Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder referat fra møtet i sone 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder referat fra møtet i sone 6"

Transkript

1 Referat fra møte 14. april Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder referat fra møtet i sone 6 Det ble holdt møte 14. april 2011 på Idrettsheimen, Håkvik. Til stede: Geir Lindgaard og Alf R. Larssen for Håkvik søndre grunneierlag, Lasse Robertsen for Skjomnes grunneierlag, Rune Flygel for Håkvik Idrettslag, og Anita Andreassen som representant for hestesportsinteressene i området samt grunneierrepresentant. Av arbeidsgruppens medlemmer møtte Anne-Margrethe Roll og Geir Bjernes. De frammøtte representerte grunneiere, hytteeiere og allmennhetens interesser i området. Anne-Margrethe ønsket de fremmøtte velkommen og foretok en kort presentasjon av arbeidsgruppens sammensetning og oppgaver. Deretter ble det gjort kort rede for prosjektet som i henhold til Håndbok Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder skal være et viktig kommunalt virkemiddel for å verne om arealer for friluftslivet, og sikre at befolkningen har mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig, som det innledningsvis er nevnt i håndboken. Geir gjorde kort rede for beskrivelsen av aktuelle områdetyper i henhold til håndboken og la frem en del eksempler på relevant plassering av enkelte områdetyper. Det ble gjort kort rede for områdetypen marka og i hvilken sammenheng denne typen kunne være aktuelt å bruke. Det var enighet om at markabegrepet i vårt område stort sett kunne sammenlignes med nærturterreng og utfartsområde, og en fant derfor å kunne utelate marka som aktuell områdetype i Narvik kommune. Deretter ble det gjort kort rede for verdsettingskriteriene i henhold til håndboken, og på slutten av dagen ville en foreta verdsetting av områdetypene i sone 6. Ved en inkurie ble ikke Håkvik Velforening v/anders Løvold invitert. Han fikk derfor tilsendt møtedokumentene med kartvedlegg på e-post. Løvold ga uttrykk for bekymring over at så mange frivillige var invitert til et femtimers møte midt i arbeidstiden på bare noen få dagers varsel, og ba om at varslingstiden ble forlenget. Han hadde likevel forståelse for at de tillyste møtene ble avholdt på dagtid. Ved møteinnkallingen ble det sendt ut et oversiktkart over områdetypene i sone 6 som var utarbeidet av arbeidsgruppen i et tidligere møte i gruppen. En tok for seg de enkelte områdene innenfor sonen med slike endringer: 1. Håkvik/Skjomnes Sonegrensa mellom sone 6 og sone 5 ble justert slik at Emmenestangen kom inn under sone 6. Nærturområdet ovenfor Skjomnes Håkvik søndre og nordre ble delt i tre deler og benevnt som nærturområder. Søndre delen ble utvidet noe sørover opp til Lilletuva. Midtre del av nærturområdet omfatter området mellom Reindalen og Heimstad gård langs begge sider av Kolonistveien/Buveien. Nordre gjenværende delen av det opprinnelige nærturområdet oppover mot Storhågen/Grønnlifjellet ble verdsatt som et eget område. Et større sammenhengende område mellom fotballbanen og Håkvikelva og omkring lysløypa fram til Revneset, ble utlagt som leke- og rekreasjonsområde.

2 Skoleområdet med tilgrensende søndre område langs Ånesveien ble utlagt som leke- og rekreasjonsområde. Lekeplassområdet mellom Langdalsveien og Troveien ble utvidet nordover og omfatter således hele området innenfor tettbebyggelsen. En grønnkorridor ble utlagt mellom enden av Forrasvingen og enden av Sveveien slik at skoleområdet blir knyttet til det store friarealet mellom fotballbanen og Håkvikelva. Håkvikleira ble utlagt som et særlig kvalitetsområde. Dyrka- og beitemarka på Skjomnes/Håkvik søndre og Håkvik nordre ble utlagt som et sammenhengende kulturlandskapsområde. Dyrka- og beitemarka på Håkvik nordre, mellom riksvegen og sjøen ble utlagt som kulturlandskapsområde. Et område på Emmenestangen ble utlagt som nærturområde. Et sammenhengende område mellom Skjomnes/Håkvik søndre og Skjombrua/Grindjord, mellom riksvegen og sjøen, ble lagt ut som nærturområde. 2. Vidrek Nærturområdet ble utvidet sørover helt opp til Hammarfjellet. Et område mellom sjøen og til og med bebyggelsen ovenfor riksvegen, fra Feneset vestover til Indre Klubben/Lundneset, ble lagt ut som kulturlandskapsområde. Et område i strandsonen nedenfor riksvegen mellom Indre Klubben/Lundneset og kommunegrensa mot Ballangen, ble tatt inn som et særlig kvalitetsområde. For øvrig ble det meste av sone 6 verdisatt i samråd med de frammøtte, men en del verdisettingsarbeid gjenstår, noe som vil bli foretatt internt i arbeidsgruppen. Med dette anser en at registreringsarbeidet i sone 6 så langt er avsluttet og ytterligere sonemøter i denne sonen anses ikke som nødvendig. Referatet fra møtet kan også lese på Ofoten friluftsråds hjemmeside under prosjekter. Narvik, den 18. april Geir Bjernes prosjektleder NARVIK KOMMUNE Til inviterte deltakere i hht vedlagt adresseliste Narvik, Invitasjon - kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Håkvik Håkvikdalen Skjomnes - Vidrek

3 Narvik kommune og Ofoten friluftsråd inviterer med dette til møte på Idrettsheimen i Håkvik torsdag 14. april kl Arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftslivsområdene for Narvik kommune ble behandlet og vedtatt av Narvik bystyre , sak 27/10. En kommunal arbeidsgruppe har fungert siden november 2010 og har allerede hatt flere møter. Referat er lagt ut og kan leses på hjemmesiden til Ofoten friluftsrådhttp:// Til dette arbeidet ønsker vi å samarbeide med personer i Narvik kommune som er interessert i friluftslivet og friluftslivsaktiviteter spesielt i Håkvik med Håkvikdalen, Skjomnes og Vidrek. Vi har inndelt kommunen i sju soner og vedlagte kart viser utstrekningen av sone 6. Les igjennom vedlagte informasjon. Dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter, ta kontakt med undertegnede. Velkommen. Med vennlig hilsen Geir Bjernes Prosjektleder Anne-Margrethe Roll Prosjektkoordinator Vedlegg: - Følgeskriv - Adresseliste for sone 6 - Program - Kart over soneinndelingen - Oversikt over aktuelle områdetyper - Verdsettingstabell - Friluftslivsområder inndeling etter verdi - Diverse kartvedlegg vedlegg 1 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER FØLGESKRIV TIL SONEGRUPPENE

4 Innledning Direktoratet for naturforvaltning stiller krav om kartlegging og verdisetting av viktige områder for friluftslivet i kommunene. Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland har satt i gang et kartleggingsprosjekt for kommunene i Nordland fylke. Ofoten friluftsråd er initiativstaker og prosjektansvarlig og har startet arbeidet med å igangsette kartlegging og verdsetting av områder i Ofoten friluftsråds medlemskommuner. Som medlemskommune gir dette Narvik en unik mulighet til kartlegging og verdisetting av friluftslivsområdene i kommunen. Litt om arbeidet Som mal for kartleggingsarbeidet er Håndbok , Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, Direktoratet for naturforvaltning. Arbeidet med kartleggingen er tenkt organisert slik at det opprettes en kommunal arbeidsgruppe som skal forestå innsamling av all relevant informasjon, kartfesting og beskrivelse av de ulike typer friluftslivsområder som igjen skal verdsettes. Slik arbeidsgruppe ble etablert på et møte 5. november 2010 og består av Geir Bjernes, Areal og byggesak, prosjektleder, Unni Kufaas, Areal og byggesak, Olaf Schaug-Pettersen, Areal og byggesak og Anne-Margrethe Roll, Ofoten friluftsråd, prosjektkoordinator. I tillegg til den kommunale arbeidsgruppen ønsker vi å etablere grupper fordelt på geografiske områder eller soner innenfor kommunen sonegrupper - som kan bistå arbeidsgruppen i kartleggingsarbeidet. Det er særs viktig å komme i kontakt med personer med god kjennskap til friluftslivet lokalt ettersom man aldri vil finne all nødvendig informasjon i skriftlige kilder. Arbeidsgruppen hadde et oppstartsmøte 26. november 2010 der en tok for seg relevant materiale i forbindelse med kartleggingsarbeidet. På de neste møtene i arbeidsgruppen vil en foreta en skjønnsmessig kartfesting av kommunen i områdetyper for friluftslivet i henhold til håndbokens anbefalinger. Det kan vise seg at avgrensningen som er gjort kanskje ikke er hensiktsmessige slik at enkelte områder må slås sammen eller deles opp på en annen måte. I den forbindelse ønskes innspill fra sonegruppene slik at et endelig kart over friluftslivsområdene i kommunen kan utarbeides. Et eller flere møter med gruppene vil da være aktuelt. På grunnlag av inndelingen av kommunen i områdetyper vil da hvert enkelt område bli verdsatt i henhold til kriterier fastsatt i håndboken. Dette arbeidet danner grunnlag for en endelig inndeling av kommunen i svært eventuelt særs viktige friluftslivsområder, viktige friluftslivsområder og registrerte friluftslivsområder. Det kan bli aktuelt å legge inn områdene på flere kart i ulike målstokker, avhengig av verdien av områdene i friluftslivssammenheng. Soneinndeling

5 På møtet 26. november ble det foretatt en foreløpig inndeling av kommunen i ulike soner med forslag til personer og foreninger i grupper innenfor hver enkelt sone som anses å være aktuelle samarbeidspartnere. Den endelige soneinndelingen blir som følger: 1. Bjerkvik med Herjangen og Vassdalen 2. Rombaken med Øyjord, Seines og Straumsnes 3. Narvikhalvøya med Fagernes 4. Beisfjord 5. Ankenes 6. Håkvik med Håkvikdalen og Virak 7. Skjomen Tidsplan Oppgave Tid Oppstartsvedtak (politisk) 09/ april 2010 Nedsetting av arbeidsgruppe 5. november 2010 Møte i arbeidsgruppa: Metodikk/arbeidsform, framskaffelse av informasjon 26. november 2010 om friluftslivsområdene. Møter i arbeidsgruppa: Gjennomgang av informasjon og kartlegging av friluftslivsområder desember 2010 mai 2011 Møter med sonegruppene januar mai 2011 Narvik, 12. januar 2011 vedlegg 2 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER OMRÅDETYPER Nærturterreng (NT) Vegetasjonskledde områder på mer enn 200 daa. Skal være tilknyttet byggeområder som for eksempel boligområder, skoler og barnehager Skal ligge i gangavstand fra disse. Vanligvis naturlig avgrenset av veger, bebyggelse eller dyrkamark.

6 Leke- og rekreasjonsområder (LR) Lekeplasser, ballplasser, nærmiljøanlegg, hundremeterskogen, badestrender, offentlig sikrede områder, parker, mindre enn 200 daa. Spesielt viktige områder for barn og eldre som har liten aksjonsradius fra bosted. Kan være opparbeidet, uten vegetasjon eller bestå av naturmark Kan utgjøre deler av skolens uterom og brukes i undervisningssammenheng. Skal være offentlig tilgjengelig. Skal i de aller fleste tilfellene ligge innenfor tettstedsavgrensningen. Grønnkorridorer (GK) Del av det myke transportsystemet Viktige forbindelseslinjer som knytter sammen boligområder og de mest brukte og egnede friluftslivsområdene Kople sammen boligområdene med skoler, barnehager, lekeplasser, arbeidsplassen, butikken og sentrum Korridoren bør om mulig ha en bredde på minimum 30 meter med naturpreget areal uten bebyggelse. Marka (MA) Består av sammenhengende utmarksområder med skog og hei, med tilrettelegging som stiog løypenett, utfartshytter m.m. Kan også omfatte det nære turterrenget til større hytte- og reiselivsområder med mindre disse er avgrenset av bebyggelse eller dyrkamark. Grenser som regel direkte opp mot byer og tettsteder og har direkte atkomst herfra Strandsonen (SS) Områder langs kyst, innsjøer og vassdrag med muligheter for allment friluftsliv. Tilrettelagte friluftslivsområder og områder spesielt egnet for enkeltaktiviteter som bading, fisking m.m. Områder på sjøen som farleder, kystleder m.m. Kyststier samt stier med samme funksjon langs innsjøer og vassdrag.

7 Uthavner, overnattingshavner og områder som brukes til ilandstigning under normale værforhold. Områder langs kyst, innsjøer og vassdrag. Nærturterreng som ligger i strandsonen, kartlegges som Strandsonen (SS). Kulturlandskapet (KL) Områder av betydning for friluftslivet i jordbrukslandskapet. Hovedstrukturen av gamle ferdselsveier som er åpne for allmenn ferdsel, sti-, løype- og turveiforbindelser og viktige forbindelseslinjer på frossen eller snødekt mark i perioden 24. oktober 30. april. Området mellom bebygd område og markaområdene. Utfartsområde (UO) Områder med hovedstruktur av sti-, løype- og turveiforbindelser. Områder med særlige opplevelseskvaliteter eller som er egnet for spesielle aktiviteter. Områder egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det lokalt ikke finnes alternative områder til av noenlunde tilsvarende kvalitet. Store og små områder som ligger utenfor den umiddelbare nærhet til by og tettsted. Reisetiden er ikke lengre enn at det kan aksepteres for en dagstur. Kan ha en felles markafunksjon for byer og tettsteder uten egne markaområder. Store turområder med tilrettelegging (TM) Områder som er egnet for tradisjonelle fjellturaktiviteter som lengre turer til fots og på ski, jakt og fiske. Kan også være områder med større tekniske inngrep som offentlige veger, skogsbilveger, kraftlinjer, magasiner m.m. Nasjonalt viktigste fjell-, skog- og heiområder med tilrettelegging i form av merkede sti- og løypenett med tilhørende overnattingssteder. Store turområder uten tilrettelegging (TU)

8 Områder som er egnet for tradisjonelle fjellturaktiviteter som lengre turer til fots og på ski, jakt og fiske. Store områder eller systemer av delområder som er inngrepsfrie og med begrenset ferdsel. Vil unntaksvis inneholde større tekniske inngrep som offentlige veger, skogbilveger, kraftlinjer, magasiner m.m. Kan inneholde enkle tilretteleggingstiltak for friluftslivet. Kvaliteter som fravær av støy og inngrep, lite ferdsel, kontinuitet og god tid er essensielle for opplevelseskvaliteter i områdene. Områdene bør ses i sammenheng med tilgrensende områder i Sverige. Særlige kvalitetsområder (SK) Landskap, natur- eller kulturmiljø som har helt spesielle opplevelseskvaliteter eller som har spesielt stor symbolverdi. Kan være nasjonalt verdifulle kulturlandskap, vassdragsnatur, seterlandskap, mindre inngrepsfrie områder, øyer eller øygrupper, fjorder, daler ogv lignende. Mindre områder med en helt spesiell symbolverdi. Eksempel: Saltstraumen. Kan være delområder innenfor de andre områdetypene, for eksempel store turområder med og uten tilrettelegging, marka og strandsonen. Andre friluftlivsområder (AF) Områder som ikke lar seg plassere i de ovenfor nevnte områdetypene. Det bør tilstrebes at ikke alt for mange områder kommer innenfor denne kategorien. vedlegg 3 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER INNDELING I FRILUFTSLIVSOMRÅDER ETTER VERDI A. SVÆRT VIKTIG FRILUFTSLIVSOMRÅDE Bruk - 4 eller 5 Regionale/nasjonale brukere - 4 eller 5 Opplevelseskvaliteter - 4 eller 5 Symbolverdi - 5 Funksjon - 5 Egnethet - 5 Tilrettelegging - 5

9 Eller en generell høy skåre Et område som for eksempel har fått tallverdi 5 i kategorien egnethet er et svært viktig friluftslivsområde. Det er nok at et område får en femmer blant de sju utvalgte kriteriene for at det skal bli svært viktig. I tillegg vil et område som får en firer på kriteriet bruk eller regionale/nasjonale brukere, men lav skåre på resten, verdsettes som svært viktig friluftslivsområde. B. VIKTIG FRILUFTSLIVSOMRÅDE Bruk - 3 Regionale/nasjonale brukere - 3 Opplevelseskvaliteter - 3 Symbolverdi - 3 eller 4 Funksjon - 3 eller 4 Egnethet - 3 eller 4 Tilrettelegging - 3 eller 4 Eller en generell høy skåre Et område som for eksempel har fått tallverdi 3 eller 4 i kategorien egnethet er et viktig friluftslivsområde. C. REGISTRERT FRILUFTSLIVSOMRÅDE Bruk - 2 Eller en generell høy skåre Et område som for eksempel har fått tallverdi 2 i kategorien bruk er et registrert friluftslivsområde. D. IKKE KLASSIFISERT FRILUFTSLIVSOMRÅDE Områder som ikke blir verdsatt som svært viktige, viktige eller registrerte friluftslivsområder, er ikke klassifisert friluftslivsområde. vedlegg 4 MOMENTER KRITERIER

10 Bruk Regionale/nasjonale brukere Hvor stor er dagens brukerfrekvens? - kan området utvikles til å bli mye brukt - årstids- eller døgnvariasjoner - områder brukt av barn og unge vil være svært viktige da de ofte har kort aksjonsradius og ikke kan bevege seg langt for å finne et tilsvarende område Brukes området av personer som ikke er lokale? - Lokalbefolkning eller brukere fra en større region eller fra store deler av landet Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller Symbolverdi Funksjon Egnethet kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap? - Egenskaper som kulturhistorie, spesielle naturfenomener, landskapsformer, landskapsrom, natur- og kulturlandskap viktig for friluftslivsutøveren Har området spesiell symbolverdi? - Området kan være viktig for folks stedstilhørighet og blir mer verdifullt enn et funksjonelt tilsvarende område uten denne symbolverdien Har området en spesiell funksjon (atkomstsone, korridor, parkerings-plass eller lignende)? - Er området atkomstsone, korridor eller parkeringsplass, vil nedbygging få store konsekvenser for bruken. - Viktig funksjon kan være hovedturdrag Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som Liten Aldri Ingen Ingen Ingen spesiell funksjon Dårlig Stor Ofte Mange Stor Spesiell funksjon Godt

11 det ikke finnes like gode alternative områder til? - Viktig å ta med i betraktning om området er egnet til andre aktiviteter enn de som utøves i dag. - Klatring er et eksempel på en aktivitet som er avhengig av spesielle områder. Blir disse utilgjengelige blir det vanskelig å Tilrettelegging utøve bruken. Er området tilrettelagt for Ikke Høy grad spesielle aktiviteter og grupper? tilrettelagt av Områder hvor det er gjort store tilrette- investeringer for å lette legging tilgjengeligheten for f. eks. funksjonshemmede, vil være verdifullt å ta vare på. - Tilrettelegging i form av parkerings-plasser er svært viktig Kunnskapsverdier for å sikre lett atkomst til naturen. Er området egnet i undervisnings- Få Mange sammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter? - Barnehager, skoler og andre institusjoners bruk av området i undervisningen Inngrep Er området inngrepsfritt? - Tekniske inngrep som brede kraftgater kan ødelegge Utbygd Inngrepsfritt naturopplevelsen, men f. eks. gamle brukonstruksjoner og kjerreveier kan berike turen. - Urørthet, stillhet og ro betyr så mye for manges friluftslivsopplevelser at dette må Utstrekning gis stor verdi Er området stort nok for å utøve For lite Stort nok de ønskede aktivitetene?

12 - Generelt sett er små områder med sirkulær form bedre egnet enn avlange eller smale områder. - Avlange og smale områder kan være godt egnet som Potensiell bruk ferdselskorridorer Har området potensial utover Liten Stor dagens bruk? - Et ubrukt område f. eks. mellom to friluftslivsområder kan ha et stort potensial som en korridor og bindeledd mellom de to eksisterende områdene. - Ved planlagte utbygginger som nye boligfelt, hyttefelt, fortettingsområder og byfornyelse må man vurdere potensiell bruk av Tilgjengelighet tilgrensende friluftslivsområder. Er tilgjengeligheten god, eller kan Dårlig God den bli god? - Lokale brukere avgjørende at atkomsten er eller kan bli trygg for gående og syklende - Friluftslivsområder som ligger lengre fra tettsteder og byer avgjørende at området kan nås med offentlige kommunikasjoner eller at det finnes gode parkeringsplasser ved innfallsportene. - Avstanden til der folk bor er avgjørende for tilgjengeligheten, men vil også variere etter hvilken områdetype man vurderer.

13 A. SVÆRT VIKTIG FRILUFTLIVSSOMRÅDE Bruk - 4 eller 5 Regionale/nasjonale brukere - 4 eller 5 Opplevelseskvaliteter - 5 Symbolverdi - 5 Funksjon - 5 Egnethet - 5 Tilrettelegging - 5 Eller en generell høy skåre Et område som f. eks. har fått tallverdi 5 i kategorien egnethet er et Svært viktig friluftslivsområde.det er nok at et område får en femmer blant de sju utvalgte kriteriene for at det skal bli svært viktig. B. VIKTIG FRILUFTSLIVSOMRÅDE Bruk - 3 Regionale/nasjonale brukere - 3 Opplevelseskvaliteter - 3 eller 4 Symbolverdi - 3 eller 4 Funksjon - 3 eller 4 Egnethet - 3 eller 4 Tilrettelegging - 3 eller 4 Eller en generell god skåre. Et område som bl.a. har fått tallverdi 3 eller 4 i kategorien egnethet er et Viktig friluftslivsområde.

14 C. REGISTRERT FRILUFTSLIVSOMRÅDE Bruk - 2 Et område som f. eks. har fått tallverdi 2 i kategorien bruk er et Registrert friluftslivsområde. D. IKKE KLASSIFISERT FRILUFTSLIVSOMRÅDE Områder som ikke bli verdsatt som svært viktige, viktige og registrerte friluftslivsområder, er et ikke klassifisert friluftsområde. vedlegg 5 Program 1000 Velkommen. - Presentasjon av arbeidsgruppe - Orientering om prosjektet kartlegging og verdisetting - Håndbok Soneinndeling 1100 Arbeidsmøte - Hvilke områdetyper har vi i sone 6 - Lunsj - Verdisetting av områdene - Oppsummering - Orientere om veien videre

15 - Eventuelt nytt møte Slutt ca vedlegg 6 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER INVITASJON TIL MØTE I SONE APRIL ADRESSELISTE - Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos - Narvik og Omegn Jeger- og fiskeforening, Postboks 536, 8507 Narvik - Narvik og Omegn Turistforening, Postboks 615, 8508 Narvik - Håkvik nordre og Emmenes grunneierlag v/håkon Pettersen, Håkvik-E6 72, Håkvik søndre grunneierlag v/geir Lindgaard, Håkvikdalveien 31, Håkvik søndre grunneierlag v/alf R. Larssen, Håkvikdalveien 8, 8520

16 - Håkvikdal grunneierlag v/roger Fredriksen, Håkvikdalveien 227, Håkvik idrettslag v/rune Flygel, Sveveien 44, Nordlandsklinikken, Buveien 75, Grønnlia Gårdsbarnehage AS, Buveien 55, Maurtua barnehage, Buveien 20, Håkvik skole, Ånesveien 3, Skjomnes grunneierlag v/lasse Robertsen, Skjomnes-E6 3, Virak grunneierlag v/martin Indregard, Malmveien 77, 8516 Narvik - Vidrek grendelag v/rønnaug Indregard, Vidrek 113, Trond Blomlie, Forrasvingen 17, Jørn Kåre Sommerseth, Sveveien 52, Anita Andreassen, Skjomnesveien 125, Kjell Olav Ravn, Virak-E6 161, Jan Røssås, Virak-E6 29, 8520 vedlegg 7 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER INVITASJON TIL MØTE I SONE APRIL ADRESSELISTE - Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos - Narvik og Omegn Jeger- og fiskeforening, Postboks 536, 8507 Narvik - Narvik og Omegn Turistforening, Postboks 615, 8508 Narvik - Håkvik nordre og Emmenes grunneierlag v/håkon Pettersen, Håkvik-E6 72, Håkvik søndre grunneierlag v/geir Lindgaard, Håkvikdalveien 31, Håkvik søndre grunneierlag v/alf R. Larssen, Håkvikdalveien 8, Håkvikdal grunneierlag v/roger Fredriksen, Håkvikdalveien 227, Håkvik idrettslag v/rune Flygel, Sveveien 44, Nordlandsklinikken, Buveien 75, Grønnlia Gårdsbarnehage AS, Buveien 55, Maurtua barnehage, Buveien 20, Håkvik skole, Ånesveien 3, 8520

17 - Skjomnes grunneierlag v/lasse Robertsen, Skjomnes-E6 3, Virak grunneierlag v/martin Indregard, Malmveien 77, 8516 Narvik - Vidrek grendelag v/rønnaug Indregard, Vidrek 113, Trond Blomlie, Forrasvingen 17, Jørn Kåre Sommerseth, Sveveien 52, Anita Andreassen, Skjomnesveien 125, Kjell Olav Ravn, Virak-E6 161, Jan Røssås, Virak-E6 29, 8520 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER INVITASJON TIL MØTE I SONE APRIL ADRESSELISTE - Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos - Narvik og Omegn Jeger- og fiskeforening, Postboks 536, 8507 Narvik - Narvik og Omegn Turistforening, Postboks 615, 8508 Narvik - Håkvik nordre og Emmenes grunneierlag v/håkon Pettersen, Håkvik-E6 72, Håkvik søndre grunneierlag v/geir Lindgaard, Håkvikdalveien 31, Håkvik søndre grunneierlag v/alf R. Larssen, Håkvikdalveien 8, Håkvikdal grunneierlag v/roger Fredriksen, Håkvikdalveien 227, Håkvik idrettslag v/rune Flygel, Sveveien 44, Nordlandsklinikken, Buveien 75, Grønnlia Gårdsbarnehage AS, Buveien 55, Maurtua barnehage, Buveien 20, Håkvik skole, Ånesveien 3, Skjomnes grunneierlag v/lasse Robertsen, Skjomnes-E6 3, Virak grunneierlag v/martin Indregard, Malmveien 77, 8516 Narvik - Vidrek grendelag v/rønnaug Indregard, Vidrek 113, Trond Blomlie, Forrasvingen 17, Jørn Kåre Sommerseth, Sveveien 52, Anita Andreassen, Skjomnesveien 125, Kjell Olav Ravn, Virak-E6 161, Jan Røssås, Virak-E6 29, 8520

18 Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder referat fra møtet i sone 6 Det ble holdt møte 14. april 2011 på Idrettsheimen, Håkvik. Til stede: Geir Lindgaard og Alf R. Larssen for Håkvik søndre grunneierlag, Lasse Robertsen for Skjomnes grunneierlag, Rune Flygel for Håkvik Idrettslag, og Anita Andreassen som representant for hestesportsinteressene i området samt grunneierrepresentant. Av arbeidsgruppens medlemmer møtte Anne-Margrethe Roll og Geir Bjernes. De frammøtte representerte grunneiere, hytteeiere og allmennhetens interesser i området. Anne-Margrethe ønsket de fremmøtte velkommen og foretok en kort presentasjon av arbeidsgruppens sammensetning og oppgaver. Deretter ble det gjort kort rede for prosjektet som i henhold til Håndbok Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder skal være et viktig kommunalt virkemiddel for å verne om arealer for friluftslivet, og sikre at befolkningen har mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig, som det innledningsvis er nevnt i håndboken. Geir gjorde kort rede for beskrivelsen av aktuelle områdetyper i henhold til håndboken og la frem en del eksempler på relevant plassering av enkelte områdetyper. Det ble gjort kort rede for områdetypen marka og i hvilken sammenheng denne typen kunne være aktuelt å bruke. Det var enighet om at markabegrepet i vårt område stort sett kunne sammenlignes med nærturterreng og utfartsområde, og en fant derfor å kunne utelate marka som aktuell områdetype i Narvik kommune. Deretter ble det gjort kort rede for verdsettingskriteriene i henhold til håndboken, og på slutten av dagen ville en foreta verdsetting av områdetypene i sone 6. Ved en inkurie ble ikke Håkvik Velforening v/anders Løvold invitert. Han fikk derfor tilsendt møtedokumentene med kartvedlegg på e-post. Løvold ga uttrykk for bekymring over at så mange frivillige var invitert til et femtimers møte midt i arbeidstiden på bare noen få dagers varsel, og ba om at varslingstiden ble forlenget. Han hadde likevel forståelse for at de tillyste møtene ble avholdt på dagtid. Ved møteinnkallingen ble det sendt ut et oversiktkart over områdetypene i sone 6 som var utarbeidet av arbeidsgruppen i et tidligere møte i gruppen. En tok for seg de enkelte områdene innenfor sonen med slike endringer: 1. Håkvik/Skjomnes Sonegrensa mellom sone 6 og sone 5 ble justert slik at Emmenestangen kom inn under sone 6. Nærturområdet ovenfor Skjomnes Håkvik søndre og nordre ble delt i tre deler og benevnt som nærturområder. Søndre delen ble utvidet noe sørover opp til Lilletuva. Midtre del av nærturområdet omfatter området mellom Reindalen og Heimstad gård langs begge sider av Kolonistveien/Buveien. Nordre gjenværende delen av det opprinnelige nærturområdet oppover mot Storhågen/Grønnlifjellet ble verdsatt som et eget område. Et større sammenhengende område mellom fotballbanen og Håkvikelva og omkring lysløypa fram til Revneset, ble utlagt som leke- og rekreasjonsområde.

19 Skoleområdet med tilgrensende søndre område langs Ånesveien ble utlagt som leke- og rekreasjonsområde. Lekeplassområdet mellom Langdalsveien og Troveien ble utvidet nordover og omfatter således hele området innenfor tettbebyggelsen. En grønnkorridor ble utlagt mellom enden av Forrasvingen og enden av Sveveien slik at skoleområdet blir knyttet til det store friarealet mellom fotballbanen og Håkvikelva. Håkvikleira ble utlagt som et særlig kvalitetsområde. Dyrka- og beitemarka på Skjomnes/Håkvik søndre og Håkvik nordre ble utlagt som et sammenhengende kulturlandskapsområde. Dyrka- og beitemarka på Håkvik nordre, mellom riksvegen og sjøen ble utlagt som kulturlandskapsområde. Et område på Emmenestangen ble utlagt som nærturområde. Et sammenhengende område mellom Skjomnes/Håkvik søndre og Skjombrua/Grindjord, mellom riksvegen og sjøen, ble lagt ut som nærturområde. 2. Vidrek Nærturområdet ble utvidet sørover helt opp til Hammarfjellet. Et område mellom sjøen og til og med bebyggelsen ovenfor riksvegen, fra Feneset vestover til Indre Klubben/Lundneset, ble lagt ut som kulturlandskapsområde. Et område i strandsonen nedenfor riksvegen mellom Indre Klubben/Lundneset og kommunegrensa mot Ballangen, ble tatt inn som et særlig kvalitetsområde. For øvrig ble det meste av sone 6 verdisatt i samråd med de frammøtte, men en del verdisettingsarbeid gjenstår, noe som vil bli foretatt internt i arbeidsgruppen. Med dette anser en at registreringsarbeidet i sone 6 så langt er avsluttet og ytterligere sonemøter i denne sonen anses ikke som nødvendig. Referatet fra møtet kan også lese på Ofoten friluftsråds hjemmeside under prosjekter. Narvik, den 18. april Geir Bjernes prosjektleder

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet OMRÅDETYPER Kode Områdetype Kartfigur LR Leke- og rekreasjonsområde Flate NT Nærturterreng Flate

Detaljer

KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRLUFTSOMRÅDER I KVINESDAL KOMMUNE VEILEDNING

KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRLUFTSOMRÅDER I KVINESDAL KOMMUNE VEILEDNING KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRLUFTSOMRÅDER I KVINESDAL KOMMUNE VEILEDNING Områdetyper Forklaring av områdetypene Nærturterreng Med nærturterreng menes vegetasjonskledde områder på mer enn 200 daa. Områdene

Detaljer

Rettleiing til val av områdetype og verdsetting

Rettleiing til val av områdetype og verdsetting Rettleiing til val av områdetype og verdsetting Forklaring av områdetypar Nærturterreng Med nærturterreng menes vegetasjonskledde områder på mer enn 200 daa. Områdene skal være tilknyttet byggeområder

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder referat fra møtet i sone 7

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder referat fra møtet i sone 7 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder referat fra møtet i sone 7 Det ble holdt møte 25. mars 2011 på Skjomen skole, Elvegård. Til stede: Vibeke Grønvold for Skjomen skole og barnehage, Ole

Detaljer

Referat fra møte 22. februar påtrældalsamfunnshus og 4. mars på Strømsnes skole

Referat fra møte 22. februar påtrældalsamfunnshus og 4. mars på Strømsnes skole Referat fra møte 22. februar påtrældalsamfunnshus og 4. mars på Strømsnes skole Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder referat fra møtene i sone 2 Det ble holdt møte 22. februar 2011 på Trældal

Detaljer

Presentasjon av områdetyper

Presentasjon av områdetyper Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Sept 16 - oppstartsmøter INNLEDNING Tegn på kart Oversiktskart kommunen Hvor er kommunens store

Detaljer

FRILUFTSLIVSKARTLEGGING VERDSETTING KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER I BUSKERUD

FRILUFTSLIVSKARTLEGGING VERDSETTING KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER I BUSKERUD FRILUFTSLIVSKARTLEGGING VERDSETTING KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER I BUSKERUD Gjennomført - erfaringer Gjennomført - erfaringer Verdsetting, Friluftslivskartlegging Verdsetting gjøres

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Bærum. Inger Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Bærum. Inger Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Bærum Inger Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Gjennomgang: 1. Nasjonal og regional forankring 2. Hva er friluftskartlegging? 3. Gjennomføring i kommunen

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Gjennomgang: 1. Nasjonal og regional forankring 2. Hva er friluftskartlegging? 3. Metodikken Veileder

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Gjennomgang: 1. Nasjonal og regional forankring 2. Hva er friluftskartlegging? 3. Gjennomføring i

Detaljer

Oppstartsmøte - kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Presentasjon av prosjektet

Oppstartsmøte - kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Presentasjon av prosjektet Oppstartsmøte - kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Presentasjon av prosjektet Nasjonal satsing Mål om at flest mulig kommuner i hele landet har kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder

Detaljer

Tysfjord kommune Indre Tysfjord Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Tysfjord kommune Møtereferat FOLKEMØTE SONE 1, INDRE TYSFJORD

Tysfjord kommune Indre Tysfjord Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Tysfjord kommune Møtereferat FOLKEMØTE SONE 1, INDRE TYSFJORD Tysfjord kommune Indre Tysfjord Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Tysfjord kommune Møtereferat FOLKEMØTE SONE 1, INDRE TYSFJORD Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Tysfjord

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Oppstartsseminar, Stavanger 8. september 2016 Gudrun Hagen

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Oppstartsseminar, Stavanger 8. september 2016 Gudrun Hagen Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Oppstartsseminar, Stavanger 8. september 2016 Gudrun Hagen Kunnskapsgrunnlag «Det som ikke er dokumentert, eksisterer ikke politisk!» Paul F. Eagles (IUCN)

Detaljer

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Karlsøy kommune. DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER Side 1

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Karlsøy kommune. DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER Side 1 DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER Side 1 Sammendrag Miljødirektoratet, gjennom Fylkeskommunene, leder arbeidet med å kartlegge friluftslivsområder i landets kommuner. Kartleggingen er et nasjonalt prosjekt, og

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftsliv

Kartlegging og verdsetting av friluftsliv Kartlegging og verdsetting av friluftsliv Gudrun Hagen Lødingen, 20.3.2014 Foto: Peter Hamlin Hvorfor friluftslivskartlegging: Ønske om mer systematisk kunnskap om friluftslivsområdene fokus på tettstedsnære

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Frogn. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Frogn. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Frogn Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Gjennomgang: 1. Nasjonal og regional forankring 2. Hva er friluftskartlegging? 3. Gjennomføring i

Detaljer

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Røyrvik kommune

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Røyrvik kommune 2016 Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Røyrvik kommune Røyrvik kommune Høringsnotat 06.07.2016 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Røyrvik kommune er en skog- og utmarkskommune på til sammen

Detaljer

Vedlegg 3. Metodikk for konsekvensutredning

Vedlegg 3. Metodikk for konsekvensutredning Vedlegg 3. Metodikk for konsekvensutredning - Vedlegg 3-1: Kulturminner - Vedlegg 3-2: Friluftsliv - Vedlegg 3-3: Naturmangfold - Vedlegg 3-4: Konsekvensvifte Vedlegg 3-1. KULTURMINNER begrepsavklaring

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Gjennomgang: 1. Nasjonal og regional forankring 2. Hva er friluftskartlegging? 3. Gjennomføring i

Detaljer

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Lyngen kommune. DEL 1: KART.

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Lyngen kommune. DEL 1: KART. Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Lyngen kommune. DEL 1: KART. Side 0 LOGO FOR LYNGSALPAN LVO? i Lyngen kommune. DEL 1: KART. Side 1 Sammendrag Miljødirektoratet, gjennom

Detaljer

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder, områdetyper punktvis

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder, områdetyper punktvis Kartlegging g verdisetting av friluftsmråder, mrådetyper punktvis Nærturterreng Vegetasjnskledde mråder på mer enn 200 daa (447 x 447m) (alene eller til sammen). Tilknyttet byggemråder / gangavstand. Vanligvis

Detaljer

DN - Håndbok nr Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Seminar universell utforming september 2009

DN - Håndbok nr Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Seminar universell utforming september 2009 DN - Håndbok nr. 25-2004 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Seminar universell utforming 10.-11. september 2009 Målsettingen med DN håndbok 25-2004 er å presentere en metode som; kommunene

Detaljer

Hvorfor kartlegge og verdsette friluftslivsområder? Nils-Yngve Berg, Sola, 20. sept 2011

Hvorfor kartlegge og verdsette friluftslivsområder? Nils-Yngve Berg, Sola, 20. sept 2011 Hvorfor kartlegge og verdsette friluftslivsområder? Nils-Yngve Berg, Sola, 20. sept 2011 Dokumentasjon Det som ikke er dokumentert eksisterer ikke politisk! Paul F. J. Eagles (IUCN) God dokumentasjon bidrar

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Dokumentasjon Det som ikke er dokumentert eksisterer ikke politisk! Paul F. J. Eagles (IUCN) God dokumentasjon

Detaljer

Arkivsak: 15/351 SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING - KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I FOLLDAL

Arkivsak: 15/351 SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING - KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I FOLLDAL Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/351 SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING - KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I FOLLDAL Saksnr. Utvalg Møtedato 48/15 Formannskapet 25.11.2015 64/15 Kommunestyret

Detaljer

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Balsfjord kommune. DEL 1: KART. side 2

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Balsfjord kommune. DEL 1: KART. side 2 Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Balsfjord kommune. DEL 1: KART. side 2 Sammendrag Miljødirektoratet, gjennom Fylkeskommunene, leder arbeidet med å kartlegge friluftslivsområder

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Infomøte 19.03.2013 kl 12-14 Rissa Bjugn Ørland Åfjord Roan Osen Torunn Spets Storhov, prosjektkoordinator friluftsliv torunn.spets.storhov@stfk.no Agenda

Detaljer

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Om vi går og sykler mer...til jobben, skolen, butikken, svømmehallen, fotballbanen i stedet

Detaljer

BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER I HØNEFOSS - kartlegging og verdisetting

BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER I HØNEFOSS - kartlegging og verdisetting BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER I HØNEFOSS - kartlegging og verdisetting OPPSTARTSDOKUMENT Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Organisering av arbeidet a. Geografisk avgrensing b. Arbeidsgruppe c. Referansegruppe

Detaljer

Hensyn til friluftsliv

Hensyn til friluftsliv Hensyn til friluftsliv Planlegging av snøskuterløyper for fornøyelseskjøring Informasjonsmøte Trondheim 27.oktober 2016 Oddveig Bredesen, rådgiver idrett og friluftsliv Oddveig.bredesen@stfk.no, 41 54

Detaljer

Temaplan for stier og løyper i Narvik. Torsdag Ragnhild Sandøy

Temaplan for stier og løyper i Narvik. Torsdag Ragnhild Sandøy Temaplan for stier og løyper i Narvik Torsdag 26. 3. 2015 Ragnhild Sandøy Program 18:00 Velkommen. Om mål med kvelden. Randi Melgård 18.05 Om planarbeidet målsettinger, organisering og framdrift. Ragnhild

Detaljer

Sikring som instrument i friluftslivsarbeidet

Sikring som instrument i friluftslivsarbeidet Sikring av friluftslivsområder 20.10.2016 Sted: Narvik Regional samling Sikring som instrument i friluftslivsarbeidet Ofoten Friluftsråd Visjon «Friluftsliv for alle» Overordnet mål Bygge friluftsliv

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Friluftslivkartlegging Flå kommune

Friluftslivkartlegging Flå kommune Friluftslivkartlegging Flå kommune Del 1: Nordøstre Flå Tekstdel 27.03.17 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Om kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder... 3 3 Føringer for bruk av kartet... 3 4 Oppfølging

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring Saksbehandler ArkivsakID Per Arnesen 15/539 Saksnr Utvalg Type Dato 006/17 Eldre og funksjonshemmedes råd PS 14.03.2017 014/17 Kultur og oppvekst PS 15.03.2017 021/17 Næring, miljø og teknisk PS 16.03.2017

Detaljer

KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER 2012-2013

KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER 2012-2013 Alstahaug kommune KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER 2012-2013 Innhold 1 Bakgrunn:... 2 2 Formål med kartleggingen:... 2 3 Prosjektgjennomføring:... 3 4 Resultat:... 4 5 Høring og videre arbeid:...

Detaljer

Marka. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Marka. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Marka Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/friluftsliv/marka/ Side 1 / 5 Marka Publisert 15.05.2017 av Miljødirektoratet I dag bor omtrent 80 prosent av Norges befolkning i byer og tettsteder.

Detaljer

Tipshefte Gjennomføring av kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder etter Miljødirektoratets veileder M98-2013

Tipshefte Gjennomføring av kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder etter Miljødirektoratets veileder M98-2013 Tipshefte Gjennomføring av kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder etter Miljødirektoratets veileder M98-2013 Tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra gjennomført kartlegging og verdisetting

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder seniorrådgiver Erlend Smedshaug Værnes 1 Handlingsplanens målsetning Statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Snåasen tjïelte/snåsa kommune Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/8244 Saksbehandler: Siv Merethe G. Belbo Dato: 07.12.2016 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Snåsa formannskap 25.02.2016 37/16 Snåsa

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Trøgstad kommune, 2017.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Trøgstad kommune, 2017. Trøgstad kommune Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Trøgstad kommune, 2017. Høringsdokument 1 Innhold Sammendrag... 4 Verdsetting av friluftslivsområder... 4 r... 7 Områder i Trøgstad...

Detaljer

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Vest-Agder. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Vest-Agder. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Vest-Agder Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Nasjonal satsing Ønske om å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget i arealforvaltningen og i det generelle

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Landbruk

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Landbruk Snåasen tjïelte/snåsa kommune Landbruk Adresseliste - Lag/ foreninger/organisasjoner; friluftsliv, naturvern, naturbaserte utendørsidretter - Veiforeninger/ hytteforeninger - FAU/ skoler og barnehager

Detaljer

Hvor langt skal vi gå?

Hvor langt skal vi gå? Invitasjon til Landskonferanse friluftsliv Salten, 14.-15. juni 2012 Hvor langt skal vi gå? Program Torsdag 14. juni Torsdag fram til lunsj er felles med Anleggskonferansen 2012 08.00 09.00 Registrering,

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Søndre Land kommune

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Søndre Land kommune Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Søndre Land kommune Prosjektplan 2015-2017 pr.nov.2015 Avdeling Arealforvaltning Avdeling for kultur, idrett og fritid Innhold Innledning...2 Formålet med

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune Kommunedelplan for friluftsliv 2016-2028 Forslag til planprogram 17.04.2015 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 4 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Trysil kommune Motiv fra Slottet i Fulufjellet nasjonalpark, fra nasjonalparkstyrets hjemmeside. Foto: Trygve Opseth Sluttrapport, side 1 Innhold Bakgrunn...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 13.09.2016 Tid 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 16/1449 GODKJENNING AV PROTOKOLL -

Detaljer

Rapport kartlegging og verdsetting av friluftsområder med vekt på vinterfriluftsliv i områder der snøscooterløyper planlegges

Rapport kartlegging og verdsetting av friluftsområder med vekt på vinterfriluftsliv i områder der snøscooterløyper planlegges Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 9 FE- 15/1051 15/8427 Jan Inge Helmersen 15.11.2015 Rapport kartlegging og verdsetting av friluftsområder med vekt

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. Dato 12/23-10 D37 LEO Kommunestyret har i møte , sak 42/12 fattet følgende vedtak:

Saksnr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. Dato 12/23-10 D37 LEO Kommunestyret har i møte , sak 42/12 fattet følgende vedtak: \\( Herøy kommune v/ Jonny Iversen S ilvalen 8850 HERØY --f2c L.17, LEIRFJORD KOMMUNE Saksnr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. Dato 12/23-10 D37 LEO 04.07.2012 Gradering Kommunestyret har i møte 27.06.2012,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 09:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 09:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 14.12.2015 kl. 09:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Norsk Friluftslivspolitikk

Norsk Friluftslivspolitikk Norsk friluftslivspolitikk Erlend Smedshaug Ørebro, 1 Den statlige definisjonen av friluftsliv Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse Definisjonen

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Sandefjord 12. juni 2013 1 Arbeidet med utkast til handlingsplan Regjeringen besluttet i 2010 å utarbeide en nasjonal handlingsplan

Detaljer

GANGSTØA. hytte- og boligområde på sagaøya Leka. utsikt fra hytteområdet

GANGSTØA. hytte- og boligområde på sagaøya Leka. utsikt fra hytteområdet GANGSTØA hytte- og boligområde på sagaøya Leka utsikt fra hytteområdet Gangstøa Gangstøa ligger i Leka kommune ca. 2 km fra Leka sentrum og like nedenfor Leka Camping. Øya har fergeforbindele fra Gutvik

Detaljer

Ikke-prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser Foreløpige resultater KVU E134 Gvammen - Vågsli Anne Karen Haukland og Hans Kortner Ryen Tema som utredes: Landskapsbilde Nærmiljø og friluftsliv Naturmangfold Kulturmiljø Naturresurser

Detaljer

Veiledning støy - snøskuterløyper

Veiledning støy - snøskuterløyper Veiledning støy - snøskuterløyper Stortinget vedtok???? endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Endringene innebærer at kommunene nå har en hjemmel til fastsette snøskuterløyper i utmark

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Kristiansand, 1. desember 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder til DN Håndbok 25-2004 (foreløpig revidert 30.april 2013) Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Denne veilederen bygger på viktige erfaringer fra gjennomført kartlegging og verdsetting

Detaljer

Seminar «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Oslo og Akershus» I regi av FNF Akershus, FNF Oslo og OOF.

Seminar «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Oslo og Akershus» I regi av FNF Akershus, FNF Oslo og OOF. Seminar «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Oslo og Akershus» I regi av FNF Akershus, FNF Oslo og OOF. Tid: 15. februar 2017, kl. 18:00 20:30 Generelt om prosjektet Inger-Marie Gulliksen,

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt.

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt. Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201200335-57 Lillehammer, 17. april 2015 Deres ref. : Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse

Detaljer

Forklaring +l verdise0ng av frilu3livsområder i Vang kommune 14.12.2015

Forklaring +l verdise0ng av frilu3livsområder i Vang kommune 14.12.2015 Forklaring +l verdise0ng av frilu3livsområder i Vang kommune 14.12.2015 Høring Verditabellene er utarbeidet i eaerkant av arbeidsmøtet i kommunestyresalen den 10. desember. Til deae møtet s+lte representanter

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Stille område; rekreasjon og helsebot

Stille område; rekreasjon og helsebot Stille område; rekreasjon og helsebot Kartlegging og implementering i planlegging Elisabeth Sæthre, Direktoratet for naturforvaltning Verdien av stillhet I hverdagslivet Bolig, skole, lekeplass, park,

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Strategi, men også handlingsplan - to sentrale dokument Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: naturforvalter Arkiv: D30 &32 Arkivsaksnr.: 13/845-48

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: naturforvalter Arkiv: D30 &32 Arkivsaksnr.: 13/845-48 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: naturforvalter Arkiv: D30 &32 Arkivsaksnr.: 13/845-48 ORIENTERING OM GJENNOMFØRT FRILUFTSLIVSKARTLEGGING - VIDERE BRUK SOM FAGGRUNNLAG Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter:

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Osterøy Temakartlegging

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Osterøy Temakartlegging Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Osterøy Temakartlegging Kva er det? Statuskartlegging temakart over områder for friluftsliv med verdivurdering lokal kunnskap systematiseras i kart Friluftsliv

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kartlegging og vurdering av friluftslivsområder i Rindal - sluttbehandling

SAKSFRAMLEGG. Kartlegging og vurdering av friluftslivsområder i Rindal - sluttbehandling SAKSFRAMLEGG Kartlegging og vurdering av friluftslivsområder i Rindal - sluttbehandling Arkivsaksnr: 15/89 Arkiv: K2 - K01, K3 - &13 Saksbehandlar: Sivert Dombu Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Ressurskomitéen

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget - prosjekter i Nordland Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlaget - prosjekter i Nordland Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlaget - prosjekter i Nordland Fylkeskommune Plankonferansen 2012 Prosjektleder NFK, Gudrun Hagen, 12.12.2012 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Kunnskap og utredninger de

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: D37 Arkivsaksnr.: 12/23-22 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: D37 Arkivsaksnr.: 12/23-22 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: D37 Arkivsaksnr.: 12/23-22 Klageadgang: Nei KARTLEGGING OG VERDISETTING AV FRILUFTSOMRÅDER - BRUK Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Vedlegg 1. Fastsatt utredningsprogram for Raskiftet vindkraftverk

Vedlegg 1. Fastsatt utredningsprogram for Raskiftet vindkraftverk Vedlegg 1. Fastsatt utredningsprogram for Raskiftet vindkraftverk Vedlegg 2. Kart over utredet layout for vindkraftverket Vedlegg 3. Metodikk for konsekvensutredning 1) Landskap 2) Kulturminner

Detaljer

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Notat Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 02/07432-002 DRAMMEN 08.11.2005 UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Saken legges

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Gudmund Andreassen Sjøveien 17 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for friluftslivsområder - handlingsplanen i en helhetlig kontekst. Nils-Yngve Berg Vestnes fjordhotell 21.

Nasjonal handlingsplan for friluftslivsområder - handlingsplanen i en helhetlig kontekst. Nils-Yngve Berg Vestnes fjordhotell 21. Nasjonal handlingsplan for friluftslivsområder - handlingsplanen i en helhetlig kontekst Nils-Yngve Berg Vestnes fjordhotell 21. oktober 2011 Et helhetlig friluftslivsarbeid Kartlegging verdsetting Analyse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00127-21 Eli Moe 05.02.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00127-21 Eli Moe 05.02.2014 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING. Tema 6 Friluftsliv og rekreasjon

REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING. Tema 6 Friluftsliv og rekreasjon REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING Tema 6 Friluftsliv og rekreasjon Konsekvensutredning for: Tiltakshaver Kommune Konsulent

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord for 2016 2020 Fakta om n pr 01.11.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 2/

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 2/ Arkiv: K11 Arkivsaksnr: 2014/1974-42 Saksbehandlar: Bodil Gjeldnes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 2/17 08.02.2017 Vedlegg 1 Tabell over viktige friluftsområde

Detaljer

Høringsuttalelse på kommunal forskrift for nye snøscooterløyper i Bardu kommune

Høringsuttalelse på kommunal forskrift for nye snøscooterløyper i Bardu kommune Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 Postadresse Postboks 137 Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Bardu kommune Postboks 401 Saksbehandler

Detaljer

Regional friluftslivstrategi for Nordland

Regional friluftslivstrategi for Nordland Regional friluftslivstrategi for Nordland Målsetninger for arbeidet: 1. Mulighetene for et godt friluftsliv basert på allemannsretten skal styrkes og holdes i hevd i alle lag av befolkningen. 2. Kunnskapsgrunnlaget

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Arbeidsgruppa v/ Solfrid Løvhaugen, Kristin Østgård, Bodil Klev Urstad, Thomas Rohde og Siv Merethe G. Belbo

Arbeidsgruppa v/ Solfrid Løvhaugen, Kristin Østgård, Bodil Klev Urstad, Thomas Rohde og Siv Merethe G. Belbo Notat Til: Fra: Kopi: Snåsa Formannskap Arbeidsgruppa v/ Solfrid Løvhaugen, Kristin Østgård, Bodil Klev Urstad, Thomas Rohde og Siv Merethe G. Belbo Sak: NOTAT KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 08.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Det gode liv ved Mjøsa

Det gode liv ved Mjøsa Det gode liv ved Mjøsa Sigrid J. Langsjøvold 4.12.2014 Bakgrunn Big Lakes II -prosjektet: videreføre og styrke allerede etablert nettverk Strandsone-seminar i april 2006 konkluderte med at det er behov

Detaljer

Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune

Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Fastsatt av Hemnes kommunestyre 11.02.2014. Forskriften skal gi grunnlag for å undersøke

Detaljer

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen 1 Foto: Kjell Helle Olsen Hva er allemannsretten? A. er den middagsretten som nesten alle mann synes er best spagetti! B. Retten til å vandre hvor vi vil selv om det ikke er vi som eier grunnen. Rettighetene

Detaljer