In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail"

Transkript

1 In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING To the shareholders of Camillo Eitzen & Co ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA ( Selskapet ) avholdes 9. desember 2011 kl i selskapets kontorlokaler på Tjuvholmen, Bolette Brygge 1, 0252 Oslo, Norge. An extraordinary general meeting of Camillo Eitzen & Co ASA (the Company ) will be held on 9 December 2011 at 10:00 AM at the Company s office at Tjuvholmen, Bolette Brygge 1, 0252 Oslo, Norway. Selskapets styre har fastsatt følgende forslag til dagsorden: 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 4. Endring av selskapets navn og dertil endring av vedtektene. 5. Endring av selskapets forretningsadresse og dertil endring av vedtektene. 6. Kapitalnedsettelse ved sletting av en aksje. 7. Spleis av Selskapets aksjer. 8. Kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende. Selskapets aksjekapital er NOK ,- fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 5,- og som hver representerer én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ikke egne aksjer. Aksjeeiere har i forbindelse med en generalforsamling rett til å: - Møte i generalforsamling, enten personlig eller ved fullmektig. The board of directors of the Company proposes the following agenda: 1. Opening of the meeting by chairman of the board including the taking of attendance of shareholders present and power of attorneys. 2. Election of chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes. 3. Approval of notice and agenda. 4. Change of the Company s name and corresponding change of the articles of association. 5. Change of the Company s business address and corresponding change of the articles of association. 6. Share capital reduction by the redemption of one share. 7. Reverse split of the Company s shares. 8. Share capital reduction by reduction of the shares nominal value. The Company s share capital is NOK 201,332,255 divided among 40,266,451 shares, each share at the nominal value of NOK 5,- and each share carrying one vote at the general meeting. The Company does not hold any treasury shares. The shareholders have the following rights in regards to the general meeting: - Tale på generalforsamlingen. - Ta med én rådgiver og gi denne talerette. - Kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør på selskapets generalforsamling etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven Participation in the general meeting, either personally or by a proxy - Speaking at the general meeting. - The right to be assisted by an adviser and give one advisor the right to speak. - Få behandlet spørsmål på generalforsamling som - Demand that the members of the board and the chief 1/13

2 vedkommende har meldt skriftlig til styret i så god tid at saken enten kan tas med i innkallingen, eller, dersom det er minst tre uker igjen til generalforsamling, slik at det kan sendes ut ny innkalling. - Fremme forslag til vedtak i de saker som generalsforsamlingen skal behandle. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten ved personlig fremmøte eller ved fullmektig, bes vennligst om å returnere henholdsvis vedlagte møteseddel og/eller fullmaktskjema i utfylt, datert og signert stand til Camillo Eitzen & Co ASA, Postboks 1794 Vika, 0122 Oslo, telefaks , slik at det er Selskapet i hende innen 7. desember kl Fullmakt kan, om ønskelig, gis til styrets leder Aage Figenschou. Avgitte fullmakter må også medbringes i original på generalforsamling. Med vennlig hilsen, for styret i Camillo Eitzen & Co ASA Aage Figenschou Styreleder executive officer provide information at the Company s general meeting in accordance with the regulations in the Norwegian Public Limited Companies Act section To have questions considered on the general meeting given that the shareholder, in due time, has sent a written request to the board in order for the issue to be included in the notice, or, if there is more than three weeks until the meeting, a new notice may be circulated. - Shareholders have the right to suggest resolutions in matters that are before the general meeting. The shareholders who will participate in the general meeting, either by personal attendance or by an authorized representative, are requested to return a completed, dated and signed copy of the enclosed attendance form and/or the enclosed proxy form to Camillo Eitzen & Co ASA, Postboks 1794 Vika, 0122 Oslo, telefax , so that it is received by the Company no later than 7 December 2011 at 4 PM. A power of attorney may be given to the chairman of the board, Aage Figenschou. All original power of attorneys must be brought to the general meeting. Kind regards, on behalf of the board of directors in Camillo Eitzen & Co ASA Aage Figenschou The Chairman of the board of directors 2/13

3 Vedlegg 1. Sak 4: Endring av selskapets navn og dertil endring av vedtektene Styret foreslår at vedtektenes 1, som lyder slik: 1 Selskapet navn Selskapets navn er Camillo Eitzen & Co ASA. endres til å lyde slik: 1 Selskapets navn Selskapets navn er Jason Shipping ASA. Attachment 1. Item 4: Change of the Company s name and corresponding change of the articles of association The board proposes that the articles of association section 1, currently reading: 1 The Company name The Company name is Camillo Eitzen & Co ASA. shall be amended to read: 1 The Company name The Company name is Jason Shipping ASA. Sak 5: Endring av selskapets forretningsadresse og dertil endring av vedtektene I følge Selskapets vedtekter har Selskapet forretningsadresse i Oslo kommune. Da Selskapet vil flytte inn i nye lokaler på Haslum i Bærum kommune i begynnelsen av 2012, må Selskapets vedtekter endres på dette punkt. Endringen vil først bli registrert når faktisk flytting finner sted. På denne bakgrunn foreslår styret at vedtektenes 2, som lyder slik: 2 Forretningskommune Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Oslo kommune. endres til å lyde slik: 2 Forretningskommune Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bærum kommune. Endringen skal tre i kraft fra det tidspunkt Selskapet flytter inn i lokalene på Haslum. Item 5: Change of the Company s business address and corresponding change of the articles of association According to the Company s articles of association the Company business address shall be in Oslo kommune. The Company will move into new premises in Haslum in Bærum kommune in the beginning of The Company must therefore amend the articles of association in this regard. The amendment will not be registered until the actual move takes place. The board of directors proposes that the articles of association section 2, currently reading: 2 The Company business address The Company shall have its registered business address in Oslo kommune. Shall be amended to read: 2 The Company business address The Company shall have its registered business address in Bærum kommune. The amendment shall be effective from the date the Company moves into their new offices in Haslum. 3/13

4 Sak 6: Kapitalnedsettelse ved sletting av en aksje Styret foreslår en nedsetting av aksjekapital med NOK 5,- fra NOK ,- til NOK ,- gjennom sletting av en aksje, jf. allmennaksjeloven 12-1(1) nr.1. Kapitalnedsettelsen er begrunnet i å oppnå et antall aksjer som er praktisk for gjennomføringen av spleis av Selskapets aksjer i sak 7, og det vises for øvrig til begrunnelsen for kapitalnedsettelsen i sak 8. Selskapets hovedaksjonær har sagt seg villig til å få en av sine aksjer innløst uten kompensasjon, og kapitalnedsettelsen gjennomføres ved sletting av en aksje tilhørende Eitzen Holding AS. Det er utarbeidet revidert mellombalanse per 31. oktober 2011 som er vedlagt denne innkallingen. Styret foreslår at generalforsamlingen legger mellombalansen til grunn for beslutningene om kapitalnedsettelse i sak 6 og 8. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2010 er tilgjengelig på Selskapets nettside og for gjennomsyn på Selskapets forretningskontor. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Selskapets aksjekapital nedsettes i henhold til allmennaksjeloven 12-1 på følgende vilkår: 1. Aksjekapitalen settes ned med NOK 5, fra NOK ,- til NOK ,-; 2. Kapitalnedsettingen skal skje ved sletting av 1 aksje tilhørende Eitzen Holding AS; 3. Nedsettingsbeløpet skal brukes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte jf (1) andre punktum nr. 1; og 4. Selskapets vedtekter 4 endres til å lyde: Selskapets aksjekapital er på kr fordelt på aksjer á kr 5. Item 6: Share capital reduction by the redemption of one share The board proposes to reduce the share capital with NOK 5,- from NOK 201,332,255 to NOK 201,332,250 by redemption of one share, in accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act section 12-1(1) no.1. The reason for share capital reduction is to achieve a number of shares which is practical in order to complete a reverse split of the Company s shares in accordance with item 7 on the agenda, and it is furthermore referred to the statement by the board of directors included in item 8 on the agenda below. The Company s main shareholder is willing to have one of its shares redeemed without compensation, and the reduction will be completed by deletion of 1 share belonging to Eitzen Holding AS. An audited interim account as per 31 October 2011 is prepared and enclosed hereto. The board of directors proposes that the general meeting base the resolutions to reduce the capital of the Company on the audited interim accounts as per 31 October Annual accounts, annual report and auditor s report for 2010 are available at the Company s website and for review at the Company s business office. The board of directors proposes the following resolution to be passed by the general meeting: The Company s share capital is reduced pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 12-1 on the following terms: 1. The share capital is reduced with NOK 5,- from NOK 201,332,255 to NOK 201,332,250; 2. The share capital reduction shall be implemented by redemption of 1 share belonging to Eitzen Holding AS; 3. The share capital reduction shall be covering loss which cannot be covered in any other way, cf. section 12-1(1) second sentence no.1; and 4. The Company s articles of association section 4 is amended to read: The Company s share capital is NOK 201,332,250 divided among 40,266,450 shares each at a nominal value of NOK 5,- Sak 7: Spleis av selskapets aksjer Selskapets aksjer har over en periode vært handlet for Item 7 Reverse split of the Company s shares The Company s shares have for a period of time been 4/13

5 mindre enn NOK 1,-. Etter Oslo Børs løpende forpliktelser skal kursverdien for Selskapets aksjer ikke være mindre enn NOK 1,-. Styret foreslår derfor en sammenslåing av aksjer hvor 10 eksisterende aksjer erstattes av én ny aksje med pålydende verdi NOK 50,-. En rekke aksjonærer har et antall aksjer som ikke er delelig med 10. Selskapets hovedaksjonær har derfor sagt seg villig til å avstå inntil 9 eksisterende aksjer til fordel for hver aksjonær dette gjelder, slik at alle aksjonærer (bortsett fra hovedaksjonær) vil få avrundet antall aksjer oppover ved gjennomføringen av aksjespleisen. En forutsetning for at hovedaksjonær avstår aksjer som beskrevet er at totalt antall aksjer som avstås ikke overstiger eksisterende aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 1. Det skal gjennomføres en sammenslåing av Selskapets aksjer hvor 10 eksisterende aksjer hver med pålydende verdi NOK 5,- skal erstattes med én ny aksje med pålydende verdi NOK 50,-. 2. Den enkelte aksjonærs rett til nye aksjer rundes opp til nærmeste hele antall aksjer. Selskapets hovedaksjonær, Eitzen Holding AS, aksepterer en reduksjon i antall nye aksjer selskapet vil motta, tilsvarende det som er nødvendig for å foreta opprunding som nevnt i foregående setning. 3. Selskapets vedtekter 4 endres til å lyde: Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på aksjer á kr 50,-. traded at a share price below NOK 1,-. Pursuant to the Oslo Stock Exchange s Continuing Obligations, the Company s share price shall not be less than NOK 1,-. The board of directors therefore proposes a reverse split of the shares whereby 10 existing shares will be replaced by one new share with nominal value NOK 50,-. Many shareholders have a number of shares not divisible with 10. The Company s largest shareholder has accepted to renounce up to 9 existing shares to the benefit of each relevant shareholder, so that all shareholders (except the largest shareholder) will have their number of shares rounded up in connection with the reverse split. The largest shareholders commitment to renounce shares is subject to the total number of shares being renounces to not exceed 4,000 existing shares. The board proposes the following resolution to be passed: 1. A reverse split of the Company s shares shall be carried out whereby 10 existing shares with nominal value NOK 5,- each shall be replaced by one new share with nominal value NOK 50,-. 2. The right of each shareholder to receive new shares shall be rounded up to the nearest number of whole shares. The Company s main shareholder, Eitzen Holding AS, consents to a reduction in the number of new shares received by the company corresponding to what is necessary to affect the rounding-up described in the preceding sentence. 3. The Company s articles of association section 4 is amended to read The company s share capital is NOK 201,332,250 divided among 4,026,645 shares each at a nominal value of NOK 50,-. Sak 8: Kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende Styret foreslår en nedsetting av aksjekapitalen med NOK ,75 fra NOK ,- til NOK ,25 gjennom å nedsette aksjenes pålydende med NOK 49,75 fra NOK 50,- til NOK 0,25. Følgende forhold må tillegges vekt ved avgjørelsen om kapitalnedsettelsen: Selskapet har nå gjennomført salg av sitt gass engasjement og salgsproveny er benyttet til reduksjon av bankgjeld. Selskapet har p.t. en tilfredsstillende likviditetssituasjon, imidlertid er egenkapitalen i selskapet tapt dersom markedsverdien av gjenværende aksjeposter i Eitzen Chemical ASA, Eitzen Maritime Services ASA og Solvang ASA legges til grunn. 5/13 Item 8: Share capital reduction by reduction of the shares nominal value The board of directors proposes a reduction of the share capital with NOK 200,325,588.75, from NOK 201,332,250 to NOK 1,006, by reducing the nominal value of the shares with NOK from NOK 50,- to NOK The following should be taken into account when considering the proposed capital reduction: The Company has completed the sale of its gas segments. The proceeds have been used to reduce the Company s bank loans. The Company has currently satisfactory liquidity, however, if the market value of the Company s remaining shareholding in Eitzen Chemical ASA, Eitzen Maritime Services ASA and Solvang ASA are included, the equity is lost.

6 Det er således behov for enten å få tilført ny kapital gjennom ny emisjon eller ved å konvertere gjeld til egenkapital. For øvrig vises det til redegjørelse i rapporten for 3. kvartal 2011 som ble publisert 8. november Styret vil arbeide for en refinansieringsløsning som gir eksisterende aksjeeiere mulighet til å opprettholde sin relative eierandel i Selskapet. Dersom det viser seg umulig å få tilført ny egenkapital ved ny emisjon vil styret måtte søke å styrke egenkapitalen ved å konvertere hele eller deler av selskapets bankgjeld til ny aksjekapital. For å muliggjøre en gjeldskonvertering eller eventuelt en ny emisjon, må selskapets aksjekapital nedskrives, slik at den er tilpasset den faktiske kapitalsituasjonen. Det vises til mellombalanse per 31. oktober 2011 som er vedlagt denne innkallingen. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2010 er tilgjengelig på Selskapets nettside og for gjennomsyn på Selskapets forretningskontor. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Thus, the Company needs to raise additional capital either by a share issue or by converting debt into share capital. It is furthermore referred to the statement provided in the 3 rd quarter report for 2011 which was published on 8 November The board of directors will work towards a solution which gives existing shareholders the opportunity to keep their relative ownership of the Company. In the event that it is not possible to provide more capital through a share issue in which existing shareholders have pre-emption right to subscription, the board must seek to strengthen the equity by converting bank loans, wholly or partly, into share capital. In order to convert bank debt into equity, or alternatively complete an offering of new shares, the Company s share capital must be reduced in order to reflect the actual equity capital of the Company. Reference is made to the audited interim accounts as per 31 October 2011 enclosed hereto. Annual accounts, annual report and auditor s report for 2010 is available at the Company s website and for review at the Company s business office. Selskapets aksjekapital nedsettes i henhold til allmennaksjeloven 12-1 på følgende vilkår: The board of directors proposes the following resolution to be passed by the general meeting: 1. Aksjekapitalen settes ned med NOK ,75, fra NOK ,- til NOK ,25; The Company s share capital is reduced pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 12-1 on the following conditions: 2. Kapitalnedsettingen skal skje ved nedsetting av aksjenes pålydende med NOK 49,75 fra NOK 50,- til NOK 0,25; 3. Nedsettingsbeløpet skal brukes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte jf (1) andre punktum nr. 1; og 4. Selskapets vedtekter 4 endres til å lyde: Selskapets aksjekapital er på kr ,25 fordelt på aksjer á kr 0,25. Iverksettelsen av kapitalnedsettelsen er betinget av at beslutningen om sletting av en aksje i sak 6 er registrert gjennomført først i tid. Kapitalnedsettelsen skal likevel registreres gjennomført samme dag. * * * Ingen andre saker foreligger til behandling. 1. The share capital is reduced with NOK 200,325,588.75, from NOK 201,332,250 to NOK 1,006, The share capital reduction shall be implemented by reducing the nominal value of the shares with NOK from NOK 50,- to NOK The reduction amount shall be covering loss which cannot be covered in any other way, cf. section 12-1 (1) second sentence no. 1; and 4. The Company s articles of association section 4 is amended to read: The company s share capital is NOK 1,006, divided among 4,026,645 shares each at a nominal value of NOK 0.25 Completion of the capital reduction is subject to the prior registration of the resolution to redeem one share pursuant to item 6. The capital reduction shall nevertheless be effective on the same day. 6/13 * * * No other matters are on the agenda.

7 MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA Vi henstiller til aksjeeiere som vil møte på generalforsamlingen om å fylle ut og undertegne vedlagte møteseddel. Vi henstiller til aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg om å fylle ut og undertegne vedlagte fullmaktsskjema. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til daglig leder eller et av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg. Utfylt og undertegnet møteseddel og/eller fullmaktsskjema bes returnert innen 7. desember 2011, kl til: Camillo Eitzen & Co ASA Postboks 1794 Vika 0122 Oslo Norge Telefaks nr Fullmaktsskjemaet må også medbringes i original på generalforsamlingen. ATTENDANCE FORM AND POWER OF ATTORNEY We request all shareholders who intend to participate in the general meeting to complete and sign the enclosed attendance form. We request all shareholders who intend to authorize a representative to participate in the general meeting and vote on their behalf to complete and sign the enclosed power of attorney. In the event that the power of attorney is signed without stating the name of the proxy, the Company will include the name of the general manager or one of the board members. The shareholder will be regarded to have given the person in question the right to attend the meeting and vote on its behalf. A completed attendance form and/or power of attorney shall be returned within 7 December 2011, at 4 PM to the following address: Camillo Eitzen & Co ASA Postboks 1794 Vika 0122 Oslo Norge Telefax no The original power of attorney must also be brought to the general meeting. 7/13

8

9 MØTESEDDEL Navn/Firma: Kontaktperson: Adresse: Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA 9. desember 2011, kl og avgi stemme for:.. antall.. antall egne aksjer andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) I alt for.. aksjer antall Sted og dato Underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen 8/13

10 ATTENDANCE FORM Name/Company Contact person: Address: The undersigned shareholder will be participating in the extraordinary general meeting in Camillo Eitzen & Co ASA on 9 December 2011, and vote on behalf of:.. number.. number of my/our shares of other shareholders shares in accordance with the enclosed power of attorney(s) In total.. shares number Place and date Signature (please repeat name with capital letters) The completed and original power of attorney(s) given in order to attend and vote on behalf of (a)other shareholder(s) must be brought to the general meeting. 9/13

11 FULLMAKTSSKJEMA Navn/Firma: Kontaktperson: Adresse: Undertegnede:.. (navn med blokkbokstaver) gir herved fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA den 9. desember 2011 kl for mine/våre.. Antall Aksjer til: Styrets leder, Aage Figenschou (sett inn navn) Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter. Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er oppnevnt som fullmektig kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Styrets leder vil da besørge stemmegivning i henhold til stemmeinstruksen. Stemmeinstruks: Vedtak 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Stemmer for Stemmer mot Avstår fra å stemme 4. Styrets forslag til beslutning om endring av selskapets navn og at vedtektene endres tilsvarende 5. Styrets forslag til beslutning om endring av selskapets forretningsadresse og at vedtekene endres tilsvarende 6. Kapitalnedsettelse ved sletting av aksje 7. Spleis av Selskapets aksjer 8. Kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende: -Dersom det er krysset av for Stemmer for innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder, møteleder eller valgkomiteen måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene. -Dersom det er krysset av for Stemmer mot innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder, møteleder eller valgkomiteen måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene. 10/13

12 -Dersom det er krysset av for Avstår fra å stemme innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene. - Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. -Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. avstemningsrekkefølge eller avstemningsform. - Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksen. Sted og dato Underskrift Dersom fullmakten gis i henhold til signatur, må firmaattest vedlegges 11/13

13 POWER OF ATTORNEY Name/Company: Contact person: Address: The undersigned:..(please provide name in capital letters) gives hereby an authorization to attend and vote at the extraordinary general meeting of Camillo Eitzen & Co ASA on 9 December 2011 at 4 PM. for mine/our shares. number to: Chairman of the board of directors, Aage Figenschou (please insert name of proxy) If neither of the alternative boxes above is marked with a cross, the power of attorney will be deemed to have been given to the chairman of the board of directors. If the power of attorney is given to the chairman of the board of directors, the chairman may give another member of the board or the Company s management the right to represent, and vote, on behalf of the shares that is covered by the power of attorney. On the demand of the shareholder, and in the event the chairman of the board is authorized by the power of attorney, the shareholder may provide instructions in the table below as to how the proxy shall vote with respect to each item on the agenda and send the instructions to the Company. The chairman of the board will arrange for the vote to be given in accordance with the provided instructions. Voting instructions: Item Votes for Votes against 2. Election of chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes 3. Approval of notice and agenda 4. The board s decision to propose change of Company name and that the articles of association should be altered to that effect. 5. The board s decision to propose change of Company business address and that the articles of association should be altered to that effect. 6. Share capital reduction by retirement of a share. 7. Reverse split of the Company s shares. 8. Share capital decrease by reduction of the nominal value. No vote In the event that voting instructions are given, the following applies: - If Votes for is marked with a cross the proxy is instructed to vote for the proposal in the notice, with the amendments that the board of directors, the chairman of the board of directors, the chairman of the meeting, or the election committee proposes. In the event there is any amendments related to the proposals that appears in the notice, the proxy may at its own discretion, decide not to vote. 12/13

14 - If Votes against is marked with a cross the proxy is instructed to vote against the proposal in the notice with the amendments that the board of directors, the chairman of the board of directors, the chairman of the meeting, or the election committee proposes. In the event there is any amendments related to the proposals that appears in the notice, the proxy may at its own discretion, decide not to vote. - If No vote is marked with a cross the proxy is instructed not to vote in regards to the specific item. - In the event that none of the above alternatives are marked with a cross, the proxy may, at its own discretion, vote as the proxy see fit. - Voting in regards to items not included in the agenda, but nevertheless legally proposed and discussed in the meeting, gives the proxy right to vote as it see fit. The same applies to voting in regards to formal issues such as the sequence - and form of voting. - In the event that the shareholder has given the power of attorney to someone other than the chairman of the board of directors, and wants to give the person in question instructions to vote, this is regarded a matter between the shareholder and the proxy and will not be relevant to the Company. The Company will, under no circumstances, be responsible to ensure that the proxy votes in accordance with the instructions given to him/her by the shareholder. Place and date Signature In the event that the power of attorney is given in relation to the person holding signature rights of a company, the articles of incorporation must be enclosed. 13/13

15 Camillo Eitzen & Co ASA (org. No: ) Interim Balance

16 Camillo Eitzen & Co ASA (Parent Company) Interim Balance Sheet as of 31 October Note t'nok t'nok Assets Other equipment Total tangible non-current assets Investments in subsidiary undertakings Investments in associated undertakings and joint ventures Investment in shares Inter-company receivables, long term Total financial non-current assets Total non-current assets Other accounts receivables Inter-company receivables Receivables from associated companies Prepayments - 95 Shares held for trade Cash and cash equivalents Total current assets Total assets Equity and liabilities Share capital Other paid-in capital Total paid-in capital Accumulated losses ( ) Total equity ( ) Pension obligations Interest bearing loans and borrowings Currency and interest swaps Interest bearing intercompany debt Total non current liabilities Interest bearing loans and borrowings, short Interest bearing intercompany debt Other short term debt Total current liabilities Total liabilities TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

17 Oslo, 17 November 2011 The Board of Directors of Camillo Eitzen & Co ASA Aage Figenschou Chairman of the Board Toril Eidesvik Board member Siv Staubo Board member Ola Røthe Board member Peter D. Knudsen CEO 3

18 Notes to the interim Balance Sheet Note 1 Summary of significant accounting policies General The interim balance sheet has been prepared in accordance with the Norwegian Accounting Act and Norwegian Generally Accepted Accounting Principles (NGAAP). The balance is reported in NOK. The accounting policies does not include all nessecary information according to a complete financial statement and must therefore be seen in connection with the financial statement prepared in accordance with NGAP for the year end 31 December 2010, approved 29 April Use of estimates The preparation of the interim balance sheet is base on available information at the time of finalising the financial information. Actual outcome may differ. The effects of changes in accounting estimates are accounted for in the same period at the estimates are changed. Foreign currencies Amounts in currencies other than NOK are translated into NOK at the exchange rate at the date of the transaction. Realized and unrealized currency gains and losses are recognised in the profit and loss account as financial income and expenses. Short term accounts receivable and payable in other currencies than NOK are stated at the rate of exchange at the balance sheet date or at the hedged rate. The exchange rate used at the balance sheet date was 5,5007, Balance sheet classification Current assets and short term liabilities consist of receivables and payables due within one year. Other balance sheet items are classified as fixed assets/long term liabilities. Current assets are valued at the lower of cost and fair value. Short term liabilities are recognized at nominal value. Fixed assets are valued at cost, less depreciation and impairment losses. Long term liabilities are recognized at nominal value. Property, plant and equipment Property, plant and equipment are capitalised and depreciated over the estimated useful economic life. If carrying value of a non current asset exceeds the estimated recoverable amount, the asset is written down to the recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value. Depreciation takes place on a straight ling basis provided over the expected useful lives of the individual assets less estimated scrape value on the date of purchase, using the following periods: Operating equipment 3 10 years Computer hardware and software 3 5 years Investments in subsidiaries, associated undertakings and joint ventures Investments in subsidiaries, associated undertakings and joint ventures are stated according to the historical cost method or at fair value if lower than historical cost price. Investments in subsidiaries or associated undertakings quoted on a Stock Exchange are stated based on the quoted price as per 31 October. Other account receiables Other receiables are stated at cost in its original functional currency, less allowance for uncollectible amounts. Management judgement is required to determine the amount of oncollectable amount that can be recognised bases on Credit analysesand payment history. Pensions Defined benefit plans are valued at the present value of accrued future pension benefits at the balance sheet date. Pension plan assets are valued at their fair value. Changes in the pension obligations due to changes in pension plans are recognised over the estimated average remaining service period. The accumulated effect of changes in estimates and in financial and actuarial assumptions (actuarial gains or losses) that is less than 10 per cent of the higher of defined benefit pension obligations and pension plan assets at the beginning of the year is not recognised. When the accumulated effect is above 10 per cent, the excess amount is recognised in the income statement over the estimated average remaining service period. The net pension cost for the period is classified as salaries and personnel costs. 4

19 Cash and cash equivalents Cash and short term deposits in the balance sheet comprise cash at bank and in hand and short term deposits with an original maturity of three months or less. For the purpose of the consolidated cash flow statement, cash and cash equivalents consist of cash and cash equivalents as defined above, net of outstanding bank overdrafts. Treasury shares Treasury shares are recognised as a separate component of equity at cost. No gain or loss is recognised in the income statement on the purchase, sale, issue or cancellation of own equity instruments. Upon subsequent disposal of treasury shares, any consideration is also recognised directly in equity. Note 2 Investment in shares The Company currently owns 60 % shares in Eitzen Maritime Services ASA ("EMS"). Per December 31, 2010 EMS was a subsidiary, whereof the Company owned 74 % of the shares. In an Extraordinary General Meeting in EMS October 11, 2011, a financial restructuring of the company was approved. The financial restructuring consists of debt to equity conversion and a Private Placement. As a result of the Extraordinary General Meeting, CEOC's ownership in EMS will decrease from 60% to around 3 % post restructuring. The debt to equity conversion will be finalized in mid December The book value of the shares in EMS is mnok per October 31, which is equal to market value of the shares. Note 3 Going concern assumption The companys accounts are based on going concern assumptions. During the 3rd quarter, CECO has continued to divest assets in order to reduce interest bearing debt. Proceeds from sale of assets have and will be employed towards prepayment of bank loans. All necessary impairments have been taken October The Board of Directors is aware of the deficit in the Company s equity, and has an ongoing and constructive dialogue with its main creditor to reach a solution to this situation, either through a share issue or by conversion of debt. The board is aware of its obligation to act in this situation, according to ASA loven 3 4 and

20

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Jason Shipping ASA To the shareholders of Jason

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA INNKALLING TIL

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010.

Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010. Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010. This notice of extraordinary general meeting is submitted to all shareholders

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne i Northern Logistic Property

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail.

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail. Til aksjonærene i NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. nr.: 910 411 616 To the shareholders in NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. no.: 910 411 616 Oslo,. januar Oslo, January INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor Til aksjonærene i PANORO ENERGY ASA Oslo, 16. juni 2010 To the shareholders in PANORO ENERGY ASA Oslo, 16 June 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808 NORMAN ASA Org. No. 986 759 808 Summon to an extraordinary general meeting 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling The Board of Norman ASA (the Company ) has received a letter from Ola Holding

Detaljer

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING To the shareholders in Oceanteam ASA SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING With reference to 7 of the Articles of Association, the board of directors hereby summon an extraordinary general meeting in

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger)

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT Som eier av aksjer i Aurora LPG Holding ASA gir jeg/vi herved STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) (sett inn navn) fullmakt til å representere og avgi stemmer

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA onsdag 15. juni 2011 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo. Til behandling

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Vedlegg 1 / Annex 1 DOF ASA er blitt en betydelig aksjonær i DeepOcean ASA, og har uttrykt ønske om å få valgt inn Oddvar

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 13. desember 2013 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS

In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene

Detaljer

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for:

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for: Vedlegg A Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA avholdes 2. mai 2012 kl 13.00 norsk tid i Verksgata 1A, 4013 Stavanger, Norway Dersom ovennevnte

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA Kongsberg, 27. november 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 7. mai 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ("NEC"), den 28. mai 2010 kl 10.00

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice to extraordinary general meeting

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice to extraordinary general meeting Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Villa Organic AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling onsdag 18 juli 2012 kl. 16:00 på selskapets forretningskontor i Strandgaten 1,

Detaljer

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet) den 13. april 2011 kl. 10:00 i Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjeeierne i SinOceanic Shipping ASA To the shareholders of SinOceanic Shipping ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation: Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 18. august 2014 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at 09.30. NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING The shareholders of Aega ASA are hereby given notice of the extraordinary

Detaljer

Yours sincerely, for the board

Yours sincerely, for the board Til aksjeeierne i Reservoir Exploration Technology ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA

MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA rnakiiig tomorrow beter GROUP (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986

Detaljer

OCEANTEAM ASA ORG. NR august 2017 kl. 13:00 4 August 2017 at 13:00 hours (CET)

OCEANTEAM ASA ORG. NR august 2017 kl. 13:00 4 August 2017 at 13:00 hours (CET) (Office translation) TIL AKSJEEIERNE I OCEANTEAM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEANTEAM ASA ORG. NR. 988 788 945 I henhold til vedtektenes 7 og etter krav fra aksjonærer som representerer

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå

Detaljer

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SIMTRONICS ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SIMTRONICS ASA*

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SIMTRONICS ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SIMTRONICS ASA* Til aksjonærene i Simtronics ASA To the shareholders of Simtronics ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SIMTRONICS ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SIMTRONICS ASA* Det innkalles

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær

Detaljer

In case of any ambiguity between the Norwegian and the English versions the Norwegian version shall prevail

In case of any ambiguity between the Norwegian and the English versions the Norwegian version shall prevail INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORTH ENERGY ASA 17. februar 2016 kl 09:00 i Tjuvholmen alle 19, Tyveholmen kontorfellesskap, 7. etasje i Oslo NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING HIDDN SOLUTIONS ASA Den 22. juni 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"),

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WEIFA ASA. Org. nr. 983 733 506 (the "Company")

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WEIFA ASA. Org. nr. 983 733 506 (the Company) Side 1 av 8 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA Org.nr. 983 733 506 ("Selskapet") NOTICE

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF GC RIEBER SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF GC RIEBER SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (OFFICE TRANSLATION) TIL AKSJEEIERE I TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING I OF ORG NR 987 974 532 REG NO 987 974 532 Ordinær generalforsamling

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 19. desember 2006 kl. 16:00. i Thule Drillings lokaler i Karenslyst allé 2, 5. etg., Oslo.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 19. desember 2006 kl. 16:00. i Thule Drillings lokaler i Karenslyst allé 2, 5. etg., Oslo. Til aksjonærene i Thule Drilling ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Thule Drilling ASA Følgende saker vil bli behandlet: 19. desember

Detaljer

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ordinær generalforsamling den 23. juni 2014 klokken 11:00 i selskapets lokaler i Vollsveien 13H

Detaljer

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AINMT AS MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS Den 16. juni 2017 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS, org.nr.

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

KOMPLETT BANK ASA. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of an extraordinary general meeting

KOMPLETT BANK ASA. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of an extraordinary general meeting KOMPLETT BANK ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Komplett Bank ASA («Selskapet») fredag den 11. desember 2015 kl. 12:00 i Vollsveien

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 2. mai 2011. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN OCEANTEAM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEANTEAM ASA. Office translation:

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN OCEANTEAM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEANTEAM ASA. Office translation: Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEANTEAM ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Til aksjeeiere i Oceanteam ASA To the shareholders of Oceanteam ASA. Ekstraordinær

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 7. april 2010. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) TIL AKSJEEIERE I TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING I OF ORG NR 987 974 532 REG NO 987 974 532 Ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HANSA PROPERTY GROUP AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hansa Property Group AS, org.nr. 991 349 677. Tirsdag den 12. april klokken 14.30

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

ODIM ASA ODIM ASA. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i. Notice of extraordinary general meeting in. Date/Time: 2 October 2009, 12 p.m.

ODIM ASA ODIM ASA. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i. Notice of extraordinary general meeting in. Date/Time: 2 October 2009, 12 p.m. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i ODIM ASA Notice of extraordinary general meeting in ODIM ASA Dato/tid: 2. oktober 2009 kl. 12:00 Sted: Selskapets hovedkontor, 6063 Hjørungavåg. Agenda:

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancies between the Norwegian original text and the English translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA To the shareholders MultiClient Geophysical

Detaljer

Notice of Extraordinary General Meeting. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organization number 987 989 297

Notice of Extraordinary General Meeting. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organization number 987 989 297 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and the agenda 4. Valg av styre 5. Valg av nominasjonskomité 6.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and the agenda 4. Valg av styre 5. Valg av nominasjonskomité 6. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting. Opera Software ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting. Opera Software ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting Opera Software ASA Organisasjonsnummer 974 529 459 Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA

NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling den 21. november 2014 kl 09.00 i

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 19 September, 2012

Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 19 September, 2012 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA

Detaljer

MPC CONTAINER SHIPS AS

MPC CONTAINER SHIPS AS MPC CONTAINER SHIPS AS Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i MPC Container Ships AS, org. nr. 918 494 316 ("Selskapet) den 4. desember

Detaljer

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING To the shareholders in SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING With reference to 7 of the Articles of Association, the board of directors hereby summon an extraordinary general meeting in to be held on

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

Minutes of Annual General Meeting in PetroMENA ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i PetroMENA ASA OFFICE TRANSLATION

Minutes of Annual General Meeting in PetroMENA ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i PetroMENA ASA OFFICE TRANSLATION 1/5 Protokoll for ordinær generalforsamling i (organisasjonsnummer 987 727 713) OFFICE TRANSLATION Minutes of Annual General Meeting in (Register number 987 727 713) Ordinær generalforsamling ble holdt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HANSA PROPERTY GROUP AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hansa Property Group AS, org.nr. 991 349 677. Onsdag den 16. juni klokken 10.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISTIN PHARMA ASA CALLING NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN VISTIN PHARMA ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISTIN PHARMA ASA CALLING NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN VISTIN PHARMA ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISTIN PHARMA ASA Ettersom det er stort antall utenlandske aksjonærer i selskapet, er denne innkalling utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 klokken 11:00 i selskapets lokaler i Vollsveien 13H

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"), holdes

Detaljer

24. mai 2013 kl 10:00 24 May 2013 at 10:00 hours (CET) agenda:

24. mai 2013 kl 10:00 24 May 2013 at 10:00 hours (CET) agenda: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008 Norsk tekst har forrang ved motstrid Norwegian text prevails in case of conflict INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA (org.nr. 962 007 465) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL

Detaljer

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NORTH ENERGY ASA (Org. No )

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NORTH ENERGY ASA (Org. No ) In case of any ambiguity between the Norwegian and the English versions the Norwegian shall prevail. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORTH ENERGY ASA (Org.nr. 891 797 702) 3. november

Detaljer

Agenda:

<Name> <Address> <Nr> <Place> <Country> Agenda: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Repant ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ordinær generalforsamling den 30. juni 2016 klokken 9:00 (CEST) Møtet vil avholdes i

Detaljer

OCEANTEAM ASA ORG. NR mai 2017 kl. 13:00 9 May 2017 at 13:00 hours (CET)

OCEANTEAM ASA ORG. NR mai 2017 kl. 13:00 9 May 2017 at 13:00 hours (CET) (Office translation) TIL AKSJEEIERNE I INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORG. NR. 988 788 945 I henhold til vedtektenes 7, innkaller styret med dette til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN. CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871)

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN. CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871) UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871) Aksjonærene i Crudecorp ASA

Detaljer

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA Ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA holdes hos: Comfort

Detaljer