MØTEBOK SAKER TIL BEHANDLING: Skatteregnskapet for Lunner kommune 1. halvår 2004 PROSJEKTNR. 430 GRUA SKOLE OMBYGGING AV PAVILJONG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK SAKER TIL BEHANDLING: Skatteregnskapet for Lunner kommune 1. halvår 2004 PROSJEKTNR. 430 GRUA SKOLE OMBYGGING AV PAVILJONG"

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0079/04 Sak 0080/04 Sak 0081/04 Sak 0082/04 Sak 0083/04 Sak 0084/04 Sak 0085/04 Sak 0086/04 Sak 0087/04 Referater kommunestyret Skatteregnskapet for Lunner kommune 1. halvår 2004 PROSJEKTNR. 430 GRUA SKOLE OMBYGGING AV PAVILJONG Grua skole - Ombygging av paviljong Prosjektnr 430 Tilleggsbevilgning Lunner kommunes overtakelse av stiftelsen Hadeland Bergverksmuseums lån Brannsikring i kommunale bygg Justering av investeringsbudsjett 2004 VURDERING AV SALG AV KOMMUNALE BOLIGER TIL LUNNER BOLIGSTIFTELSE Plan for landbruksforvaltning på Hadeland ( ) - sluttbehandling Sak 0088/04 Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 LUNNER KOMMUNE Reguleringsplan for Sveafeltet Klage på kommunestyrets vedtak 66/04 av , Leif G. Koch Sak 0089/04 Eiendomsskatt i Lunner kommune

3 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/ MØTEBOK Ark.: MPROT Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0079/04 Kommunestyret Saksbehandler: Reidun Midtlie, Utvalgssekretær REFERATER KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

4 Ref.nr.: 36/04 MØTEPROTOKOLL fra møte i Regionrådet for Hadeland /04 REFERAT fra stiftelsesmøte for Innlandet revisjon IKS DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Ref.nr. 36/04 og 37/04. Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 4

5 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 04/ Ark.: 212 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0080/04 Kommunestyret /04 Formannskapet Saksbehandler: Anne Grønvold, Enhetsleder SKATTEREGNSKAPET FOR LUNNER KOMMUNE 1. HALVÅR 2004 Lovhjemmel: Skattebetalingsloven Instruks for skatteoppkrever KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Beretning fra skatteoppkreveren i Lunner kommune pr tas til orientering 2. Revisjonsberetning for skatteregnskapet for Lunner kommune for 1. halvår 2004 og kontrollutvalgets uttalelse til skatteregnskapet for 1. halvår 2004 tas til orientering 3. Skatteregnskapet for Lunner kommune for 1. halvår 2004 godkjennes. Behandling og avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Beretning fra skatteoppkreveren i Lunner kommune pr tas til orientering 2. Revisjonsberetning for skatteregnskapet for Lunner kommune for 1. halvår 2004 og kontrollutvalgets uttalelse til skatteregnskapet for 1. halvår 2004 tas til orientering 3. Skatteregnskapet for Lunner kommune for 1. halvår 2004 godkjennes. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Beretning fra skatteoppkreveren i Lunner kommune pr tas til orientering 2. Revisjonsberetning for skatteregnskapet for Lunner kommune for 1. halvår 2004 og kontrollutvalgets uttalelse til skatteregnskapet for 1. halvår 2004 tas til orientering 3. Skatteregnskapet for Lunner kommune for 1. halvår 2004 godkjennes. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

6 FAKTA: Viser til vedlagte dokumenter. KONKLUSJON: Rådmannen fremmer følgende innstilling: 1. Beretning fra skatteoppkreveren i Lunner kommune pr tas til orientering 2. Revisjonsberetning for skatteregnskapet for Lunner kommune for 1. halvår 2004 og kontrollutvalgets uttalelse til skatteregnskapet for 1. halvår 2004 tas til orientering 3. Skatteregnskapet for Lunner kommune for 1. halvår 2004 godkjennes. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Beretning fra Skatteoppkreveren i Lunner pr Revisjonsberetning til skatteregnskapet for 1. halvår 2004 Kontrollutvalgets uttalelse til skatteregnskapet for 1. halvår 2004 Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Revisjonen Kontrollutvalget Skattefogden Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 6

7 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 04/ Ark.: 614 A2 &47 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0081/04 Kommunestyret /04 Formannskapet Saksbehandler: Solveig Myhre, Prosjekt- og byggeleder PROSJEKTNR. 430 GRUA SKOLE OMBYGGING AV PAVILJONG KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Kr ,- omdisponeres fra prosjekt 403 Påkostninger/prosjektering skolebygg iht. forestående vedtak til prosjekt 430 Grua skole ombygging av paviljong. 2. Vedlagte budsjettsammendrag og fremdriftsplan godkjennes og ombyggingen kan iverksettes. Behandling og avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Kr ,- omdisponeres fra prosjekt 403 Påkostninger/prosjektering skolebygg iht. forestående vedtak til prosjekt 430 Grua skole ombygging av paviljong. 2. Vedlagte budsjettsammendrag og fremdriftsplan godkjennes og ombyggingen kan iverksettes. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Kr ,- omdisponeres fra prosjekt 403 Påkostninger/prosjektering skolebygg iht. forestående vedtak til prosjekt 430 Grua skole ombygging av paviljong. 2. Vedlagte budsjettsammendrag og fremdriftsplan godkjennes og ombyggingen kan iverksettes. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

8 FAKTA: Kommunen vedtok i virksomhetsplan/årsbudsjett sak 89/2003, ombyggingen av paviljong ved Grua skole. Prosjektet ble gitt prosjektnr Brakken/paviljongen består av 11x2 brakker opprinnelig bygget i 1984 i en to-etasjes rigg. Brakkene ble flyttet til Grua skole i I 2002 ble paviljongen stengt pga. omfattende vann- og soppskader. Paviljongen skal bygges om til et mer varig bygg med ny takkonstruksjon slik at taket blir mer bestandig. Omfanget av skadene er usikkert, men innvendige flater og isolasjon rives inntil skadene er fjernet. Paviljongen vil bli bygget opp på nytt med ny planløsning, overflater og belysning tilpasset dagens behov for bruk av lokalene. Planen er utarbeidet i samarbeid med rektor og inspektør, og de ansatte har hatt anledning til å kommentere planene. Fremdriftsplan Takstoler blir levert/montert uke 44. Deretter utføres tetting og tekking av tak. Rivearbeidene innvendig begynner når taket er ferdig utført. Prosjektet forventes ferdig i juni VURDERING/DRØFTING: 1. Økonomisk vurdering I investeringsbudsjettet for 2004 vedtatt i sak 89/2003, skal investeringskostnaden på kr ,- finansieres ved låneopptak. I tillegg vil prosjektet finansieres med ytterligere kr ,- fra ENØK-plan, også vedtatt i sak 89/2003. Detaljprosjekteringen viser at det ikke vil være mulig å gjennomføre prosjektet innenfor denne rammen på kr ,-. I investeringsbudsjettet for 2004 vedtok kommunestyret kr ,-, finansiert ved fondsmidler (HE-midler), til prosjekt 403 Påkostninger/prosjektering skolebygg i hht. forestående vedtak. Ettersom fremdriftsplanen for skoleanleggene Solheim og Frøystad ble vedtatt av formannskapet , er det mulig å budsjettere prosjekt 403 mer detaljert: Lønn PL/BL (forberedelsesfase/forprosjekt) 700 timer à kr. 265,- = ,- Lønn øvrige medlemmer av forprosjektgruppen (forprosjekt) 240 timer à kr. 300,- = ,- Vektorisering av papirtegninger (over til DAK-tegninger) ,- Tidl. fakturerte arbeider; undersøkelser, bygningsm. arbeider Frøystad ,- Evt. nye undersøkelser/forprosjektering Solheim/Frøystad ,- Sum ,- Resterende sum på kr ,- omdisponeres til prosjekt 430 Grua skole ombygging av brakke, slik at total finansiering blir kr ,-. Side 8

9 Før tilbud fra entreprenører er innhentet, er prosjektet budsjettert med en prosjektkostnad på kr ,-, og med tillegg av en sikkerhetsmargin på 15 % er budsjettet på kr ,-. Sikkerhetsmarginen på 15 % er valgt da omfanget av skadene på bygningen er usikkert. I prosjektet er det kun medtatt nødvendige rehabilitering på grunn av fukt- og soppskader. Budsjettet gir ikke mulighet for at ytterveggene kan tilleggsisoleres innvendig. Men for å oppnå et mer energiøkonomisk bygg, vil det være mulig å etterisolere utvendig på et senere tidspunkt. Skolen har også behov for en redskapsbod, som er tegnet og byggeanmeldt som et påbygg på paviljongen, men på grunn av stramt budsjett vil denne delen ikke være mulig å gjennomføre i denne omgang. KONKLUSJON: Se innstillingen. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Budsjettsammendrag, fremdriftsplan og tegninger. Øvrige dokument: Virksomhetsplan/årsbudsjett K.st.sak nr. 89/2003. Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rådmannen Ordfører Kommunalsjefer Økonomiavdelingen Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 9

10 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 04/ Ark.: 614 A2 &47 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0082/04 Kommunestyret /04 Formannskapet Saksbehandler: Solveig Myhre, Prosjekt- og byggeleder GRUA SKOLE - OMBYGGING AV PAVILJONG PROSJEKTNR 430 TILLEGGSBEVILGNING KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Alternativ A i saksutredningen vedtas. Den økonomiske rammen økes med kr. 0,87 mill. slik at prosjektets totale finansiering blir på kr. 2,42 mill. 2. Vedlagte reviderte budsjettsammendrag og fremdriftsplan godkjennes. 3. Lånerammen for 2004 økes med kr. 0,87 mill. Behandling og avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Alternativ A i saksutredningen vedtas. Den økonomiske rammen økes med kr. 0,87 mill. slik at prosjektets totale finansiering blir på kr. 2,42 mill. 2. Vedlagte reviderte budsjettsammendrag og fremdriftsplan godkjennes. 3. Lånerammen for 2004 økes med kr. 0,87 mill. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Alternativ A i saksutredningen vedtas. Den økonomiske rammen økes med kr. 0,87 mill. slik at prosjektets totale finansiering blir på kr. 2,42 mill. 2. Vedlagte reviderte budsjettsammendrag og fremdriftsplan godkjennes. 3. Lånerammen for 2004 økes med kr. 0,87 mill. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

11 FAKTA: Formannsskapet vedtok i saknr. 0080/04, budsjettsammendrag og fremdriftsplan for ombygging av paviljongen på Grua skole. Samtidig bestilte formannskapet en ny sak hvor tilleggsisolering av ytterveggene og bedre ventilasjon ville bli ivaretatt. Tilleggsisolering Tilleggsisoleringen av ytterveggene vil utføres utvendig. Dette medfører at arealet innvendig beholder sin størrelse og at preget av brakke i paviljongen vil bli fjernet ved at bygningen får ny utvendig liggende kledning. Dette gir en helhet som medfører at bygningen passer bedre inn sammen med den øvrige bygningsmassen. Ventilasjon Det vil bli prosjektert et ventilasjonsanlegg som oppfyller de krav som er til et slikt anlegg i et skolebygg. Fremdriftsplan Byggearbeidene er i gang, takstoler er levert og taket forventes ferdig i første del av desember. Tilleggsisoleringen utføres etter at andre innvendige arbeider er ferdige. VURDERING/DRØFTING: 1. Økonomisk vurdering Formannsskapet vedtok i saknr. 0080/ et budsjett på kr ,- finansiert ved: Investeringsbudsjett for 2004 kr ,- ENØK-plan kr ,- Omdisponering fra forprosjekt Solheim/Frøystad, vedtatt saksnr. 0080/04 kr ,- Sum kr ,- Tilleggsisolering av yttervegger vil medføre en økt kostnad på kr ,-. Et nytt ventilasjonsanlegg vil medføre en økt kostnad på kr ,-. Alternativt kan ventilasjonsanlegget utføres enklere. Dette krever at færre elever oppholder seg i paviljongen samtidig og at klasserommene blir luftet ved å åpne vinduer i hvert friminutt. Anlegget vil med dette få en kostnad på kr ,-. I innstillingens pkt. 3 er det foreslått å øke lånerammen for 2004 med kr. 0,87 mill. Alternativt kan økningen tas fra fond (HE-midler). Budsjettsammendraget er noe endret fra forrige sak, blant annet på grunn av innhentede tilbud. Side 11

12 Rådmannen foreslår to alternativer; Alternativ A Tilleggsisolering av yttervegger og nytt ventilasjonsanlegg utføres med en kostnad på kr ,-. Prosjektets totale finansiering blir dermed på kr ,-. Alternativ B Tilleggsisolering av yttervegger og et enklere ventilasjonsanlegg utføres med en total kostnad på kr ,-. Prosjektets totale finansiering blir dermed på kr ,-. 2. Alternativ innstilling: 1. Alternativ B i saksutredningen vedtas. Den økonomiske rammen økes med kr. 0,39 mill. slik at prosjektets totale finansiering blir på kr. 1,94 mill. 2. Vedlagte reviderte budsjettsammendrag og fremdriftsplan godkjennes. 3. Lånerammen for 2004 økes med kr. 0,39 mill. KONKLUSJON: Se innstillingen. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Budsjettsammendrag og fremdriftsplan. Øvrige dokument: Virksomhetsplan/årsbudsjett K.st.sak nr. 89/2003. F.sk. sak.nr. 0080/04 av Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rådmannen Ordfører Kommunalsjefer Økonomiavdelingen Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 12

13 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 02/ Ark.: 256 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0083/04 Kommunestyret /04 Formannskapet Saksbehandler: Lunner og Gran kulturkontor v/svein Olav Karlsen LUNNER KOMMUNES OVERTAKELSE AV STIFTELSEN HADELAND BERGVERKSMUSEUMS LÅN KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Lunner kommune overtar lånet til Hadeland Bergverksmuseum fra Sparebank 1, tilbakevirkende fra Restgjelden er kr Innfrielsesdato er Garantiansvaret opphører som følge av dette fra samme dato. Renter belastes Avdrag belastes Behandling og avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Lunner kommune overtar lånet til Hadeland Bergverksmuseum fra Sparebank 1, tilbakevirkende fra Restgjelden er kr Innfrielsesdato er Garantiansvaret opphører som følge av dette fra samme dato. Renter belastes Avdrag belastes Behandling og avstemming: Rådmannen endret i møtet sin innstilling til å lyde: Lunner kommune overtar lånet til Hadeland Bergverksmuseum fra Sparebank 1, tilbakevirkende fra Restgjelden er kr Innfrielsesdato er Garantiansvaret opphører som følge av dette fra samme dato. Renter belastes Avdrag belastes Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

14 Lunner kommune overtar lånet til Hadeland Bergverksmuseum hvor innfrielsesdato er Side 14

15 FAKTA: Saksdokumenter: Lånedokumenter vedr. opptak av lån i Sparebak1 Jevnaker/Lunner fra 1997 Tildelinger fra Stiftelsen UNI den Samarbeidsavtale Hadeland Bergverksmuseum Hadeland Folkemuseum Søknad fra Hadeland Bergverksmuseum til Lunner kommune vedr. overtakelse av lån den Vedlagt: Nei Ja Nei Ja Saksopplysninger: Hadeland Bergverksmuseum på Grua har drevet sin virksomhet siden 1993 og ble etablert som ideell stiftelse i Lunner kommune kjøpte Bråteneiendommen i 1994 hvor selve museumseiendommen ble fraskilt og overskjøtet til Lunner kommune i oktober Hovedhus, stabbur og låve var i dårlig bygningsmessig stand og trengte store investeringer før bygningene kunne fungere til museumsformål. Selve restaureringsarbeidet av hovedhuset startet i 1994, men fordi behovene var så store ble mange instanser søkt om økonomiske bidrag. Bergverksmuseet har mottat mange gaver og tilskudd til dette formålet fra bank, e-verk, fylkeskonservator og fylkesmannens landbruksavdeling og Lunner kommune blant flere andre. Restaureringen har vært drevet både ved hjelp av frivillige, som arbeidsmarkedstiltak med midler fra ordningene SKAP og KAJA og fra profesjonelle firmaer. Lånopptak: Til tross for all denne satsingen for å få til en akseptabel restaurering, har ikke midlene vært store nok til å komme frem til målet. Styret i Stiftelsen Hadeland Bergverksmuseum gikk til det skritt å ta opp et lån i Sparebank1 Jevnaker/Lunner i 1997 på kr Lunner kommune garanterte for lånet fordi man anså eiendommens stigende verdi for sikkerhet god nok. Museets venneforening har hele tiden drevet guiding i Nystergruvene, noe som har gitt en inntekt til museet. Overskuddet fra guideinntektene var ment å betjene lånet. Etter at guidene hadde dekket sine private utgifter med guidingen var imidlertid overskuddet for lite til å betale avdragene for lånet. Både lånekapital, salg av tomt, gaver og tilskudd har derfor hele tiden blitt benyttet til å dekke driftsutgiftene ved museet i tillegg til restaureringen. Disse driftsutgiftene var eksempelvis: Husleie, telefon, strøm i stasjonbygningen på Grua og Bråten, forsikringer, annonser og avdrag på lån. Låven: Låven på Bråteneiendommen er tiltenkt en viktig rolle i Bergverksmuseets framtid, både som utstillingsgalleri, verksteder, møterom etc. Låvens tilstand er meget dårlig og taket lekker på mange steder. Selve reisverket i låven er fremdeles i bra forfatning, men både yttertaket og til dels vegger må skiftes ut før det går råte i selve den bærende takkontruksjonen og i reisverket for øvrig. Stiftelsens styreleder har søkt ulike instanser og fått positivt svar på søknader om å berge låvebygningen. Søknadsbeløpene har vært basert på fagkyndig overslag. Pr. i dag forligger tilsagn på kr fra Stiftelsen UNI og et foreløpig muntlig tilsagn fra fylkeskonservator på kr Tilsagnene tilsvarer fagkyndiges overslag på kr Vurdering: Det er viktig at Bergverksmuseet kan eksistere i sitt riktige miljø. Dette er av stor betydning for Lunner kommune i kulturhistorisk sammenheng. Side 15

16 Hadeland Bergverksmuseum har en samarbeidsavtale med Hadeland Folkemuseum som i første omgang går fra til En av intensjonene med denne avtalen er at Folkemuseet påtar seg å formidle det naturhistoriske materialet som tilhører Bergverksmuseet på en tilfredsstillende måte inntil en langsiktig avtale kan inngås med Randsfjordmuseene. I denne forbindelsen har Randsfjordmuseene uttrykt at det vil være en klar fordel for Hadeland Bergverksmuseum å ha slettet alle langsiktige lån før det inngås samtaler om innlemmelse i Randsfjordmuseene. Økonomiske forhold: Restgjelden til Hadeland Bergverksmuseum er på kr pr Sparebanken har innvilget betalingsutsettelse for terminforfall pr. 26.5, 26.08, og , slik at neste terminforfall er Kvartalsvise avdrag er kr Akkumulerte renter pr er bergnet til kr Innfrielsesdato er satt til Banken forutsetter at denne endringen godkjennes av Lunner kommune som kausjonist. På et møte vedr. Hadeland Bergverksmuseum den på rådhuset i Lunner ble det antydet fra politisk ledelse at man tenkte seg en løsning der Lunner kommune overtar lånet dersom Stiftelsen sørger for å skifte takene på låven og stabburet.. Den nødvendige økonomien for å få til dette er til stede i og med tilskuddstilsagnene. Konklusjon: Innstillingsalternativene til formannskapet kan skisseres som to alternative løsninger: A) Lunner kommune overtar lånet til Hadeland Bergverksmuseum hvor innfrielsesdato er B) Lunner kommune innfrir lånet i sin helhet. Rådmannen anbefaler alternativ A Øvrige dokument: KAUSJONIST - LÅN NR HADELAND BERGVERKSMUSEUM Kausjonist - Lån nr Godkjenning av betalingsutsettelse Kausjonist - Lån nr Anmodning om at Lunner kommune overtar innbetalinger for Hadeland Bergverksmuseum Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Stiftelsen Hadeland Bergverksmuseum v/thomas Klevmark, 2743 Harestua Lunner og Gran kulturkontor v/svein Olav Karlsen Revisjonen Økonomiavd. Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 16

17 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 04/ Ark.: 614 L60 &46 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0084/04 Kommunestyret /04 Formannskapet Saksbehandler: Frode Holst, Kommunalsjef BRANNSIKRING I KOMMUNALE BYGG KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Det lånes midlertidig kr. 1,2 mill. av likviditetsreserven i 2004 med formål brannsikring i kommunale bygg. 2. Likviditetsreserven tilføres kr. 1,2 mill. i 2005 finansiert med lånemidler. Behandling og avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Det lånes midlertidig kr. 1,2 mill. av likviditetsreserven i 2004 med formål brannsikring i kommunale bygg. 2. Likviditetsreserven tilføres kr. 1,2 mill. i 2005 finansiert med lånemidler. Behandling og avstemming: Rådmannen endret i møtet sin innstilling til å lyde: 1. Det lånes midlertidig kr. 1,2 mill. av likviditetsreserven i 2004 med formål brannsikring i kommunale bygg. 2. Likviditetsreserven tilføres kr. 1,2 mill. i 2005 finansiert med lånemidler. Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Lånerammen for 2004 økes med kr. 1,2 mill. med formål brannsikring i kommunale bygg. 2. Lånerammen for 2005 senkes tilsvarende med kr. 1,2 mill. med formål brannsikring i kommunale bygg. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

18 FAKTA: Rådmannen drøftet denne saken med formannskapet i møte den Bakgrunnen for dette er de brannsyn som er gjennomført ved kommunens bygg i 2004 og de pålegg om utbedringer som har kommet som følge av dette. Pålegget om utbedringer er behandlet og blitt beskrevet med formål å hente inn tilbud/anbud på utbedringer og installasjoner i form av varslingsanlegg og evt. ledelys/markeringslys. Kontrahering av de innkomne tilbud viser et behov på kr. 1,8 mill. En del av arbeidene er ved bygg som ikke lenger skal være i kommunens drift etter at det er etablert ny barneskole for nordbygda fom August Det har vært dialog med kommunens brannmyndighet mht. kravene som er satt for disse byggene, og det kan anses at dette forhold er imøtekommet så langt det lar seg forsvare. Som det fremkommer er behovet kr. 1,8 mill., innstillingen til rådmannen er kr. 1,2 mill. Bakgrunnen for dette er at tiltak tilsvarende kr ,- vil være ved Lunner ungdomsskole. I forslaget til investeringsbudsjett for 2005 er det lagt inn kr. 3 mill. i forbindelse med ombygging av Frøystad til ungdomsskole, kostnadene vedr. pålagt brannsikring blir dermed en prioritert del innenfor denne investeringen. VURDERING/DRØFTING: 1. Forankring i aktuelt planverk 2. Økonomisk vurdering Kr. 1,2 mill. til brannsikring sto opprinnelig på rådmannens forslag til investeringsbudsjett for På grunn av at en del av påleggene om utbedring har frist før kommunestyret skal fatte vedtak om budsjett for 2005 er det dermed nødvendig å fremskynde investeringen. I forslag til investeringsbudsjett for 2005 blir dette tiltaket tatt ut om rådmannens innstilling vedtas i denne sak. KONKLUSJON: Som innstillingen DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Øvrige dokument: Side 18

19 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ordfører Rådmann Kommunalsjefene Fellestjenesten v/økonomi Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 19

20 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 04/ Ark.: 153 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0085/04 Kommunestyret /04 Formannskapet /04 Kommunestyret /04 Formannskapet Saksbehandler: Enhetsleder Anne Grønvold/Stein Briskeby, Økonomikonsulent JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2004 Lovhjemmel: Kommuneloven 47. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Finansiering av prosjekt 210, 225, 307, 308, 309 og 310 godkjennes i tråd med saksutredningens forslag. Dette innebærer - bruk av bundet investeringsfond kloakk/miljø kr ,87 - bruk av bundet investeringsfond vannverk kr ,47 - udisponerte lånemidler kr ,00 - nytt lån kr ,54, ): ,00. Rådmanen gis fullmakt til å ta opp lån og godkjenne låne-/rentebetingelser. 2. Bruk av ubundet investeringsfond i budsjettet for 2004, kr ,00, endres til bruk av disposisjonsfond Prosjekt 442 parkeringsplass Harestua omsorgssenter finansieres ved bruk av disposisjonsfond kr , Investeringsbudsjett 2004, vedtatt i sak 89/2003, endres som følger: - prosjekt 407 Boligplan prosjektering av tiltak utgår - prosjekt 404 LAS rehabilitering endres til Ombygging Lunner sykehjem - prosjekt 404 gis en ny kostnadsramme på kr 500 som finansieres ved bruk av fondsmidler (eldreplan) Behandling og avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1.Finansiering av prosjekt 210, 225, 307, 308, 309 og 310 godkjennes i tråd med saksutredningens forslag. Dette innebærer - bruk av bundet investeringsfond kloakk/miljø kr ,87 - bruk av bundet investeringsfond vannverk kr ,47 - udisponerte lånemidler kr ,00 Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

21 - nytt lån kr ,54, ): ,00. Rådmanen gis fullmakt til å ta opp lån og godkjenne låne-/rentebetingelser. 3. Bruk av ubundet investeringsfond i budsjettet for 2004, kr ,00, endres til bruk av disposisjonsfond Prosjekt 442 parkeringsplass Harestua omsorgssenter finansieres ved bruk av disposisjonsfond kr , Investeringsbudsjett 2004, vedtatt i sak 89/2003, endres som følger: - prosjekt 407 Boligplan prosjektering av tiltak utgår - prosjekt 404 LAS rehabilitering endres til Ombygging Lunner sykehjem - prosjekt 404 gis en ny kostnadsramme på kr 500 som finansieres ved bruk av fondsmidler (eldreplan) Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1.Finansiering av prosjekt 210, 225, 307, 308, 309 og 310 godkjennes i tråd med saksutredningens forslag. Dette innebærer - bruk av bundet investeringsfond kloakk/miljø kr ,87 - bruk av bundet investeringsfond vannverk kr ,47 - udisponerte lånemidler kr ,00 - nytt lån kr ,54, ): ,00. Rådmanen gis fullmakt til å ta opp lån og godkjenne låne-/rentebetingelser. 3. Bruk av ubundet investeringsfond i budsjettet for 2004, kr ,00, endres til bruk av disposisjonsfond Prosjekt 442 parkeringsplass Harestua omsorgssenter finansieres ved bruk av disposisjonsfond kr , Investeringsbudsjett 2004, vedtatt i sak 89/2003, endres som følger: - prosjekt 407 Boligplan prosjektering av tiltak utgår - prosjekt 404 LAS rehabilitering endres til Ombygging Lunner sykehjem - prosjekt 404 gis en ny kostnadsramme på kr 500 som finansieres ved bruk av fondsmidler (eldreplan) Side 21

22 FAKTA: Investeringer innen vann- og avløpssektoren. Det vises til investeringsbudsjettene for 2002 og 2003 hvor flere VA-prosjekt var forutsatt finansiert ved bruk av lån og bundne driftsfond (selvkostfond) vann og kloakk. Etter nye regler er det ikke lenger tillatt å finansiere investeringer fra selvkostfond direkte, slik at disse fondsmidlene kun kan brukes til å dekke renteutgifter og avskrivninger. Ved at denne finansieringen ikke lenger kunne benyttes måtte vi ved regnskapsavslutningen for 2003 disponere alle lånemidler opptatt til vann og kloakk, selv om disse midlene var forutsatt å finansiere prosjekter som ikke var sluttført ved årsskiftet. VA-prosjekter som mangler finansiering er: 210 VA Solheimstorget , Sanering avløp Sveavegen , Forprosjekt Volla RA , Sanering kloakk Roalina , Sanering VA Mellerudfeltet , Tilknytning Grindvoll st , ,88 Disse prosjektene må finansieres og det anbefales at dette gjøres ved bruk av bundne investeringsfond VA, udisponerte lånemidler og disposisjonsfond. Udisponerte midler på bundne investeringsfond utgjør kr ,87 for avløp og kr ,47 for vann. Udisponerte lånemidler utgjør kr ,00. Resterende finansiering, kr ,54, avrundet til ,00, foreslås dekket ved opptak av nytt lån. Investeringsbudsjett 2004 finansiering ved bruk av ubundet investeringsfond. Det vises til investeringsbudsjett for 2004 hvor følgende prosjekter er finansiert ved bruk av ubundet investeringsfond: 318 Gerica , Påkostninger/prosjekt skolebygg , Elevmaskiner/utstyr , Skoleadm. program , Database Gerica , Håndterminaler hjemmetjenesten , Scanning økonomi , Elektronisk arkiv , ,00 Pr var det innestående kr ,69 på ubundet investeringsfond. Disse midlene var allerede disponert av k.styret til 5 forskjellige prosjekter, bl.a mill. til kjøp av Solheim. Dette betyr at det må finnes annen finansiering av disse prosjektene og det foreslås bruk av disposisjonsfondet Investeringsbudsjett 2004 omdisponering Side 22

23 I henhold til budsjettvedtaket for 2004 om økt samordning av pleie og omsorgstjenesten i Lunner kommune har rådmannen gjennomført PRO (Pleie, rehabilitering og omsorg) prosjektet og fattet følgende vedtak: 1. Tjenestestedene Lunner sykehjem og Hjemmetjenesten slås sammen til et tjenestested, med virkningsdato fra Tjenesten samlokaliseres på Lunner sykehjem så raskt dette lar seg gjøre med hensyn til finansiering og gjennomføring av nødvendige ombygginger/ominnredninger. Rådmannen vil nedsette egen prosjektgruppe i forbindelse med dette arbeidet. 3. Lederstilling for det nye tjenestestedet lyses ut eksternt og ansettelsesprosessen gjennomføres slik at leder er på plass så raskt som mulig etter Navn på nytt tjenestested avklares så raskt som mulig og senest innen Lunner sykehjem beholder sitt navn. 5. Det søkes å styrke det forebyggende rehabiliteringsarbeid, med den hensikt å oppnå raskere tilbakevending for brukeren til vedkommendes foretrukne boalternativ, eller funksjonsnivå gjennom korttidsopphold ved Lunner sykehjem. 6. Den organisatoriske plassering av Lunner omsorgsboliger (psyk. boliger) skal gjennomgå og forslag om plassering legges frem for rådmannen som vil fatte eget vedtak på dette. Frist for dette arbeid settes til Det vises til vedtakets pkt. 2 vedr. nødvendige ombygginger på Lunner sykehjem. Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjett 2004 for å gjennomføre de nødvendige omombygginger/ominnredninger: Prosjekt 407 Boligplan prosjektering av tiltak. Dette prosjektet tas ut av inv.budsjettet. Prosjekt 404 LAS rehabilitering. Prosjektet gis nytt navn: Ombygging Lunner sykehjem Kostnadsramme kr 500 som finansieres ved bruk av fondsmidler (eldreplan) Denne endringen innebærer ingen endringer på total kostnadsramme eller finansiering, men er kun en omdisponering i forhold til formål. Prosjekt 442 Parkeringsplass Harestua omsorgssenter. Parkeringsplass som skal betjene Harestua omsorgssenter er under bygging. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 430. Dette var planlagt finansiert ved salg av tomt til ungdomsboliger. Salget ble gjennomført i 2003 innenfor rådmannens myndighet og dette ga etter subsidiering (politisk vedtatt) en inntekt på kr 600. Kjøpesummen ble inntektsført i regnskapet for 2003 og disponert ved regnskapsavslutningen. Prosjekt Parkeringsplass Harestua omsorgssenter foreslås derfor finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Gjenstående på fondet etter forslag om bruk til VA-prosjekt, investeringer i 2004 og nytt prosjekt ,56. KONKLUSJON: 1. Finansiering av prosjekt 210, 225, 307, 308, 309 og 310 godkjennes i tråd med saksutredningens forslag. Dette innebærer - bruk av bundet investeringsfond kloakk/miljø kr bruk av bundet investeringsfond vannverk kr udisponerte lånemidler kr opptak av nytt lån kr Bruk av ubundet investeringsfond i budsjettet for 2004, kr ,00, endres til bruk Side 23

24 av disposisjonsfond Prosjekt 442 parkeringsplass Harestua omsorgssenter finansieres ved bruk av disposisjonsfond kr , Investeringsbudsjett 2004, vedtatt i sak 89/2003, endres som følger: - prosjekt 407 Boligplan prosjektering av tiltak utgår - prosjekt 404 LAS rehabilitering endres til Ombygging Lunner sykehjem - prosjekt 404 gis en ny kostnadsramme på kr 500 som finansieres ved bruk av fondsmidler (eldreplan) DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Øvrige dokument: Investeringsbudsjetter for 2002, 2003 og 2004 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Tjenesteleder Ingvald Struksnes Kommunalsjef Frode Holst Økonomiavdelingen Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 24

25 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 03/ Ark.: L7 &20 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 0086/04 Kommunestyret /04 Formannskapet /04 Kommunestyret /04 Formannskapet /03 Formannskapet Saksbehandler: Knut Nordstoga, Rådgiver VURDERING AV SALG AV KOMMUNALE BOLIGER TIL LUNNER BOLIGSTIFTELSE KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Lunner kommune ønsker å samle all offentlig boligforvaltning. 2. Boliger som det ikke er behov for søkes solgt på det frie marked. 3. Administrasjonen starter forhandlinger med LUBO med det siktemål å fremforhandle en avtale om salg av gjenværende boliger til LUBO. Forslag til avtale fremlegges kommunestyret for endelig godkjenning. 4. Det må utredes om den øvrige kommunale bygningsmasse/eiendomsmasse skal skilles ut i et KS, AS eller regnskapsmessig føres som en enhet. Behandling og avstemming: Repr. Gustav Sverdrup-Thygeson og Hanne Marie B. Ward fratrådte møtet under behandling av deres habilitet. Repr. Haakon Kalvsjøhagen og Bjørn Haugen Morstad tiltrådte møtet under behandling av saken. Repr. Gustav Sverdrup-Thygeson og Hanne Marie B. Ward ble enstemmig erklært inhabile i h.h.t. Forvaltningslovens 6.e, og tiltrådte først møtet igjen etter behandling av saken. SV v/harald Tyrdal fremmet følgende forslag til vedtak: Kommunen beholder sine boliger og arbeider for å få overført stiftelsens boliger til en egen enhet i kommunen. KOSTRA-systemet utnyttes fullt ut til å føre eget regnskap for kommunens boligvirksomhet. Spørsmålet om nedleggelse av stiftelsen tas opp med styret. Repr. Anders Larmerud fremmet på vegne av H, SP, KRF; V og FRP følgende forslag til vedtak: 1. Lunner kommune ønsker å samle all offentlig boligforvaltning. 2. Boliger som det ikke er behov for søkes solgt på det frie marked. 3. Administrasjonen starter forhandlinger med LUBO med det siktemål å fremforhandle en avtale om salg av gjenværende boliger til LUBO. Forslag til avtale fremlegges kommunestyret for endelig godkjenning. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

26 4. Det må utredes om den øvrige kommunale bygningsmasse/eiendomsmasse skal skilles ut i et KS, AS eller regnskapsmessig føres som en enhet. Ordfører Harald N. Nessjøen fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes p.g.a. nye forslag. Ordfører Nessjøens utsettelsesforslag falt med 14 mot 11 stemmer SV v/tyrdals forslag til vedtak falt med 14 mot 11 stemmer. Ved alternativ avstemming over formannskapets innstilling og forslag framlagt av repr Larmerud, ble repr. Larmeruds forslag vedtatt med 14 mot 11 stemmer avgitt for formannskapets innstilling. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Det arbeides for å opprette et kommunalt foretak (KF) med oppgave å forvalte alle boliger som kommunen eier. Foretaket evalueres etter 2-3 år, og en bør da se på om LUBOs boliger skal inngå. Det vurderes også om hele eller deler av kommunal eiendomsforvaltning etter hvert bør overlates til foretaket. Behandling og avstemming: Repr. Anders Larmerud fremmet på vegne av Høyre, KRF og SP følgende forslag til vedtak: 1. "Lunner Kommune ønsker å samle all offentlig boligformidling til Lunner Boligstiftelse. 2. Det undersøkes om enkelte boliger, etter gjeldende lovverk, krever en annen eierform enn boligstiftelse. 3. Administrasjonen fremforhandler en avtale med Lunner Boligstiftelse om salg av boligmassen. Avtalen fremlegges kommunestyret for godkjenning." Ved alternativ avstemming over rådmannens innstilling og forslag framlagt av repr. Larmerud, fikk sistnevnte 3 stemmer. Dermed var rådmannens innstilling vedtatt med ordførerens stemme som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Det arbeides for å opprette et kommunalt foretak (KF) med oppgave å forvalte alle boliger som kommunen eier. Foretaket evalueres etter 2-3 år, og en bør da se på om LUBOs boliger skal inngå. Det vurderes også om hele eller deler av kommunal eiendomsforvaltning etter hvert bør overlates til foretaket. Side 26

27 Sammendrag: Det har i lang tid vært ønske om å samle all forvaltning av offentlige boliger for vanskeligstilte og ungdom på en hånd. I dag forvalter kommunen 55 boliger og Lunner Boligstiftelse (LUBO) 74 boliger. Tre alternativer er drøftet: 1. Alle boligene samles på kommunens hånd 2. Alle boligene samles på LUBOs hånd 3. Det opprettes et Kommunalt foretak (KF) for alle boligene. Rådmannen anbefaler nå at det arbeides videre alternativ 3 som gir en god balanse mellom demokratisk styring og selvstendig drift av virksomheten. Foretaket kan eventuelt senere utvides til å omfatte hele kommunes eiendomsforvaltning. Saksutredning: FAKTA: 1. Bakgrunn for saken Denne saken ble først utarbeidet med bakgrunn i en drøfting i formannskapets formøte 23. januar Som grunnlag for diskusjonen lå et notat Om kommunalt eiendomsselskap (tomteselskap) og kommunalt boligselskap. Konklusjonen på møtet ble at administrasjonen først skulle legge fram en sak der en vurderte utvidet bruk av Lunner boligstiftelse (LUBO), eventuelt i endret organisasjonsform. Overføring av alle kommunale boliger til stiftelsen, eventuelt etappevis, ble pekt på som en aktuell mulighet. I dag driver både LUBO og kommunen boligutleie, og det bør være en rasjonaliseringsgevinst i å samle virksomheten. Hensynet til brukerne tilsier en enklere og mer oversiktlig boligformidling av boliger som disponeres av det offentlige. Deretter skulle administrasjonen arbeide videre med å utrede kommunalt eiendomsselskap (tomteselskap). På formannskapsmøte ble saken utsatt og vedtatt oversendt LUBO og de politiske partiene til uttalelse. Det forelå en fyldig uttalelse fra LUBO som ble sendt med ut til partiene. Det er ikke innkommet noen uttalelser fra de politiske partiene. I mellomtiden er det vedtatt en handlingsplan for boligbygging i offentlig regi som legger opp til en oppgavefordeling mellom kommune, LUBO og private når det gjelder bygging av nye boliger. Videre har administrasjonen vurdert et forslag om å selge boliger til beboere med kommunal forkjøpsrett når vedkommende ikke lenger har behov for boligen. Hensikten ville være å frigjøre kapital til nye boligtiltak e.l. Saken ble så behandlet i kommunestyret , og ble her utsatt i påvente av regnskap og årsmelding fra stiftelsen og folkevalgtopplæring kommunen som eiendomsforvalter. Opplæringen ble avholdt i kommunestyrets formøte 2/9 i år. 2. Eksisterende boliger i kommunalt eie: Det er ingen ubetydelig boligmasse vi her snakker om. Stiftelsen eier nå 74 boliger inkludert de nye ungdomsboligene på Harestua. Kommunen eier i alt 55 boliger. Samlet kommunal bygningsmasse utgjør ca m 2. Gjennomsnittlig størrelse pr boenhet er 67m 2. Side 27

28 Antall boenheter Husleie pr mnd Årlig husleieinntekt Sted Målgruppe Harestua Steinbrøttet 3 Trygdeboliger Myrabotn Grua Konvallveien 4 Trygdeboliger Volstadbakken 15 1 Prestebolig Roa 0 Sagbråtan 5 PU Bergosenteret 12 Eldreboliger Sagbråtan 3 Trygdeboliger Lunner/Kalvsjø Tomterveien 5 PU Tomterveien 5 Omsorgsboliger Tomterveien 5 Psykiatri Lunnerlinna 1 Flyktninger Kveldsol 2 Flyktninger 4.940/ Kalvsjøstua 1 Vanskeligstilte Under-etg. Vangsgutua 1 Flyktninger 7500? Lunnertunet 1 Flyktninger Øistad 2 Flyktninger Grindvoll Haugentoppen 3 PU Sum Tabell 1 Boliger i kommunalt eie pr sept Boligen Øistad er under salg. Det er husbanklån knyttet opp mot en del av boligene. Samlet lånesaldo var ca 24,8 mill kroner ved siste årsskiftet. I 2002 betalte kommunen i underkant av 1,0 mill kroner i avdrag. Lånene må trolig løses inn dersom kommunen selger. Årlige renteutgiftene på lånene blir kroner hvis vi regner 6,0% rente. Kommunen får inn ca 3,2 millioner kroner i husleier i 2003, og driftsutgiftene i 2002 var omtrent som følger: Vedlikehold mv: kr Kommunale avgifter: kr Forsikring: kr Strøm: kr Administrasjon, anslag: kr Til sammen: kr Samlet sett går kommunen med et overskudd (3-400 ) på de 55 boligene. Vedlikeholdskostnadene utgjør kr 48,- pr m2. Dette er omlag en tredjedel av hva som er normen for hva som trengs for å opprettholde standarden over tid. Side 28

29 3. Stiftelse som organisasjonsform LUBO er en egen juridisk enhet som eier seg selv. Selv om kommunestyret oppnevner styremedlemmene, har kommunen ingen formell instruksjonsmyndighet. Kommunen har dermed heller ingen myndighet til å legge ned stiftelsen. Stiftelsen er opprettet av kommunen som dens forlengede arm til å ivareta det offentliges forpliktelse til å skaffe boliger for vanskeligstilte, og dessuten iverksette kommunestyrets ønske om andre boligtiltak, for eksempel tilbud til unge i etableringsfasen. Derfor har det naturligvis vært god kontakt mellom de to partene. Alle økonomiske mellomværende, eiendomsforhold og lignende må imidlertid holdes formalisert som til andre private. I begynnelsen av 90-åra opprettet mange kommuner boligstiftelser. Begrunnelsen var oftest at en ønsket å holde regnskapet til den offentlige boligvirksomheten utenom kommuneregnskapet. Dermed ble kommunens gjeldsbelastning og driftsbudsjett mindre. Dessuten kunne en sikre seg mot at vedlikeholdet av boligene ble nedprioritert i en presset budsjettsituasjon til fordel for andre presserende kommunale oppgaver. Stiftelsesformen gir i prinsippet ingen demokratisk kontroll, og det opprettes ikke nye boligstiftelser lengere. I noen kommuner er de lagt ned. Søndre Land er et eksempel. Saksbehandler har hatt en samtale med Tore Venås som er eiendomssjef i S. Land, om erfaringene herfra. Her var formannskapet styre i stiftelsen, og den ble drevet at kommunalt ansatte etter regning. Merutgifter til merverdiavgift var den direkte årsaken til nedleggelsen. Situasjonen er ikke direkte sammenlignbar med vår. 4. Kommunalt foretak I dag er Kommunalt Foretak (KF) en mer aktuell selskapsform. Et eget kapittel i kommuneloven regulerer virksomheten. Selskapsformen ble opprettet i 1999 for å gi en god balanse mellom selvstendig drift av forretningspreget virksomhet og behovet demokratisk kontroll fra kommunestyret. Et slikt foretak er en del av kommunen. Kommunestyret velger et styre som i sin tur ansetter en daglig leder. Rådmannen har ikke instruksjonsmyndighet over daglig leder, men har myndighet til å kreve at et styrevedtak ikke blir iverksatt før kommunestyret har behandlet saken. De fleste eksempler på KF er innen eiendoms og boligforvaltning. For eksempel har Molde kommune nettopp opprettet Molde Utleieboliger KF. VURDERING/DRØFTING: Saksbehandler har innhentet erfaring fra Søndre Land og Melhus kommuner, og dessuten drøftet saken relativt inngående med representant fra Sør-Oppland revisjonsdistrikt. 1. Økonomiske forhold Dersom kommunen selger alle sine boliger for en bestemt sum, må kjøpesummen først benyttes til å løse inn lånene til Husbanken på 24,8 mill kroner. Dermed vil kommunen spare fremtidige renter og avdrag på disse lånene. Vi regner videre at eventuell overskytende kjøpesum settes i banken som gir en årlig renteavkastning på 6,0%. Side 29

30 Kommunen vil få et inntektstap på husleier på ca 3,2 mill 2003-kroner i året. På den annen side sparer vi driftsutgifter. I tabell 2 har vi regnet ut konsekvensene for kommunens budsjettbalanse over tid ved forskjellige salgssummer. Avdragene er beregnet ut fra de reelle vilkårene til hvert enkelt lån. Prisstigningen er satt til 2,5% pr år. Legg merke til at en ikke har regnet avskrivninger på boligene, men det er forutsatt at standarden bevares ved å foreta tilstrekkelig vedlikehold. For å få en riktig sammenligning er derfor vedlikeholdskostnadene satt til det tredoble av dagens nivå. I tabellen er det samlede beløp for driftsutgiftene forhøyet og avrundet til kroner pr år. Hvis rentenivået settes lavere, vil regnestykket bli mindre gunstig for kommunen. Dagens rentenivå er som kjent lavere, men dette kan fort forandre seg. Side 30

31 Gjennomsni ttlig salgspris pr bolig Til neste år Om 10 år Om 20 år Kr eller kr pr m 2 Det vil si salg for 24,8 mill kroner som er samlede husbanklån Sparte renteutgifter: Sparte driftsutgifter: 950 Sparte avdrag: Tapte inntekter: Overskudd: 238 Sparte renteutgifter: 888 Sparte utgifter: Sparte avdrag: Tapte inntekter: Underskudd: 652 Sparte renteutgifter: 288 Sparte utgifter: Sparte avdrag: 690 Tapte inntekter: Underskudd: Kr (totalt 33,6 mill eller pr m 2 ) Kapitalinntekter: 528 Sparte kapitalutgifter: Sparte utgifter: 950 Sparte avdrag: Tapte inntekter: Overskudd: 766 Kapitalinntekter: 528 Sparte renteutgifter: 888 Sparte utgifter: Sparte avdrag: Tapte inntekter: 4,100 Underskudd: 124 Kapitalinntekter 528 Sparte renteutgifter: 288 Sparte utgifter: Sparte avdrag: 690 Tapte inntekter: Underskudd: Kr (totalt 44,8 mill eller kr pr m 2 ) Kapitalinntekter: Sparte kapitalutgifter: Sparte utgifter: 950 Sparte avdrag: Tapte inntekter: Overskudd: Kapitalinntekter: Sparte renteutgifter: 888 Sparte utgifter: Sparte avdrag: Tapte inntekter: Overskudd: 548 Kapitalinntekter: Sparte renteutgifter: 288 Sparte utgifter: Sparte avdrag: 690 Tapte inntekter: Underskudd: Tabell 2 - Underskudd eller overskudd på kommunens budsjett ved salg av alle kommunale boliger, avhengig av salgspris og tid. 2. Drøfting av tabellen: Ved salg til pris som er lik låneporteføljen på 24,8 mill vil budsjettbalansen bli litt forbedret til neste år, men vil gi et underskudd på 2,7 mill om 20 år. Om ytterligere 5-10 er lånene nedbetalt og stiftelsen vil eventuelt sitte med en betydelig verdi i form av nedbetalte boliger. Salg til 33,8 mill gir overskudd de første årene, men gir deretter tap. Det er vanskelig å vurdere hvilken salgspris som er riktig å benytte, eller hva LUBO er villig til å akseptere uten at leiekostnadene økes for beboerne. Et salg til ca 25 mill er kanskje det mest realistiske (tilsvarer kr pr m 2 som er betydelig under markedspris). Det er lite sannsynlig at stiftelsen finner det økonomisk forsvarlig å betale så mye at kommunens økonomi ikke svekkes, i alle fall ikke på litt lengere sikt. På lang sikt er salg dårlig butikk uansett, dersom en ser kommunens økonomi isolert fra stiftelsenes. Skattebetalerne har høyst sannsynlig subsidiert boligene i en første fase, og det bør være en målsetting at overskuddet som kommer benyttes å tilbakebetale noe av dette, alternativt benyttes til nye boligtiltak for vanskeligstilte, alt etter en politisk vurdering. Side 31

32 Det gjentas at tabellen tar utgangspunkt i vedlikeholdskostnader slik de burde være, og ikke slik de er i dag. Kommunen sparer i dag omtrent 360 pr år kortsiktig på utilstrekkelig vedlikehold. Verdiforringelsen av boligene kommer ikke frem i regnskapet. Derfor vil kommunens budsjettbalanse i rene tall være 360 bedre enn det tabellen viser. Tallene i tabellen tar hensyn til verdiforringelsen. Så lenge boligene forblir i kommunalt eie er det en avgjort fare for at vedlikeholds fortsetter på et for lavt nivå. Det er ikke bare vår kommune som har erfart dette. Ubalanse mellom oppgaver og inntekter i kommunesektoren som kjent stor. Derfor er det viktig at boligforvaltningen organiseres selvstendig, med eget regnskap. Dersom det er politisk ønskelig å overføre penger fra boligvirksomhet til andre oppgaver, må dette komme frem som egne posteringer i regnskapet. 3. Kommunal garanti En stiftelse vil neppe oppnå så gode lånevilkår som kommunen selv uten kommunal garanti. 4. Merverdiavgift. Den direkte årsaken til at Søndre Land la ned sin boligstiftelse, var ekstrakostnader til merverdiavgift. Der ble stiftelsen drevet av kommunalt ansatte, og dermed måtte det betales mva av salg av tjenester til stiftelsen. Dette forholdet gjelder ikke oss. Tidligere ville ordningen med mva-kompensasjon slå forskjellig ut i kommunes favør, men etter nye regler er regelverket for merverdiavgift nøytralt. 5. Dokumentavgift Det må betales 2,5% dokumentavgift som en engangsutgift ved overføring av hjemler fra/til kommunen. Det finnes imidlertid visse muligheter til å redusere denne avgiften i dette tilfellet. 6. Personalmessige forhold Eventuell overføring av kommunes boliger til stiftelsen vil berøre ca 5-10% av et årsverk Dette er omtrent den delen av boligsekretærstillingen som går med til å administrere utleievirksomheten. 7. Andre forhold I dag driver som nevnt både LUBO og kommunen formidling av boliger til vanskeligstilte. Dette kan virke noe forvirrende på brukerne, og er muligens noe urasjonelt. En samlet offentlig boligformidling bør som nevnt være en målsetting. Et annet forhold er graden av demokratisk kontroll over de verdier som boligene representerer. Denne vil være størst dersom boligne forvaltes direkte av kommunen. I en stiftelse er den demokratiske kontrollen indirekte ved at kommunestyret velger styremedlemmene i stiftelsen. Kommunalt foretak er her en mellomting der styret står for den daglige forretningsmessige drift. Kommunestyret kan regulere sin myndighet gjennom vedtektene. 8. LUBOs uttalelse LUBO mener at ordningen med boligstiftelse fungerer bra, og den ønsker fortsatt å være kommunens forlengede arm som tar seg av lokalsamfunnets forpliktelser innen boligvirksomhet. De er innstilt på et nært samarbeid med kommunen. LUBO har økonomi til å ta seg bedre av boligene enn kommunen. Leienivået ligger noe lavere. Side 32

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 21.09.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 56/06 Sak 57/06 Sak 58/06 Sak 59/06 Sak 60/06 Sak 61/06 Sak

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 16.10.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 59/08 Sak 60/08 Sak 61/08 Sak 62/08 Sak 63/08 Sak 64/08 Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 04.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/08 Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 Sak 75/08 Sak 76/08 Sak

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøp av eiendommen Solheim - 102/5 og 101/50

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøp av eiendommen Solheim - 102/5 og 101/50 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 27.04.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 20/06 Sak 21/06 Sak 22/06 Sak 23/06 Sak 24/06 Sak 25/06 Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09 Sak 12/09 Sak

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter.

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.06.2012 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer