Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinært sameiermøte 2011"

Transkript

1 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sameiet Trondheimsveien 43, avholdes torsdag 24. februar 2011, kl hos OBOS Eiendomsforvaltning AS, Hammersborg Torg 1, 9. etg. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og en eller to seksjonseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2010 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret: Endring av vedtekter punkt 8 - styrets sammensetning B) Forslag fra styret: Endring av vedtekter punkt 8 styrets sammensetning C) Forslag fra styret: Fjerne vedtekt punkt 3 - styregodkjenning Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 4 styremedlemmer for 1 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år Oslo, Styret i Sameiet Trondheimsveien 43 Stein Arild Kalvenes /s/ Olav Martin Henningsen /s/ Solveig Jullum /s/ Zahra Adham Khodaparast /s/ Hans Haram /s/ I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side Sameiet Trondheimsveien 43 TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2010 Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Stein Arild Kalvenes Trondheimsveien 43 Styremedlem Olav Martin Henningsen Trondheimsveien 43 Styremedlem Solveig Jullum Stovnerbakken 19 Styremedlem Zahra Adham Khodaparast Colletts Gt 12 Styremedlem Hans Haram Kirkeveien 43 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Jarle Lindberg Steingrims Vei 24A Varamedlem Edny Ramona Sannes Trondheimsveien 43 GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Av sameiets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. Sameiet er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. EIENDOMMEN Sameiet består av 46 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger i Oslo kommune og har følgende gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. VAKTMESTERTJENESTE Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med OBOS Eiendomsdrift som ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse.

3 Side Sameiet Trondheimsveien 43 FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. LÅN Sameiet har ikke lån. Se balansen samt note i regnskapet. TELENOR Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning på bruk av fasttelefon og bredbåndstelefon for beboere med abonnement i Telenor. Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av ADSL bredbånd og bruk av mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres på

4 Side Sameiet Trondheimsveien 43 KABEL-TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til sameiet, i tillegg til bredbånd, telefoni og digitaltv. Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl og og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også meldes på Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv-pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOS-konsernet om kollektiv avtale på Digital TV, internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. ENERGIMERKING Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan seksjonseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. STØRRE VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING Beskyttelsesvegger i glass mot Sars gt Avløpsrenner i alle etasjer mot Sars gt Reklamasjon utbedring av svalganger

5 Side Sameiet Trondheimsveien 43 STYRETS ARBEID Styremøter Det har vært avholdt 6 styremøter i perioden siden forrige sameiermøte 25. februar Forretningsførsel OBOS Eiendomsforvaltning AS (OEF) ivaretar sameiets forretningsførsel. Vaktmester Styret har fra 1. februar 2008 engasjert Hammersborg Eiendomsdrift for å utføre denne tjenesten. Vaktmesteren jobber innenfor avtalen 6 timer per uke, inntil videre fordelt på 5 dager. Styret har avtale om 24 timers servicetelefon fra samme firma som kan benyttes ved nødvendig øyeblikkelig hjelp Renhold Clean Service AS (tidligere BTS Øst AS og Isabel Syvderud AS) har vært engasjert til vask av fellesarealer. Vakthold Securitas ivaretar bomiljøvakthold. Det innebærer inspeksjon av eiendommen kveld og natt og heisalarm. Alle beboere/eiere kan tilkalle Securitas ved husbråk eller lignende. Vedlikeholdsnøkkelen Styret har bestilt og fått gjennomført en tilstandsvurdering av sameiet. Rapport og anbefaling til vedlikeholdsplan er mottatt. Vedlikehold Styret har i perioden 1 gang plassert container til beboernes benyttelse. Vask av svalganger og vegger mot svalganger, vegger i trappeoppgang Det er montert beskyttelsesvegger i glass mot Sars gate. Det er montert avløpsrenner i alle etasjer mot Sars gate. Tettet lekkasje fra gavlvegg på tak. Renset rundt ventilasjonspiper på taket. Utbedret jordfeil Styret har gitt en seksjon pålegg om å utbedre lekkasje/fuktighet fra bad Fremtidige vedlikeholdsoppgaver Utbedre viktigste funn fra vedlikeholdsplanen: o Lekkasjer i ventilasjonsrom og bak panelet mot heisrommet o Montere tak/beslag over glippe mellom tr43 og nabogård i Sars gt o Inspeksjon av våtrom o Male vinduer mot svalgang o Dører inn til trappegangen o Rense avtrekksanlegg o Reparere trapp mellom Sars gate og Asia Mat Regulering av sameieravgift Sameieravgiften ble økt med 10% fra pga økte kommunale avgifter og vedlikeholdsoppgaver 2011.

6 Side Sameiet Trondheimsveien 43 BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til egenkapital. INNTEKTER Inntektene i 2010 var til sammen kr ,- som er i tråd med budsjettet. Andre inntekter kr ,- består av tilskudd fra Husbanken. KOSTNADER Driftskostnadene i 2010 var på kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Avvik i forhold til budsjett skyldes blant annet: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket skyldes fasadearbeid. Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

7 Side Sameiet Trondheimsveien 43 KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10% Renter på sparekonto: 3,00% under kr ,05% fra kr til kr 2 mill. 3,10% over kr 2 mill FORSIKRING Bygningsforsikringen antas å øke fra 2010 til 2011 med ca. kr 4 000,-. Denne økningen inkluderer 0,9% økning i byggeindeksen og som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i sameiets egen skadesituasjon. KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften øker med 38%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2011 (Budsjett) Til orientering for sameiermøtet har styret satt opp en oversikt over beregnede driftinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet negativt drifts- og årsresultat på kr ,- som finansieres over oppsparte midler. Oversikten er basert på 10% økning av felleskostnader fra grunnet framtidig vedlikehold samt forventet økning av renovasjonsavgiften på 38%. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, I styret for Sameiet Trondheimsveien 43 Stein Arild Kalvenes /s/ Olav Martin Henningsen /s/ Solveig Jullum /s/ Zahra Adham Khodaparast /s/ Hans Haram /s/

8 8 Sameiet Trondheimsveien 43

9 9 Sameiet Trondheimsveien 43

10 10 Sameiet Trondheimsveien 43 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

11 11 Sameiet Trondheimsveien 43 BALANSE Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, / , STYRET FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 43 STEIN ARILD KALVENES /s/ OLAV MARTIN HENNINGSEN /s/ SOLVEIG JULLUM /s/ ZAHRA ADHAM KHODAPARAST /s/ HANS HARAM /s/

12 12 Sameiet Trondheimsveien 43 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Tilskudd Husbanken SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr I tillegg har styret fått dekket styremiddag og møtemat for kr jfr. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR

13 13 Sameiet Trondheimsveien 43 NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjektledelse, OBOS Prosjekt AS Hovedentreprenør I, Leif Larsen Glass-og snakkerservice AS Hovedentreprenør II, Ulf W. Jacobsen AS Hovedentreprenør III, Jan Holsten Vedlikeholdsentralen SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring -990 Drift/vedlikehold ventilasj.anl SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie -650 Container Driftsmaterialer -211 Lyspærer og sikringer -909 Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -384 Kopieringsmateriell -260 Trykksaker -720 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Andre kostnader tillitsvalgte Telefon/bredbånd Porto Bankgebyr -598 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

14 14 Sameiet Trondheimsveien 43 NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 152 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 684 Andel overskudd Gjensidige SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskudd SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2011, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i 2011.

15 Side Sameiet Trondheimsveien INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret: Endring av vedtekter punkt 8 fra: Styret skal bestå av fem personer. Foreslås endret til: Styret skal bestå av styreleder og minst 2 styremedlemmer. 5. INNKOMNE FORSLAG B) Forslag fra styret: Endring av vedtekter punkt 8 fra: Eierne av garasje og øvrige næringsseksjoner skal til enhver tid være representert i styret. Foreslås endret til: Eierne av garasje og øvrige næringsseksjoner bør være representert i styret. 5. INNKOMNE FORSLAG C) Forslag fra styret: Fjerne vedtekter punkt 3, 1. avsnitt, 2. og 3. setning: Eierskifte av seksjonen må godkjennes av styret, som ikke kan nekte godkjenning uten saklig grunn. Styret bør påse at seksjonens økonomiske mellomværende med sameiet er i orden før godkjenning gis. Dersom forslaget om fjerning av vedtekter punkt 3, 1.avsnitt 2. og 3. setning vedtas, fjernes tinglyst urådighet om styregodkjenning i Statens Kartverk.

16 Side Sameiet Trondheimsveien 43 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Trondheimsveien 43 den kl Møtested : OBOS Eiendomsforvaltning AS. Tilstede var 7 seksjonseiere og ingen med fullmakt til sammen 7 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte: Nina Brotke Møtet ble åpnet av Nina Brotke 1 Konstituering A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått: Nina Brotke Vedtak : Valgt B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak : Godkjent C. Valg av referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen Som referent ble Nina Brotke foreslått, og til å underskrive protokollen Zahra Khodaparast og Anna Sandnes Vedtak : Valgt D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak : Godkjent 2 Årsberetning for 2010 Styrets årsberetning for 2010 ble gjennomgått og foreslått godkjent. Vedtak : Godkjent 3 Årsregnskap for 2010 Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til egenkapital. Vedtak : Godkjent 4 Godtgjørelser A. Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr ,-. Vedtak : Godkjent

17 Side Sameiet Trondheimsveien 43 5 A Forslag om endring av vedtekter punkt 8 Styret foreslår at vedtekter punkt 8 endres fra: Styret skal bestå av fem personer. Vedtekter punkt 8 foreslås endret til: Styret skal bestå av styreleder og minst 2 styremedlemmer. Forslaget krever 9/10 oppslutning av de fremmøtte på sameiermøtet. Forslaget ble stemt over ved håndsopprekking: Vedtak : Enstemmig vedtatt 5 B Forslag om endring av vedtekter punkt 8 Styret foreslår at vedtekter punkt 8 endres fra: Eierne av garasje og øvrige næringsseksjoner skal til enhver tid være representert i styret. Vedtekter punkt 8 foreslås endret til: Eierne av garasje og øvrige næringsseksjoner bør være representert i styret. Forslaget krever 9/10 oppslutning av de fremmøtte på sameiermøtet. Forslaget ble stemt over ved håndsopprekking: Vedtak : Enstemmig vedtatt 5 C Forslag om fjerning av vedtekter punkt 3, 1. avsnitt, 2. og 3. setning Styret foreslår at følgende slettes fra vedtekter under punkt 3, 1. avsnitt, 2. og 3. setning: Eierskifte av seksjonen må godkjennes av styret, som ikke kan nekte godkjenning uten saklig grunn. Styret påser at seksjonens økonomiske mellomværende med sameiet er i orden før godkjenning gis. Dersom styrets forslag vedtas, fjernes tinglyst urådighet om styregodkjenning tilsvarende. Forslaget krever 9/10 oppslutning av de fremmøtte på sameiermøtet. Forslaget ble stemt over ved håndsopprekking: Vedtak : Enstemmig vedtatt 6 Valg av tillitsvalgte A. Som leder for 1 år ble det foreslått: Stein Arild Kalvenes (gjenvalg) Vedtak : Valgt ved akklamasjon B. Som styremedlemmer for 1 år ble foreslått: Cato Olsen Olav Martin Henningsen (gjenvalg) Kay Arne Bruland Vedtak : Valgt ved akklamasjon

18 Side Sameiet Trondheimsveien 43 C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått: Solveig Jullum Anna Sandnes Vedtak : Valgt ved akklamasjon Sameiermøtet ble hevet kl Protokollen godkjennes av undertegnede Nina Brotke /s/ Brotke /s/ Møteleder Referent Nina Zahra Adham Khodaparast /s/ Protokollvitne Protokollvitne Anna Sandnes /s/ Ved valgene på sameiermøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Verv Navn Adresse Valgt for Leder: Stein Arild Kalvenes Trondheimsv Styremedlem: Olav Martin Henningsen Trondheimsv Styremedlem: Cato Olsen Trondheimsv Styremedlem: Kay Arne Bruland Trondheimsv Varamedlem: Solveig Jullum Trondheimsv Varamedlem: Anna Sandnes Trondheimsv Oslo,

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 2 Boligsameie, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ekerud Boligsameie, avholdes torsdag 3. mars 2011, kl. 18:00 i kommunens lokaler (Snippen/Mølla), Triaden. Til behandling foreligger: 1.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 8. mars 2010, kl. 18:00 i Obos lokaler på Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag 19.05. 2010, kl. 18.00 i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes torsdag 17. mars 2011, kl. 18.00 på Etterstad videregående skole, Auditoriet, Etterstadsletta 5. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 11. april 2007, kl. 18.00 i OBOS sine lokaler, Hammerborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 20. april 2009, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 14. april 2008, kl. 19:00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 Borettslag, avholdes tirsdag 26.04.2011, kl. 18.00 på Hammersborg Torg 1, konferansesenter

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie Ordinært sameiermøte i Solsiden 7 Boligsameie avholdes tirsdag 26. april 2011 kl. 18.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Registrering skjer

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv. I I A Borettslag, avholdes Tirsdag 12. april 2011, kl. 18:00 på Sandaker videregående skole, Hans Nielsen Hauges

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 4. mars 2009, kl. 19.30 på Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2. Det avholdes først et beboermøte for oppgang B og D

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i sameiet Westye Egebergs gate 4, avholdes tirsdag 26. april 2011, kl. 19.00 i vaskekjelleren. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer