MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh."

Transkript

1 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Guttorm Nergård, Tommy Nilsen, Gunvald Wilsgård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Eli Ann Jensen, Bengt Larsen, Ivar Mortensen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen, Ingrid Evertsen, Anita Sebulonsen, Odd Ivar Enoksen, Leif Rubach; Marita Mikalsen Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Jan Harald Jansen, Ivar Mortensen, Tommy Nilsen, LeifRubach, Roar Jakobsen, Marita Mikalsen Elbj ørg Josefsen, Kjell Jensen, Mona Pedersen, Kristian Høgstad, Jan H. Moan, Werner Enoksen Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh. Wenche Håkonsen Elektronisk/post 20.juni U ndershifter: Postadresse: 9385 Skaland Besøksadresse: Telefon : SkalandTelefaks: o l

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/13 13/439 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I KOMMUNENE - KLARGJØRING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR I BERG KOMMUNE 48/13 09/70 VALG AV REPRESENTANTER TIL INTERKOMMUNALT PLANUTVALG - KYSTSONEPLANPROSJEKTET 49/13 10/1347 REGULERINGSPLAN - ERFJORDSTRANDA FRILUFTSOMRÅDE GODKJENNING 50/13 10/1347 OPPTAK AV LÅN - ERSFJORDSTRANDA FRILUFTSOMRÅDE 51/13 12/116 FLERBRUKSHUSET AS - ØKNING AV AKSJEKAPITAL 52/13 13/50 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - SKALAND MONTESSORIFORENING 53/13 13/107 NAVNEFORSLAG FOR VEIER I BERG KOMMUNE 54/13 13/440 DELTAKELSE I PROSJEKT OM SMÅKOMMUNESATSING 55/13 13/261 TILSETTINGSAVTALE RÅDMANN Orienteringer: - Regnskap 2012 Økonomisjef - Pensjonsordning Økonomisjef - Skatteoppkreverfunksjonen Økonomisjef - Orientering om arbeide om plan for - Etablering av dagaktivitetssenter for hjemmeboende demente Birgit Noreng Side 2 av 12

3 - Informasjon om prosjekt FUNNKe (elektronisk meldingsutveksling) Prosjektleder Mona Pedersen fra Lenvik kommune - Orientering om teknisk leders oppsigelse Ted Skoglund Da varaordfører hadde meldt forfall ble Mona Pedersen valgt som varaordfører for møtet. Til å underskrive protokollen sammen med ordfører ble: Mona Pedersen og Werner Enoksen valgt. I vedtak fra sak 37/13 i møte ble det bedt om tilførsel til vedtak: Avdragsutsettelse: 1 år. Enstemmig vedtatt. Side 3 av 12

4 47/13 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I KOMMUNENE - KLARGJØRING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR I BERG KOMMUNE 1. Berg kommune oppgraderer egen teknisk infrastruktur for å bli i stand til å møte kravet om innføring av elektronisk meldingsutveksling av helseopplysninger. 2. Innkjøpsprisen på nødvendig teknisk infrastruktur skal ikke overstige kr ,- eks. mva. 3. Tiltaket finansieres ved leasing. Behandling: Repr. Werner Enoksen framsatte flg. forslag til vedtak: 1. Berg kommune oppgraderer egen teknisk infrastruktur for å bli i stand til å møte kravet om innføring av elektronisk meldingsutveksling av helseopplysninger. 2. Innkjøpsprisen på nødvendig teknisk infrastruktur skal ikke overstige kr ,- eks. mva. 3. Tiltaket finansieres ved låneopptak. Ved votering mellom Werner Enoksen forslag og innstilling ble Enoksens forslag vedtatt med 12 mot 3 stemmer. 1. Berg kommune oppgraderer egen teknisk infrastruktur for å bli i stand til å møte kravet om innføring av elektronisk meldingsutveksling av helseopplysninger. 2. Innkjøpsprisen på nødvendig teknisk infrastruktur skal ikke overstige kr ,- eks. mva. 3. Tiltaket finansieres ved låneopptak. 48/13 Side 4 av 12

5 VALG AV REPRESENTANTER TIL INTERKOMMUNALT PLANUTVALG - KYSTSONEPLANPROSJEKTET 1. Sammensetningen av det interkommunale kystsoneplanutvalg med en representant fra hver kommune med vararepresentant godtas. 2. Planmyndighet delegeres i henhold til pbl 9-1, 9-2 og 9-3 til interkommunalt kystsoneplanutvalg for Midt- og Sør-Troms. Dette utvalget vil da ha myndighet til å fremme kystsoneplanen direkte til politisk behandling overfor kommunestyret i de resp. kommuner. 3. Kommunestyret i Berg oppnevner ordfører og varaordfører som henholdsvis representant og vararepresentant til det interkommunale planutvalget for kystsoneplanleggingen i Midt- og Sør-Troms. Behandling: Kommunestyret behandlet saken i møte og fattet flg. enstemmige 1. Sammensetningen av det interkommunale kystsoneplanutvalg med en representant Fra hver kommune med vararepresentant godtas. 2. Planmyndighet delegeres i henhold til pbl 9-1, 9-2 og 9-3 til interkommunalt kystsoneplanutvalg for Midt- og Sør-Troms. Dette utvalget vil da ha myndighet til å fremme kystsoneplanen direkte til politisk behandling overfor kommunestyret i de resp. kommuner. 3. Kommunestyret i Berg oppnevner ordfører og varaordfører som henholdsvis representant og vararepresentant til det interkommunale planutvalget for kystsoneplanleggingen i Midt- og Sør-Troms. 49/13 REGULERINGSPLAN - ERFJORDSTRANDA FRILUFTSOMRÅDE GODKJENNING Side 5 av 12

6 Kommunestyret i Berg godkjenner framlagt forslag til reguleringsplan for Ersfjordstranda friluftsområde med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser. I vedlegg til planbeskrivelsen vises hvordan forholdet til naturmangfoldet er vektlagt og vurdert. Behandling: Tekn.leder Ted Skoglund viste til Reguleringsplanens pkt.11: Risiko- og sårbarhetsanalyse, og foreslo endring til at : parkeringsplassområde stenges om vinteren. Repr. Werner Enoksen foreslo at flg. setningen i reguleringsbestemmelsenes 9 slettes: Oppstilling av campingvogner eller bobiler samt camping for øvrig, er ikke tillatt i reguleringsområdet dersom dette fortrenger områdets formål. Ved votering mellom innstilling og de to fremsatte forslag til endringer ble innstillingen m/endringene enstemmig vedtatt. Kommunestyret i Berg godkjenner framlagt forslag til reguleringsplan for Ersfjordstranda friluftsområde med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser men med flg. Endringer: Reguleringsplanens pkt. 11 Risiko- og sårbarhetsanalyse, og foreslo endring til at : Parkeringsplass område stenges om vinteren. Reguleringsbestemmelsenes 9 slettes: Oppstilling av campingvogner eller bobiler samt camping for øvrig, er ikke tillatt i reguleringsområdet dersom dette fortrenger områdets formål.. I vedlegg til planbeskrivelsen vises hvordan forholdet til naturmangfoldet er vektlagt og vurdert. 50/13 OPPTAK AV LÅN - ERSFJORDSTRANDA FRILUFTSOMRÅDE Formannskapet anmoder kommunestyret om å gjøre slikt vedtak: Side 6 av 12

7 1. Berg kommunestyre vedtar å ta opp lån stort kr til tiltak i Ersfjordstranda friluftsområde i henhold til budsjettet for Prioritert oppgave er å etablere parkeringsplass. 2. Rådmannen delegeres myndighet til å vedta lånebetingelsene. 3. Kommunestyret tar til orientering at det søkes på nytt på tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftsområder når området er sikret gjennom grunnerverv. Behandling: Kommunestyret behandlet saken i møte og fattet flg. enstemmige 1. Berg kommunestyre vedtar å ta opp lån stort kr til tiltak i Ersfjordstranda friluftsområde i henhold til budsjettet for Prioritert oppgave er å etablere parkeringsplass. 2. Rådmannen delegeres myndighet til å vedta lånebetingelsene. 3. Kommunestyret tar til orientering at det søkes på nytt på tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftsområder når området er sikret gjennom grunnerverv. 51/13 FLERBRUKSHUSET AS - ØKNING AV AKSJEKAPITAL Berg kommune fortsetter sitt leieforhold i Flerbrukshuset AS, Senjahopen til voksenopplæring for årene 2013 og 2014 Årlig leie er kr , som dekkes under budsjettpost Side 7 av 12

8 Behandling: Repr. Werner Enoksen la inn flg. forslag: Som innstilling men med endring til: Skoleåret 2013/2014. Ved votering mellom Werner Enoksen forslag og innstilling ble innstilling vedtatt med 12 mot 3 stemmer. Rådmannens innstilling vedtatt med 9 mot 6 stemmer. Berg kommune fortsetter sitt leieforhold i Flerbrukshuset AS, Senjahopen til voksenopplæring for årene 2013 og 2014 Årlig leie er kr , som dekkes under budsjettpost /13 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - SKALAND MONTESSORIFORENING Klage fra Skaland Montessoriforrening over avslag på søknad om fritak for eiendomskatt, omgjøres eller endres ikke. Jfr. Forvaltningslovens 33. Begrunnelse: De lovsatte vilkår i Eiendomsskattelovens 7 a er ikke oppfylt. Uavhengig av dette vil ikke kommunen på skjønnsmessig grunnlag frita eiendommen for eiendomsskatt, da hensyn det er lagt vekt på fremgår av saksutredningen. Klagen blir etter dette oversendt som lovlighetsklage til Fylkesmannen i Troms. Side 8 av 12

9 Behandling: Berg samlingsliste og Berg FrP la frem flg. forslag: 1. Klagen til Skaland Montessoriforening tas til følge. 2. Skaland Montessoriforening gis fritak fra eiendomsskatt på lik linje med andre lag og foreninger i Berg kommune. Ved votering mellom Werner Enoksens forslag og innstilling ble innstilling vedtatt med 12 mot 3 stemmer. Klage fra Skaland Montessoriforrening over avslag på søknad om fritak for eiendomskatt, omgjøres eller endres ikke. Jfr. Forvaltningslovens 33. Begrunnelse: De lovsatte vilkår i Eiendomsskattelovens 7 a er ikke oppfylt. Uavhengig av dette vil ikke kommunen på skjønnsmessig grunnlag frita eiendommen for eiendomsskatt, da hensyn det er lagt vekt på fremgår av saksutredningen. Klagen blir etter dette oversendt som lovlighetsklage til Fylkesmannen i Troms. 53/13 NAVNEFORSLAG FOR VEIER I BERG KOMMUNE 1. Berg kommune starter arbeidet med innføring av offisielle veiadresser for hele kommunen. Adresseparseller med vedtatte veinavn tildeles fortløpende adressekode og adressenummer å gjøres klar for registrering i matrikkel. 2. Det innhentes Navneforslag for kommunale, Riks- og Fylkesveier. Liste over navneløse adresseparseller sendes ut etter behandling i kommmunestyremøte 27. juni Frist for innsendelse/levering av navneforslag setter til utgangen av juli måned Teknisk avdeling oppnevnes som veinavnkomite. 5. Veinavnkomiten lager innstilling på innkommne navn på de enkelte adresseparseller.deretter informeres de som berøres om valg før materialet oversender for kontroll av skrivemåten til Statens navnekonsulenttjeneste. Formannskap/kommunestyre er vedtaksmyndighet når det gjelder vegnavn Side 9 av 12

10 Behandling: Kommunestyret behandlet saken i møte og fattet flg. enstemmige 1. Berg kommune starter arbeidet med innføring av offisielle veiadresser for hele kommunen. Adresseparseller med vedtatte veinavn tildeles fortløpende adressekode og adressenummer å gjøres klar for registrering i matrikkel. 2. Det innhentes Navneforslag for kommunale, Riks- og Fylkesveier. Liste over navneløse adresseparseller sendes ut etter behandling i Formannskapsmøte 30.mai 2013 og kommmunestyremøte 18.juni Frist for innsendelse/levering av navneforslag setter til utgangen av juli måned Teknisk avdeling oppnevnes som veinavnkomite. Veinavnkomiten lager innstilling på innkommne navn på de enkelte adresseparseller.deretter informeres de som berøres om valg før materialet oversender for kontroll av skrivemåten til Statens navnekonsulenttjeneste. 54/13 DELTAKELSE I PROSJEKT OM SMÅKOMMUNESATSING 1. Kommunestyret tar sikte på at kommunen skal delta i oppfølgingen av et prosjekt i småkommunesatsingen i regi av KRD i samarbeid med Tranøy kommune, fylkeskommunen og Distriktssenteret. 2. I første omgang utarbeides en forstudie sammen med Tranøy kommune som kan danne grunnlag for beslutninger om den videre oppfølgingen av prosjektet, herunder organisering og framdriftsplan. 3. Saken forelegges kommunestyret til endelig behandling om deltakelse i prosjektet i september-møtet. Behandling: Kommunestyret behandlet saken i møte og fattet flg. enstemmige Side 10 av 12

11 1. Kommunestyret tar sikte på at kommunen skal delta i oppfølgingen av et prosjekt i småkommunesatsingen i regi av KRD i samarbeid med Tranøy kommune, fylkeskommunen og Distriktssenteret. 2. I første omgang utarbeides en forstudie sammen med Tranøy kommune som kan danne grunnlag for beslutninger om den videre oppfølgingen av prosjektet, herunder organisering og framdriftsplan. 3. Saken forelegges kommunestyret til endelig behandling om deltakelse i prosjektet i september-møtet. 55/13 TILSETTINGSAVTALE RÅDMANN Berg kommunestyre godkjenner ansettelsesavtalen inngått mellom rådmann Bjørn Fredriksen og Berg kommune v/ordføreren den Rådmannens lønn dekkes over fastlønn på ansvar 120. Behandling: Etter orientering fra ordfører Guttorm Nergård ble det enstemmig vedtatt at sak 55/13 ikke skulle være unntatt offentlighet. Berg FrP, Berg Arbeiderparti og Berg Samlingsliste la inn følgende forslag til vedtak: Lønn til rådmann settes til kr ,- pr. år. For øvrig som innstillingen. Berg Fellesliste la inn følgende forslag til vedtak: Lønn til rådmann settes til kr ,- pr. år. For øvrig som innstillingen. Det ble først votert mellom innstilling og forslag fra Berg FrP, Berg Arbeiderparti og Berg Samlingsliste. Side 11 av 12

12 Forslag fra Berg FrP, Berg Arbeiderparti og Berg Samlingsliste og innstillingen. Forslag fra Berg FrP, Berg Arbeiderparti og Berg Samlingsliste ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer. Det ble så votert mellom Berg Felleslistes forslag og forslag fra Berg FrP, Berg Arbeiderparti og Berg Samlingsliste. Forslag fra Berg FrP, Berg Arbeiderparti og Berg Samlingsliste ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer Berg kommunestyre godkjenner ansettelsesavtalen inngått mellom rådmann Bjørn Fredriksen og Berg kommune v/ordføreren den men med endringen : Lønn settes til kr ,- pr. år. Rådmannens lønn dekkes over fastlønn på ansvar 120. Følgende spørsmål ble levert inn: Berg Arbeiderparti: Berg Arbeiderparti: Berg FrP: Ønske om informasjon vedr. søknaden om midler til spesialundervisning ved Berg Montessoriskole. Hvor står saken pr. i dag? Berg boligselskap AS er vedtatt oppløst for over 4.mnd. siden og et avviklingsstyre er satt til å besørge salg av selskapets boligportefølge. På hvilken måte er kommunen proaktiv i denne prosessen, i hht. å erverve boliger til eget bruk, for å oppfylle sine forpliktelser i Boligsosial handlingsplan? Hvor blir det av Turistinformasjon på Skaland som vi betaler kr i året for? Kantklipping av kommunele veier samt kirkegårder? Hvordan går det med salg av kommunale boliger? Hva skjer med Planprosessen for Skaland? Ordførere svarte muntlig på spørsmålene. Skriftlige redgjørelser kommer senere. Side 12 av 12

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Heidi Jacobsen, Roar Jakobsen, Unni Antosen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

Etter navneopprop ble de to inviterte, Irene Lange Nordahl og Inger Andreassen, ønsket velkommen.

Etter navneopprop ble de to inviterte, Irene Lange Nordahl og Inger Andreassen, ønsket velkommen. Ordføreren ønsket velkommen til årets siste kommunestyremøte. Etter navneopprop ble de to inviterte, Irene Lange Nordahl og Inger Andreassen, ønsket velkommen. Irene Lange Nordahl fikk først ordet for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 23.11.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25)

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Orientering: Evaluering av politisk organisering v/ Jon Helge Lesjø, HIL SAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer