyn i forbindelse med planforslag. Det framgår av planprosessen (pkt. 2.3) hvem som nevnes som lokale interessenter. Arbeidet med strategisk næringsplan for Berg må skje i tett samarbeid med næringslivet i kommunen. Her vil det være nødvendig å trekke inn formelle sammenslutninger for næringslivet. som Berg Næringsforum. Det vil også være naturlig å arrangere større møter der næringslivet inviteres bredt, samtidig som det kan være nødvendig å få innspill direkte på bedriftsnivå.

21 Gjennomføring av møter med lokaie interessenter kan gjennomføres som framtidsverksteder eller andre former for kreative prosesser. Det er tidligere satt av kr i næringsfondet til gjennomføring av slike kreative prosesser. 3.3 Kommunens egen medvirkning Kommunen forutsettes å gjennomføre interne planleggingsmøter. Det vil være minst et møte i tilknytning til igangsettingen, høringsperioden for planprogrammet og høringsperioden for planforslaget. Andre møter kan organiseres etter behov. l likhet med lokale møter med eksterne deltakere, kan interne møter også foregå som kreative prosesser. 4 Beskrivelse av hvilke alternativer som vil bli vurdert Berg kommune har naturgitte fortrinn for næringsutvikling. Geologiske forhold gir grunnlag for bergverksdrift. Fiskeri og akvakultur er næringer med lange tradisjoner i Berg, og hvor det er rom for spennende nytenking. Og sist men ikke minst er reiseliv og opplevelsesindustri næringer med stort vekstpotensial på Senja - i Berg i særdeleshet. Valg mellom alternative strategier og tiltak vil avhenge av rammebetingelser fra storsamfunnet og andre sektorer/forvaltningsnivå: Fiskeripolitikk. Samferdselspolitikk (havner, veger, bredbånd). For vårt vedkommende er stabil og helårig fergeforbindelse over Malangen en sak av stor betydning. Konsekvensutredning om oljevirksomhet på Troms 11. Rammebetingelser for boligbygging. Dette er forhold som innvirker på våre muligheter for utvikling, og som vi må ta med i vurderinger underveis i planarbeidet. 5 Behovet for utredninger Forskrift og veileder til sivilbeskyttelsesloven gir anbefalinger om at arbeidet med en helhetlig ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse) bør inkorporeres som en del av kommuneplanprosessen. Sivilbeskyttelsesloven 14 annet ledd sier: "Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr 71." l forbindelse med betydelig trykk på plansiden i Berg kommune (kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, strategisk næringsplan og flere reguleringsplaner er under arbeid), skal det derfor også utarbeides en helhetlig ROS. Det vil underveis i planprosessen bli tatt stilling til eventuelle behov for å foreta ytterligere utredninger/gjennomføre undersøkelser relatert til planarbeidet.

22 5/14 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE -FOLKEVALGTE Innstilling: Reglement for godtgjørelse - folkevalgte vedtas i henhold til saksutredningen. Behandling: Kommunestyrets behandling av saka i møte : Samlingslista og Tverrpolitisk liste og FRP satte frem følgende forslag: Som innstillinga med følgende endringer: Reglementets pkt. 2: Ordførerens godtgjørelse settes til kr pr. år gjeldende fra O Formannskapet fastsetter ordførerens godtgjørelse en gang i året. Bevilgningen tas over disposisjonsfondet Berg Arbeiderparti v/kjell Johansen satt frem følgende forslag: Møtegodtgjørelse til formannskapsmedlemmene sammenholdes/samkjøres med nabokommunenes satser. Legges fram i neste kommunestyremøte. Begge de framsatte forslagene ble enstemmig vedtatt.. Vedtak: Reglement for godtgjørelse - folkevalgte vedtas i henhold til saksutredningen med følgende endringer:. Reglementets pkt. 2: Ordførerens godtgjørelse settes til kr pr. år gjeldende fra O Formannskapet fastsetter ordførerens godtgjørelse en gang i året. Bevilgningen tas over disposisjonsfondet Møtegodtgjørelse til formannskapsmedlemmene sammenholdes/samkjøres med nabokommunenes satser. Legges fram i neste kommunestyremøte. Side 9 av 18

23 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER-FOLKEVALGTE. 1. Hvem reglementet gjelder for: Medlemmene og varamedlemmer i kommunestyret, formannskap, medlemmer i andre kommunale råd/utvalg som ikke f'ar godtgjørelse av andre instanser, tilstås godtgjørelse etter dette reglement. Likeledes vil dette gjelde for kommunens valgte representanters deltakelse i andre organ eller utvalg. 2. Godtgjørelse: Ordførers godtgjørelse settes til kr ,- pr. år gjeldende fra Formannskapet fastsetter ordførerens godtgjørelse en gang å året. Varaordførers godtgjørelse settes til 2,5% av ordførers godtgjørelse. Ettergodtgjørelse for ordfører: Det betales ettergodtgjørelse for ordfører tilsvarende lønn ut påfølgende måned etter fratredelse dersom vedkommende har jobb å gå tilbake til. Dersom han/hun ikke har jobb å gå tilbake til, innvilges 3 mnd. ettergodtgjøring. Pensjonsordning for folkevalgte. Folkevalgte innlemmes i ordinær TPO-ordning fra l. januar Møtegodtgjørelse: Kommunestyre/formannskap/utvalg/råd. Kr. 400,- pr. møtedag. Ved særlig langvarige møter utover 8 timer tilleggsgodtgjørelse på kr. 50,- pr. time. Hva andre enn ordfører leder møte i ordførers fravær: kr. 800,-. Andre utvalg: kr. 400,- pr. møte. Leder kr. 600,-. Møter som varer mindre enn 3 timer, kr. 100,- pr. påbegynt time. Leder kr. 150, Telefonmøter: Kr. 50,- pr. påbegynt time. Leder kr. 150,-pr time 4. Tapt arbeidsfortjeneste: a. For folkevalgte som trekkes i lønn refunderes lønn i henhold til dokumentasjon/bekreftelse fra arbeidsgiver. b. Arbeidsgiver som krever refusjon for folkevalgte, kan bare kreve dekning for utgifter til lønn inkl. feriepenger og pensjonsforpliktelser til vedkommende arbeidstaker. c. For folkevalgte som er selvstendig næringsdrivende og registrert i foretaksregisteret og som ikke er lønnsmottaker refunderes i henhold til innsendt dokumentasjon, årsoppgave eller lignende. Det refunderes max ordførerens dagsgodtgjørelse som pr. dags dato er kr ,- d. For andre folkevalgte uten lønnsinntekt (for eksempel studenter, pensjonister, hjemmeværende) Dekkes ulegimitert krav på kr. 900,- pr. møtedag. e. Reisekostnader dekkes i h.h.t. statens reiseregulativ. Side 19 av 20

24 6/14 VERTSKOMMUNESAMARBEID OM BARNEVERNT JENESTEN MELLOM LENVIK OG BERG Innstilling: Kommunestyret ber rådmann forhandle ny avtale om vertskommunesamarbeid om bamevemtj enesten, gjeldende fra O l. O Nye kostnader innarbeides i budsjett Behandling: Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Vedtak: Kommunestyret ber rådmann forhandle ny avtale om vertskommunesamarbeid om bamevemtj enesten, gjeldende fra O l. O Nye kostnader innarbeides i budsjett Side 10 av 18

25 7/14 MARKERINGSKOMMUNE FYLKESMANNEN 2015 Innstilling: Behandling: Berg kommune setter ned en arbeidsgruppe som har som mandat å lage et program til fylkesmannens Januarmøte Arbeidsgruppa skal også utarbeide økonomisk oversikt, samt forslag til finansiering. Materialet som utarbeides bør kunne innrettes slik at det kan benyttes i andre sammenhenger, bl.a presentasjon/markedsføring. Arbeidsgruppa består av 7 stk, og skal være sammensatt av personer fra administrasjon, politikere og næringsliv. Fra administrasjon: rådmann, levekårsjef og leder for plan og utvikling Fra politikere: ordfører og en valgt av kommunestyret Fra næringsliv: Berg næringsforum velger selv to representanter. Leder for arbeidsgruppa er rådmann. Første møte i arbeidsgruppa kl Kommunestyrets behandling av saka i møte : Som politikernes representant i arbeidsgruppa i tillegg til ordfører ble Eli-Ann Andreassen Jensen valgt. Kommunestyret fattet følgende enstemmig Vedtak: Berg kommune setter ned en arbeidsgruppe som har som mandat å lage et program til fylkesmannens Januarmøte Arbeidsgruppa skal også utarbeide økonomisk oversikt, samt forslag til finansiering. Materialet som utarbeides bør kunne innrettes slik at det kan benyttes i andre sammenhenger, bl.a presentasjon/markedsføring. Arbeidsgruppa består av 7 stk, og skal være sammensatt av personer fra administrasjon, politikere og næringsliv. Fra administrasjon: rådmann, levekårsjef og leder for plan og utvikling Fra politikere: ordfører og Eli-Ann Andreassen Jensen Fra næringsliv: Berg næringsforum velges: Trond Abelsen og Roy Willy Hansen Leder for arbeidsgruppa er rådmann. Første møte i arbeidsgruppa kl Side 10 av 20

26 8/14 KOMMUNENS REPRESENTANT I SAMARBEIDSUTVALGENE VED BERG SKOLE OG VED BERG MONTESSORISKOLE Innstilling: Som ny representant i stedet for Jan Harald Jansen i samarbeidsutvalget ved Berg skole velges Eli-Ann Jensen. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. Behandling: Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Vedtak: Som ny representant i stedet for Jan Harald Jansen i samarbeidsutvalget ved Berg skole velges Eli-Ann Andreassen Jensen. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. Side 12 av 18

27 9/14 VALG A V MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET I KOMREV NORD Innstilling: Fra Berg kommune forslås følgende medlemmer/varamedlemmer til styret i KomRev Nord: Gunvor Tobiassen, Senjahopen Hugo Reiertsen Wenche Pedersen Bjørn Abelsen medlem medlem varamedlem varamedlem Behandling: Kommunestyret behandlet saka i møte og fattete følgende enstemmig Vedtak: Fra Berg kommune forslås følgende medlemmer/varamedlemmer til styret i KomRev Nord: Gunvor Tobiassen, Senjahopen Hugo Reiertsen Wenche Pedersen Bjørn Abelsen medlem medlem varamedlem varamedlem Side 13 av 18

28 10/14 VALG A V NYTT MEDLEM, SAMT NY LEDER 2012/16 - ELDRER.\. DET Innstilling: Som nytt medlem i Berg eldreråd for resterende del av kommunestyreperioden velges: Jann Hermar Moan, Skaland. Som ny leder av Berg eldreråd velges: Jann Hermar Moan. Behandling: Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Vedtak: Som nytt medlem i Berg eldreråd for resterende del av kommunestyreperioden velges: Jann Hermar Moan, 9385 Skaland. Som ny leder av Berg eldreråd velges: Jann Hermar Moan. Side 14 av 18

29 SPØRSMÅL I KOMMUNESTYREMØTE Berg Arbeiderparti v/anita Sebulonsen: Spørsmål l. Berg Ap ber om at diskusjon om "Framtids Berg" settes på dagsorden. Å være politiker er å ha et lengre perspektiv enn valgstyreperioden. Vi må ta ansvar for fremtidas kommunale tjenester for innbyggere og næringsliv på både l O år fram i tid. Har vi en ideell organisering for å sikre bærekraft? Vi må sikre oss at framtidige strukturer skal generere positive endringer, gjøre livet til innbyggerne bedre og styrke lokaldemokratiet. Ordførerens svar: Svar på innspill fra Berg Ap- stilt i kommunestyret Berg Ap ber om at diskusjonen om "Framtids-Berg" settes på dagsordenen og argumenterer med at det å være politiker er å ha et lengre perspektiv enn valgperioden. Det må tas ansvar for framtidens kommunale tjenester på både l O, 20 og 30 år fram i tid. Det spørres videre om vi har en ideell organisering for å sikre bærekraft. Det er gode spørsmål som kanskje ingen har det absolutt og godt svaret på. Man er vel ikke helt enig verken på ekspertnivå eller på politisk nivå, men det påstås at tiden er overmoden for å etablere en ny kommunestruktur I årevis har det vært argumentert med at småkommuner må nedlegges fordi de er dyre i drift og er inneffektive. Altså av økonomiske årsaker. Argumentet om å spare penger er nå plutselig blitt borte. Både Kommunalminister Jan Tore Sanner og hans utmerkede Statssekretær Jensen (tidligere ordfører i Evenes kommune) er krystallklar når de sier: " Vi skal ikke spare en krone på denne reformen" Det nye argumentet er at Norge trenger store kommuner for å få etablert gode fagmiljøer og bedre tjenester til folk og næringsliv. Dette argumentet er nærmest blitt et mantra i enhver debatt og både kommunalminister Sanner, Statsminister Erna Solberg og mange, mange andre fremmer dette argumentet ofte. Dersom gode fagmiljøer og gode tjenester er en direkte følge av store kommuner, burde vel Oslo og de andre storbykommunene ligge på topp i kvalitet på tjenestene? Det samme i vår egen region.. De største burde vel levere langt bedre tjenester enn vi som er små er? De største skandalene og forsømmelse i eldreomsorgen eller andre tjenester avsløres vel oftest i de store kommunene. Nei, mange fagfolk sammen på ett sted gir ikke automatisk større faglighet. Målestokken må være de som mottar tjenestene. Statsministeren ønsker kommunesammenslåing av hensyn til de svakeste. Uttrykket "de svakeste" er problematisk fordi det både er stigmatiserende og ekskluderende. Hvem er de svakeste? Er det de rusavhengige, de pleietrengende eldre, barnevernsbarn, eller alle som av ulike grunner må ha hjelp til å ivareta sine interesser i møte med det kommunale apparatet? Side 15 av 18

30 Det er vel neppe noen som våger å bruke kommunestønelser som argument i denne debatten heller? Utfordringene vi har er at det er ingen krise i kommunesektoren. Det går ganske bra og mange er fornøyd med tingenes tilstand. Spørsmålet mange stiller er derfor: Hvorfor forandre noe som fungerer? I forhold til kommunedebatten har vi fått vite: at de små kommunene gjennomgående har de mest tilfredse innbyggerne. at regjeringspartiene har fredet fylkeskommunen i denne fireårsperioden, at prosessene skal være frivillige, i første omgang. (Andre omgang sies det lite om, den høres unektelig svært udemokratisk ut.) Men uansettskal man skal lykkes med denne type prosjektet som Sanner har satt i gang, er det særdeles viktig at også kommunestyret i Berg ansvarliggjøres. Faktumet at i den nye regjeringens plattform er det klart å lese at regjeringen vil gjennomføre en kommunereform. Det vil bli arbeidet for at nødvendige vedtak fattes i inneværende stortingsperiode og det er mye som tyder på at også Berg kommune også vil bli berørt. Berg kommune samarbeider i dag på en rekke interkommunale samarbeidsområder og det er uttrykt ønske i regionen om å forsterke dette samarbeide på ennå flere områder. Om dette er en svakhet for lokaldemokratiet og til ulempe for kommunenes innbyggere og næringsliv foreligger det ingen faglig indikasjoner på, men det fins en del synsinger. I lys av dette kan vi selvfølgelig be om at rådmannen utarbeider et saksfremlegg til kommunestyrene, hvor det foreslås å utrede muligheter ved og konsekvenser av en mulig kommunesammenslåing. Ordføreren kan be rådmannen fremme en sak der kommunestyret inviteres til å ta stilling til et forslag om en slik utredning. Under forutsetning av at kommunestyrene vedtar at kommunesammenslåing skal utredes, vil det bli søkt om midler til utredningsarbeidet. Utredningen må blant annet belyse praktiske, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser ved å gå inn ny og støne kommune. Saksframlegget bør videre foreslå hvordan det videre arbeidet kan organiseres, samt hvordan innbyggerne kan få uttrykt sitt syn, og hvordan de ansatte og tillitsvalgte sikres tilstrekkelig medvirkning. Ordførerens syn er i alle fall at en kommunereform ikke kan bygges på munnhelleri og klisjeer. Det trenges noen definisjoner. Blant annet begrepet "Robuste kommuner". Jeg tror neppe at en kommune blir mer robust bare veien til kommunehuset blir lengre både geografisk og sosialt. En kommune er ikke bare økonomiske og administrative enheter, eller butikker med et visst vareutvalg. Uansett hva jeg synes eller ikke er det startet en prosess som vi skal og må være med på og om det er de gode tjenestene som er viktig, må det være tjenestene som settes i sentrum, og ikke de administrative. Mens arbeidet og debatten pågår ønsker jeg at vi fortsatt skal ha fokus på de tjenestene vi leverer på alle områder. Jeg ønsker at vi fortsatt skal arbeide godt, hardt og målrettet for at Berg kommune skal utvikle seg i en god og positiv retning og dermed bli en betydelig samtalepartner når dagen er der og valget skal tas. Avslutningsvis vil jeg si at både på rådmannsnivå og ordførernivå i regionen arbeides det målbevist for å få de avklaringene som trenges for å få fart i arbeidet og der opplysninger og innspill knyttet til tjenesteproduksjonen i større kommuner er sentral. Hva som skal skje på fylkesmannsnivå, de fylkeskommunale tjenester og innholdet i de kommunale oppgavene må det vites noe om. Side 16 av 18

31 Det er nedsatt et ekspertutvalg som skal legge sin rapport i slutten av mars, regionrådet og administrativ råd vil behandle dette i løpet av april og Kommunepropposisjonen legges fram i løpet av mai. Vi burde kunne ha noen gode holdepunkter til kommunestyæt i juni. Fonnannskapet vil bli holdt orientert om framdriften i dette arbeidet. Skaland, Guttorm N er gård ordfører Side 17 av 18

32 Spørsmål2. Berg Arbeiderparti etterlyser sluttrapport etter porsjektet "Sjumilsteget i Berg kommune" Barn som kan, vil og tør - herunder hvordan 50% stilling som koordinator for sjumilsteget a. har kartlaget ungdomshelse og fritidsvaner b. utviklet rutiner og kjøreregler for tverrfaglig samarbeidsarena som skal gi barn/unge nødvendig hjelp i tide c. og sist - barn og unges medbestemmelse (barns kommunestyre, barnetråkk i skolene, ungdomsråd m.m. Er prosjektmålene nådd av prosjektet innafor tildelte+ egenandel midler ( kr ,- fra fylkesmannen)? Levekårsjef Jorid Meyer skriver følgende om disse spørsmålene: Kan ikke svare på disse spørsmålene, men kan si noe om hva som er tatt tak i: l. Levekårsjef er nå kontaktperson mot sjumilsteget og fylkesmannen. 2. Levekårsjef er kontaktperson til ungdomsrådet. 3. Tverrfaglig team er opprettet. - styrerne i barnehagene - rektorene i skolene - helsesøster - barnevern - levekårsjef - PPT og BUP ved behov 4. Har ingen kjennskap til rutiner og kjøreregler, men ny gruppe vil ta tak i dette. 5. Ungdomsrådet får utsendt innkalling/utskrift- politiske møter. Side 18 av 19

33 SPØRSMÅL I KOMMUNESTYREMØTE : Berg Arbeiderpa11i v/ Hildegunn Simonsen: Spørsmål l: Har Berg kommune økt prisen på maten til brukerne opp til kr. l 04,-? Eller står vedtak pr i betalingsregulativet om ikke å øke matprisen? Svar fra PRO-avd. Prisen på mat til brukerne er ikke gått opp. Vedtak i betalingsregulativet av l er uendret. Spørsmål2: Vedr. orientering Montessoriskole- Refusjonskrav. Der ønsker vi talldokumentasjon til neste formannskap/kommunestyre. små regnefeil? Samme krav to ganger utbetalt? Berg samlingsliste og Tverrpolitisk liste: Rådmannen bes ta opp eierskap, økonomi samt avtaleformular med Morten Eriksen ang. moloen på Skaland. Saka i sin fulle bredde legges fram for kommunestyret i aprilmøtet. Side 19 av 19

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg 1 Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunalt

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg 1 Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunalt

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg 1 Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunalt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.20 14 Tid: 12:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Bengt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.10.2013 Tid: 17.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.07.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Ingen

Detaljer

Forslag til : Planprogram for kommunedelplan: Strategisk næringsplan Berg kommune

Forslag til : Planprogram for kommunedelplan: Strategisk næringsplan Berg kommune Forslag til : Planprogram for kommunedelplan: Strategisk næringsplan Berg kommune 2013 2017 20.11.2013 Frist for å komme med innspill: 14. januar 2014 Forord I kommunal planstrategi, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00 Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2016 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt Larsen, Ann-Elin Pedersen, Ivar Mortensen, Wivi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Roy-Willy Hansen, Geir Tony Vildgren

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Roy-Willy Hansen, Geir Tony Vildgren Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.09.2009 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Trond Abelsen. Berit Sivertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17. 08. 2017 Tid:ll:00-13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Roar Jakobsen Eli-Ann A. Jensen Jan-Harald Jansen Hildegunn Simonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Guttorm Nergård, RoaT Jakobsen Unni Antonsen, Jan a.rald Jansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Guttorm Nergård, Roy Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.02.2017 Tid: 10:00-00:00 Medlemmer: Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt Larsen, Ivar Mortensen, Wivi Jakobsen, Roall Wang

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.03.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid Evertsen Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: 01.06.2006 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Møtedato: Kommunestyresalen Tid: 09:00-00:00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Møtedato: Kommunestyresalen Tid: 09:00-00:00. Til stede på møtet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møtedato: Kommunestyresalen 17.08.2017 Tid: 09:00-00:00 Til stede på møtet Medlemmer: Roar Jakobsen Eli-Ann A. Jensen Jan Harald Jansen Hildegunn Simonsen

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.08.2017 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.07.2011 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.10.2007 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.10.2007 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.10.2007 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.10.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh. Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.06.20 13 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Guttorm Nergård, Tommy Nilsen, Gunvald Wilsgård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Eli Ann Jensen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Jan Harald Jansr;:;n, Hildegunn Simonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2014 Tid: 08.30 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.01.04 Tid: 10.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.01.04 Tid: 10.00 Berg kommune Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.01.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård Anne Jespersen Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2015 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. LeifRubcah, Kjell Johansen, Guttorm Nergård. Elbjørg Josefsen, Gunvald Wilsgård, Ståle Wilsgård

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. LeifRubcah, Kjell Johansen, Guttorm Nergård. Elbjørg Josefsen, Gunvald Wilsgård, Ståle Wilsgård Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:30-16:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt

Detaljer

D/G jd:o&vl. Uuw Avttvn MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Til stede på møtet. Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

D/G jd:o&vl. Uuw Avttvn MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Til stede på møtet. Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.07.2015 Tid: 10:00-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2008 Tid: 09.30. Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2008 Tid: 09.30. Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2008 Tid: 09.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.06.2008 Tid: 09.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.06.2008 Tid: 09.30 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.06.2008 Tid: 09.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.01.2017 Tid: 09:30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roar Jakobsen, Guttorm Nergård, Eli-Ann Jensen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 31.01.2008 Tid: 13.00. Ingrid Evertsen, Dagmar Strøm

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 31.01.2008 Tid: 13.00. Ingrid Evertsen, Dagmar Strøm Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 31.01.2008 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 30.06.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård Berg kommune MØTEPROTOKOLL Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm.

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård. Kjell Egil Johansen, Ellen Simonsen. Rådmann Ivar Mortensen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård. Kjell Egil Johansen, Ellen Simonsen. Rådmann Ivar Mortensen Berg kommune Møtested: Breidablikk safunnshus Møtedato: 17.03.2005 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen. Roy-Willy Hansen, Siv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wivi Jakobsen, Roy-Willy Hansen. Dagmar Strøm, Ingvald Kofoed

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wivi Jakobsen, Roy-Willy Hansen. Dagmar Strøm, Ingvald Kofoed Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 13.10.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roar Jakobsen, Guttorm Nergård, Eli-Ann Jensen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roar Jakobsen, Guttorm Nergård, Eli-Ann Jensen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2016 Tid: 13:30-16:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roar Jakobsen, Guttorm Nergård, Eli-Ann Jensen Hildegunn Simonsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Spiserommet, kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.01.2007 Tid: 18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Guttorm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy-Willy Hansen, Anne Jespersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy-Willy Hansen, Anne Jespersen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: 12.04.2005 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen " Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2014 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 06.09.2006 Tid: 09.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2014 Tid: 11.00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen. Berg kommune Møtested: Kroa. Mefjordvær Møtedato: 08.06.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen. Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.01.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jspersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jspersen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.11.2005 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jspersen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Møterom 2A Møtedato: 26.03.2014 Tid: 09.00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Forfall: Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.02.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.02.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.02.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 28.10.03 Tid: 10.00 Møteprotokoll Kommunestyret Medlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reiner Schaufler, Kjell Egil Johansen, Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjodvær Møtedato: 14.05.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.04.2017 Tid: 10:00-1 6:00 Medlemmer: Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt Larsen, Ivar Mortensen, Wivi Jakobsen, Roall

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Ingrid Evertsen, Roy-Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 23.01.04 Tid: 10.00 18.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.02.2009 Tid: kl. 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.02.2009 Tid: kl. 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.02.2009 Tid: kl. 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Breidablikk Møtedato: Tid: kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Breidablikk Møtedato: Tid: kl Berg kommune Møtested: Breidablikk Møtedato: 14.03.2006 Tid: kl. 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Roy Willy Hansen, Siv Wilsgård Anne Jespersen, Guttorm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 13.01.05 Tid: 09.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.09.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.09.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.09.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen, Guttorm Nergård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 25.09.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt i kommunestyre 26.04.12, sak 29/2012 Side 1 INNLEDNING Den kommunale virksomhet er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring.

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 19.05.2005 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.04.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.04.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.04.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13. 12.2016 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt Larsen, Ivar Mortensen, Wivi Jakobsen, Roall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2017 Tid: 10:00-16:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 24.03.04 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 24.03.04 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 24.03.04 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Geir Tony Vildgren, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Geir Tony Vildgren, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy Willy Hansen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy Willy Hansen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Senjatrollet, Finnsæter Møtedato: 08.02.05 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.05.04 Tid: 10.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.05.04 Tid: 10.00. Til stede på møtet Berg kommune Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.05.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen., Dagma Strøm, Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen., Dagma Strøm, Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård. Berg kommune Møtested: Skaland Motell Møtedato: 05.11.02 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Anita Sebulonsen., Dagma Strøm, Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen,

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt av KST den 14.12.2011, ved kst.sak nr 082/11, satser justert per 1.1.2013, ved kst.sak 107/12, satser justert per 1.1.2014 ved kst.sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: 14.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: 14.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.06.2008 Tid: 14.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm. Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Skaland Motell Møtedato: 12.09.02 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Johansen, Berit Sivertsen, Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 15.01.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir

Detaljer