MØTEBOK SAKER TIL BEHANDLING: Skatteregnskapet for Lunner kommune 1. halvår 2004 PROSJEKTNR. 430 GRUA SKOLE OMBYGGING AV PAVILJONG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK SAKER TIL BEHANDLING: Skatteregnskapet for Lunner kommune 1. halvår 2004 PROSJEKTNR. 430 GRUA SKOLE OMBYGGING AV PAVILJONG"

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0079/04 Sak 0080/04 Sak 0081/04 Sak 0082/04 Sak 0083/04 Sak 0084/04 Sak 0085/04 Sak 0086/04 Sak 0087/04 Referater kommunestyret Skatteregnskapet for Lunner kommune 1. halvår 2004 PROSJEKTNR. 430 GRUA SKOLE OMBYGGING AV PAVILJONG Grua skole - Ombygging av paviljong Prosjektnr 430 Tilleggsbevilgning Lunner kommunes overtakelse av stiftelsen Hadeland Bergverksmuseums lån Brannsikring i kommunale bygg Justering av investeringsbudsjett 2004 VURDERING AV SALG AV KOMMUNALE BOLIGER TIL LUNNER BOLIGSTIFTELSE Plan for landbruksforvaltning på Hadeland ( ) - sluttbehandling Sak 0088/04 Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 LUNNER KOMMUNE Reguleringsplan for Sveafeltet Klage på kommunestyrets vedtak 66/04 av , Leif G. Koch Sak 0089/04 Eiendomsskatt i Lunner kommune

3 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/ MØTEBOK Ark.: MPROT Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0079/04 Kommunestyret Saksbehandler: Reidun Midtlie, Utvalgssekretær REFERATER KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

4 Ref.nr.: 36/04 MØTEPROTOKOLL fra møte i Regionrådet for Hadeland /04 REFERAT fra stiftelsesmøte for Innlandet revisjon IKS DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Ref.nr. 36/04 og 37/04. Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 4

5 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 04/ Ark.: 212 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0080/04 Kommunestyret /04 Formannskapet Saksbehandler: Anne Grønvold, Enhetsleder SKATTEREGNSKAPET FOR LUNNER KOMMUNE 1. HALVÅR 2004 Lovhjemmel: Skattebetalingsloven Instruks for skatteoppkrever KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Beretning fra skatteoppkreveren i Lunner kommune pr tas til orientering 2. Revisjonsberetning for skatteregnskapet for Lunner kommune for 1. halvår 2004 og kontrollutvalgets uttalelse til skatteregnskapet for 1. halvår 2004 tas til orientering 3. Skatteregnskapet for Lunner kommune for 1. halvår 2004 godkjennes. Behandling og avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Beretning fra skatteoppkreveren i Lunner kommune pr tas til orientering 2. Revisjonsberetning for skatteregnskapet for Lunner kommune for 1. halvår 2004 og kontrollutvalgets uttalelse til skatteregnskapet for 1. halvår 2004 tas til orientering 3. Skatteregnskapet for Lunner kommune for 1. halvår 2004 godkjennes. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Beretning fra skatteoppkreveren i Lunner kommune pr tas til orientering 2. Revisjonsberetning for skatteregnskapet for Lunner kommune for 1. halvår 2004 og kontrollutvalgets uttalelse til skatteregnskapet for 1. halvår 2004 tas til orientering 3. Skatteregnskapet for Lunner kommune for 1. halvår 2004 godkjennes. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

6 FAKTA: Viser til vedlagte dokumenter. KONKLUSJON: Rådmannen fremmer følgende innstilling: 1. Beretning fra skatteoppkreveren i Lunner kommune pr tas til orientering 2. Revisjonsberetning for skatteregnskapet for Lunner kommune for 1. halvår 2004 og kontrollutvalgets uttalelse til skatteregnskapet for 1. halvår 2004 tas til orientering 3. Skatteregnskapet for Lunner kommune for 1. halvår 2004 godkjennes. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Beretning fra Skatteoppkreveren i Lunner pr Revisjonsberetning til skatteregnskapet for 1. halvår 2004 Kontrollutvalgets uttalelse til skatteregnskapet for 1. halvår 2004 Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Revisjonen Kontrollutvalget Skattefogden Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 6

7 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 04/ Ark.: 614 A2 &47 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0081/04 Kommunestyret /04 Formannskapet Saksbehandler: Solveig Myhre, Prosjekt- og byggeleder PROSJEKTNR. 430 GRUA SKOLE OMBYGGING AV PAVILJONG KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Kr ,- omdisponeres fra prosjekt 403 Påkostninger/prosjektering skolebygg iht. forestående vedtak til prosjekt 430 Grua skole ombygging av paviljong. 2. Vedlagte budsjettsammendrag og fremdriftsplan godkjennes og ombyggingen kan iverksettes. Behandling og avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Kr ,- omdisponeres fra prosjekt 403 Påkostninger/prosjektering skolebygg iht. forestående vedtak til prosjekt 430 Grua skole ombygging av paviljong. 2. Vedlagte budsjettsammendrag og fremdriftsplan godkjennes og ombyggingen kan iverksettes. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Kr ,- omdisponeres fra prosjekt 403 Påkostninger/prosjektering skolebygg iht. forestående vedtak til prosjekt 430 Grua skole ombygging av paviljong. 2. Vedlagte budsjettsammendrag og fremdriftsplan godkjennes og ombyggingen kan iverksettes. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

8 FAKTA: Kommunen vedtok i virksomhetsplan/årsbudsjett sak 89/2003, ombyggingen av paviljong ved Grua skole. Prosjektet ble gitt prosjektnr Brakken/paviljongen består av 11x2 brakker opprinnelig bygget i 1984 i en to-etasjes rigg. Brakkene ble flyttet til Grua skole i I 2002 ble paviljongen stengt pga. omfattende vann- og soppskader. Paviljongen skal bygges om til et mer varig bygg med ny takkonstruksjon slik at taket blir mer bestandig. Omfanget av skadene er usikkert, men innvendige flater og isolasjon rives inntil skadene er fjernet. Paviljongen vil bli bygget opp på nytt med ny planløsning, overflater og belysning tilpasset dagens behov for bruk av lokalene. Planen er utarbeidet i samarbeid med rektor og inspektør, og de ansatte har hatt anledning til å kommentere planene. Fremdriftsplan Takstoler blir levert/montert uke 44. Deretter utføres tetting og tekking av tak. Rivearbeidene innvendig begynner når taket er ferdig utført. Prosjektet forventes ferdig i juni VURDERING/DRØFTING: 1. Økonomisk vurdering I investeringsbudsjettet for 2004 vedtatt i sak 89/2003, skal investeringskostnaden på kr ,- finansieres ved låneopptak. I tillegg vil prosjektet finansieres med ytterligere kr ,- fra ENØK-plan, også vedtatt i sak 89/2003. Detaljprosjekteringen viser at det ikke vil være mulig å gjennomføre prosjektet innenfor denne rammen på kr ,-. I investeringsbudsjettet for 2004 vedtok kommunestyret kr ,-, finansiert ved fondsmidler (HE-midler), til prosjekt 403 Påkostninger/prosjektering skolebygg i hht. forestående vedtak. Ettersom fremdriftsplanen for skoleanleggene Solheim og Frøystad ble vedtatt av formannskapet , er det mulig å budsjettere prosjekt 403 mer detaljert: Lønn PL/BL (forberedelsesfase/forprosjekt) 700 timer à kr. 265,- = ,- Lønn øvrige medlemmer av forprosjektgruppen (forprosjekt) 240 timer à kr. 300,- = ,- Vektorisering av papirtegninger (over til DAK-tegninger) ,- Tidl. fakturerte arbeider; undersøkelser, bygningsm. arbeider Frøystad ,- Evt. nye undersøkelser/forprosjektering Solheim/Frøystad ,- Sum ,- Resterende sum på kr ,- omdisponeres til prosjekt 430 Grua skole ombygging av brakke, slik at total finansiering blir kr ,-. Side 8

9 Før tilbud fra entreprenører er innhentet, er prosjektet budsjettert med en prosjektkostnad på kr ,-, og med tillegg av en sikkerhetsmargin på 15 % er budsjettet på kr ,-. Sikkerhetsmarginen på 15 % er valgt da omfanget av skadene på bygningen er usikkert. I prosjektet er det kun medtatt nødvendige rehabilitering på grunn av fukt- og soppskader. Budsjettet gir ikke mulighet for at ytterveggene kan tilleggsisoleres innvendig. Men for å oppnå et mer energiøkonomisk bygg, vil det være mulig å etterisolere utvendig på et senere tidspunkt. Skolen har også behov for en redskapsbod, som er tegnet og byggeanmeldt som et påbygg på paviljongen, men på grunn av stramt budsjett vil denne delen ikke være mulig å gjennomføre i denne omgang. KONKLUSJON: Se innstillingen. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Budsjettsammendrag, fremdriftsplan og tegninger. Øvrige dokument: Virksomhetsplan/årsbudsjett K.st.sak nr. 89/2003. Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rådmannen Ordfører Kommunalsjefer Økonomiavdelingen Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 9

10 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 04/ Ark.: 614 A2 &47 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0082/04 Kommunestyret /04 Formannskapet Saksbehandler: Solveig Myhre, Prosjekt- og byggeleder GRUA SKOLE - OMBYGGING AV PAVILJONG PROSJEKTNR 430 TILLEGGSBEVILGNING KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Alternativ A i saksutredningen vedtas. Den økonomiske rammen økes med kr. 0,87 mill. slik at prosjektets totale finansiering blir på kr. 2,42 mill. 2. Vedlagte reviderte budsjettsammendrag og fremdriftsplan godkjennes. 3. Lånerammen for 2004 økes med kr. 0,87 mill. Behandling og avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Alternativ A i saksutredningen vedtas. Den økonomiske rammen økes med kr. 0,87 mill. slik at prosjektets totale finansiering blir på kr. 2,42 mill. 2. Vedlagte reviderte budsjettsammendrag og fremdriftsplan godkjennes. 3. Lånerammen for 2004 økes med kr. 0,87 mill. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Alternativ A i saksutredningen vedtas. Den økonomiske rammen økes med kr. 0,87 mill. slik at prosjektets totale finansiering blir på kr. 2,42 mill. 2. Vedlagte reviderte budsjettsammendrag og fremdriftsplan godkjennes. 3. Lånerammen for 2004 økes med kr. 0,87 mill. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

11 FAKTA: Formannsskapet vedtok i saknr. 0080/04, budsjettsammendrag og fremdriftsplan for ombygging av paviljongen på Grua skole. Samtidig bestilte formannskapet en ny sak hvor tilleggsisolering av ytterveggene og bedre ventilasjon ville bli ivaretatt. Tilleggsisolering Tilleggsisoleringen av ytterveggene vil utføres utvendig. Dette medfører at arealet innvendig beholder sin størrelse og at preget av brakke i paviljongen vil bli fjernet ved at bygningen får ny utvendig liggende kledning. Dette gir en helhet som medfører at bygningen passer bedre inn sammen med den øvrige bygningsmassen. Ventilasjon Det vil bli prosjektert et ventilasjonsanlegg som oppfyller de krav som er til et slikt anlegg i et skolebygg. Fremdriftsplan Byggearbeidene er i gang, takstoler er levert og taket forventes ferdig i første del av desember. Tilleggsisoleringen utføres etter at andre innvendige arbeider er ferdige. VURDERING/DRØFTING: 1. Økonomisk vurdering Formannsskapet vedtok i saknr. 0080/ et budsjett på kr ,- finansiert ved: Investeringsbudsjett for 2004 kr ,- ENØK-plan kr ,- Omdisponering fra forprosjekt Solheim/Frøystad, vedtatt saksnr. 0080/04 kr ,- Sum kr ,- Tilleggsisolering av yttervegger vil medføre en økt kostnad på kr ,-. Et nytt ventilasjonsanlegg vil medføre en økt kostnad på kr ,-. Alternativt kan ventilasjonsanlegget utføres enklere. Dette krever at færre elever oppholder seg i paviljongen samtidig og at klasserommene blir luftet ved å åpne vinduer i hvert friminutt. Anlegget vil med dette få en kostnad på kr ,-. I innstillingens pkt. 3 er det foreslått å øke lånerammen for 2004 med kr. 0,87 mill. Alternativt kan økningen tas fra fond (HE-midler). Budsjettsammendraget er noe endret fra forrige sak, blant annet på grunn av innhentede tilbud. Side 11

12 Rådmannen foreslår to alternativer; Alternativ A Tilleggsisolering av yttervegger og nytt ventilasjonsanlegg utføres med en kostnad på kr ,-. Prosjektets totale finansiering blir dermed på kr ,-. Alternativ B Tilleggsisolering av yttervegger og et enklere ventilasjonsanlegg utføres med en total kostnad på kr ,-. Prosjektets totale finansiering blir dermed på kr ,-. 2. Alternativ innstilling: 1. Alternativ B i saksutredningen vedtas. Den økonomiske rammen økes med kr. 0,39 mill. slik at prosjektets totale finansiering blir på kr. 1,94 mill. 2. Vedlagte reviderte budsjettsammendrag og fremdriftsplan godkjennes. 3. Lånerammen for 2004 økes med kr. 0,39 mill. KONKLUSJON: Se innstillingen. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Budsjettsammendrag og fremdriftsplan. Øvrige dokument: Virksomhetsplan/årsbudsjett K.st.sak nr. 89/2003. F.sk. sak.nr. 0080/04 av Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rådmannen Ordfører Kommunalsjefer Økonomiavdelingen Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 12

13 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 02/ Ark.: 256 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0083/04 Kommunestyret /04 Formannskapet Saksbehandler: Lunner og Gran kulturkontor v/svein Olav Karlsen LUNNER KOMMUNES OVERTAKELSE AV STIFTELSEN HADELAND BERGVERKSMUSEUMS LÅN KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Lunner kommune overtar lånet til Hadeland Bergverksmuseum fra Sparebank 1, tilbakevirkende fra Restgjelden er kr Innfrielsesdato er Garantiansvaret opphører som følge av dette fra samme dato. Renter belastes Avdrag belastes Behandling og avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Lunner kommune overtar lånet til Hadeland Bergverksmuseum fra Sparebank 1, tilbakevirkende fra Restgjelden er kr Innfrielsesdato er Garantiansvaret opphører som følge av dette fra samme dato. Renter belastes Avdrag belastes Behandling og avstemming: Rådmannen endret i møtet sin innstilling til å lyde: Lunner kommune overtar lånet til Hadeland Bergverksmuseum fra Sparebank 1, tilbakevirkende fra Restgjelden er kr Innfrielsesdato er Garantiansvaret opphører som følge av dette fra samme dato. Renter belastes Avdrag belastes Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

14 Lunner kommune overtar lånet til Hadeland Bergverksmuseum hvor innfrielsesdato er Side 14

15 FAKTA: Saksdokumenter: Lånedokumenter vedr. opptak av lån i Sparebak1 Jevnaker/Lunner fra 1997 Tildelinger fra Stiftelsen UNI den Samarbeidsavtale Hadeland Bergverksmuseum Hadeland Folkemuseum Søknad fra Hadeland Bergverksmuseum til Lunner kommune vedr. overtakelse av lån den Vedlagt: Nei Ja Nei Ja Saksopplysninger: Hadeland Bergverksmuseum på Grua har drevet sin virksomhet siden 1993 og ble etablert som ideell stiftelse i Lunner kommune kjøpte Bråteneiendommen i 1994 hvor selve museumseiendommen ble fraskilt og overskjøtet til Lunner kommune i oktober Hovedhus, stabbur og låve var i dårlig bygningsmessig stand og trengte store investeringer før bygningene kunne fungere til museumsformål. Selve restaureringsarbeidet av hovedhuset startet i 1994, men fordi behovene var så store ble mange instanser søkt om økonomiske bidrag. Bergverksmuseet har mottat mange gaver og tilskudd til dette formålet fra bank, e-verk, fylkeskonservator og fylkesmannens landbruksavdeling og Lunner kommune blant flere andre. Restaureringen har vært drevet både ved hjelp av frivillige, som arbeidsmarkedstiltak med midler fra ordningene SKAP og KAJA og fra profesjonelle firmaer. Lånopptak: Til tross for all denne satsingen for å få til en akseptabel restaurering, har ikke midlene vært store nok til å komme frem til målet. Styret i Stiftelsen Hadeland Bergverksmuseum gikk til det skritt å ta opp et lån i Sparebank1 Jevnaker/Lunner i 1997 på kr Lunner kommune garanterte for lånet fordi man anså eiendommens stigende verdi for sikkerhet god nok. Museets venneforening har hele tiden drevet guiding i Nystergruvene, noe som har gitt en inntekt til museet. Overskuddet fra guideinntektene var ment å betjene lånet. Etter at guidene hadde dekket sine private utgifter med guidingen var imidlertid overskuddet for lite til å betale avdragene for lånet. Både lånekapital, salg av tomt, gaver og tilskudd har derfor hele tiden blitt benyttet til å dekke driftsutgiftene ved museet i tillegg til restaureringen. Disse driftsutgiftene var eksempelvis: Husleie, telefon, strøm i stasjonbygningen på Grua og Bråten, forsikringer, annonser og avdrag på lån. Låven: Låven på Bråteneiendommen er tiltenkt en viktig rolle i Bergverksmuseets framtid, både som utstillingsgalleri, verksteder, møterom etc. Låvens tilstand er meget dårlig og taket lekker på mange steder. Selve reisverket i låven er fremdeles i bra forfatning, men både yttertaket og til dels vegger må skiftes ut før det går råte i selve den bærende takkontruksjonen og i reisverket for øvrig. Stiftelsens styreleder har søkt ulike instanser og fått positivt svar på søknader om å berge låvebygningen. Søknadsbeløpene har vært basert på fagkyndig overslag. Pr. i dag forligger tilsagn på kr fra Stiftelsen UNI og et foreløpig muntlig tilsagn fra fylkeskonservator på kr Tilsagnene tilsvarer fagkyndiges overslag på kr Vurdering: Det er viktig at Bergverksmuseet kan eksistere i sitt riktige miljø. Dette er av stor betydning for Lunner kommune i kulturhistorisk sammenheng. Side 15

16 Hadeland Bergverksmuseum har en samarbeidsavtale med Hadeland Folkemuseum som i første omgang går fra til En av intensjonene med denne avtalen er at Folkemuseet påtar seg å formidle det naturhistoriske materialet som tilhører Bergverksmuseet på en tilfredsstillende måte inntil en langsiktig avtale kan inngås med Randsfjordmuseene. I denne forbindelsen har Randsfjordmuseene uttrykt at det vil være en klar fordel for Hadeland Bergverksmuseum å ha slettet alle langsiktige lån før det inngås samtaler om innlemmelse i Randsfjordmuseene. Økonomiske forhold: Restgjelden til Hadeland Bergverksmuseum er på kr pr Sparebanken har innvilget betalingsutsettelse for terminforfall pr. 26.5, 26.08, og , slik at neste terminforfall er Kvartalsvise avdrag er kr Akkumulerte renter pr er bergnet til kr Innfrielsesdato er satt til Banken forutsetter at denne endringen godkjennes av Lunner kommune som kausjonist. På et møte vedr. Hadeland Bergverksmuseum den på rådhuset i Lunner ble det antydet fra politisk ledelse at man tenkte seg en løsning der Lunner kommune overtar lånet dersom Stiftelsen sørger for å skifte takene på låven og stabburet.. Den nødvendige økonomien for å få til dette er til stede i og med tilskuddstilsagnene. Konklusjon: Innstillingsalternativene til formannskapet kan skisseres som to alternative løsninger: A) Lunner kommune overtar lånet til Hadeland Bergverksmuseum hvor innfrielsesdato er B) Lunner kommune innfrir lånet i sin helhet. Rådmannen anbefaler alternativ A Øvrige dokument: KAUSJONIST - LÅN NR HADELAND BERGVERKSMUSEUM Kausjonist - Lån nr Godkjenning av betalingsutsettelse Kausjonist - Lån nr Anmodning om at Lunner kommune overtar innbetalinger for Hadeland Bergverksmuseum Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Stiftelsen Hadeland Bergverksmuseum v/thomas Klevmark, 2743 Harestua Lunner og Gran kulturkontor v/svein Olav Karlsen Revisjonen Økonomiavd. Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 16

17 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 04/ Ark.: 614 L60 &46 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0084/04 Kommunestyret /04 Formannskapet Saksbehandler: Frode Holst, Kommunalsjef BRANNSIKRING I KOMMUNALE BYGG KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Det lånes midlertidig kr. 1,2 mill. av likviditetsreserven i 2004 med formål brannsikring i kommunale bygg. 2. Likviditetsreserven tilføres kr. 1,2 mill. i 2005 finansiert med lånemidler. Behandling og avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Det lånes midlertidig kr. 1,2 mill. av likviditetsreserven i 2004 med formål brannsikring i kommunale bygg. 2. Likviditetsreserven tilføres kr. 1,2 mill. i 2005 finansiert med lånemidler. Behandling og avstemming: Rådmannen endret i møtet sin innstilling til å lyde: 1. Det lånes midlertidig kr. 1,2 mill. av likviditetsreserven i 2004 med formål brannsikring i kommunale bygg. 2. Likviditetsreserven tilføres kr. 1,2 mill. i 2005 finansiert med lånemidler. Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Lånerammen for 2004 økes med kr. 1,2 mill. med formål brannsikring i kommunale bygg. 2. Lånerammen for 2005 senkes tilsvarende med kr. 1,2 mill. med formål brannsikring i kommunale bygg. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

18 FAKTA: Rådmannen drøftet denne saken med formannskapet i møte den Bakgrunnen for dette er de brannsyn som er gjennomført ved kommunens bygg i 2004 og de pålegg om utbedringer som har kommet som følge av dette. Pålegget om utbedringer er behandlet og blitt beskrevet med formål å hente inn tilbud/anbud på utbedringer og installasjoner i form av varslingsanlegg og evt. ledelys/markeringslys. Kontrahering av de innkomne tilbud viser et behov på kr. 1,8 mill. En del av arbeidene er ved bygg som ikke lenger skal være i kommunens drift etter at det er etablert ny barneskole for nordbygda fom August Det har vært dialog med kommunens brannmyndighet mht. kravene som er satt for disse byggene, og det kan anses at dette forhold er imøtekommet så langt det lar seg forsvare. Som det fremkommer er behovet kr. 1,8 mill., innstillingen til rådmannen er kr. 1,2 mill. Bakgrunnen for dette er at tiltak tilsvarende kr ,- vil være ved Lunner ungdomsskole. I forslaget til investeringsbudsjett for 2005 er det lagt inn kr. 3 mill. i forbindelse med ombygging av Frøystad til ungdomsskole, kostnadene vedr. pålagt brannsikring blir dermed en prioritert del innenfor denne investeringen. VURDERING/DRØFTING: 1. Forankring i aktuelt planverk 2. Økonomisk vurdering Kr. 1,2 mill. til brannsikring sto opprinnelig på rådmannens forslag til investeringsbudsjett for På grunn av at en del av påleggene om utbedring har frist før kommunestyret skal fatte vedtak om budsjett for 2005 er det dermed nødvendig å fremskynde investeringen. I forslag til investeringsbudsjett for 2005 blir dette tiltaket tatt ut om rådmannens innstilling vedtas i denne sak. KONKLUSJON: Som innstillingen DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Øvrige dokument: Side 18

19 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ordfører Rådmann Kommunalsjefene Fellestjenesten v/økonomi Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 19

20 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 04/ Ark.: 153 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0085/04 Kommunestyret /04 Formannskapet /04 Kommunestyret /04 Formannskapet Saksbehandler: Enhetsleder Anne Grønvold/Stein Briskeby, Økonomikonsulent JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2004 Lovhjemmel: Kommuneloven 47. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Finansiering av prosjekt 210, 225, 307, 308, 309 og 310 godkjennes i tråd med saksutredningens forslag. Dette innebærer - bruk av bundet investeringsfond kloakk/miljø kr ,87 - bruk av bundet investeringsfond vannverk kr ,47 - udisponerte lånemidler kr ,00 - nytt lån kr ,54, ): ,00. Rådmanen gis fullmakt til å ta opp lån og godkjenne låne-/rentebetingelser. 2. Bruk av ubundet investeringsfond i budsjettet for 2004, kr ,00, endres til bruk av disposisjonsfond Prosjekt 442 parkeringsplass Harestua omsorgssenter finansieres ved bruk av disposisjonsfond kr , Investeringsbudsjett 2004, vedtatt i sak 89/2003, endres som følger: - prosjekt 407 Boligplan prosjektering av tiltak utgår - prosjekt 404 LAS rehabilitering endres til Ombygging Lunner sykehjem - prosjekt 404 gis en ny kostnadsramme på kr 500 som finansieres ved bruk av fondsmidler (eldreplan) Behandling og avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1.Finansiering av prosjekt 210, 225, 307, 308, 309 og 310 godkjennes i tråd med saksutredningens forslag. Dette innebærer - bruk av bundet investeringsfond kloakk/miljø kr ,87 - bruk av bundet investeringsfond vannverk kr ,47 - udisponerte lånemidler kr ,00 Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

21 - nytt lån kr ,54, ): ,00. Rådmanen gis fullmakt til å ta opp lån og godkjenne låne-/rentebetingelser. 3. Bruk av ubundet investeringsfond i budsjettet for 2004, kr ,00, endres til bruk av disposisjonsfond Prosjekt 442 parkeringsplass Harestua omsorgssenter finansieres ved bruk av disposisjonsfond kr , Investeringsbudsjett 2004, vedtatt i sak 89/2003, endres som følger: - prosjekt 407 Boligplan prosjektering av tiltak utgår - prosjekt 404 LAS rehabilitering endres til Ombygging Lunner sykehjem - prosjekt 404 gis en ny kostnadsramme på kr 500 som finansieres ved bruk av fondsmidler (eldreplan) Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1.Finansiering av prosjekt 210, 225, 307, 308, 309 og 310 godkjennes i tråd med saksutredningens forslag. Dette innebærer - bruk av bundet investeringsfond kloakk/miljø kr ,87 - bruk av bundet investeringsfond vannverk kr ,47 - udisponerte lånemidler kr ,00 - nytt lån kr ,54, ): ,00. Rådmanen gis fullmakt til å ta opp lån og godkjenne låne-/rentebetingelser. 3. Bruk av ubundet investeringsfond i budsjettet for 2004, kr ,00, endres til bruk av disposisjonsfond Prosjekt 442 parkeringsplass Harestua omsorgssenter finansieres ved bruk av disposisjonsfond kr , Investeringsbudsjett 2004, vedtatt i sak 89/2003, endres som følger: - prosjekt 407 Boligplan prosjektering av tiltak utgår - prosjekt 404 LAS rehabilitering endres til Ombygging Lunner sykehjem - prosjekt 404 gis en ny kostnadsramme på kr 500 som finansieres ved bruk av fondsmidler (eldreplan) Side 21

22 FAKTA: Investeringer innen vann- og avløpssektoren. Det vises til investeringsbudsjettene for 2002 og 2003 hvor flere VA-prosjekt var forutsatt finansiert ved bruk av lån og bundne driftsfond (selvkostfond) vann og kloakk. Etter nye regler er det ikke lenger tillatt å finansiere investeringer fra selvkostfond direkte, slik at disse fondsmidlene kun kan brukes til å dekke renteutgifter og avskrivninger. Ved at denne finansieringen ikke lenger kunne benyttes måtte vi ved regnskapsavslutningen for 2003 disponere alle lånemidler opptatt til vann og kloakk, selv om disse midlene var forutsatt å finansiere prosjekter som ikke var sluttført ved årsskiftet. VA-prosjekter som mangler finansiering er: 210 VA Solheimstorget , Sanering avløp Sveavegen , Forprosjekt Volla RA , Sanering kloakk Roalina , Sanering VA Mellerudfeltet , Tilknytning Grindvoll st , ,88 Disse prosjektene må finansieres og det anbefales at dette gjøres ved bruk av bundne investeringsfond VA, udisponerte lånemidler og disposisjonsfond. Udisponerte midler på bundne investeringsfond utgjør kr ,87 for avløp og kr ,47 for vann. Udisponerte lånemidler utgjør kr ,00. Resterende finansiering, kr ,54, avrundet til ,00, foreslås dekket ved opptak av nytt lån. Investeringsbudsjett 2004 finansiering ved bruk av ubundet investeringsfond. Det vises til investeringsbudsjett for 2004 hvor følgende prosjekter er finansiert ved bruk av ubundet investeringsfond: 318 Gerica , Påkostninger/prosjekt skolebygg , Elevmaskiner/utstyr , Skoleadm. program , Database Gerica , Håndterminaler hjemmetjenesten , Scanning økonomi , Elektronisk arkiv , ,00 Pr var det innestående kr ,69 på ubundet investeringsfond. Disse midlene var allerede disponert av k.styret til 5 forskjellige prosjekter, bl.a mill. til kjøp av Solheim. Dette betyr at det må finnes annen finansiering av disse prosjektene og det foreslås bruk av disposisjonsfondet Investeringsbudsjett 2004 omdisponering Side 22

23 I henhold til budsjettvedtaket for 2004 om økt samordning av pleie og omsorgstjenesten i Lunner kommune har rådmannen gjennomført PRO (Pleie, rehabilitering og omsorg) prosjektet og fattet følgende vedtak: 1. Tjenestestedene Lunner sykehjem og Hjemmetjenesten slås sammen til et tjenestested, med virkningsdato fra Tjenesten samlokaliseres på Lunner sykehjem så raskt dette lar seg gjøre med hensyn til finansiering og gjennomføring av nødvendige ombygginger/ominnredninger. Rådmannen vil nedsette egen prosjektgruppe i forbindelse med dette arbeidet. 3. Lederstilling for det nye tjenestestedet lyses ut eksternt og ansettelsesprosessen gjennomføres slik at leder er på plass så raskt som mulig etter Navn på nytt tjenestested avklares så raskt som mulig og senest innen Lunner sykehjem beholder sitt navn. 5. Det søkes å styrke det forebyggende rehabiliteringsarbeid, med den hensikt å oppnå raskere tilbakevending for brukeren til vedkommendes foretrukne boalternativ, eller funksjonsnivå gjennom korttidsopphold ved Lunner sykehjem. 6. Den organisatoriske plassering av Lunner omsorgsboliger (psyk. boliger) skal gjennomgå og forslag om plassering legges frem for rådmannen som vil fatte eget vedtak på dette. Frist for dette arbeid settes til Det vises til vedtakets pkt. 2 vedr. nødvendige ombygginger på Lunner sykehjem. Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjett 2004 for å gjennomføre de nødvendige omombygginger/ominnredninger: Prosjekt 407 Boligplan prosjektering av tiltak. Dette prosjektet tas ut av inv.budsjettet. Prosjekt 404 LAS rehabilitering. Prosjektet gis nytt navn: Ombygging Lunner sykehjem Kostnadsramme kr 500 som finansieres ved bruk av fondsmidler (eldreplan) Denne endringen innebærer ingen endringer på total kostnadsramme eller finansiering, men er kun en omdisponering i forhold til formål. Prosjekt 442 Parkeringsplass Harestua omsorgssenter. Parkeringsplass som skal betjene Harestua omsorgssenter er under bygging. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 430. Dette var planlagt finansiert ved salg av tomt til ungdomsboliger. Salget ble gjennomført i 2003 innenfor rådmannens myndighet og dette ga etter subsidiering (politisk vedtatt) en inntekt på kr 600. Kjøpesummen ble inntektsført i regnskapet for 2003 og disponert ved regnskapsavslutningen. Prosjekt Parkeringsplass Harestua omsorgssenter foreslås derfor finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Gjenstående på fondet etter forslag om bruk til VA-prosjekt, investeringer i 2004 og nytt prosjekt ,56. KONKLUSJON: 1. Finansiering av prosjekt 210, 225, 307, 308, 309 og 310 godkjennes i tråd med saksutredningens forslag. Dette innebærer - bruk av bundet investeringsfond kloakk/miljø kr bruk av bundet investeringsfond vannverk kr udisponerte lånemidler kr opptak av nytt lån kr Bruk av ubundet investeringsfond i budsjettet for 2004, kr ,00, endres til bruk Side 23

24 av disposisjonsfond Prosjekt 442 parkeringsplass Harestua omsorgssenter finansieres ved bruk av disposisjonsfond kr , Investeringsbudsjett 2004, vedtatt i sak 89/2003, endres som følger: - prosjekt 407 Boligplan prosjektering av tiltak utgår - prosjekt 404 LAS rehabilitering endres til Ombygging Lunner sykehjem - prosjekt 404 gis en ny kostnadsramme på kr 500 som finansieres ved bruk av fondsmidler (eldreplan) DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Øvrige dokument: Investeringsbudsjetter for 2002, 2003 og 2004 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Tjenesteleder Ingvald Struksnes Kommunalsjef Frode Holst Økonomiavdelingen Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 24

25 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 03/ Ark.: L7 &20 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0086/04 Kommunestyret /04 Formannskapet /04 Kommunestyret /04 Formannskapet /03 Formannskapet Saksbehandler: Knut Nordstoga, Rådgiver VURDERING AV SALG AV KOMMUNALE BOLIGER TIL LUNNER BOLIGSTIFTELSE KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Lunner kommune ønsker å samle all offentlig boligforvaltning. 2. Boliger som det ikke er behov for søkes solgt på det frie marked. 3. Administrasjonen starter forhandlinger med LUBO med det siktemål å fremforhandle en avtale om salg av gjenværende boliger til LUBO. Forslag til avtale fremlegges kommunestyret for endelig godkjenning. 4. Det må utredes om den øvrige kommunale bygningsmasse/eiendomsmasse skal skilles ut i et KS, AS eller regnskapsmessig føres som en enhet. Behandling og avstemming: Repr. Gustav Sverdrup-Thygeson og Hanne Marie B. Ward fratrådte møtet under behandling av deres habilitet. Repr. Haakon Kalvsjøhagen og Bjørn Haugen Morstad tiltrådte møtet under behandling av saken. Repr. Gustav Sverdrup-Thygeson og Hanne Marie B. Ward ble enstemmig erklært inhabile i h.h.t. Forvaltningslovens 6.e, og tiltrådte først møtet igjen etter behandling av saken. SV v/harald Tyrdal fremmet følgende forslag til vedtak: Kommunen beholder sine boliger og arbeider for å få overført stiftelsens boliger til en egen enhet i kommunen. KOSTRA-systemet utnyttes fullt ut til å føre eget regnskap for kommunens boligvirksomhet. Spørsmålet om nedleggelse av stiftelsen tas opp med styret. Repr. Anders Larmerud fremmet på vegne av H, SP, KRF; V og FRP følgende forslag til vedtak: 1. Lunner kommune ønsker å samle all offentlig boligforvaltning. 2. Boliger som det ikke er behov for søkes solgt på det frie marked. 3. Administrasjonen starter forhandlinger med LUBO med det siktemål å fremforhandle en avtale om salg av gjenværende boliger til LUBO. Forslag til avtale fremlegges kommunestyret for endelig godkjenning. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

26 4. Det må utredes om den øvrige kommunale bygningsmasse/eiendomsmasse skal skilles ut i et KS, AS eller regnskapsmessig føres som en enhet. Ordfører Harald N. Nessjøen fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes p.g.a. nye forslag. Ordfører Nessjøens utsettelsesforslag falt med 14 mot 11 stemmer SV v/tyrdals forslag til vedtak falt med 14 mot 11 stemmer. Ved alternativ avstemming over formannskapets innstilling og forslag framlagt av repr Larmerud, ble repr. Larmeruds forslag vedtatt med 14 mot 11 stemmer avgitt for formannskapets innstilling. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Det arbeides for å opprette et kommunalt foretak (KF) med oppgave å forvalte alle boliger som kommunen eier. Foretaket evalueres etter 2-3 år, og en bør da se på om LUBOs boliger skal inngå. Det vurderes også om hele eller deler av kommunal eiendomsforvaltning etter hvert bør overlates til foretaket. Behandling og avstemming: Repr. Anders Larmerud fremmet på vegne av Høyre, KRF og SP følgende forslag til vedtak: 1. "Lunner Kommune ønsker å samle all offentlig boligformidling til Lunner Boligstiftelse. 2. Det undersøkes om enkelte boliger, etter gjeldende lovverk, krever en annen eierform enn boligstiftelse. 3. Administrasjonen fremforhandler en avtale med Lunner Boligstiftelse om salg av boligmassen. Avtalen fremlegges kommunestyret for godkjenning." Ved alternativ avstemming over rådmannens innstilling og forslag framlagt av repr. Larmerud, fikk sistnevnte 3 stemmer. Dermed var rådmannens innstilling vedtatt med ordførerens stemme som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Det arbeides for å opprette et kommunalt foretak (KF) med oppgave å forvalte alle boliger som kommunen eier. Foretaket evalueres etter 2-3 år, og en bør da se på om LUBOs boliger skal inngå. Det vurderes også om hele eller deler av kommunal eiendomsforvaltning etter hvert bør overlates til foretaket. Side 26

27 Sammendrag: Det har i lang tid vært ønske om å samle all forvaltning av offentlige boliger for vanskeligstilte og ungdom på en hånd. I dag forvalter kommunen 55 boliger og Lunner Boligstiftelse (LUBO) 74 boliger. Tre alternativer er drøftet: 1. Alle boligene samles på kommunens hånd 2. Alle boligene samles på LUBOs hånd 3. Det opprettes et Kommunalt foretak (KF) for alle boligene. Rådmannen anbefaler nå at det arbeides videre alternativ 3 som gir en god balanse mellom demokratisk styring og selvstendig drift av virksomheten. Foretaket kan eventuelt senere utvides til å omfatte hele kommunes eiendomsforvaltning. Saksutredning: FAKTA: 1. Bakgrunn for saken Denne saken ble først utarbeidet med bakgrunn i en drøfting i formannskapets formøte 23. januar Som grunnlag for diskusjonen lå et notat Om kommunalt eiendomsselskap (tomteselskap) og kommunalt boligselskap. Konklusjonen på møtet ble at administrasjonen først skulle legge fram en sak der en vurderte utvidet bruk av Lunner boligstiftelse (LUBO), eventuelt i endret organisasjonsform. Overføring av alle kommunale boliger til stiftelsen, eventuelt etappevis, ble pekt på som en aktuell mulighet. I dag driver både LUBO og kommunen boligutleie, og det bør være en rasjonaliseringsgevinst i å samle virksomheten. Hensynet til brukerne tilsier en enklere og mer oversiktlig boligformidling av boliger som disponeres av det offentlige. Deretter skulle administrasjonen arbeide videre med å utrede kommunalt eiendomsselskap (tomteselskap). På formannskapsmøte ble saken utsatt og vedtatt oversendt LUBO og de politiske partiene til uttalelse. Det forelå en fyldig uttalelse fra LUBO som ble sendt med ut til partiene. Det er ikke innkommet noen uttalelser fra de politiske partiene. I mellomtiden er det vedtatt en handlingsplan for boligbygging i offentlig regi som legger opp til en oppgavefordeling mellom kommune, LUBO og private når det gjelder bygging av nye boliger. Videre har administrasjonen vurdert et forslag om å selge boliger til beboere med kommunal forkjøpsrett når vedkommende ikke lenger har behov for boligen. Hensikten ville være å frigjøre kapital til nye boligtiltak e.l. Saken ble så behandlet i kommunestyret , og ble her utsatt i påvente av regnskap og årsmelding fra stiftelsen og folkevalgtopplæring kommunen som eiendomsforvalter. Opplæringen ble avholdt i kommunestyrets formøte 2/9 i år. 2. Eksisterende boliger i kommunalt eie: Det er ingen ubetydelig boligmasse vi her snakker om. Stiftelsen eier nå 74 boliger inkludert de nye ungdomsboligene på Harestua. Kommunen eier i alt 55 boliger. Samlet kommunal bygningsmasse utgjør ca m 2. Gjennomsnittlig størrelse pr boenhet er 67m 2. Side 27

28 Antall boenheter Husleie pr mnd Årlig husleieinntekt Sted Målgruppe Harestua Steinbrøttet 3 Trygdeboliger Myrabotn Grua Konvallveien 4 Trygdeboliger Volstadbakken 15 1 Prestebolig Roa 0 Sagbråtan 5 PU Bergosenteret 12 Eldreboliger Sagbråtan 3 Trygdeboliger Lunner/Kalvsjø Tomterveien 5 PU Tomterveien 5 Omsorgsboliger Tomterveien 5 Psykiatri Lunnerlinna 1 Flyktninger Kveldsol 2 Flyktninger 4.940/ Kalvsjøstua 1 Vanskeligstilte Under-etg. Vangsgutua 1 Flyktninger 7500? Lunnertunet 1 Flyktninger Øistad 2 Flyktninger Grindvoll Haugentoppen 3 PU Sum Tabell 1 Boliger i kommunalt eie pr sept Boligen Øistad er under salg. Det er husbanklån knyttet opp mot en del av boligene. Samlet lånesaldo var ca 24,8 mill kroner ved siste årsskiftet. I 2002 betalte kommunen i underkant av 1,0 mill kroner i avdrag. Lånene må trolig løses inn dersom kommunen selger. Årlige renteutgiftene på lånene blir kroner hvis vi regner 6,0% rente. Kommunen får inn ca 3,2 millioner kroner i husleier i 2003, og driftsutgiftene i 2002 var omtrent som følger: Vedlikehold mv: kr Kommunale avgifter: kr Forsikring: kr Strøm: kr Administrasjon, anslag: kr Til sammen: kr Samlet sett går kommunen med et overskudd (3-400 ) på de 55 boligene. Vedlikeholdskostnadene utgjør kr 48,- pr m2. Dette er omlag en tredjedel av hva som er normen for hva som trengs for å opprettholde standarden over tid. Side 28

29 3. Stiftelse som organisasjonsform LUBO er en egen juridisk enhet som eier seg selv. Selv om kommunestyret oppnevner styremedlemmene, har kommunen ingen formell instruksjonsmyndighet. Kommunen har dermed heller ingen myndighet til å legge ned stiftelsen. Stiftelsen er opprettet av kommunen som dens forlengede arm til å ivareta det offentliges forpliktelse til å skaffe boliger for vanskeligstilte, og dessuten iverksette kommunestyrets ønske om andre boligtiltak, for eksempel tilbud til unge i etableringsfasen. Derfor har det naturligvis vært god kontakt mellom de to partene. Alle økonomiske mellomværende, eiendomsforhold og lignende må imidlertid holdes formalisert som til andre private. I begynnelsen av 90-åra opprettet mange kommuner boligstiftelser. Begrunnelsen var oftest at en ønsket å holde regnskapet til den offentlige boligvirksomheten utenom kommuneregnskapet. Dermed ble kommunens gjeldsbelastning og driftsbudsjett mindre. Dessuten kunne en sikre seg mot at vedlikeholdet av boligene ble nedprioritert i en presset budsjettsituasjon til fordel for andre presserende kommunale oppgaver. Stiftelsesformen gir i prinsippet ingen demokratisk kontroll, og det opprettes ikke nye boligstiftelser lengere. I noen kommuner er de lagt ned. Søndre Land er et eksempel. Saksbehandler har hatt en samtale med Tore Venås som er eiendomssjef i S. Land, om erfaringene herfra. Her var formannskapet styre i stiftelsen, og den ble drevet at kommunalt ansatte etter regning. Merutgifter til merverdiavgift var den direkte årsaken til nedleggelsen. Situasjonen er ikke direkte sammenlignbar med vår. 4. Kommunalt foretak I dag er Kommunalt Foretak (KF) en mer aktuell selskapsform. Et eget kapittel i kommuneloven regulerer virksomheten. Selskapsformen ble opprettet i 1999 for å gi en god balanse mellom selvstendig drift av forretningspreget virksomhet og behovet demokratisk kontroll fra kommunestyret. Et slikt foretak er en del av kommunen. Kommunestyret velger et styre som i sin tur ansetter en daglig leder. Rådmannen har ikke instruksjonsmyndighet over daglig leder, men har myndighet til å kreve at et styrevedtak ikke blir iverksatt før kommunestyret har behandlet saken. De fleste eksempler på KF er innen eiendoms og boligforvaltning. For eksempel har Molde kommune nettopp opprettet Molde Utleieboliger KF. VURDERING/DRØFTING: Saksbehandler har innhentet erfaring fra Søndre Land og Melhus kommuner, og dessuten drøftet saken relativt inngående med representant fra Sør-Oppland revisjonsdistrikt. 1. Økonomiske forhold Dersom kommunen selger alle sine boliger for en bestemt sum, må kjøpesummen først benyttes til å løse inn lånene til Husbanken på 24,8 mill kroner. Dermed vil kommunen spare fremtidige renter og avdrag på disse lånene. Vi regner videre at eventuell overskytende kjøpesum settes i banken som gir en årlig renteavkastning på 6,0%. Side 29

30 Kommunen vil få et inntektstap på husleier på ca 3,2 mill 2003-kroner i året. På den annen side sparer vi driftsutgifter. I tabell 2 har vi regnet ut konsekvensene for kommunens budsjettbalanse over tid ved forskjellige salgssummer. Avdragene er beregnet ut fra de reelle vilkårene til hvert enkelt lån. Prisstigningen er satt til 2,5% pr år. Legg merke til at en ikke har regnet avskrivninger på boligene, men det er forutsatt at standarden bevares ved å foreta tilstrekkelig vedlikehold. For å få en riktig sammenligning er derfor vedlikeholdskostnadene satt til det tredoble av dagens nivå. I tabellen er det samlede beløp for driftsutgiftene forhøyet og avrundet til kroner pr år. Hvis rentenivået settes lavere, vil regnestykket bli mindre gunstig for kommunen. Dagens rentenivå er som kjent lavere, men dette kan fort forandre seg. Side 30

31 Gjennomsni ttlig salgspris pr bolig Til neste år Om 10 år Om 20 år Kr eller kr pr m 2 Det vil si salg for 24,8 mill kroner som er samlede husbanklån Sparte renteutgifter: Sparte driftsutgifter: 950 Sparte avdrag: Tapte inntekter: Overskudd: 238 Sparte renteutgifter: 888 Sparte utgifter: Sparte avdrag: Tapte inntekter: Underskudd: 652 Sparte renteutgifter: 288 Sparte utgifter: Sparte avdrag: 690 Tapte inntekter: Underskudd: Kr (totalt 33,6 mill eller pr m 2 ) Kapitalinntekter: 528 Sparte kapitalutgifter: Sparte utgifter: 950 Sparte avdrag: Tapte inntekter: Overskudd: 766 Kapitalinntekter: 528 Sparte renteutgifter: 888 Sparte utgifter: Sparte avdrag: Tapte inntekter: 4,100 Underskudd: 124 Kapitalinntekter 528 Sparte renteutgifter: 288 Sparte utgifter: Sparte avdrag: 690 Tapte inntekter: Underskudd: Kr (totalt 44,8 mill eller kr pr m 2 ) Kapitalinntekter: Sparte kapitalutgifter: Sparte utgifter: 950 Sparte avdrag: Tapte inntekter: Overskudd: Kapitalinntekter: Sparte renteutgifter: 888 Sparte utgifter: Sparte avdrag: Tapte inntekter: Overskudd: 548 Kapitalinntekter: Sparte renteutgifter: 288 Sparte utgifter: Sparte avdrag: 690 Tapte inntekter: Underskudd: Tabell 2 - Underskudd eller overskudd på kommunens budsjett ved salg av alle kommunale boliger, avhengig av salgspris og tid. 2. Drøfting av tabellen: Ved salg til pris som er lik låneporteføljen på 24,8 mill vil budsjettbalansen bli litt forbedret til neste år, men vil gi et underskudd på 2,7 mill om 20 år. Om ytterligere 5-10 er lånene nedbetalt og stiftelsen vil eventuelt sitte med en betydelig verdi i form av nedbetalte boliger. Salg til 33,8 mill gir overskudd de første årene, men gir deretter tap. Det er vanskelig å vurdere hvilken salgspris som er riktig å benytte, eller hva LUBO er villig til å akseptere uten at leiekostnadene økes for beboerne. Et salg til ca 25 mill er kanskje det mest realistiske (tilsvarer kr pr m 2 som er betydelig under markedspris). Det er lite sannsynlig at stiftelsen finner det økonomisk forsvarlig å betale så mye at kommunens økonomi ikke svekkes, i alle fall ikke på litt lengere sikt. På lang sikt er salg dårlig butikk uansett, dersom en ser kommunens økonomi isolert fra stiftelsenes. Skattebetalerne har høyst sannsynlig subsidiert boligene i en første fase, og det bør være en målsetting at overskuddet som kommer benyttes å tilbakebetale noe av dette, alternativt benyttes til nye boligtiltak for vanskeligstilte, alt etter en politisk vurdering. Side 31

32 Det gjentas at tabellen tar utgangspunkt i vedlikeholdskostnader slik de burde være, og ikke slik de er i dag. Kommunen sparer i dag omtrent 360 pr år kortsiktig på utilstrekkelig vedlikehold. Verdiforringelsen av boligene kommer ikke frem i regnskapet. Derfor vil kommunens budsjettbalanse i rene tall være 360 bedre enn det tabellen viser. Tallene i tabellen tar hensyn til verdiforringelsen. Så lenge boligene forblir i kommunalt eie er det en avgjort fare for at vedlikeholds fortsetter på et for lavt nivå. Det er ikke bare vår kommune som har erfart dette. Ubalanse mellom oppgaver og inntekter i kommunesektoren som kjent stor. Derfor er det viktig at boligforvaltningen organiseres selvstendig, med eget regnskap. Dersom det er politisk ønskelig å overføre penger fra boligvirksomhet til andre oppgaver, må dette komme frem som egne posteringer i regnskapet. 3. Kommunal garanti En stiftelse vil neppe oppnå så gode lånevilkår som kommunen selv uten kommunal garanti. 4. Merverdiavgift. Den direkte årsaken til at Søndre Land la ned sin boligstiftelse, var ekstrakostnader til merverdiavgift. Der ble stiftelsen drevet av kommunalt ansatte, og dermed måtte det betales mva av salg av tjenester til stiftelsen. Dette forholdet gjelder ikke oss. Tidligere ville ordningen med mva-kompensasjon slå forskjellig ut i kommunes favør, men etter nye regler er regelverket for merverdiavgift nøytralt. 5. Dokumentavgift Det må betales 2,5% dokumentavgift som en engangsutgift ved overføring av hjemler fra/til kommunen. Det finnes imidlertid visse muligheter til å redusere denne avgiften i dette tilfellet. 6. Personalmessige forhold Eventuell overføring av kommunes boliger til stiftelsen vil berøre ca 5-10% av et årsverk Dette er omtrent den delen av boligsekretærstillingen som går med til å administrere utleievirksomheten. 7. Andre forhold I dag driver som nevnt både LUBO og kommunen formidling av boliger til vanskeligstilte. Dette kan virke noe forvirrende på brukerne, og er muligens noe urasjonelt. En samlet offentlig boligformidling bør som nevnt være en målsetting. Et annet forhold er graden av demokratisk kontroll over de verdier som boligene representerer. Denne vil være størst dersom boligne forvaltes direkte av kommunen. I en stiftelse er den demokratiske kontrollen indirekte ved at kommunestyret velger styremedlemmene i stiftelsen. Kommunalt foretak er her en mellomting der styret står for den daglige forretningsmessige drift. Kommunestyret kan regulere sin myndighet gjennom vedtektene. 8. LUBOs uttalelse LUBO mener at ordningen med boligstiftelse fungerer bra, og den ønsker fortsatt å være kommunens forlengede arm som tar seg av lokalsamfunnets forpliktelser innen boligvirksomhet. De er innstilt på et nært samarbeid med kommunen. LUBO har økonomi til å ta seg bedre av boligene enn kommunen. Leienivået ligger noe lavere. Side 32

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.10.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 77/04-84/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 84/04

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 22.04.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 11/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Til sak 5/10:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.08.2007 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 42 46/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ordførerens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.04.2005 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 18/05-27/05 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggsreferat

Detaljer

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000 Arkivsaksnr.: 10/1028-1 Arkivnr.: 230 H40 &55 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SALG AV TIDLIGERE FURUMO BARNEHAGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 05.03.2009 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 7 13/09 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Vedlegg til

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 12.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/11 Sak 8/11 Referater - eldreråd 2011 Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus F 2 (3.etg.) Tirsdag 20.04.2010 kl. 12.00 Se vedlagte saksliste

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 06.05.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 0034/04 0049/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteprotokoll

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/279-1 Arkivnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Saksbehandlere: Leder Tilrettelagte tjenester, Ann H Fagerli Controller, Kirsti Nesbakken UTREDNING AV PRIVAT FINANSIERING AV OMSORGSBOLIGER

Detaljer

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Arkivsaksnr.: 10/932-2 Arkivnr.: 223 M00 Saksbehandler: Tjenesteleder, Ingvald Struksnes KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/873-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 01.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Sak 2/11 Sak 3/11 Sak 4/11 Referater - eldreråd 01.02.11 Årsmelding for

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Næringskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.03.2013 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 02.03.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 2 5/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ref.nr. 7/10.

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl.

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. 15:30-16:15 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Arkivsaksnr.: 04/00667-005 Ark.: 216 Saksbehandler: Enhetsleder, Anne Grønvold ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 24.01.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/08 7/08 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012.

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20940/2013 2013/2077 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/79 Bystyret 20.06.2013 13/92 Formannskapet 05.06.2013 Bodø Spektrum KF. Årsberetning

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden.

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Tirsdag 01.02.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 29.03.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 29/12 43/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2006

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2006 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, formannskapssal 06.02.2007 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/07 Sak 2/07 Sak 3/07 Sak 4/07 Sak 5/07 Sak 6/07 Referater eldreråd

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 12.02.2008 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 6/08 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/374-1 Arkivnr.: L80 Saksbehandler: ingeniør, Atle Hermansen TILLEGGSAVTALE TIL UTBYGGINGSAVTALE MELLOM HARESTUA EIENDOM AS OG LUNNER KOMMUNE. Hjemmel: Plan og bygningsloven kap 17. Rådmannens

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 06.02.2013 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ellers møte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder Teknisk komite AP. Seksjonsleder Servicetorget/protokollfører

Ellers møte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder Teknisk komite AP. Seksjonsleder Servicetorget/protokollfører Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 09:00 14:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 01.06.2015 Tidspunkt: 15.00

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 01.06.2015 Tidspunkt: 15.00 RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 01.06.2015 Tidspunkt: 15.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Jeanette Myrvold Jansson FD Leder Kari Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe.

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 04.02.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:

Detaljer