INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I BOMBEROMMET i Nordre Skrenten 1 ONSDAG 27. APRIL 2011, KL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I BOMBEROMMET i Nordre Skrenten 1 ONSDAG 27. APRIL 2011, KL 18.00."

Transkript

1 Nordre Skrenten 1 Sameiet INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I BOMBEROMMET i Nordre Skrenten 1 ONSDAG 27. APRIL 2011, KL Til behandling foreligger (forslag til beslutninger se side 3): 1. ÅPNING OG KONSTITUERING a. Godkjenning av møtets lovlighet b. Valg av møteleder c. Opptak av navnefortegnelse d. Valg av møteleder, tellekorps, referent og to sameiere til å underskrive protokollen 2. STYRETS ÅRSBERETNING for 2010 Vedlegg 1 3. ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING a. Årsregnskap for 2010 og budsjett for 2011 Vedlegg 2 b. Revisjonsberetning Vedlegg 3 4. STYREHONORAR FOR 2010 Vedlegg 4 5. INNKOMNE FORSLAG Ingen innkomne forslag 6. VALG Vedlegg 5 a. Valg av styre. NAVNESLIPP MED EVENTUELL FULLMAKT - ÅRSMØTE 2011 LEVERES FERDIG UTFYLT TIL STYRET VED ANKOMST NAVN : OPPGANG : FULLMAKT ER GITT TIL: NAVN : OPPGANG : FULLMAKTGIVERS UNDERSKRIFT :

2 Side 2 Nordre Skrenten 1 Sameiet

3 Side 3 Nordre Skrenten 1 Sameiet SAKER TIL BEHANDLING PÅ SAMEIERMØTET 27. april Sak 1. Åpning og konstituering. Sak 2. Styrets årsberetning 2010 (vedlegg 1). Forslag til vedtak: Årsmøtet tar styrets årsberetning til etterretning. Sak 3. Regnskap og revisjonsberetning. a. Årsregnskap 2010 og budsjett 2011 (vedlegg 2) Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes. Styret gis ansvarsfrihet. Forslag til vedtak: Budsjettet tas til etterretning. b. Revisjonsberetning (vedlegg 3). Forslag til vedtak: Revisjonsberetningen tas til etterretning. Sak 4. Styrehonorar og annen godtgjørelse for 2010 (vedlegg 4). Forslag til vedtak: Styrehonorar for 2010 fastsettes til kr ,--. Sak 5. Sak 6. Innkomne forslag : (Det er ikke kommet inn noen forslag som ønskes behandlet) Valg a. Valg av styre og valgkomité (vedlegg 5) Forslag til vedtak: Det velges styreleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, Valgkomiteen er valgt for to år og sitter til Valgkomiteens forslag vedtas I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameierne har rett til å møte med fullmektig.

4 TILLITSVALGTE Side 4 Nordre Skrenten 1 Sameiet ÅRSBERETNING FOR 2010 Vedlegg 1 Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Arild Edler Christensen Styremedlem Torunn Streitlien Ellefsen Styremedlem Knut Johan Anker Franck Styremedlem Silje Hovland Kopke Da Fonseca VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Arild Reidar Falch Varamedlem Morten Christoffersen VALGKOMITEEN Valgkomité Berit Lie Valgkomité Knut Ballangrud Valgkomité Magne Jonny Seigerud GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Av sameiets 4 styremedlemmer er det 2 kvinner og 2 menn. Sameiet er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. EIENDOMMEN Sameiet består av 88 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger i Oppegård kommune og har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. VAKTMESTERTJENESTE ALT-MANN AS leverer denne tjenesten til sameiet. FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen.

5 Side 5 Nordre Skrenten 1 Sameiet Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er til stede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. LÅN Sameiet har lån i DnB NOR Bank ASA og NORDEA Bank ASA. Se balansen samt note i regnskapet. TELENOR Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning på bruk av fasttelefon og bredbåndstelefon for beboere med abonnement i Telenor. Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av ADSL bredbånd og bruk av mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres på KABEL-TV Canal Digital er leverandør av tv- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tvabonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf Åpningstider hos kundeservice er mandag - fredag kl , lørdag kl Søndager er stengt. Oppstår det feil på kabelanlegget utenom normal åpningstid, kan dette rapporteres via telefon lørdager kl og søndager kl For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. AVTALE OM LEVERANSE AV ELEKTRISK KRAFT OBOS har fremforhandlet avtale med LOS for leveranse av el-kraft. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Sameiet har tiltrådt denne avtalen. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. ENERGIMERKING Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan seksjonseieren utarbeide en energiattest for sin bolig.

6 STYRETS ARBEID Side 6 Nordre Skrenten 1 Sameiet Det har vært avholdt 7 styremøter, arrangert 2 dugnader og en gatefest i Det er sendt ut 2 rundskriv til alle beboere, samt diverse oppslag på oppslagtavlen. Rehabilitering av boligblokken. Etter at rehabiliteringen av ute området er ferdig, skal det normalt ikke være behov for større vedlikeholdsarbeider fram til 2014, som er tidsperspektivet for sameiets vedtatte vedlikeholdsplan. Med 10 års fastrente på byggelånet og nå også på det lille lånet, kan denne delen av husleien holdes på et stabilt nivå. Andre saker: Av mindre vedlikehold er det isolert under 28 leiligheter i A- til F-oppganger. De 5 første ble tatt i 2009, resten i Vi håper dette har hjulpet noe, og minsket trekk fra kjeller. Fellestomten : Vi er nå i en vente og se situasjon. De utredninger vi har foretatt gir oss tilstrekkelig grunnlag for framtidige drøftinger/forhandlinger med kommunen og potensielle utbyggere om utbygging av fellestomta. Når dette kan skje er vanskelig å si, men det er rimelig å anta at styrene i de tre sameiene må være forberedt på en slik situasjon de nærmeste 2 3 årene. Organiseringen av dette arbeidet må en ta opp når situasjonen tilsier det. Nærmere orientering på sameiermøtet. Det ble sommeren 2009 oppdaget at vi betalte nettleie på en strømmåler for garasjen. Det var mye spørsmål om hvor lenge det hadde pågått, men det ble tilslutt enighet om at garasjen refunderte oss strømutgifter fra 3 år tilbake for denne måler, som er ført til inntekt under andre inntekter. Vi hadde også en beboer som reiste fra leiligheten med vannkranen stående fullt åpen. Her kunne vi dokumentere et merforbruk over en periode, noe som medførte at vedkommende måtte refundere oss det dette hadde kostet oss ekstra som ble beregnet til kr ,-. Styret følger opp vannforbruket, og avklarer unormalt stort vannforbruk fra toaletter eller kraner som renner. Finner vi synderen, får denne regning på merforbruket som da kan bli store utgifter om det har pågått over tid. Det er skiftet ut brannvarslere i alle oppganger og bomberom, varslere som er seriekoblet, så utløses en vil de andre i samme oppgang også utøses. De i bomberommet er koblet sammen med de i C-oppgangen. Vi har de to siste årene hatt 2 brannutrykning til sameiet, da en brannvarsler i en leilighet ga alarm, og ingen var hjemme. Dette var i begge tilfeller gamle brannvarslere som skulle ha vært byttet ut. Vi anbefaler derfor alle beboere å skifte ut gamle brannvarslere til ny type, og fortrinnsvis optiske. Brannvesenet kan komme til å ta betalt om de må rykke ut i slike tilfeller, og det kan i så fall koste dyrt. Er du i tvil om du har en for gammel brannvarsler, kontakt en i styret. Alle lamper i alle oppganger er skiftet ut. Nå til lamper med sparepærer som bare bruker 11 Watt. Siden det er vanlig E27 sokkel her, kan alle vanlige pærer med denne sokkel benyttes. LED pærer som bare trekker 3 Watt, men gir samme lysmengde er satt inn i noen av disse, men da prisen på denne type pærer er relativt høye, blir utskiftinger først foretatt etter hvert som de gamle må skiftes. Det er også rettet på noen gelendere, der beskyttelseskappen på toppen av gelenderet var løsnet, eller var skjevt på. Snarveien ned til garasjen syd for blokken var i perioder farlig glatt, selv om vaktmesteren var flink til å strø og måke. Vi vurderte varmekabel i denne, men valgte isteden trapper hele veien. Det ble også oppdaget fukt på innsiden av hybelleiligheten i 1G. Det måtte derfor graves opp, isoleres og fylles pukk på utsiden av dette. Muligens må panelet på innsiden fjernes for å lufte ut. Dette er det enda ikke tatt stilling til. Styret ble på forrige sameiermøte bedt om å se på maling i oppgangene. Grunnet større utgifter til trapp på syd siden, og graving ved hybelleiligheten i 1G, blir dette utsatt. Styret vurderer om dette kan gjøres på dugnad (som sist), men har ikke tatt stilling til det. Styret har også sett på vedlikeholdsplanen som ble utarbeidet i Siden mye i denne er endret siden rehabiliteringen, og vi har hatt større utgifter til trapp på syd siden og graving ved 1G, har eventuelle gjøremål der blitt liggende da det ikke har vært prekære ting som måtte gjøres. Styret vil anbefale konsulenten som utarbeidet denne, og å lage en ny, oppdatert versjon når garantien på rehabiliteringen er gått ut.

7 Side 7 Nordre Skrenten 1 Sameiet Styret har fortsatt fulgt opp beboere som har restanser for husleien med et skriv til disse, og situasjonen er noe forbedret. Situasjonen har bedret seg, men noen beboere er fortsatt notorisk sent ute med betaling av husleien. Forfall på husleien er 20. i hver måned, ikke 21. eller 22. Det har også i 2010 vært problemer med konteinerne ved C-oppgangen, men det ser ut som beboerne er blitt noe flinkere. Noen tror fortsatt renovasjonsfolkene tar med seg alt som ligger i boden, men kun det som ligger i kassen. Det som ligger utenfor må enten en i styret kjøre opp til miljøstasjonen, eller vi må betale Alt-Mann for å gjøre. Dette skulle være unødvendig. Parkeringsproblemene har bedret seg betraktelig etter at kommunen ansatte en parkeringsvakt. Dette skaper imidlertid mer problemer med gjesteparkering. Stadig flere anskaffer bil nr 2, og setter denne på gjesteplasser. Dette kan ikke aksepteres, og disse må regne med å bli tauet bort. Det er fortsatt ledige garasjeplasser i garasjehuset, man i så fall må leie. Det er foretatt en 4-årsbefaring etter rehabiliteringen. Dette har medført at taket er tettet på flere steder der det var lekkasjer samt noen andre mindre arbeider. Pølser (fuglesperrer) faller ned og satt opp igjen. Dette må løses mer permanent og blir sett på ved neste befaring. Vi skal ha ny 5- års befaring til våren, og ber alle beboere informere styret om saker som fortsatt ikke er i orden etter rehabiliteringen. Styret har også fulgt nøye med på vannforbruket, og vært under blokken flere netter for å se etter lekkasjer. Med unntak av lekkasjen i mars, har det ikke vært oppdaget uregelmessigheter. Økonomi: Årsregnskapet er satt opp etter forutsetning om fortsatt normal drift, og det er ingen forhold som skulle tilsi noe annet i framtiden. Det ble også i 2010 krevet inn kr 250,- fra de beboere som har hatt frysere i kjellerboden. Dette innbrakte kr 6 750,- fra 27 beboere. Dette er nå overtatt av OBOS der alle som har frysere i kjellerbod fikk en regning i januar. De som har fryser i bruk i kjellerbod, men ikke har mottatt regning, oppfordres til å melde fra om dette til styret. Det er antagelig rimeligere å betale kr 250,- her, enn å ha den i leiligheten. For 2011 innkreves denne med husleien i juli. Fra 2012 med kr 21,- pr mnd over husleien. Styret inngikk i 2009 avtale om fastrente også for det lille lånet for 5 år. Det gjør at nedbetaling av dette lånet ikke kan gjøres før denne perioden er over. Det ble da oppdaget at de som ikke hadde nedbetalt dette lånet, betalte mer enn dette kostet oss. Dette ble regulert i 2010 ved at denne leien ble redusert i 6 mnd for så å bli satt opp igjen fra 1. januar. Dette disse nå betaler skal samsvare med kostnadene for lånet. Sameiet hadde en anstrengt likviditet gjennom 2009, noe som har bedret seg betydelig i Vi har nå en god økonomisk situasjon, som ikke tilsier noen husleieøking i Dette skyldes mye at kommunale avgifter ikke har økt så mye som tidligere år (1,7% i år), og vannforbruket har vært moderat. Vi må imidlertid passe på at vi ikke kommer i samme situasjon som i 2009 da vi bare en periode hadde noen få kroner igjen på konto etter at alle regninger var betalt. Husleien vi betaler er for tiden meget gunstig i forhold til sammenlignbare sameier (renter og avdrag på lån holdt utenfor), så man må regne med en husleieregulering i løpet av 2012 for å ha reserver om noe ekstra skulle inntreffe.. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til egenkapital. INNTEKTER Inntektene i 2010 var til sammen kr ,- mot budsjettert med kr ,-.

8 Side 8 Nordre Skrenten 1 Sameiet KOSTNADER Driftskostnadene i 2010 var på kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10% Renter på sparekonto: 3,00% under kr ,05% fra kr til kr 2 mill. 3,10% over kr 2 mill KOMMUNALE AVGIFTER Kommunale avgifter øker med 1,7 %. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2011 (Budsjett) Til orientering for sameiermøtet har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftskostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et forventet årsresultat på kr ,-. Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året Kategori 167 (lite lån) ble økt med 55,5% fra I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Tårnåsen, Styret i Nordre Skrenten 1 Sameiet Arild Edler Christensen /s/ Torunn Streitlien Ellefsen /s/ Knut Johan Anker Franck /s/ Silje Hovland Kopke Da Fonseca /s/

9 Side 9 Nordre Skrenten 1 Sameiet Regnskap og revisjonsberetning Vedlegg 2 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Garasjer Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Reduksjon udekket tap

10 Side 10 Nordre Skrenten 1 Sameiet EIENDELER BALANSE Note ANLEGGSMIDLER Andel egenkapital i fellesanlegg Andel anleggsmidler i fellesanlegg 1 1 SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar Tårnåsen, Styret i Nordre Skrenten 1 Sameiet Arild Edler Christensen /s/ Knut Johan Anker Franck /s/ Torunn Streitlien Ellefsen /s/ Silje Hovland Kopke Da Fonseca /s/

11 Side 11 Nordre Skrenten 1 Sameiet NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Garasjeleie Frysebokser Lån rehabilitering Felleskostnader Lån balkonger SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Vidrefakt. Beboer Hafslund Salg av nøkkel 500 Opprydning reskontro SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Annen lønn, ikke feriepenger Påløpne feriepenger -230 Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader -360 SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr I tillegg har styret fått dekket julebord for kr jfr. note 12 NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR

12 Side 12 Nordre Skrenten 1 Sameiet NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Kostnader dugnader -216 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgift Kommunale avgifter (vann og avløp) SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 GARASJER KOSTNADER GARASJER Diverse kostnader SUM KOSTNADER GARASJER NOTE: 11 ENERGI / FYRING Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING NOTE: 12 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Kontor- og datarekvisita -957 Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -5 Porto Bilgodtgjørelse -270 Reisekostnader -270 Gaver Bankgebyr -961 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 13 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 249 Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER

13 Side 13 Nordre Skrenten 1 Sameiet NOTE: 14 FINANSKOSTNADER Renter, lån i DnBNOR Renter, lån i Nordea Gebyr, lån i DnBNOR -300 Gebyr, lån i Nordea -400 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 15 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN DnB Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 4,64%, løpetid 19 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Nordea Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 6,44%, løpetid 14 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 16 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 17 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger -230 IB -75 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -305 NOTE: 18 GARANTIANSVAR / ANDEL ANLEGGSMIDLER I FELLESANLEGG Selskapet eier 50% av Nordre Skrenten Garasjehus. Dette refererer seg i sin helhet til solidaransvar for den samlede gjeld i Nordre Skrenten Garasjehus hvor vår andel er 50% Selskapets andel i nevnte selskap vises i balansen som sum anleggsmidler under posten "Andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapets andel av driftskostnader og årsresultat er inntatt i resultatregnskapet under posten "garasjer" (note 10). Til orientering vedlegges sameiets regnskap.

14 Side 14 Nordre Skrenten 1 Sameiet Revisjonsberetning Vedlegg 3

15 Side 15 Nordre Skrenten 1 Sameiet

16 Side 16 Nordre Skrenten 1 Sameiet Styrehonorar for 2010 Vedlegg 4 Styregodtgjøringen for sameiet Nordre Skrenten 1 var 2007 på kr ,- inklusive møtegodgjøring og godtgjøring til telefon og internett. Det var kr ,- i samlet styregodtgjøring for Grunnen til lavere styregodtgjørelse i 2008 var en anstrengt likviditetssituasjon. I 2009 var den på kr ,- Styret vil som generell regel foreslå at det på årsbasis utbetales telefongodtgjøring på kr 3 200,- og evt. utgifter til bredbånd i henhold til statens satser for slik godtgjøring, dvs. kr ,- for et abonnement og 6 400,- for to abonnement. Styreleder som har vært ekstra belastet både med telefoner og bruk av Internett, foreslås dobbelt godtgjørelse på telefon / Internett. Det betales full skatt av denne godtgjørelsen. Siden det har vært en generell prisstigning disse årene da godtgjørelsen tilnærmelsesvis har stått stille, foreslås en samlet styregodtgjørelse for 2010 økes til kr ,-. Styret foretar denne fordelingen. Innstilling fra valgkomiteen 2011 Vedlegg 5 Styret Nordre Skrenten 1 Styreleder Arild Edler Christensen... 1G... Foreslås gjenvalgt Styremedlemmer Siw Anette Kurås... 1F... Ny Rune Jaabæk Petersen... 1B... Ny Silje H. Kopke Da Fonseca... 1G... Foreslås gjenvalgt Varamedlemmer Arild Falch... 1E... Foreslås gjenvalgt Morten Christoffersen... 1F... Foreslås gjenvalgt Valgkomiteen Knut Ballangrud... 1C... Ikke på valg Berit Lie... 1E... Ikke på valg Jonny Seigerud... 1A... Ikke på valg

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 2 Boligsameie, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ekerud Boligsameie, avholdes torsdag 3. mars 2011, kl. 18:00 i kommunens lokaler (Snippen/Mølla), Triaden. Til behandling foreligger: 1.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 6. april 2011, kl. 18:00 på Haugjordet Ungdomsskole. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sameiet Trondheimsveien 43, avholdes torsdag 24. februar 2011, kl. 17.30 hos OBOS Eiendomsforvaltning AS, Hammersborg Torg 1, 9. etg. Til

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes torsdag 17. mars 2011, kl. 18.00 på Etterstad videregående skole, Auditoriet, Etterstadsletta 5. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv. I I A Borettslag, avholdes Tirsdag 12. april 2011, kl. 18:00 på Sandaker videregående skole, Hans Nielsen Hauges

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag 19.05. 2010, kl. 18.00 i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 8. mars 2010, kl. 18:00 i Obos lokaler på Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i sameiet Westye Egebergs gate 4, avholdes tirsdag 26. april 2011, kl. 19.00 i vaskekjelleren. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 Borettslag, avholdes tirsdag 26.04.2011, kl. 18.00 på Hammersborg Torg 1, konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i avholdes tirsdag 20. april 2010 kl. 18.00 i møtelokalet mellom blokk nr. 26 og 28. Inngang ved papircontainer. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 20. april 2009, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie, avholdes torsdag 08. mai 2008, kl. 18.00 møtelokalet mellom blokk nr. 26 og 28. Inngang ved papircontainer. TIL

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 11. april 2007, kl. 18.00 i OBOS sine lokaler, Hammerborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer